lłacimoc: *.1",.0^"o

Transkrypt

lłacimoc: *.1",.0^"o
ZARZĄDZBNIE Nr l l3/2009
wójta Gminy Andrzej€wo
z dnia I0 czerwca 2009 rokn.
wsprawie ustal€nia
!'Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu cminy Andrzej€wo''.
Na podstawie at' 39 ust. ] i 2 ustawy z dnia 21 lislopada 2o08r. o pracownikac]r samorądowych
(Dz. U. Nr 223. poz' 1458) zarŻądŻam' co następuje:
sl.
_
Ustalan Regulamin \ł}nag.adzania pracowników Urzędu Gminy Andrzejewo stanowiący zalącznik
do niniejszśEo zafądzeńa'
'lłacimoc:
S 2'
Nr 10/03 z dnia t4 maja 2003 r' wójta Gminy Andrzejewo w splawie wprolYadzenia
regulaminx pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocnicŻych i ob;ługi Ur;ędu Gminy
Zarządzenie
s3.
Regulamin wchodzi w łcie po upływie dwóch tygodni od podania go do wjadomości pracoNników
poprzez wyłożenie do wglądu w pokoju nr 8 w s€ketariacie U.zędu Gminy Andrze.jewo,
Z mocą
obowiązującą od ] czerwca 2009roku.
wd,p'i"y
*.1",.0^"o
załączlik do zalządzEnia Nr
1
1
3/2009
Wójta Gminy Andrz€jewo
z dnia 15 cz€Nca 2009 roku'
REGULAMIN
wynagradzania pracownikółv
Unędu Gminy Aldrzejewo
l.
_
]
PosTANowIENIA oGÓLNE
{l
.
l.
Regulamin \łyna8radŻania' zwany dalej regulamjnem określa;
a) wymagania kwa]ifikacyjne i szczegółowe warunki wynagradzania'
b) warunki przyznawania omz watunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda
jubileuszowa,
c) warunki i sposób przyznawania dodaiku funkcyjnego i specjaln€8o'
R€gulamin obowiąŻuj€ pracowników Żatrudnionych na podstawie umowy o pracę'
2'
3'
Pracownikom zatrudnionym w niepeł.ym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie skladniki
wyna$odzenia w wysokości proporc.jonalnej do wykonywane8o czasu pracy okrcślonego w umowie
o pracę'
12.
Ilekroó w regulaniniejest mowa o:
a) Urzędzie - omacza to Urząd Gminy Andrzejewo,
b) wó cie - oŻnac,,a |o wo_Ia Gn in) Ąldr/e ewo'
pfacowniku " oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie na podstawie umowy o pracę,
d) re8ulaminie _ ozracza to regu]amjn wynagradzania pracolvników Urzędu Gminy Andrzejeso,
e) ups _ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2] listopada 2008r' o pracownikach samorządov}ch
(Dz. U. Nr 223, poz. t458),
upasc - nal€ł przez to rozun]ieć ustawę z dnia 19 września 2008r. Prawo o aktach stanu
cywi]nego (Dz'U' z 2004 r- Nr ] 6] poz' 1688 z późn. Zn')'
'
g) ufp - należy przez to rozumieć ustawę
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r' (Dz' U.
Nr 249, poz. 210,1),
c)
0
h) najniŻSzym wynagrodzeniu oŻnacza _ najniższe w}nagrodzenie !v I kategorii
zaszeregowania określone w Załączniku nr l do rozpoEądzenia Rady Ministtów
z dnia ]8 marca 2009r' w sprawje \łynagradzania pracowlików samorządowych
(Dz. U. Nr i0, poz. 398).
lI.
wYMAGANIA KWALlFlKAcYJNE l szcZEGóŁowE wARUNKt wYNAGRADzANlA
s3.
l. wprowadza się
szczegółowe wymagania kwaljfikacyjne pracowników, kategorie zaszer€gowania na
poszczególnych stanowiskach oraŻ stanowiska, na których przyznawany będŻje dodalek funkcyjny,
stanowiące załącznik nr l do regulamjnu.
l'
!j4.
Pracow ikowi pr4sługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych
kwalifi kacj i zawodowych.
2. Pracownikowi przysfuguie
3.
4'
wynasrodzenie zasadnicze' dodatek za wielo]etnją pmcę, dodat€k
fuŃcyjny' dodaiek specjalny. premia zgodnie z $ 6 regulaminu, wyDagrodzeni€ za pracę w porze
nocnej' nagroda z funduszu nagród zgodnie z s 7 regulaminu. nagroda jubileuszowa' iednorazowa
odprawa w zwiąŻku z przejściem na em€ryturę ]ub rentę z tytułr niezdolności do pracy oraz
dodatkowe !łynagrodzenie roczne na zasadach okeślon)ch w odrębnych przepisach'
Dodatek funkcyiny przyslxeule na stanowiskach.
l)
2)
sekretau gminy,
kierownik USC,
PracorYnikowj
z
tytulu okresowego zwjększenia obowiązków słuŹbowycb ]ub po$ierzenia
dodatkowych zadań. albo ze vlzględu na charaktel pracy lub warunki wykonywania pmcy moŹe być
przyznany dodatek specjalny.
5' wysokośćprzyznanego dodatku funl(cyjnego nie moŻe być njższa niŹ 10% najniższego wynagrodzenia
zasadnicze8o w I kategołii zasŻeregowan ja'
ó' srawki dodatku funkcyjnego okleśla załącznik nr4 do regulamnru'
7' Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok. Przyznawany on iest.\ł kwocie
nie prz€kraczającej 40% łącznego wynagrodzenia zasadn icŻego i dodatku funkcyjnego.
8. Dodatki, o których nrowa w ust.3 i 4 są wypłacane w pelnej v]sokości za okesy nieobecności \t pracy
spowodowanej ullopem wypoczynkowym' niezdo]nościądo pacy wywolaną chorobą oraŻ korzystaniem
ze zwolnień od pracy) których pracodawca ma obowiązek udzie]ić na podstawie kodeksu pracy olaz
przepisów wykonawczych do kodeksu'
$5.
Ustala się tabe]ę maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego rv poszczegóInych kategorjach
zaszeregowania stanowiącą zalącznik nr 2 do regulaminu omz tabelę miesięcznych kwot wy agrodzenia
zasadniczego w posŻczególnych kategodach zaszełegolvania stanowiącą Żałącznik nr 3 do regu]Jminu'
III.
WARUNKI PRZYZNAWANIA oRAz wARUNKI
PREMll l \AGRóD
]' Pracownikowi
:
2'
3'
4'
6.
a)
b)
c)
7atn)dniÓnemu na
ś6'
obsługj
I
sPoSÓB wYPŁAcANtA
b}ć przyznana
prernia
dfugotrwałe zastępstwo drugiego pracownjka'
sprzątanie pomieszczeń po remoncie,
długotNałe wykonywanie innych obowiązków, poza okleślonymj w zakesie czynności'
Premia' o którei n]owa w ust. l moŹe być przyznana' jeżeli pmcownik Ż tego tytułu nie otrzymuje
dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczboł}ch'
wysokośćpremiiuzDaniowej nie może plzekrocz]ć ]0% miesięcznego wylagrodzenia zasadniczego'
Pracoq,nik, który został ukarany karą|
a) upomnienia. nie moŹe otrzymać premii przez okles 6 miesięc}'.
b) nagan)' nie nŃże otrz}n]ać |.cnrii przez okres l2 nriesięcy.
Prenrie pl,''-z.aje Wój1na wniosek sekre1aŻa Gminr".
s7.
l. \V mn1ach posiadan''"ch środka)w na wrnaglodzenia nlogą b}ć prŻtznanc placo! jkonl naglodY zaj
a)'vŻorolye w]pelniaDie obolviązkólY Słuzbow}ch.
b) osiagnięcia w pracy 7a\!odo$'cl.
dodatkow}ch Zadań' w}kraczając}ch
c) \ł}konywanie
d'
.cir. \c
",1 'd.,i<,o,.
L wu\ '.,
poŻa obo\liązki $.ynikaja1:e
z
umo\ły
o/r;..d,, usptawniając}ch realizac.ję powiefzon}ch
'
e) podw}Ższen;e
ks alifiLac]i Ża$odo$vch
-';o
2'
4,a ;
;
;*"
:;;; ;; ;;:i':'l ::";:,::1;:..:.
.,,(oleriJ' doja,,oóq"i,i;t
izaLu:relo'an".n pl,ńl,r ',,
Fundusz, o któryn norYa w ust. l jest w dy;pozycli Wóita'"p".
iJi,.].J,
" "'-''""
"11j""..,..
.;l"l.";;;h,'
1i,lil:
V. PosTANowIENIA KoŃCowE
ś8'
sposób iternin wypłaty wynasrodzenia określa regulanrin prac}
Urzędu Gnriny'
s\9
w
sprawach nieuregulowanych stosuje
lozporządzenia
$
się
plŻepisy
ustalvy
o
pracownikach samolządowych,
sprarvie wynagradza|ia praco\łDików samorządowych, kodeksy pracy
oraz inne
przepEy pnrva pracy.
$ 10.
KaŻd) Ń$o /Jrrl-drion\ D'acou1:( pl,cd prĄ'l.łiereln oo p-a.) ,,o{Żie
/dpozraą\
'egulaTlnen'
co po.{ |eld/a oi'e n'
)
'n o.{ iadc/e' ie'n ooląrzorl ln
<lo
o'-";
"kr
"""
l
nlnleis^m
Żdlac71ik n-r ldo Regulaminu
wynagradzania pracowników
Urzędu Gminy AndrŻejewo
TABELA STANOWISK
wymagan€
klvalifikacje' kategorie zasz€regowania
oraz ustaIenie stawek dodatku
na okrcślonych stanowiskach
funkcyjn€go
I
sldnawiśka kierowni
Stanowisko
Lp.
Kat€goria
Maksyralna
wykształcenie
staż pracy
dodatku
1
2.
seketarŻ Gminy
Kierownik UŹędu Stanu
CWvilneqo
3.
Inspektor
XII. XVI
4.
Mlodszy referent.
Pracownik ll stopnia
wykonujący zadania w
publicznycb lub
płac interwencyjnych
Pracownik I stopnia
wykonujący zadania w
publicznych lub
prac interwencyinyci
3.
8.
vlll
X
Xl.XIII
5
srednie
2
średnje
3
VIII.]X
średnię
3
3
X.XI
X-XI
I-
5 ust. 2
3
średnie
VI]I .
ań'
art. 6a ust,
xxll
II.1V
Opiekun dzieci
i młodzieży (w czasie
pDelvozu do i ze szkoły)
6
XII-XIV
Robotnik gospodarczy
'7.
wyższe
średnie
IX.XT
II1.IV
Kierowca san1ochodu
8
x - xllt
SprzątacZka
5.
6.
XVIII
XI]I-XVII]
3.
2.
XVI
Pełnonocnik ds' ochJony
informacjiniejawnych
Podinspektor,
informaryk
Referent
2.
XVII .XX
X
2
załączlik ffŻ do Regulaminu
wynagradzania placowników Urzędu
Gminy Andrz€iewo
TABELA
maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
łv poszczególnych kategoriach zaszeregowania
Kategoria
Kwota w złotvch
zaszeregowania
i.650
IT
1.700
TTT
r.760
IV
L 8:t0
1.900
VI
2.050
VTT
2.200
VIII
2.350
TX
2.500
X
2.650
XT
2.800
XII
3.000
XIII
i.200
XTV
3.400
xv
3.',700
XVT
4.000
XVII
4.400
XVIII
4.800
xtx
s.200
YY
5.600
T ĄBEL {
mie5ięczn\ ch k\r ot \rl nagrodzenia z!s.ldniczego rr poszczególnvch
Lat( goriacb /.r\/eregoir rnia
Kategoria
Kłota Ir zlotych
zaszcregowania
I
l1
1.
t00-1.650
L l20- 1 .700
],ł0_ l'760
]II
1'
TV
1.160- 1.830
r
.180-1.900
VI
1.200,2.050
VIt
r.r50,2.100
YIII
1.i00-2.i50
IX
1.350-2.500
x
t.:to0_2'ÓJo
XI
1.450-2.800
xII
1.500-3.000
XI
1.600-u 200
XIV
1.700-3.400
XV
1.800-3.700
xvr
1'900_'ł'000
XVII
t.000 t.400
XVIII
2'2o0_'ł'800
xtx
t.400-5.200
xx
2.600-s.600
Zalącznik nr4 do R€gu]aminu
wy.agradzania pracowników
Utzędu Gminy AndrzejelYo
Tabela starvek dodatku funkcyinego
Stawka dodatku
fuŃcyjnego
2
3
4
5
6
'7
8
Procęnt najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kat.
zaszeregowanr a
2.
do 40
do ó0
do 80
do 100
do 120
do 140
do 160
do 200

Podobne dokumenty