Instrukcja użytkownika

Transkrypt

Instrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika
Comarch ERP WAMC
wersja 2.3
e-Pracownik
Spis treści
1
WSTĘP ........................................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
2
PRZYGOTOWANIE SYSTEMU ......................................................................................................................... 5
2.1
2.2
3
CZYM JEST COMARCH ERP WAMC? .......................................................................................................... 3
KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO ........................................................................................................ 3
KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ .......................................................................................................... 4
WYMAGANIA SYSTEMOWE ....................................................................................................................... 5
2.1.1
SYSTEM OPERACYJNY .................................................................................................................. 5
2.1.2
KOMPONENTY SYSTEMOWE ....................................................................................................... 5
2.1.3
SERWER SQL ................................................................................................................................ 5
2.1.3.1
WSPIERANE WERSJE .............................................................................................................. 5
2.1.3.2
KONFIGURACJA SERWERA SQL .............................................................................................. 6
2.1.3.3
LICENCJONOWANIE SERWERA SQL ....................................................................................... 6
2.1.3.4
PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE.............................................................................................. 6
LICENCJONOWANIE ................................................................................................................................... 6
2.2.1
COMARCH ERP MENADŻER KLUCZY ............................................................................................ 8
2.2.2
SPRAWDZANIE DOSTĘPNYCH PAKIETÓW.................................................................................... 9
2.2.3
WERSJA DEMO ............................................................................................................................ 9
INSTALACJA SYSTEMU ..................................................................................................................................10
3.1
3.2
3.3
WPROWADZENIE DO INSTALACJI ............................................................................................................ 10
SZCZEGÓŁOWY PROCES INSTALACJI ........................................................................................................ 10
PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DLA INSTALACJI APLIKACJI COMARCH ERP WAMC ............................ 11
3.3.1
INSTALACJA IIS ........................................................................................................................... 11
3.3.1.1
WINDOWS SERVER 2008 (R2) .............................................................................................. 12
3.3.1.2
WINDOWS SERVER 2012 ..................................................................................................... 14
3.3.1.3
WINDOWS 7......................................................................................................................... 18
3.3.1.4
WINDOWS 8......................................................................................................................... 19
3.3.1.5
WINDOWS 10....................................................................................................................... 19
4
INSTALACJA COMARCH ERP WAMC .............................................................................................................20
5
WSTĘPNA KONFIGURACJA COMARCH ERP WAMC (PIERWSZE URUCHOMIENIE) .........................................21
6
ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI ........................................................................................................................23
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
POBIERANIE AKTUALIZACJI ..........................................................................................................................30
7.1
7.2
8
KONFIGUROWANIE POŁĄCZENIA Z COMARCH ERP MENADŻER KLUCZY ................................................ 23
DODAWANIE NOWEJ APLIKACJI .............................................................................................................. 23
USUWANIE APLIKACJI .............................................................................................................................. 26
AKTUALIZACJA ......................................................................................................................................... 27
WŁAŚCIWOŚCI ......................................................................................................................................... 28
AKTUALIZACJE APLIKACJI ......................................................................................................................... 30
AKTUALIZACJA COMARCH ERP WAMC .................................................................................................... 30
KONTAKT .....................................................................................................................................................31
Comarch ERP WAMC
2
v.2.3
1 Wstęp
1.1
Czym jest Comarch ERP WAMC?
Comarch ERP WAMC, czyli web application management console, służy do zarządzania aplikacjami
internetowymi. Została stworzona w celu ułatwienia procesu instalacji i aktualizacji aplikacji,
m.in. Comarch ERP e-Pracownik, Comarch ERP e-Sklep.
1.2
Komponenty ekranu głównego
Kliknij tu, aby dodać
nową aplikację
Kliknij tu, aby usunąć
wybraną aplikację
Kliknij tu, aby dokonać
aktualizacji wybranej
aplikacji
Lista zainstalowanych
aplikacji
Kliknij tu, aby zmienić
wersję aplikacji (nie
dotyczy e-Pracownika)
Kliknij tu, aby zobaczyć
właściwości aplikacji
Uwaga: Wszystkie opcje opisane powyżej dotyczące zarządzania aplikacjami za pomocą
Comarch ERP WAMC można wywołać również z menu podręcznego, które pojawia się po
kliknięciu prawym klawiszem myszy na danej aplikacji.
Comarch ERP WAMC
3
v.2.3
1.3
Komponenty ekranu ustawień
Kliknij tu, aby pobrać
dostępne aktualizacje dla
Comarch ERP e-Pracownik
i WAMC
Kliknij tu, aby
zmienić ustawienia
aplikacji
Comarch ERP WAMC
4
v.2.3
2 Przygotowanie systemu
Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje na temat wymagań odnośnie środowiska, w którym ma być
zainstalowany Comarch ERP WAMC i instalowane przez niego aplikacje.
2.1
Wymagania systemowe
2.1.1
System operacyjny
Comarch ERP WAMC i aplikacje przez niego dodawane np. Comarch ERP e-Pracownik, możesz
zainstalować na następujących systemach operacyjnych:

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows 7

Windows 8

Windows 10
Windows Server dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do serwera wymaga
licencji CAL.
W przypadku, gdy Comarch ERP e-Pracownik będzie udostępniony użytkownikom zewnętrznym, licencje
CAL dla tych użytkowników mogą zostać zastąpione przez licencje External Connector (nie dotyczy
Windows 7, 8, 10). Więcej informacji na temat licencjonowania na stronach Microsoft:
http://www.microsoft.com/pl-pl/licencje/about-licensing/client-access-license.aspx
2.1.2
Komponenty systemowe
Comarch ERP WAMC i aplikacje przez niego dodawane korzystają z następujących komponentów
systemowych:

Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 7.0 lub nowszej z odpowiednimi komponentami – ich pełna
lista znajduje się przy opisie instalacji na poszczególnych systemach operacyjnych.
Dodatkowo wymagane są następujące komponenty systemowe

Microsoft Windows Installer 4.5

.Net Framework 4.0

Microsoft SQL Server Native Client (tylko dla Windows Server 2008)
2.1.3
2.1.3.1
Serwer SQL
Wspierane wersje
Comarch ERP WAMC w odniesieniu do Comarch ERP e-Pracownik może działać w oparciu o następujące
wersje Microsoft SQL Server:

Microsoft SQL Server 2008 (R2)

Microsoft SQL Server 2012
Comarch ERP WAMC
5
v.2.3

2.1.3.2
Microsoft SQL Server 2014
Konfiguracja serwera SQL
Od strony ustawień serwera SQL wymagane jest by układ sortowania (collation) serwera ustawiony był
na: Polish_CI_AS – Polish, Case Insensitive, Accent Sensitive.
W sytuacji gdy bazy konfiguracyjna i firmowa Comarch ERP Optima znajdują się na różnych serwerach to
należy je zlinkować, umożliwić loginowi utworzonemu w Comarch ERP Wamc (np. epracownik, opisany
w dalszej części instrukcji) dostęp do bazy konfiguracyjnej oraz zapewnić transakcyjność pomiędzy
serwerami SQL (skonfigurować usługę MSDTC).
2.1.3.3
Licencjonowanie serwera SQL
Aplikacja Comarch ERP e-Pracownik pracuje na oprogramowaniu bazy danych Microsoft SQL. Zgodnie
z polityką firmy Microsoft w niektórych aspektach używanie aplikacji będzie wymagać dodatkowych
licencji na serwer SQL:
- jeśli Klient wykorzystuje pełną wersję Microsoft SQL Server, należy dla każdego użytkownika
aplikacji Comarch ERP e-Pracownik lub urządzenia zapewnić licencje dostępowe CAL lub zakupić
licencje per procesor/core. Szczegółowe zasady licencjonowania wyjaśnia firma Microsoft na
stronie http://technet.microsoft.com/pl-pl/sqlserver/.
- w przypadku używania Microsoft SQL Server w wersji Express, zakup licencji dostępowych nie
jest konieczny, ale należy pamiętać o ograniczeniach funkcjonalnych serwera. Szczegółowy opis
na stronie http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/editions/2012-editions/express.aspx
2.1.3.4
Przeglądarki internetowe
W przypadku komputerów wymagana jest wersja przeglądarki:




Google Chrome w wersji co najmniej 46
Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 11
Microsoft Edge
Mozilla Firefox w wersji co najmniej 41
Aplikację Comarch ERP e-Pracownik można uruchomić na urządzeniach mobilnych :



2.2
z systemem Android w wersji 4.0 lub wyższej oraz przeglądarką Google Chrome
z systemem iOS w wersji 8.4 lub wyższej oraz przeglądarką Safari
z systemem Windows Phone oraz przeglądarką Internet Explorer
Licencjonowanie
Aby mieć dostęp do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik należy skonfigurować Comarch ERP Menadżer
Kluczy dodając klucz wirtualny, uzupełniając identyfikator klienta, pin i numer klucza. Program Comarch
ERP e-Pracownik pracuje wyłącznie na kluczu wirtualnym.
Podczas logowania do programu sprawdzana jest w bazie danych ilość zatrudnionych pracowników.
Przez pracownika rozumiemy osobę, które w dniu logowania do Comarch ERP e-Pracownika jest
zatrudnione na etat lub osobę posiadającą w tym dniu umowę cywilnoprawną. Uwzględnianie osób
Comarch ERP WAMC
6
v.2.3
z trwającymi umowami cywilnoprawnymi zostało uzależnione od parametru (domyślnie nie jest on
zaznaczony). Po zaznaczoniu w Comarch ERP Optima (Konfiguracja > Płace > e-Pracownik) opcji
„Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch ERP e-Pracownik” zliczane są zarówno
osoby zatrudnione na etat, jak i zleceniobiorcy. Pracownik zatrudniony na kilku etatach jednocześnie
(wieloetatowiec) wliczany jest zgodnie z ilością posiadanych etatów (sumowany jest etat główny i etaty
dodatkowe). W Informacjach Bieżących w programie Comarch ERP Optima dostępna jest analiza „Liczba
zatrudnionych na dzień” umożliwiająca zweryfikowanie stanu zatrudnienia w dniu logowania.
Pojęcia związane z licencjonowaniem:
a. pracownik – osoba, która w dniu logowania jest zatrudniona na etat lub posiada trwającą w dniu
logowania umowę cywilnoprawną. Uwzględnianie umów cywilnoprawnych uzależnione jest od
parametru.
b. pakiet pracowników – licencja na dostęp do aplikacji dla 10 pracowników etatowych
c. licencja startowa – informacja handlowa określająca ilość pracowników, zgodnie z cennikiem
dla Comarch ERP XL jest to 60 pracowników (6 pakietów), a dla Comarch ERP Optima 20 (2
pakiety).
d. rozszerzenie licencji – informacja handlowa mówiąca o tym, o ile pracowników zwiększana jest
dana licencja startowa, zgodnie z cennikiem dla Comarch ERP XL każde rozszerzenie to 30
pracowników (3 pakiety), a dla Comarch ERP Optima 10 (1 pakiet).
Przykład dla Comarch ERP Optima.
Firma zatrudnia 35 pracowników etatowych. W takiej sytuacji należy mieć wykupioną:

jedną licencję startową - 20 pracowników (2 pakiety)

dwa rozszerzenia licencji po 10 pracowników każde (2 pakiety)
W tym przypadku w Comarch ERP Menadżer Kluczy zostanie wyświetlona liczba 4, oznaczająca 40
pracowników.
Ilość początkowa prezentowana w Comarch ERP Menadżer Kluczy to liczba pakietów pracowników
wynikająca z zakupionego pakietu startowego i rozszerzeń. Ilość aktualna to liczba wolnych pakietów
pracowników do dalszego wykorzystania.
Przykład dla Comarch ERP XL.
Firma zatrudnia 235 pracowników etatowych. W takiej sytuacji należy mieć wykupioną:

jedną licencję startową - 60 pracowników (6 pakietów)

sześć rozszerzeń licencji po 30 pracowników każde (18 pakietów)
W tym przypadku w Comarch ERP Menadżer Kluczy zostanie wyświetlona liczba 24, oznaczająca 240
pracowników.
Comarch ERP WAMC
7
v.2.3
Ilość początkowa prezentowana w Comarch ERP Menadżer Kluczy to liczba pakietów pracowników
wynikająca z zakupionego pakietu startowego i rozszerzeń. Ilość aktualna to liczba wolnych pakietów
pracowników do dalszego wykorzystania.
2.2.1
Comarch ERP Menadżer Kluczy
Za obsługę pakietów odpowiada aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy, która ładuje ikonę w prawym
dolnym rogu ekranu (obok zegarka) w postaci kłódki
. Po kliknięciu prawym klawiszem na
ikonie mamy do dyspozycji opcję „Pokaż konfigurację”. Po jej uruchomieniu otwiera się okno aplikacji,
z której można dokonać konfiguracji pakietów dostępowych.
Na zakładce Konfiguracja za pomocą przycisku
e-Pracownik.
Comarch ERP WAMC
można dodać klucz z pakietami Comarch ERP
8
v.2.3
W poszczególnych polach należy wpisać odpowiednie dane, które otrzymaliśmy np. z działu Logistyki
Comarch ERP. Wprowadzone informacje zapisujemy przyciskiem
.
Następny krok to aktualizowanie modułów dodanego klucza za pomocą ikony pioruna
. Po
pomyślnej aktualizacji klucz otrzymuje status Aktywny i praca z Comarch ERP e-Pracownik jest możliwa.
Więcej informacji na temat Comarch ERP Menadżer Kluczy można znaleźć w instrukcji związanej z tą
aplikacją.
2.2.2
Sprawdzanie dostępnych pakietów
Obecność odpowiedniej ilości pakietów dostępowych na Comarch ERP e-Pracownik sprawdzana jest już
w momencie uruchomienia strony z aplikacją (wywołania strony logowania). W przypadku braku lub
zbyt małej pakietów, na stronie zostanie wyświetlony stosowny komunikat (nie będzie możliwości
zalogowania się do aplikacji).
2.2.3
Wersja demo
Comarch ERP e-Pracownik zainstalowany z wykorzystaniem Comarch ERP WAMC nie posiada wersji
demo.
Comarch ERP WAMC
9
v.2.3
3 Instalacja systemu
3.1
Wprowadzenie do instalacji
Zaleca się, aby instalacja konsolki Comarch ERP WAMC oraz aplikacji Comarch ERP e-Pracownik
przeprowadzona została przez Autoryzowanego Partnera Comarch. Instalacja wymaga wiedzy
dotyczącej konfigurowania i administrowania serwerem IIS. Prosimy również o dokładne zapoznanie się
z wymaganiami systemowymi dla Comarch ERP e-Pracownik.
Jeśli program Comarch ERP WAMC jest już zainstalowany to niemożliwa jest ponowna instalacja. Na
ekranie pojawia się komunikat:
Wszystkie aktualizacje Comarch ERP WAMC należy wykonywać bezpośrednio w programie wybierając
opcje „Aktualizuj”, która opisana jest w pkt.6.4 instrukcji.
3.2
Szczegółowy proces instalacji
Instalacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to przygotowanie środowiska dla instalacji
aplikacji Comarch ERP WAMC. W ramach takiego przygotowania należy zainstalować i skonfigurować
następujące elementy: Internetowe usługi informacyjne (IIS) oraz pakiet .Net Framework 4.0.
Komponenty Internetowych Usług Informacyjnych nie są domyślnie dołączone przy instalacji systemu
operacyjnego. Dlatego przed uruchomieniem instalacji Comarch ERP WAMC należy ręcznie zainstalować
i skonfigurować IIS.
Drugi etap to instalacja samej aplikacji Comarch ERP WAMC. Następnie kopiowane są pliki aplikacji
Comarch ERP e-Pracownik do wskazanego katalogu serwera WWW.
Comarch ERP WAMC
10
v.2.3
Uwaga: Podczas instalacji Comarch ERP WAMC nie jest instalowany Comarch ERP
Menadżer Kluczy. Jeżeli nie masz go zainstalowanego, to możesz go pobrać ze stron
walidowanych.
3.3
Przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch ERP WAMC
Poniżej przedstawiono kroki prowadzące do przygotowania środowiska do instalacji aplikacji Comarch
ERP WAMC

Instalacja Internetowych Usług Informacyjnych (IIS)

Instalacja pakietu .Net Framework 4.0
Poniżej przedstawiono szczegółowo przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch ERP
WAMC na systemie Windows Server 2008 (R2), Windows Server 2012, Windows 7 oraz Windows 8.
Uwaga: Pula aplikacji obsługującej Comarch ERP e-Pracownik musi działać w oparciu
o .Net Framework 4.0 w trybie zintegrowanym.
Uwaga: Zaleca się najpierw zainstalować IIS, a następnie pakiet .net Framework 4.0,
jeżeli kolejność instalacji była odwrotna należy wykonać polecenie aspnet_regiis.exe -i.
Narzędzie aspnet_regiis.exe można znaleźć w lokalizacji:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319.
3.3.1
Instalacja IIS
Instalację Internetowych usług informacyjnych można wykonać z poziomu narzędzia „Server Manager”
poprzez dodanie roli Web Server (IIS) dla Windows Server 2008 (R2) i Windows Server 2012 oraz poprzez
opcję „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows” dostępną z poziomu Panelu sterowania – Programy
i funkcje dla Windows 7 i Windows 8 (poniżej znajdują się opisy konfiguracji usługi IIS dla poszczególnych
systemów).
Jeżeli rola IIS nie była wcześniej zainstalowana, należy zaznaczyć następujące składniki:

ASP.NET

Narzędzia do zarządzania - Management Tools (wszystkie elementy)
Jeżeli rola IIS była wcześniej zainstalowana to należy upewnić się, czy dostępne są w niej wymagane
komponenty, ich lista znajduje się poniżej:
Serwer Sieci Web
Wspólne funkcje Http
Zawartość statyczna
Dokument domyślny
Projektowanie aplikacji
Comarch ERP WAMC
ASP.NET*
11
v.2.3
Rozszerzenia architektury .NET*
Rozszerzenia ISAPI
Filtry ISAPI
Zabezpieczenia
Narzędzia
do zarządzania
Filtrowanie żądań
Konsola zarządzania usługami IIS
Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS
Usługa zarządzania
Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS
w wersji 6
Zgodność z metabazą usług IIS 6
Zgodność z usługą WMI dla usług
IIS 6
Narzędzia
obsługi
w usługach IIS
skryptów
Konsola zarządzania usługami IIS 6
* Dla Windows 8 istnieje rozróżnienie na wersje ASP.NET 3.5 oraz ASP.NET 4.5 – obydwie pozycje powinny być
zainstalowane.
Uwaga: Jeżeli w zainstalowanym IIS brakuje któregoś z wymienionych ko mponentów, to
należy je doinstalować.
3.3.1.1
Windows Server 2008 (R2)
Dodanie roli za pomocą narzędzia Server Manager.
Comarch ERP WAMC
12
v.2.3
Wskazanie z listy roli Web Server (IIS).
Comarch ERP WAMC
13
v.2.3
Wybór odpowiednich komponentów dla roli Web Server (IIS).
3.3.1.2
Windows Server 2012
Dodanie roli z poziomu Menadżera serwera.
Podczas wyboru typu instalacji wskazujemy Instalację opartą na rolach lub funkcjach.
Comarch ERP WAMC
14
v.2.3
Następnie wskazujemy serwer, gdzie ma być zainstalowana rola IIS.
Przy wyborze roli zaznaczamy Web Server (IIS).
Comarch ERP WAMC
15
v.2.3
Zaznaczamy instalację IIS Management Console.
Comarch ERP WAMC
16
v.2.3
Przy wyborze funkcji przechodzimy Dalej.
Na liście usług ról zaznaczamy role wymienione w punkcie 3.3.1.
Comarch ERP WAMC
17
v.2.3
3.3.1.3
Windows 7
W celu instalacji Internetowych usług informacyjnych (IIS) należy przejść do Panelu Sterowania.
Następnie wybrać ikonę Programy i funkcje
wyłącz funkcję systemu Windows”.
. Tam z dostępnych opcji wskazujemy „Włącz lub
Następnie z listy dostępnych funkcji zaznaczamy „Internetowe usługi informacyjne”.
Po rozwinięciu komponentu Internetowych usług informacyjnych w ramach gałęzi Narzędzia zarządzania
siecią Web zaznaczamy:

Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS

Usługa zarządzania usługami IIS

Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6 (wszystkie elementy)
Comarch ERP WAMC
18
v.2.3
W drugiej gałęzi Internetowych usług informacyjnych, czyli Usługach WWW, zaznaczamy komponent
ASP.NET (dodatkowe wymagane elementy zaznaczone zostaną automatycznie) oraz wszystkie elementy
w ramach pozycji Wspólne funkcje HTTP z wyjątkiem Publikowanie WebDAV.
3.3.1.4
Windows 8
Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) na Windows 8 przebiega w identyczny sposób jak
w przypadku Windows 7. Jedyna różnica to rozróżnienie wersji ASP.NET na wersję ASP.NET 3.5 i ASP.NET
4.5 w Funkcjach tworzenia aplikacji. Obydwie wersje powinny być zainstalowane.
3.3.1.5
Windows 10
Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) na Windows 10 przebiega w identyczny sposób jak
w przypadku Windows 7. Jedyna różnica to rozróżnienie wersji ASP.NET na wersję ASP.NET 3.5 i ASP.NET
4.6 w Funkcjach tworzenia aplikacji. Obydwie wersje powinny być zainstalowane.
Comarch ERP WAMC
19
v.2.3
4 Instalacja Comarch ERP WAMC
Poniżej znajdziesz opis przebiegu instalacji Comarch ERP WAMC, który poprowadzi Cię przez instalację.
Instalator dostępny jest na stronach walidowanych dla klientów i partnerów w dziale z aktualnymi
wersjami.
1.
Uruchom instalator Comarch ERP WAMC.exe
2.
Instalator zapyta o folder docelowy instalacji.
Tutaj wybierz folder
docelowy
instalacji
Comarch ERP WAMC
Kliknij przycisk Dalej,
aby kontynuować
3. W kolejnym kroku kliknij na przycisk Dalej, a po zainstalowaniu wybierz Zakończ. Po zakończeniu procesu
instalacji Comarch ERP WAMC będzie gotowy do uruchomienia.
Comarch ERP WAMC
20
v.2.3
5 Wstępna konfiguracja Comarch ERP WAMC (pierwsze
uruchomienie)
Podczas pierwszego uruchomienia Comarch ERP WAMC odbywa się wstępna konfiguracja. Poniżej
znajdziesz opis, który poprowadzi Cię krok po kroku przez ten proces.
1.
Uruchom program ComarchWamc.exe
2.
Wprowadź ustawienia wstępnej konfiguracji
Tutaj wybierz rodzaj
uwierzytelniania
dostępu do serwera SQL
Tutaj wybierz z listy
rozwijanej serwer SQL
Tutaj wprowadź
nazwę bazy
konfiguracyjnej
Comarch ERP WAMC
Tutaj wprowadź dane
przeznaczone do logowania do aplikacji
(Hasło musi być mocne,
powinno
być
nie
krótsze niż 10 znaków,
zawierać litery od A do
Z oraz od a do z, cyfry
0-9
oraz
znaki
specjalne.)
Login
zostanie
utworzo-ny, jeśli nie
istnieje
Kliknij tu,
zatwierdzić
zmiany
aby
Kliknij tu, aby
anulować
Uwaga: Jeżeli login SQL istnieje, to podaj jego obecne hasło ; w innym wypadku zostanie
utworzony na serwerze nowy login z podanym hasłem. Nowo zakładane aplikacje będą
posługiwały się tym loginem.
Comarch ERP WAMC
21
v.2.3
3.
Następny krok to konfiguracja usług Tutaj wpisz nazwę serwera,
na którym zainstalowany
jest Comarch ERP Menadżer
Kluczy
Z listy rozwijanej
wybierz domyślną
witrynę
Wybierz folder,
w którym będą
instalowane aplikacje
Kliknij tu, aby
zapisać zmiany
Kliknij tu, aby anulować
4.
Po zatwierdzeniu ustawień wstępnej konfiguracji pojawi się okno, na którym należy wskazać aplikację
do pobrania. W naszym przypadku jest to Comarch ERP e-Pracownik.
5.
Wstępna konfiguracja Comarch ERP WAMC została zakończona
Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu konsolka pobierze wymagane aktualizacje.
Comarch ERP WAMC
22
v.2.3
6 Zarządzanie aplikacjami
6.1
Konfigurowanie połączenia z Comarch ERP Menadżer Kluczy
Pierwszym krokiem w zarządzaniu aplikacjami poprzez Comarch ERP WAMC jest konfiguracja połączenia
z Comarch ERP Menadżer Kluczy. Dzięki temu można wskazać numer klucza już na etapie dodawania
nowej aplikacji. Aby to zrobić należy przejść na zakładkę Ustawienia i kliknąć przycisk Ustawienia.
Na oknie, które się pojawi możemy dodać numer klucza z pakietami.
Kliknij tu, aby dodać
numer klucza z
pakietami
Kliknij tu, aby
zapisać zmiany
6.2
Dodawanie nowej aplikacji
Comarch ERP WAMC w prosty sposób umożliwia dodawanie nowych aplikacji. Poniżej utworzymy nową
aplikację, którą będzie Comarch ERP e-Pracownik.
1.
Kliknij przycisk Dodaj
Comarch ERP WAMC
23
v.2.3
2.
Z listy rozwijanej wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować
3.
Na następnym kroku zaakceptuj warunki umowy gwarancyjnej
4.
W oknie, które się pojawi uzupełnij odpowiednie pola
W tym miejscu wprowadź
nazwę aplikacji (może być
prosta, ponieważ nie będzie
widoczna dla użytkowników)
Tutaj wybierz bazę firmową
Comarch ERP Optima, z którą
ma współpracować Comarch
ERP e-Pracownik
Tutaj wybierz z listy
rozwijanej numer klucza
dla aplikacji (można to
zrobić
później
we
właściwościach aplikacji)
Z tej listy wybierz login
utworzony/wybrany na
etapie wstępnej
konfiguracji Comarch
ERP WAMC
Dla aplikacji
możesz wybrać
istniejącą witrynę
Kliknij tu,
zatwierdzić
zmiany
aby
Możesz też
utworzyć nową
witrynę
Kliknij tu,
anulować
aby
Uwaga: W przypadku instalacji na porcie 80 (np. na Default Web Site) należy upewnić się,
że nie jest on wykorzystywany przez żadną aplikację (na porcie 80 pracuje np.
komunikator Skype).
Comarch ERP WAMC
24
v.2.3
5.
Po kliknięciu w przycisk Przeglądaj pojawi się okno wyboru bazy firmowej Comarch ERP Optima.
Z tej listy wybieramy serwer
SQL, na którym znajduje się
baza firmowa
W tym oknie wybieramy
sposób autentykacji na
serwerze SQL
Dane autoryzacyjne do
serwera SQL: użytkownik
i hasło
Z tej listy wybieramy bazę
firmową Comarch ERP Optima,
z którą ma działać e-Pracownik
Kliknij tu,
zatwierdzić
aby
Kliknij tu,
anulować
aby
zmiany
Uwaga: Jeżeli nie wybierzesz klucza ML, to do utworzonej aplikacji nie będzie można się
zalogować. Nie ma wersji demo Comarch ERP e-Pracownik dostępnej z tego poziomu.
1.
Po zatwierdzeniu zmian, nowa aplikacja pojawi się na liście. Twój Comarch ERP e-Pracownik został
utworzony. Możesz zalogować się do swojej aplikacji wpisując w przeglądarce adres strony Web, na której
został utworzony i podając dane do logowania do samego Comarch ERP e-Pracownik. Adres strony można
odczytać z poziomu okna właściwości aplikacji opisanego w pkt 6.5.
Uwaga: W przypadku wystąpienia błędu przedstawionego na zrzucie poniżej należy
w Menadżerze Internetowych usług informacyjnych (IIS) zmienić z aawansowane
ustawienia utworzonej puli aplikacji – Wersja architektury .NET Framework na v4.0.
Comarch ERP WAMC
25
v.2.3
6.3
Usuwanie aplikacji
Równie łatwo jak dodawanie, przebiega również usuwanie aplikacji za pomocą Comarch ERP WAMC.
Poniżej dokonamy usunięcia aplikacji Comarch ERP e-Pracownik.
1.
Z listy zainstalowanych aplikacji wybierz tą, którą chcesz usunąć
2.
Kliknij przycisk Usuń
3. Potwierdź chęć usunięcia przyciskiem Tak, pod komunikatem, który się pojawi
4. W tym momencie konsolka zablokuje aplikację, wykona kopię zapasową bazy danych i usunie aplikację
(kopia bazy trafia do domyślnego folderu backup’u SQL, zaś pliki do folderu z Comarch ERP WAMC)
Comarch ERP WAMC
26
v.2.3
5. Na koniec pojawi się okno z pytaniem dotyczącym usuwania obiektów aplikacji Comarch ERP e-Pracownik
z bazy danych Comarch ERP Optima
Wybranie opcji Tak spowoduje usunięcie z bazy danych Comarch ERP Optima wszystkich struktur (tabel,
procedur i funkcji) związanych z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik. Zostanie usunięta m.in. struktura
podległościowa (w wersji 2013.1.1) oraz użytkownicy i zapisy związane z RCP.
Wybranie opcji Nie spowoduje, że struktury te zostaną pozostawione.
W obu przypadkach będzie możliwe wybranie tej bazy danych podczas kolejnego dodawania aplikacji Comarch
ERP e-Pracownik.
6.4
Aktualizacja
Kolejna ważna funkcjonalność Comarch ERP WAMC, to możliwość dokonania aktualizacji
zainstalowanych aplikacji.
1.
Z listy zainstalowanych aplikacji wybierz tą, którą chcesz zaktualizować
2.
Kliknij przycisk Aktualizuj
Comarch ERP WAMC
27
v.2.3
3.
Z listy rozwijanej, która się pojawi wybierz aktualizację, którą chcesz wykonać
4.
Kliknij przycisk OK, żeby zastosować aktualizację
5. W tym momencie Comarch ERP WAMC dokona aktualizacji wybranej aplikacji i dodatkowo wykona kopię
zapasową plików i bazy (kopia bazy trafia do domyślnego folderu backup’u SQL, zaś pliki do folderu
konsolki)
Uwaga: Przed aktualizacją upewnij się, że data ważności gwarancji jest większa niż data
produkcji kolejnej wersji Comarch ERP e-Pracownik. W innym wypadku praca na
zaktualizowanym oprogramowaniu będzie niemoż liwa.
6.5
Właściwości
Comarch ERP WAMC umożliwia podgląd właściwości zainstalowanych aplikacji. Dzięki temu masz
możliwość wybrania numeru klucza, sprawdzenia ścieżki instalacji, sprawdzenia adresu WWW
zainstalowanej aplikacji itp.
1.
Z listy zainstalowanych aplikacji wybierz tą, której właściwości chcesz wyświetlić
2.
Kliknij przycisk Właściwości
Comarch ERP WAMC
28
v.2.3
3.
Pojawi się okno z właściwościami widoczne poniżej
4.
W tym oknie możesz wybrać m.in. numer klucza Comarch ERP Menadżera Kluczy
Wersja Comarch ERP
e-Pracownika
W tym oknie znajduje się
adres WWW zainstalowanej
aplikacji. Ten adres należy
wpisać w przeglądarce
internetowej, aby
zalogować się do Comarch
ERP e-Pracownik.
W tym miejscu można
wskazać z rozwijanej listy
numer klucza
5.
Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, pamiętaj o zapisaniu ich klikając na przycisk Zapisz
Comarch ERP WAMC
29
v.2.3
7 Pobieranie aktualizacji
W momencie, gdy pojawiają się aktualizacje, zarówno aplikacji, jak i samej konsolki, użytkownik zostaje
o nich na bieżąco informowany. W takim wypadku ma możliwość ich pobrania po kliknięciu na przycisk
Pobierz aktualizacje.
7.1
Aktualizacje aplikacji
Konsolka umożliwia aktualizację aplikacji. W momencie, gdy pojawią się nowe wersje aplikacji i zostaną
pobrane, automatycznie pojawią się na liście możliwych do wybrania wersji.
Jeżeli pojawi się poprawka do aplikacji, która jest zainstalowana, to Comarch ERP WAMC wyświetli
komunikat informujący o możliwości jej instalacji.
7.2
Aktualizacja Comarch ERP WAMC
Comarch ERP WAMC również jako aplikacja może otrzymać nową wersję. W takim wypadku przy
pobieraniu aktualizacji zostanie pobrana również aktualizacja konsolki, która zostanie automatycznie
zainstalowana.
Comarch ERP WAMC
30
v.2.3
8 Kontakt
www.asysta.comarch.pl/ObslugaZgloszen/
Comarch ERP WAMC
31
v.2.3

Podobne dokumenty