Instalacja klimatyzacyjna

Transkrypt

Instalacja klimatyzacyjna
RZECPZOPLOSSKPAOLITA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 159604
(13) B1
280603
(21) Num er zgłoszenia:
(51) IntCl5:
F24F 3/044
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) D ata zgłoszenia:
13.07.1989
(5
)Instalacja klimatyzacyjna
4
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Uprawniony z patentu:
Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL
14.01.1991 BUP 01/91
(72)
Twórca wynalazku:
Stanisław Przydróżny, Wrocław, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1992 WUP 12/92
PL 159604
B1
(
5
)
7
1. Instalacja klimatyzacyjna, składająca się z
klimatyzacyjnej centrali, zawierającej połączone
szeregowo czerpnię powietrza, filtr powietrza,
nagrzewnicę, oziębiacz i nawiewny wentylator, przy
czym klimatyzacyjna centrala poprzez parowy
nawilżacz połączona jest z nagrzewnicą i strefowymi filtrami operacyjnej sali oraz z nagrzewnicą i
strefowym i filtram i pozostałych pom ieszczeń
bloku operacyjnego, znamienna tym, że wyposażona jest w dodatkow e urządzenie (15) do uzdatniania powietrza składające się z filtra (16) powietrza, w entylatora (17), nagrzewnicy (18) i przepustnicy (19) usytuowanych na obejściowym przewodzie (20), oraz wyposażona jest w przepustnicę
(2) usytuowaną na wyjściowym przewodzie klimatyzacyjnej centrali (1), przy czym obejściowy przewód (20) po stronie filtra (16) powietrza podłączony jest do klimatyzacyjnej centrali (1) między
czerpnią (10) powietrza i filtrem (11) powietrza, zaś
po stronie przepustnicy (19) podłączony jest do
przewodu między przepustnicą (2) i parowym
nawilżaczem (3).
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Instalacja klimatyzacyjna, składająca się z klimatyzacyjnej centrali, zawierającej połączone szeregowo czerpnię powietrza, filtr powietrza, nagrzewnicę, oziębiacz i
nawiewny wentylator, przy czym klimatyzacyjno centrala poprzez parowy nawilżacz połączona jest z nagrzewnicą i strefowymi filtram i operacyjnej sali oraz z nagrzewnicą i
strefowymi filtrami pozostałych pomieszczeń bloku operacyjnego, z n a m i e n n a
t y m , te wyposażona jest w dodatkowe urządzenie / 15/ do uzdatniania powietrza, składające się z filtra /16/ powietrza, wentylatora /17/, nagrzewnicy /18/ i przepustnicy /19/
usytuowanych na obejściowym przewodzie /20/ oraz wyposażona jest w przepustnicę /2/
usytuowaną na wyjściowym przewodzie klimatyzacyjnej centrali / 1/, przy czym obejściowy
przewód /20/ po stronie filtra /16/ powietrza podłączony jest do klimatyzacyjnej centrali
/ 1/ między czerpnią /10/ powietrza i filtrem / 11/ powietrza, zaś po stronie przepustnlcy
/19/ podłączony jest do przewodu między przepustnicę /2/ i parowym nawilżaczem /3/.
2. Instalacja klimatyzacyjna według zastrz. 1, z n a m i e n n a
t y m , że
przepustnica /2/ jest sprzężona z przepustnicę /19/.
* * *
Przedmiotem wynalazku j est instalacja klimatyzacyjna, mająca zastosowanie zwłaszcza w szpitalach do klimatyzacji bloków operacyjnych.
Dotychczas znana instalacja klimatyzacyjna, stosowana do klimatyzacji bloku operacyjnego, tj. sali operacyjnej stanowiącej strefę pierwszą i pozostałych pomieszczeń bloku
operacyjnego stanowiących strefę drugą, składa się z klimatyzacyjnej centrali, która poprzez parowy nawilżacz połączona jest z nagrzewnicę i filtrami operacyjnej sali oraz z
nagrzewnicą i filtrami pozostałych pomieszczeń bloku operacyjnego. Klimatyzacyjną centralę stanowi czerpnia powietrza, filtr powietrza, nagrzewnica, oziębiacz i nawiewny wentylator. Sala ope racyjna i pozostałe pomieszczenia bloku operacyjnego z drugiej strony połączone są z wywiewnym wentylatorem.
Zasadniczą niedogodnością techniczno-użytkową dotychczas znanej instalacji klimatyzacyjnej jest duże zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną przy eksploatacji
sali operacyjnej przez 8 godzin w ciągu doby.
Istota wynalazku polega na wyposażeniu klimatyzacyjnej centrali w dodatkowe urządzenie do uzdatniania powietrza, składające się z filtra powietrza, wentylatora, nagrzewnicy i przepustnicy usytuowanych na obejściowym przewodzie oraz na wyposażeniu w przepustnicę usytuowaną na wyjściowym przewodzie klimatyzacyjnej centrali, przy czym obejściowy
przewód po stronie filtra powietrza podłączony jest do klimatyzacyjnej centrali między
czerpnią powietrza i filtrem powietrza, zaś po stronie przepustnicy podłączony jest do
przewodu między przepustnicą klimatyzacyjnej centrali i parowym nawilżaczem. Przepustnica
klimatyzacyjnej centrali jest sprzężona z przepustnicą dodatkowego urządzenia do uzdatniania powietrza.
Zasadniczą
zacyjnej
zaletą
t e c h n i c z n o - u ż y t k o w ą w y n i k a j ą c ą ze s t o s o w a n i a
w e d ł ug w y n a l a z k u
elektrycznej, wynosz ąc e
je st
instalacji klimaty-
znaczne zmniejszenie za po trzebowania energii cieplnej
od 3 0 % do 4 0 % p r z y e k s p l o a t o w a n i u
sali o p e r a c y j n e j
i
przez 8 godzin
w c i ą g u doby.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania i na rysunku, który
przedstawia schemat strefowej instalacji klimatyzacyjnej.
Instalacja klimatyzacyjna według wynalazku składa się z klimatyzacyjnej centrali 1, która poprzez przepustnicę 2 i parowy nawilżacz 3 połączona jest z nagrzewnicę 4
i strefowymi filtrami operacyjnej sali 6 oraz z nagrzewnicę 7 i strefowymi filtrami 8
pozostałych pomieszczeń 9 bloku operacyjnego. Klimatyzacyjna centrala 1 składa się z
czerpni 10 powietrza, filtra 11 powietrza, nagrzewnicy 12, oziębiacza 13 i nawiewnego
wentylatora 14. Ponadto instalacja klimatyzacyjna wyposażona jest w dodatkowe urzędzenie
15 do uzdatniania powietrza, które składa się z filtra 16 powietrza, wentylatora 17,
nagrzewnicy 18 i przepustnicy 19, usytuowanych na obejściowym przewodzie 20, przy czym
obejściowy przewód 20 po stronie filtra 16 powietrza podłączony jest do klimatyzacyjnej
centrali 1 między czerpnię 10 powietrza i filtrem 11 powietrza, zaś po stronie przepustnicy 19 podłączony jest do przewodu między przepustnicą 2 i parowym nawilżaczem 3.
Przepustnica 2 jest sprzężona z przepustnicę 19. Operacyjna sala 6 i pozostałe pomieszczenia 9 bloku operacyjnego z drugiej strony połą czone są z wywiewnym wentylatorem 2 1 .
Działanie instalacji klimatyzacyjnej według wynalazku j est następujące. W okresie użytkowania operacyjnej sali 6 pracuje klimatyzacyjna centrala 1 oraz strefowe nagrzewnice 4 i
7 zapewniające w bloku operacyjnym, tj. w operacyjnej sali 6 i pozostałych pomieszczeniach
9 bloku operacyjnego wymagane parametry fizyczne powietrza oraz odpowiednie nadciśnienie.
W tym czasie dodatkowe urządzenie 15 do uzdatniania powietrza nie pracuje a przepustnica
19 obejściowego przewodu 20 jest zamknięta, natomiast przepustnica 2 klimatyzacyjnej
centrali 1 jest otwarta. W okresie nie użytkowania operacyjnej sali 6 klimatyzacyjna centrala 1 jest wyłączona z ruchu, a jej przepustnica 2 jest zamknięta, natomiast działa
dodatkowe urządzenie 15 do uzdatniania powietrza przy pracującym wentylatorze 17 i otwartej przepustnicy 19.
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł

Podobne dokumenty