GPZP REGULAMIN NORDIC WALKING 2017

Transkrypt

GPZP REGULAMIN NORDIC WALKING 2017
www.gpzp.pl
GrandPrixZachodniopomorskiegowNordicWalkingw
RamachDniWalkizCukrzycąiOtyłością2017
KoronaZachodu
REGULAMIN
I.Koordynatorcyklu:
FundacjaChodzezkijami.pl
II.Organizatorzylokalni:
• GminaKobylanka,GOKwKobylance,
• UrządMiastaWęgorzyno,
• UrządGminyDarłowo,
• CentrumInformacjiTurystycznejwBarlinku,
• UrządMiastaŚwidwin.
II.Cele:
a. promocjazdrowegostylużyciaiaktywnegospędzaniawolnegoczasu,
b. promocjajednejznajprostszychaktywnościfizycznychjakąjestnordicwalking,
www.gpzp.pl
c. integracjazawodników,
d. popularyzacjaatrakcyjnychmiejscprzyjaznychnordicwalking.
III.Terminyimprez:
06.05.17-Kobylanka
03.06.17-Węgorzyno
13.08.17-Dąbki
09.09.17-Barlinek
07.10.17-Świdwin
IV.Dystanse:
• krótszy–około5km,
• profesjonalny–około10km.
V.Kategoriewiekowe
Nadystansieokoło5km:
do9lat,
10–12lat,
13–15lat,
16–29lat,
30–39lat
40–49lat,
50–59lat,
60–69lat,
70latistarsi.
Nadystansieprofesjonalnymokoło10km:
16–39lat,
40–49lat,
50–59lat,
60latistarsi.
VI.KategoriaOPEN
Kategoria OPEN dotyczy trzech najlepszych zawodników i zawodniczek dystansu
profesjonalnego.Kobietyimężczyźnisąklasyfikowaniosobno.Miejscanapodiumwkategorii
OPENprzysługujątylkozawodnikom,którzynieotrzymaliżadnegoostrzeżenianatrasie.
VII.Kategoriaosóbniepełnosprawnych
a. W kategorii osób niepełnosprawnych może startować każdy zawodnik z aktualnym
orzeczeniemoniepełnosprawności.
b. Nagradzani są: trzy najlepsze niepełnosprawne kobiety i trzech najlepszych
niepełnosprawnychmężczyzndystansukrótszego–około5km.
www.gpzp.pl
c. Zadeklarowanie startu w kategorii niepełnosprawnych wyklucza uczestnika w
klasyfikacjiwkategoriiwiekowej.
VIII.Kategoriarodzin
a. Doklasyfikacjirodzinwliczasiętrzyczasy–dzieckado18rokużyciaidwóch
opiekunówformalnychwdowolnejkategoriiwiekowejna5km.Przezsłowo
formalnynależyrozumieć:rodzice,opiekunowieprawnibądździadkowie.
b. Wklasyfikacjigeneralnejrodzinpunktyzdobywanesąnazasadachogólnych.Na
każdejzimprezmożebyćzgłoszonyinny,formalnyczłonekrodziny.
VIII.Punktacjawcyklu
Punktyzdobywasięwswoichkategoriachwedługklucza:
1miejsce20punktów,
2miejsce18punktów,
3miejsce16punktów,
4miejsce14punktów,
5miejsce13punktów,
6miejsce12punktów,
7miejsce11punktów,
8miejsce10punktów,
.
.
16miejsce2punkty,
od17miejscawzwyżwszyscyotrzymująpo1punkcie.
Premiowanestarty:
a. MistrzostwaPolski–Barlinek–punktacjax2
Klasyfikacjageneralna
a. Doklasyfikacjigeneralnejlicząsięwszystkiestarty.
b. Wygrywaosoba,którazbierzenajwięcejpunktówwewszystkichstartach,wprzypadku
takiejsamejilościpunktówdecydujeostatnistart.
c. By zostać sklasyfikowanym w podsumowaniu końcowym należy wziąć udział w co
najmniej1imprezie.
IX.Rejestracjaiopłaty
a. Zapisy na każdą imprezę odbywają się za pośrednictwem serwisu
elektronicznezapisy.pl,https://elektronicznezapisy.pl/g/gpzp_2017.html.
b. OpłatypobieranesązapośrednictwemsystemuDotPay,formularzwpłatywyświetla
siępodokonaniuzapisówon-line.
c. Wysokośćopłatstartowychróżnisięwzależnościodterminupłatności.
www.gpzp.pl
d. Istniejemożliwośćdopisaniasiędolistystartowejwbiurzezawodów.Kwotaopłaty
startowejdokonywanejwbiurzezawodówjestzawszewyższaodtejdokonanejwe
wcześniejszymterminie.
e. Wysokość opłat startowych w całym cyklu jest jednakowa, chyba że regulamin
konkretnejimprezymówiinaczej.
f. Razuiszczonaopłataniepodlegazwrotowi,aniprzeniesieniunapoczetstartuwinnej
impreziecyklu.
g. Zkażdejopłatystartowej5złprzeznaczanejestnacelcharytatywnywskazanyprzez
organizatoralokalnegoimprezy.
Opłataprzezserwis
elektronicznezapisy.pl
Opłatawbiurze
zawodów
Opłaty:
Dzieciimłodzież
Niepełnosprawni
20zł
20zł
40zł
40zł
Resztaosób
40zł
60zł
X.Nagrody
a.nakażdymzposzczególnychetapów
• Każdyzawodniknaliniimetyotrzymapamiątkowymedalokolicznościowy.
• Trojenajlepszychzawodnikówwswoichkategoriachwiekowychotrzymapuchary.
• Trojenajlepszychzawodnikówkat.niepełnosprawnychotrzymapuchary.
• Trojenajlepszychzawodnikówwkat.openotrzymastatuetkilubpuchary.
• Najlepszarodzinaotrzymapuchar.
b.napodsumowaniuwŚwidwinie
• 5km:pucharydlapierwszychtrójekwkażdejkategorii.
• Dystansprofesjonalny10km:pucharydlapierwszychtrójekwkażdejkategorii.
• Trzynajlepszedrużynyotrzymująpucharylubstatuetki.
• Trzynajlepszerodzinyotrzymująpucharylubstatuetki.
XI.Trasa
a. Organizatorzobowiązanyjestdowyznaczeniadwóchdystansównatrasiezawodów,
istniejeprzytymmożliwośćutworzeniadwóchlubwięcejokrążeń.
b. Trasajestwyraźnieoznakowana,abyułatwićporuszaniesięponiej,dopuszczalnyjest
każdysposóboznakowania,zwłaszczataśmatechniczna.
c. Na trasie ustawione są tabliczki z informacjami o przebytych kilometrach, jest to
oznakowanieorientacyjneimożeróżnićsięodwłaściwegoprzebytegodystansu.
d. Natrasieznajdowaćbędąsiępunktyodświeżaniazwodąniegazowanąpodawanądo
rąkzawodników.
www.gpzp.pl
e.
f.
g.
h.
Długośćtrasyliczonajestponajkrótszejliniijakąmożepokonaćzawodnik.
Dopuszczasięmożliwośćniedużegobłęduwpomiarze.
Startimetaoznaczonebędąbramami/bramąstartową.
Wokolicachstartuimetybędąznajdowaćsiępunktyzwodą.
XII.Pomiarczasu
a. Czaszawodnikówmierzonyjestelektroniczniezapomocąchipówumieszczonychprzy
buciezawodnika.
b. Czaszawodnikówmierzonyjestnetto,dlakażdegozawodnikaoddzielnie.Przymałej
liczbieosóbdopuszczasięłączeniekategoriipodczasstartu.
c. Rejestrowanyjestczaskażdegozawodnikkończącegoswójdystans.
d. Poupływie7dniodpublikacjiwynikówwInternecieniemamożliwościwprowadzania
zmianiwnoszeniaodwołań.
XIII.Bezpieczeństwo
a. Nadbezpieczeństwemzawodnikówczuwasłużbamedycznaiwykwalifikowanasłużba
techniczna.
b. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na
odcinkuzawodów.
c. Napoleceniesłużbmedycznychzawodnikmusiniezwłoczniezejśćztrasy.
XIV.Zasadysędziowania
SędziowaniemnatejimpreziezajmujesięKolegiumSędziówFundacjiChodzezkijami.pl
Zasady dotyczące poprawności techniki nordic walking, przyznawania kar, protestów,
opuszczaniatrasyzawodów,numerówstartowych,doboruodpowiedniegosprzętuczyubioru
znajdują się w regulaminie Kolegium Sędziów Fundacji Chodzezkijami.pl -
http://chodzezkijami.pl/sedziowie-fundacji-chodzezkijami-pl
XV.Postanowieniakońcowe
a. Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowegooznaczawyrażeniezgodyprzezuczestnikaimprezynawykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika
informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowychzdnia29sierpnia1997r.,Dz.U.nr33,poza883.Uczestnikowiprzysługuje
prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencjęnaadresOrganizatora.
b. Organizator nie wykupuje ubezpieczenia NNW, uczestnicy muszą posiadać je we
własnymzakresie.
www.gpzp.pl
c. W biurze zawodów będzie istniała możliwość wypożyczenia profesjonalnych kijów
nordicwalking.Przywypożyczeniumożebyćpobieranaopłatalubkaucja.
d. Naposzczególnychzawodachmożeobowiązywaćdodatkowyregulaminbądźaneksdo
powyższegoregulaminu–wszystkieinformacjezamieszczonebędąnastroniezapisów
nakonkretnewydarzenie.
e. OstatecznainterpretacjaregulaminuzależydoOrganizatora.
Kontakt:e-mail:[email protected]:881-048-884(wgodz.9-16)
FB:facebook.pl/zachodniopomorskienakijach