(składany na wezwanie Zamawiającego)

Transkrypt

(składany na wezwanie Zamawiającego)
Pieczęć Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 7
do specyfikacji
WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Niniejszym wykazuję personel wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia
(składany na wezwanie Zamawiającego)
Lp. Imię i
nazwisko
Przewidywana Podstawa
funkcja przy do
realizacji
dysponowania
(podać numer
zadania
uprawnień)
oraz
ukończone
kursy lub
szkolenia w
zakresie
GEO-INFO
Posiadane
Wykształcenie Doświadczenie
zawodowe
uprawnienia
....................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
........................, dnia ......................

Podobne dokumenty