Regulamin - FUNDACJA Dom Trzeciego Tysiąclecia

Transkrypt

Regulamin - FUNDACJA Dom Trzeciego Tysiąclecia
REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO 2013
dla Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
1. Organizator:
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu i Szkoły
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
2. Cel Konkursu:
- pogłębienie treści związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
- zwrócenie szczególnej uwagi na istotę Świąt – radość ze Zmartwychwstania Chrystusa,
- upowszechnianie nauki „Prymasa Tysiąclecia”
- rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
- wyrażenie swoich myśli i uczuć w wykonanych pracach.
3. Tematyka Konkursu:
Radość ze Zmartwychwstania Chrystusa.
4. Termin i miejsce:
I etap - organizuje szkoła na swoim terenie do 19 marca 2013 r.
II etap - organizuje Fundacja – prace do Fundacji powinny być przekazane do 22 marca br.
Członkowie Fundacji będą pełnić dyżury – przyjmować prace w dniach 20, 21, 22
marca br. w godzinach 1500 – 1700.
III etap - wystawa prac w siedzibie Fundacji połączona z kiermaszem odbędzie się 24 marca w
godz. od 900 do 1800.
5. Warunki uczestnictwa:
1) W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
2) Prace związane ze Świętami Wielkanocnymi to: pisanki, palmy i stroiki.
3) Technika wykonania – dowolna.
4) Prace powinny być stabilne – wykonane tak by nie rozpadały się na części, tworzyły
zwartą całość, a wysokość np. palm nie powinna przekraczać 1,5m (największym powodzeniem cieszą się palmy małe).
5) Wskazane jest by w pracach wykorzystać myśli Stefana Kardynała Wyszyńskiego związane
z faktem Zmartwychwstania Chrystusa,
6) Prace należy estetycznie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę i miejscowość, w
której znajduje się szkoła.
7) Szkoła powinna dostarczyć listę uczestników tj.: nazwisko i imię wykonawcy pracy, klasę
i rodzaj pracy.
8) Niezależnie od dołączonej listy prosimy o przesłanie kopii listy do Fundacji pocztą mailową.
6. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Zarząd Fundacji.
7. Fundacja zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac i przeznaczenia ich jako cegiełki na fundusz statutowy Fundacji.
8. Nagrody:
Nagrody niespodzianki, książki, dyplomy, wyróżnienia.
9. W sprawach nie zawartych w Regulaminie decyduje Organizator. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów i Komisji.