Piłka siatkowa. Karta przedmiotu

Transkrypt

Piłka siatkowa. Karta przedmiotu
KARTA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU
KIERUNEK STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE
PIŁKA SIATKOWA
POZIOM STUDIÓW II°
PUNKTY ECTS
3
ROK I, SEMESTR I, II
TYP PRZEDMIOTU
fakultatywny
Rodzaj zajęć
Ilość godz.
Studia niestacjonarne
WYKŁADY
30
ĆWICZENIA
METODY NAUCZANIA
JĘZYK WYKŁADOWY
Ćwiczenia praktyczne
polski
CEL I ZAŁOŻENIA
Doskonalenie techniki, sprawności specjalnej i wydolności siatkarskiej. Wykształcenie umiejętności samodzielnego organizowania
i prowadzenia zajęć w zakresie piłki siatkowej. Popularyzacja siatkówki jako podstawowej zespołowej gry rekreacyjnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Samodzielnie planuje i prowadzi rozgrzewkę siatkarską oraz organizuje i prowadzi zajęcia. Ocenia poziom sprawności specjalnej i
umiejętności technicznych za pomocą za pomocą wykonywanego testu. Zna systemy gry. Potrafi prawidłowo ustawiać się na
boisku. Jest świadomy prozdrowotnej i społecznej roli gier zespołowych, niezbędnej do kształcenia się i wykonywania zadań
zawodowych. Zna przepisy, zasady gry oraz organizacji zawodów piłki siatkowej. Prawidłowo interpretuje przepisy i zasady gry.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
------------------------------------Ćwiczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postawy siatkarskie, sposoby poruszania się po boisku. Odbicia piłki: sposobem górnym i dolnym oburącz, jednorącz,
wystawianie. Zagrywka: dolna, boczna, tenisowa .Atak: zbicie tenisowe, plasowanie, kiwnięcie. Zastawianie pojedyncze i
grupowe.
Taktyka gry –ataku i obrony. Przyjęcie zagrywki, atak po przyjęciu zagrywki, kontratak. Obrona: zespołowa w polu, blokiem,
asekuracja środkiem, skrzydłami.
Systemy atakowania z wystawiającym z linii ataku, z linii obrony –„czwarty w ataku”.
Asekuracja w ataku i w obronie.
Gry nauczające i doskonalące technikę i taktykę indywidualną i zespołową: uproszczona, szkolna, właściwa.
Organizowanie form rekreacyjnej rywalizacji -organizowanie gry i zawodów (turnieju). Systemy rozgrywek: pucharowy,
każdy z każdym, mieszany, play -off. Przepisy gry, sędziowanie.
METODY OCENY
Zaliczenie praktyczne na ocenę wybranych elementów technicznych z piłki siatkowej. Złożenie scenariusza zajęć z piłki siatkowej.
Test z przepisów piłki siatkowej.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grządziel G. Liach W. J. (2000): Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń. COS Warszawa
Klocek T.,Szczepanik M. (2003): Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. COS Warszawa
Superlak E. (1995): Piłka siatkowa, techniczno – taktyczne przygotowanie do gry. AWF Wrocław
Wróblewski P. (2005): Piłka siatkowa w szkole – poradnik metodyczny. WSiP Warszawa
Grządziel Grzegorz, Szade Dorota. Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF Katowice. Katowice
2006.
P.Z.P.S. Oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową. P.Z.P.S. Warszawa
Bertante N. Fantoni G. (2006): Siatkówka – technika, taktyka i strategia, piłka plażowa, mini siatkówka. MUZA SA
Warszawa