Euro Bank S

Transkrypt

Euro Bank S
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-126), przy ulicy św. Mikołaja 72, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025313, posiadająca NIP: 521008-25-38, wysokość kapitału zakładowego 483 096 029,12 zł, wysokość kapitału wpłaconego:
483 096 029,12 zł.
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert:



na objęcie w zarządzanie i prowadzenie na własny rachunek (na podstawie umowy
agencyjnej) w pełni wyposażonych i funkcjonalnych placówek bankowych (meble,
wyposażenie wnętrza, elementy marketingowe wewnętrzne i zewnętrzne);
Konkurs ofert dotyczy placówek z ugruntowaną pozycją na lokalnym rynku (kilkuletnia
obecność placówki w dotychczasowej lokalizacji, historia działania, baza sprawdzonych
klientów, możliwość pozyskania doświadczonych pracowników);
lista placówek gotowych do poprowadzenia przez franczyzobiorców dostępna jest na stronie
www.eurobankpartner.pl – lokalizacje
Szczegóły dotyczące placówek przygotowanych do poprowadzenia przez oferentów znajdują się na
stronie www.eurobankpartner.pl – koszty otwarcia. Oferent ma możliwość złożenia oferty w ramach
opcji I (tj. bezzwrotna opłata wstępna i miesięczna opłata za prowadzenie placówki) lub opcji II (tj.
ceny zakupu placówki netto bez sprzętu IT) lub opcji I i opcji II.
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach.
I etap konkursu
Kryterium wyboru najlepszych ofert w pierwszym etapie konkursu będą:
Opcja I



Wysokość proponowanej przez Oferenta opłaty wstępnej (netto);
Wysokość proponowanej przez Oferenta miesięcznej opłaty (netto) za prowadzenie placówki;
W przypadku ofert złożonych przez dotychczasowych pracowników departamentów
sprzedażowych Euro Bank S.A. oraz dotychczasowych Partnerów Euro Bank S.A. osiągane
wyniki sprzedaży;
Opcja II


Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny (netto) zakupu placówki na własność (bez
sprzętu IT);
W przypadku ofert złożonych przez dotychczasowych pracowników departamentów
sprzedażowych Euro Bank S.A. oraz dotychczasowych Partnerów Euro Bank S.A. osiągane
wyniki sprzedaży;
Każdy z Oferentów może przedstawić ofertę zbudowaną na bazie tylko opcji I lub tylko opcji II lub na
bazie opcji I i II-ej jednocześnie. Bank wybierze najlepsze spośród ofert złożonych zarówno w opcji I
jak i opcji II.
II etap konkursu
Kryterium wyboru najlepszych ofert w drugim etapie będzie:

Prezentacja oferenta i ocena przedstawionego biznesu planu przez Euro Bank S.A.
Każda złożona oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg. wzoru przygotowanego przez Euro Bank S.A.);
2. Biznes plan dla placówki objętej ofertą;
3. CV Oferenta;
4. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej (wg. wzoru przygotowanego
przez Euro Bank S.A.);
5. Kserokopię obu stron dowodu osobistego Oferenta/wspólników Oferenta (w przypadku spółek
osobowych)/członków organu zarządzającego (w przypadku spółek kapitałowych);
6. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny (nie starszy niż 6
msc. odpis KRS);
7. Decyzja w sprawie nadania NIP lub potwierdzenie nadania NIP, lub potwierdzenie
zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT – w przypadku podatników VAT;
8. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
9. Oświadczenie Oferenta w/s postępowania upadłościowego, naprawczego i likwidacyjnego oraz
zgoda Oferenta na zasięgnięcie przez Euro Bank S.A. informacji o Oferencie w Biurze
Informacji Gospodarczej (wg. wzoru przygotowanego przez Bank);
10. Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Karnego (nie starszy niż 6 msc) - wymagane od osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a w przypadku spółek – osoby będące we
władzach spółki;
11. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US (wg. wzoru przygotowanego przez
Euro Bank S.A.);
12. Dokumenty finansowe Oferenta w zależności od formy prowadzonej działalności:
a. Lista dokumentów wymaganych od osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą:
 Roczne zeznanie podatkowe za ostatnie dwa lata;
 Deklaracja VAT-7 za ostatni miesiąc;
 Dla przedsiębiorców nie prowadzących pełnej księgowości – zestawienie
uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów za ostatnie dwa lata
obrotowe i bieżący rok;
b. Lista dokumentów dla spółek osobowych:
 Roczne zeznanie podatkowe wspólników za ostatnie dwa lata;
 Deklaracja VAT – 7 – za ostatni miesiąc;
 Dla spółek nie prowadzących pełnej księgowości – zestawienie uzyskanych
przychodów i poniesionych kosztów za ostatnie dwa lata obrotowe i bieżący
rok;
 Dla spółek prowadzących pełną księgowość – sprawozdanie finansowe z
opinią biegłego rewidenta (jeśli jest dostępne) lub bilans i rachunek zysków
i strat oraz sprawozdanie finansowe F-01 za ostatnie dwa lata (jeśli są
dostępne) oraz sprawozdanie finansowe F-01 za bieżący rok (jeśli jest
dostępne);
c. Lista dokumentów dla spółek kapitałowych
 Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy z opinią biegłego
rewidenta (jeśli jest dostępne) lub bilans i rachunek zysków i strat (jeśli jest
dostępne); sprawozdanie finansowe F-01 za ostateni dwa lata oraz
sprawozdanie finansowe F-01 za bieżący rok
 Deklaracja VAT-7 za ostatni miesiąc;
d. Lista dokumentów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 Deklaracja podatkowa PIT za ostatni pełny rok podatkowy
Euro Bank S.A. zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta dodatkowych dokumentów, jakie okażą się
niezbędne do zakończenia postępowania konkursowego.
W przypadku, gdy ze względu na czas prowadzenia działalności, nie ma możliwości przedstawienia
dokumentów za okresy wymagane powyżej, wymagamy od Oferenta dokumentów za możliwie długi
okres wstecz od daty złożenia oferty.
Paczka z dokumentami do pobrania znajduje się na stronie www.eurobankpartner.pl w zakładce
szczegóły oferty.
Kompletne oferty należy składać:
 w formie pisemnej na adres: Euro Bank S.A. ul. św. Mikołaja 72; 50-126 Wrocław lub
 w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub
 osobiście w siedzibie Euro Bank S.A., ul. św. Mikołaja 72; 50-126 Wrocław
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Euro Bank S.A.
Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi do dnia 28.04.2010 do godziny 17.00
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.05.2010 do godziny 17.00
Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2010 o godzinie 17.00. (za dochowanie terminu uznaje
się dostarczenie kompletnej oferty do Euro Bank S.A., na jeden z podanych wyżej sposobów Każdy z
Oferentów może złożyć ofertę obejmującą więcej niż jedną placówkę. Euro Bank S.A. zastrzega sobie
prawo wycofania z konkursu każdej z proponowanych placówek w każdej chwili do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia konkursu. Dokumenty ofertowe nie będą zwracane Oferentom. Oferty zawierające
braki formalne i niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszelkie zapytania związane z placówkami objętymi niniejszym ogłoszeniem oraz zasadami składania
ofert nalezy kierować na adres email: [email protected]
Euro Bank SA zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu oraz jego odwołania przed
zakończeniem