z dnia28 kwietnia 1999 r. dnia 12 wrzeSnia 1990 r. o szkolnictwi

Transkrypt

z dnia28 kwietnia 1999 r. dnia 12 wrzeSnia 1990 r. o szkolnictwi
Uchwala nr 70
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia28 kwietnia 1999 r.
w sprowie uchwalenia budietu lJniwersyletu w
Bialtmstoku
Na podstawie art. 29 ust. I w zwi4zku z art. 4g ust. I pkt. 6 ustawy
z
dnia 12 wrzeSnia 1990 r. o szkolnictwi" *yL""y^ (Dz.U. Nr 65, poz.3g5
z
p6intejsrymi zmianami), Senat Uniwersyteiu w Biatymstoku uchwalil
pran
rzeczowo-finansowy Uniwersytetu na rok 1999.
Przewodniczqcy
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
Prof
zvycz"

Podobne dokumenty