Uchwała Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia

Transkrypt

Uchwała Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia
Uchwała Nr VI/48/07
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata
2007 – 2009.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity
Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U Nr 179, poz. 1485 z późn.zmianami) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim
uchwala co nastepuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2007 – 2009
stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty