dalej

Transkrypt

dalej
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
I Podstawa prawna
1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 51, art. 51a, art. 51b, art. 97, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy.
II Warunki
1. przewlekłe schorzenia psychiczne,
2. upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz lekkie upośledzenie
umysłowe, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
3. inne zaburzenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych,
4. ukończone 18 lat.
III. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
pisemny wniosek z prośbą o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy,( zał. nr 1)
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
kopia decyzji o otrzymywanej rencie lub emeryturze (oryginał do wglądu)
kopia dowodu otrzymania renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa ( zał. nr 3),
zaświadczenie lekarza internisty ( zał. nr 2),
oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę
kopia orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
IV Dokumenty uzyskane w toku postępowania
1. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony z osobą zainteresowaną,
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności ( zał. nr 4)
3. oświadczenie o stanie majątkowym,
V. Sposób załatwienia
1. Decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności bądź odmowie skierowania.
VI. Termin załatwienia sprawy
1. Do 30 dni od daty złożenia wniosku
VII Tryb odwoławczy
1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 14 dni od daty
doręczenia.

Podobne dokumenty