Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szprotawy
Sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Szprotawy
od 28 października 2016 r. do 24 listopada 2016 r.
1
ŻYCZENIA Z UMANIA
Z okazji Święta Niepodległości
życzenia dla mieszkańców Szprotawy
przesłał pan Цебрій Олександр
(Ołeksandr Cebrij), Mer Miasta Umań
na Ukrainie, z którym Szprotawa
podpisała 30 września br. umowę
o współpracy i partnerstwie.
Pan Ołeksandr podkreślając sukcesy naszego kraju i upór
narodu polskiego w dążeniu do ochrony swojej niezależności,
wyraził nadzieję, że przyjaźń pomiędzy naszymi krajami
i miastami będzie się ciągle rozwijać.
Tekst życzeń znajduje się na naszej stronie internetowej www.szprotawa.pl
2
DZIAŁANIA NA RZECZ
ROZWOJU GMINY
3
SPOTKANIE W LUBUSKIM URZĘDZIE
WOJEWÓDZKIM
Gorzów Wlkp., 27 października 2016 r.
27 października br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
spotkałem się z Romanem Sondejem,
dyrektorem generalnym LUW.
Temat spotkania:
 nadanie statusu
w Szprotawie.
Zakładowi
Aktywności
Zawodowej
W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Szymczak, kierownik Wydziału Spraw
Obywatelskich.
4
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
3 listopada br. spotkałem się z Alicją
Abramowicz i Wojciechem Porębskim,
Doradcami Energetycznymi z WFOŚiGW
w Zielonej Górze.
Temat spotkania:
 realizacja przez Fundusz projektu partnerskiego dofinansowanego
z Funduszy Europejskich pn. „Ogólnopolski system wsparcia
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz
Odnawialnych Źródeł Energii”.
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego Barbara Wierzbicka,
Jan Litwinka, Piotr Wciórka.
5
SPOTKANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
Z CZŁONKAMI ZRZESZENIA GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Zielona Góra, 10 listopada 2016 r.
W Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyłem w spotkaniu
Zarządu Województwa z członkami Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego
Temat spotkania:
 stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 oraz informacja o aktualnych i planowanych
konkursach w ramach programu.
W spotkaniu uczestniczyła Barbara Wierzbicka, pracownik Urzędu Miejskiego.
6
SPOTKANIE Z DYREKTOREM REGIONU
ZACHODNIEGO GRUPY NOWY SZPITAL
15 listopada br. spotkałem się z Edytą
Broniewską, dyrektorem Regionu
Zachodniego Grupy Nowy Szpital
Temat spotkania:
 zmiana dyrektora Nowego Szpitala w Szprotawie w związku
z rezygnacją ze stanowiska pani Małgorzaty Barańskiej.
7
SPOTKANIE W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE
OCHRONY ZABYTKÓW
Zielona Góra, 16 listopada 2016 r.
W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków spotkałem
się z Agnieszką Skowron, Kierownikiem Wydziału ds.
Zabytków Ruchomych WUOZ w Zielonej Górze
Temat spotkania:
 uzgodnienia
dokumentacyjne
pod
względem
ochrony
konserwatorskiej ostatecznej wersji projektu pn. „Przebudowa
z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy
ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności
Społecznej”
W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Nowak, projektant z Biura Architektonicznego
AMBIT z Głogowa i Jan Litwinka, kierownik Wydziału Inwestycyjnego.
8
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
23 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło
się spotkanie informacyjne w sprawie omówienia zakresu
współpracy Powiatu Żagańskiego z Gminą Szprotawa i Gminą
Spremberg odnośnie wspólnego przygotowania i realizacji
projektu unijnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej
nr 1056F (tj. od ul. Henrykowskiej przy cmentarzu w kierunku
Niegosławic) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia-Polska 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego Barbara Wierzbicka,
Anna Bahrij, Jan Litwinka.
9
SPOTKANIE Z TOWARZYSTWEM PAMIĘCI
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
16 listopada br. spotkałem się z Jerzym Przybeckim,
prezesem Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci
Powstania Wlkp. 1918/1919
Temat spotkania:
 postawienie w Szprotawie obelisku upamiętniającego teren,
gdzie znajdował się obóz jeniecki, w którym przebywali wzięci
do niewoli w 1918/1919 roku Powstańcy Wielkopolscy.
10
SPOTKANIE W SPRAWIE JUBILEUSZU ZAKONU
SIÓSTR ŚW. MARII MAGDALENY
17 listopada br. spotkałem się z s. Gabrielą Kępą,
Przełożoną Generalną Zgromadzenia Zakonnego
Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty
i ks. Ryszardem Grabarskim, Proboszczem parafii
pod wezwaniem WNMP w Szprotawie
Temat spotkania:
 włączenie się w program obchodów w związku z Jubileuszem
800-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii
Magdaleny od Pokuty w Polsce.
11
RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA KOLEJNĄ KADENCJĘ
14 listopada br. powołałem Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy
Szprotawa II kadencji, czyli na lata 2016-2019.
Przedstawiciele
Rady Miejskiej
w Szprotawie
Wanda Augustyniak
Roman Pakuła
Przedstawiciele
Burmistrza
Szprotawy
Donata Hejnosz
Joanna Dudek
Głównym zadaniem Rady będzie opiniowanie
projektów
aktów
prawa
miejscowego,
związanych z funkcjonowaniem trzeciego
sektora i realizacją przez organizacje zadań
własnych gminy.
Przedstawiciele organizacji oraz
podmiotów, wymienionych w
art. 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Urszula Borsuk
Halina Kanyi Maina
Regina Korzeniowska
Ryszard Żmuda
W I połowie grudnia br. odbędzie
się I posiedzenie Rady.
12
PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W GIMNAZJACH
17 listopada br. w szprotawskich gimnazjach,
dzięki uprzejmości Wioletty Tybiszewskiej,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu
nauczyciele szprotawskich gimnazjów,
zajmujący się doradztwem zawodowym
rozpoczęli warsztaty doradcze pod okiem Marii
Pajdosz, Kierownika Centrum Aktywizacji
Zawodowej, podczas których zdobędą szerszą
wiedzę jak pomagać uczniom w zaplanowaniu
dalszego kształcenia i kariery zawodowej.
.
22 listopada br. możliwości zdobywania
doświadczenia zawodowego w zakładzie
BEWA omawiał Piotr Białkowski.
W roku szkolnym 2016/2017 na spotkania zapraszani są również
rodzice uczniów, bowiem to oni pełnią rolę pierwszych
i najważniejszych doradców zawodowych w życiu dziecka.
13
INWESTYCJE PROWADZONE NA TERENIE GMINY
SZPROTAWA
Modernizacja dróg w obrębie wsi Buczek
przy wsparciu finansowym ze środków budżetu
Województwa Lubuskiego
Wykonawca: PHU DUBIEL ze Szprotawy
Wartość robót: 297 104,91 zł.
Kwota dotacji: 140 000 zł.
Przebudowa ulicy Szewskiej w Lesznie Górnym
Wykonawca: PHU DUBIEL ze Szprotawy
Wartość robót wyniesie: 208 362 zł.
14
INWESTYCJE PROWADZONE NA TERENIE GMINY
SZPROTAWA
Wykonanie chodników w miejscowości
Sieraków
Wykonawca: PHU DUBIEL ze Szprotawy
Wartość robót wyniesie: 100 000 zł.
15
INWESTYCJE PROWADZONE NA TERENIE GMINY
SZPROTAWA
Wykonano elewację przedszkola przy
ul. Parkowej w Szprotawie
Wykonawca: Usługi Remontowo –
Budowlane Paweł Ostaszewski
ze Szprotawy.
Wartość robót: 46 538,90 zł.
W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano
oświetlenie pomiędzy budynkami ul. I Armii
i ul. Odrodzenia w Szprotawie
Wykonawca: EL-SUR ze Szprotawy
Wartość robót: 9 900 zł.
16
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI POLKOWICZKI
Zakończono budowę odcinka sieci
wodociągowej w miejscowości Polkowiczki
realizowaną przez Spółkę Szprotawskie
Wodociągi i Kanalizacja.
Sieć wybudowano z rur PE o długości
403,5 mb, uzbrojono w zasuwy
odcinające oraz w hydranty DN80
w ilości 4 sztuki.
Łączny koszt Inwestycji – 83 640 zł brutto
17
BIULETYN URZĘDU MIEJSKIEGO
Przed świętami wydany zostanie ostatni w tym
roku numer Biuletynu Urzędu Miejskiego.
Na łamach biuletynu m.in. o:
przyznaniu unijnej dotacji na przebudowę budynku
Klasztoru Magdalenek, promocji kształcenia
zawodowego, stanie realizacji zadań w ramach
Budżetu Obywatelskiego i inne.
18
REWITALIZACJA SZPROTAWY
19
3,5 MLN UNIJNEJ DOTACJI DLA SZPROTAWY
8.11.2016 r. - Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał Gminie
Szprotawa dofinansowanie w wysokości 3 501 530,54 zł na
realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego
budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2
w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”
Budynek zostanie wyremontowany z przeznaczeniem na prowadzenie
baru i kawiarni przez spółdzielnię socjalną, izbę historii, punkt informacji
turystycznej i promocję lokalnej przedsiębiorczości. W budynku
działalność swoją będzie prowadziła również organizacja Senior Wigor.
20
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE
21
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE
31 października br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na:
„Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Szprotawa”
Zostały złożone 2 oferty
Do realizacji zamówienia wybrano oferty najkorzystniejsze pod względem ceny
następujących Wykonawców:
Część II zamówienia
Część I zamówienia
Poczta Polska S.A. z Zielonej Góry
Cena ofertowa brutto:
PW Sikorscy ze Szprotawy
40 130,53 zł
Cena ofertowa brutto:
50 081,50 zł
Termin płatności:
35 dni
Termin płatności:
35 dni
22
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE
7 listopada br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na:
„Dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkoli oraz
Zakładu Aktywności Zawodowej Gminy Szprotawa w roku 2017”
Zostało złożonych 8 ofert
Do realizacji zamówienia wybrano oferty najkorzystniejsze pod względem ceny
następujących Wykonawców:
1. Unima Sp. z o.o. Hurtownia Art. Spożywczych z Zielonej Góry.
2. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców ze Szprotawy.
3. Lukas Łukasz Skoczeń z Żar.
4. Anters Zakład Piekarsko Cukierniczy z Jabłonowa.
5.Bema Plus Sp. z o.o. z Żar.
23
DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU WSI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
24
PROGRAM USUWANIA AZBESTU
27 października br. otrzymaliśmy
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze kwotę 19 937 zł
stanowiącą refundację 100% kosztów
realizacji zadania polegającego na
usuwaniu azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy
Szprotawa
Azbest usunięto z 25 nieruchomości
w ilości 52,3 tony.
25
OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA SIĘ
DO KANALIZACJI
Na podstawie danych uzyskanych od Szprotawskich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do mieszkańców Szprotawy,
którzy nie podłączyli się jeszcze do nowo wybudowanej
kanalizacji zostały wysłane pisma z informacją o obowiązku
wykonania przyłącza.
Łącznie wysłano 240 pism
Obowiązek
ten
nie
dotyczy
właścicieli
nieruchomości
posiadających
przydomową
oczyszczalnię ścieków.
Niewykonanie obowiązku będzie egzekwowane przez Straż Miejską.
26
INFORMACJE
WYCINKA DRZEW - WYDANE DECYZJE
Zostało wydanych 9 decyzji zezwalających na usunięcie drzew rosnących
przy budynkach, na terenie ogrodów przydomowych, na gruntach ornych
i na rowach oraz w pasie drogi krajowej.
Decyzje dotyczą usunięcia drzew:
 obumarłych w związku ze stwarzanym zagrożeniem dla ludzi, mienia i
ruchu drogowego,
 uniemożliwiających uprawę gruntów ornych,
 utrudniających
przepływ
wód
w
rowach
melioracyjnych
odwadniających grunty rolne,
 stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego.
27
SPRAWY OBYWATELSKIE
28
DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało
dotacje na zakup sprzętu i umundurowania na cele ochrony
przeciwpożarowej.
OSP Borowina
14 300 zł w tym wkład
OSP Leszno Górne
17 850 zł w tym wkład
Gminy Szprotawa 3 000 zł
Gminy Szprotawa 8 500 zł
agregat prądotwórczy,
przenośny zbiornik wodny,
kominiarki niepalne,
hełmy i obuwie strażackie
system selektywnego
alarmowania,
przenośny zbiornik wodny,
radiotelefon,
rękawice specjalne
UROCZYSTOŚCI
30
OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2016 r.
msza święta i Apel
Pamięci przed
ratuszem
13 listopada 2016 r.
koncert w SzDK
31
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
21 listopada mój zastępca Paweł
Chylak spotkał się z pracownikami
OPS w Szprotawie
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
w imieniu Burmistrza złożył serdeczne życzenia oraz wyrazy szacunku
i uznania za zaangażowanie i wielkie serce w pomoc osobom potrzebującym.
32
ZŁOTE GODY SZPROTAWSKICH PAR
„Złote Gody” świętowało
35 par małżeńskich
Urząd Miejski, 24 listopada 2016 r.
Dostojnym jubilatom wręczyłem
w imieniu Prezydenta RP Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Pogratulowałem długiego stażu
małżeńskiego i życzyłem wielu kolejnych lat
wspólnego życia.
Do życzeń dołączyli się
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Sobczak i mój zastępca
Paweł Chylak.
33
STRAŻ MIEJSKA I PORZĄDKI
34
STRAŻ MIEJSKA
WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY (ZŁ)
listopad
Strefa Płatnego
Parkowania
październik
Mandaty
wrzesień
0
2000
4000
6000
8000
STATYSTYKA W LICZBACH
Wezwania za brak biletu
parkingowego
listopad
Interwencje
październik
Pouczenia
wrzesień
Mandaty
0
20
40
60
80
35
KONTROLE W URZĘDZIE
MIEJSKIM
36
KONTROLA W URZĘDZIE MIEJSKIM
2 – 4 listopada 2016 r.
Departament Innowacji w Ministerstwie
Rozwoju
Kontrola projektu „UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH
SZPROTAWY – ETAP I – BADANIA I PRZYGOTOWANIE
DOKUMENTACJI”
W chwili obecnej czekamy na wnioski pokontrolne.
37
KONTROLA W URZĘDZIE MIEJSKIM
21 listopada 2016 r.
Państwowa Inspekcja Pracy
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
W chwili obecnej czekamy na wnioski pokontrolne.
38
KOMUNIKATY
39
OGRZEWALNIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Od 7 listopada 2016 r.
rozpoczęła działalność ogrzewalnia dla osób bezdomnych
w budynku przy
ul. Świerczewskiego 5 w Szprotawie,
czynna od poniedziałku do niedzieli,
od 15:00 do 10:00.
Lokal zapewnia 15 miejsc siedzących,
koce, ciepły posiłek i gorącą herbatę.
40
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Szprotawie zaprasza na
41
SZPROTAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ
Zapraszamy na uroczyste otwarcie pierwszego w województwie
lubuskim Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej
godz. 11.00
42
WIGILIA GMINNA
Burmistrz Szprotawy,
Szprotawski Dom Kultury,
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szprotawie zapraszają na
W programie:
wspólne łamanie się opłatkiem,
kolędowanie z solistami i zespołami
ze Szprotawskiego Domu Kultury
oraz laureatami konkursu kolęd.
Wigilię Gminną
18 grudnia 2016 r.
(niedziela)
godz. 15.00
Plac przed SzDK
16.30 spektakl w wykonaniu teatru „Małe Mi” w sali widowiskowej SzDK.
43
USUWAMY AZBEST
Do 26 stycznia 2017 r.
czekamy na wnioski od
wszystkich zainteresowanych
bezpłatnym usunięciem
azbestu z dachów lub innego
elementu budowlanego
wykonanego z azbestu.
Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – nr tel. 68 376 07 94.
44
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU
ZA UWAGĘ
Burmistrz Szprotawy
Józef Rubacha
SZPROTAWA, 25 LISTOPADA 2016 R.
45

Podobne dokumenty