relacja z „dnia otwartego w zus dla osób niepełnosprawnych”

Transkrypt

relacja z „dnia otwartego w zus dla osób niepełnosprawnych”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
RELACJA Z „DNIA OTWARTEGO W ZUS DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
W dniu 2 grudnia 2016r. w godz. od 800 do 1500 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat w Dębicy, przy ul. Piłsudskiego 15 w ramach Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych został zorganizowany „Dzień Otwarty w ZUS dla Osób
Niepełnosprawnych”.
Celem tego przedsięwzięcia było upowszechnienie informacji o prawach osób niepełnosprawnych,
zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz aktywizacji zawodowej. Podczas dyżuru
pełnionego w Inspektoracie ZUS w Dębicy, osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z porad
ekspertów z zakresu: ubezpieczeń społecznych, w tym zasad wypełniania i kompletowania
dokumentów, aktywizacji zawodowej oraz programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji
rentowej. Ponadto na specjalnie utworzonym stanowisku, fachowych informacji udzielał
przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy m.in. z zakresu dofinansowań ze
środków PFRON osobom niepełnosprawnym do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, form wsparcia
realizowanych w 2016r. w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, oraz
przedstawiciel Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy m.in. z
zakresu zasad orzekania o niepełnosprawności, zasad orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień,
wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
2