10 000 000,|10 zl z przeznaczenjem na p`2lgycre deficytu. Dot

Transkrypt

10 000 000,|10 zl z przeznaczenjem na p`2lgycre deficytu. Dot
dnia 25.072014
l\4ikolow',
'. orzelarquna udzieleniekr
OW
dtuqoterminowe
Dot
deficytu.
na p'2lgycre
zl z przeznaczenjem
10 000 000,|10
sokosci
i:e:
na zapytanie,,A"informuierrny,
W odpcrwiedzi
Ad. 1
na wekslu.Kontrasygnata
nie wyra2azgodyna kontras;y,gnatq
SkarbnikMiiastia
jed'yniepotwierdzenie,
ze stan
i
s;tanowi
wewnqtrzny
ma
charakter
Gmirry
Skarbnika
qtkotruyc
h
m
aj
ia
zobo'wiqzan
majqtkowygminy gwarantuje mozliwosdwykorran
wekslastanowiczynnosc
prawnei.Podpisanie
z okreslonejczynnosci
wynikajEcych
do
;zobowiqzania
poslaci
zaciEgniqcia
faktyczpq,ktorawywieraskutekprawnyw
sptaty,to
zabezpieczenie
sptatysumywekslowej.Jezeliwekselstanrovrti
Kontrasygnata
welkslu.
na
a nie
kontrasygnata
lest potrzebnana umowieklred,ytowe,j
ona zgodniez prawem
nie moi:e znalezcsig na wekslu,gdyz oznac;zalaby
na rowniz jst,
wekslo'wego
przezskarbnikazo'bowiqz:ania
zaciqgnigcie
wekslolMymna rewersie,bytobVtrlzsamez pc)rQczeniem
kontrasygnaty
natomiastumierszczenie
czynieniana wekslu
za wystawcQ.Prawowekslowenie doprusTcza
wekslorMym
w pos;tacikontrasygnaty
adnotar;ji
Ad.2
siQ rygorowieg;tekucjiz zobowiqzan
o pocldetniru
o6wiadczenie
Gmina przedloZy
itrL.777
z umowykredytuna podstawier
wynikajqcych
$ 1, pkt.5 k.p.c.
Ad3
Zakladulnzynieriil/liejskiejnie
d'otyczqee
dane finansower
W oceniezamawiajqcego
irrformujemy,
Rownoc;zeSnie
z ogloszonymprzezGminqprzetargiem.
majEztviqzk:u
sa na stronie
ze wsz(:lkieinformacjedotyczqceZIM Mikoltiwzarnieszczone
com.pl,
ZlM-u: www.zim.
internetowe.i
Ad4
realizacjiprojektu
W oceniezamiawiajqcego
dane dotyczqcezaawan{iowania
prawidlowejgospodarkiwodno-r5ciek<lwej
mias'talVlikolow,
nie maja
,,zapewnienie
n,akredyt"RownoczeSnie
zwiqzkuz ogloszonymprzezGmingprzetarlgiem
pov/yzszeg
o projektuzarnieszczo
ne
informujemy,2e wszelkie informacje dotyczaLce
ktoryje reali,zuje.
ZIM-u:U /vwzllt.com.pl,
sE na stronieirrternetowej
Ad5
iwykupuwier;zytelnosci
Gminanie posiadazobowiqzan
z tytutuleasiingu
Ad6
do dnia 28.10.201
na prowadzenie
rachunkowgminr,'
5 r"
obowiqz:uje
Umower
- siierpien
r.
2C115
Planowanadata ogloszeniaprzetarEu
Ad7
Wartoscpodatkuod nieruchomoSci
Rok 2013
-140
P l a n3 1 4 4 00 0 0 , 0 0z t .
wykonanie
7 7 8 , 7 8z l
28
2014
I Kwartart
Planna rok.34 612 300,00zl"
zl
llkw. i3207 14?\,70
wykonanier
na tematkwotywydatkowna obsluggdluguznajdujesiq w WPF. ktory
Informacja
Na rok 2013iwynosita1 900 000,00,
stanowizalqcznikdo materialowprzetargowy'ch,
a n a r o l .2t 0 1 4w y n o s i2 1 1 1 5 7 1 , 6 0z l "
Ad8
opisowez wykonaniabudzetudostqpnena stronieBIP Mikotoww
Sprawozdania
zakladce.sprawozdania
Ad9
umclwy,
zmianw proje,kcie
nie wyra2azgodyna wprowad;lernie
Zamawiajqcy
Ad 10
zmianyw projekcieumowy.
nie wyra2azgodyna wprowad;rernie
Zamawiajqcy
Ad 11
w projekcieumowyw {i 3, ust.3
WarunkiokreSlone
A d .1 2
o NaczeInika Urzqdu
wlaSciweg
p rzedktad
ania aktuaInego zas'wiaclczenia
Obowiapzek
publiczno-prvvnych
zalegtosci
o
braku
ZUS
i wlasciwegooddziatu
Skarbowego
dotyczy'wykonawcynie zas zamawiajqcego.
Ad 13
jakichkoluriek:
zmianw tre6ci
mozliwosci
wprowadzania
W celuwyeliminowania
umowywytqczniew
dclSIWZi rrvzctr
dokumentowzamawiajEcyudostgpniazalqc:zniki
formieIPDF
Ad 14
z dnia
znajdujasig w zalqcznikunr 3 do UchwalyXXXV'lllg}tgl2}13
lnformercje
1 7 . 1 2 . 2 1 " 0r .1w3 s p r a w l eu: c h w a l e n ibau d z e t rnua r o k 2 0 1 4i s ; q u r n i e s z c z : on ae
s t r o n i eB I P M i k o t o w .
A d .1 5
nerstronieBIP Mikoloww zakladce
za ll kwartal2014r. dostgpner
Sprawozdania
,,sprawozdania"
Ad 16
Zestawieniekredytowna koniecll kwartalut1014w zalqczeniu
Ad 17
w
opisowezwykonaniabudzetudostgpnena stronieBIP Mil<olow
Sprawo,zdania
sPt'?wozda nia
zakladcr3.
Ad 18
zmianw WPF i Llchwata
r. w sprerwie
14 z dnia27"05.2014f
XLI/1065/20
Uchwalie
w c'iqguroku
uchwalarni.
o,statecz:nymi
3 niese1
zdnia 17.12,20,1
xxxvl llgogl2013
WPFjest
tychzrnian.
a , WPFstanowic,dzwiercierdlenie
zmianom,
budzetrulega
na kazdejsesjiiFladyMiasta.
uaktualrriany/aktualizowany
Ad 19
nalelnosci p<ldlegaustawieo oc;hroniedernychosobowychi nietpodlega
Analityk:.a
publikacji
a
g
io
x
;o
ru
!
Nl
N.
NI
o
$
o
N)
N
x
N'
YN)
- xj
o)
{
ltl
N
o
N
l{.
rP
tf
rp
g
c)
3
5
o
€
=
Cl
x
-11
3
=
l\l
ID
r1,
o
(o
5
!
N)
o
t
o
GI
o
{
N>l
x
=i
:
N
NC)
N
5
N
g,
g
x
vm
qr
@\l
(t \l
{
(D
5
\<
\.J
2
4
q.i
= P
o''
@ >V / ',
N
o ^
'Tl
xn
x
$
t:
ID
q,
m
't'l
r-
5X
-T1
r
€
Qr
ti
x
to
N
q,
Ol
CL
t\l
Ol
N'
OJ
!)
5
@
5
@
(.t
5
O
o
N)
$
cn
(f,)
+
N
A
o
J
a
@
o
C
3aEji
3dfril
oi.ii
rD
( o o t D - -
3r=:i
- s g ji
F+il
o
J
"
(
D
ct
c)
o)
6'
C)
a')
o x
r(
cl
o-x
g = gii
gx
po)
O !
(r) -
N I J
po)
oTt
O !
-ir
o)i
a
;2
6'
a
iD
h)
c)
$r
7
o
CI
ti
N
q,
6
I D
o f
o -
}J
5
N)
!
(r)
N
N
;-
\
N
t\)
!.o
o o l
d f
!
6'
(f,)
P
I
o
J
()
N)
(,
c0
s
@
o)
s
N
N
N
i.J
t\)
i'J
o
i.J
o
N
N
s
()
s
l\)
5
=
;€
$
s
gE#HI
il e;:
x
i,p
B
it
- *; B
5:r
qE E
lf
s; E$i :ii l r
z
3
i i: t
o Z * : , * S
*
@
I
5
Ot
(.,
o
(rt
o
ctr
(o
N
o
o
N ii6
*iu
6
1 F
x ^
;I
a i 5
o i 5
{
o)
€
8
- *6
qE
!
f r
- 7
a 6
{
l\)
l\)
$
t\)
.5
N
5
N
N
o
o
N
o
o
o
N
o
=
o
o
{
(t,
o.
':o
\]
5
N
A)
q
o
N
N
('|
N)
BEs
e,
N
!
N,:r
Y
o
a
s
{
6
(J.'
Q
o-_
o
s
s s
\
s
^ i
s
\l
s:
s
S H
:t
rJnia 2-1.{ti7i_{_i1t1r
|it.:1l'yr;:,,'.:r.tl,i;:iclleriit;:i,.ir..iii1-i.id|ugc,i'elr.rt1ifC)!V€l:0
i l O hi Y t r e ' l t ' - i r ' 1 r i 1 - 1
w w a r s : i a t r ' v i af r l : " r ' 1 i
, , j vz r . - , ; q z l i Li l f J i z . i j [ , i c i o v i l l u J . ] ip] qr ? e z B a n k F o l s k a K a s a o p i e l i i 5 , / r , z s i ' : d z i b i l
K a t o v r i c a c l rz s i e d z i b qr v K a t - o w i c a c h 'r ' \ i ' K o r f i r i t e g o
{ , . . i ; v b o v ! s k i e5j : j 1 s 7 , | : i l a s k i e c e n t r u r r r K o r p o r a ( y j n e ' u v
oferty cellolvei prosi c gtrzekaz'rrtie
j f , r i j i , , 1 . r i t ai ^ i , . t r - i p , ; , * i c r J n
, :ai s l v v z , \ r y c e l u : z t o i e n i a f r ; r i k o r z l s t n i e r j s z e j
, ;'rr-:i f: l
"li
j i,''Ci i I i1rr.i'; I'ii ;" l i ;i iliJ n ia i;-e f:\ltl
n ia :
ei i czonrl
si
q egzektr<zostarrl
:j i
r-r
tt lpodrJarri
i o i ,vj,,l adczetri
t
r.,Vrl
i k 5 l c rrrre
t i , - jr ,rl r . lw€i;s l u ,0 e i < i i :r;rt.i
rl"a I
irt.lritiasYgititl.i 5qar'i'rn
do 150%kw'ot'/kreClytu?
r-:po'.irjariiu
Siqellrekuc,ji
c-c'ttri;trjcl€riie
li Lr.f {,:r,iitr;,r
i-1/iilpiltii.:
i za I xv' ti rri ;'r i
l ata 2012" 7' 0' 17'
. , 1i r c . j; r iy o
ych
e { a r,y c i ,.fi n a i rs ow{ bi
l ansi rachunekw ' yrri kow;l)a
ly p r-z ri s i a rrir-"
a
r:ni a
e, r-enruGnri rraudzi el i ' l 6rorqc;l
l \4i i r$ k i e jw Mi ti ol tLv,,lktf
,rri r,r'
. 1f i_1. ' ! r , 1 -.rki il.is irj-i,-r
proj
ekl
-rt
real
i
zacJi
,,| a[' ]e\A /fi l €nr' ' ]
i
terrni
no\ruosci
i
a
a
v
rrtp
sow
i
-i
ni
a
i
l
a
t l i. , i, . r iii- r, r \i i; .r-l i l r* l ,l c q te i rrtl
lrdikofo'*'
,,
nriasta
\,t'r.>dnn-lciekcwej
iii,':{!'ri{1ir-r\,i;f
I gr}:ilyilrl;:r'ki
\' l vfi tli: Li
a tvtLl tui e;rri ng,Lt,
n .i
a ite n ratczy Grri i naposi adazobow i Qzi l niz'
i i e ri r-r{ o rrn ;rc
: ,j F r , . is iqc uc i ,;s t,3 p sire
:' i ;i a t v,
r
ost'
ri
rac/nF
ternri
n
zakresi
{
i
:
v/
nai
stqpuj
i
l
cyr)l
, , . , , ; iei- z yte i rrcirti
:i ,fa i r;i n gtl,-fi n a n c i i tg)
i ' r.:i
rcri
' :tiii: i'
k"
r'
rarti
el
rti
cr'
(rri
i
esi
qctni
e,
(tl ? r.ri n tu j ;1 c ewg./osC kGf(ri
r;at,terrni ny sptat,
> 1.j:,i ,rt
iiir i*. ic iilt L l ri i l .t,j
liern.
rii tud lrri ct ti f i rt:itr:,i'v.,fir1II'r h iqtego wy l<tt
dat;r
a c' Fi i r" z0 r t ia
, . i f . iliries t t e rrl i rr .1 l .ri i w i " J /,l v ti i u
n mo
i i r' v u yc prow adi en!arachunk6wgrrri n' y/pl attr-,v,;ati
i:irs{ugqbaiikow;1grititty'
aii.tirr"rfr
kc'icjitegt:1:t"zel
'"v
' ii pr . ir s iiny
za(l l l tTe-ttia
rl razl < w otaw y' datkowi l a obstr-rgc;
v a rt{ ,{ r:r
o i .ro { .ri j i nv rrr
n .]d a tk u o c lrri e,ruchornosci
. r ( . i ' 1 r l sr .r a z p * i t ' . v ; r r - t a l e2 0 i ' ! r
p ' - L . i s zL€)iL r 4 r : ) s i i l p 1 1 i i , :si iFi 4r €: v , r o z r i a n i caf t i s c ' f f e g o z w y k c r t t a r r i ab u d i e t u z a 2 0 1 7 ' r o r a z 2 0 1 1 r
{ - i i y v , rL l f r t i } w i ek i o : : i i , l t ui x o i n a t a p i s a ( r r a : ; t q p u j 4 c ee } e r r r e n t yw p r o p o n o w a n y r n b r e n t i e i l i r t :
kule_iriadi pol<ryrui:nia oprl;rt
i
rv fi fr5tQP ujacerj itr,rl*.ljtl rr.i;C
Li
k o s z t yw r n d v k a c l i
tl
opiaty za rlllotl\t'tiettia,
3)
Lri'nvvizje,
Naieirro$ci Banktr zwiqtane
z
[ J t r r < t r r v qp r o k r y w a n e
i:rgll4
i:\
*'yrilatlaintJ rrdi.{.if-i ..,d
'i',np{ta{u
f.lrreiernrrnov(anegolub r:cjsetki ocl cafosci z;ciiu,,r;rji,l
r
F
t
i
i
i
o
w
t
r
l
r
t
:
,
i
.
:
i
i
p
i
z
y
p
A
r
l
k
U
\
v
z
I o z e n i a \ , \ , S e l d z i eV \ / n i o 5 k LO
t n a c l a n i e k i a , . r z u i i y , ; ri,; 6 i f r f i i r - r i - ; . _ q c r
fit;:ti.e
'!','y':ii-;.i\.'/ic'r't*iill'
.tc':
ii;-itl: [:anf.orrvetriu lytr.rlc'wi elgzekucy'jneffiu albo w prz'.;paclkr.t\r.ii/to(,,'r;iiie
i
u zaf iit_:ir;,,r;iCt,Z!,t*incir;ci
I;r;,r.,r':[J;:irryi]
Sarrl<t:z tytLrtu Llrriowy,
i'ri t i'i'i a i:.* | i i r: il d :,,e i ii i : ;-: 1-ii; ; g,1
s r' rr b ra c !r u n kOw e,
i l i i ; - ; ; 1 , ;1
i . ;iI r i r t t - r 1 I ; : , i : v i . i ' i r / ,
i, ; ; ; . : ii; 1.
q.,'i5r:tf
l.t:,i.li(':iiie
-od kapitaiLilrirletr:rnririr,'v,ri-ri1t'E(i
5till-r'..r
ir (:riJ:il(iiirienia przetgrt'iiinciwaneg0
ti,llk:
i; euz icr iaiir : : , :io i ;.:,::tiv.i" ,o p ;rrr:i rj
rJs to p q [:)f' ocent{l wrOw
l ornbarcj r:,w ,€Li rl
i 1 n;14 ri l zystopa krecl ytLr
' n vi 1 i ' 1 i s r , 4 kt irte d i r i , i t
n - i 1 2 ; i . ' c : a p i s ; ,nca l s t q p u i q c ql < l a r r ; : u lkqr e d y t o w 4 ;
l ( i e d v t o i l i a r r . J z ; ; g i i ' , ' . " i ; ' i ,i :; :, t :y , ! k e 2 , J y n rc z a - s i ef o s 2 6 7 g n i . B a t t k t r p i r z e c i v rI,, l i e r l r r ,
i;;1 r''
vr,vnikajqci: z r--.lii'i
c,.\,,,/
ki eci,ii-u, I,it;C4 L-rri\.,'i-itij.f-i-.lnie,ij
rc;r,vrrorzQclne
v{ stosunku cJo roszc,let1 v,rszr,r51[q16p
i r l r r 1 , 6 i lw i : : r z y c , r r l i , z
i v ' y i i i i : Z e t t i e i r ii . r , r i i l I i v - t e I n o i ; r ;ki t. / ; r y r i i p i e f r n r s Z e r i s t r r uZOa S p o io j e n i a p r z y s l u g u j e
Z l'l-lOCyili'ii1,^.1a
ig.iari
irn5Si.Ji
l i i f ) elfir ' 1( 1i: enl
L ivrz ' i j + (-,
i i ' t;r| :,e :tkoirJz a c l l u z e ni FrrzFl
a
ttedq
erftti no,n' ane6i
o vr vvysoki ;:cic;i terr:krpi rroii r
5icily li:rnbai ilowli i! B[rl1
:il ) ii:ly tSrrrinii llrl;i !{riJrriity',vrjriil,t
ulrro,vvyl<redytotvej prze(lioiy aktualrie (riir. starszr='ii j rri-,:;)
z.al' , v i^r lt c ierrir: ljiaj i ' i ti s c ;i rr' fl i cer.r
a l < ,:g l c sFci ri bl i czn,o,pri l w nych?
i:') Tvtraiarrly5''iq;1yFizrr.irn4[;rr:ili:flo uciostepnienitvrlzor,6,w
un-towyoraz zal;trzrtikor,v
clo 5llry,ri/,1fi_.,rir.]-itf
i{ii Li'a;.:Ir''c,i.
'r!i)
-r. r k itl:r c z y c ir : : ; k { ;c ;;jri
q E rr,ld * c l rc c l yz e s p rz e cl ai ymaj qrti <wLrl atach2A l 4-202I, r,/V Ffi i }i oi r.r,n'r.tr:i :rl
{w
i\'lirtlr dc,chcrdyriir i:;u,,til']rrri*
li r:nlnFLNroczrrie,dc 2016 igiO3 mlri Frll,iw l,,OlejnycllataCh
Fr ir : iiiiy c ; ; r i' ; c r i :ti rw i fi i i el:,!)r' d n i o z d azria l l k wartal 20..14:
R b_N D SR, b_Nkr,n,arrl alc;
nestai -rre
i rai azl rcrr;
cr.tz wytrranyCitirhi.,y'u7s11;
fritil-r:;Owi,ih,
Rb-2,F{b_27s,,
Rh_.lBS.
. i f r i i l rir s i' i- rcy r ir ; e' d :.t.;rw * :rri
i r:s
* tti w i e n i ak re d ,/t6 wrral .orti €cl l kurartafu201" 4r.
.t --' i
Il r os ir r lyc rpi' z ed r,f
;;w i r:i ti el ;F rra w c z ,-j a ioi ipai s o wegoi l w yk.onan,a
budzetuza 2013r,
1 c t i ;r os it r ny
a t ) ot wt e l i -fztti
e e , i e u c h w a tyn r x l l l l a ll ,/l ora z dni a 27.as.20j " 4r.
w zakre:;i ez* .i i arrw p,i i nr
xxx \ ' / ii/ ] o3/ " ! r ' it : 'i : d tti a 1 7 ' l i l ' 2 0 .1 3 r.rv z a k re si e
zmi anybLrcl 2etu
sq ostatni nri uchw al arrrizrni ei l i trl Ji .i rr-rr!
W P F i b u d z e ,.l
. 1 q l Pr' *r s iit roy
l; c ' dan i sa n ;i l i ti ' k iri a l e i ,n o i cwi y n i a g ; l l nych
orei i przyi :zvrl
i ch pow stani a.
L{j
i