Szkolenia indywidualne

Transkrypt

Szkolenia indywidualne
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Źródło: http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/1541,Szkolenia-indywidualne-nabor-wnioskow.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 03:41
Strona znajduje się w archiwum.
Szkolenia indywidualne - nabór wniosków
„Stop bezrobociu . Chcę pracować!"
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że:
w dniu 29.04.2014 r.
w pokoju nr 13 będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu pt:
„Stop bezrobociu . Chcę pracować!”, współfinansowanego z EFS w ramach POKL 6.1.3.
Nabór dotyczy osób bezrobotnych spełniających przynajmniej jedną z niżej wymienionych kategorii:
●
do 25 roku życia,
●
powyżej 50 roku życia,
●
osoby niepełnosprawne (os. bezrobotne z orzeczeniem o niepełnosprawności)
●
pozostałe osoby bezrobotne niekwalifikujące się do w/w grup.
Zgodnie z założeniami projektu „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”, który jest realizowany od 2008 r, osoba
bezrobotna wsparcie finansowane w ramach projektu może otrzymać tylko raz.
Złożenie wniosku nie oznacza, że osoba zostanie skierowana na szkolenie.
Spośród złożonych w dniu 29.04.2014 r. wniosków 70 zostanie rozpatrzonych pozytywnie.
Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty złożenia.
Przy kwalifikowaniu na szkolenia komisja będzie brała pod uwagę:
●
brak kwalifikacji zawodowych, konieczność zmiany lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych,
●
utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
●
brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
●
uzasadnienie celowości szkolenia,
●
zapotrzebowanie na rynku pracy na kwalifikacje, które wnioskodawca uzyska w wyniku ukończenia wskazanego szkolenia,
●
realizację przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w
okresie 12 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:1.czy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, innej formy aktywizacji bezr. 2.czy nie był
pozbawiony statusu bezrobotnego/poszukującego pracy z powodu nie stawienia się w PUP w wyznaczonych terminach
●
osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat korzystały ze wsparcia urzędu pracy będą brane pod uwagę w drugiej
kolejności.
UWAGA! :
MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE.
Załączniki do strony
Wniosek o o skierowanie na szkolenie indywidualne 462 KB
Metryka strony
09.04.2014
09.01.2015Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor: Administrator PUP
Liczba wejść: 881
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz