dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz mgr inż. Mateusz Bajor

Transkrypt

dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz mgr inż. Mateusz Bajor
dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz
mgr inż. Mateusz Bajor
5 Listopad 2014 r. GLIWICE, HOTEL SILVIA
Wymiar
zrównoważonego
rozwoju regionu
Czynnik stymulujący rozwój energetyki prosumenckiej
różnorodność i rozproszenie źródeł energii w perspektywie lokalnej (np. mikrowiatraki,
mikrobiogazownie, źródła fotowoltaiczne i fototermiczne),
dywersyfikacja paliw i źródeł energii,
uniezależnienie od energetycznego systemu scentralizowanego,
niezależność energetyczna
ekonomicznego OZE,
FIZYCZNY
stymulowana
wzrostem
eksploatacji
potencjału
wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
redukcja „black out-ów”,
wzrost podaży technologii
na technologie prosumenckie,
ekoinnowacyjnch
stymulowany
synergetyczne
dwukierunkowe
oddziaływanie
na budownictwo, transport, rolnictwo (energetyczne).
energetyki
wzrostem
popytu
prosumenckiej
Wymiar
zrównoważonego
rozwoju regionu
Czynnik stymulujący rozwój energetyki prosumenckiej
redukcja zanieczyszczeń
inkorporacja kosztów zewnętrznych do cen paliw i energii wtórnej, niskie
koszty marginalne w odniesieniu kosztów wielkoskalowych bloków
energetycznych,
krótkie czasy realizacji inwestycji,
wyższe stopy zwrotu inwestycji,
EKONOMICZNY
wzrost potencjału, pozycji i przewagi konkurencyjnej prosumentów energii,
wzrost liczby inwestorów, producentów energii,
rezerwowanie w planach zagospodarowania przestrzennego warunków
przyłączania prosumentów energii,
wymiana wiedzy i transfer ekoinnowacyjnych technologii prosumenckich,
tworzenie nowych miejsc pracy.
wzrost odpowiedzialności społeczno-ekologicznej w mikroregionach.
Wymiar
zrównoważonego
rozwoju regionu
Czynnik stymulujący rozwój energetyki prosumenckiej
kultura konsumpcji energii stymulująca wzrost świadomości ekologicznej,
systemy edukacji (m.in. w zakresie ekologii, ekoinowacyjnych rozwiązań energetycznych
dedykowanych prosumentom),
poprawa dobrobytu społecznego a zarazem skłonności do zapłaty (Cost-Benefit Analysis),
wzrost aktywności społeczności lokalnych,
SPOŁECZNY
partycypacja mieszkańców w życiu publicznym,
pobudzania aktywności gospodarczej, finansowej i legislacyjnych mechanizmów wsparcia
działań na rzecz energetyki prosumenckiej w regionie,
tworzenie systemów motywacyjnych dla prosumentów energii,
zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
zapewnienie równego dostępu do technologii prosumenckich, jak również ich produktów
z portfela energii poligeneracyjnej.
Wymiar
zrównoważonego
rozwoju regionu
Czynnik stymulujący rozwój energetyki prosumenckiej
redukcja zanieczyszczeń litosfery, hydrosfery, aerosfery,
zdolność samoodtwarzania regionalnego środowiska naturalnego,
regionalne dopasowanie w odniesieniu uwarunkowań przyrodniczych
(techniczny i ekonomiczny potencjał energetyczny, pojemność
środowiskowa) oraz różnorodności biologicznej,
dopasowanie wielkości przestrzeni regionalnej energetyki prosumenckej
z uwzględnieniem obszarów chronionych (w UE np. wg protokołu
RODOWISKOWY
NATURA 2000),
określenie chłonności środowiska i stanu jego zasobów (w ujęciu
ilościowym i jakościowym),
wprowadzenie rzetelnej, kompleksowej oceny środowiska,
umiejętność gospodarowania obszarami chronionymi bez szkody dla życia
ich mieszkańców.





zasobowe,
technologiczne,
społeczne,
ekonomiczne
polityczne.









duże rozproszenie zasobowe,
trudności
w
zarządzaniu
zasobami
materialnymi
i niematerialnymi w rozproszonym środowisku,
niski poziom wiedzy specjalistycznej i jednoczesną nadmiarowość
wiedzy populistycznej z zakresu OZE,
niski poziom transferu wiedzy z obszarów badawczo naukowych,
brak formalnych powiązań pomiędzy producentami energii
w instalacjach prosumenckich, tworzących jej wartość w regionie,
absorpcja podmiotów energetyki odnawialnej przez korporacje
energetyczne,
niewystarczająca wiedza i poziom akceptacji inwestorów oraz
samorządów lokalnych - w zakresie instalacji prosumenckich,
niewystarczająca wiedza konsumentów energii elektrycznej
z zakresu tworzonej wartości dodanej w instalacjach
prosumenckich (analiza kosztów i korzyści),
niska podaż wysokokwalifikowanych kadr pracowniczych, w tym
menedżerskich.



niski
poziom
wiedzy
potencjalnych
prosumentów,
ograniczone zaufanie do nowych technologii,
"umiarkowane" społecznie zainteresowanie
energią
elektryczną
produkowaną
w instalacjach prosumenckich.


niski poziom transferu technologii energetyki
prosumenckiej
oraz
ich
technologii
"komplementarnych",
w
szczególności
technologii informatycznych (AMI, Smart Grid,
DEMS),
niestabilność
wytwarzania
energii
w przypadku mikro- i mini- instalacji OZE.








niska podaż instrumentów rynkowych i organizacyjnych
stymulujących rozwój mikro- i mini instalacji,
brak inwestorów strategicznych,
brak zainteresowania zwłaszcza przez JST, projektami PPP oraz
ESCO,
ograniczona podaż mechanizmów finansowych wspierających
inwestycje, poprzez ich absorpcje przez energetykę korporacyjną,
wysokie jednostkowe koszty inwestycji, bez uwzględnienia
w
ekwiwalencie
pieniężnym
korzyści
społecznych
i ekologicznych,
ograniczony
portfel
miar
efektywności
ekonomicznej
(instrumenty pomiaru efektywności ograniczone tylko do zysku
inwestora - bez uwzględnienia korzyści lub strat w wymiarze
społecznym i środowiskowym,
niska popytowa elastyczność cenowa instalacji prosumenckich,
duża korporacyjna koncentracja produkcji i handlu energią
elektryczną, ograniczająca dostęp "małych" inwestorów,
producentów energii (zwłaszcza energii elektrycznej) do systemu
energetycznego.



brak "transferu politycznego" w zakresie
realizacji strategicznych kierunków polityki
energetycznej w określonych przestrzeniach
czasowo-geograficznych,
zróżnicowane interesy heterogenicznych grup
politycznych
"silne" lobby korporacyjne
DECENTRALIZACJA RYNKU ENERGII
PRZYKŁśD
Moc mikrowiatraka w funkcji
czasu
Moc platformy ogniw PV w
funkcji czasu
22:00-23:00
20:00-21:00
18:00-19:00
16:00-17:00
Td [h]
14:00-15:00
Td [h]
12:00-13:00
10:00-11:00
8:00-9:00
6:00-7:00
4:00-5:00
2:00-3:00
0:00-1:00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
22:00-23:00
20:00-21:00
18:00-19:00
16:00-17:00
14:00-15:00
12:00-13:00
10:00-11:00
8:00-9:00
6:00-7:00
4:00-5:00
2:00-3:00
0:00-1:00
1.00
0.00
0.50
1.00
1.50
P [kW]
4.00
P [kW]
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
Zapotrzebowanie
Produkcja
0.50
Ed [kW]
Td [h]
21:00-22:00
18:00-19:00
6:00-7:00
15:00-16:00
5.00
12:00-13:00
4.00
9:00-10:00
3.00
3:00-4:00
0:00-1:00
0.00
2.00
3.50
4.50
1.00
1.00
3.00
Nadwyżka/niedobór mocy
21:00-22:00
18:00-19:00
15:00-16:00
12:00-13:00
9:00-10:00
6:00-7:00
3:00-4:00
0:00-1:00
0.00
2.50
P [kW]
Całkowita moc uzyskana z
mikrowiatraka i platformy
ogniw PV w funkcji czasu
Td [h]
2.00
Td [h]
23:00-00:00
22:00-23:00
21:00-22:00
20:00-21:00
19:00-20:00
18:00-19:00
17:00-18:00
16:00-17:00
15:00-16:00
14:00-15:00
13:00-14:00
12:00-13:00
11:00-12:00
10:00-11:00
9:00-10:00
8:00-9:00
Magazynowanie
energii/energii dla
SE
7:00-8:00
6:00-7:00
5:00-6:00
4:00-5:00
3:00-4:00
2:00-3:00
1:00-2:00
0:00-1:00
P [kW]
PRZYKŁśD
Minimalizacja
energochłonno ci
Transformacje
Nadwyżka/niedobór mocy
kutorowe
4.50
4.00
Obc.
szczytowe 3.50
3.00
2.50
2.00
Zapotrzebowanie
Podstawa 1.50
obc.dzenn 1.00
iego
Podstawa obc.
0.50
dobowego
Produkcja
0.00
Nadwyżka / niedobór energii
3.00
2.00
1.00
0.00
0
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24