System biblioteczny SOWA

Transkrypt

System biblioteczny SOWA
Pobrano z http://magda.of.pl
System biblioteczny SOWA
System SOWA jest pakietem programów wspomagających działalność biblioteki. System
umoŜliwia zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych takich jak gromadzenie zbiorów
(zwartych i czasopism), katalogowanie (opracowanie) róŜnorodnych materiałów bibliotecznych
(ksiąŜki, czasopisma, zbiory specjalne i in.), wyszukiwanie i zestawianie informacji o
posiadanych zbiorach (poprzez sieć lokalną i Internet), ewidencja posiadanych zbiorów (system
kodów kreskowych) oraz udostępnianie zbiorów (wypoŜyczanie, rezerwowanie i zamawianie).
Opracowanie materiałów bibliotecznych odbywa się zgodnie z jednolitym formatem
charakterystycznym dla systemu SOWA. Format SOWA obejmuje dane zgodne z drugim
poziomem szczegółowości (PN). Istotnym elementem formatu SOWA są dane inwentarzowe,
powiązane z systemem kodów kreskowych. Podstawowym programem katalogowania jest
program SOWA-INF. Dane katalogowe SOWA moŜna mechanicznie wymieniać (w obu
kierunkach) z systemami pracującymi w formatach USMARC lub MARC-BN (zob.
konwertery). Proces katalogowania moŜna znacznie przyspieszyć stosując technikę retro
konwersji. Program SOWA-RTK umoŜliwia selektywne pobieranie opisów katalogowych z
innego (wzorcowego) katalogu SOWA.
Gromadzenie zbiorów zwartych (program SOWA-AKZ) obejmuje rejestrację zamówień,
rejestrację dokumentów zakupu (faktur) oraz przydzielanie egzemplarzy dla poszczególnych
jednostek organizacyjnych biblioteki (np. filii). Dla czasopism (program SOWA-AKC) moŜliwe
jest ponadto ewidencjonowanie wpływu poszczególnych zeszytów. Oba programy umoŜliwiają
wykrywanie pozycji nie dostarczonych w terminie oraz wykonywanie wielu zestawień
finansowych.
Wyszukiwanie pozycji katalogowych przeprowadza się dwoma sposobami. Pierwszy polega na
przeglądaniu zawartości katalogu na ekranie komputera wg wybranego indeksu (autorskiego
tytułowego, przedmiotowego i in.). W drugiej metodzie uŜytkownik korzysta ze specjalnego
języka zapytań, w którym określa kryteria, jakie mają spełnić poszukiwane pozycje. Funkcje
wyszukiwania realizuje program SOWA-INF (takŜe drukowanie zestawień), program SOWAZAM (wraz z zamawianiem i rezerwowaniem) oraz program SOWA-WWW (dostęp poprzez
Internet).
Udostępnianie zbiorów realizuje program SOWA-WYP, automatyzujący całkowicie pracę
wypoŜyczalni. System kodów kreskowych, obejmujący zarówno zbiory biblioteczne jak i
legitymacje (karty) biblioteczne sprawia, Ŝe obsługa czytelnika jest niezwykle szybka. Program
prowadzi kartotekę czytelników, ewidencjonuje wypoŜyczenia, zwroty i prolongaty, umoŜliwia
rezerwowanie (dostępnych) i zamawianie (chwilowo niedostępnych) pozycji katalogowych,
wykrywanie pozycji przetrzymywanych, naliczanie kar rejestrację innych wpłat i wypłat)