Turystyka i Rekreacja - pytania do sprawdzianu kwalifikacyjnego na

Transkrypt

Turystyka i Rekreacja - pytania do sprawdzianu kwalifikacyjnego na
Turystyka i Rekreacja - pytania do sprawdzianu kwalifikacyjnego na stacjonarne studia II stopnia –
rok akad. 2015/2016
l.p. PRZEDMIOT
1. Geografia turystyczna
Polski i Świata
2. Geografia turystyczna
Polski i Świata
3. Geografia turystyczna
Polski i Świata
4. Geografia turystyczna
Polski i Świata
5. Geografia turystyczna
Polski i Świata
6. Geografia turystyczna
Polski i Świata
7. Geografia turystyczna
Polski i Świata
8. Geografia turystyczna
Polski i Świata
9. Geografia turystyczna
Polski i Świata
10. Geografia turystyczna
Polski i Świata
11. Podstawy rekreacji
12. Podstawy rekreacji
13. Podstawy rekreacji
14. Podstawy rekreacji
15. Podstawy rekreacji
16. Podstawy rekreacji
17. Podstawy rekreacji
18. Podstawy rekreacji
19. Podstawy rekreacji
20. Podstawy rekreacji
21. Podstawy turystyki
22. Podstawy turystyki
23. Podstawy turystyki
24. Podstawy turystyki
25. Podstawy turystyki
PYTANIE
Omów najważniejsze regiony turystyczne
Hiszpanii
Na tle cech środowiska przyrodniczego omów
najważniejsze regiony i walory turystyczne
Włoch
Walory środowiska przyrodniczego jako
atrakcje turystyczne Australii
Atrakcyjność turystyczna Argentyny
Różnorodność środowiska przyrodniczego jako
walor turystyczny USA
Przedstaw atrakcyjność turystyczną regionu
świętokrzyskiego
Walory turystyczne regionu lubelskiego na tle
cech środowiska przyrodniczego
Różnorodność atrakcji turystycznych
podregionu kotliny kłodzkiej
Walory turystyczne Beskidu Niskiego w
kontekście cech środowiska przyrodniczego i
walorów historycznych.
Atrakcje turystyczne regionu śląskokrakowskiego i ich wykorzystanie w różnych
rodzajach turystyki
Rekreacja , Hipokinezja - wyjaśnij pojęcie i
przedstaw zależność
Dokonaj charakterystyki grupy rekreacyjnej
Wymień funkcje rekreacji
Anafaza – scharakteryzuj pojęcie. Wymień
cele rekreacyjne w okresie mezofazy
Imprezy rekreacyjne – zasady organizacji
Testy i próby wydolnościowe stosowane w
treningu rekreacyjnym
Fizjologiczne efekty rekreacji ruchowej.
Wymień kompetencje instruktora rekreacji w
aspekcie prowadzenia zajęć
Sport wyczynowy a sport rekreacyjny –
przedstaw różnice
Psychologiczne efekty aktywności
rekreacyjnej.
Przegląd najważniejszych definicji turystyki
Typologia turystyki według E. Cohena
Podobieństwa i różnice turystyki kulturowej,
religijnej i pielgrzymkowej
Cele i działalność Towarzystwa Tatrzańskiego
Dysfunkcje wychowawcze turystyki oraz
determinanty wychowawczych efektów
turystyki
26. Podstawy turystyki
27. Podstawy turystyki
28.
29.
30.
31.
Podstawy turystyki
Podstawy turystyki
Podstawy turystyki
Krajoznawstwo
32. Krajoznawstwo
33. Krajoznawstwo
34. Krajoznawstwo
35.
36.
37.
38.
Krajoznawstwo
Krajoznawstwo
Krajoznawstwo
Krajoznawstwo
39. Krajoznawstwo
40. Krajoznawstwo
41. Zarządzanie
42. Zarządzanie
43. Zarządzanie
44. Zarządzanie
45. Zarządzanie
46. Zarządzanie
47. Zarządzanie
48. Zarządzanie
49. Zarządzanie
50. Zarządzanie
Analiza ruchu turystycznego na świecie
Motywy uprawiania turystyki (9 grup
motywów)
Uwarunkowania rozwoju turystyki
Turystyka w epoce globalno - informatycznej
Syndromy turystów wg G. Castoldiego
Przegląd poglądów na temat krajoznawstwa i
kształtowania się jego definicji
Szlak Architektury Drewnianej jako przykład
atrakcji krajoznawczej
Muzea etnograficzne i skanseny w Polsce
Turystyka w miejscach wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
Cele krajoznawstwa
Turystyka krajoznawcza w woj. pomorskim
Szlaki krajoznawcze w Polsce - przykłady
Muzea regionalne i zbiory krajoznawcze w
Polsce - przykłady
Czasopisma i wydawnictwa krajoznawcze w
Polsce - historia i współczesność
Wybrane przykłady turystyki militarnej w
Polsce jako atrakcje krajoznawcze
Dokonaj klasyfikacji własnych i obcych źródeł
finansowania przedsiębiorstw
Zdefiniuj pojęcia amortyzacji
Wyjaśnij na czym polega agresywna strategia
finansowania przedsiębiorstw
Omów na czym polega kredyt kupiecki. Podaj
jego wady i zalety
Wyjaśnij pojęcie progu rentowności
Wyjaśnij czym różni się zarządzanie od
sterowania
Zdefiniuj pojęcie: popyt, omów elastyczność
popytu, podaj determinanty wpływające na
jego zmianę.
Omów cenę równowagi rynkowej
Omów macierz MCB. Co jest i do czego służy.
Omów na czym polega oligopol i czym różni
się od monopolu.