ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW Wyrażam zgodę na udział

Transkrypt

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW Wyrażam zgodę na udział
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ............................................................................
(imię i nazwisko)
ur. dnia ............................................................. w zajęciach na lodowisku. Jednocześnie oświadczam, że
córka/syn jest zdrowa/y i nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych. Oświadczam, iż
zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć „Aktywnie na lodzie”.
…..………………………………...........
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Zadanie jest współfinansowane przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Podobne dokumenty