Plan studiów obowiązujący od roku

Transkrypt

Plan studiów obowiązujący od roku
Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015
Wydział Zarządzania, Filia w Ełku
Kierunek studiów: FILOLOGIA ANGIELSKA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne 6-semestralne, 180 punktów ECTS
Profil kształcenia praktyczny
Plan studiów zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania Filii w Ełku w dniu 30.06.2014 roku
I
Przedmioty
ECTS
Moduł ksztalcenia ogólnego
10
1
Szkolenie BHP
0
2
Przygotowanie biblioteczne
0
3
2
4
Wychowanie fizyczne
Technologie informacyjne
5
Ochrona własności intelektualnej
2
6
7
Socjologia
Język łaciński
2
2
2
Moduł podstawowy
II
60
1
Fonetyka i fonologia
6
2
Gramatyka praktyczna języka angielskiego
12
3
NPJA - Rozumienie ze słuchu
4
4
NPJA - Konwersacje
8
5
NPJA - Czytanie ze zrozumieniem
6
6
NPJA - Pisanie
8
7
8
NPJA - Sprawności zintegrowane
Praktyczna nauka drugiego języka obcego
6
10
Moduł kierunkowy
III
54
1
Językoznawstwo
10
2
Historia i odmiany języka angielskiego
5
3
Gramatyka opisowa i konfrontatywna
9
4
Literaturoznawstwo
5
5
Historia literatury angielskiej
9
6
Historia literatury amerykańskiej
5
7
8
IV
Historia anglo-języcznych krajów
Kulturoznawstwo
Moduł przedmiotów do wyboru (30%)
6
5
60
1
Moduł przedmiotów specjalnościowych
30
2
3
Moduł praktyczny - praktyka zawodowa
Zastosowania języka angielskiego w praktyce - wykłady prowadzone przez praktyków
10
10
4
Seminarium dyplomowe
V
10
Razem
184
Moduł specjalizacyjny: Kształcenie nauczycielskie
ECTS
1
Pedagogika
5
2
Psychologia
5
3
Metodyka nauczania języka obcego
8
4
Zarządzanie w oświacie
3
5
Emisja głosu
3
6
7
Techniki pracy umysłowej
Wstęp do translatoryki
3
3
30
Moduł specjalizacyjny: Business English
V
ECTS
1
Marketing
5
2
Podstawy zarządzania
5
3
Zarządzanie kapitałem ludzkim
5
4
Mikroekonomia
5
5
Rozmowa biznesowa
2
6
Korespondencja handlowa
2
7
Tłumaczenie ustne rozmów handlowych
Tłumaczenie pisemne korespon. ekon.
3
3
8
30

Podobne dokumenty