98,40 92,30 3. 147,60 za 1 godz. 100

Transkrypt

98,40 92,30 3. 147,60 za 1 godz. 100
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Wydział Organizacyjno-Prawny
50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54
tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: [email protected]
Wrocław 24 maja 2012 r.
Zam.Publ.29/2012
DOZ/EZ/Z.P.29/2540/4/2012
Dot. Przetarg nieograniczony na usługę tłumaczenia ustnego konsekutywnego w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”
W dniu 24 maja 2012 roku podczas odbywającego się we Wrocławiu posiedzenia Komisji
Przetargowej działającej przy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy rozstrzygnięto zamówienie
publiczne o numerze 29/2012 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę: 8000,00 złotych brutto.
Poniższa tabela przedstawia nazwę i adresy firm uczestniczących w/w postępowaniu publicznym oraz
cenę brutto złożonej oferty, a także ocenę oferty dokonaną po jej badaniu na podstawie kryterium:
cena.
L.p.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto ofert
Ocena w punktach
w PLN
1.
2.
3.
Paweł Świeca
ul. Rejtana 26/157
35-310 Rzeszów
Szkoła Języków Obcych LEKTOR
Ul. Olawska 25
50-123 Wroclaw
LingoBox Paulina Gąsior
Ul. A. Młodnickiego 15/8
50-305 Wrocław
150,00zł za 1 godz.
159,90zł za 1 godz.
98,40
92,30
100
147,60 za 1 godz.
Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na w/w zadanie została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Pani Pauliny Gąsior
„LingoBox” ul. A. Młodnickiego 15/8, 50-305 Wrocław i jest ona typowana do realizacji
zamówienia publicznego. Wykonawca zaproponował najniższą cenę, uzyskał najwyższą ilość punktów
za kryterium „cena” i spełnia warunki zawarte w SIWZ.
Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. informuje, że na podstawie art. 94
ust. 2 pkt 3 lit a. ustawy pzp. zawrze umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94
ust. 1 ustawy pzp. W przetargu nieograniczonym nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono
żadnego wykonawcy
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie” oraz budżetu województwa dolnośląskiego.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa
Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną
oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Podobne dokumenty