Ponoszę odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi do i ze szkoły

Transkrypt

Ponoszę odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi do i ze szkoły
OŚWIADCZENIE:
Ponoszę odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi do i ze szkoły
……………………………………………….
(miejscowość, data)
....................................................
(podpis rodzica, opiekuna)

Podobne dokumenty