Zadania na Konkurs Wiedzy o Materiałach 2015/2016

Transkrypt

Zadania na Konkurs Wiedzy o Materiałach 2015/2016
Zadania na Konkurs Wiedzy o Materiałach 2015/2016
1. Wieloskładnikowe stopy o wysokiej entropii wzbudzają ostatnio coraz większe
zainteresowanie z powodu ich unikalnego składu, mikrostruktury oraz możliwości
kształtowania właściwości. Opisz metody ich wytwarzania, scharakteryzuj mikrostrukturę i
porównaj ich właściwości fizyczne z właściwościami stali węglowych.
2. Jakie zastosowanie w badaniach materiałowych ma rentgenowska tomografia komputerowa?
3. „Judym uciekł. Szedł brzegiem lasu, później środkiem pastwisk błotnistych. Gdzieś błądził. Nad
wieczorem ujrzał przed sobą w polu szkielet zabudowań kopalni. Straszna nienawiść do tego
widoku i wyniosła wzgarda, jak pysk w kły uzbrojony, otwarła się w jego piersiach. Szedł dalej.
Stanął nad brzegiem szerokiej wody, płytko rozlanej. W niskich, nędznych, zżółkłych trawach
kisł ten czarny zalew śmierci, który nad otchłanią kopalni chwieje się lichymi falami. Ciemna
woda zdawała się marzyć, zdawała się czekać, kiedy runie w głębinę wydrążoną, kiedy
napełni puste lochy, kuszące próżnie, które ją ciągną, ssą, wzywają. Judym ją poznał. To ona!
Widział ją w nocy. Tej nocy... Szukał na falach świetlistego znaku, długiej ruchomej wskazówki,
która
przeszywa
jak
doborowa
stal
damasceńska.
I uczuł w sobie ostrze.”
Kilka lat temu, maturzyści mieli za zadanie dokonać analizy przytoczonego powyżej fragmentu
„Ludzi Bezdomnych” Stefana Żeromskiego. Z punktu widzenia materiałoznawstwa, szczególnie
interesująca jest wzmianka o „doborowej stali damasceńskiej”. Wokół tej stali narosło wiele
mitów, stała się swoistym Złotym Graalem, zarówno dla materiałoznawców jak i hobbystów –
miłośników broni białej.
Proszę wyjaśnić, co współcześnie rozumiemy pod pojęciem „stali damasceńskiej”? Czemu
uważa się ją za tak niezwykłą? Czy jej właściwości są faktycznie tak „doborowe” jak pisał
Żeromski? A może powody jej „sławy” są inne? Jeśli tak, to jakie?
4. Jakie twarde warstwy i powłoki są wytwarzane na narzędziach do obróbki skrawaniem w celu
podwyższenia ich trwałości? Opisz metody ich wytwarzania.
5. Jedną z grup nowoczesnych materiałów funkcjonalnych, będących przedmiotem licznych
badań, są tzw. multiferoiki (ang. multiferroic materials). Proszę scharakteryzować te materiały
pod względem składu chemicznego, struktury i właściwości.
6. Jakie wyroby z materiałów polimerowych stosowane w gospodarstwach domowych mogą
stanowić zagrożenie dla ich użytkowników?
7. Jakie cechy materiałów kompozytowych powodują, że znalazły one zastosowania nawet w
kosmonautyce ? Podaj przykłady takich zastosowań i wymagania jakie muszą spełnić
kompozyty w tych zastosowaniach.
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
www.inmat.pw.edu.pl