Minerały i ich charakterystyka

Transkrypt

Minerały i ich charakterystyka
MINERAŁY I ICH CHARAKTERYSTYKA
Nazywając rodzaj skał, podając ich wiek, określając wzajemne ułożenie warstw
skalnych podajemy cechy budowy geologicznej. Najmniejszym, z punktu widzenia
geologii elementem są minerały, które budują skały tworzące skorupę ziemską.
Minerał jest pierwiastkiem lub związkiem chemicznym, bądź jednorodną mieszaniną
pierwiastków lub związków chemicznych powstałą w sposób naturalny.
Znanych jest około 3000 minerałów.
Te najpospolitsze, najczęściej budujące skały, nazywamy skałotwórczymi. Są to: kwarc,
skalenie i miki, czyli łyszczyki. Grupę tę stanowi 250 minerałów
Skaleń
Mika (łyszczyk)
www.tar.zsi.pl/.../ Mineral/Twardosc/twardo6.jpg http://img.interia.pl/encyklopedia/nimg/mika.jpg
Większość minerałów ma ściśle uporządkowaną budowę wewnętrzna. Nazywamy ją
kryształem
Kryształ kwarcu. Fot. Paweł Raczyński.
Źródło: http://www.ing.uni.wroc.pl/~js/mineraly/DSCN1214_small.JPG
Minerały, które nie mają budowy krystalicznej nazywamy bezpostaciowymi, czyli
mineraloidami. Do tej grupy zaliczamy: bursztyn, wosk ziemny, opal, obsydian
Opal
Źródło: http://www.mineralminers.com/images/opal/gems/opag120.jpg
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Niektóre minerały, które są zbudowane z jednego pierwiastka nazywamy minerałami
rodzimymi. Są to np. Au, Ag, Cu, S, Fe.
Minerały o dużym ciężarze właściwym i metalicznym połysku to rudy. Możemy wśród
nich wyróżnić: hematyt, magnetyt i syderyt, czyli rudy żelaza. Galenę, czyli rudę cynku i
ołowiu itd.
Ten sam pierwiastek lub związek chemiczny może tworzyć kilka minerałów różniących
się właściwościami fizycznymi (np. barwą, budową itp.) np. węgiel – grafit – diament
Lub SiO2 (krzemionka) – kwarc - kryształ górski – ametyst - cytryn
Minerały różnią się między sobą właściwościami, np. twardością (rozpoznawana jest po
zdolności rysowania bardziej miękkich minerałów przez twardsze), postacią
krystaliczną (cecha rozpoznawana zwykle tylko pod mikroskopem i określana jako
"słupki", "płytki", "ziarna"), połyskiem, barwą, smakiem, rysą, łupliwością i innymi.
Twardość minerałów, czyli opór, jaki stawia minerał rysującemu go ostrzu określa
wzorcowa skala MOHSA. Minerał o wyższej skali twardości rysuje minerał o niższej
klasie
SKALA MOHSA:
1. talk
2. gips
3. kalcyt
4. fluoryt
5. apatyt
6. ortoklaz
7. kwarc
8. topaz
9. korund
10. diament
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com