katalog aukcji - Portolan Paweł Podniesiński

Transkrypt

katalog aukcji - Portolan Paweł Podniesiński
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
Aukcja 11 (161)
w sobotę, 5 grudnia 2009
w Bibliotece Narodowej w Warszawie
al. Niepodlegâoœci 213, wejœcie A (od strony parku),
w sali im. Stefana Dembego.
Rozpoczęcie aukcji o godz. 10.30
Wystawa przedaukcyjna w sali im. Zaâuskich
w dniu aukcji od godz. 8.00
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
opracowanie katalogu — Tomasz Lenczewski i Jan St. Partyka
fotografia cyfrowa — Agata i Erazm Cioâkowie (tel. 22 822 73 74)
opracowanie graficzne Dariusz Górski
katalog dostępny w internecie
www.ochalscy.pl, www.artinfo.pl
zamówienia przyjmujemy równieů faksem
i pocztĊ elektronicznĊ
Dom Aukcyjny
OKNA SZTUKI
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 16/8
tel. 0 503 122 535
tel. (22) 625 57 64
(22) 626 57 08
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ochalscy.pl
Wydawca: Maria Ochalska, Dzieâa Sztuki, Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
ISBN 978-83-923644-9-5
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Stare druki
Rękopisy i dokumenty
Rękopisy z XV wieku
Rękopisy XVI-XVIII wiek
Rękopisy i dokumenty XIX-XX w.
Historia
Genealogia i heraldyka
Józef Piłsudski i jego epoka
Regionalia
Pamiątki historyczne
Grafika
Portrety
Widoki miast
Sceny historyczne
Grafika europejska
Kartografia
XVII-XVIII w.
Mapy XIX-XX w.
Fotografie
Fotografie artystyczne
Towarzystwa cyklistyczne XIX/XX w.
Literatura
Sztuka
Inter arma...
Varia
5
35
35
36
47
59
87
103
113
124
133
133
140
149
155
161
161
176
182
188
191
195
223
237
241
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
4
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Stare druki
1.
[AUGUSTYN św.] Klocek współoprawnych
6 traktatów (w 5 woluminach) teologiczno-filozoficznych św. Augustyna biskupa Hippony wydanych w Wenecji w 1534 r. Zawiera:
Divi Aurelii Augustini. De fide et operibus. Liber
unus. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus
de Ruffinellis, k. [23 +1 pusta] ;
Adl. Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. De Spiritu et Litera. Liber unus. Venetiis 1534,
Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [32];
Adl. Divi Aurelii Augustini. De Doctrina Christiana. Libri IV. Omnibus Sacram Scripturam vel recte
intelligere, vel fructuose populo proponere vole(n)
tibus... Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus
de Ruffinellis, k. [76];
Adl. Divi Aurelii Augustini. De Natura et Gratia.
Liber unus. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus i Venturinus de Ruffinellis, k. [36];
Adl. Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi. De Gratia et Libero Arbitrio, ad Valentinum et
cum illo monachis. Liber unus. Eiusdem de correptione et gratia ad eundem et cum illo monachis, liber
unus. Quibus praemittuntur Epistolae duae divi
Augustini ad Valentinum, contra eos qui negant
liberum arbitrium. Venetiis 1534, Ioannes Patavinus
i Venturinus de Ruffinellis, k. [48] , 8vo, współopr.
perg. z XVIII w., 3 zwięzy wypukłe.
Oferowane tu traktaty filozoficzno religijne obracają się głównie wokół prawd wiary katolickiej, wolnej
woli i Łaski. Wolna wola jest warunkiem koniecznym
wszelkiej etyki, to wola decyduje o tym, czy podmiot
(człowiek) postępuje etycznie czy nie. Co więcej, skoro
bez woli Boga nawet najmniejszy liść nie może spaść
z drzewa, wydaje się, że cała odpowiedzialność za
dzieje świata spada niejako na Niego, jest On więc
odpowiedzialny za całe dobro i zło. Twierdzenia o niemożności istnienia wolnej woli oraz o pochodzeniu zła
od Boga były w ostrej sprzeczności z teologią i wiarą
chrześcijańską. Aby wykazać nieprawdziwość tych
twierdzeń, Augustyn stworzył teorię teodycei. Dzięki
temu, że Bóg obdarzył wolną wolą ludzi, mogło zaistnieć dobro i etyka. Bóg mógł teoretycznie stworzyć
świat bez wolnej woli i zła, ale w takim świecie dobro
byłoby bez wartości, dostępne automatycznie i przy
braku kontrastu ze złem jego wartość nie byłaby
w ogóle doceniana. Stąd Bóg uznał, że do pełnej
doskonałości jego dzieła, którego ukoronowaniem jest
człowiek, potrzebna jest możliwość popełnienia zła. To
zło nie jest jednak bezpośrednim dziełem Boga, lecz
jest konsekwencją wyboru woli człowieka, który
wybiera zamiast tego co większe i lepsze, to co mniejsze i gorsze. Zło nie jest bytem, jest jakością bytu.
Byty same w sobie są zawsze dobre, ale jako dobre
mogą stać się podmiotem złej jakości, a następnie,
usunąwszy tę złą jakość, wrócić do swej pierwotnej
doskonałości. Augustyn wielokrotnie podkreślał wagę
tego rozróżnienia, ze względu na możliwość popadnięcia w błąd manicheizmu. W rozumieniu Augustyna,
podstawową zasadą metafizyki, zgodnej z wiarą chrześcijańską jest to, że byty — duchowe tak samo, jak
materialne — mogę stać się złe, przyjąć jakość zła —
czyli niedoskonałość, „wybrakowanie” dobra. Zło jest
więc jakością czysto negatywną, nie istnieje samo
w sobie, jest jedynie całkowitym zaprzeczeniem,
brakiem dobra. Po to, aby mając wolną wolę postępować dobrze, potrzebna jest jednak łaska Boża. Jest to
ta sama łaska, która umożliwia iluminację. Podobnie
jak przy iluminacji, łaska Boża jest zawsze darem
Boga. Nie można jej sobie zaskarbić w żaden sposób,
czyniąc dobro. Wręcz przeciwnie, to łaska powoduje
i umożliwia dobre postępowanie. Fałszywie odczytując
nauczanie św. Augustyna Jan Kalwin i jego uczniowie
stworzyli teologiczną teorię predestynacji, zakładającą,
że ludzie, niezależnie od swoich uczynków, są wybrani
przez Boga albo do czynienia źle, albo do czynienia
dobrze i nikt prócz Boga nie może tego zmienić.
Filolodzy klasyczni przez długi czas nie doceniali
wartości literackiej dzieł Augustyna, jak i innych
Ojców Kościoła, podchodząc do autorów chrześcijańskich nieufnie. Dzieła patrystyczne były traktowane
przede wszystkim jako źródła ważne dla badań teologicznych. Tymczasem święty Augustyn, starannie
wykształcony w kulturze i literaturze klasycznej, dbał
o formę i styl swoich utworów, stosując powszechnie
takie środki wyrazu, jak aliteracje, rymy, powtórzenia,
zróżnicowanie stylu etc. Augustyn jako pierwszy wprowadził do literatury europejskiej autobiografię intelektualną — Wyznania.
W oferowanym egzemplarzu XVIII-wieczny (1710)
wpis własnościowy mnicha z klasztoru miejskiego
w Lukce. K. tyt. w bogatej manierystycznej bordiurze.
Ciekawym elementem typograficznym oferowanego
tomu są inicjały. W okresie przejściowym między rękopisami, a drukami niekiedy drukarz markował
maleńką czcionką potrzebną dla tekstu literę, dając
późniejszemu właścicielowi szansę na wykonanie lub
zamówienie iluminowanego ręcznie inicjału. W oferowanym egz. te inicjały zgodnie z zaleceniem drukarza
5
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
(w Krakowie) 1752. Typis Universitatis, folio, k. [9],
opr. pap. żeberkowy.
E. XIII, 59. Panegiryki łacińskie, z elementami
życiorysów, ku czci ówczesnego Rektora UJ Wojciecha
Micińskiego oraz profesorów tegoż Uniwersytetu Wojciecha Goszkowskiego, Józefa Popiołka, Piotra Szymakowskiego, ogłoszone drukiem pod łaskawym protektoratem biskupa krakowskiego Andrzeja Stanisława
Kostki Załuskiego.
600,–
3.
BIEGACZEWICZ Wojciech, Jan Kanty. Via
Aquilae super coronatos Vavelli montes; Multifariam
Regia... Demonstrata. Cracoviae b. d. [1759]. Typis
Collegii Majoris Universitatis Cracoviensis, folio,
k. [38], winietki i finaliki w drzeworycie, opr. kart.
współcz.
E. XIII, 59. Zbiór panegiryków na dom Sołtyków,
dedykowany biskupowi Kajetanowi Sołtykowi, ówczesnemu ordynariuszowi krakowskiemu, księciu Siewierskiemu, kawalerowi Orderu Orła Białego. Ryc. herbu
sygn. Zukowski Sc. Cracoviae. Stan bardzo dobry.
600,–
4.
BIEŻANOWSKI Stanisław Józef. Vectigal gratitudinis, serenissimo ac potentissimo principi, Joanni
Casimiro IV, Regi Poloniae…divae Palladis Iagellonicae
opera, ad geminam immortalis gloriae molem, ob pacis
cum Sueco et victoriaru(m) ex Moscho amplissima pro
merita appensum, et in gratiam … consecratum. Cracoviae (w Krakowie) 1660. Nakładem wieczystej
1
1
naszkicowane zostały w XVIII w. inkaustem w kilku
przeznaczonych na nie miejscach. Jednak autor nie
potrafił ich dokończyć i pozostały jedynie w fazie
początkowego szkicu. Jak widać nawet
XVIII-wieczni zakonnicy nie mieli czasu na zabawianie
się w malarzy. Zresztą sztuka iluminacji wymaga do
dziś wyjątkowych predyspozycji artystycznych.
Od XVII w. zaprzestano więc tych praktyk masowo
wprowadzając inicjały drzeworytnicze, zastąpione
w XVIII w. inicjałami w miedziorycie, w których
barokowym przepychu celowały zwłaszcza edycje
niemieckie.
Sygnet drukarski [fot.], z przedstawieniem samospalającego się feniksa. Ślady po zalaniu wodą
widoczne na marginesach dwóch traktatów. Stan
dobry. Piękny wczesnorenesansowy druk.
PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE.
3000,–
2.
BIEGACZEWICZ Wojciech, Jan Kanty. Vertices Laureis. Laureae Verticibus pares … Cracoviae
6
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
fundacji Bartłomieja Nowodworskiego. Druk: In Officina Viduae Lucae Kupisz, folio, k. [6], ryc. w tekście
1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie;
Adl.
MAZURKOWICZ Valentinus Ioannes. S.
Thomas Aquinas, Doctor Angelicus, Lucidissimus Corporis Ecclesiae Mystici Oculus. Anniversario eius die,
In per augusta SS. Triadis Basilica Cracoviensi. Florentissimae Nobilissimorum Auditorum Coronae, pio
venerantis Suadae officio. A … demonstratus. Cracoviae
(w Krakowie) 1662. In officina apud haeredes Stanislai
Lenczewski, folio, k. [14], ryc. w tekście 1 (drzeworyt),
inicjał figuralny w drzeworycie, współopr. ppł.
Poz. 1. E. XIII, 59. Herb Wazów i Rzeczypospolitej w drzeworycie, wraz z odpowiednim poematem.
Łaciński panegiryk dziękczynny ku czci króla Jana
Kazimierza IV Wazy, zwycięzcy nad Szwedami
i Moskwą napisany przez Stanisława Józefa Bieżanowskiego, obywatela Lwowa i doktora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w podzięce za wsparcie finansowe zrujnowanej po potopie szwedzkim uczelni.
Poz. 2. E. XXII, 252. Łaciński panegiryk ku czci
św. Tomasza z Akwinu wygłoszony w kościele św.
Trójcy w Krakowie dnia 7 marca 1662 r. , którego
druk sfinansował Jan ze Stradomia Stradomski, pan
dziedziczny na Działoszycach i Szczucinie, herbu
Prus, którego wizerunek znajduje się na odwrocie
k. tyt. Opr. wymaga konserwacji. Stan wewnętrzny
bardzo dobry. Rzadkie.
1000,–
5.
BILGUER Johann Ulrich. Anweisung zur
ausübenden Wundarzneykunst in Feldlazarethen.
Glogau und Leipzig 1763 Günther. 8°, s. [18], 868,
[38], liczne winiety w tekście. Opr. pperg. z epoki ze
skórzanym. barwionym szyldzikiem.
Rozprawa o sztuce chirurgii w lazaretach polowych
J.U. Bilguera (1720-1796), wielkiego chirurga i generalnego lekarza w służbie Fryderyka Wielkiego, oddanego medycynie wojskowej. Obszerne rozdziały dotyczące ciężkich złamań kości, ran klatki piersiowej
i brzucha oraz uniwersalnemu środkowi zaradczemu
w postaci amputacji. Brak k. tyt. oraz s. 3-4 i 13-14.
Stan ogólny dobry.
600,–
6.
BRANICKI Jan Klemens (1689-1771), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny — Kopia ordynansu (…) do całego Woyska wydanego, dat. Warszawa 13 XI 1763. Folio, k. [1].
E. XIII, 318. Rozkaz związany z gotowością
wojska do zapobieżenia rozruchom, grabieżom etc.
wobec bezkrólewia i przygotowywanej elekcji. Zagięcia,
uszkodzenia i niewielki ubytek (poza tekstem). Zdezaktualizowane pieczęcie.
200,–
4
7.
BURI Friedrich Carl. Ausführliche Erläuterung
des in Teutschland üblichen Lehen=Rechts, oder
Anmerckungen über Johannis Schilteri Institutiones
Juris Feudalis Germanici et Longobardici. Erster theil.
Giessen 1738-1746. Bey Johann Philipp Krieger,
4o, portret autora w miedziorycie, s. [18], 1404, [36],
winietka na k. tyt., opr. z epoki, karton oklejany pap.
z szyldzikiem skórzanym i złoc. tytulaturą. Nieaktualne niemieckie pieczęcie własnościowe.
Część pierwsza monumentalnego komentarza do
instytucji niemieckiego prawa feudalnego, którego
korzenie sięgały czasów longobardzkich i dynastii
Karolingów. Choć na k. tyt. figuruje data 1738 i wstęp
jest również tak datowany, to dzieło ukazało się
w całości dopiero w 1746 r.
Friderich Karl von Buri (1702-1767), niemiecki
prawnik i mąż stanu. Urodził się koło Lüneburga we
wsi Scharnebeck, gdzie jego ojciec był pastorem. Od
1721 r. studiował prawo w Helmstädt pod kierunkiem
Augustyna von Leyser. Od 1736 r. pracował w sądzie
Konsystorskim Birstein, od 1744 r. był tam dyrektorem Kancelarii, od 1746 r. był rektorem Kolegium
7
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
7
w Wetteraus. Po śmierci księcia Wolfganga Ernesta
w 1754 r. został rektorem kolegium w Birstein koło
Offenbach. Od 1764 r. w sądzie w Darmstadt, gdzie
mieszkał do swej śmierci. Jego najważniejszym dziełem
jest oferowany tu Komentarz do pracy Johanna
Schiltera Institutiones iuris feudalis. Dzieła Buriego
cieszyły się wielkim szacunkiem ze względu na ich
rzetelność i jasną formę wykładu.
Marginalia z epoki. Otarcia opr. i spękania przy
grzbiecie. Stan dobry.
1500,–
8.
CASTELLI Daniel. Famae Theatrum XXXV.
virorum. In Alma Universitate Cracoviensi eruditorum.
Ad contemplandam uniuscuiusque virtutis et eruditionis gloriam. Dum per … Stanislaum Jurkowski S. Theolog:(iae) Doctorem et Professorem … Rectorem Vigilantissimum … Cracoviae 1666. In Officina
Typographica Balthasari Smieszkowicz, folio, k. [16],
1 ryc. (miedzioryt), 35 wizerunków herbów w tekście
(drzeworyty), opr. ppł.
E. XIV, 79. Praca dedykowana Janowi Tarnowskiemu, herbu Rola, Arcybiskupowi Lwowskiemu,
opatowi Clarae Tumbae (czyli w Mogile). 35 panegiryków łacińskich ku czci kandydatów na stopnie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panegiryki ku czci
m. in.: Stanisława Jurkowskiego, Andrzeja Franciszka
Krowickiego, Wojciecha Jana Podrażyńskiego, Wincentego Stanisława Rogowskiego, Józefa Stanisława Kupi-
8
szewicza, Jana Nykowskiego, Jana Marcina Lochmana,
Błażeja Ignacego Lochmana, Błażeja Ignacego Krauzowskiego, Macieja Franciszka Stawiarskiego, Kazimierza Stanisława Michniewicza, Kazimierza Jana Hornawskiego, Marcina Dryjakowicza, Marcina
Władysława Mielickiego, Tomasza Kazimierza Nykowskiego, Wojciecha Machcińskiego, Macieja Stanisława
Zygmuntowicza, Franciszka Anathidi, Jana Gęzickiego,
Krzysztofa Franciszka Sowińskiego, Wawrzyńca Stanisława Wesoleckiego, Remigiusza Andrzeja Suszyckiego,
Andrzeja Augusta Czyrzyczkowicza, Jana Karola Kropickiego, Stanisława Jastrzębskiego, Wojciecha Bardzińskiego, Tomasza Podrębskiego, Bartłomieja
Makowskiego, Piotra Kamińskiego, Marcina Chybickiego, Baltazara Tumlińskiego, Piotra Jana Promnickiego, Ludwika Mikołaja Tainera … 35 wizerunków
herbów w tekście, tekst na każdej stronie w ozdobnej, podwójnej typograficznej ramce. Stan wewnętrzny
bardzo dobry.
1000,–
9.
CROMER Dominicus. (Castelli Benedictus)
Nova methodus longe accuratior, observandi locorum
longitudines: scripta et proposita Italico Idiomate per
admodum reverendum patrem Benedictum Castelli,
Ordinis Cassinensis, in studio romano Matheseos professorem ... Cracoviae 1642. In officina Andreae Petricovij, folio, k. [4], winietki i finaliki w drzeworycie,
opr. pap. żeberkowy.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
10
E. XIV, 454 i 79. Praca z geografii fizycznej
pisana na Uniwersytecie Jagiellońskim i wydana
pod auspicjami profesora matematyki Stanisława
Pudłowskiego, oparta na obserwacjach
astronomicznych, w tym wymienieni są we
wstępie Vitellius i Mikołaj Kopernik. Bardzo rzadkie.
Stan dobry.
1000,–
10. CYNERSKI Ioannes. Fascia meritorum sive
quaestio theologica de fide et operibus … Cracoviae
(w Krakowie) 1650. Apud Lucam Kupisz S(acre)
R(egiae) M(aiestatis) Typographum, folio, k. [10], na
k. [2] verso herb „Nałęcz” biskupa Piotra Gembickiego
w drzeworycie, inicjały, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy.
E. XIV, 487. Traktat teologiczny dedykowany
królowi Janowi Kazimierzowi, w roku Jubileuszu 1650.
Autor analizuje na podstawie Biblii i Ojców Kościoła
relacje wiary do uczynków. Bardzo rzadkie. Stan
bardzo dobry.
1000,–
Postinkunbauł
11. DATHIUS Augustinus, BADIUS Ascensius
Iodocus. In Elegantiaru(m) Augustini Dathi codice
co(n)tenta. Et primo: Iodoci Badij Ascensij de epistolis
compendiolu(m); Joannis Sulpitij Verulani. De
epistularu(m) compositione elegans opusculu(m) ab
eodem Ascensio suis locis elucidatum; Index in
com(m)e(n)tarijs Clichthoueanis adnota(n)doru(m).
Augustinj Dathi elega(n)tiae cum duplici com(m)e(n)
tario. Regulae constructionis, ordinis, venustatis et
diversitatis ad Ascensio collectae et insertae. Regulae
elegantiaru(m) Francisci Nigri cu(m) explanatione.
Magistratuu(m) Rhomanoru(m) diligens declaratio.
Item Iodoci Badij Ascensij, De recte scribendj ratione
co(m) pendiosa tradition: Necno(n) de orthographia
[...] cum arte diphtonga(n)di Guarini Veronensis
regulae comodissimae. De eadem exactu(m) Georgij
Vallae compendiu(m). Item divisiones praeceptoru(m)
et Augustini Dathi et Francisci Nigri atq(ue)
nominu(m) rhomanoru(m) novissime sup(er)additae
per Ioannn.(nem) Mediovillanu(m). Addita praeterea
sunt; sed seorsum duo aurea eiusde(m) Dathi
opuscula: Alterum de novem vocabulis falso per
antiphrasim dictis. Alterum de floribus
9
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
komentarzem zwanym “familiare commentum”, edycji
przeznaczonych dla klienteli studenckiej oraz dzieł
pisanych po łacinie przez współczesnych mu pisarzy
humanistów. W latach 1501-1530 oficyna Badiusa
wypuściła 775 różnych edycji, zarejestrowanych
w bibliografii Philippe Renouarda: Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle. Często współpracował
również z Jean Petit, który był najważniejszym księgarzem i wydawcą tamtych czasów.
Dathius Augustinus to renesansowy historyk ze
Sieny, a dzieło to zbiór współwydanych traktatów
z dziedziny filologii klasycznej.
Oprawa: pperg. wtórnie użyty z fragmentem Kancjonału z gregoriańskim zapisem nutowym, oklejona
pap. z XVI w. z fragmentami jakiejś homilii o charakterze komentarza biblijnego w języku łacińskim. Marginalia z epoki. Stan dobry. Bardzo rzadkie.
Literatura: „Badius Jodocus”. Encyclopædia Britannica (11th ed.), 1911 ; Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle, t. 2 (Paris 1969), ss. 6-297
z chronologiczną listą wydrukowanych dzieł.
4000,–
11
vocum ex Cicerone praecipue decerptus.
In parrhisioru(m) lutecia (w Paryżu) 1501. Officina
Iodoci Badii Ascensii, 4o, k. 155, opr. współcz. pperg.
Badius Ascensius Jodocus (1462 — 1535), Josse
Bade, lub Jodoco Del Badia, urodził się we wsi Asse,
niedaleko Brukseli i dlatego zwany był też czasem
Badius Ascensius. Jodocus Badius był pionierem
francuskiego i europejskiego przemysłu drukarskiego. Był również uczonym filologiem o ugruntowanej sławie, gdyż studiował zarówno w Brukseli, jak
i w Ferrarze, a zanim osiedlił się w Paryżu przez kilka
lat uczył się greki w Lyonie. Opatrzył więc przypisami
wiele dzieł klasyków, które drukował w swojej paryskiej oficynie. Badius pracował jednak najpierw jako
wydawca i korektor szczotek dla lyońskiego drukarza
Jana Trechsela w latach 1492-1498. Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie w 1501 r. założył swój
warsztat drukarski. Oficyna ta znana jest również jako
Prelum Ascensianum. Niektóre wydawnictwa bibliograficzne próbowały przesunąć otwarcie tego
warsztatu na 1503 r., jednak data edycji oferowanego tu dzieła przesądza na rzecz 1501 r., jako
daty otwarcia tego warsztatu drukarskiego
w Paryżu. W Paryżu drukował niemal wyłącznie
księgi po łacinie. Wyspecjalizował się w drukowaniu
edycji klasyków rzymskich, często ze swym własnym
10
11
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
12. [DORAT Claude Joseph]. Les tourterelles de
Zelmis. Poème en trois chants. Par l’Auteur de Barnevelt. [Paris — ParyĪ 1766. Druk Sébastien Jorry],
8vo, s. 56, frontispis i 2 miedzioryty w tekście sygn.
Eisen-Longueil [brak ryc. całostr.], opr. czerwony
marokin (XIX w.) z bogatymi złoc., dublura z brzegami złoc. radełkiem, 5 zwięzów wypukłych, wyklejki
marmoryzowane.
Francuski poemat erotyczny Claude’a Josepha
Dorata (1734-1780), ilustrowany trzema miedziorytami przez Charlesa Dominique’a Josepha Eisena
(1720-1778), rytowanymi przez Josepha de Longueila
(1730-1792). Brak całostronicowej ryciny, pierwsze
i ostatnie k. luzem, kilka k. z zabrudzeniami.
600,–
13. DRZEWICKI Albertus Alexander. Inclytum
orbis Academici decus … Cracoviae (w Krakowie)
1661. In officina apud haeredes Stanislai Lenczewski,
Bertut.(owicz), folio, k. [14], ryc. w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie, opr. ppł.
E. XV, 345. 20 panegiryków łacińskich ku czci
kandydatów na stopnie profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Praca na stopień doktora Sztuk i Filozofii. Dedykowana Michałowi z Woli Śmielowej
Misiowskiemu, herbu Jelita. Panegiryki dotyczą: Stanisława Jurkowskiego, ówczesnego Wice-Kanclerza UJ,
kandydatów: Gabriela Ochockiego, Marcina Zrzodłowicza, Kazimierza Wydepkowicza, Kaspra Staciewskiego, Tomasza Chrząszczewicza, Gabriela Kazimierza
Węgrzynowicza, Adama Nerewicza, Wojciecha Mieckiego, Floriana Zdarzyńskiego, Stanisława Czechowica,
Pawła Koteckiego, Bazylego Olszyńskiego, Marcina
Frydrychowicza, Marcina Groswaiera ze Lwowa,
Andrzeja Szymanowicza, Walentego Jana Wiroboskiego (z Szamotuł), Stanisława Piątkowica, Jana
Chryzostoma Pisarskiego ze Lwowa, Sebastiana Józefa
Taralicza. Stan wewnętrzny bardzo dobry.
600,–
12
14. [FLORUS] Lucii Flori Bellorum Romanorum
epitomes Libri Quatuor. Lucae(w Lukce) 1524. Druk:
Salvator Succha, 8vo, k. 90 (a-l+k. 2), opr. perg.
współcz.
Lucjusz Anneusz Florus (ur. ok. 70 r. — zm. ok.
140 r.), rzymski historyk piszący w czasach cesarza
Hadriana. Autor „Zarysu dziejów rzymskich” (Epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum septingentorum libri duo). Dla datowania Epitomy pomocna
jest wzmianka we wstępie o cesarzu Trajanie oraz
informacja, że od Cezara Augusta do czasów Florusa
minęło niewiele mniej niż 200 lat. Głównym źródłem
Florusa był Tytus Liwiusz. Salustiusz dostarczył mu
natomiast materiału do opisu wojen z Jugurtą i Katyliną, a Cezar do opisu podboju Galii i wojny z Pompejuszem. Jego praca jest krótką syntezą dziejów Rzymu,
od założenia miasta aż do 9 r. po Chr., napisaną
w duchu historiografii stoickiej. Florus przedstawił
historię narodu rzymskiego według podziału na podstawie analogii z okresami życia człowieka — okres
dzieciństwa, młodości, wieku dojrzałego i starości.
Dziełko to pod względem formy stanowi przykład
kwiecistego stylu retorycznego, panującego w ówczesnej literaturze rzymskiej. Mimo dyskusyjnej wartości
historycznej książka była używana jako podręcznik
szkolny, od starożytności aż do XVII wieku. Do
naszych czasów zachowała się ponad setka rękopisów.
Część uczonych uważa jej autora za identycznego
z Publiuszem Anniusem Florusem, literatem i poetą
z otoczenia cesarza Hadriana, który napisał rozprawkę
Vergilius orator an poeta. Aelius Spartianus w Historia
Augusta (Żywot Hadriana 16, 3) podawał, że gdy
11
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
14
14
Florus napisał żartobliwy epigram do Hadriana, ten
mu odpowiedział równie żartobliwym wierszem.
Liczne marginalia i glosy na marginesach. Stan
dobry. Piękny typograficznie druk renesansowy.
3000,–
15. FRYDERYK II (Wielki) — Odnowiony i ściśle
określony stęplowy y kartowy edykt, dat. Berlin
16 maja 1766. Folio, k. [16] A2-I. Brak k. tyt. (jest
zakończenie). Prawo w języku polskim.
E. XVI, 19 notuje podobną pozycję o 18 k. [A-J]
jednakże z datą 13 V 1766 druk. u Jerzego Jakuba
Dekkera. Stan dobry.
600.–
16. [GALICJA] FASSYA. Galicyjski wzór rocznego
oświadczenia podatkowego, rubrykowanego, składanego do odpowiedniego cyrkułu. [Galicja lata
70-te/80-te XVIII w.]. 33 cm, k. [2]. Opr. tekt.
współcz. Podklejenia kart. Notatki z epoki na odwrocie oraz drobny ubytek papieru poza tekstem.
200.
12
17. [GOETHE Johann Wolfgang von]. Die Leiden
des jungen Werthers. Zweyte Auflage. Cz. 1-2. Freystadt 1775. B.w., s. 111, [1]; [3], 116-224, winietki
(miedzioryty);
adl: [BONIN Friedrich-Christian von] Ernest,
oder die unglücklichen Folgen der Liebe. Ein Drama in
drei Aufzugen. Berlin 1776. B.w. 16°, s. 61, [1],
winietki (miedzioryty), współopr. psk z epoki z szyldzikiem i złoc., brzegi kart barwione.
Pierwsza pozycja zawiera wczesne wydanie „Cierpień młodego Wertera” — najgłośniejszej powieści
w dorobku Johanna Wolfganga Goethego (17491832), którego pierwodruk ukazał się w 1774
(pierwsze wydanie polskie dopiero w 1822). Powieść
z okresu „burzy i naporu”, opisująca historię nieszczęśliwej miłości oraz stanowiąca znakomite studium
psychologiczne młodego człowieka.
Dzieło współoprawne stanowi przeróbkę opartą na
„Cierpieniach młodego Wertera” w opracowaniu
pomorskiego arystokraty Friedricha-Christiana von
Bonina.
Grzbiet opr. sześciopolowy z dwoma skórzanymi
szyldzikami ze złoconymi tytułami i numerami tomów
oraz z tłoczeniami zawierającymi elementy flory.
Górne krawędzie grzbietu pęknięte, miejscami zażółcenia. Wpisy na kartach tytułowych obu dzieł wskazują
na pochodzenie z księgozbioru pomorsko-kurlandzkiego rodu von der Osten.
2500,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
19
13
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
18. HIERONIM ZE STRYDONU. Opera. t. III-IV.
Basileae 1536. In Officina Frobeniana, folio, s. 327,
[1], 398, [1], opr. świńska skóra z epoki ze ślepymi
tłocz., ślady po zapinkach.
Superekslibris Michaela Colet Leobergensis (ze
Lwowa) na tłocz. w skórze okienku wprawionym
w przednie lustro oprawy oraz na verso przedniej
okł. Ślady złoc. Michael Colet (Coletus) urodził się
w 1545 we Lwowie. W 1567 r. został kantorem
w Toruniu, a potem profesorem Gimnazjum Toruńskiego. Od 1576 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie
został proboszczem kościoła Najświętszej Maryi
Panny, gdzie pozostał jako Senior do śmierci
w 1616 r. Oferowane tomy z przedmowami autorstwa
Erazma z Rotterdamu zawierają komentarze św. Hieronima do kilku ksiąg Starego Testamentu ( ks.
Rodzaju, Królewskie…), De Locis Hebraicis, traktat
o Dziewictwie, O Doskonałym mężu, Epistolarium,
czyli listy do różnych ważnych osób z jego czasów,
Kazania: O Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny,
Pochwała dziewictwa, O prawdziwym obrzezaniu.
Mowy: W obronie Pamfila, Przeciwko Rufinowi,
O pochodzeniu dusz , Reguła monastyczna; O życiu
duchownych. Opis śmierci Hieronima Euzebiusza,
o cudach zdziałanych za wstawiennictwem
św. Hieronima.
Hieronim ze Strydonu (ur. w 331 r. w Strydonie,
zm. 30 września 420 r. w Betlejem) — to święty
Kościoła katolickiego, doktor Kościoła, apologeta
chrześcijaństwa. Przetłumaczył Pismo Święte z języka
greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej
utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten,
znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących
tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego.
Komentarze Hieronima bliskie są tradycji żydowskiej. Poza tym oddaje się on alegorycznym i mistycznym subtelnościom, wzorując się na stylu Filona
i szkole aleksandryjskiej. W przeciwieństwie do współczesnych mu uczonych, Hieronim podkreślał różnicę
między hebrajską Biblią (większość z jej ksiąg znajduje
się obecnie w księgach deuterokanonicznych), a Hebraica veritas ksiąg kanonicznych. Najsłynniejszym jest
jednak stwierdzenie Hieronima ze wstępu do Ksiąg
Królewskich (Prologus Galeatus): „Ta przedmowa do
Pisma Świętego może służyć jako uniwersalny wstęp do
wszystkich ksiąg, które tłumaczymy z języka hebrajskiego na
łacinę i możemy być pewni, iż to, czego nie znajdujemy
w naszym spisie, z pewnością znajduje się w pismach apokryficznych.” — Hieronim, Prologus Galeatus.
Oficjalne potwierdzenie kultu świętego Hieronima
nastąpiło w 1747 roku (beatyfikacja przez papieża
Benedykta XIV) oraz w 1767 roku (kanonizacja przez
papieża Klemensa XIII). Święty Hieronim jest patronem archeologów, archiwistów, biblistów, bibliotekarzy,
bibliotek, uczniów, studentów i tłumaczy.
Hieronim Froben (1501 — 1563) był pionierem
14
drukarstwa w Bazylei i najstarszym synem Johanna
Frobena. Wykształcił się na Uniwersytecie w Bazylei,
a edukację pogłębił podróżując po całej Europie. On
sam, jego ojciec i szwagier Nicolaus Episcopius byli
znani ze swej przyjaźni z Erazmem z Rotterdamu oraz
z tego, że uczynili z Bazylei słynny ośrodek renesansowego drukarstwa. Dzięki pracy jego syna Ambrożego
oficyna przetrwała do końca XVII wieku.
W oferowanym egzemplarzu piękne renesansowe
sygnety drukarskie oficyny Frobena w drzeworycie.
Egz. dobrze zach. poza śladami po owadach. Deska
opr. wymaga konserwacji.
PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE.
4000,–
19. HIERONIM ZE STRYDONU. Opera. t. V-VII.
Basileae 1537. Hieronymus Froben, Nicolaus Episcopius, folio, s. 608, [4]; 363, [1], 257, [1], opr. świńska
skóra z epoki ze ślepymi tłocz., zapinki z epoki
zachowane.
Superekslibris Michaela Colet Leobergensis na
tłocz. w skórze okienku wprawionym w przednie
lustro oprawy oraz na verso przedniej okł. Ślady
złoc. Michael Colet (Coletus) urodził się w 1545 we
Lwowie. W 1567 r. został kantorem w Toruniu,
a potem profesorem Gimnazjum Toruńskiego. Od
1576 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie został
proboszczem kościoła Najświętszej Maryi Panny,
gdzie pozostał jako Senior do śmierci w 1616 r.
Oferowane tomy zawierają tzw. komentarze
większe św. Hieronima do: t. 5: ksiąg Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela; t. 6: Ozeasza, Joela, Amosa,
Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Zachariasza,
Malachiasza, t. 7: komentarze do ksiąg Eklezjasty,
homilie na Pieśń nad Pieśniami, komentarz na Księgę
Joba. W OFEROWANEJ KSIĘDZE TEKST BIBLIJNY
OBLANY WOKÓŁ KOMENTARZAMI ŚW. HIERONIMA, które tworzą do niego MONUMENTALNĄ
RAMĘ TYPOGRAFICZNĄ. Komentarze Hieronima
dzielą się na trzy kategorie: 1) Tłumaczenia bądź przeróbki dzieł greckich poprzedników włącznie z czternastoma homiliami na temat Księgi Jeremiasza i taką
samą liczbą homilii na temat Księgi Ezechiela autorstwa Orygenesa (przetłumaczone ok. 380 r. w Konstantynopolu); dwie homilie Orygenesa o Pieśniach
Salomona (przetłumaczone w Rzymie, ok. 383 r.).
Błędnie przypisuje się Hieronimowi tłumaczenia dziewięciu homilii Orygenesa na temat Księgi Izajasza.
2) Oryginalne komentarze do Starego Testamentu. Do
okresu poprzedzającego osiedlenie się Hieronima
w Betlejem należy seria krótkich prac na temat
Starego Testamentu: Commentarius in Ecclesiasten;
Explanationes in Mich. /Ieseam, Sophoniam, Nahum,
Habacuc, Aggaeum — tu oferowane, podobnie jak
stworzona około roku 395 seria dłuższych komentarzy,
najpierw do pozostałych siedmiu drugorzędnych pro-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
obciągnięta na desce, z tłoczeniami figuralnymi
i śladami złoceń, pięć zwięzów wypukłych, ślady po
zapinkach mosiężnych.
E. XVI, 290.
Niezwykle starannie wydane łacińskie dzieła
wszystkie czołowego przywódcy Kontrreformacji, drukowane w katolickiej oficynie w Kolonii nad Renem,
dedykowane przez wydawcę królowi Stefanowi Batoremu.
Rycina z portretem kardynała z innego dzieła
patrz poz. 566.
Piękna opr. renesansowa z wizerunkami Ukrzyżowania oraz koronacji Maryi Niepokalanej siedzącej na
półksiężycu. W narożnikach bogate ornamenty geometryczne oraz cztery lilie. Oferowane kompletne
wydanie pism Hozjusza w edycji kolońskiej
stanowi prawdziwą rzadkość antykwaryczną.
Egzemplarz pocięty przez owady (miejscami niewielkie
straty tekstu), wymaga starannej konserwacji.
PEŁNA WERSJA OPISU W INTERNECIE.
1600,–
19
roków, następnie do Izajasza (ok. 395-400 r.), Daniela
(ok. 407 r.), Ezechiela (między 410 a 415 r.) oraz
Jeremiasza (po 415 r., który pozostał niedokończony).
3) Komentarze do Nowego Testamentu, tu nieobecne.
Właściwie wszystkie prace Hieronima z zakresu
dogmatyki mają charakter zdecydowanie polemiczny
i skierowane są przeciwko wrogom doktryn ortodoksyjnych. Był on przeciwny kultowi męczenników oraz
relikwii, jak też ślubom ubóstwa i celibatowi duchownych. W międzyczasie pojawiły się kontrowersje wokół
poglądów religijnych wyznawanych przez Orygenesa,
które wywołane zostały przez Jana Jerozolimskiego
i Rufina.
Piękne renesansowe sygnety drukarskie oficyny
Frobena w drzeworycie. Egz. dobrze zach. poza
śladami po owadach. Deska opr. wymaga konserwacji.
Literatura: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, tłum.
P. Pachciarek, Warszawa 1990; Hieronim, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1993, kolumny 851856; J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, Warszawa 2003; J. M. Szymusiak, M. Starowieyski,
Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa,
Poznań 1971.
6000,–
20. [HOZJUSZ Stanisław] Hosii Stanislai. Opera
omnia. T. 1-2. Coloniae (Kolonia nad Renem) 1584.
Maternus Cholinus, folio, s. [32], 757, [35]; [18],
496, liczne inicjały w drzeworycie, opr. z epoki, skóra
21. KICIŃSKI Majcher Józef — Rzymski y Ruski
Kalendarz, w którym święta roczne y biegi niebieskie,
aspekty y wybory, dla porządku Kościoła Bożego;
Gospodarzom dla siania y szczepienia, chorym dla
poratowania zdrowia; zdrowym, dla traktowania spraw
y dzieł poważnych, na każdy dzień położone, na rok
od Narodzenia Pańskiego, 1707, który jest Przybyszowy po przestępnym trzeci; przez … W Przesławney
Akademij Krakowskiey, Filozofiey y Nauk wyzwolonych Doktora y Professora, z pilnością wyrachowany,
y do Druku podany. W Krakowie [1706/07]. W Druk.
Krzysztofa Domańskiego J.K.M. Typog., 4°, k. [14].
Opr. karton współcz.
E. XIX, 238. Zawiera chronologię wydarzeń
w Polsce i na świecie w latach 1600-1680. W części
kalendarzowej 4 k. interfoliowane z drobnymi zapiskami gospodarczymi. Stan więcej niż dobry.
1200,–
22. KOHEN Aleksander. Sefer ha-aguda (ʧʸʥʰʠʧ
ʸʴʱ). Krakau (Kraków) [5]331, [1571]. Izaak syn
Aarona z Prościejowa (Icchak ben Aron Prostic),
folio, k. [4], 250, [4], k. tytuł. w drzeworycie; opr.
psk. współcz.
Traktat religijny Aleksandra Zuskina ha Kohena,
rabina Kolonii, Wormacji i Frankfurtu, zawierający
zbiór rozmaitych przepisów prawnych pochodzących
z Talmudu Jerozolimskiego i Babilońskiego oraz
komentarze do nich. Przepisy te zostały ułożone
według porządku ksiąg talmudycznych i opatrzone
szczegółowym indeksem. Oferowane dzieło zostało
wydrukowane w jedynej istniejącej w XVI w. drukarni
hebrajskiej w Krakowie, u Izaaka syna Aarona z Prościejowa na Morawach (stąd jego przydomek hebrajski
15
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
22
16
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
mi-Prostic) gdzie najpierw się osiedlili po przybyciu
z Włoch. Po 1562 r. przybył z żoną Blumą do Kazimierza pod Krakowem, gdzie osiedlił się na stałe.
Icchak ben Aron Prostic był człowiekiem wykształconym, biegłym w języku hebrajskim autorem kilku prac
religijnych oraz okolicznościowych utworów wierszowanych. W 1568 r. otrzymał przywilej króla Zygmunta Augusta i już w 1569 r. Icchak ben Aron
Prostic rozpoczął drukowanie hebrajskich ksiąg świętych. W wyniku intryg duchowieństwa katolickiego
obawiającego się druku prac przeciwnych wierze chrześcijańskiej król cofnął przywilej i nakazał wojewodzie
krakowskiemu Stanisławowi Myszkowskiemu konfiskatę ksiąg oraz odbitych już arkuszy, które miały
zostać zbadane przez specjalistów. Myszkowski skonfiskował ponadto czcionki hebrajskie, tak więc uniemożliwił działalność drukarni. Po usilnych zabiegach trwających niemal cały rok Icchak ben Aron Prostic
uzyskał 15 XI 1570 r. potwierdzenie przywileju, gdyż
nikt z cenzorów nie doszukał się w analizowanych
drukach treści przeciwnych wierze katolickiej. Przezornie jednak król zakazał druku Talmudu, który to
zakaz został złamany w oferowanej tu księdze, gdzie
w kolofonie drukarz skarży się na swoją ciężką sytuację. Jednak dopiero w 1578 r. wszelkie problemy
prawne zostały uregulowane, a Stefan Batory udzielił
ponownie oficynie Icchaka ben Arona Prostica królewskiego przywileju. Icchak ben Aron Prostic prowadził
drukarnię do 1600 r., potem oddał jej prowadzenie
synom, a sam wyjechał na Morawy. Do Krakowa
powrócił ok. 1612 r. i tam umarł.
Na k. tyt. drzeworyt w formie bramy, w jego górnej
części scena ofiarowania Izaaka, a pod nim cytat
z księgi proroka Amosa 9.6: „A sklepienie jego oparł
o ziemię”. Brak k. 98-100, 102, liczne k. ze śladami
po owadach i z podklejeniami bibułką. Ostatnie k. ze
śladami zawilgocenia. Stan dobry. Nieznany w polskich zbiorach publicznych. Nie zna go również
Krzysztof Pilarczyk, Leksykon Drukarzy Ksiąg hebrajskich
w Polsce (XVI-XVIII w.). Kraków 2004. W tej bibliografii pozycja o takim tytule nie występuje, choć
Icchak ben Aron Prostic wydrukował wiele innych
pozycji tego autora.
Literatura: A. Kawecka-Gryczowa, Drukarze Małopolscy, t. 1. Wrocław 1983, s. 385-386.
28 000,–
z należytą pilnością wyrachowany. W Krakowie
[1709/10]. W Druk. Franciszka Cezarego. 4°, k. [10].
Opr. karton współcz.
E. nie odnotował. Dodatkowo 6 kart interfioliowanych z zapiskami z 1710 r. prowadzącego gospodarstwo domowe (m.in. „rejestrz zboża na pozywienie
ludziom…” i podobne notatki). Prawdopodobnie brak
kilku kart o kustoszach d-d3 z prognostykami).
1800,–
24. KRAUSS (Kraussen) Johann Ulrich. Historischer Bilder-Bibel Erster (- Fünfter) Theil. Mit Röm.
Kayserl. Majest. allergnädigst-ertheiltem Privilegio
gezeichnet und in Kupfer gestochen. Cz. 1-5. Augsburg 1705, tabl. ryc. 136 (miedzioryty) z osobnymi
do każdej części kartami tytułowymi i frontispisami
(miedzioryty sygn. Johann Ulrich Krauss);
adl.: Krauss (Kraussen) Johann Ulrich. Biblisches Engel-u. Künstwerck alles das jenige das in
Heiliger Göttlicher Schrift Altes und Neuen
24
23. KOSTOWSKI Jerzy Grzegorz — Kalendarz
Polski y Ruski, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty, wybory, z czasem siania, szczepienia,
krwie puszczania, purgowania, lekarstw zażywania,
etc. należytym porządkiem położone y opisane na Rok
Pański M.DCC.X. [1710] który iest po przybyszowym
pierwszy, a po przestępnym drugi. Przez … W Przesławney Akademij Krakowskiey Nauk wyzwolonych,
y Filozofij Doktora, Mathematyki Professora,
17
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
26
Testaments ... Augsburg 1715. Johann Ulrich Krauss
Bürger und Kupfer-Stechern, folio, k. tyt., frontispis
(miedzioryt), tabl. ryc. 30 (miedzioryty), współopr.
skóra z epoki z tłocz.i śladami złoc. datowana na
1759 r., obcięcia k. złoc.
Teka graficzna ze zbiorem 166 miedziorytów
ilustrujących Stary i Nowy Testament uważana za
wybitne osiągnięcie artystyczne Johanna Ulricha
Kraussa (1645-1719), słynnego augsburskiego rysownika i sztycharza, ze względu na rozbudowany sztafaż
otaczający ryciny oraz ich emblematyczno — symboliczny charakter, typowy dla rozwiniętego europejskiego baroku. Zamieszczono liczne grafiki o tematyce świeckiej m.in. mapki, widoki miast,
rezydencje, pejzaże, ogrody, sceny rodzajowe. Tom
podzielony jest na 5 części, z odrębnymi k. tyt.
i z frontispisami w miedziorycie (sygn. Johann Ulrich
Krauss (Kraussen). Na licu oprawy w środku lustra
superekslibris z monogramem I.B.K. w tłoczonej
ozdobnej ramce z motywów roślinnych unoszonej
przez dwa amorki. Na tylnej okładce w środku lustra,
w tłoczonej ozdobnej ramce z motywów roślinnych
unoszonej przez dwa amorki tłoczone złotem cyfry:
1759 — zapewne data wykonania oprawy. Kilka
18
plansz z rozerwaniami — fachowo podklejonymi,
gdzieniegdzie zabrudzenia, spękania i otarcia skóry
oprawy. Stan ogólny dobry. Rzadkie w komplecie.
Thieme-Becker, t. 21, s. 440.
5500,–
25. KUBALEWICZ Kazimierz — Rzymski y Ruski
Kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich: kapłanom dla porządku Kościoła Bożego; Gospodarzom dla
siania, y szczepienia … chorym dla poratowania
zdrowia; zdrowym dla traktowania spraw, y dzieł
poważnych. Na Rok Pański MDCCV [1705], który
iest po przestępnym i przybyszowym pierwszy, z pilnością wyrachowany y do druku podany przez
…w Akademiey Krakowskiey Filozofiey Doktora,
Kollegę Mnieyszego, Astrologiey Ordynaryjnego Professora. W Krakowie [1704/5]. W Druk. Franciszka
Cezarego. 4°, k. [14]. Opr. karton współcz.
E. XX, 349. Wg Estreichera k. [19], bowiem po
ark. C2 idzie z osobnym tytułem: „Prognostyk ogólny
i szczególny z gwiazd y obrotów niebieskich z przestrogą podany. Dedykacja Józefowi Męcińskiemu,
kasztelanowi bracławskiemu (k. 4). Prognostyk jak na
ark. D” [jest]. W części kalendarzowej 6 dodatkowych
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
kart interfoliowanych ze szczegółowymi dwustronnymi
zapiskami gospodarskimi z epoki. Niewielkie zagniecenia i zabrudzenia oraz minimalne ubytki na marginesach. Stan ogólny dobry.
1200,–
26. LANCKOROŃSKI Ioannes. Theoremata
logica ex cursu philosophico Vladislaviano publice In
Alma Academia Crac. … ad disputandum in augusta
d. Iagellonis Aula proposita… Cracoviae (w Krakowie)
1649. In officina Christophori Schedelij S. R. M.
Typographi, folio, k. [11], na odwrociu k. tyt. herb
książąt Ossolińskich w miedziorycie, winietki i finaliki
w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy.
E. XXI, 47. Praca z logiki Jana Lanckorońskiego
dedykowana księciu Jerzemu Ossolińskiemu, hrabiemu na Tenczynie, Kanclerzowi Królestwa, obdarzonego jeszcze innymi tytułami. Piękny wielopolowy
herb w wybitnym, zapewne zachodnioeuropejskim
miedziorycie. Czterowiersz pod ryciną autorstwa Hieronima Lanckorońskiego. Egz. nieco przycięty.
Rzadkie. Stan dobry.
1000,–
27. LIPIEWICZ Andreas Dominicus. Episcopale
judicium contra calumnias Jacobi Gothofredi dum
M. Carolus Marxen … Cracoviae 1776. Typis Universitatis Cracoviensis, folio, k. [25], winietki i finaliki
w drzeworycie, opr. kart. współcz.
Tej pozycji Estreicher nie notuje. Polemiczna
praca z dziedziny prawa kanonicznego poświęcona
sądom biskupim dedykowana biskupowi Michałowi
Poniatowskiemu, późniejszemu Prymasowi Polski.
Praca rozpatruje to zagadnienie od czasów Konstantyna Wielkiego, poprzez Kodeks Teodozjański. Stan
bardzo dobry. Rzadkie.
600,–
28. [ŁOMŻA] REZOLUCYA względem Seymików
Łomżyńskich. Stanisław Nałęcz Małachowski, referendarz wielki koronny, Kazimierz Ks. Sapieha, gen. artylerii litewskiej, Bazyli Walicki, wojewoda rawski
i posłowie: Stanisław Kostka Potocki, Franciszek
Antoni Kwilecki i Józef Zabiełło. Warszawa 19 II
1790. Folio. S. [2]. Akt ingrosowany do ksiąg grodzkich warszawskich. Dotyczy spraw związanych z działalnością Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych
i sprawami karnymi w związku z czasowym dualizmem sejmików komisarskich w ziemi łomżyńskiej.
Drobne zagięcia i pieczęć współczesna
na odwrociu.
500,–
29. MAJ (MAY) Ioannes Alexander. Zelus Vitovianus Sacro solennique die cum illustrissimus ac
magnificus D. Stanislaus a Popow Witowski, castella-
nus Sandomirien.(sis), Knyszyn, Krzeczew, Zwolenen
etc Capitaneus, Basilicam Divino Cultui sub titulo
Gloriosae Assumptionis in Coelum B. Mariae Virginis,
magnifico ac liberali sumptu exstructam per illustrissimum et Reverendissimum Dominum D. Matthiam
Łubieński archiepiscopum Gneznensem, Legatum
Natum, Regni Poloniae Primatem ... dedicaret ...Cracoviae 1649. Apud Valerianum Piątkowski, folio, k. [11],
na odwrocie k. tyt. herb „Jastrzębiec”, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. kart. współcz.
E. XXII, 37-38. Stanisław Witowski z Popowa,
herbu Jastrzębiec. Wojski parczewski, chorąży łęczycki
(1632), starosta krzeszowski (1634-63), nowotarski
(1655-66), brzeziński, zwoleński, podkomorzy łęczycki
(1641-49), starosta kowalski (1641-49), kasztelan
sandomierski (1642-69), poseł na sejm (1652), właściciel dóbr: Regów, Wysokie Koło i Boguszówka,
Jedlińsk. W latach 1655-66, gdy był starostą nowotarskim, król Jan II Kazimierz przejeżdżał z Czorsztyna
przez Nowy Targ na Śląsk. Jako jeden z nielicznych
starostów nowotarskich, uzyskał od króla w 1660 r.
prawo poszukiwania i dobywania kruszców na obszarze starostwa nowotarskiego, a więc także w Tatrach.
W 1666 r. na mocy przywileju król cedował starostwo
nowotarskie na rzecz Jana Wielopolskiego.
Wg Henryka Sienkiewicza stary i doświadczony
żołnierz, który samemu Czarnieckiemu chciał dorównać (Potop, Rozdział VI) będąc dowódcą pułku jazdy
(ok. 500-600 koni). Wziął udział w bitwie pod Warką
w 1656 r. Jego żoną była Joanna Eleonora Firlej właścicielka m.in. Komborni, a po jej śmierci, córka
Alberta Boboli h. Leliwa — Elżbieta Bobola, wychodząc za mąż za kasztelana Witowskiego, otrzymała
Iwonicz Zdrój jako wiano, które przypadło Witowskim. Stanisław Witowski był fundatorem kościoła
w Wysokim Kole k/Kozienic, kościoła Apostołów
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, kościoła Bernardynów
w Krakowie (w latach 1659-1680 fundował go razem
z Zofią Ługowską). W 1649 r. Prymas Polski Maciej
Łubieński według tego druku miał konsekrować uroczyście ufundowany przez niego kościół w Sandomierzu pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, a mowę inauguracyjną, którą tu oferujemy wygłosił wtedy Jan Aleksander Maj, Doktor Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tymczasem
w Sandomierzu jest tylko jeden kościół z podobnym
wezwaniem ale nie Wniebowzięcia tylko Narodzenia
NMP, który mieszkańcy mogli nazywać bazyliką.
Obecnie od 1818 r. jest to katedra po ustanowieniu
diecezji sandomierskiej, pochodząca z czasów Kazimierza Wielkiego, w XII w. była to kolegiata. Data panegiryku 1649 r. nie jest również znana w historii architektury sakralnej Sandomierza. Być może Stanisław
Witowski ufundował jedynie ołtarz pod tym wezwaniem w sandomierskiej kolegiacie, a panegiryści rozbuchali tę fundację do rangi „kościoła” — bazyliki. Ale
19
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
i to budzi wątpliwości badaczy historii lokalnej,
tym bardziej, że do potopu szwedzkiego 1656
w Sandomierzu nie było „rewolucji budowlanych”.
Stan bardzo dobry. Rzadkie.
1000,–
30. MAZURKOWIC Valentinus Ioannes. Monumentum debitae gratitudinis immortale, perillustri et
admodum reverendo domino D. Alberto No.(wo)
wieyski Iv(ris) Doctori, Canonico Varmiensi. Viro ob
celsissimas animi ingenijque dotes, ut in vita amores
omnium; ita a morte desideria promerito, pro insigni,
raro, heroico. Domui Collegii Minoris inclytae Universitatis Crac. Inter angustias accisorum redituum, …
Luci publice …per … dedicatum. Cracoviae (w Krakowie) 1665. Typis Nowodworscianis. In officina apud
haeredes Stanislai Lenczewski, folio, k. [14], ryc.
w tekście 1 (drzeworyt), inicjał figuralny w drzeworycie, opr. ppł.
E. XXII, 250-251. Na odwrocie k. tyt. herb
Stefana Wydżgi, biskupa warmińskiego i sambijskiego
i poemat na ten herb w formie epigramatu autorstwa
Aleksandra ze Stradomia Stradomskiego, profesora
Wymowy i Filozofii.
31
20
Panegiryk łaciński na cześć dobrodzieja Collegium
Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stan bardzo
dobry.
600,–
31. MIASKOWSKI Adrian S.J. Deus Homo seu
incarnatio Verbi Divini, et excellentia pretiosissimae
Deiparae virginis Mariae quinque disputationibus Theologice propugnata a … Pragae (Praga) 1728. Typis
Universitatis Carolo-Ferdinandae in Collegio Societatis
Jesu ad S. Clementem, per Norbertum Joannem
Fitzky p.t. Factorem, folio, frontispis (miedzioryt
sygn. Thad. Sondermeyr), s. [26], 891, [17], inicjały
i finaliki w drzeworycie, opr. skóra z epoki z tłocz.
na grzbiecie ornamentem roślinnym ze śladami
złocenia.
E. XXII, 323. Najważniejsza praca jezuickiego
teologa Adriana Miaskowskiego (1656-1737). Dzieło
dedykowane kardynałowi Janowi Aleksandrowi Lipskiemu (1690-1746), podkanclerzemu Wielkiemu
Koronnemu, biskupowi krakowskiemu i ozdobione
portretem hierarchy. Przez swoją matkę, Barbarę
z Miaskowskich, podkanclerzy był spokrewniony
z autorem dzieła. Traktat teologiczny drukowany
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
przez Kolegium Jezuickie w dzisiejszej Pradze Czeskiej
— dotyczy różnych aspektów tajemnicy Wcielenia
Słowa Bożego. Od s. 693 traktat mariologiczny, związany tematycznie z poprzednimi kwestiami. Ślady
zalania na marginesach oraz po owadach (bez strat
tekstu). Grzbiet wzmocniony. Stan dobry.
1800,–
32. [MIELNIK nad Bugiem] Ustanowienie Komisji
Wojskowo-Cywilnej w Mielniku nad Bugiem. Stanisław Nałęcz Małachowski, referendarz wielki koronny,
Kazimierz Ks. Sapieha, gen. artylerii litewskiej, Bazyli
Walicki, wojewoda rawski i posłowie: Stanisław Kostka
Potocki, Franciszek Antoni Kwilecki i Józef Zabiełło.
Warszawa 19 II 1790. Folio. S. [2]. Akt ingrosowany
do ksiąg grodzkich warszawskich. Komisje Porządkowe
Cywilno-Wojskowe, powołane ustawą sejmową
z 15 XII 1789 r., były podstawowymi jednostkami
administracji terenowej w Rzeczypospolitej. Mielnik
nad Bugiem — od XVI w. miasto powiatowe, a następnie stolica ziemi mielnickiej, województwa podlaskiego. Drobne zagięcia i pieczęć współczesna na
odwrociu.
200,–
33. [MIRABEAU Gabriel Honoré Riquetti de].
Des lettres de cachet et des prisons d’état. Ouvrage
posthume, composé en 1778. Hambourg (Hamburg),
właściwie: Neuchâtel, 1782. B. w., 8vo, s. XIV, [2],
366, [2]; 237, [3], współopr. skóra z epoki, 5 zwięzów
wypukłych.
Pierwsze wydanie. Komplet. Miał być napisany
przez hr. de Mirabeau (1749-1791) w czasie jego
pobytu w donżonie w zamku Vincennes pod Paryżem
w latach 1777-1780. To autorstwo jest niekiedy kontestowane, gdyż zawiera zbyt dużo cytatów z dzieł,
o które trudno w więzieniu. Dlatego autorstwo przypisywane jest czasem jego wujowi. Trudno bliżej określić
datę powstania tego dzieła, ale hr. Mirabeau znał
doskonale ten typ więzienia, gdzie za skandaliczne
prowadzenie się był zamykany przez swego ojca
(Barbier II, 1247). Oferowana książka jest nie tylko
wymownym świadectwem protestu przeciwko despotyzmowi, ale stanowi gorącą i osobistą mowę na rzecz
wolności indywidualnej i niezwykle głębokie dzieło
erudycyjne, w którym zebrano wymowne świadectwa
historyczne. Stanowi przejmujący obraz administracji
penitencjarnej rozpadającej się Monarchii Francuskiej.
Po uwolnieniu kariera polityczna Mirabeau
34
21
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
była bardzo krótka, gdyż trwała zaledwie od 1789 do
1791, ale jako rewolucjonista miał ogromny wpływ na
przebieg wydarzeń. Oferowany tom jest tym cenniejszy, że posiada drugą część, która była niszczona
przez władze i policję pruską na prośbę władz
francuskich. Osadzenia we francuskich więzieniach
stanu takich jak Bastylia, lub Zamek w Vincennes pod
Paryżem jedynie na podstawie listu z podpisem i pieczęcią króla, były uważane wówczas za symbol despotyzmu monarchii francuskiej i stały się jednym
z powodów rewolucji francuskiej w 1789 r.
Spękania skóry przy grzbiecie, wycięta ostatnia
pusta karta. Poza tym stan wewnętrzny bardzo dobry.
Literatura : Cioranescu 45191, Barbier II 1246,
Quérard VI-156.
2500,–
34. OGIŃSKI Theodatus. Divina gratia aspirante.
Ex universa rationali scientia. Cursus philosophici,
Vladislavianae fundationis, assertiones. Decem disputationibus comprehensae. Cracoviae 1635. In officina
Typographica Francisci Cesarij, folio, k. [14], na
odwrociu k. tyt. herb złożony Jana Ogińskiego,
kasztelana Mścisławskiego w alegorycznym miedziorycie, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap.
żeberkowy.
E. XXIII, 299. Dawne wpisy własnościowe.
Dziesięć tez filozoficznych na temat Łaski Bożej
na podstawie tez naukowych. Praca z filozofii obroniona przez autora na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Piękny alegoryczny miedzioryt z wizerunkiem herbów
rodziny sponsora pracy. Na ostatniej k. herb UJ i spis
profesorów uczestniczących w obradach Komisji pod
patronatem rektora. Stan dobry.
1000,–
35. OBSERWACYE Polaka o miastach. [B.m. po
1788. B.dr.]. 4°, s. [8]. Estreicher nie notuje. Brosz.
wyd. Zawiera 22 punktowy plan uzdrowienia miast
polskich. W części dotyczącej Żydów autor stwierdza
m.in.: „Rzecz jest niewątpliwa, że ci Chrześcijanów
niszczą, rozpajają [winno być: rozpijają], że kradzieże
mnożą …”. Trzeźwo jednak ocenia, że rugowanie
wyznawców judaizmu z miast królewskich byłoby
stratą dla Skarbu Koronnego, a osadzanie ich na wsi
zniszczyłoby chłopów. Proponuje zatem ujęcie ludności żydowskiej w miastach w większe karby, a nade
wszystko przypisywanie ich do rozmaitych zawodów
rzemieślniczych i wykorzystywanie z pożytkiem dla
kraju.
Druk anonimowy. W podobnym duchu wypowiadał się również Stanisław Staszic.
500,–
22
37
36. [ORMIŃSKI Tomasz Franciszek] — Polski
y Ruski Kalendarz, z prognostykiem na rok od Narodzenia Pańskiego 1714 po przestępnym i przybyszu
wtóry. Przez Astrofila Akademiey Zamoyskiey, usilnie
wypisany. W Krakowie [1713/14]. W Drukarni Franciszka Cezarego … 4°, k. [16], herb (drzeworyt). Opr.
karton współcz.
E. XIX, 30; XXIII, 437. Na odwrocie sztychowany
herb Abdank (Habdank) domu Habdanków wraz
z okolicznościowym wierszowanym panegirykiem
autorstwa Jana Ormińskiego, studenta Akademii
Zamoyskiej, na cześć arcybiskupa lwowskiego Jana
Skarbka (zm. 1733). Zawiera dystychy łacińskie co
miesiąc wraz z radami lekarskimi, prognostyki wierszowane i prozą, również dla miast polskich, w tym
obszerniej dla Zamościa. W części kalendarzowej
5 k. interfoliowanych z drobnymi zapiskami gospodarskimi z epoki.
1200
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
38
37. [PALAIFAITOS. Peri apiston]
ȆǹȁǹǿĭǹǿȉȅȊ ȆǼȇǿ ǹȆǿȈȉȍȃ. Palaephati. De
incredibilibus ad illustres Wratislaviensis reip.(ublicae)
scholarchas. Cum interpretatione latina Cornelli Tollii
et Annotationibus Martini Brunneri denuo recensuit,
et animadversiones novas hinc inde inspersit, ut et
doctrinas morales, genuinos itidem rerum et verborum
indices, iuxta seriem capitum et paragraphorum,
adiecit digessitque Paulus Pater Hungarus. Opusculum
... nunc primum in Germania Graece et Latine editum.
Francofurti (Frankfurt) 1685. Druk: Iohannes Meyer,
8°, frontispis (miedzioryt), s. [12], 241, [1], opr.
psk. z tłocz. i złoc. na grzbiecie.
Estreicher nie notuje. Podręcznik w szkołach
wrocławskich. Dziełko dotyczące wydarzeń i postaci
mitologicznych z umoralniającymi naukami napisane
zostało w IV w. przed Chr. przez mieszkańca wyspy
Paros Palaephatosa. Jego fragmenty odkryto i opublikowano po raz pierwszy w okresie Renesansu
w Wiedniu w 1514 r. staraniem drukarza Hieronima
Wietora (E. XXIV, 24). Frontispis w miedziorycie
38
(sygn. C.H.). Historie z mitologii greckiej m. in. o centaurach, królowej Pazyfae, kochance byków i matce
Minotaura, Orionie, łabędziu Ledy, Europie i byku,
amazonkach, o Cerberze — trójgłowym psie, rogu
Amaltei. Każdy z mitów z oryginalnym tekstem
greckim i łacińskim, na końcu noty filologiczno —
historyczne. Egz. nieco przycięty, papier zbrązowiały.
Nieaktualne znaki własnościowe. Stan dobry.
Rzadkie.
1000,–
38. PAPROCKI Bartosz — Gniazdo cnoty, Zkąd
Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego,
Mazowieckiego, Żmudzkiego, y inszych Państw do
tego Królestwa należących Książąt y Panów, początek
swoy maią. Kraków 1578 Druk A. Piotrkowczyka.
Folio, s. [16], 1242 [i.e. 452], [4], ilustr. w tekście
(tysiące drzeworytów). Opr. współcz. psk z tłocz.
złotem tyt. i superekslibrisami „W.B.P.” [Wacław Biernacki-Poray] na grzbiecie i herbem Poraj na licu.
23
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
E. XXIV, 61-63.
Bartłomiej Paprocki herbu Jastrzębiec (ok. 15431614), drobny szlachcic z ziemi dobrzyńskiej, pisarz
polityczno-obyczajowy i poeta, heraldyk, propagujący
powszechnie przyjmowaną wówczas tezę o pochodzeniu większości polskiej szlachty ze … starożytnego
Rzymu. Obszerne fragmenty jednego z najgłośniejszych dzieł wczesnej heraldyki polskiej, dedykowane
królowi Stefanowi Batoremu. Choć dzieło merytorycznie ustępuje późniejszym „Herbom rycerstwa polskiego” tegoż autora, jednak znacznie jest bogatsze od
niego pod względem materiału ilustracyjnego i piękna
kompozycji. Wiadomości genealogiczne przeplatają się
tutaj z okolicznościowymi utworami poetyckimi nierzadko sławiącymi bohaterskie czyny rycerstwa polskiego. Zamieszczono portrety królów i władców
Polski, a także wielkich książąt i panów litewskich
oraz setki konwencjonalnie zaprezentowanych przedstawicieli rodów szlacheckich. Całość zamyka rejestr
królów i rejestr herbów. Forma graficzna dzieła jest
związana z tradycją europejskiego drzeworytu renesansowego. Wykorzystano tu kilkadziesiąt klocków drzeworytniczych z „Chronica Polonorum” Macieja Miechowity. Bogaty materiał ilustracyjny dzieła
z doskonale rozplanowanymi jego elementami graficzno-tekstowymi uzupełniają elementy graficzne charakterystyczne dla krakowskiej oficyny Piotrkowczyka.
W niniejszej opr. zachowane strony [wg pomylonej
przez drukarzy paginacji] 17-24, 27-36, 49-50,
83-109, 200, 203-209, 300-309, 400-409, 500-509,
600-609 [od 203 do 609 na ciągu!], 700, 1000-1002,
1015-1032, 1035-1064 i 1067-1104 — łącznie s. 202,
co stanowi nieco mniej niż połowę dzieła. Karta tyt.
uzupełniona, kilka kart podklejonych na narożnikach.
Pierwszy drukowany herbarz w Polsce, którego
nawet zdekompletowane egzemplarze były poszukiwane przez bibliofilów i cieszyły oko w niejednej
bibliotece heraldycznej.
4000,–
39. PISKORSKI Sebastian. Basilicus iactus In
primi lapidis positione. Dum generosus et magnificus
Dominus D. Franciscus in Słupow Szembek, Notarius
Terrestris Palatinatus Cracouien : etc Nouam Aedem
S. Casimiro Poloniae Principi et Patrono, intra moenia
Cracoviae, ad Conventum Fratrum Minorum Strictioris Observantiae, exstrueret ; observatus ... Cracoviae
(w Krakowie) 1666. Apud haeredes et successores
Lucae Kupisz, folio, k. [2], opr. ppł.
E. XIV, 321. Poemat Sebastiana Piskorskiego napisany z okazji położenia kamienia węgielnego przez
Franciszka Szembeka pod nową kaplicę św. Kazimierza
Królewicza i współpatrona Polski w Krakowie
w kościele OO. Franciszkanów Obserwantów. Stan
bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
600,–
24
40. PROJEKT Aktu Osobnego Względem
Handlu Oboyga Państw. B.m. [1773]. B.w. Folio,
s. [2].
E. XXV, 264. Dotyczy „handlu między Stanami
Nayiaśnieyszey Cesarzowey Jmci Krolowy Apostolskiey, y Nayiaś: Króla Jmci y Rzplitey Polskiey”.
Z poprawkami redakcyjnymi z epoki. Ślady składania
i zagniecenia. Rzadkość!
500,–
Postinkunabuł
41. PSALTERIUM latinum. Liptzk (Lipsk) 1513.
Conradus Kachelofen, 8vo, k. [3], 122, [1]+[4], opr.
skóra, 3 zwięzy wypukłe, zach. klamra mosiężna
z epoki, obcięcia barwione.
Po kanonicznym tekście 150 psalmów biblijnych
w przekładzie łacińskim św. Hieronima, od k. 111
verso mamy teksty kantyków zawartych w Starym
i Nowym Testamencie, używanych w Liturgii Godzin
Kościoła Katolickiego. I tak mamy: Kantyk Izajasza
Proroka; Kantyk Ezechiasza, dwa Kantyki Mojżesza,
Kantyk Habakuka, Kantyk Trzech Młodzianków
w Piecu Ognistym z Księgi Proroka Daniela, Kantyki
z Ewangelii wg św. Łukasza: Kantyk kapłana Zachariasza, Kantyk Maryi przy nawiedzeniu św. Elżbiety,
Kantyk Starca Symeona gdy wprowadzano Dziecię
Jezus do świątyni jerozolimskiej, Kantyk św. Ambrożego i św. Augustyna. Dzieło kończy uchwalony w 325
r. na Soborze Nicejskim Skład Apostolski, którego
redakcję oferowany tom przypisuje św. Atanazemu
Wielkiemu, Patriarsze Aleksandryjskiemu. W rzeczywistości to Wyznanie Wiary, czyli Credo Nicejskie zredagowali Ojcowie Soborowi, natomiast św. Atanazy był
jego najgorliwszym obrońcą. Zwolennicy kapłana aleksandryjskiego Ariusza głosili bowiem w IV w., że
Chrystus — Logos jest stworzeniem i jako Syn jest
niższy w randze od Boga Ojca. Tymczasem Sobór
Nicejski wypracował doktrynę współistotności Logosu
z Bogiem Ojcem, czyli bezwzględną równość tych
dwóch Osób. Zażarte spory o Bóstwo Jezusa Chrystusa i pochodzenie Ducha Św. toczyły się w Kościele
Powszechnym do połowy V w. kiedy to zamknął je na
zawsze Sobór Chalcedoński w 451 r. Tekst drukowany czcionką czerwoną (inicjały) i czarną (tekst).
Brak k. tyt. (ai), drobne spękania skóry na grzbiecie.
Ślady złoceń.
6000,–
42. REINBECK Johann Gustav. Recueil de Cinq
sermons prononcez par Monsieur Jean Gustave Reinbeck, Conseiller du Grand Consistoire, Prevot & Insp.
(ecteur) de l’Église de St. Pierre à Berlin, traduits par un
Anonyme, et par Mons. Jean des Champs. Ministre du
St. Évangile. Berlin 1739. Chez Ambroise Haude, 16o,
s. [16], 169, [6], opr. skóra z epoki, brzegi k. prószone.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
41
Cztery kazania i list. Kazania: O powiązaniu
między Ukrzyżowaniem i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, wygłoszone w dzień Wielkanocny 1738 r.;
O wyjątkowej wartości Słowa Bożego, wygłoszone
8 czerwca 1738 r.; O doskonałości Bożych dzieł, wygłoszone 24 sierpnia 1738 r.; O schwytanym rozumie,
posłusznym Jezusowi Chrystusowi, wygłoszone
w 1729 r. Na końcu: List do p. Clifforda, na temat jego
księgi o ludzkim rozumie; przełożony na francuski
z angielskiego. Jedno z ważniejszych dzieł filozofa
i teologa niemieckiego Johanna Gustava Reinbecka (1682-1741), radcy Wielkiego Konsystorza,
Przełożonego i Inspektora kościoła protestanckiego
św. Piotra w Berlinie, obrońcy niemieckiego filozofa
Wolfa, którego oskarżał o ateizm Lange.
Sygnet drukarski z uroborosem — ezoterycznym
wężem mistycznym zawiniętym wokół samego siebie,
trzymającym wieniec i nadlatującą gołębicą finaliki
w drzeworycie. Narożniki końcowej partii tekstu ze
śladami zalania, bez straty tekstu. Stan dobry.
240,–
43. (RZECZYCA nad Dnieprem — Bobrujsk)
Ustanowienie Komisji Wojskowo-Cywilnej w Rzeczycy
nad Dnieprem. Stanisław Nałęcz Małachowski, referendarz wielki koronny, Kazimierz ks. Sapieha, gen.
artylerii litewskiej, Bazyli Wielki, wojewoda rawski
i posłowie Stanisław Kostka Potocki, Franciszek
Antoni Kwilecki, Józef Zabiełło i A. Suchodolski.
Warszawa 18 II 1790. Folio, s. [2].
Akt ingrosowany do ksiąg grodzkich warszawskich.
Rzeczyca nad Dnieprem — miasto powiatowe województwa mińskiego. Z uwagi na jej nadgraniczne położenie po II rozbiorze Polski siedzibę komisji przeniesiono do pobliskiego Bobrujska. Drobne zagięcia
i pieczęć współczesna na odwrociu.
200,–
44. [SAINT-FOIX Germain François Poullain
de]. Lettres de Nedim Coggia. Revues, corrigées et
augmentées. Les veuves. Comédie. Amsterdam 1750.
Pierre Mortier, 8vo, frontispis orientalizujący w miedziorycie, s. 228, [2], opr. skóra z epoki, brzegi k. barwione.
Ekslibris heraldyczny rodu de Champcenetz
z epoki oraz ekslibris Józefa Zawadzkiego z 1959 r.
List XVII (s. 121) zawiera pismo ambasadora sułtańskiego Nedima do Jezida kuzyna w Warszawie, opisujące głównie polską anarchię parlamentarną. Oferowane dzieło zawiera dwa zestawy listów: imaginacyjne
listy Nedima Coggia, opisujące jakoby jego doświadczenia w Paryżu jako sekretarza poselstwa Mehemet
25
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
44
Effendiego w 1721 r. oraz dziełko znane jako „Lettres
Turques”. Stanowi ono kontynuację „Lettres d’une
Turque à Paris”, dzieła wydrukowanego w 1730 r.
Są w nim refleksje Turczynki, która jakoby uciekła
z seraju, aby poślubić Włocha mieszkającego
w Paryżu. W oferowanym tomiku mamy listy od
15. (gdyż poprzednie 14 ukazało się w „Lettres d’une
Turque”). Tomik zamyka komedia osadzona w realiach
tureckich zatytułowana „Les Veuves” — „Wdowy”.
Autor całości Germain François Poullain de SaintFoix (Rennes 1699 — Paris 1776), historyk i dramaturg, służył w regimencie muszkieterów, był adiutantem marszałka de Broglie i chlubnie się zapisał
w bitwie pod Guastalla (1734). Opuścił armię
w 1736 r., aby kupić w Rennes urząd nadleśniczego.
Do Paryża przybył w 1740 r. Zaczął wtedy pisać nie
tylko dla teatru, lecz również na tematy historyczne.
Był to autor o stylu zdradzającym wnikliwego i obdarzonego dowcipem obserwatora, pisarza o stylu
prostym i przyjemnym w lekturze, ale zdecydowanego
26
45
przeciwnika ówczesnych filozofów. Stan bardzo dobry.
Bardzo rzadkie.
1200,–
45. [SIEBMACHER Johann] — Erneuert- und
Vermehrtes Wappenbuch. In welchen aller hoher
Potentaten der Römischen Kaysere, Könige, des Heil.
Römischen Reichs Chur-fürsten, Fürsten, Gefürsten
Grafen, Grafen und Herren, Baronen, Rittern, samt
anderer Stände, Republiquen und Stadte, Adelicher
und Unadelicher Geschlechtere und Wappen, Schilde,
Helmen, Klenodien nebenst ders Nahmen und Herrschafften in schönen Kupffern vorgebildet und vormalens in Fünft Anietzund aber zu dessen sonderbarer
Verbesserung. In Sechs Theilen Venebenst einem
Anhang. Darinnen auch der heut zu tag florirenden
Ausländischen Königreiche und Souvrainen Wappen
und Klenodien enthalten allen Curiösen… Nürnberg
1696-1697. Paul Fürst — Christian Siegmund Froberg.
Folio, k. [5], frontispis (miedzioryt), k. tyt. (czerwono-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
czarna), tabl. ryc. 226 (miedzioryty) na k. 115; [1],
tabl. ryc. 164 (miedzioryty) na k. 83; [1], tabl. ryc.
200 (miedzioryty) na k. 100; [1], tabl. ryc. 200 (miedzioryty) na k. 100; [1], tabl. ryc. 312 (miedzioryty)
na k. 159; [1]; s. [47] (register); tabl. ryc. 56 (miedzioryty) na k. 30; s. [3] (register); s. [5], tabl. ryc.
24 (miedzioryty) na k. 24. Opr. perg. z 2 poł. XIX w.
ze skórzanym szyldzikiem ze złoc., brzegi k. prószone.
Ekslibrisy, m.in. heraldyczny „Herrn von Guyard
und St. Julien / Reichsgrafen von und zu Walsee /
Oberst-Erbland Falkenmeister / in Oesterreich unter
der Enns”, pieczęć „St. Julien” na k. tyt. oraz adnotacja wiedeńskiego antykwariusza z 1922 r.
Siódma edycja słynnego herbarza Siebmachera,
który zainicjował Johann Siebmacher (zm. 1611)
z Norymbergi, autor i założyciel tego wielokrotnie
publikowanego dzieła, niezwykle ważnego źródła
heraldyki dla niemieckiego obszaru językowego.
Za jego życia ukazał się tylko zbiór herbów Wappenbüchlein i New Wappenbuch, wydane w dwóch tomach
w okresie 1605-1609. Dalsze części i tomy były, jak
niniejsze wydanie publikowane aż do 1806 r., często
pod innymi nazwami. W ramach tego cyklu wydawniczego opublikowano ok. 19 000 herbów. W niniejszym
dziele umieszczono wiele herbów rodów rycerskich
oraz miast z terenów Pomorza i Śląska, współcześnie znajdujących się w granicach Polski. Wśród nich
wiele, które znalazły się pod wpływem kultury niemieckiej na ziemiach lubuskiej, pomorskiej czy śląskiej. Herbarz składa się z 5 części oraz dwóch dodatków i dwóch registrów. W dodatku umieszczono herby
współczesnych państw z herbem Rzeczypospolitej
Polskiej za panowania Jana III Sobieskiego.
Frontispis rys. i sztych. G.C. Eimmart. Rytownikiem miedziorytów był prawdopodobnie J. L. Hönning
z Norymbergi, podpisany na kilkunastu kartach. Tabl.
1-38 z cz. 1 podklejone na grubszym pap. Pięć pierwszych kart, w tym frontispis po konserwacji (podklejony). Niewielki ubytek prawej dolnej krawędzi karty
tyt. z niewielkim brakiem tytułu. Naddarta tabl. 219
w cz. 5. Ostatnie karty z niewielkim śladem zalania
w prawym górnym narożniku (poza rycinami herbów).
Minimalne nadpęknięcie dolnej części oprawy, na
przednim licu. Poza tym czysty egz. Stan więcej niż
dobry.
Monumentalne dzieło heraldyczne z XVII w.
zawierające około 11 500 herbów na przeszło 600
tablicach miedziorytniczych.
9600,–
46. SMOTRZYCKI Melecjusz. Apologia peregrinatiey do Kraiow Wschodnych przez mie, Meletiusza
Smotrzyskiego,... archiepiskopa Połockiego, episkopa
Witepskiego y Mścisławskiego, archimandrytę Wileńskiego y Dermańskiego, roku P. 1623 y 24, obchodzoney przez fałszywą bracią, słownie y na piśmie spo-
twarzoney, do przezacnego narodu ruskiego...
sporządzona y podana, a. 1628, Augusti die 25,
w Monasteru Dermaniu. Lwów 1628. Drukarnia Jana
Szeligi, I. M. X. Arcybiskupa Lwowsk(iego) Typographa, 4o, [12], 201, [3], opr. skóra z epoki, brzegi
k. prószone.
E. XXVIII, 325-327. Nieaktualne znaki własnościowe z epoki rzymskiego klasztoru Rusinów pod
wezwaniem św. Sergiusza i Bachusa. Melecjusz
(Maxym) Smotrzycki (ok. 1577-1633), (pseudonim
Teofil Ortolog); od 1618 jeromonach, od 1620 archimandryta i arcybiskup połocki (zm. 1633). Arcybiskup
Smotrzycki to ukraiński polemista dyzunicki i arcybiskup połocki w latach 1620-1629, później ideolog
powstania Chmielnickiego na Ukrainie. Karta tyt.
tytuł dzieła w ozdobnej ramce typograficznej. Nieznana Estreicherowi edycja tytułowa dedykowana
Aleksandrowi z Ostroga Zasławskiemu, wojewodzie kijowskiemu, pióra samego Smotrzyckiego.
Na odwrocie k. tyt. herb własny ks. Ostrogskich
— Zasławskich. Pozostałe znane edycje dedykowane
były Tomaszowi Zamoyskiemu, podkanclerzemu
koronnemu, staroście krakowskiemu, knyszyńskiemu
itd. Jedynie w egzemplarzu z Ossolineum doklejona jest po dedykacji Zamoyskiemu ta właśnie
dedykacja (na 4 k. nlb.), jako druga, ale bez herbu
Zasławskich, gdyż na odwrociu k. tyt. w egz.
Ossolineum jest herb „Jelita” Zamoyskich.
W dedykacji Smotrzycki tej ubolewa, że naród ruski
jest niewolnikiem i nieukiem. Pisze, że gdyby wydać
katechizm po grecku, słowiańsku, rusku, czy rumuńsku (wołosku), łatwo byłoby te narody do poznania
prawdy przywieść. Wspomina alumnat w Rzymie dla
Greków (skąd oferowany egzemplarz pochodzi),
i Kolegium w Konstantynopolu i Gałaczu, gdzie uczy
się dzieci greckie po łacinie bezpłatnie. Dalej wspomina zasługi Urbana VIII i ufundowany przez niego
łaciński zakon Bazylianów, którzy mają działać wśród
Rusi. Przypomina swe rozmowy z Zasławskim na
temat zjednoczenia obu cerkwi. Datowane A. D. 1638
Aug. 25, również z monastyru w Dermaniu. Następnie
w obu edycjach 1. k. nlb.: „Czytelnikowi łaskawemu
łaski Bożey”. Tu autor mówi, że dodał „Consideracyą”
za wysoce uczonych panów swoich, ojca i braci, błogosławieństwem i rozkazaniem. Apologia rozpoczyna się
od ark. A i liczy str. 129. O samej podróży autor
prawie nie mówi, tylko o swych religijnych przeżyciach. O szkodliwości herezji. O bluźnierstwach
ruskich studentów. Wylicza i zbija błędy Zyzaniego,
Philaleta, Ortologa. O sądzie szczegółowym (pojedynkowym) nad zmarłymi. O błogostanie dusz zmarłych.
o piekle i diabłach. O tym, że przaśnik jest chlebem.
O Prymacie biskupa rzymskiego. Na str. 70 o błędach
Ortologa. Na str. 76 o błędach kleryka ostrogskiego.
Na str. 82 o Soborze Florenckim, gdzie zawarto Unię
z Prawosławiem greckim. Zyzani był według
27
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
arcybiskupa nieukiem, a Filalet był kalwinistą. Na str.
102 autor pisze o cerkwi powszechnej. Na str. 105
uwagi o książce „Rozmowa Brześcianina z Bratczykiem”. Na str. 106 pisze o swoich stosunkach z Melecjuszem, greckim patriarchą aleksandryjskim i o jego
4 księgach o dogmatach wiary, które Smotrzycki kazał
palić. Dalej pisze o katechizmie Zacharjasza Gergana
Greka, wydrukowanym w 1622 r. Pisze dalej o swoich
rokowaniach z patriarchą konstantynopolitańskim
o katechizmie, który napisał. Na str. 108: Ekshortacja
do Duchownych wszelkiego stanu. Na str. 122: Ekshortacja do stanu szlacheckiego. Od s. 130: Consideratiae: Abo Uważania Sześciu Różnic, między Cerkwią
Wschodnią y Zachodnią strony Wiary zaszłych. Część
ta jest podzielona na sześć rozdziałów (pochodzenie
Ducha św., czyściec, przaśny chleb, dusze w piekle,
prymat, eucharystia). Na k. 183: „Przykład uniey
swietskiey dwo rożnych państw pod jednym królem
z unią duchowną dwu narodów pod jednym pasterzem”. (Autor głównie polemizuje tu z zarzutem, że
Unia oznacza odstąpienie od patriarchatu konstantynopolitańskiego). Na str. 202: „Iż karta ostatnia od
druku próżna zostawała, umyśliłem ją tym ostatnim
uważeniem wypełnić, i ruskiemu memu narodowi
w krotce ukazać, iż bliższa nam zgoda z Rzymiany
niśli z heretykami…”. Wreszcie na str. 204: Omyłki
tak poprawisz... oraz: We Lwowie, w druk. J. Szeligi...
1628.
46
46
28
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Poza nieznanym dotąd wydawniczym wariantem
tytułowym z herbem i dedykacją dla ks. Zasławskiego
oferowana edycja nie różni się od innych znanych egz.
tego dzieła. Posiada nawet te same pomyłki w paginacji: i tak nr str. 21 i 24 są powtórzone, 23 i 131
opuszczone, a 101 zamiast 110. Dzieło jest pełne
oryginalnych wyrazów i wyrażeń: udostoić, sercowiedca,
bogosławić, sanowite ludzie, środkownie, babie kazki,
łżebracia itp. Pełno w książce informacji o ówczesnym
ruchu umysłowym i religijnym w cerkwi wschodniej.
Na str. 120 Smotrzycki wspomina swój pobyt w Konstantynopolu i kazania hieromonacha Benedykta,
archimandryty Watopedi (klasztoru ze Świętej Góry
Atos); na str. 43 wspomina o pobycie w Jeruzalem; na
str. 187 pisze o patriarsze Cyrylu, który nie uważał
różnic między cerkwiami za doniosłe. Książka jest
bardzo rzadka bo w czasie Powstania Chmielnickiego
była palona przez prawosławnych. Apologię tę Smotrycki musiał potem odwołać w r. 1628 na synodzie
w Kijowie. Przeciw temu wymuszonemu odwołaniu
założył potem „Protestacją” (wydrukowaną we Lwowie
w 1628 r.), a w obronie swego stanowiska wydał
„Paraenesis” i „Exetesis”.
Inicjały figuralne w drzeworycie, w tym scena
zabójstwa(!) przy literze „I”. Piękna oprawa: skóra
z epoki z tłoczeniami i śladami złoc. na obydwu
licach. Drobne ślady zawilgocenia i okopcenia obcięć
po pożarze. Stan dobry. Niezwykła rzadkość antykwaryczna.
2500,–
47. STAN Akademii Krakowskiey. B. m. B. w.,
folio, k. 14, bez opr.
Zawiera: Erekcya Universitatis; o władzach uniwersytetu, o prokuratorach y syndyku Akademii, o Bidellach, czyli woźnych uniwersytetu, o bibliotece uniwersyteckiej, o wydatkach i dochodach uczelni,
o wydziałach UJ, wykaz dóbr, z których dochód idzie
na rzecz uniwersytetu, o fundacjach na rzecz Akademii, o bursach uniwersyteckich. Ostatnia karta urwana
w ¼ ze stratą tekstu.
200,–
48. SULIKOWSKI Nicolaus. Regula et mensura
bonae voluntatis. Voluntas divina, quam ex oraculis
Sacrae Scripturae ; authoritatibus Conciliorum, et
praecipuorum Ecclesiae Doctorum sententia expressam... Cracoviae (w Krakowie) 1664. In officina apud
haeredes Stanislai Bertutowic, folio, k. [3], ryc.
w tekście 1 (drzeworyt), opr. ppł.
E. XXX, 28. Druk wniosków z łacińskiej pracy
doktorskiej z teologii na temat zasad dobrej woli i woli
boskiej, opartych o autorytety zaczerpnięte z Pisma
Św., uchwały Soborów i Synodów oraz z najważniejszych Doktorów Kościoła, autorstwa Mikołaja Sulikowskiego, kanonika kolegiaty św. Floriana obronionej
u Andrzeja Kucharskiego, profesora św. teologii i kanonika Katedry Krakowskiej, tudzież ówczesnego
Rektora Akademii Krakowskiej. Godło Uniwersytetu
Jagiellońskiego w ozdobnym, manierystycznym kartuszu na ostatniej stronie. Tekst w ozdobnych ramkach
typograficznych. Rzadkie.
600,–
49. [SUŁKOWSKI Antoni] LESNICTWO kupiskie. Inc.: „Maiac wzgląd na zasługi U. Antoniego Xiążęcia Sułkowskiego za zgodą Stanów Rzeczypospolitey
…”. [B.m. po 1778]. Folio, k. [1], winieta (drzeworyt).
Estreicher nie notuje. Dożywotnie nadanie przez
króla Augusta III leśnictwa kupiskiego z wszelkimi
dochodami w ziemi łomżyńskiej dla Antoniego ks.
Sułkowskiego (1735-1796) wakującego po śmierci
kasztelana krakowskiego Jerzego Mniszcha (17151778). Dopiski z epoki na druku. Niewielkie zagniecenia i ubytki marginesów. Na odwrocie zdezaktualizowane pieczęcie własnościowe.
200,–
50. S(Z)LACHETKA Ignatius Stanislaus. Phoenix
alter sive oratio de Sancto Thomae Aquinate , Angelico et S. Ecclesiae Doctore, fulgentissimo Almi
Ordinis Praedicatorum Sidere … Cracoviae (w Krakowie) 1649. In officina Christophori Schedelij Sacrae
Regiae Maiestatis Typographi, folio, k. [12], na odwrociu k. tyt. herb „Topór” Brzeskich z Brzezia (!)
w drzeworycie, inicjały, winietki i finaliki w drzeworycie, opr. pap. żeberkowy.
E. XXVIII, 219. Mowa-panegiryk dedykowana
Aleksandrowi z Brzezia Brzeskiemu, archidiakonowi
Zawichostańskiemu, kanonikowi krakowskiemu, scholastykowi sandomierskiemu i sekretarzowi J.K.M.,
wygłoszona ku czci św. Tomasza z Akwinu 8 marca
1649 r. w bazylice pod wezwaniem św. Trójcy w Krakowie przez Stanisława Szlachetkę, lwowianina,
doktora filozofii i profesora Akademii Krakowskiej.
Stan dobry.
1000,–
51. (TUMULT TORUŃSKI 1724 r. Opis wydarzeń.). Łaciński druk okolicznościowy wydany 30 Października 1724 r. przez Kanclerza Królestwa Jana
Szembeka opisujący tzw. Tumult Toruński na rozkaz
króla Augusta II. Bm. Bw., folio, k. [12], bez opr.
Estreicher nie notuje. Język łaciński. Nieaktualna
niemiecka pieczęć biblioteczna. Stan bardzo dobry.
Rzadkie.
1000,–
29
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
52. [TURRETTINI Johannes Alphonsus …]
XVIII-wieczny klocek zawierający zbiór 13 rozpraw
naukowych na różne stopnie naukowe z dziedzin teologii, filologii orientalnych i nauk przyrodniczych
z różnych uczelni protestanckich. Oprawa pergamin
z epoki, 4o, zawiera 1 miedzioryt rozkł., inicjały
i finaliki w drzeworycie, brzegi k. prószone.
Zawiera:
TURRETTINI Johannes Alphonsus. De pace
Protestantium Ecclesiatica. Genevae 1707.Typis Societatis, 4o, s. [8], 38, [2], 40;
Oferowane tu dziełko zawiera mowę inauguracyjną
rektora Uniwersytetu Genewskiego Jean-Alphonse Turrettini (1671-1737), na temat pojednania między skłóconymi ze sobą protestantami. Dedykowane jest Fryderykowi I, królowi Prus oraz hrabiemu
Metternichowi. Jean-Alphonse Turrettini był słynnym
teologiem i numizmatykiem. Całe życie mieszkał
w Genewie, gdzie też został głównym Pastorem. Bezcenny zbiór numizmatów, które zgromadził został
zlicytowany na aukcji w Paryżu w 1862 r.
TURRETTINI Samuel. Cogitationes de variis
theologiae capitibus quas Deo Juvante sub praesidio
Jo(anni) Alphonsi Turrettini S. Theologiae & Historiae
Ecclesiasticae professoris publice tuebitur... Editio
altera. Genevae 1711. Typis Fabri & Barrillot, 4o, 24;
Zawiera rozważania na temat 170 kwestii wiary
zarówno od strony protestanckiej jak i katolickiej.
RILLIET Gabriel. Cogitationes de religione et
theologia quas Deo dante sub praesidio Jo(anni)
Alphonsi Turrettini S. Theologiae & Historiae Ecclesiasticae professoris publice tuebitur ... Genevae 1713.
Typis Fabri & Barrillot, 4o, 16;
Zawiera rozważania na temat 70 kwestii wiary
zarówno od strony protestanckiej jak i katolickiej.
RIVE Amadeus de la. Cogitationes de controversiis, sensu communi, traditionibus, superstitionibus,
&c, quas Deo dante sub praesidio Jo(anni)
Alphonsi Turrettini Pastoris, S. Theologiae
& Historiae Ecclesiasticae professoris publico examini
subjiciet ... Genevae 1713. Typis Fabri & Barrillot,
4o, 16;
Zawiera rozważania na temat 76 kwestii wiary, jej
relacji do tradycji i zabobonów (czytaj: religii katolickiej) rozważanych od strony protestanckiej.
LULLIN Amadeus. Disputatio theologica de veritate religionis judaicae, quam Deo dante sub praesidio
Jo(anni) Alphonsi Turrettini Pastoris, S. Theologiae
& Historiae Ecclesiasticae professoris publicae
disquisitioni subjiciet ... Genevae 1713. Typis Fabri
& Barrillot, 4o, 55, [1]; Zawiera rozważania
teologiczne na temat prawdziwości religii
żydowskiej.
CLAPAREDE Johannes Ludovicus. Theses theologicae de concordia fidei et rationis quas favente Deo
sub praesidio D.D. Antonii Legeri Ecclesiae Pastoris,
30
52
& S.S. Theologiae professoris publice tueri conabitur
... Genevae 1716. Typis Fabri & Barrillot, 4o, 28;
Zawiera rozważania na temat zgodności wiary
i rozumu od strony protestanckiej.
MESTREZAT Franciscus. Theses theologicae de
Deo quas favente Deo sub praesidio D. D. Antonii
Legeri Ecclesiae Pastoris, & S.S. Theologiae professoris
publice tueri conabitur ... Genevae 1715. Typis Fabri
& Barrillot, 4o, 39, [1] ;
Zawiera rozważania na temat kwestii teologicznych
dotyczących Boga, rozważanych od strony protestanckiej.
LAMPE Frieder.(icus) Adolphus. Oratio inauguralis de Summa Sapientia, cum professionem theologiae ordinariam auspicaretur, habita Trajecti ad
Rhenum A.D. VIII. Kal. Julii 1720. Trajecti ad
Rhenum (Utrecht) 1720. Guilielmi van de Water,
4o, s. 78, [6];
Mowa inauguracyjna wygłoszona na Uniwersytecie
w Utrechcie o Najwyższej Mądrości.
RÖELL Dionysius Andreas. Oratio de maiestate
Supremi Numinis, habita Daventriae die VII Junii
1719 quum Scholae Academicae Recturam susciperet.
Daventriae (Deventer — Holandia) 1719. Ex officina
Johannis van Wyk, bibliopolae, 4o, 28 ;
Mowa nowego rektora Uniwersytetu w Deventer
(Holandia) na temat Majestatu Boga.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
MILLI David. Oratio inauguralis de Mohammedanismo e veterum Haebraeorum scriptis magna ex parte
composto, dicta ... quum linguarum orientalium professionem ordinariam, in inclyta Academia Trajectina
auspicaretur. Trajecti ad Rhenum (Utrecht) 1718.
Guilielmi van de Water, 4o, s. 49, [11];
Mowa wygłoszona przez autora przy objęciu
katedry języków orientalnych na Uniwersytecie
w Utrechcie na temat obrazu islamu we wczesnych
pismach i talmudycznej tradycji żydowskiej.
ELSNER Jacob. Oratio inauguralis de zelo theologi
dicta in illustri Atheneo Lingensi … cum ordinariam
Theologiae & Linguarum orientalium professionem
susciperet. Trajecti ad Rhenum (Utrecht) 1721. Apud
Gysbertum a Paddenburg, Bibliopolam, 4o, s. 67, [1] ;
Mowa inauguracyjna na temat gorliwości teologa
wygłoszona przez autora przy objęciu katedry języków
orientalnych na Uniwersytecie w Utrechcie.
ELSNER Jacob. Oratio inauguralis de eruditione
cum pietate conjungenda dicta … cum rectoris & primarii professoris in Regio Gymnasio Joachimico provinciam susciperet. Berolini (Berlin) 1722. Typis Joh.
Grynaei, Typographi Reg., 4o, s. 56;
Mowa inauguracyjna na temat łączenia erudycji
z pobożnością wygłoszona przez autora przy objęciu
stanowiska rektora Królewskiego Gimnazjum
w Berlinie.
ODE Jacobus. Dissertatio philosophica inauguralis
de atmosphaera quam praeside Deo Ter Opt. Max. ex
auctoritate magnifici rectoris Josephi Serrurier ... pro
gradu doctoratus in philosophia et liberalium artium
magisterio... Trajecti ad Rhenum (Utrecht) 1718.
Guilielmi van de Water, 4o, s. [4], 88.
Mowa inauguracyjna zawierająca dysertację filozoficzno-fizyczną na temat atmosfery (z miedziorytem
rozkładanym) wygłoszona na Uniwersytecie w Utrechcie. Gdzieniegdzie zażółcenia papieru. Stan bardzo
dobry.
2500,–
53. TVATER (Tuater) Kazimierz Franciszek —
Kalendarz polski y Ruski Swiąt Rocznych y Biegów
Niebieskich z Wyborem czasów, Aspektami, y weściem
Płanetów w Znamienia Zodyaczne, na Rok Pański
M.DCCIV [1704]. Który iest Przestępny i Przybyszowy. Przez … Filozofiey y Medycyny Doktora Wyrachowany. W Krakowie [1703/04]. W Drukarni Franciszka Cezarego …Typografa. 4°, k. [13], opr. karton
współcz.
E. XXXI, 380. Zawiera opis miasta Rzymu. Prognostyk Generalny (O Rewolucyi, y Panu Rocznym;
O Skutkach Rewolucyi Roczney; O Czterech Częśćiach
Roku; O Zaćmieniach; O Chorobach; O Kruszcach;
O Urodzaiu Ziemskim; O Płci Białogłowskiey).
Dodano 6 k. interfoliowanych, zawierających notatki
gospodarskie dworu szlacheckiego z epoki. Brak
53
1 k. kalendarza po kustoszu D3 z prognostykiem
codziennym od września. Karty o kustoszach C — C2
przestawione przy oprawie. Miejscami zbrązowienia,
niewielkie uszczerbki narożników oraz marginesów
(częściowo reperowane) bez większych ubytków
tekstów na dwóch pierwszych kartach.
1200,–
54. VECHNER David. Universae Germaniae breviarium. Editione tertia extensum cura et studio Abrahami Vechneri. Gorlici Lusat.(iae). Görlitz (Zgorzelec)
1673. Typis Christophori Zipperi, Fridericus Curtius,
rozkł. frontispis w miedziorycie, 12o, s. [44], 353,
[164], finaliki w drzeworycie, opr. pperg. z epoki,
brzegi k. barwione.
Jöcher IV, 1485. Podręczny, w kieszonkowym formacie, zgorzelecki przewodnik po miastach i miejscowościach Rzeszy Niemieckiej. Kompendium geograficzne ówczesnych państw niemieckich w typie
Baedekera. Oferowane tu trzecie wydanie (wyd. pierwsze w 1645 r.) zostało poprawione i rozszerzone przez
syna autora, Abrahama Vechnera, w tym o liczne
polonica, odnoszące się do Prus Wschodnich,
Pomorza i ziem Śląska. Bogate marginalia z epoki
uzupełniające i wzbogacające treść dzieła. Liczne
i dokładne, szczegółowe opisy miejscowości Pomorza
i Śląska. Na przykład przy Żaganiu autor powołuje
się na Kromera i jego nazwę „Zeganum”, przytacza
31
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
54
informacje o istnieniu zamku, kościoła i związkach
Jana Keplera z tym miastem. Do pracy dołączono
indeksy z nazwami opisywanych miejscowości po
łacinie i po niemiecku. Marginalia z epoki — egzemplarz był prawdopodobnie własnością Ślązaka, o czym
świadczą notatki uzupełniające dzieje miast śląskich
na kartach i wyklejkach. Tylna okładka tomu uszkodzona u dołu przez owady. Stan wewnętrzny dobry.
2 200,–
55. [VEGETIUS Renatus Flavius]. De re militari
libri. Accedunt Frontini Strategematibus eiusdem auctoris alia opuscula. Omnia emendatius, quaedam nunc
32
primum edita a Petro Scriverio. Cum Commentariis
aut Notis God. Stewechii & Fr. Modii. Raphelengii,
[Lugduni Batavorum — Lejda] 1607. Ex Officina
Plantiniana, 4°, s. [8], 102, [10], 122, [brak: s. 123,
1- pusta, 1-10 — tekst], 11-208, 24;
adl.: GODESCHALCHUS STEWECHUS. Commentarius ad Flavi Vegeti Renati: De re militari libros
Raphelengii, [Lugduni Batavorum — Lejda] 1606. Ex
Officina Plantiniana, s. [12], 347, [33], liczne drzeworyty tekstowe, współopr. perg. z epoki z tłocz. złotem
superekslibrisem, brzegi k. barwione. Nieaktualne pieczęcie własnościowe.
Traktaty z dziedziny wojskowości. Wegecjusz,
pisarz łaciński z ok. 400 r. autor jedynego zachowanego w całości rzymskiego podręcznika sztuki wojskowej w czterech księgach. Pierwsza z nich traktuje
o doborze i szkoleniu rekrutów, ks. II mówi o organizacji wojska, ks. III o strategii i taktyce, a ks. IV
o zasadach prowadzenia oblężenia i wojny na morzu.
Autor oparł swoje dzieło na zachowanych często we
fragmentach tekstach greckich i rzymskich pisarzy,
wojskowych, polityków, inżynierów (m.in. Marka Porcjusza Katona, Polibiusza z Megalopolis, Sextusa
Iuliusa Frontinusa). Druga część dzieła, choć wydrukowana rok wcześniej, stanowi komentarz filologicznohistoryczny do dzieła Wegecjusza, wykraczający
jednak daleko poza dzieje wojskowości w starożytności, gdyż autor szeroko się rozwodzi nad strategią
i sztuką militarną w ogóle. Drzeworyty tekstowe
ukazują schematy militarne, plany ataków, szyki wojsk
i oddziałów i sposób budowania obozu rzymskiego.
Osobne ryciny ukazują machiny wojskowe takie jak
most pontonowy, starożytną „liburnę”, balistę, różne
typy taranów i wież oblężniczych. Bogate, drukowane
glosy na marginesach stron. Brak kilku stron w jednym
z traktatów, gdzieniegdzie ślady po owadach, poza tym
stan dobry. Oprawa z epoki: pergamin z tłocz. złotem
superekslibrisem, na okładzinach wokół austriackiego
herbu szlacheckiego właściciela biegnie napis: „NICOLAUS OSTERREICHER VON LÖWENTHAL ANN.
1617”. Zaplamienia oprawy, poza tym stan
dobry.
4 500,–
56. WRÓBLIŃSKI Szymon Józef — Hmepologeion [!] Kalendarz W którym święta roczne Biegi,
Aspekty y Wybory niebieskie, Czas siania, szczepienia,
puszczania krwie, purgowania się, odprawowywania
spraw poważnych, szczwania zwierza etc. dobrym
porządkiem są położone na Rok Pański 1706.
Po Przestępnym i Przybyszowym Drugi przez …
w Sławney Akademij Krakowskiey, Nauk Wyzwolonych i Filozofij Doktora, wyrachowany.
W Krakowie [1705/1706]. W Drukarni Krzysztofa
Domańskiego JKM. Typ. 4°, k. [16]. Opr. karton
współcz.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
E. XXXIII, 370. W części kalendarzowej
3 k. interfoliowane z zapiskami gospodarskimi z epoki.
Zawiera zebranie jarmarków w niektórych państwach
cudzoziemskich i miastach polskich. Karta tyt.
i 2 następne reperowane z niewielkimi ubytkami
tekstu. Poza tym stan dobry.
1200,–
57. WRÓBLIŃSKI Szymon Józef — Kalendarz
Polski y Ruski w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty, wybory, z czasem siania, szczepienia,
krwie puszczania, purgowania, lekarstw zażywania,
etc. należytym porządkiem połozone y opisane na Rok
Pański M.DCC.XV [1715] który iest Przybyszowy, po
przestępnym trzeci y ostatni przez … W Krakowie
[1714/15]. W Drukarni Iana Domańskiego I.K.M.
Typ. 4°, k. [12]. Opr. karton współcz.
E. XXXIII, 371. Brak co najmniej jednej (ostatniej) karty. W części kalendarzowej 5 k. interfoliowanych z zapiskami z epoki prowadzącego gospodarstwo.
Miejscami zbrązowienia.
1200
55
55
33
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
58
34
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Rękopisy i dokumenty
RĘKOPISY Z XV WIEKU
58. Karta pergaminowa z fragmentem wyroku
potwierdzonym przez grupę notariuszy dolnośląskich i czeskich. Ductus pisma wskazuje na krąg kancelarii germańskich do poł. XV w. 30 x 23 cm.
Oferowany dokument stanowi 25% całości oryginalnego arkusza i został pocięty dla wzmocnienia
jakiejś oprawy książkowej (widoczne ślady składania).
Zachowana część nie pozwala na rozpoznanie meritum
sprawy, gdyż wspomina się tylko o jakimś „gravamen”
(zarzucie, przestępstwie), który zazwyczaj wymieniany
jest w całości na początku tego typu dokumentów. Nie
zachowała się również data roczna, a jedynie podana
zgodnie ze zwyczajem roczna data indykcji, czyli cyklu
podatkowego, który bez daty rocznej nic nie wnosi do
określenia chronologii dokumentu. Ponieważ jeden
z notariuszy pochodził z Nysy, a inny podpisany
świadek był duchownym z Pragi — clericus pragen.
(sis), geograficznie dokument jest zapewne związany
z regionem obecnego pogranicza polsko-czeskiego, lub
Dolnego Śląska. Sądząc po niezwykle starannym
piśmie kancelaryjnym, wielkości pierwotnej karty
(ok. 60 x 46 cm!), liczbie świadków, notariuszy,
sprawa musiała być najwyższej wagi, niestety akurat
te ¾ dokumentu zaginęły, zapewne bezpowrotnie.
Nie mniej jednak dokument związany historycznie
z ziemiami dawnej Polski. Stan dobry.
1000,–
60
59. Rękopis sztuczny, składanka z kart XVwiecznych. Florilegium z pism humanistycznych, pisanych bastardą. Papier czerpany z epoki, inkaust, folio,
(30,5 x 22,5 cm), k. 14, opr. współcz. pperg.
Interesujący dla paleografów, zestawiony z luźnych
zespołów kart XV-wiecznych rękopisów humanistycznych, z kręgu germańskiego, pisanych kształconą
bastardą, czyli uproszczoną uncjałą gotycką używaną
przy kopiowaniu manuskryptów do wykładów przez
ówczesnych uczonych. Zawiera: komentarze do
pewnych wyrażeń ewangelicznych: k. 2-4; od k. 5-6
rkps inną ręką; od k. 7-8 inne rozważania biblijne
(Ascenditi in altum — posiądź się wyżej), k. 9-14
zespół homilii. Autorzy korzystają obficie z dorobku
poetyckiego i literackiego literatury niemieckiej wczesnego Średniowiecza. Stan bardzo dobry. Wielka
rzadkość antykwaryczna.
5000,–
59
35
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
61
60. Zespół fragmentów 4 kart z XV-wiecznego
rękopisu liturgicznego. Pisany niemiecką bastardą
w dwóch kolumnach na kartach papierowych. Rękopis
docięty w celu sklejenia i użycia jako tektura z makulatury do wtórnego wykorzystania przy produkcji okładzin do książek od XVI w. Format k. 21 x 16 cm.
W pierwszym zespole karty cięte pionowo przez
lewą kolumnę, bez zwracania uwagi na pięknie iluminowany dwubarwnymi inicjałami tekst liturgiczny.
Znak wodny pozwala ustalić proweniencję papieru
jako produkowanego w Królewcu i w Austrii w latach
1486-1491. Ponieważ karty zostały od siebie ponownie rozklejone, ale papier nie został poddany żadnej
konserwacji, te fragmenty manuskryptu mogą stanowić
znakomity materiał studyjny dla studentów i pracowni
konserwacji archiwaliów. Niezwykła okazja dla początkujących konserwatorów!
po 100,–
61. Zespół fragmentów (1/2) 3 kart z XVwiecznego rękopisu liturgicznego. Pisany niemiecką
bastardą w dwóch kolumnach na kartach papierowych.
Rękopis docięty w celu sklejenia i użycia jako tektura
z makulatury do wtórnego wykorzystania przy produkcji okładzin do książek od XVI w. Format
k. 21 x 16 cm.
36
W tym zespole karty cięte są poziomo przez
obie kolumny, bez zwracania uwagi na pięknie iluminowany dwubarwnymi inicjałami tekst liturgiczny.
Znak wodny pozwala ustalić proweniencję ręcznie
czerpanego papieru jako produkowanego w Królewcu
i w Austrii w latach 1486-1491. Ponieważ karty
zostały od siebie ponownie rozklejone, ale papier nie
został poddany żadnej konserwacji, również te fragmenty manuskryptu mogą stanowić znakomity materiał studyjny dla studentów i pracowni konserwacji
archiwaliów. Niezwykła okazja dla początkujących
konserwatorów!
po 100,–
RĘKOPISY XVI — XVIII w.
62. AUGUST III (1696-1763), król Polski i elektor
Saksonii. Manifest królewski zgłaszający pretensje do
hrabstwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego Hanau
(koło Frankfurtu nad Menem), po zgonie ostatniego
jego władcy Johanna Reinhardta III (1665-1736),
z powołaniem się na obietnice dane dziadowi władcy
Saksonii Janowi Jerzemu przez cesarza Karola VI wraz
z udzieleniem pełnomocnictw w tej sprawie radcy
Augustowi Biermannowi oraz gwarancją zachowania
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
63
wszystkich przywilejów, praw i wolności w tymże hrabstwie. Dat. Warschau [Warszawa] den 26 April Anno
1736. Z podpisem królewskim (“Augustus Rex”)
i pieczęcią z herbami Polski i Saksonii pod koroną
królewską (papierowo-lakowa). Karta drukowana,
uzupełniana rękopiśmiennie, 37 x 46 cm.
Z autografem króla Augusta III. Język niemiecki.
Dokument drukowany z ozdobnym inicjałem w drzeworycie. Ręcznie podpisany przez króla z uzupełnianą
datą i miejscem. Kontrasygnata (drukowana) królewskich urzędników (Ludwig Alexander von Seebach
i B.E.H. v. Zech). Pieczęć królewska słabo odciśnięta.
Pieczęć tuszowa nieczytelna. Ślady składania i minimalne naddarcia przy krawędziach. Stan ogólny więcej
niż dobry.
1800,–
63. AUGUST III (1696-1763), król Polski —
Przywilej na młyn we wsi Wola Jakubowa koło
Sambora dla Hrynka Mielnika potwierdzający
poprzedni stary przywilej wydany przez króla Michała
Korybuta, dat. Warszawa 18 IX 1762 z autografem
króla i sekretarza królewskiego Antoniego Wyszyńskiego, kanonika przemyskiego i warszawskiego oraz
wyciśniętą przez papier pieczęcią mniejszą koronną.
Bifolium, 31,5 x 47 cm.
Z autografem króla Augusta III. Dyplom
w ozdobnej złoconej ramce, co znacznie zwiększa jego
format. Rodzina Mielników (ukr. Melnyk) mieszkała
od kilku wieków we wsi Wola Jakubowa (w tej wsi
urodził się Andrej Melnyk, przywódca organizacji
ukraińskich nacjonalistów w XX w.). Stan dobry.
Po konserwacji.
3800,–
64. [BIAŁŁOZOR Onufry] Uniwersał Onufrego
Białłozora, wojskiego powiatu Upity i konsyliarza
generalnej konfederacji Wielkiego Księstwa
Litewskiego do obywateli, dat. Poniewież 5 X 1767.
19 x 34,5 cm, k. [1].
Kopia z epoki (XVIII w.). Pieczątka okrągła:
„Archiwum Czerwonodworskie” [Czerwony Dwór nad
Niemnem, koło Kowna, Hrabiów Tyszkiewiczów].
Ślady składania i zagięcia.
140,–
65. BIELAK Józef (1741-1794), generał major
Wojsk Polskich, Tatar litewski i muzułmanin.
Uczestnik wojny polsko-rosyjskiej Dowódca
korpusu straży przedniej litewskiej w wojnie polskorosyjskiej 1792 i dowódca korpusu litewskiego
w powstaniu 1794 r.
37
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Chodkiewicza i pieczęcią trybunalską z Pogonią
Litewską odciśniętą w papierze oraz autografami
poszczególnych deputatów trybunalskich tj.: Mikołaja
Borowskiego, deputata żmudzkiego; Samuela Dukszty,
deputata lidskiego; Michała Kolendy, deputata wileńskiego; Gabriela Korsaka, deputata województwa
połockiego; Stanisława Lipnickiego, deputata mozyrskiego; Piotra Mrowińskiego, deputata smoleńskiego;
Samuela Sołtana, deputata brasławskiego; Pawła
Suchodolskiego, deputata słonimskiego; Adama Szabłowskiego, deputata rzeczyckiego; Krzysztofa
z Jasieńca Wojny, deputata witebskiego. Data nosi
ślady przeróbki [pierwotnie była 14 VI]. Listy takie
znajdują sie w księgach Metryki Litewskiej, przechowywanych obecnie w Moskwie, które złożono
z oddzielnych dokumentów dopiero podczas rewizji
w 1747 r. (są to księgi ML 456-466, 502, 504-522
i sporadycznie 579). Dokument ten znajdował się
pierwotnie w kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego, a brak paginacji wskazuje, że nie wszyto go do
księgi w r. 1747, musiał więc jakoś „wydostać się”
stamtąd wcześniej. Na odwrocie późniejsze adnotacje
kancelaryjne. Pieczęć zatarta. Ślady składania. Poza
tym stan bardzo dobry (szczególnie autografy panów
litewskich).
2000,–
66
Manifest o egzekucję opłacania 9tej części dochodów,
dat. 14 II 1793. 35,5 cm, s. [2].
Kopia z epoki [XVIII w.]. Pieczęć: „Archiwum
Czerwonodworskie”. Ważny przyczynek do historii
skarbowości wojskowej upadającej Rzeczypospolitej.
Ślady składania.
200,–
66. CHODKIEWICZ Krzysztof (?-1652), kasztelan trocki, późniejszy wojewoda wileński i pięciokrotny
marszałek Trybunału Litewskiego — List remisyjny
Trybunału Litewskiego skierowany do króla [Władysława IV] z prośbą o wydanie banicji na Remiana
Jerzego Słuszkę, wojewodzica wendeńskiego w związku
z długiem o wartości 90 025 złp., ciążącym nań
wobec Aleksandra Sulatyckiego dworzanina
JKMci, dat. w Wilnie 22 VI 1635. Bifolium,
31 x 19,5 cm.
Język kancelaryjny ruski (podpisy po polsku).
Z podpisem odręcznym kasztelana Krzysztofa
38
67. CZOPOWE i hiberna na utrzymanie chorągwi
pancernej, dat. w Wilnie na Trybunale Skarbowym
18 I 1700. Bifolium podwójne, 33 x 20 cm, s. [8].
Szczegółowe zestawienie rachunków i sum. Pieczątka okrągła: „Archiwum Czerwonodworskie”
[Hrabiów Tyszkiewiczów]. Interesujący dokument do
dziejów wojskowości Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Ślady składania, niewielkie zbrązowienia i ubytki na
krawędziach.
380,–
68. [DĄBROWSCY] Wypis urzędowy i poświadczony z akt grodzkich kamienieckich dotyczący zeznania woźnego Ignacego Kurowskiego, który w imieniu
Stanisława Augusta Króla Polski etc. etc. pozywa
Mariannę i Brigittę Dąbrowskie, małoletnie córki nieżyjącego Hipolita Dąbrowskiego, stolnika chełmskiego
i Józefy z Grabowskich, a także Jerzego Wojakowskiego podpułkownika regimentu artylerii pieszej, królewskiego opiekuna małoletnich — o należności
z tytułu spadku należącego do zmarłego Józefa
Dąbrowskiego notariusza grodu w Latyczowie. Dat.
Kamieniec Podolski 1 II 1766 roku. Odpis sprawdził
Kierniewicz. Pieczęć wyciśnięta przez papier
z herbem Pogoń pod mitrą książęcą Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego, generała ziem podolskich.
Bifolium 34,3 x 22 cm. Ślad składania.
Język łaciński. Stan więcej niż dobry.
250,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
69. [DENHOFF — KONOPACCY] Jerzy, starosta
wieliżski i Stanisław Konopaccy [h. własnego],
synowie Stanisława, kasztelana elbląskiego skazani
przez sąd grodzki skarszewski na zapłacenie kary
50 złotych florenów węgierskich tytułem nieoddanego
długu gdańskiemu klasztorowi karmelitów. Skarszewy
3 XI 1677. Wypis z ksiąg grodzkich skarszewskich
z podpisami notariusza Jakuba Stanisława Paslaskiego
i sędziego grodzkiego Nieradzkiego. Pieczęć
urzędowa (opłatkowa) wojewody pomorskiego
Władysława Denhoffa z herbem rodowym.
Bifolium. 35,5 cm.
Współopr. karton współcz. Pieczęcie współczesne
tuszowe heraldyczne Zbigniewa Rzeszotarskiego oraz
pieczęć „Roman Rymer”. Język łaciński. Ślady składania, drobne ubytki, przecięcie drugiego arkusza
w miejscu składania. Tekst czytelny, dołączono przepisany tekst w języku łacińskim. Stan pieczęci heraldycznej bardzo dobry.
300,–
Język polski. Pieczęć wyraźna. Stan ogólny więcej
niż dobry.
200,–
70. FERSEN Iwan (1739-1799), baron, generał
rosyjski, dowódca korpusu w wojnie polsko-rosyjskiej
1792, późniejszy pogromiciel Tadeusza Kościuszki —
List do konfederacji brzeskiej (targowickiej) w sprawie
karmienia żołnierzy (rosyjskich) podczas leż zimowych, dat. 28 X 1792. Kopia z epoki (XVIII w.).
Bifolium, 20 x 17,5 cm.
Pieczęć: „Archiwum Czerwonodworskie”.
180,–
75. KATARZYNA II (1729-1796), cesarzowa Rosji
— Nominacja Piotra Isupowa w randze tytularnego
radcy (sowietnika), dat. w Sankt Petersburgu 22 XII
1764 r. Z własnoręcznymi podpisami złożonymi
w imieniu cesarzowej przez: Iwana Iwanowicza Niepliujewa (1693-1773), senatora; Romana hr. Woroncowa (1707-1783), senatora kanclerza; Fiedora Siergiejewicza Miłosławskiego (1709-1783), senatora
kawalera i Piotra ks. Trubeckiego (1724-1791), senatora. Z adnotacjami kancelaryjnymi i pieczęcią cesarską Katarzyny II odciśniętą przez papier. Pergamin
30,5 x 39,5 cm.
Ślady zawilgocenia na obrzeżach. Tekst czytelny,
podpisy wyraźne. Pieczęć w stanie bardzo dobrym.
1000,–
71. GOMOLIŃSKI z Gomolina Jan,
pisarz ziemski sieradzki od 1543 — Kondemnata
Marcina Sobieraja za niestawiennictwo na sądzie
szlacheckim z powództwa Tomasza Radoszwanickiego,
dat. in Radomskie [Radomsko] 22 X 1554.
Z autografem: pisarza ziemskiego „Joannes de
Gomolin nodarius [sic!] siradensis propria manu”
oraz śladem po pieczęci lakowej.
Karta 33 x 20,5 cm.
Język łaciński. Na odwrocie notatki kancelaryjne
z późniejszych wieków. Dokument przetarty w miejscach składania, zwarty i czytelny.
600,–
72. GORAZDOWSKI Stefan h. Dołęga odm.,
łowczy kamieniecki, komisarz sądów pogranicznych
województwa podolskiego [?] — Pokwitowanie za
otrzymanie z rąk Franciszka Rymczewskiego, cześnika
nowogrodzkiego 1000 złp. zapłaty ze skarbu koronnego za odbyte „we Żwańcu” [w Żwańcu] sądy pograniczne z przedstawicielami Porty Ottomańskiej
w 1741 r. [Kamieniec Podolski ?]. Pieczęć sygnetowa
(lakowa) z h. Dołęga odm. (brak strzały żeleźcem
w dół wychodzącej ze środka podkowy). Karta
19 x 16,5 cm.
73. GÓRECKI Jan h. Jastrzębiec — Rekognicja
podatkowa czyli zeznanie o ilości posiadanych kmieci
(8) będących podstawą opodatkowania ustalonego na
walnym sejmie piotrkowskim ze wsi Uta (?) parafii
Drużbice [koło Piotrkowa]. B.m. i r. (poł. XVI w.).
Pasek papieru 7 x 21 cm.
Pieczęć heraldyczna, sygnetowa z h. Jastrzębiec
i literami IG (papierowo-woskowa).
250,–
74. GUROWSKI Rafał (1716-1798), kasztelan
przemęcki, późniejszy gnieźnieński, kaliski i poznański
oraz hrabia pruski — List do nieznanego odbiorcy,
dat. 18 V 1777 pod Kłodawą. 23 x 19 cm, k. [1].
Pismo odręczne z autografem. Ślady składania.
240,–
76. KIMBAR Jan, stolnikowicz upicki. Świadectwo
Komisji Cywilno-Wojskowej powiatu upickiego, dat.
Poniewież 31 V 1790. Podpisani: Józef Szyszło,
Dominik Bystram, Ferdynand Tadeusz Staniewicz,
Józef Kognowicki i Józef Erdman. 39 x 23 cm, k. [1].
Kopia z epoki (XVIII w.). Pieczątka okrągła:
„Archiwum Czerwonodworskie” [Hrabiów Tyszkiewiczów]. Ślady składania.
100,–
77. KOMISJA Wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Extrakt, dat. Grodno 17 I 1772. 34 cm, k. [1].
Dotyczy władzy hetmańskiej Aleksandra Michała
Pawła ks. Sapiehy, wojewody połockiego. Podpisał
Antoni Dziakoński, stolnik wołkowyski i pisarz
Komisji Wojskowej Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Kopia z epoki [XVIII w.]. Pieczęć: „Archiwum Czerwonodworskie”. Ślady składania.
300,–
39
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
78. KONOPACKI Antoni h. Trzaska, skarbnik
ziemi przemyskiej — Atestacja na wino przywożone
z Węgier na jego własne potrzeby przez Stefana Paszkiewicza h. Radwan, dat. „w dobrach moci Rze[cz]
p[ospo]litey” 15 IV 1757 r. Z podpisem i pieczęcią
gabinetową h. Trzaska z literami AK KGZ (lakowa)
oraz adnotacja S. Paszkiewicza o przewiezieniu
15 beczek wina przez komorę w Dukli. Bifolium
33 x 21 cm z filigranem konwencjonalnym
„Pro Patria” i literami CR.
Ślady składania, lekkie przybrudzenia, stan dobry,
a pieczęci bardzo dobry.
250,–
79. [KOSSECKI Józef h. Rawicz] Upoważnienie
do zawarcia kompromisu z JWP Konopczyną [wdową
po Grzegorzu] dane Józefowi Karskiemu, podczaszemu
sandomierskiemu, dat. Ożarów [k. Sandomierza] 15 V
1797. Z pieczęciami heraldycznymi w laku (herby
Rawicz). Kontrasygnata: B. (?) Kossecki h. Rawicz
i pleban ożarowski (pieczęć parafii w laku). Bifolium.
39 x 24,5 cm
Na papierze stemplowym. Ślady składania. Stan
dobry, a pieczęci bardzo dobry.
160,–
80. KRASIŃSKI Kazimierz (1725-1802), oboźny
wielki koronny, starosta krasnostawski, nowomiejski
i przasnyski. POTOCKA Elżbieta (ok. 1730-1764),
1.v. Michałowa Rudzińska — Zapis wzajemnego
dożywocia pomiędzy małżonkami na całych swych
dobrach, nieruchomościach, ruchomościach,
sumach, złocie, srebrze, klejnotach, kobiercach, sukniach, cynie, spiżu, miedzi, bydle, trzodzie,
koniach, stadach, sprzętach domowych etc., dat.
[wtorek po św. Wincentym] 30 XII 1766. Extrakt
z akt grodzkich krasnostawskich [Krasnystaw].
Z suchym tłokiem pieczętnym z herbem rodowym
(Ślepowron) oboźnego koronnego i podpisami urzędników grodzkich (poprawił Sokulski, czytał Wiśniewski).
Bifolium, 33,5 cm.
Ślady składania. W imieniu Krasińskiego, który
jako miejscowy starosta nie mógł wystąpić w aktach
w charakterze strony, Bartłomiej Bromirski, jako subdelegat. Ślady składania.
300,–
81. KRAUZOWA E. — Attestacja o własności
zatrzymanej (na cle?) paczki z korzeniami z Wrocławia na jej własne potrzeby. B.m. [Kraków] 23 IX
1754. Pieczęć sygnetowa z herbem własnym (?) przedstawiającym ptaka trzymającego w dziobie pierścień
lub wianek [h. własny].
Ćwiartka pap., 10,5 x 16 cm. Język polski.
180,–
40
82. KRZEMIENIOWSKI Marcin [Martinus] —
Rekognicja podatkowa czyli zeznanie o ilości posiadanych kmieci czy innych rzeczy będących podstawą
opodatkowania za rok 1552 ze wsi Studzianki i Kalisz
(Kaleń ?) leżących w parafii Chorzęcin [koło Wolborza]. Z pieczęcią sygnetową z h. Poraj (?) (papierowowoskowa). Pasek papieru 5 x 16,3 cm.
Pieczęć w dużym stopniu przytarta.
180,–
83. KUROZWĘCKA Anna h. Poraj, wojewodzina
sieradzka — List odręczny do Macieja z Jeżowa Jeżowskiego h. Jastrzębiec, kasztelana warszawskiego
w sprawie kwoty 50 florenów liczonych po 30 groszy,
które od X. Lasockiego przejął w jej imieniu X. Bratkowski i określające warunki zwrotu, dat. Rytwiany
24 III (feria secunda in crastino Letare) 1533. Pismo
odręczne kasztelanki z jej autografem i okrągłą sygnetową pieczęcią z herbem Poraj i literkami A.C. na
odwrociu (papierowo-woskowa). Karta 33,5 x 21,8 cm.
Język łaciński. Anna z Kurozwęckich Łaska, córka
Adama i Jadwigi z Tęczyńskich, żona wojewody sieradzkiego Hieronima Łaskiego, pani na Rytwianach.
Papier XVI w. z filigranem przedstawiającym potrójny
liść koniczyny. Ślady zalania i złożenia oraz przybrudzenia. Tekst czytelny, stan pieczęci bardzo dobry.
Rzadko występujacy w handlu XVI-wieczny list
prywatny przedstawicielki wielkiego rodu polskiego.
900,–
84. MACHNACKI Stanisław — Wypis z akt
grodzkich rawskich dotyczący donacji części dóbr wsi
Pokrzywna w tamtejszym województwie przez …, syna
Jerzego i Doroty z Dunin-Szpotów małżonków Machnackich na rzecz Maksymiliana Konstantyna Grzegorzewickiego h. Jasieńczyk, wojskiego ziemi czerskiej,
męża Petroneli Franciszki z Dańkowskich i jego
potomków, dat. Rawa Mazowiecka 22 XI 1695 r.
Poprawność odpisu sprawdził Baczewski, podpisał
Wilkowski, ze śladem po pieczęci uwierzytelniającej
odciśniętej przez papier. Karta 32 x 20,5 cm.
Język łaciński. Ślady ubytków na złożeniach,
dziury, papier zbrązowiały. Wypis z nieistniejących już
akt rawskich.
180,–
85. [MAŁACHOWSCY h. Nałęcz] Umowa dzierżawna trzyletnia na dobra Niekłań pomiędzy Izabelą
z Humieckich Janową Małachowską (? — 1783),
kanclerzyną wielką koronną oraz jej synami Mikołajem
(1730-1784), wojewodą sieradzkim, Stanisławem
(1735-1809), starostą sądeckim i Hiacyntem (17371821), pisarzem i referendarzem koronnym, a Szymonem Duninem, dat. Końskie 8 VII 1776 r. Z odręcznymi podpisami: Izabeli Małachowskiej
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
87
(„I. Małachowska, kwk”); Mikołaja Małachowskiego
(„Małachowski, wsier.”); Stanisława Małachowskiego
(„Stanisław Nałęcz Małachowski, starosta
sądecki”), późniejszego marszałka Sejmu Wielkiego;
Jacka Małachowskiego („Hyacynt Małachowski, refer
koronny”) późniejszego kanclerza wielkiego koronnego
i Szymona Dunina. Z trzema lakowymi pieczęciami
z herbami Nałęcz oraz Nałęcz z Junoszą. Bifolium na
papierze stemplowym, 34 x 20 cm.
Ślady składania i zbrązowienia. Stan pieczęci heraldycznych bardzo dobry.
1200,–
86. MANIFEST szlachty powiatu kowieńskiego
z 21 VIII 1780. Protest części szlachty podpisany
przez Dominika Medekszę, podkomorzego powiatu
kowieńskiego i Ignacego Zawiszę, sędziego pow.
kowieńskiego wobec wyboru innych kandydatów na
posłów podczas sejmiku w kościele Bernardynów.
19 x 19 cm, s. [2].
Kopia z epoki (XVIII w.). Pieczątka okrągła:
„Archiwum Czerwonodworskie” [Hrabiów Tyszkiewiczów]. Ślady składania.
180,–
87. NAPOLEON Bonaparte (1769-1821), pierwszy konsul Republiki Francuskiej 1799-1804, późniejszy cesarz Francuzów 1804-1814 i 1815. Nominacja
na porucznika 16-ej brygady Piechoty Liniowej wystawiona na nazwisko Charles Pernot i dotychczasowy
stan jego służby. (Paryż) 25 ventôse, roku 12 [15 III
1804]. Na blankiecie urzędowym ryt. (miedzioryt)
wypełnianym ręcznie z nagłówkami Departamentu
Ministerstwa Wojny Republiki Francuskiej, pierwszego
konsula Bonapartego i symbolem republikańskiej
Francji (postać „Marianny”), z odręcznymi autografami Napoleona Bonapartego, jako pierwszego
konsula („Bonaparte”), ministra wojny (L.A. Berthier)
i sekretarza stanu (H.B. Maret), z pieczęcią opłatkową
(naklejoną) pierwszego konsula Bonapartego. Karta
pergaminowa, 33,5 x 24 cm.
W dokumencie tym Napoleon jest wzmiankowany
aż trzy razy, również pieczęć państwowa zaczyna się
od jego nazwiska. Dokument podpisali również:
Ludwik Aleksander Berthier (1753-1815), ówczesny
minister wojny i późniejszy książę Neuchâtel
i Wagram, pierwszy z mianowanych marszałków
Francji oraz Hugo Bernard Maret (1763-1839), późniejszy książę Bassano, sekretarz stanu w randze ministra. W dwa miesiące od wydania tego dokumentu
Napoleon został ogłoszony cesarzem.
W odróżnieniu od dokumentów z okresu cesarstwa, gdzie podpis Napoleona jest zaledwie parafką od
pierwszej litery imienia, tutaj mamy do czynienia
z pełnym podpisem w postaci nazwiska. Ślady składania i nieco wyblakły inkaust. Stan wszystkich podpisów i pieczęci bardzo dobry. Rzadkie.
7000,–
88. [OFICEROWIE Wielkiego Księstwa Litewskiego] REGESTR pocztów znaku petyhorskiego
[Mikołaja Franciszka] Ogińskiego, kasztelana trockiego
[przed 1715]. 34,5 x 20 cm, k. [1].
Kopia z epoki (1 poł. XVIII w.). Zawiera spis
14 nazwisk oficerów z przednich domów szlacheckich
na Litwie. Pieczątka okrągła: „Archiwum
Czerwonodworskie” [Hrabiów Tyszkiewiczów].
Ślady składania.
180,–
89. OGIŃSKI z Kozielska Franciszek Ksawery
ks. (1730-1814), ostatni kuchmistrz wielki litewski,
kawaler Orderu Orła Białego i św. Stanisława — Akta
majątku rodowego Bala Kownacka w guberni grodzieńskiej, w pow. augustowskim, położonego po obu stronach Niemna. Zbiór dokumentów z lat 1776-1819.
Folio, k. 110 (przeważnie podwójnie zapisanych).
Poszyt, opr. tekturowa.
Język polski, niemiecki i rosyjski. Zbiór dokumentów majątkowych znanego rodu magnackiego
z okolic Grodna. Zawiera wypisy z akt ziemskich
41
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
89
grodzieńskich z czasów Rzeczypospolitej, porozbiorowe z okresu rosyjskiego lub pruskiego oraz Księstwa
Warszawskiego; korespondencję z zarządcą majątku
rodowego w Mołodecznie; wypisy hipoteczne z księgi
województwa augustowskiego. Pisma stanowią przeważnie intromisje, kontrakty, korespondencję
w sprawie majątku z urzędami, plenipotencje czy
zastawy z podpisami urzędowymi. Na uwagę zasługuje
dokument z podpisami urzędników nowo utworzonego
województwa grodzieńskiego oraz list Zgromadzenia
Karmelitów w Grodnie podpisany imiennie przez
wielu zakonników. Ponadto list osobisty stryja Franciszka Ksawerego Ogińskiego do bratanka Michała
Kleofasa Ogińskiego, datowany z Mołodeczna, gdzie
nadawca przeważnie rezydował. Na piśmie dat. Mołodeczno 2 I 1800 wyraźny odcisk pieczęci rodowej
(lakowej) z herbem książęcym Oginiec (Brama) obok
autografu ks. Franciszka Ksawerego Ogińskiego. Dokument z 24 VI 1793 z autografem synowca właściciela
majątku Michała Kleofasa Ogińskiego (1765-1833),
ostatniego podskarbiego wielkiego litewskiego i słynnego kompozytora, który był przejściowo administratorem majątku i odziedziczył go wraz z Mołodecznem
po zmarłym bezpotomnie stryju. Dokumenty i listy
datowane przeważnie w Białymstoku, Grodnie,
Mołodecznie lub Wilnie na papierze stemplowym,
niekiedy ze znakami wodnymi. Pieczęcie stanowią
suche wytłoki wyciśnięte w papierze, opłatkowe, rzadziej lakowe. Brak 3 kart dokumentów (oderwanie,
obcięcie bądź ubytek). Grzbiet częściowo uszkodzony.
92
42
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Stan ogólny dobry. Chronologia dokumentacji nie
zawsze zachowana. Niektóre dokumenty luzem. Stan
ogólny dobry.
4800,–
90. OPALIŃSKI Jan (1629-1684), ówczesny wojewoda brzesko-kujawski i starosta generalny Wielkopolski — Skarga Aleksandra Korzbok Łąckiego
(zm. ok. 1690), późniejszego kasztelana krzywińskiego, w imieniu małżonki, Reginy Anny z Rosnowskich i córek Klary i Zofii zrodzonych z pierwszej
małżonki Zofii z Szołdrskich, na zbrojny najazd
Wojciecha Zbijewskiego i innych licznie wymienionych
w akcie, na dwór Wiry w pow. poznańskim, dat.
Poznań 30 XI 1678. 32 cm, s. [5]. Opr.
karton współczesny. Z podpisem wojewody
i starosty generalnego Jana Opalińskiego
i pieczęcią jego urzędu odciśniętą
przez papier.
Dokładny opis zajazdu na dwór szlachecki związanego z wyrzuceniem z majątku oraz poczynionych
„gwałtów” na białogłowach (córki zostały później
zakonnicami). Pieczęć starosty Opalińskiego nieco
zatarta. Na początku i końcu dokumentu współczesne,
tuszowe pieczęcie heraldyczne Zbigniewa Rzeszotarskiego. Ślady składania i naderwania; ostatnia karta
rozerwana.
500,–
Tekst czytelny, pieczęcie wyraźne, minimalnie zatarte,
herby wyraźne.
4400,–
93. [RADA Nieustająca] PUNKTA do rezolucyi
Prześwietney Radzie Nieustającej. [Kowno] 1785.
36 cm, k. [1]. Dotyczy sejmików kowieńskich z lat
1780-1785 i ich sprawowania.
Kopia z epoki [XVIII w.]. Pieczęć: „Archiwum
Czerwonodworskie”. Ślady zagnieceń.
180,–
94. RADZIWIŁŁ Jerzy książę kardynał (15561600), biskup wileński, później krakowski, gubernator
Inflant — List do urzędników ziemskich nowogrodzkich: Józefa Hołowni h. własnego, sędziego,
Kaspra Kiersnowskiego h. Pobóg, podsędka
i Jana Hołowni h. własnego, pisarza, wyjaśniający
94
91. OSTROWSKI Jan h. Korab (zm. 1748),
cześnik sieradzki, pułkownik wołoskiej chorągwi
JKMci, późniejszy podczaszy piotrkowski — Kwit na
pobrane od komisarza hibernowego ks. kanonika
gnieźnieńskiego, Hieronima Wysockiego h. Drya 180
złp., dat. Lwów 23 XII 1711 r. Z podpisem. Karta
9,8 x 16,3 cm.
180,–
92. PAWEŁ (I) (1754-1801), jako Wielki Książę
Rosyjski, następca tronu i książę szlezwicko-holsztyński, późniejszy cesarz Rosji od 1796. Maria Fiodorowna [Zofia Dorota Wirtemberska] (1759-1828),
żona Pawła (I) — Nadanie prawem dziedzicznym
działki miejskiej w mieście Pawłowsk pod St. Petersburgiem dla dymisjowanego sierżanta Iwana Judina
z zastrzeżeniem prawa pierwokupu w wypadku sprzedaży, dat. Pawłowsk 19 IX 1794. Bifolium,
19 x 31,5 cm.
Z odręcznymi podpisami Wielkiego Księcia
Pawła i jego małżonki Marii oraz pieczęciami herbowymi obojga małżonków na tle dwugłowego orła
rosyjskiego — Holstein-Gottorp-Romanow i książąt
wirtemberskich (lakowe). Język rosyjski. Notatki kancelaryjne na obrzeżach. Ślady składania, naddarcia
i nadpęknięcia w miejscach złożenia. Zbrązowienia
i odbarwienia na obrzeżach tekstu i na odwrocie.
43
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
96
okoliczności sporu między działającymi z jego rozkazu
„bojarami i leśnikami” Stanisławem Michniewiczem
i Kasprem Jakubowiczem oraz wójtem parczewskim
Niedźwieckim, a ziemianinem Janem Mikołajewiczem
Łodziatą h. Wadwicz, dat. Kraków 15 V 1591.
Z własnoręcznym podpisem księcia kardynała
Jerzego Radziwiłła i pieczęcią z h. Trąby
(Radziwiłłów), Odrowąż (Szydłowieckich),
Tarnawą (Targowickich) i Dąbrową (Kiszków) pod
mitrą książęcą i kapeluszem kardynalskim. Karta
33,5 x 21,3 cm.
Język polski. Papier z filigranem h. Jelita. Dwa
pierwsze herby słabo czytelne, pozostałe elementy
pieczęci wraz z tytułem i nazwiskiem wystawcy wyraźnie odbite. Charakterystyczne, że pola 3 i 4 pieczęci
heraldycznej kardynała zostały zamienione wbrew
panującym regułom. Ślady składania i drobne naddarcia. Tekst czytelny, stan dobry. Rzadkość.
1800,–
95. REPNIN Mikołaj ks. (1734-1801), gen.
feldmarszałek rosyjski, dyplomata i generał-gubernator
ziem litewskich — Ordynans … do Sądu Grodzkiego
Kowieńskiego, dat. 30 XII 1795. 38 cm, k. [1].
44
96
Kopia z epoki (XVIII w.). Pieczęć: „Archiwum
Czerwonodworskie”. Dotyczy sprawy pp. Dzierdziejewskiego i Zabiełły.
180,–
96. [RETORYKA] Klocek rękopisów poświęconych wymowie kościelnej i homiletyce z XVII w.
zatytułowany na grzbiecie: Manuscripta De Methodo
Concionando, 8vo (15,5 x 10 cm), s. [32]; 224, [2];
k. 221, [24]; [10]; [12 — puste]; [30 — tabele];
[1- pusta]; [11-tabele], opr. perg., wyklejki papierowe.
Podręcznik wymowy kościelnej i homiletyki,
czyli kaznodziejstwa. Zawiera: Układ czytań Ewangelii niedzielnych; Prolegomena (tu błąd ortograficzny:
pisarz „połknął” ȁ i napisał ȆȇȅǾīȅȊȂǼȃǹ zamiast
ȆȇȅȁǾīȅȊȂǼȃǹ) De Constitutione Oratoria Ecclesiastica; Praecognita. De Natura et Constitutione Oratoria Ecclesiastica; liczne schematy ilustrują treść
dzieła. Na wyklejce, na odwrocie k. tyt., spis autorów
dzieł, z których korzystał autor oferowanej tu kompilacji i data 1603, po której musiał powstać ten
rękopis. Ductus pisma wskazuje na pierwszą połowę
XVII w. i na kilku kopistów, których prace zostały
połączone w oferowany tom.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Oprawa jest równie oryginalna: użyto bowiem fragmentu k. pergaminowej pochodzącej z mszału rzymskiego z fragmentem listu św. Pawła Apostoła do
Rzymian (tekst z Liturgii Słowa) pisany XIII-wieczną
tzw. teksturą gotycką z kręgu niemieckiego (por.
W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951,
s. 349-350). Zachowany fragment łaciński
zaczyna się od pięknego inicjału F — rozpoczynającego słowo: fratres, czyli: bracia i dalej idzie tekst
biblijny: nemini quicquam debeatis nisi ut invicem diligatis
qui enim diligit proximum legem implevit. nam non adulterabis non occides non furaberis … (List do Rzymian,
rozdz. 13, 8-9). Wyklejkę przednią stanowi natomiast
fragment karty papierowej z częścią kolumny tekstu
napisanego XV-wieczną bastardą, uproszczonym
pismem gotyckim schyłku
średniowiecza.
Niezwykły dokument epoki, kiedy w rozwijającej
się epoce książki drukowanej miano w coraz to większej pogardzie średniowieczne rękopisy: szły one na
makulaturę, z której wykonywano wtórne oprawy pergaminowe, a późnośredniowieczne manuskrypty
pisane bastardą używano do robienia wyklejek, czy
wypełnień kartonowych okładzin ksiąg oprawianych
później w skórę.
1200,–
97. ROŻEN Marcin z Rożnowa h. Gryf — Zawiadomienie o zapłacie poboru ze wsi Wróblowa od
kmieci 14, zagród 4 i komorników 3 w wysokości
6 florenów i 22 groszy. B.m. i r. [1544?], odręcznie
wystawione i podpisane. 23,6 x 21 cm.
Adresowane do [Jakuba] Filipowskiego h. Pobóg
(zm. 1544 r.), poborcy i burgrabiego krakowskiego,
a więc dokument pochodzić musi sprzed tego roku.
Pieczęci brak (wycięta część karty). Ślady składania.
200,–
98. SIDOROWICZ Andrzej h. Kościesza odm.,
generał (woźny) powiatu wołkowyskiego — Pozew
sądowy wobec małżonków Wojciecha i Ludmiły z Bielikowiczów Młodzianowskiej, dzierżawców dóbr
Jatwiezie, Hamszczewszczyzna i Skołbutowszczyzna
w powiecie grodzieńskim, w imieniu ziemian Matyjasza (Macieja) i Mikołaja Dziewoczków z wezwaniem
do stawienia się na rozprawę sądu dorocznego grodzkiego grodzieńskiego w dniu 1 X 1644, dat. 11 VIII
1644. Z podpisem i uwierzytelnieniem składającego
oraz herbem Kościesza odm. Z literami A.S. (pieczęć
sygnetowa-woskowa). Karta 34 x 21 cm.
Język ruski i polski. Świadkowie: szlachcice Jakub
Pyrski i Tomasz Woyciechowicz. Ślady składania, niewielkie zagięcia na marginesach i zbrązowienia. Tekst
i pieczęć czytelna. Stan dobry.
250,–
99. [SYRUĆ Szymon] ODEZWA biskupa żmudzkiego Dominika Łopacińskiego do duchowieństwa
o śmierci Szymona Syrucia, kasztelana witebskiego,
kawalera Orderów Orła Białego i Aleksandra Newskiego, dat. Olsiady 26 IV 1774. 23 x 18,5 cm, s. [2].
Kopia z epoki (XVIII w.). Pieczątka okrągła:
„Archiwum Czerwonodworskie” [Hrabiów Tyszkiewiczów]. Ślady składania.
140,–
100. SZEMBEK Jan Aleksander ze Słupowa h.
własnego (zm. 1731), ówczesny poborca powiatów
krakowskiego, szczyrzyckiego, proszowskiego i księskiego, późniejszy starosta biecki, referendarz koronny,
świecki, podkanclerzy i kanclerz wielki koronny.
Kwit pobrania podymnego od klasztoru jezuitów
w Zielenicach za rok 1689, dat. tamże 28 I 1690.
Z pieczęcią heraldyczną (papierowo-woskowa przez
plikę). Karta 8 x 16,8 cm.
Język polski, Pieczęć bardzo słabo czytelna, ślady
złożenia i przybrudzenia. Tekst czytelny.
180,–
101. [TODI, Państwo Kościelne, miasto Todi]
Pergaminowy kopiariusz z XVII w., z notariatu
miasta Todi (Środkowa Italia) z odpisami 11 dokumentów na pergaminie z epoki, z lat 1589-1614, k.
17, [1], wymiary: 21,7x16 cm. Opr. miękka, perg.
tłocz. dukatowym złotem, wyklejki pap., częściowo
zachowane jedwabne troczki.
Ekslibris Józefa Zawadzkiego. Wszystkie dokumenty pochodzą z kancelarii Notariatu papieskiego
miasta Todi (16 tysięczna miejscowość i gmina we
Włoszech, w regionie Umbria, w prowincji Perugia)
i datowane są na okres pontyfikatu papieża
Sykstusa V (Felice Peretti — Felice Montalto lub
Felice Peretti di Montalti; 1521-1590; papież od roku
1585) i (w większości) na okres pontyfikatu papieża
Pawła V (Camillo Borghese; ur. 1552 r.; papież
w latach 1605-1621). Zgodnie z regułami obowiązującymi wówczas w kancelarii papieskiej oryginalny
dokument w formie luźnej karty pergaminowej z przywieszoną właściwą dla danej kategorii pieczęcią, rozstrzygający daną sprawę, był wręczany osobom fizycznym lub prawnym — beneficjentom danego wyroku,
a kopia była z reguły spisywana w przechowywanym
w notariacie miejskim kopiariuszu. Oferowana tu seria
jest dowodem na nagle nakazane porządki w kancelarii, gdyż skopiowane dokumenty nie są w układzie
chronologicznym, lecz są spisywane w miarę ich odnajdywania wśród biurowych szpargałów. Rozstrzygnięcia
oferowanej serii dokumentów dotyczą głównie lokalnych spraw spadkowych i innych spraw majątkowych.
Niektóre dokumenty są po łacinie lub po włosku, są
jednak i takie, gdzie po nagłówku kancelaryjnym po
łacinie dalej idzie tekst włoski. Pismo kaligraficzne na
45
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
101
cieniutkim pergaminie z klasycznymi dla kancelarii
papieskiej nagłówkami i adnotacjami — potwierdzeniami notariuszy sporządzających dany dokument,
gdzie znajdują się również rysowane winietki z ciekawymi motywami geometryczno-roślinnymi kreślone
piórkiem pisarza. Na końcu uwierzytelniająca zbiór
pieczęć opłatkowa (odklejona, ale zachowana). Pismo
o kaligrafii wczesnobarokowej z elementami kaligrafii
gotyckiej. Miejscami (w zależności od chłonności
strony karty pergaminowej) pismo jest mniej lub bardziej wyblakłe. Jednak wszystkie dokumenty są znakomicie czytelne.
Unikatowy zbiór dokumentów z okresu największej świetności Państwa Kościelnego. Papież
Paweł V potwierdził nakaz przebywania biskupów
w swoich diecezjach. Opublikował odnowiony Rytuał
Rzymski, wzmocnił dyscyplinę w zakonach. Popierał
działalność misyjną, w okresie jego pontyfikatu rozwinęły się m.in. misje kapucynów w Kongo i jezuitów
w Paragwaju. Misjonarzom jezuickim w Chinach
papież zezwolił na używanie miejscowego języka
w liturgii. W okresie pontyfikatu ukończono budowę
nawy głównej, fasady i portyku Bazyliki Św. Piotra.
Papież zapewnił Rzymowi poprawę zaopatrzenia
w wodę (kazał odbudować dwa akwedukty, w tym
dawny Akwedukt Trajana). Wzbogacił zbiory Biblioteki Watykańskiej oraz ustanowił tajne zbiory archiwum. Obok zasług dla Rzymu papież pamiętał także
o swojej rodzinie — adoptowany bratanek i bliski
46
101
współpracownik papieża, kardynał Scipione CaffarelliBorghese wybudował słynną Villa Borghese. Papież
Paweł V wydał kontrowersyjną decyzję o potępieniu
Galileusza. W czasie tego pontyfikatu 5 czerwca 1616
Kongregacja Św. Oficjum (inkwizycja) potępiła dzieło
Kopernika De revolutionibus i zamieściła je na Indeksie Ksiąg Zakazanych.
Ostatnie k. i tylnia okł. ze śladami zalania i po
ząbkach myszy. Stan wewnętrzny bardzo dobry.
3000,–
102. TRAKTAT przymierza Obronnego między Nayiasniejszym Królem (…) y Rzeczypospolitą Polska,
a Królem (…) Pruskim, dat. Warszawa 29 III 1790.
32 x 20,5 cm, s. [16].
Kopia z epoki (XVIII w.). Pieczątka okrągła:
„Archiwum Czerwonodworskie” [Hrabiów Tyszkiewiczów]. Tekst sojuszu zaczepno-odpornego zawartego
przez Sejm Rzeczypospolitej przy współudziale stronnictw patriotycznych z Prusami. Ślady składania.
300,–
103. [TROCKIE] UNIWERSAŁ deklarujący
pomoc dla ludzi Komisji Porządkowej województwa
trockiego, dat. Żyzmory 9 II 1795. Z podpisami
urzędników trockich (Ignacy Stęgwiło; Erazm Strawiński, Ignacy Zbyszewski, Józef Rogalski — jako komisa-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
rze troccy i Józef Wrotnowski, pisarz komisji;
W. Rogalski, regent. 35 cm, s. [2].
Kopia z epoki [XVIII w.]. Pieczęć: „Archiwum
Czerwonodworskie”. Ślady składania.
260,–
104. [UCHANIE] Akt sprzedaży dóbr miasta
Uchanie z przedmieściami i wsią Uchanka w województwie i cyrkule bełskim przez Stanisława Potockiego, chorążego wielkiego koronnego i starostę bełskiego, działającego poprzez Adama Moszczeńskiego,
podkomorzego nadwornego koronnego, Franciszkowi
Kandydowi hr. z Tęczyna Ossolińskiemu, biskupowi
kijowskiemu za sumę 216 000 złp., dat. Lwów
22 I 1781. 37,5 x 24 cm, s. [12].
Kopia z epoki [XVIII w.]. Stanislaw Szczęsny
Potocki (1753-1805), późniejszy wojewoda ruski
i Ignacy Franciszek Ossoliński (1730-1784), biskup
kijowski. Niezmiernie szczegółowy kontrakt kupna
— sprzedaży lubelskiego miasteczka, bliżej nieznany
(przyjmuje się, że dobra przeszły drogą ożenku jako
wiano Antoniny Butler w ręce brata biskupa Kazimierza, podkomorzego mielnickiego). Stan bardzo dobry.
400,–
105. UNIWERSAŁ konfederacji księstwa żmudzkiego marszałka konfederacji Stanisława Odachowskiego, dat. 18 V 1764. 19 x 20,5 cm, s. [2].
Kopia z epoki (XVIII w.). Pieczątka okrągła:
„Archiwum Czerwonodworskie” [Hrabiów Tyszkiewiczów]. Dokument z czasów bezkrólewia po śmierci
Augusta III i przed elekcją nowego króla. Ślady składania i zbrązowienia.
180,–
106. WIADOMOŚĆ jaka wielość niżej wyrażonym
pułkom y batalionom potrzebna prowiantu y furażu
na jeden y na sześć miesiąców (…) do konfederacyi
województwa brzeskiego w r. 1792 miesiąca Decembra
31 dnia … Bifolium, 35,5 x 21 cm.
Kopia z epoki (XVIII w.). Pieczątka okrągła:
„Archiwum Czerwonodworskie” [Hrabiów Tyszkiewiczów]. Dokument podaje wyszczególnienie pułków
i batalionów moskiewskich stacjonujacych w województwie brzeskim (Brześć Litewski, Szereszewo,
Mokrany, Sarynów, Dywin i Wołczyn) oraz ich
dokładna liczbę z zapotrzebowaniem na mąkę, krupy,
owies i siano.
200,–
107. WIKTOR [z Wiatrowic] Józef [h. Brochwicz]
— Testament na rzecz żony Ewy z Ołtarzewskich oraz
dzieci Józefa, Aleksandra, Konstantego, Franciszka
oraz Marianny Dembińskiej z dóbr Paski z przyległościami i Łużańskie Mszanki w powiecie gorlickim, dat.
Piaski 10 III 1792. Z podpisami świadków Wincentego Rawicza Dembińskiego i Kajetana Prusa Stradomskiego. Podwójne bifolium, 38 cm.
Kopia z epoki [XVIII w.] na papierze stemplowym
z informacją o zaintabulowaniu testamentu w aktach
lwowskich.
Szczegółowy testament szlachecki zawierający
odwołanie do Boga, opis dóbr ziemskich, stanu
majątku synów, zadłużenia, z dyspozycjami co do
zagwarantowania praw żonie i rozdysponowania
majątku na rzecz poszczególnych dzieci, jak i zaspokojenia określonych dłużników. Ślady składania i niewielkie odbarwienia papieru.
200,–
108. ZŁOTKOWSKI Stanisław h. Topór, kasztelan
biechowski, syn Gabriela i Doroty Korzbokówny — List
odręczny do Jana Grodzkiego, pisarza w skarbie JKMci
w sprawie pomocy w przewiezieniu towarów przez
komorę celną, powołujący się na dawną wspólną znajomość z podskarbim wielkim koronnym [Jan Dulski
h. Przegonia, kasztelan chełmiński i starosta malborski],
dat. w Tuliszkowie 6 IX 1581. Z podpisem i pieczęcią
heraldyczną, sygnetową z h. Topór i literami S.Z. (papierowo-woskowa). Karta 31,9 x 20,7 cm z filigranem
h. Łodzia i literami SG AO PR w otoku, oznaczającymi
papiernię Stanisława Górki w Mialle nad Notecią.
Naturalne rozerwanie listu, pieczęć minimalnie
uszkodzona, ale czytelna.
300,–
RĘKOPISY I DOKUMENTY XIX-XX w.
109. ALEKSANDER I (1777-1825), cesarz Rosji
i król Polski — Nominacja Akima Isupowa na kolegialnego radcę (koleżskiego sowietnika), dat. Sankt Petersburg 18 I 1805 r. z autografem cara Aleksandra
I i pieczęcią kancelaryjną odciśniętą w papierze.
Karta pergaminowa, 27 x 39 cm, ryt. w miedziorycie z bordiurą, carskim inicjałem „A” z mitrą i dwugłowym orłem rosyjskim. Przybrudzenia i zbrązowienia
na prawym i górnym marginesie. Ślad po zlożeniu
i niewielkie pomarszczenia. Ślady notatek kancelaryjnych. Tekst wypełniany (data i miejsce) oraz podpis
carski minimalnie wyblakłe.
4000,–
110. AXENTOWICZ Teodor (1859-1938), artysta
malarz, rysownik i grafik oraz profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. MEHOFFER Józef
(1869-1946), artysta malarz, witrażysta i grafik, jeden
z najbardziej wyrazistych przedstawicieli Młodej Polski
— Świadectwo ukończenia półrocza szkolnego
1910/11 z postępami z rysunków i malarstwa w c.k.
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wystawione dla
47
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Stanisława Żurawskiego z Krosna. Kraków 1 IV
(18 IX) 1911. Na blankiecie druk. ASP, ręcznie wypełnionym, z autografami rektora Teodora Axentowicza
i profesora Józefa Mehoffera oraz stemplem tuszowym
uczelni i podpisem sekretarza. Karta pap., 37 x 25 cm.
Świadectwo dotyczy Stanisława Żurawskiego
(1889-1976), pochodzącego z Krosna, absolwenta ASP
z 1913 r. i późniejszego znanego artysty-malarza. Ze
znaczkiem opłaty skarbowej (skasowanym). Ślady
składania i drobne naddarcia w miejscach załamania.
Poza tym stan dobry.
400,–
111. BACEWICZ Grażyna (1909-1969), kompozytorka i skrzypaczka. Kartka z życzeniami na odwrocie
biletu wizytowego, dat. 8 XI 1962. 6,5 x 11 cm,
odręcznym pismem i z autografem artystki. Na
odwrocie bilet wizytowy jej męża Andrzeja Biernackiego, profesora dr. medycyny i członka Polskiej Akademii Nauk.
100,–
112. [CHOCZ], dawne miasto nad Prosną koło
Kalisza. WODZIŃSKA z Gorskich Petronela ustanawia swoim plenipotentem Bartłomieja Nowickiego
z Chocza w związku ze sprzedażą domu tamże Bogusławowi Gierynowi, dat. Chocz 26 IV 1811. Z podpisami szlachetnie ur. Petroneli Wodzińskiej i jej asystenta Mikołaja Morawskiego oraz pełnomocnika.
Kontrasygnata M. Bielskiego z magistratu policji
i radnego Szymkiewicza. Z pieczęcią lakową miejską.
Na papierze stemplowym. Bifolium, 34 cm.
300,–
113. [CIEPLICE] Fundations-Buch für die katholische Pfarrkirche zu Warmbrunn. Verzeichniß der Fundationen bei der Katholischen Pfarrkirche zu Warmbrunn. Lata 1811-1867, 35 cm, k. 19. Spis intencji
mszalnych i ofiar na rzecz katolickiego kościoła
farnego w Cieplicach. Obejmuje wykaz 25 zapisów
z lat 1822-1867 i 15 z lat 1811-1858. Przykładowo
Gräfin Schaffgotsch zapisuje 50 Reichstalarów na
instrumenty kościelne pod datą 9 VIII 1828 pod
warunkiem odprawienia 2 mszy za zmarłych Józefa
i Urszulę; czy też Joseph Haendel „pro Josepho fundatore in honorem St. Josephi pro familia Haendel”
przeznacza podobną sumę w 1836 r.
Brak grzbietu i tylnej okładki, rękopis zwarty.
200,–
114. ĆWIKLIŃSKA Mieczysława (1879-1972),
aktorka teatralna i filmowa, śpiewaczka. Kartka
z życzeniami w formie bileciku wizytowego,
dat. 4 XII 1961. 6,5 x 10,3 cm.
Z odręcznym pismem i autografem aktorki.
100,–
48
115. [FRANK Hans (1900-1946), generalny gubernator okupowanych ziem polskich 1939-1945] Der
Generalgouverneur. Krakau, den … Oryginalny papier
listowy Hansa Franka z okresu jego urzędowania.
A4, k. 1.
Z suchym wytłokiem orła hitlerowskiego III Rzeszy
i drukowanymi napisami:” Der Generalgouverneur”
i „Krakau, den”. Stan bardzo dobry.
150,–
116. [GEBETHNER i WOLFF] Zbiór 14 listów do
warszawskiej firmy wydawniczej Gebethner i Wolff.
Lata 1923-1930. K. 17, różne formaty.
Zbiór materiałów do działalności słynnej firmy
księgarsko-wydawniczej z autografami wybitnych
literatów i twórców kultury polskiej. Zawiera m.in.
listy Wiktora Dody w sprawie jego dzieła „Literatura
Polski Odrodzonej”; Hipolita Gliwica (1878-1943),
polityka i działacza gospodarczego oraz wolnomularza
w sprawie wydania jego książki; Józefa Jankowskiego
(1865-1935), pisarza i poety oraz prezesa Instytutu
Mesjanistycznego im. J.M. Hoene-Wrońskiego na temat
recenzji książki Ferdynanda Goetla; Wandy SkarbekKruszewskiej (1905-2007), późniejszej Andrzejowej
Rotwandowej, w sprawie edycji angielskiej książki;
Włodzimierza Perzyńskiego (1877-1930), dramatopisarza i poety, w sprawie finansowej i odpowiedź nań
Gustawa Wolffa (1872-1951); prof. Adama Skałkowskiego (1877-1951), historyka, dotyczący pracy
„Z dziejów insurekcji 1794”; Mieczysława
Smolarskiego (1888-197), pisarza, w sprawie jego
książki „Miasto światłości” (na blankiecie „Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej”); Wandy Ułaszyn (żona
językoznawcy Henryka) w sprawie tłumaczenia książki
G. Lombroso „O duszy kobiecej”. Część listów opatrzona parafą „R” — Mieczysława Rulikowskiego
(1881-1961), kierownika działu literackiego wydawnictwa oraz odpowiedziami w brudnopisie pisanymi ołówkiem.
1000,–
117. [GOSTYNIN] Naczelnik Powiatu Gostyńskiego. Zawiadomienie wójtów gmin i burmistrzów
miast Nr 13138, dat. Kutno 1 (13) VII 1861, k. 1.
20 x 16 cm.
Drukowane zawiadomienie naczelnika powiatowego
J. Świecimskiego do niższych organów administracji
w sprawie wychodźcy polskiego Aleksandra Sobolewskiego z guberni grodzieńskiej, który nie otrzymał
zgody na powrót do kraju. . Przy nagłówku dopisek
ręczny z epoki: „Do burmistrza miasta Kutna” oraz
rękopiśmienna adnotacja burmistrza Kutna, z epoki.
Na odwrocie współczesna tuszowa pieczątka heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego. Stan dobry.
120,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
118. [GOSTYNIN] Naczelnik Powiatu Gostyńskiego. Zawiadomienie wójtów gmin i burmistrzów
miast Nr 9733, dat. Kutno 3 (15) VII 1861, s. 2.
20 x 16 cm.
Drukowane zawiadomienie naczelnika powiatowego
J. Świecimskiego do niższych organów administracji
zawierające listę 8 osób, które otrzymały pozwolenie
przyjazdu do Królestwa Polskiego w charakterze cudzoziemców. Wśród nich pojawiają się nazwiska emigrantów popowstaniowych i ich rodzin. Dotyczy Wincentego Noińskiego i jego brata Aleksandra, prezesa Sądu
Kryminalnego w Płocku; Kajetana Wolskiego; Arnolda
Piusa; Franciszka Jeszki; Eustachego Jawornickiego;
Aleksandra Panosiewicza; Jana Józefa Baranowskiego
oraz Edwarda Hr. Łubińskiego (Łubieńskiego), poddanego papieskiego. Przy nagłówku dopisek ręczny
z epoki: „Do burmistrza miasta Kutna”. Na odwrocie
współczesna tuszowa pieczątka heraldyczna Zbigniewa
Rzeszotarskiego oraz rękopiśmienna adnotacja burmistrza miasta Kutna z epoki. Stan dobry.
150,–
119. GRABOWSKI Stanisław hr. (1780-1845), syn
naturalny króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i Elżbiety Szydłowskiej, senator-wojewoda
(1825-1831) i minister oświaty i wyznań (1821-1832)
Królestwa Polskiego. Pismo Komisji Rządowej Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego do Pawła
Tomaszkiewicza, profesora Szkoły Wojewódzkiej
w Kielcach, dat. Warszawa 29 IX 1828. 34,5 cm.
Pismo na blankiecie urzędowym z autografem Stanisława Grabowskiego, jako ministra prezydującego
i sekretarza jeneralnego rady. Bifolium. Ślady składania
i odbarwienia.
400,–
120. GUTKOWSKI Jan Marceli (1776-1836),
biskup janowski (podlaski) 1826-1842 — List do
Tadeusza [?] Hrabi Łubieńskiego z okazji nieporozumień z Rządem pisany, dat. Janów [Podlaski] 4 XII
1836. 34,5 cm, s. [8].
Odpis z epoki [1 poł. XIX w.]. List ten stanowi
obraz początku konfliktu biskupa z rządem w obronie
praw Kościoła odnoszących się do małżeństw katolickich (w tym mieszanych), czy udzielania posług religijnych unitom. Punkt po punkcie biskup zbija w nim
argumenty władzy rządowej w formie stanowczej.
W liście zarysowano konflikt ordynariusza z gen. Jewgienijem Gołowinem (1782-1858), zastępcą namiestnika w Radzie Stanu Królestwa Kongresowego i członkiem Rady Administracyjnej. Narastający konflikt
przyczynił się w kilka lat później do aresztowania
biskupa i deportacji go do Rosji. Ślady składania,
zbrązowienia i zabrudzenia. Tekst czytelny. Wyjątkowy
dokument epoki.
200,–
121. HOFMAN Wlastimil (1881-1970), malarz.
List do bliżej nieznanej redakcji w odpowiedzi na
pytania w sprawie swojego życia i sztuki. Pismo
odręczne artysty wraz z autografem, dat. Szklarska
Poręba 12 II 1949. 30 x 21 cm, k. [1].
List Wlastimila Hofmana wyjaśniający motywy
osiedlenia się artysty w Szklarskiej Porębie w 1947 r.
oraz jego stosunek do sztuki. Cenny dokument autobiograficzny dla zrozumienia twórczości i życia ucznia
Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana
Stanisławskiego. Dziurkowania przy lewym marginesie
z niewielką ingerencją w tekst oraz ślady składania.
Stan dobry.
500,–
122. JÓŹWIAK Franciszek, ps. „Witold” (18951966), gen. dyw. LWP, komendant Główny Milicji
Obywatelskiej 1944-1949 — Dyplom za wierną służbę
na straży ładu i bezpieczeństwa demokratycznej Polski
w drugą rocznicę M.O. milicjantowi ppor. Margutowi
Antoniemu, nr 2083. 7 X 1944 — 7 X 1946.
Blankiet drukowany z emblematami symbolizujacymi MO (tarcza, proporce z flagą polska i broń),
ręcznie wypełniany z pieczęcią tuszową: „Rzeczpospolita Polska — Komenda Główna Milicji Obywatelskiej”
i takimż faksymile podpisu komendanta „Witolda”.
Ślad po złożeniach.
120,–
123. [KONOPKA h. Nowina] Zbiór 13 dokumentów związanych z rodem Konopków z Mogilan
i Modlnicy k. Krakowa z lat (1694, 1728, 1782),
1823, 1827, 1860-1871, k. 21, przeważnie bifolia.
Różne wymiary.
Obejmuje m.in. obrachunek pomiędzy braćmi
Michałem Konopką (1782-1833) z Zaleszan i Stanisławem Konopką (1787-1850) z Mogilan, dat. Zaleszany 1 VII 1823 kompromis; korespondencję Józefa
Konopki (1818-1880), ziemianina z Mogilan i etnografa, z c.k. Wydziałem Krajowym i c.k. Towarzystwem Gospodarczo-Rolniczym w Krakowie oraz
Towarzystwem Kredytowym Galicyjskim; list biskupa
tarnowskiego Józefa Alojzego Pukalskiego do Józefa
Konopki w sprawie obsady parafii w Mogilanach;
kopie rozrachunków na roboty złotnickie sporządzone
ze szczegółową specyfikacją co do wyrobów i użytego
złota z z XVII-XVIII w. Język polski i niemiecki. Pieczęcie urzędowe opłatkowe bądź tloczone. Papier
firmowy z wytłokami suchymi. Część dokumentów
posiada pieczęcie tuszowe: „Archiwum Familii Nowina
Konopków”z herbem Nowina.
680,–
124. [KRASICZYN — przepisy kulinarne]. Krasiczyn 1925. 31,5 x 13,5 cm, s. [1], 185. Opr. ppł.
(zeszytowa) z okł.
49
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
125
Zbiór setek przepisów kulinarnych z kuchni zamkowej ks. Sapiehów w Krasiczynie z podziałem na:
a) zupy; b) sosy; c) jarzyny; d) ryby; e) leguminy;
f) kremy; g) kompoty; h) konfitury; i) konserwy;
j) sałaty; k) ciasta l) mięsa; m) różne oraz uzupełnienia dopisywane później lub pomiędzy. Rękopis o charakterze użytkowym, pisany różnymi charakterami
pisma. Praktyczna książka kucharska z okresu międzywojennego.
200,–
125. KRASIŃSKI hr. [z Opinogóry] — List
w języku francuskim do nieznanej baronesy Hanny
o charakterze kurtuazyjnym, z prośbą o opinię na
temat przesłanej książki. Na papierze z kolorowym
ozdobnym nadrukiem, 10,5 x 16,5 cm (po rozłożeniu).
Podpisano „Krasinski”. Koperta ozdobna z wytłoczonym na kolorowej wyklejce czteropolowym herbem
hrabiów Krasińskich z ordynacji opinogórskiej. Rodzaj
papeterii wskazuje na 2 poł. XIX w., zaś herb
sugeruje, iż autorami listu mogli być jedynie Władysław hr. Krasiński (1844-1873), II Ordynat na Opino-
50
górze, syn poety Zygmunta lub Adam hr. Krasiński
(1870-1909), III Ordynat na Opinogórze. Stan bardzo
dobry.
300,–
126. KULISIEWICZ Tadeusz (1899-1988), grafik
i rysownik oraz profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Kartka pocztowa do Jana Poniatowskiego (1907-?), dat. Warszawa 22 VII 1957.
10 x 15 cm, k. pocztowa kolorowa.
Pismo odręczne z autografem artysty Tadeusza
Kulisiewicza do ks. Jana Poniatowskiego (1907-?),
potomka Stanisława Poniatowskiego, podskarbiego
litewskiego, bratanka ostatniego króla Polski, z informacjami o zagranicznych podróżach i wystawach.
Drobne zagniecenia. Stan dobry.
100,–
127. LEWICKI Michaił Iwanowicz (1761-1831),
cesarsko-rosyjski gen. lejtenant piechoty i komendant
miasta Warszawy 1814-1830. Pismo do NN Wilskiego, regenta aktowego przy Trybunale Cywilnym
Pierwszej Instancji Województwa Mazowieckiego
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
w sprawie ewentualnych sukcesorów zmarłego majora
Szymona Zabiełły, dat. Warszawa 8 IV 1826 z podpisem „Komendant Generał Leytnant Lewicki”. Karta
32 x 21,5 cm.
W górnym prawym rogu nadruk urzędowy gen.
Lewickiego oraz numer, data roczna i miejsce wystawienia. Język polski. Na odwrocie karty projekt odpowidzi na pismo generała. Dotyczy wyjaśnienia wszystkich sukcesorów zmarłego — wdowy Teresy
z Łukianowiczów, jego brata Jana Zabiełły, rachmistrza
oraz matki w związku z prawami do dóbr Kozliszki
i Pełweliszki.
Przyczynek do genealogii rodu Zabiełłów. Drobne
ubytki narożników karty bez uszczerbków dla zasadniczego tekstu.
120,–
128. [LUBLIN] Cechowe Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Trzody Rzeźnej w … Warszawa 1932.
Ministerstwo Skarbu. 36 x 24 cm, s. [2], 16, [1], opr.
karton.
Maszynopis. Wewnątrz statut Towarzystwa
zatwierdzony przez Państwowy Urząd Kontroli
Ubezpieczeń Ministerstwa Skarbu z pieczęcią
tuszową i zezwoleniem dyrektora na działalność dat.
23 I 1932. Egz. przesznurowany z pieczęcią lakową
tegoż Urzędu. Uwagi końcowe czerwonym piórem.
Miejscami przybrudzenia i odbarwienia ostatnich
kart. Grzbiet i krawędzie nieznacznie
uszkodzone.
200,–
129. [LUBLIN] Cech Mistrzów Stolarzy w … (Protokóły Zebrań). [Lublin 1940-1949]. 33 x 22 cm,
s. [108], opr. ppł.
Karty zapisane przeważnie dwustronnie z protokołami z poszczególnych zebrań od października 1940
do czerwca 1950 r. Tytuł podług pieczęci na pierwszej
karcie księgi. Stan bardzo dobry.
200,–
130. [LUBLIN] Księga Protokołów Cechu
Zdunów. [Lublin 1943-1949]. 30,5 x 21,5 cm,
s. [54], opr. ppł.
Karty zapisane dwustronnie z protokołami
z poszczególnych zebrań od marca 1943 do grudnia
1949 r. Tytuł podług oryginalnej nalepki na przednim
licu księgi. Stan bardzo dobry.
200,–
131. [LUBLIN] (Protokoły Zgromadzenia Bednarzy
w Lublinie) [Lublin 1829, 1833-1903]. 34 x 22 cm,
s. [80], opr. psk.
Karty zapisane dwustronnie w języku polskim
i rosyjskim z protokołami zebrań z różnych lat. Dołączono 7 k. luzem stanowiącymi przeważnie załączniki
do zebrań. Na przednim licu tytuł księgi w języku
rosyjskim (księga była w nim prowadzona po 1864 r.).
Stan dobry.
360,–
132. [LUBLIN] Protokoły Zgromadzenia Bednarzy
w … [Lublin 1917-1936]. 34 x 21,5 cm, s. 100,
opr. ppł.
Karty zapisane dwustronnie w połowie z protokołami zebrań od czerwca 1917 do marca 1936. Dołączono luzem różne dokumenty zawierające spisy adresowe członków Zgromadzenia z 1936 r. oraz listy
składkowe, w tym na sztandar Chrześcijańskiego
Towarzystwa Rzemieślniczego w Lublinie. Tytuł księgi
podług napisu na przednim licu. Księga zalegalizowana
pieczęcią lakową starostwa grodzkiego w Lublinie
z 1930 r. Dodatkowo Księga Ewidencyjna Uczniów
Bednarzy w Lublinie, zawierająca wypełnione 2 karty
za rok 1930. Stan ogólny dobry.
300,–
133. [LUBLIN] Urząd Starszych Zgromadzenia Ślusarzy, Tokarzy, Kotlarzy i Pilnikarzy w … Protokoły
Zebrań. Książka protokołów Zarządu. [Lublin 19351948]. 35 x 25 cm, s. [174], opr. ppł.
Karty zapisane dwustronnie z protokołami
z poszczególnych zebrań od lipca 1935 do stycznia
1948 r., łącznie z okresem niemieckiej okupacji. Tytuł
podług pieczęci na przednim licu księgi. Stan bardzo
dobry.
300,–
134. ŁUBIEŃSKI Feliks hr. (1758-1848), minister
sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego — List do
Kobylińskiego, notariusza w Lublinie w sprawie
dymisji, dat. Warszawa 23 XI 1811.
Na blankiecie z ryt. w miedziorycie szyldem:
„Minister Sprawiedliwości”, z odręcznym autografem
ministra („Łubieński”). Ślady składania i łamania pieczęci lakowej oraz ślad ministerialnej pieczęci tuszowej
na odwrocie. Wewnątrz współczesna pieczęć heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego.
150,–
135. MIKOŁAJ I (1796-1855), car Rosji i król
Polski. Patent na stopień kapitana gwardii dla Piotra
Isupowa, dat. 11 XI 1829. Dyplom blankietowy ryt.
w miedziorycie z dwugłowym orłem carskim na szczycie i panopliami u dołu oraz tekstem wewnątrz.
Z autografami szefa sztabu [Iwana] hr. Dybicza i gen.
Potapowa oraz pieczęcią sztabu głównego odciśniętą
w papierze. Karta pergaminowa, 34,5 x 54,5 cm.
Język rosyjski. Iwan Iwanowicz Dybicz-Zabałkański
[Diebitz] (1785-1831), feldmarszałek rosyjski, głównodowodzący wojsk rosyjskich podczas kampanii bałkańskiej w latach 1828-1829 i w czasie powstania
51
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
135
listopadowego 1830-1831. Na odwrocie notatki kancelaryjne. Pieczęć odklejona od podłoża lakowego
(luzem). Ślad złożenia. Poza tym stan dokumentu
bardzo dobry.
3200,–
136. [MIŃSK Litewski, obecnie Białoruski] Akta
dotyczące stosunków majątkowych i wyprzedaży dóbr
Samochwałowicze z folwarkiem Nowiki nad Ptyczą
w pow. mińskim należących niegdyś do Waleriana
Pawłowicza Mielnickiego, generał majora i gubernatora
mińskiego. Zbiór dokumentów z lat (1899) 1905–
1920, k. 69, różne formaty (przeważnie folio, zwykle
jednostronne).
Po śmierci W.P. Mielnickiego majątek odziedziczyły
córka Aleksandra i żona Elena Władimirowna z domu
Korostowiec (zm. 1932), 2.v. za księciem Nikołajem
Pietrowiczem Dołgorukowym (1853 — po 1912).
Wspomniane akta dotyczą wzajemnych stosunków
związanych z zarządzaniem majątkiem oraz wyprze-
52
daży poszczególnych dziesięcin i mniejszych części
okolicznym włościanom w latach 1918-1919. Samochwałowicze stanowiły majątek poradziwiłłowski systematycznie parcelowany od 2 poł. XIX w., o dość
żyznych ziemiach i łąkach nadrzecznych, młynie
znacznej propinacji i dochodach przed I wojną światową.
Język rosyjski i polski. Dokumenty w maszynopisie
i rękopisie, przeważnie uwierzytelnione przez notariuszy mińskich lub moskiewskich. Część dokumentów
tłumaczona na język polski. Mińsk stanowił po 1918
miasto przechodzące kolejno spod okupacji niemieckiej
pod bolszewicką lub polską (do czasu wycofania się
Polski z pretensji do Mińska po pokoju w Rydze
w 1921 r.). Pieczęcie notarialne rosyjskie i znaczki
opłaty skarbowej oraz pieczęcie polskie z lat 19181920. Luźne składki. Miejscami odbarwienia i zaplamienia. Dokumenty czytelne.
600,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
137. MIRSKI-ŚWIATOPEŁK Antoni (1907-1942),
ksiądz jezuita, zamordowany w czasie wojny przez
Niemców na Białorusi — Książeczka służbowa,
L. 5463. Warszawa 1935. Związek Harcerstwa Polskiego. 13,5 x 8,5 cm, s. 24, fot. legitymacyjna.
Rubryki ręcznie wypełniane. Wystawiona 21 I 1936 r.
przez Komendanta Chorągwi Harcerzy — ZHP Okręg
Lubelski (podpis nieczytelny).
Z odręcznym podpisem właściciela pod fotografią
oraz podpisem drużynowego (ksiądz Tomasz Rostworowski). Liczne podpisy i adnotacje wewnątrz książeczki dotyczące przebiegu służby od 1922 r., wraz
z udziałem w obozach, przydziałem organizacyjnym
(ostatni Wilno). Stan bardzo dobry.
300,–
138. MORSKI Ignacy hr. (1761-1819), szambelan
c.k. i JKMci oraz członek Stanów Galicyjskich —
Testament zapisujący dobra Zawieprzyce z przyległościami (Wólka Zawieprzycka, Spiczyn, Charlęż, Jawidz
i Grabianowice) w Królestwie Polskim (ówczesny pow.
lubelski) Zofiii z hr. Potockich hr. [sic!] Czosnowskiej,
dat. Lwów 6 IV 1817 r. Z własnoręcznym autografem
hr. Morskiego, osobistą akceptacją Zofii z Potockich
Czosnowskiej i odręcznymi podpisami świadków:
Józefa Szeptyckiego, kawalera Orderu Orła Białego
i św. Stanisława i Erazma hr. Komorowskiego h. Ciołek
(zm. 1835), generała majora wojsk koronnych i kawalera Orderu św. Stanisława. Z herbami wszystkich
wymienionych odciśniętymi w laku. Bifolium,
35,5 x 22,5 cm.
Interesujący i obszerny testament Ignacego hr.
Morskiego, męża Magdaleny z hr. Dzieduszyckich
(1762-1847) z Zarzecza. Autor testamentu był czlowiekiem niezwykle obrotnym, lecz niesłychanie
skąpym, barwnie opisanym w pamiętniku Franciszka
Preka. Pozostając w separacji z żoną prowadził bogate
życie uczuciowe. Zofia z Czosnowskich Potocka
(1782-1857), 2.v. Oborska, dawna kochanka ks. Józefa
Poniatowskiego i matka jego nieślubnego syna, była
również przyjaciółką darczyńcy, któremu urodziła
córkę. Niniejsza donacja na rzecz kochanki ostatecznie
nie doszła do skutku, gdyż dobra te przypadły
krewnym, hr. Ostrowskim.
Dokument na papierze stemplowym z dwoma
tłocz. znakami opłat; herby w pieczęciach nieczytelne,
poza częściowo rozpoznawalnym herbem Zofii Potockiej (Pilawa pod koroną hrabiowską) i Ciołkiem
z Orderem św. Stanisława hr. Komorowskiego pod
koroną hrabiowską. Dołączono notę przewodnią
z autografem Ignacego hr. Morskiego na temat pobierania pożytków z darowanego majątku z kontrasygnatą
świadka Tytusa Starzyńskiego oraz z pieczęciami herbowymi w laku (zatarte). Ślady składania.
Stan dobry.
300,–
139. MORSKI Ignacy hr. (1761-1819) — Testamentowa donacja dóbr Łąki z przyległościami (Palikówka, Trzebowisko, Nowa Wieś, Terliczka, Łukawiec,
Wólka, Pogwizdów, Jasionka, Gęsiówka, Zaczernie,
Górka, Wysoka i Grunt) i Ocieka w cyrkule rzeszowskim prawem własności dla małoletnich Julianny,
Tomasza, Józefa i Stanisława hr. Ostrowskich, dzieci
Antoniego i Józefy z hr. Morskich hr. Ostrowskich,
dat. Lwów 24 VI 1818 r. Z podpisami hr. Morskiego,
osobistą akceptacją Antoniego hr. Ostrowskiego oraz
podpisem świadka Tomasza Dąmbskiego. Kopia
z epoki [ok. 1818]. 37 cm, s. [3].
Szczegółowy i skomplikowany testament Ignacego
hr. Morskiego, z pojawiającą się w tle kochanką Zofią
hr. [!] Czosnowską, która ostatecznie miała objąć
dobra Łąki. Ślady składania. Stan dobry.
300,–
140. [MORZE Bałtyckie] Dni Morza 24 VI-2 VII
[1939]. Inc.: „Nie damy się odepchnąć od
Bałtyku”. 1939. Projekt dwóch grafik propagandowych. Autor: S. Jungnikiel (S.J.). Z wykorzystaniem
wizerunku okrętu Rzeczypospolitej Polskiej [na
jednym z projektów z oznaczeniem „G” = niszczyciel
„Grom”] na tle wybrzeża z palmami. Dwa rysunki
piórkiem w tuszu na kartonie, 19,5 x 14 cm;
8,5 x 14,5 cm.
Niewielkie zagięcia przy krawędziach kartonu. Stan
dobry. Rzadkość.
400,–
141. [OBÓZ Zjednoczenia Narodowego] Deklaracja. Karta ewidencyjna. Inc.: „Uznając założenia ideowo-polityczne … Zarazem oświadczam, iż nie należę
do żadnej partii względnie stronnictwa politycznego
ani organizacji tajnej”. [B.m. 1937]. Karta 28 x 14 cm.
Deklaracja OZN do wypełnienia przez zainteresowanego wraz z kartą ewidencyjną zawierającą szczegółowe dane wstępującego oraz zadeklarowaną kwotą
miesięcznej składki. Na odwrocie adnotacje dotyczące
osób wprowadzających i funkcyjnych przydziałów.
Druk wewnątrzpartyjny. Ślad zagięcia. Poza tym stan
bardzo dobry.
250,–
142. [OPPMAN (Or-Ot) Artur] Awizacja komornicza z 6 XII 1929 r. Zabezpieczenie kwoty 200 zł plus
odsetki na rzecz Firmy Żelazo-beton Sp. z oo. od
Artura Oppmana i Mieszkaniowego Stowarzyszenia
Spółdzielczego Oficerów w Warszawie, z zabezpieczeniem interesów firmy Gebethner i Wolff — Księgarnia.
Komornik Sądu Grodzkiego w Warszawie: Konstanty
Chęciński, z podpisem i pieczęcią tuszową.
Ślad po złożeniu i drobne prztarcie.
Stan dobry.
100,–
53
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
143. PADEREWSKI Józef Ignacy (1860-1941), pianista i kompozytor — Program koncertu w Panton
House, 25, Haymarket [London 1899]. 23 x 14,5,
s. [2], portret artysty.
Program obejmujący utwory Bacha, Beethovena,
Chopina, Liszta i innych z fotografią polskiego artysty
i faksymile podpisu. Dołączono dwie wizytowe karty
z epoki: „J.I. Paderewski” oraz „Mr & Mme I.J. Paderewski”. Stan bardzo dobry.
450,–
143
144. PASZPORT wydany w imieniu Cesarza Rosji
Mikołaja Pawłowicza [Mikołaja I] dla akademika
Karola NEF[F]A na wyjazd z Rosji, dat. Sankt Petersburg, 5/17 czerwca 1850 roku. Wyd. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych. Z podpisem ministra spraw
wew. hrabiego Leona PEROWSKIEGO (1792-1856),
pieczęć cesarska (druk i suchy tłok) z orłem imperialnym rosyjskim. Z pieczęciami urzędowymi lakową,
tuszową i suchą. Bifolium z filigranem J.Whatman
1849, 47 x 30 cm.
Drukowany formularz z tytulaturą carską ręcznie
wypełniany, na odwrocie m.in. pieczęć konsulatu rosyjskiego w Rostocku, poselstwa rosyjskiego w Paryżu,
ambasady austriackiej w Paryżu oraz adnotacje w jęz.
rosyjskim, francuskim i niemieckim. Drugą kartę bifolium stanowi kopia paszportu w jęz. niemieckim.
Dokument rozerwany i wykruszony na złożeniach,
przetarcia na innych złożeniach oraz niewielkie zbrązowienia. Poza tym treść dokumentu, adnotacji i pieczęci czytelna. Dokument epoki paszportyzacji w carskiej Rosji.
200,–
145. [PĘKOSŁAWSCY h. Abdank] Zbiór dokumentów dotyczących m.in. genealogii rodu Pękosławskich h. Abdank. Lata 1838-1862. Różne formaty,
przeważnie folio. 7 jednostek, k. 14. Najcenniejszą
częścią zbioru są sumariusze dokumentów złożonych
przez Grzegorza Józefa Skubę Pękosławskiego do
Heroldii Królestwa Polskiego w latach 1837-1838
celem uzyskania dziedzicznego szlachectwa. Zawierają
dokładny spis zawartości dokumentów, które znajdowały się w aktach Heroldii spalonej doszczętnie
w 1944 r.
Pierwszorzędny materiał genealogiczny do historii
rodu Pękosławskich i poznania mechanizmu działania
Heroldii. Ponadto rękopiśmienne notatki genealogiczne
oraz osobiste dokumenty rodziny Pękosławskich.
700,–
148
54
146. [PŁOCK — PRZASNYSZ — MŁAWA —
LIPNO — OSTROŁĘKA] RAUTENSTRAUCH Józef
(1773-1842), generał dyżurny (późniejszy generał
dywizji) Wojsk Polskich, urzędnik Komisji Rządowej
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Wojny i kawaler najwyższych orderów polskich i rosyjskich — Pięć pism do mjr Rogowskiego, komendanta
Placu Kalisza, z poczt extradycyjnych od strony Prus
w Kaliszu, dat. Warszawa 27 IX, 11 X, 21 X (2)
i 4 XII 1818. Bifolia.
Dwa oryginalne listy z podpisem generała Józefa
Rautenstraucha i jego uwagami w postcriptum oraz
trzy kopie kopie ministerialne z epoki na pap. ze
znakiem wodnym (1818). Dotyczą wydawania
zbiegów z Królestwa Polskiego na teren państwa pruskiego, zwłaszcza z województwa płockiego. Ślady
składania, na pismach oryginalnych ślady po złamanych pieczęciach lakowych, poza tym stan bardzo
dobry.
(acc.) LISTA imienna młodzieży uszłych w kray
pruski z woiewództwa płockiego podana przez kommisarzy obwodowych. Stwierdzona przez prezesa kommisyi (Kobyliński), dat. Płock dn. 26 marca 1818
roku. 31,5 x 20 cm, s. [12], poszyt.
Zawiera listę 77 osób podług nazwisk i imion,
miejsc urodzenia, obwodu (z terenów powiatu
Przsnysz, Mława, Lipno i Ostrołęka), gminy, miejsca
ostatniego pobytu i miejsca ukrycia za granicą. Wśród
wymienionych spotykamy również nazwiska
szlachty zagrodowej z Mazowsza.
Zob. poz. 161.
1800,–
147. [POKLEWSKA-KOZIEŁŁ — ROPP]
DYPLOM na Krzyż „Pro Fide et Ecclesia in Russia
merito” (za zasługi dla wiary i Kościoła w Rosji) dla
Marii Poklewskiej-Koziełł, dat. Warszawa 18 X 1931.
Z podpisem arcybiskupa mohylewskiego Edwarda
barona Roppa („† Eduardus”) i pieczęcią okrągłą
z napisem „Eduardus de Ropp Archiepiscopus Metropolitanus Mohilovensis”wokół herbu arcybiskupa
(tuszowa). Karta
36,5 x 29,5 cm (zrolowana), tuba.
Edward baron Ropp (1851-1939), arcybiskup
mohylewski, ustanowił 8 V 1931 pamiątkowy krzyż za
zasługi dla wiary i kościoła w Rosji na polu dobroczynności katolickiej, chrześcijańskiej akcji społecznej
i katolickiej oświaty. Druk czarno-czerwony, język
łaciński. Dołączono tłumaczenie polskie aktu. Tuba
uszkodzona (brak końców). Stan dokumentu
dobry.
360,–
148. [POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864]
Rząd Narodowy / Komissarz Rządowy. 1863. Blankiet
komisarza rządu narodowego z symboliką Rządu
Narodowego Polskiego i herbem Polski, Litwy i Rusi
pod mitrą królewską. Papier bibułkowy ze znakiem
wodnym. Tekst równoległy w języku francuskim. Bifolium 20,5 x 13 cm. Stan bardzo dobry.
500,–
POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864. W 1919
r. po odzyskaniu niepodległości Rada Główna Opiekuńcza wspólnie z Ministerstwem Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy podjęły działania zmierzające do pomocy nielicznym już
weteranom powstania styczniowego 1863-1864. Prezentowany poniżej zbiór dotyczy poszczególnych
powiatów i jest związany z poszukiwaniami żyjących
weteranów oraz udzielaniem im pomocy. Zawiera
wykazy imienne żyjących weterenów z poszczególnych powiatów, a niekiedy opisy ich działalności
w okresie powstania. Dokumenty w dobrym stanie
zachowania, przeważnie rękopiśmienne lub blankiety
wypełnione, rzadziej maszynopisy. Koperty oryginalne,
przeważnie naderwane.
149. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864]
Powiat kielecki. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 8 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna RGO.
700,–
150. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
lubartowski. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 6 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna Ministerstwa.
450,–
151. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
olkuski. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 3 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna RGO.
200,–
152. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
opatowski. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 4 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna RGO.
400,–
153. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
płoński. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 2 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna Ministerstwa.
200,–
55
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
154. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
puławski. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 9 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna Ministerstwa.
700,–
(Darek, Klimkiewicz, Kozakow, Kamieński,
Kryłow, Majer vel Mejer, Makarow, Panownik i Selniewski), wieku, miejsca zamieszkania, przynależności
do parafii rzymsko-katolickiej przed konwersją na
prawosławie oraz adnotacją co do prawego
pochodzenia.
300,–
155. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
skierniewicki. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 4 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna Ministerstwa.
250,–
161. [WIELKOPOLSKA 1818] RAUTENSTRAUCH
Józef (1773-1842), generał dyżurny (późniejszy
generał dywizji) Wojsk Polskich, urzędnik Komisji
Rządowej Wojny i kawaler najwyższych orderów polskich i rosyjskich — Pismo do mjr Rogowskiego,
komendanta Placu Kalisza, mającego dozór posterunku
extradycyi, dat. Warszawa 7 XII 1818. Bifolium.
Pismo w sprawie procedury wydawania
55 zbiegów poborowych, poddanych państwa pruskiego, którzy uciekli z pruskiej części powiatu
pyzdrskiego na teren Królestwa Polskiego wraz
z listą tychże. Kopia ministerialna z epoki na pap. ze
znakiem wodnym (1818). Ślady składania, poza tym
stan bardzo dobry.
(acc.) LISTA 55 osób poborowych z okolic nadgranicznych Pyzdr oraz z okolic Wrześni, którzy uciekli
do Królestwa Polskiego przed poborem, dat. Września
23 X 1818. Bifolium, 31,5 x 20 cm.
Język niemiecki, francuski i polski. Zawiera
55 nazwiska polskie, w tym kilka o brzmieniu niemieckim. Kopia ministerialna z epoki na pap. ze
znakiem wodnym (1818). Ślady składania, poza tym
stan bardzo dobry. Zob. poz. 146.
500,–
156. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
sochaczewski. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 2 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna Ministerstwa.
120,–
157. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
stopnicki. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 6 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna Ministerstwa.
500,–
158. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] Powiat
warszawski. Wykaz pomocy udzielonej przez Radę
Główną Opiekuńczą dla weteranów powstania styczniowego w 1919.
Zbiór 8 dokumentów, różne formaty, koperta oryginalna RGO.
700,–
159. STYKA Adam (1890-1959), malarz — Kartka
pocztowa z reprodukcją własnego obrazu wystawionego w 1929 r. w paryskim salonie, wysłana do nieznanej damy, dat. Warszawa 30 XII 1930.
9 x 14 cm.
Pismo odręczne i autograf artysty.
360,–
160. [WARSZAWA — prawosławni] LISTA osób
przeszłych z wyznania rzymsko-katolickiego na wyznanie prawosławne, które albo obecnie mieszkają
w Archidiecezyi Warszawskiej, albo poprzednio należały do jednej z parafii w tejże Archidiecezyi za rok
1851. 32 cm, s. [3].
Spis 10 osób z Warszawy przeszłych z katolicyzmu
na prawosławie z wyszczególnieniem imion i nazwisk
56
162. WODZICKI Karol hr., kasztelanic sądecki
i starościc grzybowski — Zeznanie przed pisarzem
aktowym powiatu częstochowskiego Józefem Leśniewskim w związku z ustanowieniem plenipotentem Wawrzyńca Turkułła z Cielętnik, szambelana JKMci, dat.
Częstochowa 30 VII 1811. Bifolium, 33 cm.
Z podpisem urzędowym pisarza i pieczęcią tegoż
z herbem Księstwa Warszawskiego (lakowa).
Na papierze stemplowym. Stan pieczęci bardzo
dobry.
300,–
163. [WROCŁAW — ZAKOPANE] Die Hauptstadt
Breslau bekundet hiermit daß Sie die Patenschaft über
das Soldatenheim in Zakopane übernommen hat.
Breslau [Wrocław], im Juli 1942. Die Oberbürgermeister Hans Fridrich.
Dyplom na papierze ozdobnym drukowany
w 4 kolorach z niemieckim herbem Wrocławia
odbitym również w pieczęci opłatkowej z napisem
„Haupstadt Breslau” i z odręcznym autografem nadburmistrza miasta. Bifolium, 37 x 26,5 cm, teka ppł.
z tekturą.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
tycznej, w której otrzymujący świadectwo występuje.
Ślady składania, naddarcia i drobne przybrudzenia.
Nieczęsto spotykane w handlu wczesne galicyjskie
poświadczenie szlachectwa.
300,–
165
Potwierdzenie przez miasto Wrocław przejęcia
patronatu nad Domem Żołnierza w Zakopanem.
Grzbiet teki spękany. Dyplom minimalnie zagięty,
poza tym stan bardzo dobry.
150,–
164. WYROZĘBSKI Jan — Ekstrakt szlachectwa
z akt szlacheckich galicyjskich, dat. Lwów 13 I 1807.
Podpisy urzędowe i pieczęć lakowa (uszkodzona).
Druk urzędowy ręcznie wypełniony na papierze stemplowym. Bifolium, 37 x 25 cm. Poświadczenie szlachectwa wydane przez komisję Królestwa Galicji do
spraw szlachectwa z wyszczególnieniem księgi majesta-
165. [ŻYWIEC — HABSBURGOWIE] KSIĘGA
gości arcyksięcia Karola Olbrachta z Żywca. Wpisy
ok. 3000 osób z lat 1910-1918. Folio, s. [174]. Opr.
psk z epoki. Arcyksiążę Austriacki Karol Olbracht
(1888-1951) ukończył w 1910 r. szkołę wojskową
i rozpoczął karierę w armii austriackiej. W 1918 r.,
czując się Polakiem, wstąpił do Wojska Polskiego
w stopniu pułkownika. W tym czasie kandydatura
jego ojca do tronu polskiego była brana pod uwagę
przez środowiska konserwatywno-monarchistyczne
(zob. poz. 211). Arcyksiążę brał udział w wojnie
1920 r., za którą otrzymał Krzyż Walecznych.
Książka gości dotyczy wojskowego okresu działalności arcyksięcia, gdy znaczną część odwiedzających
stanowili oficerowie. Trzy czwarte wpisów należy do
oficerów armii austro-węgierskiej, są także delegaci
innych krajów europejskich. Reszta to wpisy cywilnych
arystokratów polskich, m.in.: Radziwiłłów, Czartoryskich, Baworowskich, Dzieduszyckich, Lanckorońskich, Ledóchowskich, Mycielskich, Potockich,
Szembeków, Tarnowskich, Zamoyskich. Są też,
przykładowo, dwaj ministrowie finansów — Wacław
Zaleski i Leon Biliński. Na uwagę zasługuje wpis późniejszego gen. broni Wojska Polskiego Tadeusza Rozwadowskiego (1866-1928), ówczesnego generała armii
austriackiej („Generalmajor von Rozwadowski”).
Z europejskich rodzin książęcych wpisali się m. in.:
Esterhazy, Hohenlohe, Liechtenstein, Lobkowicz, Pallavicini. Kilkakrotnie bywa też kapitan korwety —
późniejszy Regent Węgier — admirał Miklos Horthy.
W przypadku, kiedy arcyksięcia odwiedzała większa
grupa, wpisu dokonywała jedna osoba podając personalia pozostałych, dotyczy to jednak niższych rang
oficerów.
Unikatowa księga obrazująca życie towarzyskie
najwyższych kręgów arystokratycznych i wojskowych
Galicji w pocz. XX w. Stan dobry.
8000,–
57
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
262
58
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Historia
166. ALEKSANDER II (1818-1881) — Z Bożej
Łaski My (…), Cesarz i Samowładca Wszech Rossyj,
Król Polski. Manifest w związku ze śmiercią ojca cara
Mikołaja Pawłowicza. St. Petersburg 18 II 1855.
33 cm, k. [1].
Na odwrocie pieczęć heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego.
60,–
167. ANTIQUARIAN and topographical remains
of the most interesting objects of curiosity in Great
Britain. Consisting of a Series of one hundred highly
finished engravings, accompanied with letter press
descriptions. In two volumes. Vol. 1. London
(Londyn) 1816. W. Smith and Co., s. [104], tabl. ryc.
50 (miedzioryty), 21,5 cm, opr. skóra z epoki ze złoc.
na grzbiecie i licach, wyklejki marmoryzowane
z epoki, brzegi k. złoc.
Jedynie tom 1. Opisy 50 kościołów, szpitali,
i innych obiektów zabytkowych na terenie 17 hrabstw
brytyjskich. Miedzioryty różnych autorów, sygnowane
i datowane na 1809 r. Zażółcenia papieru, poza tym
stan bardzo dobry. Ładny egz.
800,–
167
168. [ARMIA Krajowa] POLSKA Ilustrowana. Warszawa, marzec 1944 [Wyd.: Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK]. 24,5 cm, s. [4].
Ilustrowana kronika z walk żołnierzy Armii Krajowej. Fotografie przedstawiają m.in. Oddział Partyzancki 9 pp. Ziemi Zamojskiej; 77 i 78 pp z woj.
nowogródzkiego, operację rannego żołnierza w warunkach partyzanckich. Dodatek do pisma „Wiadomości
Polskie”.
50,–
169. BALZER Oswald Marian — Unia horodelska.
Odczyt wygłoszony na publicznem posiedzeniu Akademii Umiejętności dnia 3 maja 1913 r. Kraków 1913
Akademia Umiejętności. 20 cm, s. [2], 32. Opr. ppł.
Pieczęcie i naklejki: „Bibljoteka SS. Urszulanek we
Lwowie”. Znaczenie unii — polsko litewskiej z 1413 r.
piórem wybitnego historyka polskiego.
50,–
170. BACH Ioannes Augustus, STOCKMANN
Aug. Cornelius — Historia iurisprudentiae romanae.
Quatuor libris comprehensa. Editio sexta prioribus
longe emendatior. Novis observationibus auxit…
167
Lipsiae 1807. Sumptibus Io. Ambr. Barthii, s. XX,
752, [2], 21 cm, opr. psk. z epoki, tytulatura złoc.
Nieaktualne znaki własnościowe. Monograficznie
ujęte, bardzo szczegółowe, dzieje prawa rzymskiego od
Prawa XII Tablic po Kodeks Justyniana.
Otarcia oprawy. Stan dobry.
250,–
171. BERNSTEIN Eduard — Die Aufgaben der
Juden im Weltkriege. Berlin 1917 Erich Reiss Verlag.
21,5 cm, s. 52, [4]. Opr. karton wyd.
59
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Sprawa żydowska w czasie I wojny światowej. Okł.
poplamiona.
50,–
172. BERTRAND Louis — Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique depuis 1830. Préface
par Émile Vandervelde. T. 1-2. Bruxelles (Bruksela),
Paris (Paryż) 1906-1907, t. 1: s. XIV, [2], 450, [6]; t.
2 : [4], 692, [8], liczne ilustr. w tekście, 27 cm, opr.
ppł, ze złoc. tytulaturą na grzbiecie.
Nieaktualna pieczęć własnościowa Centrali Związków Zawodowych Górników w Jolimont. Bogato ilustrowane i udokumentowane dzieje ruchu socjalistycznego i demokratycznego w Belgii od 1830 r. do daty
wydania oferowanego dzieła. Stan bardzo dobry.
250,–
173. [BIELECKI Czesław, KELUS Jan Krzysztof
i SIKORSKA Urszula] — Mały konspirator [red.
Magdalena Leja]. Wyd. 1. Warszawa 1983 Wydawnictwo CDN. 14,6 x 10 cm, s. [4], 3-29, [1]. Offset
z maszynopisu. Okł. z papieru pakowego. Nakład 1
(odległość tytułu od sygnetu wydawnictwa na okł.: 46
mm, na s. tytułowej flaga w nazwie wydawnictwa pod
literą „a” w tytule).
Kultowa i najbardziej popularna broszura z okresu
stanu wojennego, zawierająca poradnik dla konspiratorów i wskazówki jak zachowywać się wobec Służby
Bezpieczeństwa. Stan bardzo dobry.
45,–
174. [BOLSZEWIZM] Inc.: „Przez bolszewizm
umniejszony / Wygłodzony, wycieńczony, / W ustawicznej śmierci grozie / Chłop się wiesza na powrozie”.
[B.m. 1920] Wyd. „Żołnierza Polskiego” (z cyklu:
„Przyjemności bolszewickie”. 14,2 x 9 cm, k. [1], rys.
Pocztówka z rysunkiem powieszonego chłopa polskiego. Na odwrocie pieczęć: „Dowództwo Baonu
Etap. No 4”, „Cenzurowano”. Karta czysta. Drobne
naddarcia na marginesach. Stan dobry.
60,–
175. CASSE du A. Mémoires et correspondance
politique et militaire du roi Joseph. Tome dixième.
Publiés, annotés et mis en ordre par ... Paris (Paryż)
1854. Perrotin, Libraire Éditeur, s. [4], 480, opr. pł.
czerwone ze złoc. tytulaturą na grzbiecie, brzegi k.
marmoryzowane.
Tylko tom 10. Na licu tłoczony złotem superekslibris heraldyczny Zygmunta Czarneckiego, herbu „Prus
III” wewnątrz na k. tyt. pieczęć tuszowa „ Marcelli
Czarnecki”.
Drugie wydanie korespondencji króla Józefa Bonaparte z lat 1814-1844. Józef Bonaparte, wł. Giuseppe
Napoleone Buonaparte, hiszp. José I de España, (ur. 7
stycznia 1768 w Corte, zm. 28 lipca 1844 we Floren-
60
175
cji) — król Neapolu w latach 1806–1808 i Hiszpanii
w latach 1808-1813. Pozostawił gigantyczną korespondencję, wydaną w 10 tomach w latach 1850-1852
w Paryżu, bezcenne źródło dla historyków epoki napoleońskiej.
Literatura: Dictionnaire de biographie française,
tom VI, Paris 1937; Nouvelle biographie générale, tom
42, Paris 1862. Stan bardzo dobry.
600,–
176. CHEŁMIŃSKI Jan v., MALIBRAN A. —
L’Armée du duché de Varsovie. Paris (Paryż) 1913.
Leroy i Cie, s. [8], III, 314, [2], tabl. ilustr. 18 (winno
być: 48; ilustracje barwne, naklejone na karton), tabl.
cz.-b. 9 (winno być: 10), ilustr. w tekście 24, bez
oprawy.
Nakład 1000 egz. numerowanych, oferowany
jest bez numeru. Na k. przedtyt. fac-simile podpisu
Jana v. Chełmińskiego. Podstawowa monografia Armii
Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1815, ilustrowana pięknymi reprodukcjami obrazów Jana V. Chełmińskiego. Tekst kompletny. Egz. częściowo nierozcięty. Brak 30 tabl. kolorowych i 1 cz.-b.
1100,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
176
177. [CHODŹKO Leonard]. La Pologne historique,
littéraire, monumentale et pittoresque ou scènes historiques, monuments, monnaies, médailles, costumes,
armes... Publiée par Ignace-Stanislas Grabowski. Paris
(Paryż) 1839–1841. Au Bureau Central, s. [2], 472,
[2] — prospekt wydawnictwa], XXXII (lista subskrybentów dzieła), 30 cm, opr. z epoki: francuski psk.
ze złoc.
Jednotomowa edycja monumentalnego dzieła obejmującego m. in. dzieje Polski, literaturę, kulturę,
monografie miast i siedzib historycznych, numizmatykę i biografie wybitych Polaków. Brak rycin. Charakterystyczne dla tego wydawnictwa zażółcenia pap.
Otarcia opr., pęknięcie skóry opr. przy grzbiecie.
300,–
178. CHOIŃSKI-JESKE Teodor — Dokąd Żydzi
dążą? Warszawa 1921 B.w. 17 cm, s. 24. Opr. psk
współcz., okł. oryg. brosz. zach.
Praca antyżydowska. Na marginesach komentarze
nieprzychylne autorowi pisane atramentem przez rozgniewanego czytelnika: np. s. 3: „a tobie goju się nie
podoba? co Bóg obiecał w piśmie świętem twojemu Narodowi?
To taki z ciebie katolik? Zaiste Bóg uczynił cię głupim!!”,
s. 11: „Kule karabinów i armat są najwspanialszym
dowodem głupoty gojów”; s. 21: „tak myśli tylko głupi goj!!;
„ale głupi”; „prędzej się pomyli głupi goj — jak mądry żyd!”
(pisownia oryginalna zachowana).
60,–
179. CHOŁODECKI BIAŁYNIA Józef — Jeneralicya polska w powstaniu listopadowem. Szkic przy-
61
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
godny. (Odb. z Tygodnika „Nasz Kraj”). Lwów 1906
Nakł. autora. 22,5 cm, s. 66, [1], ilustr.
Omówienie funkcji i roli poszczególnych generałów
podług starszeństwa. Grzbiet pęknięty. Wewnątrz
czysty egz.
50,–
180. CZERMAK Wiktor — Studya historyczne.
Kraków 1901 Spółka Wydawnicza Polska, 20,5 cm,
s. 341, [2]. Opr. psk z epoki.
Artykuły dotyczące Polski XVII w., m.in. z archiwów prywatnych. Brak karty przedtyt., wycięcia
dolnych krawędzi marginesu na s. 17 i 341. Otarcia
grzbietu i krawędzi opr. Poza tym stan dobry.
120,–
181. DEUTSCHE Gestalter und Ordner im Osten.
In Verbindung mit dem Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau, unter Mitwirkung von zahlreichen Mitarbeitern von Kurt Lück. Posen 1940 Histor. Gesellschaft im Warthel. 23 cm, s. XII, 341, k. tabl. [28],
ilustr.
Ostdeutsche Forschungen; Bd. 12. Forschungen zur
Deutsch-Polonischen Nachbarschaft im Ostmitteleuropäischen Raum; 3.
Exlibris Józefa Zawadzkiego. Zbiór studiów historycznych związanych z Polską. Zawiera m.in.: szkice
historyczne na temat działalności kilkunastu osób
pochodzenia niemieckiego w Polsce (m.in.: Elżbieta
Habsburżanka, matka królów i żona Kazimierza Jagiellończyka; Jan Turzo, burmistrz Krakow; Jan Haller,
drukarz polski; Jan Boner, bankier; Jan Dantyszek,
biskup warmiński; Michał Gröll, drukarz JKMci; Jan
Szuch, architekt i ogrodnik; Tomasz Dangel, fabrykant
powozów; Jerzy Bandtkie , bibliotekarz i bibliograf;
Józef Elsner, muzyk; Ludwik Geyer, pionier przemysłu
łódzkiego czy Bogumił Krusche, przedsiębiorca
z Pabianic). Drobne uszkodzenie górnej części
grzbietu.
120,–
182. DIDEROT Denis, GRIMM Frédéric-Melchior
baron de. Correspondance littéraire, philosophique et
critique adressée à un souverain d’Allemagne, depuis
1753 jusqu’en 1769, par le … et par Diderot. Première partie. Tome second. Paris (Paryż) 1813. Longchamps — F. Buisson. s. [4], 478, 20,5 cm, opr. psk.
z epoki ze złoconą tytulaturą, brzegi k. barwione.
Z Biblioteki króla Ludwika Filipa w Neuilly
(pieczęć tuszowa: Bibliothèque du Roy — Neuilly).
U góry grzbietu pod koroną królewską monogram
wiązany tłocz. złotem: L(ouis) P(hilippe d’Orléans).
Oferowane dzieło zawiera korespondencję od marca
roku 1756 do listopada 1759 r. barona Grimma,
tajnego agenta mocarstw północnej Europy działającego we Francji. Autor w swoich listach opisuje wyda-
62
182
rzenia i znaczące postaci drugiej połowy XVIII wieku,
głównie swoje kontakty z encyklopedystami i z ludźmi
przyszłej rewolucji. Stan bardzo dobry. Efektowny
egzemplarz. Por. poz. 201.
750,–
183. DISCOURS prononcé par sa Majesté l’Empereur et Roi à l’ouverture de la Diète du Royaume
de Pologne le 15 (27) mars 1818. Varsovie (Warszawa)
1818. B.w., 4to, s. 8, 26,5 cm, bez oprawy.
Oferowany dokument drukowany to składka
z tekstem francuskim mowy króla polskiego, a cesarza
Rosji Aleksandra I Pawłowicza Romanowa, przygotowana na otwarcie sejmu 15 (27) marca 1818 r. Aleksander I Pawłowicz (ur. 12/23 grudnia 1777 w Petersburgu, zm. 19 listopada/1 grudnia 1825 w Taganrogu)
— cesarz Rosji od 1801, król Polski od 1815 (Królestwo Kongresowe), syn Pawła I z dynastii Romanowów, starszy brat księcia Konstantego oraz Mikołaja,
swojego następcy na tronie Rosji.
Mowa inaugurująca obrady Sejmu Królestwa
Polskiego, nawiązująca do ustanowionej przez cara
nowej Konstytucji dla Królestwa Polskiego, podpisana
przez cesarza Rosji i króla polskiego Aleksandra I,
ogłoszona 15(27) marca 1818 r. Omawia w skrócie
kształt i kompetencje sejmu, nadając mu bardzo liberalny i nowoczesny charakter jak na teren pod panowaniem rosyjskim. Model tego sejmu nawiązywał
w swej formie do tradycji przedrozbiorowej Rzeczypospolitej oraz do sejmu Księstwa Warszawskiego.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Ówczesny Parlament Królestwa składał się z króla
(będącego równocześnie cesarzem rosyjskim), Izby
Poselskiej i Senatu. Kompetencje sejmu były szersze
niż w czasach Księstwa Warszawskiego. Obejmowały
one projekty prawa cywilnego, karnego i administracyjnego oraz możliwość zmiany kompetencji urzędów już
istniejących (określanie zakresu działania nowo tworzonych instytucji było wyłączną domeną króla). Sejm
obradował także nad sprawami podatkowymi, budżetem, poborem do wojska oraz rozpatrywał projekty
nadesłane przez króla za pośrednictwem Rady Stanu.
Nie przysługiwała mu natomiast inicjatywa ustawodawcza. Projekty były rozpatrywane przez obie izby
sejmowe. Każda izba powoływała ze swego grona po
trzy komisje: do spraw skarbowych, do spraw cywilnych i karnych, oraz do praw organicznych i administracyjnych. Komisje senackie liczyły po trzech członków, poselskie — po pięciu. Posłowie mogli swobodnie
zabierać głos na posiedzeniach, przygotowane pisemne
teksty wystąpień mogli mieć jednak tylko członkowie
komisji sejmowych i Rady Stanu. Obrady sejmu i głosowania były jawne (możliwe było jednak także utajnienie obrad, na wniosek 1/10 ogólnej liczby posłów),
projekty przyjmowano większością głosów. Po przyjęciu przez obie izby projekt wymagał jeszcze zatwierdzenia przez króla (w wypadku odmowy projekt
upadał). Bez zgody króla niemożliwa była zmiana
projektu. W skład Senatu wchodzili książęta z rodu
panującego, 9 biskupów (8 rzymskokatolickich
i 1 greckokatolicki), 18 wojewodów i 37 kasztelanów.
Senatorzy sprawowali swój urząd dożywotnio. Izba
Poselska liczyła 128 członków: 77 posłów i 51 deputowanych. Próg wieku — 30 lat — był wyższy niż
w czasach Księstwa Warszawskiego. Kadencja Izby
Poselskiej trwała sześć lat, a co dwa lata ustępowała
1/3 jej składu i przeprowadzane były wybory uzupełniające. Tryb wybierania posłów i deputowanych na
sejmikach i zgromadzeniach nie uległ zmianie. Marszałek mianowany był przez króla tylko na jedną sesję.
Wybory do pierwszego sejmu odbywały się
w okresie od końca października 1817 r. do początków stycznia 1818 r., jako wybory uzupełniające
(wybrano tylko 1/3 członków sejmu). Cieszyły się one
niewielkim zainteresowaniem wśród osób posiadających bierne prawo wyborcze, ponieważ godność posła
czy deputowanego wiązać się mogła z politycznymi
kłopotami, zwłaszcza gdy zajmował on stanowisko
opozycyjne wobec władzy. Znaczna część nowych
posłów nie miała skrystalizowanych poglądów politycznych. Już na pierwszym sejmie ukształtowało się
jednak kilka stronnictw politycznych, w części opozycyjnych wobec rządu. Pierwsze z nich to tzw. opozycja
galicyjska, grupa licząca 16 posłów z województw:
lubelskiego, sandomierskiego i krakowskiego. Występowali oni przeciwko dwóm projektom rządowym: prawa
hipotecznego i prawa małżeńskiego. Tak zwaną opozy-
cję augustowską tworzyło 7-9 posłów i deputowanych
z woj. augustowskiego, którzy sprzeciwiali się projektom: prawa małżeńskiego i kodeksu karnego. Stronnictwo puławskie, związane z osobą ks. Adama Czartoryskiego, zachowywało postawę ugodową wobec rządu
i manifestowało przywiązanie do konstytucji Królestwa. Jednak również to stronnictwo niechętne było
zmianom w prawie małżeńskim i hipotecznym. Słynną
w późniejszym okresie „opozycję kaliską” tworzył
w 1818 r. tylko jeden poseł — Wincenty Niemojowski. Zdecydowanie bronił on konstytucji przed łamaniem jej przez rząd. Opozycja pierwszego sejmu była
słaba i niezorganizowana. Występowano przeciwko
poszczególnym projektom rządowym, zwłaszcza projektowi prawa małżeńskiego. Zasadniczo jednak nie
krytykowano działań rządu, natomiast osoba króla
cieszyła się wręcz powszechnym zaufaniem i szacunkiem. Na późniejszych sejmach stosunek posłów do
króla i rządu był już zdecydowanie mniej przychylny,
a opozycja była silniejsza i miała konkretny program.
Sejm zwołany w 1818 r. odbył 20 posiedzeń.
W uroczystym otwarciu pierwszego posiedzenia
uczestniczył król, który wygłosił mowę w języku
francuskim, tutaj oferowaną, następnie przetłumaczoną na język polski przez Ministra Sekretarza
Stanu Ignacego Sobolewskiego. Marszałkiem Senatu
został wówczas Stanisław Kostka Potocki, a Izby
Poselskiej — Wincenty Krasiński. Na sekretarzy zostali
powołani: w Senacie Julian Ursyn Niemcewicz,
a w Izbie Poselskiej — Antoni Siarczyński. Członkami
Komisji Skarbu Izby Poselskiej zostali: poseł mariampolski Józef Godlewski, poseł brzeski Augustyn Słubicki, poseł krasnostawski hr. Jan Poletyło, poseł szydłowiecki hr. Onufry Małachowski i poseł włodawski
Wojciech Kunicki. Zastępcami zostali: poseł lelowski
Jan Szymczykiewicz, poseł miechowski Konstanty
Popiel i poseł radomski Stanisław Męciński. Do
Komisji Prawodawczej Cywilnej i Kryminalnej
wybrano: posła kozienickiego Stanisława Pieniążka,
posła łosickiego Franciszka Obmińskiego, posła pułtuskiego Józefa Młodzianowskiego, posła olkuskiego Jana
Nepomucena Wolickiego oraz deputowanego sieradzkiego i szadkowskiego Antoniego Siemiątkowskiego.
Zastępcami zostali: deputowany ostrzeszowski, wieluński i częstochowski Gabriel Biernacki, deputowany
radomski i kozienicki Filip Kołdowski oraz poseł biebrzański Rajmund Rembieliński. W Komisji Organicznej i Administracyjnej zasiedli: poseł kaliski Wincenty
Niemojowski, poseł stanisławowski hr. Stanisław Grabowski, poseł lubartowski hr. Józef Małachowski, poseł
kielecki hr. Ignacy Komorowski i poseł krakowski
Dawid Oebschelwic. Zastępcami zostali: poseł kazimierski Leon Dembowski, deputowany warszawski
Dominik Krysiński i poseł warszawski Michał Potocki.
W Senacie do Komisji Praw Skarbowych weszli: wojewoda Piotr Bieliński, kasztelan Michał Kochanowski
63
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
i Aleksander Linowski. W Komisji Praw Cywilnych
i Kryminalnych zasiedli: wojewoda Jan Nepomucen
Małachowski, kasztelan Tadeusz Matuszewicz i Michał
Strasz. Do Komisji Organizacyjnej i Administracyjnej
wybrano: ks. wojewodę Adama Czartoryskiego, kasztelana Stanisława Małachowskiego i Adama Gliszczyńskiego. Członkowie komisji zajęli się analizą działalności rządu i zgłoszonym raportem Rady Stanu na temat
jej działalności. Przygotowane przez nich „Uwagi”
okazały się krytyczne wobec rządu i zostały dwukrotnie ocenzurowane: najpierw już na etapie redagowania,
następnie podczas przygotowania ich do druku. Sejm
zajął się również proponowanymi przez rząd zmianami
w kodeksie małżeńskim, w prawie hipotecznym oraz
projektem kodeksu karnego. Złożonych zostało
w sumie blisko 30 petycji do tronu, dotyczących m.in.
zniesienia monopoli: tytoniowego i solnego, wolności
druku, utworzenia Banku Narodowego oraz sądów
ziemskich, zniesienia sądów administracyjnych i powołania sądów przysięgłych oraz wystawienia pomnika
Tadeusza Kościuszki. Diariusz sejmowy został wydany
niemal natychmiast po zakończeniu obrad, już w 1818
r., nakładem N. Glücksberga, a jego wydawcą był
sekretarz sejmowy i deputowany z powiatów stanisławowskiego i siennickiego, Antoni Siarczyński, od lat
związany z polityką, zasiadał już bowiem w Sejmie
Czteroletnim. Pod wpływem nacisków namiestnika
Królestwa gen. Józef Zajączka diariusz został wydany
jednak w ocenzurowanej formie, gdyż wydawnictwo
nie objęło ostrych wypowiedzi skierowanych przeciwko
rządowi oraz petycji, które odrzuciła Izba Poselska.
Egzemplarz nierozcięty. Stan bardzo dobry. Rzadki
dokument do dziejów polskiego Sejmu doby rozbiorów.
Literatura: Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego,
t. 2, cz. 1, Warszawa 1989, s.29-51; Historia państwa
i prawa Polski, t. 3, Od rozbiorów do uwłaszczenia,
pod red. J. Bardacha i M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981, s. 180-190; Kutrzeba St., Historia ustroju
Polski w zarysie, t. 3, Lwów 1920, s. 88-94; Leskiewiczowa J. i Ramotowska F., Przedmowa do: Sejm Królestwa Polskiego o działalności rządu i stanie kraju,
Warszawa 1995, s.9-28; Skowronek J., Skład społeczny i polityczny sejmów Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Kongresowego, „Przegląd Historyczny”,
t. 52, z. 3, 1961, s. 466-494; Wandycz P., Pod zaborami 1795-1918,Warszawa 1994.
240,–
184. DISCOURS prononcé par sa Majesté l’Emperreur (!) et Roi à l’ouverture de la Diète du
Royaume de Pologne… Varsovie (Warszawa) 1820.
B.w., 4to, s. 8, 28 cm, bez oprawy.
Oferowany dokument drukowany to składka
z tekstem francuskim mowy króla polskiego, a cesarza
Rosji Aleksandra I Pawłowicza Romanowa, przygoto-
64
wana na otwarcie sejmu 1/13 IX 1820 r. W krótkich
słowach car zwraca się do Polaków, by pełni ufności
korzystali z posiadanych praw i swobód, a ministrowie
troszczyli się o sprawy kraju i jego mieszkańców.
Stwierdza, że obecne czasy są trudne zarówno dla
panującego jak i dla poddanych, którzy winni trzymać
się właściwej, prawej drogi, zaś panujący winien
zadbać o bezpieczeństwo poddanych i «zabiegać wszelkiemu złu». W ostatnim akapicie wspomina się
o węzłach braterskich łączących Polaków «na zawsze»
z Rosją, co ma zapewne wzmocnić «nierozerwalne
wspólnictwo Szczęścia obu Ojczyzn Naszych». Polska
wersja tego niezwykle cennego dla dziejów polskiego
parlamentaryzmu dokumentu zachowała się w Archiwum Państwowym w Kielcach.
Aleksander I Pawłowicz (ur. 12/23 grudnia 1777
w Petersburgu, zm. 19 listopada/1 grudnia 1825
w Taganrogu) — cesarz Rosji od 1801, król Polski od
1815 (Królestwo Kongresowe), syn Pawła I z dynastii
Romanowów, starszy brat księcia Konstantego oraz
Mikołaja, swojego następcy na tronie Rosji.
Na k. tyt. ślad zalania. Poza tym stan dobry.
Rzadki dokument do dziejów polskiego Sejmu doby
rozbiorów.
Lit. Dziewanowski M. K., Aleksander Wielki: car
Rosji, król Polski, Wrocław 2000; Iskenderow A.,
Dynastia Romanowów, Warszawa 1993; Kulczycki L.,
Królestwo Polskie 1815-1914, Kraków 1916; Mencel
T., Księstwo Warszawskie (1807-1815) i Królestwo
Polskie 1815-1839, Warszawa 1958; Serczyk W. A.,
Poczet władców Rosji (Romanowowie), Londyn 1992.
240,–
185. DUBIECKI Marian — Karol Prozor oboźny
W.W.Ks. Litew. Przyczynek do dziejów Powstania
Kościuszkowskiego. Monografia oprac. na podstawie
nowych źródeł archiwalnych przez … Kraków 1897
Nakł. aut. 22 cm, s. [4], 335, k. tabl. portr. Opr. pł.
z epoki.
Biografia Karola Prozora (1759/61-1841), oboźnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, marszałka Trybunału Litewskiego, przywódcy insurekcji wileńskiej
i członka Komisji Rządu Tymczasowego Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Uszczerbek w dolnej części opr.
Poza tym stan bardzo dobry.
150,–
186. DYARYUSZ Sejmu z r. 1830-1831. Wydał
Michał Rostworowski. T. 1-6. Kraków 1907-1912 Akademia Umiej. i Tow. Popierania Wydawnictw Akademii
Umiej. 24 cm, s. XXVI, 584, [1]; XXI, [1], 645, [2];
XXIII, [1], 717; VII, [1], 695; XXIII, [1], 623; XXIII,
[1], 743.
Jedno z najważniejszych wydawnictw źródłowych
do historii politycznej powstania listopadowego. Obejmuje posiedzenia izby poselskiej oraz obu izb połączo-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
nych tj. sejmu i senatu za okres od 18 grudnia 1830 r.
do 23 września 1831 r. według zachowanego na emigracji diariusza. Układ chronologiczny według protokółów obrad z indeksami osobowymi, miejscowości
i rzeczowymi. Egz. nierozcięty.
600,–
187. DZIEJE powszechne illustrowane na podstawie najnowszych badań i dzieł historycznych opracowali przystępnie Michał Lityński, Karol J. Nitman,
Czesław Pieniążek, Robert Riszka, Henryk Sawczyński, Alfred Szczepański i Bronisław Zawadzki pod kierunkiem Ludwika Kubali. Cz. I: Czasy starożytne
(t. 1-4). Cz. II: Czasy średniowieczne (t. 1-2). Cz. III:
Czasy nowożytne (t. 1-6). Cz. IV: Czasy najnowsze
(t. 1-3). Wiedeń [1901-1905] Nakładem Franciszka
Bondego. 25,5 cm, s. [6], 314, k. tabl. 22, 200 ilustr.;
[6], 324, k. tabl. 20, 200 ilustr; [6], 310, k. tabl. 16,
150 ilustr.; [6], 302, k. tabl. 20, 150 ilustr.; [8], 449,
k. tabl. 13, 230 ilustr.; [8], 336, k. tabl. 16, 182
ilustr.; [8], 314, k. tabl. 21, 150 ilustr.; [8], 296,
k. tabl. 21, 150 ilustr.; [8], 312, k. tabl. 21, 200
ilustr.; [8] 300, k. tabl. 20, 200 ilustr.; [8], 298,
k. tabl. 18, 144 ilustr.; [8] 280, k. tabl. 20, 150 ilustr.;
[8], 313, k. tabl. 20, 150 ilustr.; [8], 322, k. tabl. 15,
128 ilustr.; [8], 350, k. tabl. 18, 115 ilustr.; [6], VIII,
337, [1], k. tabl. 18, 100 ilustr. Liczne winietki, finaliki, wśród ilustr. na osobnych tabl. również barwne
chromolitografie. Opr. pł. wyd. brązowe ze złoc.
i tłocz. herbami Polski i Litwy (jedynie t. 1 cz. 1
w kolorze czarnym z tłocz. rycerzem zbrojnym na
licu), stan poszczególnych tomów dobry lub bardzo
dobry.
Jedno z ładniejszych wydań znanego ekskluzywnego wydawnictwa z pocz. XX w. o bogatej ikonografii
obejmującego historię świata od starożytności po wiek
XIX.
2500,–
188. DZIEJE powszechne illustrowane. Illustrowane dzieje Polski. T. 1: od początków do X wieku.
Oprac. Wiktor Czermak. Wiedeń [1905] Nakładem
Franciszka Bondego. 25,5 cm, s. [6], VIII, 337, [1],
k. tabl. 18 (w tym kolor. chromolitografie), 100 ilustr.
Opr. pł. wyd. brązowe ze złoc. i tłocz. herbami Polski
i Litwy. Więcej nie wydano.
Tom polskiej serii Dziejów powszechnych illustrowanych obejmujący czasy przedhistoryczne na ziemiach polskich, Słowiańszczyznę przed VI wiekiem po
Chr. i od wieku VI do X. Stan bardzo dobry.
250,–
189. DZIENNIK Praw. T. 66. Warszawa 1866
W Drukarni Rządowej przy Kommisyi Rządowej
Oświecenia Publicznego. 23 cm, s. 477, XIV. Opr. psk
z epoki z szyldzikami.
Podpis z epoki: „Własność A. Hejmowskiego,
obrońcy sądowego”; exlibris prof. dr J. Staszewskiego
(1966). Obejmuje najwyższe ukazy carskie, postanowienia Namiestnika, Komitetu Urządzającego i Rady
Administracyjnej Królestwa Polskiego. Tytuł i tekst
równoległy w języku rosyjskim i polskim.
Otarcia opr.
100,–
190. DZIUBIŃSKA Joanna — Krwawym szlakiem
niewoli. Warszawa 1920 Druk. Państwowa., s. X, [1],
11-28, 16 cm, brosz. wyd. Dotyczy jeńców i zesłańców polskich w Rosji carskiej i bolszewickiej.
40,–
191. FLETCHER James Esq. The History of Poland
From the Earliest Period to the Present Time. With
a narrative of the recent events, obtained from
a polish patriot nobleman. London (Londyn) 1831.
Cochrane and Pickersgill, s. XII, 428, tabl. ryc. 2,
mapa rozkł., 22 cm, opr. psk. współcz., obcięcia k.
prószone.
Dzieje Polski od jej bajecznych początków po
upadek Powstania Listopadowego napisane z dużą
sympatią do naszej Ojczyzny przez Anglika Jamesa
Fletchera Esq. (zm. 1832), ilustrowane dwoma stalorytami z portretami Tadeusza Kościuszki i ks. Adama
Czartoryskiego. Rzadko zachowana litografowana
i ręcznie kolorowana mapa Królestwa Polskiego
przedstawionego zgodnie z ustaleniami Kongresu
Wiedeńskiego, ale obejmująca również historyczne
ziemie Rzeczypospolitej. Stan dobry. Rzadkie
w komplecie z mapą.
750,–
192. GAJEWSKI Jan — Droga do Polski. Bukareszt
1940. Nakładem „Kuriera Polskiego”. s. 153, [3],
15,5 cm, opr. brosz. wyd.
Praca powstała po klęsce wrześniowej. Analizuje
przyczyny upadku państwowości, dostrzegająca
również zagrożenie ze strony komunistycznej Rosji
oraz wysuwa tezę poszerzenia przyszłej polskiej
granicy zachodniej nad Bałtykiem do Szczecina, jak
i porusza problematykę mniejszości niemieckiej
w Polsce. Niektóre rozważania dość wizjonerskie, jak
na emigranta powrześniowego w Rumunii.
60,–
193. GALERIE biographique des artistes dramatiques des théâtres royaux. Paris (Paryż) 1826. Ponthieu
Libraire, s. [4], 255; rzadka XIX-wieczna edycja.
ADL.
GALERIE biographique des artistes dramatiques
des théâtres royaux. Troisième livraison. Paris (Paryż)
1826. [4], 176, 20 cm, współopr. kart. z epoki, oklejany pap., brzegi k. barwione.
65
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
191
Ekslibris satyryczny Józefa Zawadzkiego, redaktora
PIW-u i znakomitego polskiego bibliofila. Wpis
z epoki: „Jules Flaskiewicz”. Sylwetki aktorów królewskich teatrów paryskich z początku XIX w. Ubytek
narożnika k. tyt. Drobne ślady zalania. Poza tym stan
dobry.
120,–
194. GAWROŃSKI RAWITA Franciszek —
Kobiety na tronie carów moskiewskich w XVIII wieku.
Warszawa 1921 Biblioteka Dzieł Wyborowych. 18 cm,
s. 168. Opr. ppł. Popularne biografie caryc Katarzyny I
(Marta Skowrońska), Anny Iwanownej i Katarzyny II.
60,–
195. GAWROŃSKI RAWITA Franciszek — Walka
o wolność w roku 1863. [Lwów] 1913 Komitet 18631913, s. 145, [2], ilustr., 21 cm. Na okł. tłocz. złotem
tyt. i herb Polski, Litwy i Rusi pod mitrą królewską
z Matką Boską na tarczce sercowej i z dewizą „Boże
Zbaw Polskę”. Szkice historyczne z powstania styczniowego. Drobne zaplamienia. Por. poz. 238.
60,–
196. GIŻYCKI Franciszek Ksawery — Status
causae o zabójstwie JW. Bartłomieja Giżyckiego kasz-
66
telana wyszogrodzkiego dnia 6. grudnia 1768 r. zaszłe
jako odpowiedź i zbicie potwarzy rzuconej w powieści
Wernyhora przez Michała Czajkowskiego autora.
Lipsk 1848 w komissie w Księg. Zagranicznej, s. 27,
[1], 16 cm. Okł. karton.
Sprawa zabójstwa Bartłomieja Giżyckiego herbu
Gozdawa (1682-1768) w Kniażypolu pod Kamieńcem
z rąk zbuntowanych chłopów ukraińskich
w czasie koliszczyzny. Na k. tyt. pieczęć i podpis
z XIX w.
60,–
197. [GLOGER Zygmunt] G. — Księga rzeczy polskich. Oprac. … Lwów 1896 Macierz Polska, s. 498,
21 cm. Opr. ppł. z epoki ze złoc. tyt. na grzbiecie.
Wydawnictwo Macierzy Polskiej; nr 66. Encyklopedia staropolska zawierająca najważniejsze hasła
i terminy odnoszące się do Rzeczypospolitej
szlacheckiej.
200,–
198. HEISS Friedrich — Der Sieg im Osten. Ein
Bericht vom Kampf des deutschen Volksheeres in
Polen. Mit einem militärpolitischen Beitrag von Rudolf
von Xylander. Berlin 1940 Volk und Reich, s. 119,
[1], ilustr., 24 x 22 cm. Opr. karton wyd.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
królowej Wiktorii. Pięknie wydana i bogato ilustrowana angielska książka historyczna w guście artystycznym epoki wiktoriańskiej.
480,–
199
199
Niemiecki album propagandowy z kampanii wrześniowej 1939 r. w Polsce. Brak grzbietu. Blok książki
zwarty.
50,–
199. GOLDSMITH Oliver — An Abridged History
of England from the Invasion of Julius Caesar to the
Death of George II., by … with A Continuation to the
Present Time. The Whole Illustrated with 270 Woodcuts, Portraits and Engravings on Steel. Paris (Paryż)
1840. Baudry`s European Library, s. XVI, [1], 488,
XXIX, [1], 22,5 cm. Opr. sygnowana skóra z epoki
tłocz. ze złoc., blok poluzowany, grzbiet w górnym
rogu naderwany.
Francuska oprawa introligatorska sygnowana
„Boutigny, Relieur, 122, rue St Jacques, Paris.” Na
grzbiecie wytłoczone herby Anglii i królowej Wiktorii.
Czyżby egzemplarz z jakiejś biblioteki królewskiej?
Popularna historia Anglii od podboju rzymskiego do
czasów współczesnych, czyli do początków panowania
200. GOLEŃSKI Fryderyk August — De tributis et
vectigalibus aliisque oneribus in Polonia. Dissertatio
inauguralis historio-iuridica quam annuente amplissimo In Alma Universitate Literaria Jagellonica jureconsultorum ordine pro summis in utroque jure honoribus … publice defendet … Cracoviae (w Krakowie)
1828. Typis Universitatis, s. [4], 94, [2], 18 cm, opr.
psk. współcz. ze złoc. tytulaturą, brzegi k. prószone.
Tuszowe, własnościowe pieczęcie heraldyczne Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorff. Praca o ówczesnym reżimie podatków i danin na ziemiach polskich
w trudnym okresie początków XIX stulecia: od czasów
Księstwa Warszawskiego po ustanowienie Królestwa
Polskiego i Republiki Krakowskiej.
Kuriozalna jest napuszona tytułami dedykacja
Józefowi de la Rivière hr. Załuskiemu, kuratorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego z ramienia cara Rosji. Jest to
pomyłka autora, bądź wydawcy, gdyż Józef Bonawentura Załuski herbu Junosza (ur. 14 lipca 1787
w Ojcowie, zm. 25 kwietnia 1866 w Krakowie) —
polski generał walczący w czasie powstania listopadowego oraz pamiętnikarz nie miał żadnego francuskiego
tytułu arystokratycznego, a tytuł hrabiów francuskich
de la Rivière odziedziczyła inna linia Załuskich po
kądzieli z tytułem „de la Rivière d’Aerschot”. Natomiast wspomniany w dedykacji hr. Józef Bonawentura
Załuski był synem Teofila Wojciecha, podskarbiego
nadwornego koronnego i Honoraty Stępkowskiej
z Nieświeża. Posiadał majątki ziemskie: Jasienica,
Puszołaty i Prystawiany. Karierę wojskową rozpoczął
w 1807 roku wstępując w szeregi 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej. Uczestniczył w kampaniach
napoleońskich: 1808-1811 oraz 1812-1814. Kronikarz
1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej. Od roku
1815 był adiutantem cara Aleksandra I Romanowa,
a później Mikołaja I w armii Królestwa Polskiego.
W latach 1826-1830 był kuratorem szkół Wolnego
Miasta Krakowa. W swoim pamiętniku okres kuratorstwa podsumowuje generał jednym tylko zdaniem:
„Urzędowałem w Krakowie jako kurator jeneralny
wszystkich instytutów naukowych WMK i jego okręgu
z ramienia trzech dworów protegujących Rzeczpospolitą Krakowską...”. W czasie powstania listopadowego
był dowódcą dywizji i szefem polskiego wywiadu.
Podczas Wiosny Ludów w 1848 roku komendant
Gwardii Narodowej we Lwowie. Po Wiośnie Ludów
był więziony przez władze rosyjskie. Pod koniec życia
osiadł w Galicji. Żoną jego została (28 VIII 1816,
w Krakowie) Zofia Antonina Marianna Przerębska
h. Nowina, z którą miał syna Zygmunta Bogumiła
Adama Załuskiego.
67
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Literatura: Janusz Staszewski, Generał Józef
Załuski. Poznań, 1934 (Seria: Życiorysy Zasłużonych
Polaków Wieku XVIII i XIX).
Stan dobry. Rzadkie.
250,–
201. GRIMM Frédéric-Melchior baron de —
Mémoires politiques et anecdotiques inédites du …
agent secret à Paris de l’impératrice de Russie, de la
reine de Suède, du roi de Pologne, du duc de DeuxPonts, du prince de Saxe — Gotha, et autres souverains du Nord depuis l’année 1745 jusqu’en 1789.
Traduits de l’Allemend par M. Zinmann. Tome
premier. Paris (Paryż) 1830. Chez Rouge-Wolff, Libraire, s. [4], XXXI,[1], 345, 20,5 cm, opr. psk. z epoki
ze złoconą tytulaturą, brzegi k. barwione.
Z Biblioteki króla Ludwika Filipa w Neuilly
(pieczęć tuszowa: Bibliothèque du Roy — Neuilly).
U góry grzbietu pod koroną królewską monogram
wiązany tłocz. złotem: L(ouis) P(hilippe d’Orléans).
Ludwik Filip (1773-1850), był ostatnim królem panującym we Francji, z orleańskiej linii Burbonów. Po
rewolucji lutowej 1848 Ludwik Filip uciekł do Anglii,
gdzie zmarł. Oferowane dzieło zawiera wspomnienia
Barona Grimma, tajnego agenta mocarstw północnej
Europy działającego we Francji w okresie od 1743 do
1789 r. czyli do wybuchu rewolucji francuskiej. Autor
opisuje wydarzenia i znaczące postaci drugiej połowy
XVIII wieku, głównie swoje kontakty z encyklopedystami i z ludźmi przyszłej rewolucji. Oferowany tom
podaje relacje do roku 1768 — roku prezentacji na
dworze przyszłej faworyty Ludwika XV, Mme Dubarry.
Wagę dzieła podkreśla fakt, że i dziś jest do tego
stopnia poszukiwane, że w USA dokonano z niego
reprintu. Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz. Por. poz. 182.
750,–
202. HAECKER Emil — Rzecz o „Płomieniach”
Stan. Brzozowskiego. Kraków 1909 Z. Klemensiewicz.
19,5 cm, s. 47, opr. brosz. wyd.
Sprawa agenturalnej współpracy Stanisława Brzozowskiego z carską Ochraną pióra redaktora naczelnego
socjalistycznego krakowskiego „Naprzodu”, który jednoznacznie wskazywał na dwulicowość człowieka, który
„wedle tego, co pisał, a co brane jest przecież za
odzwierciedlenie duszy autora, wydawał się przebywać
na najwyższych szczytach ducha. A jednak przeżarty
zgnilizną! Jakie to okropne, jak niezrozumiałe
w ohydzie swojej! (…) Rano artykuł płomienny —
wieczór raport policyjny… Tą samą ręką… tym samym
stylem”. Por. poz. 205.
40,–
203. HLEBOWICZ Antoni Bolesław — Rys statystyki państwa rossyyskiego przez …Warszawa 1826
68
B.w. 19,5 cm, s. [16], 226, 19,5 cm. Opr. psk
z epoki.
Informator statystyczny o XIX w. carskiej Rosji pod
względem geografii, struktury władzy, naukowym, prawa,
przemysłu, rolnictwa, sadownictwa itp. Zbrązowienia
kart. Otarcia i nadpęknięcia oraz ślady owadów na opr.
120,–
204. HOENSBROECH Paul, von — Papiestwo
i jego działalność społeczno-cywilizacyjna; przekł.
z niemieckiego. Warszawa 1907 Nakładem W. Podwińskiego, s. XVI, 391, 19 cm. Brosz. wyd. reper., okł.
oryg. naklejone na karton.
Antypapieska praca byłego jezuity akcentująca rolę
inkwizycji w dziejach Kościoła, przytaczająca bulle
papieskie i dzieła inkwizycyjne typu „Młot na czarownice” czy „Disquisitiones magicae”.
60,–
205. IRZYKOWSKI Karol, ORTWIN Ostap —
Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. W sprawie
Stan. Brzozowskiego. Lwów 1908. Nakład autorów,
s. 47, 20 cm.
Obrona Stanisława Brzozowskiego oskarżonego
publicznie o współpracę z carską Ochraną pióra dwóch
intelektualistów. Egz. nierozcięty. Por. poz. 202.
45,–
206. [IZRAEL — Tel-Aviv] „Jedijoth-Zebulun”. Biuletyn Związku “Zebulun” w Polsce. Kraków, maj 1938.
Wyd.: Izrael Diller, 29,5 cm , s. [4], ilustr,.
Biuletyn wypełniony niemal w całości materiałami
poświęconymi drugiej rocznicy otwarcia „pierwszego
żydowskiego portu w pierwszym żydowskim mieście
Tel-Aviv”. Pismo syjonistyczne poświęcone idei
budowy państwa żydowskiego. Artykuł przytacza
wzmianki o terrorze Palestyńczyków wobec pierwszych
osadników żydowskich. Ślad złożenia. Stan dobry.
50,–
207. JABŁONOWSKI Jan Stanisław — Dziennik
Jana Stanisława Jabłonowskiego. Cz. 1: (R. 16941695). Z oryginalnego rękopismu Biblioteki Ordynata
hr. Krasińskiego wyd. i przypiskami objaśnił Władysław Chomętowski. Warszawa 1865 B.w., s. [2], 173,
[1], 17 cm. Opr. karton wyd. Ekslibris Józefa Zawadzkiego.
Prywatny diariusz Jana Stanisława Jabłonowskiego
(1669-1731), wojewody ruskiego i kanclerza wielkiego
koronnego. Część druga, niewydana, znajduje się
w zbiorach Biblioteki Narodowej. Stan bardzo dobry.
Rzadkie.
150,–
208. JÀROSY Fryderyk — Mein Kampf. (Walka
z doktorem Goebbelsem). Hanower 1945 Na prawach
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
rękopisu. s. 64, ilustr., 16 cm. Okł. projektował
i rysunki wykonał Henryk Gecow.
Satyryczne wspomnienia okupacyjne Fryderyka
Jarosy’ego (Jarossy’ego) (1890 — 1960), konferansjera,
reżysera teatralnego i dyrektora wielu teatrów kabaretowych międzywojennej Warszawy. Autor w czasie
wojny był zaangażowany w propagandzie ZWZ/AK,
a jego pamflety były nawet przedmiotem reakcji niemieckiej prasy (np. wiersz „Do matki Niemki!”). Egz.
minimalnie uszkodzony.
80,–
209. [JOANNICI] WINTERFELD A[dolf] von.
— Geschichte des Ritterlichen Ordens St. Johannis
vom Spital zu Jerusalem. Mit besonderer Berücksichtigung der Ballei Brandenburg oder des Herrenmeisterthums Sonnenburg. Mit Illustrationen. Berlin 1859
Martin Berendt, s. XVI, 896, frontispis (chromolitografia), portrety 3 (chromolitografie), planów 5 (drzeworyty, w tym 4 rozkł.), map 1 (litografia), k. tabl.
ryc. 8 (drzeworyty), winietki i portrety w tekście
(drzeworyty), 26 cm. Opr. psk z tłocz. i złoc. na licu
z epoki.
Monografia Suwerennego Rycerskiego Zakonu
Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (zwanego też
zakonem kawalerów Rodyjskich lub Maltańskich) od
średniowiecza do czasów współczesnych autorowi.
Historia uwzględnia podział na czasy pobytu zakonu
w Palestynie, na wyspie Rodos i Malcie (do 1798)
oraz opisuje niemiecką prowincję zakonu. Część
książki poświęcona jest protestanckiemu odłamowi
pod nazwą Zakonu Joannitów. Siedzibą ich był
Słońsk (Sonnenburg) oraz komandorie w Łagowie,
Świdwinie, Boryszynie. Grafiki przedstawiają m.in.
Słońsk — pałac Wielkich Mistrzów, kościół i jego
wnętrze, trzy tablice barwne to uroczyste stroje Joannitów. Efektowna dwustronnicowa panorama siedziby
na Malcie — La Valetta w drzeworycie oraz mniejsze
z okresu, kiedy siedzibą zakonu była wyspa Rodos.
Naddarcia i otarcia oprawy, miejscami zażółcenia
kart. Stan dobry.
Rzadkie.
2000,–
210. KANTAK Kamil Juliusz — Franciszkanie
polscy. T. 1: 1237-1517. Kraków 1937 Prowincja
Polska OO. Franciszkanów, s. XV, [1], 443, [2], 25 cm.
Opr. pł.
Ekslibris „W. O. Biernacki-Poray” wewnątrz i tłocz.
złotem na licu. Dzieje franciszkanów polskich w XIIIXVI w. Stan bardzo dobry.
120,–
211. [KAROL Stefan Habsburg-Lotaryński]
Rozmowa o przyszłym Królu Polskim. Inc.: „(…) Jak
myślicie co lepsze: król czy Rzeczypospolita?” Expl.:
209
„Niech żyje Król Polski Stefan II!!”. B.m. [ok. 1917].
B.w., s. 4, 27 cm.
Druk propagandowy monarchistów polskich optujący za powołaniem na tron Królestwa Polskiego arcyksięcia Karola Stefana Habsburga (1860-1933)
z Żywca, znanego z propolskich sympatii i koligacji.
Ślady zagięć, notatka ołówkiem na odwrocie. Poza
tym stan dobry.
100,–
212. KIENIEWICZ Stefan — Ignacy Działyński
1754-1797. Napisał … (Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku XVIII i XIX; [nr 12]). Kórnik 1930 Bibljoteka Kórnicka, s. 177 [1], k. tabl. 4, ilustr., 26 cm.
Monografia historyczna poświęcona działaczowi
politycznemu obozu reform i generałowi insurekcji
kościuszkowskiej. Stan lepiej niż dobry.
90,–
213. [KONFEDERACJA Generalna Polski (Królestwa
Polskiego)] AKT Konfederacyi Generalney. [Poznań po
28 VI 1812], s. [4], 36x21 cm.
Dodatek do „Gazety Poznańskiey”, nr 54. Akt
konfederacji przywracający Królestwo Polskie, której
69
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
powstanie ogłoszono na sesji Sejmu nadzwyczajnego
Księstwa Warszawskiego 28 VI 1812. Historyczny akt
powstały z inspiracji cesarza Napoleona I po konsultacjach z Tadeuszem Matuszewiczem, który zainicjował
go na sesji sejmowej. Zakładał przywrócenie Królestwa
Polskiego, co miało wspomóc siły koalicjantów
w czasie wojny z Rosją. Zawiera preambułę wraz z 18
artykułami konfederacji oraz składem rady generalnej
konfederacji (m.in. Stanisław Zamoyski, Marcin
Badeni, Fryderyk Skórzewski, Franciszek Łubieński
i Kajetan Koźmian). Ślady zalania, tekst czytelny.
250,–
214. KONFEDERACJA Niepodległościowych Organizacyj Polskich — Inc.: „Narodzie Polski! Bije wielka
godzina Twego prawdziwego wyzwolenia”. Expl.:
„Bądźcie ostrożni!”. [Warszawa] maj 1940, s. [2],
18 x 16,5 cm.
Ulotka organizacji konspiracyjno-niepodległościowej z okresu wczesnej okupacji niemieckiej zawierająca
18-punktowy program.
50,–
215. [KONSTYTUCJA 3 Maja 1791] 3 Maja.
Kolorowa nalepka okienna w rocznicę Konstytucji
3 Maja 1791 r. [B.m. Ok. 1916] TSL [Towarzystwo
Szkół Ludowych]. 19,5 x 15 cm.
W polu czerwonym orzeł jagielloński. Sygn. A.P.
[Antoni Procajłowicz?]. Zagięcia górnych krawędzi
oraz minimalne naddarcie. Stan więcej niż dobry.
40,–
216. [KONSTYTUCJA 3 Maja 1791] 3 Maja.
Kolorowa nalepka okienna w rocznicę Konstytucji
3 Maja 1791 r. [B.m. Ok. 1916] TSL [Towarzystwo
Szkół Ludowych]. 20 x 13,5 cm.
W polu czerwonym stylizowany orzeł z koroną.
Przy narożnikach ślady po odklejeniu, drobne zagniecenia. Stan dobry.
40,–
217. [KONSTYTUCJA 3 Maja 1791] 3 Maja.
Kolorowa nalepka okienna w rocznicę Konstytucji
3 Maja 1791 r. [B.m. Ok. 1916] TSL [Towarzystwo
Szkół Ludowych]. 20 x 13,5 cm.
W polu żółto-białym stylizowany orzeł z koroną
na czerwonym tle. Lewy narożnik oderwany (ślad po
odklejeniu). Stan dobry.
50,–
218. KORYHA Zygmunt — Karol Marx 1818-1883.
Napisał … Warszawa 1933 B.w. (Bibljoteczka „Walki”;
3), s. 62, [1], ilustr. 14 cm. Opr. pł. z epoki, oryg. okł.
brosz. zach. Biografia Karola Marksa i innych niemieckich socjaldemokratów.
50,–
70
219. KOŹMIAN Kajetan — Pamiętniki... obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815. T. 1
[z 2]. Poznań 1858 Nakł. J.K. Żupańskiego, s. XXII,
[2], 345, [1], 22,5 cm. Opr. psk z epoki ze złoc. na
grzbiecie.
Wydanie 1. Tom 1 wspomnień spisanych przez
sławnego poetę w 80-tym roku jego życia. Obejmują
historię kilku pokoleń. Cenny dokument obyczajów
społeczeństwa polskiego z tamtych lat w połączeniu
z barwnym stylem i językiem. Otarcia grzbietu i krawędzi opr. oraz naturalne zbrązowienia na kartach,
poza tym stan dobry.
150,–
220. KURYER Litewski (Wilno ). Nr 52: 15 VII
1812. S. [4].
Zawiera m.in. Odezwy Komisji Tymczasowego
Rządu Litewskiego z przełomowego dla Wilna okresu,
kiedy pomiędzy 28 czerwca do 16 lipca stanowiło ono
centrum życia politycznego i wojskowego Francji
i ziem jej podlegających. W tym czasie rezydował
tutaj bowiem cesarz Napoleon i przyjechali przedstawiciele Prus, Saksonii, Badenii, Austrii, Danii, a nawet
USA, a także wiele wybitnych osobistości i wielu wojskowych. Niniejszy numer przynosi kronikę tamtych
dni. Na odwrocie współczesna pieczątka tuszowa
heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego. Ślady składania oraz minimalny ślad po zalaniu. Stan ogólny
dobry.
150,–
221. LA FRANCE et les Polonais. Aperçu historique depuis le dixième siècle jusqu’à nos jours. Par un
ami des deux nations. Strasbourg 1875. Typographie
de G. Fischbach, succ. De G. Silbermann, s. [4], 164,
22 cm, opr. pł.
Własnościowa pieczęć tuszowa: Jakub Kazimierz
Gieysztor oraz heraldyczna pieczęć tuszowa z herbem
„Prawdzic” nałożone na siebie. Krótka monografia
historyczna dla cudzoziemców poświęcona dziejom
rozkwitu i upadku Polski. Stan bardzo dobry.
90,–
222. LA BRISE DU NORD. Keepsake polonais.
Paris (Paryż) 1838. À l’Agence Polonaise, s. [6], 303,
[7], frontispis i 6 tabl. ryc. w stalorycie, 20 cm, opr.
zielona jedwabna mora z epoki, brzegi k. złocone.
Najrzadszy tom pierwszy zbioru utworów polskich emigrantów w Paryżu, którzy schronili się tam
po upadku Powstania Listopadowego, w typie angielskich druków upominkowych zwanych Keepsake. Pod
kierownictwem J. S. Grabowskiego, H. E. Chońskiego,
C. H. Forstera polscy emigranci utworzyli wydawnictwo, które propagowało sprawę polską wśród Francuzów, które wsławiło się potem monumentalnymi
tomami Ignacego Chodźki, poświęconych Polsce, jej
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dziejom i kulturze. Oferowany tom zawiera teksty po
francusku autorów polskich: „Kasyda Farys” Adama
Mickiewicza; « Zemsta poganina » Ludwika Mierosławskiego; « Obóz krzyżowców » Olimpii Chodźko ;
« Oda na obelisk z Luksoru » napisana przez 80-letniego Niemcewicza, a przełożona na francuski przez
Krystiana Ostrowskiego; „Trzy pocałunki” Karola Forstera; „Kozacy w Konstantynopolu” Michała Czajkowskiego przez Franciszka Sznayde; poemat o Aniele
Stróżu Krystiana Ostrowskiego, „Złe oko” Wojciecha
Sowińskiego; wiersze Konstantego Gaszyńskiego;
„Młoda rozwódka”, nowela obyczajowa Elżbiety Grabowskiej; wyjątki z „Pana Tadeusza” w streszczeniu
Juliusza Wysłoucha, nowela „Oldyna” Juliusza Szotarskiego; nowela „Kasztelan” Adolfa Krosnowskiego;
„Lirnik” Adama Mickiewicza w przekładzie Krystiana
Ostrowskiego; „Odwiedziny w Malmaison” anonima;
„Roksolana, mieszkanka Podola” opowiadanie
Henryka Edwarda Chońskiego. Frontispis z romantyczną wizją Łazienek, pozostałe staloryty ilustrują
treść utworów wchodzących w skład zbioru. Najczęściej sygnowane: A. et T. Johannot. Jeden staloryt
niezwykle zabawny ukazuje mnicha ciągnącego za
sobą do chatynki młode niewinne dziewczę. Blok
lekko poluzowany, brak grzbietu, stan wewnętrzny
dobry.
1000,–
223. MORAWSKI Zdzisław. Epilogi krucjat w XV
wieku i inne studia renesansowe. Kraków 1924.
Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej. Druk
W. Anczyca i Spółki, s. 128, [2], tabl. ilustr. 6, 24 cm,
opr. psk. ze złoc. na grzbiecie, górne obcięcie złoc.
Wydanie pierwsze. Opis dramatycznych wydarzeń
po zdobyciu przez Turków Konstantynopola, sprawa
sułtana Dżema, syna sułtana Mahometa II, zakładnika
w rękach papieża Innocentego VIII wydanego później
i straconego. Dalsze studia dotyczą Wenecjan na
Cyprze i włoskiego apologety starości. Drobne otarcia
skóry narożników oprawy. Stan dobry.
120,–
224. MORAWSKI Zdzisław. Sacco di Roma.
Kraków 1923. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej. Druk W. Anczyca i Spółki, s. 196, [6], tabl.
ilustr. 8, 24 cm, opr. psk. ze złoc. na grzbiecie, górne
obcięcie złoc.
Wydanie drugie. Opis dramatycznych wydarzeń
kończący tzw. okres wojen włoskich, dzielących się na
trzy fazy: 1) Okres pierwszy to lata 1494-1516, kiedy
to przeciwko Francji wystąpiła koalicja państewek włoskich, Hiszpanii i Szwajcarii, udaremniając francuskie
wyprawy w Italii. 2) Okres drugi to lata 1515-1517,
kiedy to w 1515 r., po zwycięstwie pod Melegnano,
Francja umocniła swe wpływy w północnych Włoszech, uzyskując przez traktaty ze Szwajcarią i papie-
222
stwem (1516 r.) oraz z Habsburgami (1517 r.)
potwierdzenie swych praw do Księstwa Mediolanu.
3) Okres trzeci to lata 1519-1529. W tym okresie
wojen włoskich decydującą rolę odgrywały dążenia
cesarza Karola V do zdobycia hegemonii w Europie,
które doprowadziły w 1521 r. do wojny hiszpańskofrancuskiej. W 1525 r. Francuzi ponieśli dotkliwą
klęskę pod Pawią. Hiszpanie złupili wtedy włoskich
sojuszników Francji, a lancknechci na żołdzie Karola V
złupili Rzym (dokonawszy tytułowego Sacco di Roma).
Wojnę zakończył pokój w Cambrai (1529), potwierdzający dominację Hiszpanii we Włoszech. Sacco di
Roma (wł.) to opis zdobycia i złupienia Rzymu (trwający od maja do września 1527 r.) przez niemieckohiszpańskie wojska cesarza Karola V podczas wojny
z Francją, papieżem Klemensem VII oraz miastami
włoskimi (liga w Cognac zawarta w 1526 r.). To barbarzyńskie zniszczenie miasta położyło kres właściwej
epoce Odrodzenia w Rzymie. Ku pamięci bohaterskiej
obrony bazyliki Św. Piotra, gdzie poległa większość jej
71
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
228
obrońców, głównie szwajcarskich najemników, w dniu
6 maja każdego roku zaprzysięgani są nowi członkowie
papieskiej gwardii.
Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
150,–
225. LASOCKI Zygmunt — Wspomnienia szefa
administracji P.K.L. i K. RZ. Kraków 1931 Nakład
autora, s. 154, [1], 24 cm. Brosz. reper., okł. oryg.
naklejona. Karta tyt. również reperowana.
Wspomnienia hr. Zygmunta Lasockiego (18671948), polityka ludowego, bliskiego współpracownika
Wincentego Witosa, działacza społecznego, urzędnika
krajowej i centralnej administracji w monarchii austrowęgierskiej, posła do Rady Państwa, szefa Wydziału
Administracyjnego polskiej Komisji Likwidacyjnej
i Komisji Rządzącej, posła i ministra pełnomocnego
RP w Wiedniu (1922-1924) i w Pradze, genealoga
i heraldyka.
60,–
226. LEHMANN Rudolf — Bibliographie zur
Geschichte der Niederlausitz. Band 2. (Mitteldeutsche
Forschungen, Band 2). Münster 1954 Verlag Böhlau.
s. XII, 250, 24 cm.
Bibliografia historii Łużyc, której pierwszy tom
ukazał się w 1928 r. Egz. częściowo nierozcięty.
100,–
227. LENZ Max — Napoleon. Mit 92 Abbildungen,
13 Faksimiles und 2 Karten. Zweite, verbesserte
72
Auflage. (Monographien zur Weltgeschichte, nr 24).
Bielefeld und Leipzig 1908. Verlag von Velhagen &
Klasing. s. 205, [3], s. tabl. faksym. [7], k. map 3
(kolor., rozkł.), 93 ilustr., w tekście, 25,5 cm. Opr.
wyd. ozdobna ze złoc. na licu. Bogato ilustrowana
monografia Napoleona I, cesarza Francji.
50,–
228. LINIA Curzona — to linia 3-go rozbioru.
[Inc.:] „Linia Curzona, wskrzeszona oświadczeniem
rządu sowieckiego zaprząta dziś umysły nie tylko
mężów stanu, lecz najszerszych rzesz obywateli polskich”. [Expl.:] „Nie damy Wschodu Polski”. [B.m.
1944/1945]. 13,5 × 21,5, s. [4].
Ulotka antykomunistyczna z ręcznie kolorowanym
rys. przedstawiającym mapę Polski w postaci przepołowionego Orła Białego z zakreślonymi granicami
sowieckiego zaboru i postulowanymi zmianami. Na
ostatniej stronie mapa przedwojenna Polski z zaznaczeniem większych miast i linią Curzona. Ulotka różni
się od 4 podobnych, opisanych w bibliografii polskich
publikacji podziemnych wyd. pod rządami komunistycznymi, autorstwa Władysława Chojnackiego.
Podano format przed złożeniem ulotki. Drobne uszkodzenia marginesu, załamania i zagięcia bez uszczerbku
dla tekstu. Poza tym stan dobry.
90,–
229. LEHR SPŁAWIŃSKI Tadeusz — Plemiona
słowiańskie nad Łabą i Odrą w wiekach średnich.
Z mapą. Wyd. 2. (Biblioteka Słowiańska, 4). Katowice
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
— Wrocław 1947 Wyd. Instytutu Śląskiego, s. 30,
mapa rozkład. 21 cm. Opr. pl., okł. brosz. zach. Z ekslibrisem heraldycznym: „W.O. Biernacki-Poray”.
(również tłocz. na licu opr.). Pieczęć: „F. Bielak,
Kraków”.
Charakterystyka plemion słowiańskich na dzisiejszym obszarze dawnej Brandenburgii w VI-X w.
50,–
230. LELEWEL Joachim (1786-1861) — Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke
„Historia drukarń krakowskich”, tudzież „Historia
Biblioteki Uniw. Jagiell. w Krakowie”, a przydany
katalog inkunabułów polskich. T. 1-2. Warszawa 1927
H. Wilder, s. 280, [2], k. tabl. 5 rozkład.; 435, [2]
k. tabl. 12 rozkład., 22 cm.
Przerys fotochemigraficzny, dokonany przez H.
Wildera, z wydania pierwszego, które ukazało się
w Wilnie w latach 1823-1826. Dzieło stanowi encyklopedię wiadomości o rękopisach, drukach i bibliotekach. Egzemplarz nierozcięty. Drobne uszkodzenia
tylnych kart okł. Poza tym stan bardzo dobry.
450,–
231. [LITWA Kowieńska — ŻELIGOWSKI
Lucjan] Do Żołnierzy Polskich. List 28. Czy ma się
zjawić nowy Żeligowski? B.m. W maju 1921 r. B.w.,
s. [2], 32 cm.
Propagandowa odezwa litewska zredagowana
w fatalnej polszczyźnie przeciwko Lucjanowi Żeligowskiemu (1865-1947), dowódcy „zbuntowanych Wojsk
Polskich”, które zajęły Wilno po oddaniu przez bolszewików miasta rządowi litewskiemu w Kownie.
100,–
232. ŁOZIŃSKI Władysław — Salon i kobieta.
(Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego). Przygotował do druku i wydał dr Mieczysław Treter. Lwów
1921 Nakł. Gubrynowicza i Syna — H. Altenberg,
s. VIII, 212, tabl. ilustr. 29 (w tym barwne), ilustr.
w tekście 84, 23 cm. Opr. kart. wyd. z tłocz. i złoc. na
obydwu licach i grzbiecie.
Na odwrocie sygn.: „A. Pawłowicz, introligator
lwowski”. Z dziejów życia salonowego w XVIII-wiecznej Polsce, wzorowanego na salonach francuskim i niemieckim. Zawiera niekiedy pikantne szczegóły ówczesnego życia salonowego z opisem obowiązującego
ceremoniału i różnymi skandalikami, które ożywiały
panującą nudę i dyletantyzm. Tytuły rozdziałów:
Piękno społeczne i historyczne; Dawniej a dziś;
Sztuka konwersacji; Salon francuski; Salon niemiecki;
Życie towarzyskie w Polsce XVIII w.; Towarzystwo
lwowskie u schyłku XVIII w.; Puławy; Estetyka życia
codziennego. Stan bardzo dobry.
100,–
233. MALCZEWSKI Skarbek Franciszek (17541819) — (…) Z Bożey y Świętey Stolicy Apostolskiey
Łaski Arcybiskup Warszawski, Prymas Królestwa Polskiego y Senator etc.etc. List pasterski skutkiem nominacji na arcybiskupstwo warszawskie. Warszawa
1 I 1819, k. [1], 36 x 34 cm.
Ślady zalania i składania oraz uszczerbki marginesów i narożników. Druk czytelny. Pieczęć heraldyczna
Zbigniewa Rzeszotarskiego na odwrocie.
80,–
234. MARCZAK Michał — Hetman Jan Tarnowski.
Szkic biograficzny. Odczyt wygłoszony w dniu
21. lutego 1926 r. na uroczystości szkolnej nadania
zakładowi nazwy „Państwowe Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego” w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg
1926 Nakł. Zdzisława Hr. Tarnowskiego., s. [4], 21,
23 cm, winiety z herbami Leliwa pod koroną
hrabiowską.
Z podpisem autora. Zawierają bibliografię przedmiotu i opis pozostałych po hetmanie pamiątek.
Odb. 250 egz.
60,–
235. MEMORYAŁ złożony ks. Światopołk-Mirskiemu rosyjskiemu ministrowi spraw wewnętrznych
przez 23 mieszkańców Królestwa Polskiego, a mianowicie I.(gnacego) Baranowskiego, ks. W.(łodzimierza)
Światopełk-Czetwertyńskiego, księdza Chełmickiego,
E.(ustachego) Dobieckiego, A. Donimirskiego,
M. Godlewskiego, L.(udomira) Grendyszyńskiego,
K. Komierowskiego, hr. A. Krasińskiego, ks. Z.(dzisława) Lubomirskiego, hr. St.(anisława) Łubieńskiego,
J.(ózefa) Ostrowskiego, J.(uliusza) Ostrowskiego,
E.(razma) Piltza, hr. Józefa Potockiego, hr. H.(enryka)
Potockiego, ks. M.(acieja) Radziwiłła, W.(łodzimierza)
Spasowicza, L. Straszewicza, A.(dolfa) Suligowskiego,
hr. J. Tarnowskiego, B. Wernera, hr. Z.(ygmunta) Wielopolskiego i St.(anisława) Wydżgę. Kraków 1905
Nakładem „Przeglądu Wszechpolskiego”, s. 11,
22 x 14 cm.
Apel w sprawie równouprawnienia ludności polskiej
Królestwa Polskiego w sprawach oświatowych i społecznych. Na pap. bibułkowym. Ślady składania
i zaplamienia.
180,–
236. MIEROSŁAWSKI Ludwik — Pamiętnik ...
(1861-1863). Wydał Józef Frejlich. Warszawa 1924
„Bibljoteka Polska”, s. [4], V, 214, [1], k. portr.,
22 cm. Opr. ppł., przednia okł. brosz. zach.
Pamiętniki kontrowersyjnego dyktatora powstania
styczniowego „kreślone piórem, maczanem w żółci”.
Obejmują m.in.: Szkoła wojskowa w Genui; Józef
Wysocki a Ludwik Mierosławski; Komitet Narodowy
Rewolucyjny; Dyktatura Ludwika Mierosławskiego;
73
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Kontrkandydatura Mariana Langiewicza, jej upadek
i próba restytucji dyktatury Mierosławskiego. Drobne
zażółcenia pierwszych kart, poza tym stan dobry.
50,–
237. MIKLASZEWSKI Józef — Rys historyi polskiey od wzniesienia się monarchii aż do ostatniego
upadku i rozbioru kraju. Przez … Edycya 3 poprawiona i ważnemi dodatkami powiększona. Wilno 1823
J. Zawadzki, s. X, 143, [3], 16,5 cm. Opr. psk z epoki
z tłocz. składającymi się z elementów florystycznych.
Zarys historii Polski od X do XVIII w. Karta tyt.
częściowo uszkodzona w dolnym narożniku, uzupełniona z minimalnym uszczerbkiem dla części dotyczącej wydania. Grzbiet w dolnej i górnej części minimalnie pęknięty. Wewnątrz czysty egz.
200,–
238. MINIEWSKI Józef — List otwarty do Wielmożnego Pana Franciszka Rawity Gawrońskiego autora
„popularnej” broszury p. t. „Walka o wolność
w r. 1863”. Lwów [1913] Nakł. autora, s. [4], 34 cm.
Polemika Józefa Miniewskiego (1841-1926), kontrowersyjnego dowódcy z powstania styczniowego
1863-1864 (m.in. obwiniany o klęskę pod Krzykawką
w Olkuskim, gdzie zginął Francesco Nullo i niepowodzenie wyprawy na Wołyń) ze znanym historykiem.
Ślady składania i naddarcia. Por. poz. 195.
50,–
239. MISIŁO Eugeniusz — Spis tytułów prasy
ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939.
Oprac. … ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań
Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa
Polskiego XIV i XX wieku. Warszawa 1983 PAN IBL.,
s. 173, [1], errata, 24 cm. Nakład 110 egz.
Bibliografia czasopism ukraińskich w Polsce 1917
— 1941. Bardzo rzadkie.
200,–
240. MORAWSKI Kazimierz Marian — Źródło
rozbioru Polski. Studia i szkice z ery Sasów i Stanisławów. Poznań 1935 Księg. Św. Wojciecha, s. 369, [1],
k. [14] tabl. (w tym 1 rozkł.), il. w tekście, 23 cm.
Nieaktualne pieczęcie biblioteczne. Słynna praca
w formie eseju historycznego, pełna pikantnych szczegółów w dobrym stylu, dotycząca czasów saskich
i okresu stanisławowskiego, w której autor stara się
udowodnić decydujący udział masonerii w rozbiorach
Polski. Dzieło entuzjastycznie przyjęte w okresie międzywojennym przez środowiska narodowo demokratyczne. Grzbiet pęknięty i blok książki poluzowany.
120,–
241. MORAWSKI Stanisław — W Peterburku
1827-1838. Wspomnienia pustelnika i koszałki
74
kobiałki. Wyd. Adam Czartkowski, Henryk Mościcki.
Poznań [1928] Wydaw. Polskie R. Wegnera, s. [6],
VIII, 370, k. tabl. [12], 21 cm. Opr. ppł., przednie
okł. brosz. zach.
Exlibris heraldyczny „A.W.” i pieczęć: „Księgozbiór
A. Wojnar”. Pamiętniki Stanisława Morawskiego
(1802-1853) w formie anegdotycznej ukazujące życie
obyczajowe Petersburga, w tym środowisko polskie.
100,–
242. MOSZCZEŃSKI Adam — Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III
i pierwszych Stanisława Poniatowskiego. (Dzieje
Porozbiorowe Narodu Polskiego z Żywem Słowie,
[IV]. Warszawa 1905 Nakł. Gebethnera i Wolffa,
s. 153, 17,5 cm,. Opr. pł. wyd. z tłocz.
Wspomnieniowa opowieść doprowadzona do Konfederacji Barskiej w stylu Jędrzeja Kitowicza królewskiego pułkownika, posła na sejm, związanego ze
Szczęsnym Potockim. Drobne zagięcia kilkunastu kart.
Poza tym stan więcej niż dobry.
80,–
243. MOŚCICKI Henryk — Pozgonna cześć dla
księcia Józefa. (Pogrzeb-pomniki-pieśń i legenda). Warszawa [1922] Gebethner i Wolff, s. 242, k. tabl. [4],
ilustr., 23 cm. Opr. karton wt., okł. brosz. oryg. zach.
(naklejone na lico).
Dotyczy uczczenia ks. Józefa Poniatowskiego poległego w bitwie pod Lipskiem w 1813 r., jego pomników oraz kultu i legendy. Na kilku kartach zażółcenia.
Broszura reperowana, poza tym stan więcej niż dobry.
100,–
244. NOWACZYŃSKI Adolf — Mocarstwo anonimowe. (Ankieta w sprawie żydowskiej). Warszawa
1921 Perzyński, Niklewicz i S-ka, s. 415, 24 cm. Opr.
ppł. wt. Zbiór wypisów z literatury pięknej i publicystyki o charakterze antyżydowskim, od czasów biblijnych do wojny europejskiej. Rzadkie.
120,–
245. O POLAKACH we Włoszech 1848 i 1849
roku. List Oficera Polskiego w służbie sardyńskiej.
Poznań [ok. 1850] B.w. [Druk. W. Stefański], s. [3],
32 cm.
List datowany w Turynie, 2 IV 1849 dotyczy losów
Polaków w armii sardyńskiej i inicjatyw politycznych
oraz wojskowych ze strony emigracji polskiej (Feliks
Breański, Michał Chodźko, Wojciech Chrzanowski,
Witold Czartoryski, Henryk Duchyński i Adam Mickiewicz). Ślady składania i zażółcenia. Poza tym stan
dobry.
80,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
246. [OSMOŁOWSKI (Jerzy)] Rozporządzenie
Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich o wyborach
do tymczasowych rad miejskich (Dz. Urz. nr 7 —
5 VII [19]19 r.). Warszawa, 25 czerwca 1919 r.
B.w. Druk. Państwowa, s. 7, 36 cm.
Egz. nierozcięty. Rozporządzenie obowiązywało
w następujących miejscowościach: Brześć Litewski,
Druskieniki, Grodno, Kobryń, Kowel, Lida, Łuck,
Nowogródek, Nowo-Wilejka, Oszmiana, Pińsk,
Prużana, Święciany, Słonim, Troki, Wilno, Wlodzimierz Wołyński i Wołkowysk.
50,–
247. PARITIUS Christianus Fridericus. Commentatio brevis ex historia literaria; qua de quibusdam
Silesiis eruditis in Polonia muneribus functis … Cracoviae 1816. Typis Academicis, s. 14, 23,5 cm, grzbiet
wzmocniony pap.
Tuszowe, własnościowe pieczęcie heraldyczne Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorff. Praca uczonego
pochodzącego z Wrocławia o śląskich erudytach:
Dawidzie Godfrydzie Arnholdzie; Janie Brahmannie,
Pawle Clapiusie, M. Eliaszu Dominiku; Janie Faustusie, Zachariaszu Hermannie; Mateuszu Richterze,
Andreasie Knoblochu; Janie Lechmannie; Melchiorze
Maroniuszu; Fryderyku Opitzu, Johannie Pitiscusie;
Jakubie Rolliusie; Georgu Schramm; Krystianie Zygmuncie Thomas; Melchiorze Walther. Do każdej notki
biograficznej dołączył autor bibliografię dzieł. Okładki
broszury przykurzone. Rzadki druk o związkach niemieckojęzycznych intelektualistów śląskich z Polską.
Stan dobry.
100,–
248. PASMANIK D.[awid] S. — Sudby jewrejskago
naroda. Probljemy jewrejskoj obszcziestwiennosti.
[Moskwa] 1917 Izdatjelstwo „Safrut”, s. 237, [3],
24,5 cm. Opr. pł. wt.
Problematyka diaspory i autonomii narodu żydowskiego w Rosji z uwzględnieniem ziem polskich oraz
Galicji w ujęciu historycznym i współczesnym od
XVIII w. Opracowanie autorstwa późniejszego emigranta i kontrrewolucjonisty.
150,–
249. PAWIŃSKI Adolf — Michał Gröll. Obrazek
na tle epoki stanisławowskiej z dodaniem spisu
wydawnictw Grölla ułożonego przez Zygmunta Wolskiego. Kraków — Warszawa 1896 G. Gebethner —
Gebethner i Wolff, [4], s. 125, 19 cm. Szkic biograficzno
historyczny z działalności drukarza i księgarza
Jego Królewskiej Mości wraz ze spisem dzieł wydanych w tej oficynie w latach 1753-1798.
Okł. reperowana.
80,–
252
250. PEPŁOWSKI-SCHNÜR Stanisław — Szkice
historyczne. Lwów 1900 Księgarnia H. Altenberga,
s. [4], 278, 21 cm. Opr. karton współcz., okł. oryg.
brosz. zach. (naklejone).
Nieaktualne pieczęcie biblioteczne. Zawiera biografię Wincentego Leona Szeptyckiego (1782-1836),
generała powstania listopadowego 1830-31; anonimowe listy polskiej damy m.in. o stosunkach obyczajowo-towarzyskich w Galicji 1 poł. XIX w.; szkic
o Józefie Bemie; o pamiętniku Józefa Bonawentury
Garczyńskiego. Zbrązowienia na ostatnich kartach.
90,–
251. PĘKALSKI Piotr — O początku, rozkrzewieniu
i upadku Zakonu XX. Kanoników Stróżów św. Grobu
Jerozolimskiego. Historyą napisał … Kraków 1867
B.w., s. 166, [2], 22 cm.
Historia Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie (Bożogrobców) zwanych też w Polsce „Miechowitami”, zlikwidowanego w XIX w. Egz. nierozcięty.
70,–
252. [PIĘTNASTY] 15 Sierpnia 1940 r. na Ziemi
Świętej. Jednodniówka z okazji święta żołnierza. [Jerozolima] 1940 Wyd. Referatu Oświatowo-Propag.
75
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
256
Brygady Strzelców Karpackich, s. 15, [1], ilustr.,
30,5 cm.
Zawiera materiały z pobytu BSK w ówczesnej Palestynie brytyjskiej. Grzbiet pęknięty, miejscami zbrązowienia.
160,–
253. PIOTROWSKI Stanisław — Sprawozdanie
Juergena Stroopa o zniszczeniu getta warszawskiego.
Warszawa 1948 „Książka” Spółdz. Wyd., s. 101, [5],
27 fot., 23 cm. Fragmenty raportu Juergena Stroopa
(1895-1952), dowódcy SS odpowiedzialnego za spacyfikowanie powstania w getcie warszawskim, udokumentowane fotografiami i faksymiliami.
50,–
254. POCZET królów Polski według Jana
Matejki. Oprac. Józef Szczeciński. Stuttgart [ok.
1946] Nakł. Domu Książki Polskiej, s. 12, ilustr.,
13,5 x 20 cm. Okł. karton. wyd. Popularny poczet
wydany w warunkach pookupacyjnych dla młodzieży
polskiej w Niemczech.
70,–
76
255. POLACY — Chrześcijanie. Inc.: „Ten Krzyż
broni nas jeszcze przed zachłannością szatańskich
zakusów, a którego nam chce zniszczyć żydo-komuna.
Nie popieraj więc wroga Krzyża. Nie chodź po zakupy
do żyda”. Poznań [1930–] „Samoobrona Narodu”.
12 x 7,5 cm, k. [1], rys.
Ulotka „Samoobrony Narodu” z rysunkiem przedstawiającym Żyda z toporem uderzającego w Krzyż
i stojącego obok bolszewika o semickich rysach. Na
odwrocie pieczęć z epoki: „O Polskę bez Żydów walczy
Stronnictwo Narodowe”. Stan bardzo dobry.
150,–
256. POLSKA, jej dzieje i kultura, od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. Warszawa
[1932] Nakł. Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego,
s. XIV, [2], 590, k. tabl. [36], ilustr.; XI, [1], 598;
k. tabl. [47], ilustr.; XVI, 977, k. tabl. [23], ilustr.,
32,5 cm. Opr. wyd. psk bogato złoc. i tłocz.
Monumentalne, bogato ilustrowane, opracowanie
dziejów polskich, autorstwa lub redakcji najwybitniejszych historyków i humanistów polskich okresu międzywojennego (Włodzimierz Antoniewicz, Aleksander
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Brückner, Jan Stanisław Bystroń, Bronisław Gembarzewski, Oskar Halecki czy Marian Gumowski). T. 1
obejmuje okres od pradziejów do roku 1572; t. 2
1572-1795; t. 3 od 1796 do 1930. Bogata ikonografia
w postaci tablic kolorowych i czarno-białych, map oraz
licznych ilustracji w tekście. Opr. wydawnicza Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana monogramem). Miejscami niewielkie przetarcia wewnętrznych krawędzi opr. Poza tym stan bardzo dobry.
Bardzo dekoracyjne dzieło.
3600,–
257. POLSKA. Obrazy i opisy. T. 1-2. (Wydawnictwo „Macierzy Polskiej”, nr 83). Lwów 1906-1909
Nakładem „Macierzy Polskiej”, s. XXX, 930, [1],
k. tabl. [6], k. map 3 (rozkł., kolor.), 370 ilustr.
w tekście; 1032, [1], k. tabl. [13], 435 ilustr.
w tekście, 28 cm. Opr. pł. w 2 wol. Pieczęcie: „Towarzystwo Polskie w Londynie” z herbem Polski i Litwy
pod mitrą królewską. Monumentalna praca lwowskiego
stowarzyszenia oświatowego mającego na celu upowszechnianie wiadomości o Polsce w okresie zaborów,
składa się 6 obszernych opracowań. Wśród autorów
znamienite nazwiska: Ludwik Finkel, Stanisław Głąbiński, Jan Karłowicz, Feliks Koneczny, Maria Konopnicka, Eugeniusz Romer, August Sokołowski, Stanisław
Tomkowicz, Adam Szelągowski, Adam Zakrzewski.
Stan bardzo dobry.
900,–
258. POSELSTWO od Zygmunta III, króla polskiego do Dymitra Iwanowicza, cara moskiewskiego
(Samozwańca) z okazyi jego zaślubin z Maryną
Mniszchowną. Wyd. z rękopismu przez Edwarda
Raczyńskiego. Wrocław 1837 B.w., s. [6], 143, [1],
15 cm. Praca źródłowa do dziejów polsko-rosyjskich
w XVII w. Drobne zagniecenia okł. Poza tym stan
bardzo dobry.
120,–
259. [POWSTANIE listopadowe 1830-1831]
X.W. [krypt.] — W rocznicę listopadowego powstania
roku 1830. Odczyt … Lwów 1900 „Druk. Polska”.
s. 32, 21 cm.
Broszura rocznicowa powstała w Zakopanem
w 1898 r. Stan bardzo dobry.
40,–
260. [POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864]
POLISH National Hymns / 2 / Hymnes Nationaux
Polonais. 1 (Boże coś Polskę) 2 (Z dymem pożarów).
For the wounded Poles / Au profit des Polonais blessés
1863-1864 Na korzyść rannych. Arranged for piano,
organ, and harmonium. ... London [1864?].
Concanen, Lee and Siebe lith., s. 4, 36,5 cm, nuty
260
[litografia]. Na okł. barwna litografia podkolorowywana akwarelą, z symboliką patriotyczno-narodową,
gdzie w części centralnej trójpolowa tarcza herbowa
Rzeczypospolitej z srebrnymi herbami Polski, Litwy
i Rusi na czerwonym, niebieskim i białym polach ukoronowana mitrą królewską, podtrzymywana jest przez
powstańców styczniowych (kosyniera i strzelca)
z dewizą „Boże zbaw Polskę”. Tekst głównie w języku
angielskim i francuskim, częściowo polskim (m.in.
tytuły polskich hymnów narodowych). Drobne przybrudzenia na obrzeżach, pęknięcie grzbietu. Poza tym
stan dobry. Efektowna kolorystycznie okładka.
250,–
261. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864]
22 stycznia 1863-1916. Kolorowa nalepka okienna
w rocznicę wybuchu powstania styczniowego 1863 r.
B.m. 1916. B.w. 19,5 x 20 cm.
W polu czerwonym z biało-czerwona bordiurą
stylizowany wieniec czarno-zielony ze skrzyżowanym
mieczem i gałązką dębu. Sygn. A.P. [Antoni Procajłowicz?] Na odwrocie ślady odklejenia i drobne
uszczerbki przy marginesach, zagięcia przy krawędziach oraz niewielkie zaplamienie przy krawędzi lica.
Stan dobry.
60,–
77
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Świętey Stolicy Apostolskiey Łaski Xiążę Arcy-Biskup
Gnieźnieński, Legatus Natus, Administrator Dyecezyi
Warszawskiey, Orderów Orła Białego, Czerwonego i S.
Jana Jerozolimskiego Kawaler. List pasterski w związku
ze śmiercią Grzegorza Zachariasiewicza, Biskupa
Koryckiego. Ciążeń 20 V 1814, k. [1], 36,5 x 22 cm.
Ślady zalania i drobne uszczerbki marginesów.
Druk czytelny. Pieczęć heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego na odwrocie.
60,–
261
262. POŻYCZKA Odrodzenia Polski. Toruń 1920
Toruński Zakład Chromolitografii Ed. Stefanowicza.
Plakat kolorowy, 70,5 x 48 cm.
Mały dobosz uderzający w bęben na tle sylwetki
Orła, poniżej symbolicznie przedstawione główne bądź
historyczne miasta Polski (Warszawa, Kraków, Lwów,
Poznań, Gniezno, Wilno). Sygnowany: „F.[elicjan]
S.[zczęsny] K.[owarski] MCMXX”. Autor Felicjan
Szczęsny Kowarski (1890-1949), malarz, profesor ASP
w Krakowie i Warszawie, otrzymał za swój plakat
w 1925 r. srebrny medal na wystawie w Paryżu. Po
konserwacji.
1500,–
263. PRO Polonia. Zbiór odezw, dokumentów,
głosów prasy europejskiej i osób wybitnych o Polsce
i Polakach w okresie wojny europejskiej. Warszawa
1915 Księgarnia Mazowiecka, s. 32, 15 cm. Opr.
karton wyd. z biało czerwoną kokardą. Zawiera kilkanaście najważniejszych dokumentów w sprawie polskiej.
40,–
264. PUŁASKI Kazimierz — Szkice i poszukiwania
historyczne. Lwów 1909 Księgarnia H. Altenberga.
s. [4], 420, 22 cm.
Zawiera obszerne materiały historyczne do dziejów
konfederacji barskiej (1769-1772). Opr. pł. wt., okł.
oryg. brosz, naklejona na karton.
150,–
265. RACZYŃSKI Nałęcz z Małoszyna i Raczyna
Ignacy Hrabia (1741-1823) — (…) Z Bożey y
78
266. RAPACKI Józef — Pro memoria. Prusak
w Polsce (1915-1918). 20 autolitografii. Warszawa
[1918] Wydawnictwo „Tygodnika Ilustrowanego”.
Odbito w litografii p.f. „Jan Cotty”, k. [1] (spis litografii), k. tabl. 20 (autolitografie), 36 x 47 cm. Opr.
wt. teka kartonowa, oryg. karta kolor. przedniej okł.
zach. (naklejona).
Józef Rapacki (1871-1929), malarz i litograf, pejzażysta, autor znanego, wydanego w roku 1926, albumu
typów warszawskich. Oferowana teka graficzna była
pierwszą wydaną przez artystę. Zawiera dwadzieścia
autolitografii o wydźwięku politycznym stanowiących
oskarżycielski rozrachunek z trzyletnimi rządami
Niemców na ziemiach polskich (grabieże, paszportyzacja obywateli, profanacje miejsc świętych, kontrybucje,
rewizje itp.). Tekę otwiera najbardziej znana satyra na
akt 5 listopada 1916 r. ogłaszający niepodległość
Polski. Miejscami zagniecenia, minimalne naddarcia
i przybrudzenia narożników bądź marginesów. Poza
tym czyste ilustracje. Rzadkie.
1000,–
267. ROSTOCKI Władysław — Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji w Księstwie
Warszawskim i Królestwie Polskim, (do 1867 r.);
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Wrocław
1964 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 117,
24 cm.
Opracowanie historyczno-prawne.
120,–
268. SEIGNEUR Georges. La Pologne et l’Europe.
Paris (Paryż) 1863. Victor Palmé, É. Dentu, s. 48,
25 cm, opr. brosz. wyd.
E. 4, 220. Broszura wydana po upadku powstania
styczniowego napisana przez adwokata przy francuskim dworze cesarskim Napoleona III. Autor podejmuje w gorących słowach nadzieje Polaków na
niepodległość i wskazuje kierunki działań mocarstw
zachodnich w celu osłabienia Rosji cara Aleksandra II.
Pieczęcie pobrania podatku skarbowego przez Rząd
Cesarstwa. Stan bardzo dobry. Egzemplarz
nierozcięty.
100,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
266
269. SEPPELT Ksawery, LÖFFLER Klemens.
Dzieje papieży od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. Uzupełnił do rzeczy polskich Dr Tadeusz
Silnicki. Poznań 1936, s. VII, 712, 968 ilustracji
w tym 21 wielobarwnych, 24,5 cm, opr. pł. wyd.
z tłocz. i złoc.
Szczegółowe i pełne anegdot dzieło ukazujące
dzieje papiestwa od początków po pontyfikat Piusa XI
(którego herb w kolorach jest wytłoczony na licu
okładki). Spękania płótna przy grzbiecie. Stan
wewnętrzny dobry.
160,–
270. SÉRIEYS A. Tables chronologiques de l’histoire
ancienne et moderne jusqu’a la Paix d’Amiens à
l’usage du Prytanée Français. Ouvrage adopté par le
Gouvernement, pour l’Enseignement des Lycées. Paris
(Paryż) An XI (1803). Nakład Obré. Druk: Imprimerie de Sétier, s. [4], IV, 560, [2], 18 cm, opr. perg.
wtórnie użyty.
Tablice chronologiczne do historii powszechnej
doprowadzone do roku 1801. Dzieje Polski w streszczeniu na s. 532-538. Oprawa pergaminowa pochodzi
z makulatury pergaminowej pozyskanej z jakiegoś
receptariusza medycznego lub alchemicznego
(w tekście podane ilości chemicznych składników, częściowo ukrytych w uczonych ligaturach — czyli astrologicznych nazwach pierwiastków i związków chemicznych). Stan bardzo dobry. Ciekawy egzemplarz.
450,–
à sa fille et à ses amis.. Nouvelle édition. Wydał : Ph.
A Grouvelle. Tom 1-8. Paris (Paryż) 1806. Chez Bossange, Masson et Besson, s.[6], CLXIV, XXXV, 334,
[2]; tabl. ryc. 6, w tym portret autorki w miedziorycie
jej córki (sygn. Mignard, P. Chasselat, B. Roger),
portret Ludwika XIV, Mlle de Montpensier, Mme de la
Vallière, o. Bourdaloue, 1 fac simile autografu jednego
z listów; [4], 479, tabl. ryc. 2 — miedzioryty (portrety
poetów Pierre Corneille i Boileau); [4], 478, [2], tabl.
ryc. 2 — miedzioryty (portrety kardynała de Retza
i pana de Turenne); [4], 494, [2], tabl. ryc. 2 — miedzioryty (portrety Mme de Montespan i poety
Moliera); [4], 480, tabl. ryc. 2 — miedzioryty (portrety De la Rochefoucauld i Mme de Maitenon); [4],
447, [1], tabl. ryc. 2 — miedzioryty (portrety
Ludwika XIV i Wielkiego Kondeusza); [4], 527, [1],
tabl. ryc. 2 — miedzioryty (portrety J. Racine’a i Bossueta); [4], 656, [2], tabl. ryc. 1 — miedzioryt
(portret Fenelona), 22 cm, opr. z epoki psk z tłocz.
i złoc. na grzbiecie.
Edycja 1100 listów Marii de Rabutin — Chantal,
markizy de Sévigné (1626-1696), do swej córki
hrabiny de Grignan uzupełnione w tej edycji 81
listami markizy de Simiane (1674-1737), opisującej
schyłek panowania Ludwika XIV. Listy markizy de
Sévigné ukazują niezwykle żywy obraz społeczeństwa
francuskiego doby Ludwika XIV z punktu widzenia
jego elit. Markiza Marie de Rabutin-Chantal
SÉVIGNÉ (1626-1696), napisała około 1,700 listów
wysłanych do swej córki, z czego najistotniejsze obejmuje niniejsza edycja (edytor Ph. A Grouvelle pominął
jedynie te najbardziej intymne i nie wnoszące nic do
dziejów panowania Ludwika XIV). Naturalny, spontaniczny ich charakter przełamał dotychczasowy kanon
korespondencji i ustanowił nowy model tego gatunku.
Markiza pochodziła ze starej burgundzkiej szlachty
i została wprowadzona w paryskie środowisko dworu
królewskiego po swym ślubie w roku 1644
270
271. SÉVIGNÉ Madame de, (wł. Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Lettres de Madame de …
79
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
z Henrykiem de Sévigné, bretońskim szlachcicem,
który przepuścił większość jej posagu zanim nie zginął
w pojedynku w roku 1651. Mme de Sévigné samotnie
odtąd wychowywała swoje dzieci: Françoise Marguerite
(ur. w 1646 r.) i Karola (ur. w 1648 r.). W 1669 r. jej
córka wyszła za mąż za hrabiego Grignan i przeniosła
się z nim razem do Prowansji. Markiza po rozstaniu
poczuła się bardzo samotna i aby się oderwać od
smutnych myśli zaczęła córce opisywać nowinki
z Paryża. Większość listów powstała w ciągu pierwszych siedmiu lat po ich rozstaniu. Markiza opisuje
w nich bieżące nowiny ze sfer arystokracji, opisując
wybitne postaci ówczesnego towarzystwa, komentuje
wydarzenia światowe oraz opisuje swe życie codzienne
w Paryżu. Ten gawędziarski styl nadaje listom markizy
nieprzemijający walor świadectwa epoki.
Listy markizy de Sévigné, obejmujące prawie pięćdziesiąt lat niezwykle burzliwego okresu kultury francuskiej (1648-1696) stanowiły ulubioną lekturę
pisarzy od Woltera po Virginię Woolf. Od ich pierwszej publikacji w 1726 r., listy markizy de Sévigné
zajmują trwałą pozycję w historii literatury francuskiej
i nadal stanowią kopalnię informacji dla historyków
badających czasy Ludwika XIV.
Ślady zalania i zawilgocenia w t. 1, 6, naderwana
k. 259/260 w t. 3, gdzieniegdzie drobne rdzawe
plamki. Poza tym stan bardzo dobry. Ładny egz.
Rzadka, niemal pełna edycja tej niezwykłej XVIIwiecznej korespondencji.
1500,–
272. [Superekslibris donacyjny króla Fryderyka
Wilhelma III Pruskiego]. Kirchen-Agende für die
Hof- und Domkirche in Berlin. Zweite Auflage. Berlin
1822. Druk Dieterici, s. VII, [1], 12 tablic nut w miedziorycie, 9-72; 52, [24 puste];
adl.: Anhang von Gebeten, Sprüchen u.s.w. ... für
die Liturgie an Sonn= und Freitagen ein gerichtet;
nebst einem Auszuge aus der Liturgie für Kirchen ...
Berlin 1823. [Druk Dieterici ?], s. 52, [24 puste],
26 cm, współopr. skóra z epoki ze złoc. na grzbiecie
i obu okładkach.
Na tylnej okładce superekslibris kościoła w Stanicy
(Arensdorf), województwo lubuskie, któremu księgę
przekazał w darze król w 1824 r. Na licu tłoczony
złotem krzyż, wypełniony wicią roślinną.
Fryderyk Wilhelm III (1770-1840) z dynastii
Hohenzollernów, król pruski od 1797 r. W czasie
wojen napoleońskich prowadził początkowo politykę
neutralności, jednak wypowiedział w 1806 r. wojnę
Napoleonowi, którą szybko przegrał. Na mocy traktatu tylżyckiego w 1807 r. zmuszony został do rezygnacji z ziem na zachód od Łaby. Napoleon wymusił
na nim zgodę na utworzenie Księstwa Warszawskiego
z ziem, które trafiły do rąk pruskich w czasie trzech
rozbiorów Polski. W późniejszych latach życia poświę-
80
cił swoją energię na zjednoczenie Kościoła luterańskiego z reformowanym w Niemczech, czego rezultatem jest oferowana tutaj księga liturgiczna dla Zborów,
modelowana na nabożeństwach na dworze królewskim
w Berlinie. Dodatek muzyczny z nutami w miedziorycie z drugiej części (po s. 52) został dla celów liturgicznych oprawiony przed tekstami nabożeństw w części
pierwszej. Kilka stron z fachowo reperowanymi marginesami, drobne zaplamienia, poza tym stan dobry.
1800,–
273. SKAŁKOWSKI A.[dam] M.[ieczysław] —
O cześć imienia polskiego. Warszawa — Lwów 1908
Nakł. Tow. Wydawniczego i in., s. [6], 485, [1],
21 cm. Opr. ppł.
Praca źródłowa wybitnego historyka dotycząca
zagadnień politycznych i wojskowych okresu napoleońskiego. Zawiera m.in.: Relacye urzędowe francuskie
o stanie Księstwa Warszawskiego i Galicyi w latach
1807, 1808 i 1811: Pogląd Napoleona na sprawę
polską w r. 1809; Udział Wojska Polskiego w kampanii 1814 r.; Książę Józef Poniatowski pod Raszynem.
Uszkodzenia okł. pap. Wewnątrz czysty egz.
120,–
274. SŁONIMSKI Antoni — Moja podróż do Rosji.
Warszawa 1932 Tow. Wyd. „Rój”, s. 195, [2],
18,5 cm. Opr. pł. z epoki.
Spisywane na gorąco wspomnienia z podróży do
ZSRR lewicowego i pacyfistycznego literata. Relacja
choć czasami naiwna, to w dużym stopniu antykomunistyczna („Każdy dzwonek rozdzierający nocną ciszę
może zwiastować rewizję i aresztowanie”). Stan bardzo
dobry.
80,–
275. [SMAGŁOWSKI Wincenty] — Ludowi wiejskiemu całej ziemi polskiej miłość, prawda i pozdrowienie bratnie. Wiedeń 8 kwietnia 1848 Nakł.
K. Jabłońskiego Druk. Lwów: Piotr Piller, s. [2].
41 x 26 cm.
Podtyt.: Sprawozdanie Wojciecha Boniur z Rzędzina i Stanisława Mielaka ze Skrzeszowa, gospodarzy
ziemskich obwodu tarnowskiego Deputowanych [niepiśmiennych] wraz z innymi Obywatelami z tej części
Małopolski którą dziś Galicją zowią, przybyłych do
Wiednia dnia 27. Marca 1848, w poniedziałek, w celu
narad o wolność swych Ziomków. Sprawozdanie
z wizyty u cesarza wraz z ks. Jerzym Lubomirskim
z Przeworska.
Wincenty Smagłowski (1806-1883), działacz polityczny i narodowy, spiskowiec oraz deputat Galicji
w delegacji do cesarza wraz z innymi przedstawicielami chłopów, duchowieństwa i szlachty (m.in. Leszek
Dunin-Borkowski, Stanisław Pieniążek, Karol Hubicki,
Władysław Książę Sanguszko, Władysław Biesiadecki
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
i Ludwik Dolański). Rzadki druk z okresu Wiosny
Ludów tuż przed pierwszymi wyborami parlamentarnymi w Galicji. Ślady składania. Stan dobry.
100,–
276. [SOLIDARNOŚĆ 1981] Zespół 5 plakatów.
Obejmuje: 1) Inc. „Wolność dla więźniów politycznych” [Leszka Moczulskiego i innych]. Komitet
Obrony Więzionych za Przekonania [1981]. 29 x 41,5
cm; 2) Inc.: „Pierwszy efekt Zjazdu PZPR / Obcięcie
racji żywnościowych [1981]. 42 x 29,5 cm; 3) Inc.:
„7 marzec 1981 … Ogólnopolski strajk ostrzegawczy /
Prawda zwycięży!”. [1981]. 29,5 x 41,5 cm; 4) Inc.:
„Dokąd? Za ile?” [1981]. Pociąg jadący na wschód
z towarami krajowymi zatrzymany przez robotników.
29,5 x 41,5 cm. Dodatkowo ulotka: Inc „1 maja”
[1981]. Na rys. zaciśnięta pięść robotnicza zamiast
cyfry „1”. Ślady składania. Stan dobry.
500,–
277. SOŁOWJEW Siergiej — Istorija Rossiji
w epochu prieobrazowanija. T. 4. Moskwa 1866 Uniw.
Tip., s. [2], 402, XII, 23 cm. Opr. psk. z epoki z tłocz.
i złoc. na grzbiecie. Na licu tłocz. złotem mitra
wielkoksiążęca z literkami „N.M.”, wewnątrz na
okł. ekslibris z takąż koroną i napisem „Nikołaj
Michajłowicz”.
Książka z biblioteki Wielkiego Księcia Mikołaja
Michajłowicza Romanowa (1859-1919), generał lejtnanta, historyka, członka Cesarskiej Akademii Nauk
i Moskiewskiego Instytutu Archeologicznego, zamordowanego przez bolszewików. Historia Rosji z okresu
reform Piotra I Wielkiego. Zagięcia i przybrudzenia
ostatnich kart oraz drobne otarcia grzbietu. Stan
dobry.
800,–
278. [SOŁTYK Maciej — KUROZWĘKI] (Kiedrzyński Ksawery) Odpowiedź ze strony Józefy z Winnickich Humnickiey na rekurs sukcessorów testamentowych Macieja Sołtyka, od wyroku Sądu
Apellacyynego K.(rólestwa) P.(olskiego) na dniu 22.
Kwietnia 1817 zapadłego, do Sądu Naywyższego
Instancyi K.P. założony. Warszawa, dn. 24 listopada
1817. B.w. , s. 12, 33 cm.
Sprawa spadku Macieja Sołtyka, dziedzica dóbr
Kurozwęki, ciągnąca się przed sądami od 1798 r.
Estreicher nie odnotował tej edycji.
80,–
279. STEMLER Józef — Kto najlepiej w Polsce
rządził? (Spojrzenie w przeszłość Polski). Z cyklu:
Prawda o Polsce. Materjał do wykładu oświatowego
z przeźroczami. Warszawa 1929 Bibljoteka Ilustrowanych Wykładów Oświatowych. 17,5 x 10,5 cm, s. 47.
Opr. karton wyd.
277
277
Obejmuje historię Polski do r. 1795. Autor opracowania (1888-1966) był dyrektorem Polskiej Macierzy
Szkolnej, w czasie wojny zastępcą Departamentu
Informacji i Prasy Delegatury Rządu na Kraj, więźniem Oświęcimia, Łubianki (uczestnik procesu 16-tu)
i PRL. Stan bardzo dobry.
40,–
280. SZCZEPAŃSKI Władysław — Najstarsze
cywilizacje wschodu klasycznego — Babilon. Warszawa
81
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
— Lwów 1923 Książnica Polska Tow. Naucz. Szkół
Wyższych (Tow. Naukowe Warszawskie. Instytut Nauk
Antropologicznych. Prace Sekcji Orientalistycznej nr
3), s. 182, k. tabl. 6 (rozkł.); (atlas) 96, 300 ilustr., k.
mapa (złoż.), 25 cm.
Dzieło badacza Bliskiego Wschodu i podróżnika,
autora szeregu prac naukowych z orientalistyki i archeologii oraz wykładowcy palestynologii w Rzymie
i archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Grzbiet
pierwszej broszury pęknięty, blok poluzowany.
Wewnątrz stan dobry.
50,–
281. SZUJSKI Józef — Dzieje Polski podług ostatnich badań. Spisane przez … T. 1-4. Lwów 1862-1866
Nakładem Karola Wilda, s. XII, 294, k. tabl. [10]
(rozkł.); VI, 340, k. tabl. [1]; 497, k. tabl. [3]; 752,
23 cm. Opr. psk z epoki, w 2 wol.
Stare pieczęcie i podpisy własnościowe z epoki.
Historia Rzeczypospolitej szlacheckiej pióra profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiego konserwatysty. Obejmuje t. 1: Piastowie; t. 2: Jagiellonowie.
T. 3: Królowie wolno obrani. Cz. 1: 1572-1668; t. 4:
Królowie wolno obrani. Cz. 2: 1668-1795. Otarcia
zewnętrznych okł. i nadpęknięcia krawędzi grzbietu.
Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry.
800,–
282. ŚLIWIŃSKI Artur — Polska Niepodległa.
Opowiadania z Dziejów Polski. Z 12 reprodukcjami
obrazów Jana Matejki. Warszawa 1919 Wyd. M. Arcta
w Krakowie. 23 cm, s.[4], 198, [1], k. tabl. ryc. 12
(chromolitografie). Opr. pł. wyd.
Obrazki z dziejów Polski przedrozbiorowej. Zdezaktualizowane stemple biblioteczne. Marginesy ostatnich 2 kart naderwane bez uszczerbku dla tekstu. Stan
więcej niż dobry.
60,–
285. TOKARZEWSKI Szymon. Pośród cywilnie
umarłych. Obrazki z życia Polaków na Syberii. (Biblioteka Dzieł Wyborowych). Warszawa [ok. 1905] Druk.
E. Nicz i S-ka, s. 128, 18 cm. Opr. pł. wyd.
Wspomnienia Szymona Tokarzewskiego (18231890), który za udział w ruchu patriotycznym spędził
w więzieniach, na katordze i wygnaniu 37 lat życia.
Jako katorżnik, a następnie wygnaniec przeszedł całą
Syberię od Uralu do Błagowieszczeńska. Drobne
otarcia opr. Poza tym stan dobry.
50,–
286. TOBIESIAK JAN — W Polsce pod obcą flagą.
Warszawa 1938 Skł. gł. Michalak i S-ka, s. 96, 20 cm.
Okł. projektował artysta malarz Wacław Lipiński.
Wspomnienia z pracy w firmie niemieckiej połączone z problematyką obcego kapitału w Polsce. Sugestywna antyniemiecka okł. Grzbiet pęknięty, blok
brosz. poluzowany. Naderwane minimalnie marginesy
kart 21-25 (bez uszczerbku dla tekstu).
80,–
287. TOMMASINI Francesco — Odrodzenie Polski.
Warszawa 1928 Nakł. Księgarni F. Hoesicka, s. VIII,
[2], 364, 24 cm.
Praca byłego posła włoskiego w pierwszych latach
Rzeczypospolitej po I wojnie światowej stanowiąca
przyczynek do dziejów Polski, a zwłaszcza jej odrodzonej państwowości; często przytaczane źródło w wielu
monografiach.
100,–
283. [TERLECKI Hipolit Zygmunt] — Récapitulation exacte des événements de Galicie en 1846 / écrite
par un Ecclésiastique [pseud.] ; trad. du pol. Paris
1847 B.w., s. 46, 22 cm. Opr. karton wt.
Podpis własnościowy: „X. Cyryl Terlecki” Z epoki.
Rozprawa o powstaniu krakowskim w 1846 r. i wypadkach w Galicji.
120,–
288. TRĄMPCZYŃSKI Włodzimierz — Epizody
historyczne. Luźne kartki na tle dziejów
W. Ks. Poznańskiego. Serja I. Warszawa 1914 Skł. gł.
Księgarnia E. Wende i S-ka i in., s. [8], 163, [1],
k. portr., ilustr., 20,5 cm.
Zawiera m.in.: Jakub Krauthofer-Krotowski, prezydent Rzeczypospolitej Poznańskiej w 1848 r.; Juliusz
Słowacki jako agitator rewolucyjny w Poznaniu; Emilia
Sczaniecka i jej miłość do Karola Marcinkowskiego;
Sprawa prochów pierwszych władców Polski w katedrze poznańskiej a samobójstwo Edwarda hr. Raczyńskiego; konfraternia kupiecka w Poznaniu. Miejscami
odbarwienia papieru i zaplamienia. Okł. nieco przybrudzona.
70,–
284. TOBIASZ Mieczysław — Pionierzy odrodzenia
narodowego i politycznego na Śląsku (1763-1914).
Wyd. II rozszerz. Katowice 1945 Skład gł. „Ex libris”,
s. 135, 24 cm.
Dotyczy bojowników o polskość Górnego Śląska
w okresie zaboru pruskiego 1772-1914. Egz. nierozcięty.
50,–
289. [UKRAINA] Z Dziejów Hajdamaczyzny.
Z przedmową Henryka Mościckiego. Cz. 1-2. (Dzieje
Porozbiorowe Narodu Polskiego w Żywem Słowie,
[V-VI.]). Warszawa 1905 Nakł. Gebethnera i Wolffa,
s. XII, [3], 16-151, [2]; 168, [1], 17,5 cm. Opr. pł.
wyd. z tłocz.
Obrazy z buntu kozackiego Gonty i Żeleźniaka
w 1768 r. połączone z opisami rzezi tysięcy szlachty
82
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
i Żydów w Humaniu. Trzy rozdziały poświęcone
rodowi Potockich. Stan bardzo dobry.
80,–
290. VOLPE Gioacchino — Rozwój historyczny
faszyzmu. Tłumaczyła H. Mirecka. Warszawa 1933
Nakł. Księgarni F. Hoesicka, s. 83, [2], 23 cm. Narodziny faszyzmu we Włoszech i jego wpływ na rozwój
kraju. Okł. lekko przybrudzona.
60,–
291. [UKRAINA — LITWA — BIAŁORUŚ] GŁOS
Kresowy, nr 12: Warszawa 13 lutego 1919. Wyd.
Szymon Meysztowicz, s. 4, 41 cm.
Pismo Polaków z kresów wschodnich zawierające
postulaty w sprawie ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. M.in. stanowisko Koła Polaków Ziem
Ruskich w Warszawie: „Cały kompleks ziem Rzeczypospolitej traktowany być winien, jako jedno zagadnienie
polityczne, które znaleźć powinno rozwiązanie
w postaci łączności ziem pojedynczych, jako to: Polska
właściwa, Litwa z Białorusią i Ukraina”. Ponadto artykuły „Znaczenie Litwy i wschodniej Galicji dla
państwa polskiego”; „Wschodnia granica Polski” i inne.
Ślad po złożeniu.
60,–
292. [URAL — KAUKAZ] Przesiedlenie za Ural
w 1913. Przesiedlenie na Kaukaz zakończone. Warszawa 1913 Wyd. Zarządu Przesiedleńczego, s. 39,
21 cm.
Język rosyjski i polski. Broszura propagandowa
agitująca chłopów polskich za przesiedleniami na
grunta skarbowe Rosji Azjatyckiej i pomocą rządową
dla przesiedleńców. Z wyliczeniem obszarów za
Uralem, gdzie można się przesiedlić. Grzbiet nadpęknięty, blok poluzowany. Drobne zagięcia i naddarcia.
40,–
(adl.) DODATEK do Teodora Wagi Historyi
książąt i królów polskich. Panowanie Stanisława
Augusta. Warszawa 1819, s. 66, 18,5 cm. Współopr.
psk. z epoki ze złoc. tyt. na grzbiecie.
Na k. tyt. dodatku XIX w. podpis: „Miączyński”.
Jedna z bardziej poczytnych książek historycznych
swojej epoki. Dzieje Polski od czasów najdawniejszych
do końca panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego napisana przez Teodora Wagę (1739-1801).
Miejscami zbrązowienia papieru. Otarcia opr., poza
tym stan dobry.
200,–
295. [WARSZAWA 26 II 1942] Inc.: „Polacy!
I znowu zbiry niemieckie skazały na śmierć niewinną
stu ludzi.”. Expl.: „Podaj ją dalej lub podrzuć gdzie
należy”. [Warszawa 1942 B.w.], s. [2], 18,5 x 13 cm.
Ulotka wydana przez jedną z komórek Armii Krajowej w związku z rozstrzelaniem na rozkaz gubernatora Warszawy Fischera 26 II 1942 100 Polaków
w odwecie za zabicie niemieckiego urzędnika. Z adnotacją w ołówku z epoki: „Rozrzucane w domach 12 III
1942”.
50,–
296. WASYLEWSKI Stanisław — Klasztor
i kobieta. Studium z dziejów kultury polskiej
296
293. UWAGI nad częścią wyjątku z rapportu Fryderyka hrabi Skarbka o więzieniach Królestwa Polskiego
umieszczoną w N. 60 Gazety Warszawskiey 1832
roku. B.m. ok. 1832 B.w., s. [2], 19, 23,5 cm. Okł.
karton z epoki wt.
Współczesna pieczęć heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego. Anonimowa polemika z publikacją Fryderyka hr. Skarbka, podówczas urzędnika więzień
i zakładów dobroczynności Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
60,–
294. WAGA Teodor — Historya książąt i królów
polskich krótko zebrana przez … Z niektórymi
uwagami nad dzieiami narodu polskiego na nowo
przedrukowana. Warszawa 1818 Druk xx Pijarów, s.
347, [1]
83
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
298
w średniowieczu. 10 drzeworytów i 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań 1923 Wydawnictwo Polskie Rudolfa Wegnera, s. [16], 138, [6], k.
tabl. 8 (drzeworyty), inicjały w drzeworycie, 28,5 cm.
Opr. psk ze sk. szyldzikiem z tłocz. i złoc. na grzbiecie.
Oferowany egz. nosi nr 25. Gawęda o życiu kobiet
w klasztorach, szczególnie polskich, w dawnych
wiekach, ukazująca ciemne i jasne strony ich egzystencji. Wiele szczegółowych historii i mnóstwo materiału
anegdotycznego. Dzieło ilustrowane 8 całostronicowymi drzeworytami Władysława Skoczylasa (dziewiąty drzeworyt na przedniej okł. brosz; dziesiąty
znajdował się na tylnej okł., której tu brak). Otarcia
krawędzi opr., poza tym stan więcej niż dobry.
400,–
297. WIADOMOŚĆ o obiorze papieża i dworze
jego. Przytem zebrany spis wszystkich papieżów, dzisiejszych kardynałów, nuncjuszów apostolskich,
patriarchów, arcybiskupów i biskupów. Kraków 1833.
Nakładem i drukiem D. E. Friedleina, s. [6], 106, tabl.
rozkł. 5, 19 cm, opr. ppł.
Opis zwyczajów i obrządków przy pogrzebie
papieża, opis konklawe i koronacji papieskiej. Tablice
obejmują rys chronologiczny papieży od czasów św.
Piotra po Grzegorza XVI oraz spis biskupów z całego
świata. Zaplamienia i zażółcenia pap.
100,–
84
298. WIELKA historia powszechna. Wydawnictwo
zbiorowe ilustrowane, opracowane pod red. Jana
Dąbrowskiego, Oskara Haleckiego, Mariana Kukiela
i Stanisława Lama. T. 1-7 w 11 woluminach. Warszawa 1934-1939 Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego, s. XII, 935, k. tabl. [31], ilustr.; XII, 1112,
fot., rys., err.; XV, [1], 878, k. tabl. [39], ilustr.; VIII,
466, k. tabl. [14], ilustr.; VIII, 636, k. tabl. [14],
ilustr.; VIII, 610, k. tabl. [31], ilustr.; VII, 494,
k. tabl. [29], ilustr.; XI, [1], 655, k. tabl. [38], ilustr.;
IX, [1], 484, k. tabl. [21], ilustr.; XII, 503, k. tabl.
[10], s. tabl. [16], ilustr.; 506-1026, k. tabl. [14],
s. tabl. [14], ilustr., 28,5 cm. Opr. wyd. psk z bogatymi złoc. na grzbiecie i obu licach.
Pieczęcie na k. tyt.: „Księgozbiór Andrzeja Władysława Jędrzejewskiego z Płocka”. Monumentalne opracowanie historii powszechnej, autorstwa lub redakcji
najwybitniejszych historyków polskich (Kazimierz
Chodynicki, Jan Czekanowski, Jan Dąbrowski, Tadeusz
Wałek-Czarnecki, Józef Feldman, Ludwik Finkel, Oskar
Halecki, Władysław Konopczyński, Tadeusz Manteuffel, Ludwik Piotrowicz, Kazimierz Piwarski, Henryk
Wereszycki, Kazimierz Zakrzewski), ozdobione ponad
300 tablicami ilustr., kilkudziesięciu mapami i kilkoma
tysiącami ilustracji w tekście. Stan bardzo dobry.
Ładny i dekoracyjny egz.
8000,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
299. [WIELKOPOLSKA] Z PIERWSZEJ linii
frontu. Warszawa 1943 Wydaw. D. I. [Departamentu
Informacji Delegatury Rządu na Kraj]. (Biblioteka
Wielkopolska; t. 3), s. 248, [3], 22 cm.
Obrazy martyrologiczne z okupacji niemieckiej
w tzw. Kraju Warty. Redaktorem pracy był Karol
Marian Pospieszalski (1909-2007).
80,–
300. [WIOSNA Ludów 1848] Zespół trzech galicyjskich gazet z okresu Wiosny Ludów. Obejmuje:
1. JUTRZENKA, nr 22: Kraków 15 IV 1848, s. 85-88;
2. POSTĘP, nr 6: Lwów 19 IV 1848, s. 19-22;
3. PRZEGLĄD. Pismo Tygodniowe poświęcone ustaleniu zasad demokratycznych w Polsce. Redaktor
Główny: Leon Zienkowicz, nr 12: Kraków 1848,
s. 89-96.
W pismach śmiałe artykuły postulujące szeroką
autonomię ze swobodami demokratycznymi po odrodzenie państwowości i niepodległość; różne
formaty.
100,–
301. WOJSTOMSKI Stefan Witold — Sprzymierzeńcy Czesi na Syberii 1918-1920. Warszawa 1938
Biblioteka Polska. s. 243, mapa 1, 23 cm. Dzieje polskich i czeskich formacji wojskowych na Syberii, prowadzących wraz z armią gen. Kołczaka walkę
z oddziałami bolszewickimi. Książka stanowi oskarżenie kunktatorstwa czeskiego dowództwa, które
w momencie chwilowego zagrożenia zdradziło rosyjskich sojuszników, a następnie wydało gen. Kołczaka
w ręce bolszewików. Stan bardzo dobry.
90,–
302. [WOŁYŃ] Do społeczeństwa wołyńskiego. Inc.:
„Ostatnie tygodnie przyniosły ludności Wołynia, znękanej wojną i okupacją, nowe bolesne wstrząsy i cierpienia”. Wołyński Okręgowy Delegat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej [Kazimierz Banach]. Wołyń, 30
kwietnia 1943, k. [1], 23 x 15,5 cm.
Odezwa w sprawie banderowskich rzezi na
Wołyniu skierowana do ludności polskiej i ukraińskiej.
Ubytek marginesu i lewego dolnego narożnika, z minimalnym uszczerbkiem tekstu. Niewielkie zagniecenia.
Rzadkość.
240,–
303. WOŁYŃSKI Eugeniusz — Śmierć Hitlera.
Warszawa, luty 1945, s. [2], 19,5 x 12,5 cm. Satyryczny wiersz (ludowego) żołnierza polskiego. Ślady
składania. Stan dobry.
100,–
304. WÓJCICKI Kazimierz Władysław — Archiwum domowe do dziejów i literatury krajowej z rękopismów i dzieł najrzadszych zebrał i wydał ... Warszawa 1856 Druk Drukarnia Rządowa, s. [8], 578, V,
tabl. ryc. 1 (litografia), 24 cm. Opr. pł. wt.
Miscellanea historyczno-literackie obejmujące m.
in.: Dwór i zarysy życia domowego ostatniego króla
Stanisława Augusta; Włościanie polscy uważani pod
względem charakteru, zwyczajów, obyczajów i przesądów, z dołączeniem przysłów oraz listy osobistości
polskich; pisma Marcina Bielskiego, autora „Kroniki
polskiej”; korespondencje magnatów polskich w XVIII
w. Egz. nierozcięty. Drobne naturalne zbrązowienia na
kartach. Stan dobry.
200,–
305. WYBICKI Józef — Pamiętniki Józefa Wybickiego, senatora, wojewody Królestwa Polskiego.
Z przedmową Henryka Mościckiego. Cz. 1-2. (Dzieje
Porozbiorowe Narodu Polskiego w Żywem Słowie,
[I-II]. Warszawa 1905 Nakł. Gebethnera i Wolffa,
s. XXXI, [1], 34-151; 134, 17,5 cm. Opr. pł. wyd.
z tłocz.
Pamiętniki Józefa Wybickiego (1747-1822), twórcy
hymnu Polski, obejmujące okres 1747-1809, w tym
czasy stanisławowskie, powstanie kościuszkowskie
i służbę w Legionach Polskich we Włoszech. Stan
bardzo dobry.
100,–
306. [ZBIOROWE] — Straty kultury polskiej.
1939-1944. Praca zbiorowa pod redakcją Adama
Ordęgi i Tymona Terleckiego. T. 1-2. Glasgow 1945.
Książnica Polska. Wydano z zasiłku Funduszu Kultury
Narodowej, s. 570, [2]; 560, 21 cm, opr. wyd. pł. ze
złoc. tyt. na grzbiecie, brzegi k. prószone.
Księga prezentująca wstępny ale i tak już rozpaczliwy bilans zagłady luminarzy kultury polskiej dokonany w latach 1939-1945 przez niemieckich oprawców
spod swastyki Hitlera. Biogramy ukazują sylwetki
zamordowanych przez nazistów literatów, artystów,
naukowców i innych twórców kultury obojga płci,
których jedyną winą była przynależność do narodu
polskiego, który z dekretu nazistowskiej Rzeszy miał
zostać nieoświeconym niewolnikiem niemieckiego
narodu panów. Stan bardzo dobry.
250,–
307. [ZIELENIEWSKI Leon] Scriptor [krypt.] —
Sejm i Senat 1938–1943. V kadencja. Warszawa 1939
Wyd. F. Hoesick., s. 512, liczne portr. w tekście,
12 x 8 cm.
Ostatnia edycja przewodnika po parlamencie II
Rzeczypospolitej z biogramami posłów i senatorów,
85
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
postulująca aby Żydzi odzyskali swoją bliskowschodnią
tożsamość, krzyżując się nie z Europejczykami, lecz
z innymi Semitami!
120,–
309. ZOLLSCHAN Ignaz — Revision des jüdischen
Nationalismus von … 2. verbess. Aufl. [mit dem
Anhange: Der Weg zum Maximalismus].Wien —
Leipzig 1920 W. Braumüller, s. IX, [1], 196.
21 cm. Opr. ppł.
Dzieło o nacjonalizmie żydowskim pióra austriackiego antropologa (1877-1948), syjonisty stojącego
w opozycji do żydowskiej diaspory, twórcy Towarzystwa Naukowego Badań Rasowych. Na k. tyt. spis
rozdziałów w języku polskim. Pieczęcie na pierwszych
3 kartach ostrzegające przed pożyczaniem tej książki.
Miejscami w tekście podkreślenia niebieską lub czerwoną kredką.
80,–
311
wynikami wyborów, składem komisji sejmowych oraz
konstytucją RP i regulaminem sejmu oraz senatu.
Karta tyt. uzupełniona. Zagniecenia okł. Wewnątrz
stan bardzo dobry.
150,–
308. ZOLLSCHAN Ignaz — Rasa aryjska
a semicka. Autoryzowane opracowanie z niemieckiego
Mateusza Przemyskiego. Warszawa 1934 Wyd. Nowoczesne,
s. XIV, [2], 253, [2], 21 cm. Brosz. wyd. reper., okł.
oryg. zach.
Praca karlsbadzkiego lekarza i syjonisty, starająca
się obalić tezę o prymacie Aryjczyków nad Semitami,
86
310. [ŻANDARMERIA — KRAKÓW] URZĄDZENIE służby żandarmerii M. Wolnego Krakowa i jego
Okręgu. [Kraków 1837 Senat Rządzący], s. 36, 19 cm.
Poszyt. Przepisy o żandarmerii przyjęte przez
Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa pod prezesurą Józefa Hallera (1783-1850) w dn. 6 V 1837. Tyt.
nagł.
80,–
311. [ŻYDZI] Inc.: „Strzeż się tyfusu plamistego
[…] Nie udzielaj żadnego noclegu żebrakom, włóczęgom, cyganom, żydom i innym osobom zawszonym
[…] Unikaj żydów, bo są najbardziej zawszeni. 90%
chorych na tyfus plamisty to żydzi. Zwalczaj więc
wesz — a ochronisz się przed tyfusem plamistym”.
B.m. 1940-1941 Der Kreishauptmann I.V. Volkmann.
Plakat 54,5 x 46,5 cm.
Antyżydowski plakat niemiecki z miasteczka
powiatowego z okresu okupacji. Po konserwacji.
Rzadkość!
600,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Genealogia i heraldyka
312. ALMANACH „Woreyd” 1928. Warszawa
[1927] Drukarnia Rolnicza. 23 cm, s. 454, [4], tabl.
inseratów reklamowych 14. Opr. pł. wyd. z tłocz.
złotem na licu i grzbiecie tytułem.
Kalendarz na rok 1928. Po części oficjalnej (strony
rządowe, dyplomatyczne i kościelne) almanach towarzyski zawierający wykaz osobowy wraz z adresami
kilku tysięcy osób ze sfer arystokratycznych, ziemiańskich, urzędniczych, przemysłowych oraz ze świata
kultury i nauki. Nieoceniony materiał do poszukiwań genealogicznych. Przetarcia płótna przy krawędziach grzbietu i okł. Blok książki minimalnie poluzowany, złoc. wyblakłe. Stan ogólny dobry.
400,–
313. BAGMIHL J[ulius] T[heodor]. Pommersches
Wappenbuch. T. 1-5 (w 4 woluminach). Stettin
[Szczecin] 1843-1855 Eigenthum des Herausgebers; In
Commission bei Friedrich Nagel. 26,5 cm, s. 10, 16,
194, k. tabl. 70 (litografie); 196, k. tabl. 72 (litografie); [1], 204, [1], k. tabl. 71 (litografie); [1], 196,
k. tabl. 66 (litografia); [1], 8, 154, k. tabl. 71 (litografie). Opr. psk z epoki z tłocz. i złoc. na grzbiecie.
Wyjątkowo obszerny herbarz Pomorza. Zawiera
ok. 800 litografowanych herbów rodzin pomorskich
dawno osiadłych, jak również przybyłych w XVIII
i XIX w. Obok starego pomorskiego rycerstwa jak
Arnim, Below, Bismarck, Bonin, Borcke, Flemming,
Kleist, Mellin, Puttkamer, Wedel, Weiher, są też rody
o słowiańskich korzeniach jak Bialken, Chmelentz,
Corvin-Wierzbitzki, Gostkowski, Jasmund, Jutrzenka
itp. Poza tablicami tekst z opisem herbu, jak również
informacje o rodzie. Zażółcenia papieru, plamki na
niektórych tablicach, poza tym stan więcej niż dobry.
Tom 1-2 (współoprawne) w oprawie innej niż reszta
tomów. Rzadkie, zwłaszcza w komplecie.
7000,–
skich. Lwów-Warszawa [1909] Nakł. Księgarni H.
Altenberga, E. Wende i Ska. 15 cm, s. VII, [1], 1127,
k. tabl. portr. 4. Opr. pl. ze złoc. na grzbiecie i licu
(herb Poraj).
Najsłynniejsze dzieło heraldyka Jerzego Sewera hr.
Dunin-Borkowskiego (1856-1908), ówczesnego specjalisty od rodów utytułowanych w Polsce. Tom wydany
w układzie almanachu gotajskiego obejmuje rody książęce, hrabiowskie i baronowskie. Zawiera 156 rodów
o nazwiskach: Alexandrowicz, Badeni, Baworowski,
Błażowski, Bniński, Bobrowski, Borch, Borkowski,
Borowski, Branicki, Breza, Bukowski, Cetner, Chłapowski, Chłędowski-Pfaffenhofen, Chodkiewicz, Chołoniewski, Czapski, Czarnecki, Czartoryski, Czechowicz-Lachowicki, Czetwertyński, Dąmbski, Dębicki,
Dębiński, Drohojowski, Drucki-Lubecki, Dunin-Bor313
314. [BIERNACKI-PORAY W.(ładysław) O.(tton)]
— Kroniki Biernackich. [Montclair, N.J. 1982].
28,5 cm, s. 236. Opr. plast. ze złoc. tyt. i herbem.
Maszynopis powielany. Monografia rodu Biernackich
h. Poraj w układzie zbliżonym do genealogii z almanachu gotajskiego i zaznaczeniem pokoleń w obrębie
poszczególnych gałęzi.
120,–
315. BORKOWSKI-DUNIN Jerzy [Sewer] Hr. —
Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów pol-
87
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
kowski, Działyński, Dzieduszycki, Fredro, Giedroić,
Giżycki, Golejewski, Gołuchowski, Gostkowski, Grabowski-Goetzendorf, Grabowski, Grocholski, Grudziński, Gurowski, Hadziewicz, Heydel, Horoch, Husarzewski, Iliński, Jabłonowski, Jezierski, Kalinowski,
Karnicki, Kaszowski-Iliński, Komorowski, Konarski,
Konopka, Korytowski, Kosiński, Kossakowski, Koziebrodzki, Krasicki, Krasiński, Kręski, Krukowiecki,
Kuczkowski, Kwilecki, Lanckoroński, Larisch, Lasocki,
Ledóchowski, Lewartowski, Lewicki, Lubieniecki,
Lubomirski, Łącki, Łączyński, Łoś, Łubieński, Małachowski, Massalski, Męciński, Miączyński, Michałowski, Mielżyński, Mier, Mieroszewski, Milewski, Mirski,
Mniszech, Mniszek, Mostowski, Moszczeński, Mycielski, Ogiński, Orłowski, Osiecimski, Ostroróg, Ostrowski, Ożarowski, Piniński, Plater, Poletyło, Poniński,
Potocki, Potulicki, Potworowski, Przychocki, Puszet
Puget, Puzyna, Raczyński, Radolin Radoliński, Radoszewski, Radziwiłł, Rayski, Rey, Romer, Ronikier, Rozwadowski, Russocki, Rzewuski, Rzyszczewski, Sanguszko, Sapieha, Siemieński, Sierakowski, Skarbek,
Skarzyński, Skórzewski, Skrzyński, Sokolnicki, Stadnicki, Starzeński, Sułkowski, Sumiński, Szeliski,
Szembek, Szeptycki, Szołdrski, Tarnowski, Tyszkiewicz, Uruski, Walewski, Węsierski, Wielhorski, Wielopolski, Wiśniewski, Wodzicki, Wolański, Wołłowicz,
Woroniecki, Zabielski, Zabiełło, Załuski, Zamoyski,
Zborowski, Ziemięcki, Żeleński, Żółtowski.
Karty 897-944 podklejone grubszym papierem na
marginesach (reperowane), miejscami niezbyt korzystnie dla tekstu. Karta tyt. uzupełniona. Egz. z podkreśleniami (kredką lub piórem) oraz licznymi uzupełnieniami do poszczególnych rodów (miejsca
zamieszkania, daty zaślubin i zgonów, dzieci itp.), co
czyni egz. dość cennym i wyjątkowym.
600,–
316. BORKOWSKI DUNIN Jerzy Sewer hr. —
Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich.
Lwów 1914 Nakł. Seyhartha i Czajkowskiego.
18,5 cm, s. [1], 767. Opr. pł. wyd. z tłocz. na obu
licach i grzbiecie, na przednim licu tyt. złoc. (nieco
wytarty) oraz herby Polski i Litwy, brzegi kart barwione. Wewnątrz okł. nalepka i podpis własnościowy:
„Zygmunt Chrzanowski”.
Jedna z najważniejszych, obok „Almanachu błękitnego” i „Roczników szlachty polskiej” publikacja
poświęcona rodom utytułowanym w Polsce w XIX w.
Obejmuje genealogie bądź informacje o następujących
185 rodach: Alexandrowicz herbu własnego; Badeni
herbu Bończa; Baworowski herbu Prus II; Błażowski
herbu Sas; Bnińscy herbu Łodzia; Bobrowski herbu
Jastrzębiec; Borchowie herbu Trzy Kawki; Borkowski
herbu Junosza; Borowski herbu Jastrzębiec; Braniccy
herbu Korczak; Breza herbu własnego; Brzostowski
herbu Strzemię; Bukowski herbu Osorya; Cetner herbu
88
Przerowa; Chłapowski herbu Drya; ChłędowskiPfaffenhofen herbu Bończa; Chodkiewiczowie herbu
Kościesza; Chołoniewski herbu Korczak; Cieszkowski
herbu Dołęga; Czapscy herbu Leliwa; Czarnecki herbu
Prus III; Czartoryscy herbu Pogoń Litewska; Czechowicz-Lachowicki herbu Ostoja; Czetwertyński herbu
św. Jerzy i Pogoń ruska; Dąbski herbu Godziemba;
Dębicki herbu Gryf; Dębiński herbu Rawicz; Doliniański herbu Abdank; Drohojowski herbu Korczak; Drucki-Lubecki herbu Druck; Dulfus herbu własnego;
Dunin-Borkowski herbu Łabędź; Działyński herbu
Ogończyk; Dzieduszycki herbu Sas; Fredro herbu
Bończa; Gedroic herbu Hippocentaurus; Golejewski
herbu Kościesza; Gołuchowski herbu Leliwa; Gostkowski herbu Gozdawa; Grabiński herbu Pomian; Grabowski-Goetzendorf herbu Zbiświcz; Grabowski herbu
Topór; Grocholski herbu Syrokomla; Grudziński herbu
Grzymała; Gruszczyński-Rosenberg herbu Poraj;
Gurowski herbu Wczele; Hadziewicz herbu Wieniawa;Heydel herbu własnego; Horoch herbu Trzy Pióra;
Husarzewski herbu Sas i Prus; Iliński herbu Lis; Jabłonowski herbu Grzymała; Jabłonowski herbu Prus III;
Jakubowski herbu Szreniawa; Jezierski herbu Nowina
i Prus II; Kalinowscy herbu Kalinowa; Karnicki herbu
Kościesza; Kęszycki herbu Nałęcz; Kiciński herbu
Rogala; Koczorowski herbu Rogala; Komorowscy herbu
Korczak; Komorowski herbu Ciołek; Konarski herbu
Gryf; Konopka herbu Nowina; Korytowski herbu
Mora; Kosiński herbu Rawicz; Kossakowski herbu
Ślepowron; Koziebrodzki herbu Jastrzębiec; Kozietulski
herbu Abdank; Krasicki herbu Rogala; Krasiński herbu
Ślepowron; Kręski herbu Nadelwicz; Krukowiecki
herbu Pomian; Kuczkowski herbu Jastrzębiec; Kwilecki
herbu Szreniawa; Lanckoroński herbu Zadora; Larisch
herbu własnego; Lasocki herbu Dołęga; Ledóchowski
herbu Szaława; Lewartowski herbu Lewart; Lewicki
herbu Rogala; Lubieniecki herbu Rola; Lubomirski
herbu Szreniawa; Łącki herbu Korzbok; Łączyński
herbu Nałęcz; Łoś herbu Dąbrowa; Łubieński herbu
Pomian; Malzahn herbu własnego; Małachowski herbu
Nałęcz; Mańkowski herbu Zaremba; Massalski herbu
własnego; Męciński herbu Poraj; Miączyński herbu
Suchekomnaty; Michałowski herbu Jasieńczyk; Mielżyński herbu Nowina; Mier herbu własnego; Mieroszewski herbu Ślepowron; Milewski herbu Ślepowron;
Mirski-Światopełk herbu Białynia; Młodecki herbu
Półkozic; Mniszech herbu Kończyc; Mniszek herbu
Poraj; Mostowski herbu Dołęga; Mycielski herbu
Dołęga; Niemyski herbu Białynia; Ogiński herbu
Oginiec; Ossoliński herbu Topór; Ostroróg herbu
Nałęcz; Ostrowski herbu Rawicz; Ożarowski herbu
Rawicz; Parys herbu Prawdzic; Piniński herbu Jastrzębiec; Plater herbu własnego; Poletyło herbu Trzywdar;
Poniński herbu Łodzia; Potocki herbu Pilawa; Potocki
z Będlewa herbu Pilawa; Potulicki herbu Grzymała;
Potworowski herbu Dębno; Przychocki herbu wła-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
snego; Pusłowski herbu własnego; Puszet herbu Puget;
Puzyna herbu Oginiec; Raczyński herbu Nałęcz;
Radolin herbu Leszczyc; Radoszewski herbu Oksza;
Radziwiłł herbu Trąby; Rajski herbu własnego; Rey
herbu Oksza; Rokossowski herbu Glaubicz; Romer
herbu Jelita; Ronikier herbu Gryf; Rönne herbu własnego; Rosenberg-Gruszczyński herbu Poraj; Rozwadowski herbu Trąby; Russocki herbu Zadora; Rzewuski
herbu Krzywda; Rzyszczewski herbu Pobóg; Sanguszko
herbu Pogoń lit.; Sapieha herbu Lis; Siemieński herbu
Dąbrowa; Sierakowski herbu Ogończyk; Skarbek herbu
Abdank; Skarzyński herbu Bończa; Skórzewski herbu
Drogosław; Smorczewski herbu Rawicz; Sobański
herbu Junosza; Sokolnicki herbu Nowina; Soldenhoff
herbu własnego; Stadnicki herbu Szreniawa; Starzeńscy herbu Lis; Stokowski herbu Jelita; Sułkowski herbu
Sulima; Sumiński herbu Leszczyc; Szeliski herbu
Szeliga; Szembek herbu własnego; Szeptycki herbu
własnego; Szlubowski herbu Ślepowron; Szołdrski
herbu Łodzia; Tarnowski herbu Leliwa; Tyszkiewicz
herbu Leliwa; Uruski herbu Sas; Walewski herbu Roch
II; Węsierski herbu Belina; Wielhorski herbu Kierdeja;
Wielopolski herbu własnego; Wilmowski herbu wlasnego; Wiśniewski herbu Prus I; Wodzicki herbu
Leliwa; Wolański herbu Przyjaciel; Wołłowicze herbu
Bogoria; Woroniecki herbu Korybut; Wyszyński herbu
Trzywdar; Zabielski herbu Trzaska; Zabiełło herbu
Topór; Załuski herbu Junosza; Zamoyski herbu Jelita;
Zawadzki herbu Rogala; Zboiński herbu Ogończyk;
Zborowski herbu Jastrzębiec; Ziemięcki herbu Nieczuja; Żeleński herbu Ciołek; Żółtowski herbu Ogończyk.
Układ genealogii wzorowany na almanachach
gotajskich. Opr. ze śladami otarć na krawędziach. Poza
tym stan bardzo dobry.
600,–
317. BORKOWSKI DUNIN Jerzy Sewer hr. —
Rocznik szlachty polskiej. I. Lwów 1881 Nakł. Księg.
K. Łukaszewicza. 15,5 cm, s. XII, [2], 621, [3]. Opr.
psk z epoki z tłocz. i złoc. na grzbiecie.
Superekslibris „W.R.J.”. Wewnątrz XX w. ekslibris
heraldyczny na pap. czerpanym: „W.O. Biernacki-Poray” oraz pieczęć: „Ex Bibliotheca W.O. BiernackiPoray”. Zawiera wykazy m. in.: rodzin panujących,
genealogie rodów szlacheckich w Polsce z podziałem
na książąt, hrabiów, baronów i szlachtę nieutytułowaną. Osobno wyróżniono Polaków członków austriackiej dziedzicznej Izby Panów oraz Kawalerów Zakonu
Maltańskiego. Pierwsze polskie wydawnictwo tego
rodzaju wzorowane na wydawnictwach almanachów
gotajskich. Niewielkie otarcia i przybrudzenia okł.
Miejscami naturalne zbrązowienia. Grzbiet w stanie
bardzo dobrym.
500,–
318. [BRÜHL] Drzewo genealogiczne hr. Brühla.
Sygnowane: l.d. „Stephanus Forelli delineavit. Johann
Gottfrid Michaelis invenit.”, p.d. “Christian Philipp
Lindemann sculpsit. Dresnae [Drezno] 1744”. Miedzioryt, 59,5 x 108 cm.
Monumentalne drzewo wykonane na potrzeby
polsko-saskiego, wszechwładnego „Premier-Ministra”
Rzeczypospolitej Henryka hr. Brühla doprowadzone
siedem pokoleń wstecz, tj. w ostatnim pokoleniu
podano 128 przodków. Jego córka Amalia poślubiła
Jerzego Mniszcha, kasztelana krakowskiego, a córka tej
pary wyszła za Szczęsnego Potockiego. Stąd oferowany
wywód przodków jest również fragmentem genealogii
Potockich, Sapiehów, Radziwiłłów etc. Brühl otrzymał
tytuł hrabiowski i polski indygenat szlachecki. Dla
niego też zaprojektowano i wykonano w Miśni słynny
porcelanowy „Serwis Łabędzi”. Odbitka przycięta do
marginesu. Poza tym stan dobry.
3600,–
319. CHODŹKO Leonard — Historya domu Rawitów-Ostrowskich związana z dziejami Polski, Litwy,
Prus i Rusi składających Rzeczypospolitę polską [...].
T. 2: Między latami 1650-1845. Przez …; z przedm.
Karola Widmana zawierającą żywot Władysława
Ostrowskiego, ostatniego marszałka sejmu polskiego
w r. 1831. Lwów 1873 K. Ostrowski. 23 cm, s. [4],
582, [2]. Opr. psk z epoki z tłocz. tyt. na grzbiecie,
zewnętrzne okł. pł. współcz. ze złoc.
Superekslibris XX w. złoc. na przednim licu opr.
z herbem Poraj. Wewnątrz ekslibris heraldyczny na
pap. czerpanym: „W.O. Biernacki-Poray”. Monografia
historyczno-genealogiczna rodu Ostrowskich z Ostrowa
nad Bugiem obdarzonego w XVIII w. tytułem hrabiowskim. Karta tyt. nieznacznie uszkodzona (wycięto
numer tomu). Zach. okł. oryg. tylna brosz. z herbem
Rawicz w drzeworycie.
250,–
320. CHOMICKI Antoni — Herby miast i ziem
polskich. Warszawa 1939 Wyd. czasop. „Archiwum
Heraldyczne”. 24 cm, s. 96, [1]. Opr. imit. skóry ze
złoc. tyt. i herbem Poraj na licu.
Zawiera blazonowanie herbów państwowych,
dawnych księstw, ziem i województw oraz miast
i biskupstw polskich. Dołączono materiał do historii
miasta Szawle na Litwie.
180,–
321. [DWORSKI Kalendarz] Pridwornyj Kaljendar
na 1911 god. Postawszcziki Dwora Jego Imperatorskago Wjeliczestwa. 15 cm, s. VIII, 683, [3]. Opr. pł.
wyd. z tłocz. na grzbiecie i licu, brzegi kart prószone.
Obejmuje spis dostojników i urzędów dworskich
ostatniego cesarza Wszechrusi Mikołaja II oraz jego
małżonki. Wśród nich występują przedstawiciele
89
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
322
polskiej arystokracji z domów Branickich, Potockich,
Radziwiłłów, Sanguszków, Tyszkiewiczów, Wielopolskich i Zamoyskich. Ponadto spisy dam i kawalerów
oraz kapituł najwyższych orderów rosyjskich wraz
z ich historią. Na licu tłocz. dwugłowy orzeł carski ze
śladami złoceń. Stan więcej niż dobry.
450,–
322. [EUROPA] Jost Amman (1539-1591) — Alegoryczne przedstawienie władców europejskich w formie
drzewa genealogicznego, 1579. Akwaforta
33 x 42 cm.
Emblematy władców antycznych (np. Kartaginy
i Fenicji) oraz władców europejskich, m. in. z herbem
Rzeczypospolitej, Anglii i Francji. Brak Rosji. Akwaforta słynnego rytownika pochodząca z dzieła
B. Chasseneux Catalogus gloria mundi, Frankfurt
1579. Stan dobry.
1800,–
323. GUMOWSKI Marian — Herbarz Polski.
Zeszyt 1. Poznań [1932] Wyd. Kawa Hag-Warszawa.
23 cm, k. 58, 284 kolor. herby (wklejane). Opr. wyd.
karton zdobiony.
90
323
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Herbarz zawiera 284 wklejane kolorowe herby
ziem, województw, księstw, powiatów, guberni,
biskupstw i miast Rzeczypospolitej i ówczesnej Polski
oraz wizerunki odmian dawnych orłów polskich. Na
odwrocie kart opisy herbów. Ponadto krótkie opisy
tematyczne i wprowadzenie do zagadnień heraldycznych i topograficznych w Polsce. W ramach polskiego
wydawnictwa tej niemieckiej spółki planowano kolejne
zeszyty zawierające herby rodowe, jednakże nie doczekały się one realizacji. Otarcia krawędzi opr. Poza tym
stan dobry.
600,–
324. HEROLD Polski. Czasopismo naukowe illustrowane poświecone heraldyce i sfragistyce polskiej
wychodzące w zeszytach: 1 stycznia, 1 maja i 1 września. Red. odpowiedzialny i nakładca Franciszek Piekosiński. Kraków 1898-1899 Skład gł. Księg. Sp.
Wyd. Polska. 26 cm, s. [4], VI, LXIV, [17], [18], 32,
[2], 142, liczne il. w tekście; s. VIII, 219, liczne rys.
herbów. Opr. ppł. z epoki.
Kwartalnik ukazujący się w latach 1897-1906
o zmiennej liczbowo paginacji w zależności od działów
i cyklicznych prac w nim zamieszczanych. Niektóre
z większych prac były ponadto łączone w całość lub
większą część i oprawiane osobno. Rocznik 1897 obejmuje dział Rozmaitości (z archaicznym artykułem
„Sapiehowie” broniącym kniaziowskiego pochodzenia
rodu wbrew stanowisku Józefa Wolffa i St. K. Kossakowskiego), pracę „Najstarsze pieczęcie szlachty polskiej”, rozbiór pieczęci majestatowej króla Michała
Korybuta Wiśniowieckiego oraz część monografii
Herold Polski. Ta ostatnia stanowi Przewodnik Heraldyczny Polski składający się z części ogólnej (wykład
na temat heraldyki polskiej i zasad blazonowania
w połączeniu z teorią runiczną i podziałem na rody)
oraz właściwej z pocztem herbów i proklamacji polskich z 201 rysunkami herbów (Abrahamowicz —
Bukraba). Kolejny rocznik stanowi tzw. herbarz
szlachty witebskiej, będący niezwykle rzadkim herbarzem regionalnym powstałym z materiałów deputacji
wywodowej po 1773 r. i zawierającym opisy 193
rodów wraz z ich herbami.
800,–
325. HEROLD Polski. Czasopismo naukowe illustrowane poświęcone heraldyce polskiej. Redaktor
odpowiedzialny Franciszek Piekosiński. Rok 1905.
Kraków 1905. Wyd. Stanisław z Ruszczy Rusiecki
w Trojance. 24 cm, s. [2], XI, [6], 160, 128, XII, 51,
[1], 11, [1], [1], s. tabl. XI. Opr. psk współcz. z tłocz.
i szyldzikami na grzbiecie oraz ręcznie malowanym
herbem Abdank na licu. Zawiera artykuły i opracowania: Herbarz szlachty polskiej wieków średnich (cz. 1);
Wojciecha Wijuka Kojałowicza Herbarz szlachty
Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany „Nomencla-
tor” (cz. 1); Materyały do historyi Werszowców
polskich a zwłaszcza Rawiczów; Ród szlachecki
Florkowskich herbu własnego; Insygnia królewskie.
600,–
326. KIRKOR Stanisław — Poczet Kirkorów
ułożony chronologicznie według ścisłych lub przybliżonych dat występowania poszczególnych osób względnie protoplastów oddzielnych linii i gałązek. Na podstawie szkicu genealogicznego Szymona Konarskiego
pod tytułem „Kirkorowie herbu własnego”, Londyn
1963. Uzup. i oprac. …; z przedmową Szymona
Konarskiego.
(adl.) Tenże. Uwagi ogólne o genealogii rodziny Kirkorów litewskich. Londyn 1969 [Nakł. autora]. 25 cm,
s. 89, [1], k. tabl. fot. [4], k. mapa złoż., k. tabl. genealog. [2]; s. 52, k. tabl. [2], k. mapa. złoż. Opr.
współcz. psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie i obu licach
oraz superekslibrisem z herbem Poraj na licu.
Wzorowa genealogiczna monografia naukowa
zasłużonej rodziny litewskiej. Stan bardzo dobry.
Ładny egz.
150,–
327. KONARSKI Szymon — O heraldyce i „heraldycznym” snobizmie. Paryż 1967 Księgarnia Polska.
22,5 cm, s. 87, err. Opr. pł. ze złoc. tyt., okł. oryg.
brosz. zach.
Pieczęć: „Księgozbiór J. Jeljaszewicza”. Obejmuje:
O herbach; O nazwiskach szlacheckich; O przydomkach; O tytułach; O legendach i tradycjach rodzinnych; O kłusownikach w heraldycznej kniei. Praca
zawiera autorski spis osób bezpodstawnie używających
tytułów rodowych oraz poprawki i uzupełnienia do
spisu „Pseudo-kniaziów” Józefa Wolffa (Kniaziowie
litewsko-ruscy, Warszawa 1895).
200,–
328. KOSIŃSKI Adam Amilkar — Przewodnik
heraldyczny. Monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających. [T.1]. Wyd. 2. Kraków 1877
Nakł. i druk W.L. Anczyca i Sp. 15,5 cm, s. [2], XIV,
722. Opr. psk z epoki z tłocz. i złoc. Superekslibris na
grzbiecie: „W.R.K.” tłocz. złotem. Współczesny ekslibris heraldyczny „W.O. Biernacki-Poray” na papierze
czerpanym i pieczęć tuszowa: „Ex Bibliotheca …”
tegoż na k. przedtyt.
Całość obejmowała pięć oddzielnych tomów wydanych w latach 1877-1885. Każdy z tomów obejmował
kilkadziesiąt monografii poszczególnych rodzin szlacheckich. W niniejszym tomie genealogie Aleksandrowiczów, Augustynowiczów, Badenich, Borkowskich,
Brzezińskich-Duninów, Chodkiewiczów, Chomętowskich, Cieleckich, Cieszkowskich, Czarnieckich,
Czartoryskich, Czetwertyńskich, Dąbrowskich,
91
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Dębickich, Drohojowskich, Działyńskich, Fredrów,
Górskich, Gorzeńskich, Gorzeńskich-Ostrorogów,
Heydlów, Jabłonowskich, Kęszyckich, Kosssakowskich,
Koziebrodzkich, Krasickich, Krasińskich, Kwileckich,
Lasockich, Lubomirskich, Łąckich, Męcińskich, Michałowskich, Mielżyńskich, Mieroszowskich, Mniszchów,
O’Rourke, Ostrorogów, Paparów, Potockich, Potulickich, Pusłowskich, Puzynów, Raczyńskich, Radzimińskich, Radziwiłłów, Rostworowskich, Rzewuskich, Sanguszków, Sapiehów, Stadnickich, Sułkowskich,
Sumińskich, Szaszkiewiczów, Szawłowskich, Szeptyckich, Uruskich, Walewskich, Wielopolskich, Wodzickich, Zamoyskich i Zarembów. Ponadto obszerne spisy
rodzin indygenowanych, senatorskich i utytułowanych
z różnych okresów dziejowych Rzeczypospolitej. Karta
tyt. i s. I-IV uzupełnione. Otarcia grzbietu opr. i niewielkie odbarwienia lica opr. Wewnątrz stan
dobry.
300,–
329. KOSIŃSKI Adam Amilkar — Przewodnik
heraldyczny. [T.] 4. Ułożył …Warszawa 1883 Noskowski. 15 cm, s. XI, [1], 652. Opr. pł. wyd. z tłocz.
i złoc. na przednim licu i grzbiecie.
Obejmuje genealogie, monografie oraz wzmianki
o rodach: Badeni, Bisping, Bloch, Bniński, Boenisch,
Bogusz, Boniecki, Dunin-Borkowski, Borkowski, Branicki, Brzozowski, Chrapowicki, Ciborski, Cichnicki,
Ciechanowiecki, Świeyko-Ciechanowiecki, Ciechanowski, Czarnecki, Czartoryski, Czetwertyński, Czuryłło,
Danaborski, Dębowski, Długoborski, Dowgiałło, Drążewski, Dzieduszycki, Epsztein, Fedorowicz, Fritsche,
Gawroński, Gedroic, Giżycki, Golanczewski, Grabowski, Hauke, Husarzewski, Jabłonowski, Jasieński, Jełowicki, Jezierski, Kadzidłowski, Karnicki, Karpiński,
Kiszka, Kocieł, Komorowicz, Kościelski, Kossakowski,
Kozicki, Krasiński, Kronenberg, Krukowski, Kurkowski, Lachnicki, Lasocki, Lebowski, Ledóchowski,
Lesser, Libiszowski, Lubieniecki, Lubomirski, Łabęcki,
Wołk-Łaniewski, Łoyko, Marassè, Masłowski, Maszkowski, Miniewski, Miączyński, Michalski, Milewski,
Milikont-Narwoysz, Nawojewski, Oczosalski, Olszyński, Piwnicki, Plater-Syberg i Broel, Pliszcza, Pliszkowski, Podoski, Polakowski, Popławski, Potocki, Prószyński, Przezdziecki, Puszet du Puget, Radziwiłł,
Rembieliński, Rey, Rogujski, Rola, Rozdrażewski,
Rzyszczewski, Sanguszko, Sapieha, Sarnecki, Skarbek,
Skorulski, Smolikowski, Stadnicki, Stefanowicz, Jordan-Stojowski, Sułkowski, Sumiński, ŚwidrygiełłoŚwiderski, Szafraniec, Szembek, Szeptycki, Szwański,
Umiastowski, Urbański, Uruski, Wąsoski, Wereszczaka, Wernicki, Wielogłowski, Wielopolski, Wodzicki,
Wołowski, Woroniecki, Woźniakowski, Wrotnowski,
Young, Zabiełło, Zaleski, Zamoyski, Zawisza-Kieżgayłło, Zawisza Czarny i Żagiel.
Blok poluzowany, grzbiet nadpęknięty, a złoc. na
92
329
grzbiecie wyblakłe. Wewnątrz czysty egz. Rzadki
rocznik.
1500,–
330. KRZECZUNOWICZ Kornel — Leon Sapieha
1883-1944. Londyn 1967 Nakładem autora. 23 cm,
s. 127, s. tabl. [7], ilustr., mapka, err. Opr. pł. wyd.
ozdobna ze złotym herbem Lis na licu oraz z obwol.
Z autografem autora dla syna. Dramatyczne dzieje
ostatniego właściciela Krasiczyna, bratanka Księcia
Adama Kardynała Sapiehy, kawalerzysty (8 Pułk
Ułanów) i lotnika Wojsk Polskich oraz żołnierza Armii
Krajowej. Stan bardzo dobry.
100,–
331. KUKLIŃSKI Jakób — Spis rycerstwa polskiego
z wyprawy wiedeńskiej 1683. [Wiedeń ok. 1912]
Druk. Stowarzyszenie Szkoły Katolickiej. 15 cm,
s. 15. Opr. karton. wyd.
Druga próba spisania rycerstwa polskiego uczestniczącego w bitwie pod Wiedniem połączona z opisem
kaplicy króla Jana Sobieskiego na Kahlenbergu i ideą
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
jej uporządkowania oraz uzupełnienia o herby rycerstwa polskiego.
50,–
332. LEITGEBER Sławomir — Potuliccy. Londyn
1990 Polska Fundacja Kulturalna. 24,5 cm, s. XIX,
[1], 192, s. tabl. [30], herby kol. 2 (naklejane),
k. map [2] (luzem). Opr. pł. wyd.
Wzorowa monografia rodu wielkopolskiego od XV
do XX w., obdarzonego tytułem hrabiowskim i skoligaconego z wieloma arystokratycznymi domami. Bogato
ilustrowana z tablicami genealogicznymi.
80,–
333. ŁASZCZYŃSKA Olga — Ród Herburtów
w wiekach średnich (PTPN, Prace Komisji Historycznej, t. 14, z. 4). Poznań 1948 Poznańskie Tow. Przyj.
Nauk. 25 cm, s. [4], 144, [1], k. map 2 (częściowo
złoż.), ilustr. i tabl. genealog. w tekście. Opr. pl.
współcz. ze złoc. tyt. i herbem Poraj na licu, okł. oryg.
brosz. zach.
Studium historyczno-genealogiczne na temat spolonizowanego rodu niemiecko-czeskiego osiadłego na
Rusi Halickiej.
100,–
334. MATERIAŁY do biografii, genealogii i heraldyki
polskiej. T. 2. Buenos Aires — Paryż 1964 Komitet
Redakcyjny. 25,5 cm, s. 301.
Tom obejmuje m.in.: Herbarz szlachty Inflant Polskich z 1778 r.; listę emigrantów polskich w Wielkiej
Brytanii otrzymujących zasiłki z lat 1834-1899;
Wspomnienia Jana Kantego Lubienieckiego; Genealogie niektórych polskich rodzin utytułowanych w oprac.
Edwarda Borowskiego (dotyczy rodzin: książęcych
Czetwertyński, Drucki-Lubecki, Jabłonowski, Lubomirski, Radziwiłł i Sapieha; margrabiowie — Wielopolski;
hrabiowie — Badeni, Baworowski, Bielski, Branicki,
Czapski, Czosnowski, Dzieduszycki, Gołuchowski,
Grocholski, Korytowski, Kossakowski, Krasiński, Lanckoroński, Michałowski, Mycielski, Orłowski, Osiecimski-Czapski, Ostrowski, Poniński, Potulicki, Pusłowski,
Raczyński, Rzewuski, Rzyszczewski, Siemieński-Lewicki, Sierakowski, Skarbek, Skórzewski, Skrzyński,
Sobański, Szołdrski, Tarnowski i Wodzicki). Nakład
400 egz. Okł. brosz. nieznacznie uszkodzona (podklejona). Wewnątrz czysty egz.
180,–
335. MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie pod red. Władysława
Semkowicza. R. II: 1909. Lwów 1909 Nakł. Tow.
Heraldycznego. 28 cm, s. [4], 180, k. tabl. genealog.
[2], cześć. złoż. na k. 3. Opr. psk współcz. ze złoc.
tyt., okł. i wyklejka stylizowane na marmoryzowane.
332
Zawiera m.in.: O początkach rodu Gierałt i Larysza-Glezyn; O herbach Lubrza, Moszczenica i Tader;
Nobilitacja miasta Lwowa; Wywód szlachectwa rodów
Gościradowski, Jaroszewski i Łochiński; Hoczew
i Balowie; Indygenat rodu Dzianott i udostojnienie
herbu Wyhowskich. Ładny egz.
360,–
336. MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego wyd. przez Oddział Warszawski. R. IX: 1930. Warszawa 1930 Nakł. Oddz.
Warsz. PTHer. 28 cm, s. [4], 200, ilustr. i tabl. genealog. w tekście. Opr. okł. kartonowe luzem.
Obejmuje materiały do historii rodów Dunikowski
z Urska, Proski i Wagner (inflanccy); Rekognicjarz
poborowy ziemi warszawskiej z r. 1563; testament
Jeremiego Wiśniowieckiego; spis kawalerów Orderu św.
Stanisława w XIX w. Spis szlachty ziemi wieluńskiej
z 1621 r.
360,–
93
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
337. MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego wyd. przez Oddział Warszawski. R. X: 1931. Warszawa 1931 Nakł. Oddz.
Warsz. PTHer. 28 cm, s. IV, 288, k. tabl. VII (luzem
w kieszonce), ilustr. i tabl. genealog. w tekście. Opr.
okł. kartonowe wt.
Zawiera materiały m.in. do genealogii rodu Dunikowskich, Horodyskich, Lubienieckich, Pruskich,
Rogawskich, Lach-Szyrmów i Świerczków; szkice
z dziejów szlachty zawkrzeńskiej w XV i XVI w.;
urzędnicy województwa bełskiego do poł. XVI w.;
album pamiątek z Wołynia.
360,–
338. MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego wyd. przez Oddział Warszawski. R. XI: 1932. Warszawa 1932 Nakł. Oddz.
Warsz. PTHer. 27 cm, s. IV, 228, ilustr. i tabl. genealog. w tekście. Opr. imitacja psk współcz. z szyldzikami na grzbiecie.
Zawiera m.in. materiały do genealogii rodu Chodkiewiczów, Gozdawitów-Bireckich i Wagnerów inflanckich; szkice z dziejów szlachty ziemi zakrzeńskiej
w XV i XVI w.; legitymacja szlachecka po rozbiorach;
zapiski heraldyczne krakowskie z XIV i XV w.; zapiski
liwskie z XV w.
360,–
339. MIESIĘCZNIK Heraldyczny. R. XIV: 1935.
28 cm, s. IV, 192, ilustr., tabl. genealog. w tekście.
Opr. wt. ppł.
Zawiera m.in.: Herby i pieczęcie warszawskie;
materiały do genealogii rodu Suski h. Szaszor (Orla),
Orzechowski h. Rogala i Różycki; o herbie Awdaniec;
średniowieczne zapiski ziemskie łęczyckie. Stan bardzo
dobry.
360,–
340. MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego wyd. przez Oddział Warszawski. R. XVI: 1937. Warszawa 1937 Nakł. Oddz.
Warsz. PTHer. 27 cm, s. IV, [4], 192, ilustr. i tabl.
genealog. w tekście. Opr. imitacja psk współcz. z szyldzikami na grzbiecie.
Zawiera m.in. materiały do genealogii rodu Buczackich, Glicznerów, Grabiów, Hartitzschów, Kettlerów
i Korwinów; szlachta — mieszczanie w Wielkopolsce
w XV w.
360,–
341. MILEWSKI KAPICA Ignacy — Herbarz ...
(Dopełnienie Niesieckiego). Wyd. z rękopisu. Kraków
1870 w Druk. W. Kirchmayera. 22 cm, s. XIX, [1],
504. Opr. psk. z epoki (uszkodzony).
Pieczątka: „Wydano z dubletów Biblioteki Narodowej”. Z przedmową Zygmunta Glogera. Obejmuje
94
342
materiały genealogiczne do historii 641 rodów szlacheckich ziemi bielskiej na podstawie najstarszych
zachowanych źródeł archiwalnych. Nieocenione źródło
do dziejów pomijanej dotąd w herbarzach szlachty
zagrodowej z Mazowsza i Podlasia. Grzbiet nadpęknięty. Tylna okł. odchodzi od opr. Wewnątrz czysty
egz.
250,–
342. [NIEMIECKIE Związki Szlachty] JAHRBUCH (Kalender) der Deutschen Adelsgenossenschaft
1928. Hrsg im Auftrage der Deutschen Adels-Genossenschaft durch die Schriftellung des Deutschen Adelsblattes. Berlin [1927]. s. XL, 595, XLI-LXXI, [1]. Opr.
pł. wyd. Kalendarz Niemieckiego Związku Szlachty
wraz ze spisami członków z poszczególnych ziem,
w tym również tych, które znalazły się po 1919
w II Rzeczypospolitej (Pomorze, Śląsk i Wielkopolska).
150,–
343. [PAWLISZCZEW Nikołaj] — Herbarz rodzin
szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwier-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
343
343
dzony. Cz. 2. Warszawa 1853 Tip. S. Orgelbrand.
27,5 cm, s. [4], 237, liczne herby w tekście (drzeworyty ręcznie kolor.). Opr. psk z epoki ze złoc. tyt.,
superekslibris na grzbiecie z literami „W.I.K.”.
Herbarz urzędowy obejmujący rodziny, które uzyskały od Heroldii Królestwa Polskiego potwierdzenie
staropolskiego szlachectwa względnie nadano im nowe
szlachectwo. Osobno wymieniono rody utytułowane
(książęta, hrabiowie, baronowie i kawalerowie cesarstwa francuskiego). Zawiera wizerunki herbów i ich
opisy wraz z informacjami o rodzinach pieczętujących
się danym herbem i ich dowodach szlachectwa.
W tekście sto kilkadziesiąt herbów o czystej i żywej
kolorystyce wykonanych w drzeworycie i ręcznie kolorowanych. Druk dwułamowy, tekst równoległy w jęz.
ros. i pol. Unikatowy egz. Wszystkie pojawiające się
w handlu antykwarycznym herbarze są malowane
akwarelą, zaś ten gwaszem oraz farbą srebrną
i złotą (w innych egzemplarzach używano zamiennie
farby żółtej i szarej bądź nie malowano). Część druga
z dwu wydanych. Ostatnia k. uzupełniona.
4 800,–
nesie z odbarwieniami, lecz bez uszczerbku dla tekstu.
Miejscami również wewnątrz takież podklejenia do
krawędzi. Gdzieniegdzie notatki rękopiśmienne ołówkiem lub podkreślenia, również kredką.
300,–
344. PIEKOSIŃSKI Franciszek — Rycerstwo
polskie wieków średnich przez ... T. I: O dynastycznem
szlachty polskiej pochodzeniu. Wyd. 2 popr. Kraków
1896 Akademia Umiejętności, 1896. 22 cm, s. [4],
399, liczne rys. herbów. Opr. pł. współcz. ze złoc. tyt.
na grzbiecie.
Poprawione i uzupełnione wydanie dzieła:
„O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu”,
gdzie zrąb średniowiecznego rycerstwa został podzielony na 36 dynastii, z czego 7 obcego pochodzenia.
Pierwszych kilkanaście k. (do 16) podklejonych papierem lub skoczem na krawędzi lub przy górnym margi-
345. PIEKOSIŃSKI Franciszek — Rycerstwo
polskie wieków średnich przez ... T. III: Obejmuje
rycerstwo małopolskie w dobie piastowskiej [12001366]. Kraków 1901 Nakł. Autora. 23,5 cm, s. [32],
CCXXXIII, [3], 532, liczne rys. herbów. Opr. psk
brązowy z epoki, ze złoc. tyt. i zdob. na grzbiecie.
Tom poświęcony rycerstwu małopolskiemu na podstawie regestów historycznych ułożonych chronologicznie ze streszczeniami wzmianek źródłowych i z podaniem jego geograficznego rozsiedlenia. Poczet 3000
imion z kolejnych pięciu pokoleń rycerstwa oraz spis
dostojników, urzędników nadwornych, ziemskich,
grodzkich i ekonomicznych. Dołączono 4 str. „Wyjaśnienia” autora wobec pojawiających się polemik
jeszcze przed ukazaniem dzieła. Drobne zabrudzenia
wierzchnich okł. i niewielkie otarcia opr. Wewnątrz
niewielkie zabrudzenia, głównie na marginesach kart
XLVI-XLVII, 158-161 i 518-529. Poza tym stan więcej
niż dobry. Ładna opr. z epoki.
600,–
346. PIENIĄŻEK-ODROWĄŻ Jerzy — Rycerstwo
polskie w wyprawie wiedeńskiej pod wodzą króla
Jana III Sobieskiego w roku 1683. Warszawa 1933
Nakł. Sekcji Rodowej Komitetu Obchodu 250-lecia
Odsieczy Wiednia. 27,5 cm, s. 30, [1], ilustr.
w tekście 4. Opr. pł. wt. ze złoc. tyt. i superekslibrisem
na przednim licu z herbem Poraj, okł. oryg.
brosz. zach.
95
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Obejmuje nazwiska szlacheckie na litery GrotKokoszyński z bibliografią do każdej rodziny. Stan
bardzo dobry. Ładny egz.
250,–
349. [POTKAŃSKI Brochwicz Ludwik] Klepsydra
zgonu Ludwika Brochwicz Potkańskiego w dn. 20 IV
1856 w dobrach Wieniawa [pow. Radom] wydana
przez najbliższych. B.m. 1856 B.w. 21 x 26,5 cm,
k. [1].
Na odwrocie adres wysyłki do Ludwika Świdzińskiego w Sulgostowie. Wczesna XIX w. klepsydra ziemianina odbita techniką hektograficzną. Ślady składania i wysyłki. Drobne zbrązowienia.
120,–
346
Praca zawiera imienny spis rycerstwa polskiego
biorącego udział w wyprawie wiedeńskiej przeciw
Turkom.
100,–
347. POLSKA Encyklopedia szlachecka. T. IV.
Wykazy polskich rodzin szlacheckich, t. 1. W oprac.
S.J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego.
Warszawa 1936 Instytut Kultury Historycznej. 24,5
cm, s. 380, [1], liczne rys. herbów. Opr. psk współcz.
z tłocz. i złoc. na grzbiecie, wyklejka stylizowana na
marmoryzowaną.
Obejmuje nazwiska szlacheckie na litery
A-Ciarnowski z bibliografią do każdej rodziny. Stan
bardzo dobry. Ładny egz.
250,–
348. POLSKA Encyklopedia szlachecka. T. VI.
Wykazy polskich rodzin szlacheckich, t. 3. W oprac.
S.J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała Dmowskiego.
Warszawa 1937 Instytut Kultury Historycznej. 24,5
cm, s. 381, [1], liczne rys. herbów. Opr. psk współcz.
z tłocz. i złoc. na grzbiecie, wyklejka stylizowana na
marmoryzowaną.
96
350. POWIERZA Paweł — Pamiętnik ... Wspomnienia z powstania styczniowego 1863 roku. Testament
moralny autora i genealogja rodu Powierzów. Oprac.
z oryg. i uzupełnił — syn Bolesław. Wyd. w piśmie
maszynowem III. Warszawa 1933. Maszynopis.
28 cm, s. 168, [1] k. tabl. genealog., [1] k. mapa
złoż., fot. Opr. pł. oryg.
Pamiętniki z powstania styczniowego z terenu
Lubelskiego i Podlasia w partiach Kazimierza Kobylińskiego, Lenczewskiego, Mareckiego i Wróblewskiego.
Dołączono indeksy nazwisk i miejscowości oraz genealogie rodu Powierzów. Pamiętnik Pawła Powierzy
(1844-1916) opublikowano w 1996 r. w Białymstoku
według dawnej edycji (oryginał zaginął w czasie ostatniej wojny), jednakże pominięto całą część zawierającą
genealogię szlacheckiego rodu Powierzów. Brak
grzbietu, blok zwarty. Rzadkie.
250,–
351. PUŁASKI Kazimierz — Kronika polskich
rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki. T. 1. Brody 1911 Nakł. Księg.
F. Westa. 28,5 cm, s. [4], VIII, 261, [1], k. tabl. ilustr.
52. Opr. psk współcz. z tłocz. i złoc. na grzbiecie. Na
licu superekslibris h. Poraj na krzyżu maltańskim.
Pieczęć i ekslibris: „Ex Bibliotheca W.O. BiernackiPoray”.
Więcej nie wydano w tej formie. Zawiera 65
monografii rodzin kresowych, jak Aksamitowski, Baraniecki, Barszczewski, Bednarowski, Bernatowicz,
Beyzym, Bniński, Bobrowski, Bogusz, Bombek, Branicki, Breza, Brzeski, Belina-Brzozowski, Budzyńscy,
Bukara, Buszczyński, Chełmiński, Chocimierscy,
Czaccy, Czajkowscy, Czapscy, Czeczelowie, Drużbaccy,
Drzewiecki, Dulski, Dwernicki, Feliński, Gosławski,
Grabianka, Kalinowski, Karwicki-Dunin, Kicki,
Kołyszko, Konopacki, Kosielski, Krechowiecki, Orłowski, Ostaszewski, Pogorski, Przezdziecki, Pułaski, Raciborski, Rzewuski, Rzyszczewski, Sroczycki, Stadnicki,
Starorypiński, Strus, Szczeniowski, Szembek, Szy-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dłowski, Śmietanka, Świdziński, Telefus, Wieczffiński,
Wołodkowicz, Saryusz-Zaleski, Zaleski i Żurowski.
Bogata ikonografia (głównie portrety). Stan bardzo
dobry.
400,–
352. PUTTKAMER Ellinor v. — Geschichte des
Geschlechts v. Puttkamer (2. stark veränderte Auflage);
Deutsches Familienarchiv Bd. 83/84/85. Neustadt a.d.
Aisch 1984 Degener & Co. 25 cm, s. X, 884; k. tabl.
18 kolor. i cz.-b. (w ramach paginacji), tabl. kolor.
(herb); k. tabl. [65]: tabl. genealog. 62, [2], mapa.
2 wol. Opr. pł. wyd. ze złoc. herbami rodu na licu
i tyt. na grzbiecie.
Monografia słynnego pomorskiego rodu o słowiańskim rodowodzie, który wydał wielu znakomitych
mężów stanu, dyplomatów i wojskowych. Wśród nich
spolonizowana gałąź rodu osiadła w XVII w. na Nowogródczyźnie, z którą związane dwie znane w literaturze polskiej kobiety Maryla z Wereszczaków Wawrzyńcowa Puttkamerowa (1799-1863), wielka miłość
Adama Mickiewicza, i Janina z Puttkamerów
Adamowa Żółtowska (1889-1968), autorka znakomitych pamiętników swojej epoki. Autorka monografii
Ellinor v. Puttkamer (1910-1999), historyk i prawnik,
była pierwszą w historii kobietą-ambasadorem RFN.
Liczne tablice genealogiczne i ilustracje. Stan bardzo
dobry. Rzadkość.
700,–
353. RADZIMIŃSKI L.[UBA] Z.[ygmunt] —
O tożsamości tytułów kniaź i książę w dawnej Rzeczypospolitej. (Odb. z „Miesięcznika Heraldycznego”).
Lwów 1908 Druk. Ludowa. 23 cm, s. 36. Opr. pł.
współcz. ze złoc. tyt. i herbem Poraj na licu.
Walka o miejsce w hierarchii społecznej dla kniaziów litewsko-ruskich pióra prezesa Towarzystwa
Heraldycznego we Lwowie. Drobne zaplamienia opr.,
wewnątrz stan bardzo dobry.
200,–
354. ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we
Lwowie. T. I-X: R. 1908/9 — 1930. Lwów 1910-1931
Tow. Heraldyczne. 27,5 cm, s. XIV, 280; VII, 102, 40,
k. [2] tabl.; [4], XXX, 355; [4], 77, [3], 93, [2],
k. tabl. złoż., k. mapa kolor. złoż., tabl. genealog.; [4],
130, mapka [1] złoż., il.; [4], 200; 266, k. map [2]
złoż., il.; [4], 224, [3], k. tabl. genealog. [2] złoż.; [8],
328, k map [4] złoż., k. tabl.; 118, [1], liczne ilustr.
i rys. w poszczególnych tomach oraz genealogie.
Współopr. psk współcz. z tłocz. i złoc. na grzbiecie
i licach w 2 woluminach. Pieczęć: „Ex Bibliotheca W.O.
Biernacki-Poray”.
T. 1 zawiera pomnikową pracę Jerzego Hr. DuninBorkowskiego i Mieczysława Dunin Wąsowicza —
Elektorowie królów Władysława IV, Michała Kory-
352
buta, Stanisława Leszczyńskiego i Spis stronników
Augusta III; t. 2 zaś przynosi: Poczet rodów szlachty
polskiej wieków średnich F. Piekosińskiego i wypisy
heraldyczne z ksiąg poborowych woj. podlaskiego; t.
III obejmuje pracę źródłową Władysława Semkowicza
— Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w.; w t. 4
zamieszczono prace: Otto Forst-Battaglia — Wywód
przodków Maryi Leszczyńskiej i Helena Polaczkówna
— Szlachta w Siewierzu Biskupim w latach 14421790; t. 5 zawiera m.in.: St. Kozierowski — Studia
nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. VIII. Ród Samsonów-Watów; w t. 6 m.in.:
Paweł Dąbkowski — Szkice z dziejów szlachty sanockiej w XV stuleciu; Leon Białkowski — Ród Czamborów-Rogalów w dawnych wiekach; t. 7 zawiera m.in.
Marian Friedberg — Ród Łabędziów w wiekach średnich; Kazimierz Sochaniewicz — Studia nad rozsiedleniem szlachty w ziemi chełmskiej; Helena Polaczkówna — Ród Wezenborgów w Polsce; Władysław
Semkowicz — O litewskich rodach bojarskich zbratanych z szlachtą polską w Horodle 1413 r.; t. 8
zawiera m.in.: Karol Górski — Ród Odrowążów
w wiekach średnich; Zygmunt L. Radzimiński —
Sprawa odrębnego pochodzenia Chodkiewiczów litewskich i białoruskich; t. 9 przynosi oprac.: Z. Wdowiszewski — Ród Bogorjów w wiekach średnich; St.
Kozierowski — Ród Porajów-Różyców; w t. 10 pomnikowe oprac. Klejnotów Długoszowych (pierwszego
97
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
355
polskiego herbarza) przez Mariana Friedberga.
Ponadto liczne przyczynki i działy stałe (m.in. polska
bibliografia heraldyczno-genealogiczna, listy i odpowiedzi redakcji). Od 1920 redaktorem był Władysław
Semkowicz, zaś rocznik ukazywał się w Krakowie (od
1928 jako organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego). Stan bardzo dobry. Ładny egz.
2500,–
355. STRÖHL Hugo Gerard, von — Heraldischer
Atlas . Eine Sammlung von heraldischen Musterblättern für Künstler, Gewerbetreibende, sowie für Freunde
der Wappenkunde. Zsgest. und erl. von …Stuttgart
1899 Hoffmann. 35 cm, s. [18], 23, [1], k. [76],
k. tabl. LXXVI ilustr. (kolorowe i czarno-białe). Opr.
ppł. wyd. z tyt. na grzbiecie.
”Atlas heraldyczny”, autorstwa utalentowanego
austriackiego rysownika i heraldyka (1851-1919), jest
uznawany za podstawowe dzieło w niemieckiej literaturze heraldycznej. Zawiera sporo poloników. Blok
książki minimalnie poluzowany. Wewnątrz czysty egz.
Stan więcej niż dobry.
1200,–
98
356. VOLUMINA legum. [Leges, statuta, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus
Lithuaniae omniumque provinciarum annexarum].
T. 1-9.
(adl.) Inwentarz Voluminae legum. Cz. 1, do
tomów I-VI. Cz. 2, do tomów VII-VIII.
Reprint. Warszawa 1980 Wydawnictwa Artystyczne
i Filmowe. 29 cm, s. [4], XXI, [7], 288, XII, [2]; 482,
XIII, [3]; 472, XV, [3]; 501, XVI; 463, [1]; 208 [i.e.
330], VII, [3], k. tabl.; 403, [1], XI, [3]; 590, XXXIV,
[2]; [6], 503, [1], tabl.;[4], 624, IX, [1] s., k. tabl.;
[2], 166, V, [3], err. Opr. pł. wyd.
(acc.) Woliński Marek — Inwentarz osobowy do
tomów I-IX Volumina legum; oprac. …; wstępem
poprzedził Tomasz Lenczewski. (Biblioteka „Signum”,
t. 1). Warszawa 2007. Oficyna Wydawnicza
„Adiutor”. 29 cm, s. 196.
Volumina legum (tomy praw) stanowią wydawnictwo prawa polskiego obejmujące przywileje królewskie
i konstytucje (uchwały) sejmowe od 1347 do kresu
istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej. Pierwsza ich
edycja ukazywała się w latach 1732-1782. Było to
wyjątkowe przedsięwzięcie wydawnicze porównywalne
ze słynnym polskim herbarzem „Korona Polska”
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Kaspra Niesieckiego. Kolejna reedycja i uzupełnienia
nastąpiły w latach 1859-1860 (St. Petersburg), 1889
(Kraków) i 1952 (Poznań). Wartość szacownego dzieła
nie ogranicza się jedynie do dziejów prawa polskiego,
ale również do historii osób, obyczajów i miejsc.
Dzięki temu ma duże znaczenie dla genealogii polskiej, gdyż Volumina legum zawierają kilkanaście
tysięcy nazwisk, w dominującym stopniu szlachty polskiej (występuje w nich również marginalnie mieszczaństwo). Wiele nazwisk stamtąd trafiło do polskich
herbarzy. Volumina Legum obok Niesieckiego służyły
w XIX w. jako materiał pomocniczy przy legitymacji
szlachty polskiej i były obficie cytowane w aktach
składanych do urzędów heroldyjnych. Na ich kartach
odnajdujemy setki nieznanych nazwisk szlachty polskiej, urzędników Rzeczypospolitej, elektorów królów
polskich i posłów sejmowych. Wreszcie pełno w nich
sporów prawnych szlachty polskiej podejmowanych na
sejmowych forach czy spraw natury kryminalnej.
Same konstytucje sejmowe zawarte w Volumina legum
są nieocenionym materiałem do genealogii i historii
rodzin szlacheckich od czasu, kiedy biografistyka
zaczęła odgrywać w tej dziedzinie rolę znaczącą. Do
dzieła będącego reprintem XIX w. edycji Ohryzki z St.
Petersburga oprócz dwóch inwentarzy przedmiotowych
dołączono współcześnie wydany indeks nazwisk do
wszystkich tomów.
1200,–
ŻYCHLIŃSKI Teodor (1836-1909), redaktor
prasy wielkopolskiej był współautorem i wydawcą
(w latach 1879-1908) 31-tomowej „Złotej księgi
szlachty polskiej”. Wydawnictwo to przynosi 521
genealogii i bardziej lub mniej obszernych monografii
rodów szlacheckich z terenów Rzeczypospolitej (w tym
174 z Wielkopolski). Monografie opracowane dzięki
pozyskanym współpracownikom (Stanisław Kossakowski, Kazimierz Krasicki, Kazimierz Stadnicki i Edward
Rulikowski) stały na dość wysokim poziomie. Szczególną wartość zawiera materiał XIX w. umieszczony
w dziale „Kronika Rodzin” (zawierający m.in. informacje o ślubach i innych ważnych wydarzeniach
z dziejów rodów) oraz nekrologia. W każdym tomie
umieszczono genealogie i monografie rodzin, które
w dalszych tomach uzupełniano lub zamieszczano
sprostowania. Poza większymi tablicami dołączanymi
do każdego tomu, w tekście dodatkowe rodowody
w formie tablic. Księga jest trudna do skompletowania
w całości (od t. 17. nakład został drastycznie ograniczony). W niniejszym zbiorze roczniki 1, 2, 5-9, 11,
13-21, 24, 26-29 i 31 pochodzą z księgozbioru rodu
Lipskich h. Grabie mieszczącego się w pałacu w Lewkowie położonego między Ostrowem Wielkopolskim
a Kaliszem. Bratem ostatniego właściciela większości
tych ksiąg był Józef Lipski (1894-1958), dyplomata
i ambasador Polski w Berlinie do 1939 r. Roczniki
lewkowskie oprawił jednolicie w płótno w kolorze
ciemnozielonym ze złoconym tytułem na grzbiecie
Stefan Rowiński (Księgarnia Drukarnia Introligatornia)
w Ostrowie [Wielkopolskim]). Stan ogólny dzieła
dobry.
357. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 1. Poznań 1879 Nakł. i druk. Jarosława Leitgebera. 26 cm, s. [6], 398, [3], k. tabl. portr.,
k. tabl. genealog. [1] + VI [Potockich] (rozkł.). Opr. pł.
Na k. tyt. podpis odręczny Wojciecha Lipskiego (18601930), przedostatniego właściciela dóbr Lewków.
Obejmuje m.in. monografie rodów: Baranowscy,
Bnińscy, Borkowscy Duninowie, Chełmscy, Chłapowscy, Chomętowscy, Chrzanowscy, Cieleccy, Czaccy,
Czarneccy, Dąmbscy, Gadomscy, Gąsiorowscy, Gordonowie, Goetzendorff-Grabowscy, Grujowie, Kiełczewscy, Klepaczewscy, Kopaczewscy, Kraszewscy, Krzyżanowscy, Kwileccy, Lasoccy, Ledóchowscy, Lekszyccy,
Lipscy, Łaźnińscy, Łąccy, Mańkowscy, Męcińscy, Miączyńscy, Mielżyńscy, Mikorscy, Milowicze, Mleczkowie,
Mniszkowie, Niegolewscy, Ostrorogowie i Ostrorogowie-Gorzeńscy, Parczewscy, Potworowscy, Przyłuscy,
Raszewscy, Rulikowscy, Sadowscy, Sczanieccy, Sierakowscy, Skirmuntowie, Stablewscy, Staszewiczowie,
Szarzyńscy, Szembekowie, Szeptyccy, Szlubowscy,
Szołdrscy, Taczanowscy, Tworkowscy, Tymowscy, Ulatowscy, Unrugowie, Walewscy, Wiśniewscy, Wysokota
Zakrzewscy, Załuscy, Żardeccy i Żychlińscy. Miejscami
odbarwienia pap. i podklejenia na marginesach.
Grzbiet w górnej krawędzi minimalnie pęknięty.
500,–
358. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 2. Poznań 1880 Jarosław Leitgeber. 26 cm, s. [8], 414, k. tabl. portr. (drzeworyt).
Opr. pł. Na k. tyt. pieczęć: „Seweryn Borkiewicz”.
Zawiera m.in. monografie rodów: Bojanowscy, Borkowscy, Borkowscy Duninowie, Bronikowscy, Buszczyńscy, Chlebowscy, Chodkiewiczowie, Dębscy, Fihauserowie, Gajewscy, Heydlowie, Kalksteinowie,
Kęszyccy, Korytkowie, Kossakowscy, Koszarscy, Krasiccy, Krechowieccy, Łopacińscy, Łuszczyńscy, Matczyńscy, Miaskowscy, Młodeccy, Morykoniowie, Odyńcowie, Pągowscy, Piegłowscy, Ponikiewscy, Radwanowie,
Rozdrażewscy, Rożnowscy, Rulikowscy, Rychliccy,
Ryxowie, Sarneccy, Skarzyńscy, Sołtanowie, Świderscy,
Sypniewscy, Topińscy, Wiesiołowscy, Wybranowscy,
Żelechowscy, Żółtowscy i Żychlińscy. Drobne zbrązowienia na kartach.
500,–
359. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 3. Poznań 1881 Jarosław Leitgeber. 27 cm, s. [8], 380, k. tabl. genealog. [2] (rozkł.).
Opr. psk z epoki. Pieczęć okrągła na k. tyt. „Lubostroń
99
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
L.S.” [Leon hr. Skórzewski]. Na k. przedtyt. podpisy:
„Lewków” i „Gwiazdka 1932 r. od Mariana Zabiełły”.
Rocznik zawiera materiały do genealogii rodów
szlacheckich (m.in. obszerniejsze Bonieckich, Brzostowskich, Chrapowickich, Dąbrowskich, Gajewskich,
Godlewskich, Grabowskich, Grudzielskich, Jabłonowskich, Jagminów, Kisielów Kiślanskich, Konarskich,
Krasickich, Marsów, Matczyńskich, Meysztowiczów,
Miączyńskich, Mielęckich Auloków, Mleczków, Naruszewiczów, Niemojowskich, Oleśnickich z Sienieńskimi, Opackich, Platerów, Pogorskich, Prądzyńskich,
Radońskich, Rulikowskich, Rutkowskich, Sczanieckich,
Sokolnickich, Somkowiczów, Stadnickich, Szybalskich,
Turnów, Węsierskich, Woyniłowiczów, Wybranowskich,
Zalutyńskich, Żabów i Żychlińskich). Pierwsza tabl.
genealog. naddarta. Otarcia grzbietu opr.
500,–
360. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 5. Poznań 1883 Jarosław Leitgeber. 26 cm, s. [4], 491, k. tabl. portr., k. tabl. genealog. [4] (rozkł.). Opr. pł.
Obejmuje m.in. monografie rodów: Białłozorowie,
Chomińscy, Grabscy, Jaraczewscy, Koczorowscy, Korytowscy, Koszczycowie, Lissowscy, Lubomirscy, Moczydłowscy, Mycielscy, Ogińscy, Pacowie, Ponińscy, Przeuscy, Raesowie, Römerowie, Rożnowie, Sanguszkowie,
Sulistrowscy, Tyszkiewiczowie, Wąsowiczowie-Duninowie i Wołodkowiczowie.
500,–
361. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 6. Poznań 1884 Jarosław Leitgeber. 26 cm, s. [4], 486, k. tabl. portr., k. tabl. genealog. [4] (rozkł.). Opr. pł.
Rocznik zawiera m.in. monografie rodzin: Bnińscy,
Borysławscy, Bukowieccy, Chłapowscy, Czosnowscy,
Engeströmowie, Giżyccy, Gutakowscy, Hoszowscy,
Kąsinowscy, Konarzewscy, Koziebrodzcy, Kozłowscy,
Kurnatowscy, Łukaszewiczowie, Modlibowscy, Radolińscy, Rogalińscy, Święciccy, Tarnowscy, Wielogłowscy
i Wodzińscy.
500,–
362. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 7. Poznań 1885 Jarosław Leitgeber. 26 cm, s. [4], 350, k. tabl. genealog. [3] (rozkł.).
Opr. pł. Na k. tyt. pieczęć: „Seweryn Borkiewicz”.
Obejmuje m.in. monografie rodzin: Brezowie, Buchowscy, Chełkowscy, Jabłonowscy, Konopaccy, Kraińscy,
Krajewscy, Kwileccy, Łubieńscy, Ostrorogowie, Pachniewscy, Sielawowie, Starzeńscy, Swinarscy i Zawadzcy
Światopełkowie. Na grzbiecie introligator mylnie wybił
numer t. X zamiast VII.
500,–
100
363. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 8. Poznań 1886 Jarosław Leitgeber. 26 cm, s. [4], 496, k. tabl. genealog. [3] (rozkł.).
Opr. pł.
Zawiera m.in. monografie rodów: Bouffałowie,
Czartoryscy, Hrebniccy, Pacowie, Potuliccy, Pułascy,
Zakrzewscy i Załuscy.
500,–
364. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 9. Poznań 1887 Jarosław Leitgeber.
26 cm, s. [8], 336, k. tabl. genealog. [2] (rozkł.). Opr. pł.
Obejmuje m.in. monografie rodzin: Celińscy, Danglowie, Łempiccy, Myszkowscy, Paparowie, Paciorkowscy, Ramułtowie, Russanowscy, Sobańscy Radlicze,
Szaumanowie Szumscy, Tymowscy, Waliccy, Wasilewscy, Weyssenhoffowie, Wielopolscy, Woronieccy,
Wyhowscy, Zabłoccy i Zasławscy-Ostrogscy, Zawadzcy
i Żurowscy.
500,–
365. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 9-10. Poznań 1888 Jarosław Leitgeber. 27 cm, s. [8], 336, k. tabl. genealog. [1]
(rozkł.); [4], 334, k. tabl. genealog. IV (rozkł.) + [1]
dod. Współopr. pł. ze złoc. na grzbiecie.
Na k. tyt, podpis „Maria Meysztowiczowa”
i pieczęć okrągła z herbami „Łodzia i Rawicz” i „Ksiegozbiór Piecewo”. T. 10 zawiera m.in. monografie
rodów: Baranowscy, Bielińscy, Dąbrowowie i Dąbrowiczowie, Działyńscy, Garczyńscy, Górkowie, Kierscy,
Komierowscy, Mniszchowie, Mostowscy, Ostaszewscy,
Pociejowie, Rydzyńscy i Pawłowscy, Strzeleccy, Steccy
Olechnowicze, Taczanowscy i Zabiełłowie. Otarcia opr.
1000,–
366. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 11. Poznań 1889. Druk. Fr. Chocieszyński. 26 cm, [4], IV, 357, k. portr., k. tabl. genealog. III + [1] (rozkł.). Opr. pł.
Obejmuje m.in. monografie rodów: Chodkiewiczowie, Czaccy, Czapscy, Flemmingowie, Krotowscy, Krzywiccy, Łęscy, Nieżychowscy, Ostrowscy, Radziwiłłowie,
Sanguszkowie, Sapiehowie, Siesiccy, Wińscy, Wodziccy,
Wołłowiczowie i Zbąscy.
500,–
367. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 12. Poznań 1890 Druk. Fr. Chocieszyński. 27,5 cm, s. [4], IV, 367, k. tabl. genealog.
[2] (rozkł.). Opr. pł. z tłocz. tyt. Zawiera m.in. monografie rodów: Byszewscy, Gąsiorowscy, Kossakowscy,
Krasińscy, Paruszewscy, Ponińscy, Skarzyńscy, Straszewiczowie, Zalescy i Zawiszowie.
500,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
368. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 13. Poznań 1891 Druk. Fr. Chocieszyński. 26 cm, s. [4], 405, k. tabl. genealog. [3]
(rozkł.). Opr. pł.
Obejmuje m.in. monografie rodzin: Ankwiczowie,
Braunkowie, Belinowie Brzozowscy, Ciechanowieccy,
Daszkiewiczowie, Grudzińscy, Herstopscy, Jundziłłowie, Krzyccy, Krysztoporscy, Małachowscy, Miączyńscy,
Olędzcy, Poletyłowie, Puzynowie, Woneykowie-Tomkiewiczowie i Żychlińscy.
500,–
369. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 14. Poznań 1892 Druk. Fr. Chocieszyński. 26 cm, s. V, [1], 248, k. tabl. genealog. [2]
(rozkł.). Opr. pł.
Zawiera m.in. monografie rodów: Bańkowscy,
Hołyńscy, Podhorscy, Starowieyscy i Zamoyscy.
500,–
370. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 15. Poznań 1893 Jarosław Leitgeber. 26 cm, s. [4], IX, [3], 322, k. tabl. genealog. [3]
(rozkł.). Opr. pł.
Zawiera m.in. monografie rodzin: Arciszewscy, Borkowscy Duninowie, Charlęscy, Denhoffowie, Gurowscy,
Jełowiccy, Leśniowscy, Leszczyńscy, Lewartowscy, Matczyńscy, Raczyńscy, Reyowie, Szczepańscy i Szumlańscy. Ponadto spisy dygnitarzy Rzeczypospolitej. Pierwsza tabl. genealog. podklejona.
500,–
371. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 16. Poznań 1894 Druk. Fr. Chocieszyński. 26 cm, XX, 363, tabl. portr. 1 (heliograwiura), k. tabl. genealog. [2] (rozkł.). Opr. pł.
Obejmuje m.in. monografie rodzin: Brückmann,
Chrząstowscy, Cieńscy, Giżyccy, Kęszyccy, Komorowscy,
Koszutscy, Obiezierscy, Ożarowscy, Piegłowscy, Pieniążkowie, Pokrzywniccy, Raczyńscy, Radomiccy, Radzimińscy i Skaławscy. Ponadto spisy dygnitarzy Rzeczypospolitej.
500,–
372. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 17. Poznań 1895 Nakł. autora.
26 cm, [4], 344, XVI, k. tabl. genealog. [3] (rozkł.).
Opr. pł. W tomie m.in. monografie rodów: Badeniowie, Czarnkowscy, Dowgiałłowie, Fredrowie, Ilińscy,
Krasnopolscy, Krąkowscy, Prozorowie, Radzewscy, Sołtykowie, Woronieccy, Wyganowscy i Zawiszowie.
Ponadto spisy dygnitarzy Rzeczypospolitej.
1000,–
373. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... . R. 18. Poznań 1896 Nakł. Autora.
26 cm, s. [2], 263, VII, k. tabl. genealog [2] (rozkł.).
Opr. pł.
Zawiera m.in. monografie rodów: Boguckich, Bouffałów, Cieleckich, Grocholskich, Karnkowskich, Kaszowskich i Young oraz spisy dygnitarzy Rzeczypospolitej.
1000,–
374. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 19. Poznań 1897 Nakł. Autora.
26 cm, s. XIV, [1], 371, k. tabl. genealog [4] (rozkł.).
Opr. pł.
Obejmuje m.in. monografie rodów: Chołoniewskich, Grocholskich, Koniecpolskich, Kublickich,
Moszczeńskich, Oskierków, Rzyszczewskich i Spendowskich oraz wybór dokumentów z Archiwum
w Kuryłowcach k. Mohylewa.
1000,–
375. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... . R. 20. Poznań 1898 Nakł. Autora.
26 cm, s. [3], 238. Opr. pł.
W roczniku zamieszczono m.in. monografie rodów:
Borkowskich — Dunin, Cieszkowskich, Drohojowskich, Krasickich, Lgockich, Skrzyńskich i Zarembów
oraz spisy senatorów i dygnitarzy Rzeczypospolitej.
1000,–
376. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 21. Poznań 1899 Nakł. Autora.
26 cm, s. 240, {2]. Opr. pł.
Zawiera m.in. monografie rodów: Branickich, Czarlińskich, Dzierżków, Hołyńskich, Kowalskich, Lubeckich, Lutomskich, Mierów, Niemcewiczów, Olizarów,
Przezdzieckich i Tuchołków oraz spisy senatorów
i dygnitarzy Rzeczypospolitej.
1000,–
377. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... R. 23. Poznań 1900 Nakł. Autora.
30 cm, s. 239, [1], XV.
Obejmuje m.in. monografie rodów: Chołodeckich,
Firlejów, Gorzeńskich, Grabowskich, Morawskich, Ossolińskich, Pinińskich, Rekowskich, Rucińskich, Szembeków i Zyznowskich oraz spisy senatorów i dygnitarzy
Rzeczypospolitej. Brak grzbietu (luźne składki).
1000,–
378. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... . R. 24. Poznań 1902 Nakł. Autora.
26 cm, s. 230, k. tabl. portr., k. tabl. genealog [1]
(rozkł.). Opr. pł.
W roczniku zamieszczono m.in. monografie rodów:
Bagniewskich, Cetnerów, Dobrogoyskich, Dunikowskich, Grużewskich, Druckich Lubeckich,
101
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Mielżyńskich, Potkańskich, Prażmowskich, Szeptyckich i Treterów oraz spisy senatorów i dygnitarzy Rzeczypospolitej.
1000,–
379. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... . R. 26. Poznań 1904 Nakł. Autora.
26 cm, s. 163, k. tabl. genealog. [2] (rozkł.) Opr. pł.
Zawiera m.in. monografie rodów: Baybuzów, Biegańskich, Daniłowiczów, Herburtów, Jeleńskich,
Karpiów, Kozakowskich, Roubów, Suchorzewskich
i Zakrzewskich. Pierwsza karta genealog. rozcięta
przez introligatora.
1000,–
380. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... . R. 27. Poznań 1905 Nakł. Autora.
26 cm, s. [1], 161, k. tabl. genealog [6] (rozkł.). Opr. pł.
W tomie występują m.in. monografie rodów:
Chrzanowskich, Drzewieckich, Janta-Połczyńskich,
Jaroszyńskich, Montwiłłów, Pieńczykowskich, Prószyńskich, Toczyskich i Wojakowskich.
1000,–
381. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... . R. 28. Poznań 1906 Nakł. Autora.
26 cm, s. [1], 160. Opr. pł.
102
Obejmuje m.in. monografie rodów: Błociszewskich,
Bogdańskich, Chmarów, Karwosieckich, Leszczyńskich,
Lossowów, Mieroszowskich, Przebendowskich, Skoroszewskich, Sobieskich, Uznańskich, Zawadzkich
i Zebrzydowskich.
1000,–
382. ŻYCHLIŃSKI Teodor — Złota księga szlachty
polskiej. Przez ... . R. 29. Poznań 1906 Nakł.
Autora. 26 cm, s. 185, k. tabl. genealog. [1].
Opr. pł.
Rocznik zawiera m.in. monografie rodów:
Broniszów, Hylzenów, Jaraczewskich, Kierdejów,
Kościów, Laskarysów, Łąckich, Powidzkich,
Scipio del Campo, Sikorskich, Zawadzkich
i Zwolskich.
1000,–
383. ŻYCHLIŃSKI Teodor — R. XXXI. Poznań
1908 Nakł. Autora. 26 cm, s. 137, k. tabl. genealog.
[1] (rozkł.). Opr. pł.
W tomie występują m.in. monografie rodów: Kiełczewscy, Konoplańscy, Korsakowie, Krzyżanowscy,
Miłoszowie, Obuchowiczowie, Ostaszewscy, Piotrowiczowie, Przestrzelscy, Rawscy, Ważyńscy, Zielińscy wraz
z uzupełnieniami.
1000,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Józef Piłsudski i jego epoka
384. [ARMIA Polska] Inc.: „Polacy! W najbliższych
dniach Rada Stanu powoła pod broń ochotników do
Armii Polskiej…”. Kielce, w styczniu 1917. Wydział
Wykonawczy Pomocniczego Komietu Wojskowego;
Zarząd Ligi Kobiet P.W. 25 x 16,5 cm, k. [1].
Odezwa w związku z powołaniem pod broń ochotników do Armii Polskiej. Ślad po złożeniu. Stan dobry.
90,–
385. BANDROWSKI-KADEN Juliusz — Mateusz
Bigda [Z cyklu: Czarne skrzydła]. T. 1-3. Wyd. 1.
Warszawa 1933 Tow. Wyd. „Rój”. (Dzieła XX wieku).
19 cm, s. 333, [1]; 295; 296, [1]. Brosz. wyd.
z obwol.
T. 1-2 z odręcznymi i osobistymi dedykacjami
autora z 1933 r. dla „Szczapy” Karola [Lilienfelda]Krzewskiego (1893-1944), literata, legionisty i satyryka. Zagięcia i naderwania obwolut. Poza tym stan
bardzo dobry.
120,–
386. BIERNACKI Mieczysław — Działania armji
konnej Budiennego w kampanii polsko-rosyjskiej 1920
r. : 26.V — 20.VI 1920. Warszawa 1924 Wojskowy
Instytut Naukowo-Wydawniczy. 26 cm, s. 170, k. map
12 (rozkład., luzem w kieszonce). Opr. pł. z ekslibrisem (również tłocz. na licu): „W.O. Biernacki-Poray”;
pieczęć: „Wilhelm Wilczyński / kapitan”. Studja Taktyczne z Historji Wojen Polskich 1918-21 ; t. 3 .
Pomnikowa praca ze studiów taktycznych wydana
w ramach serii Biura Historycznego Sztabu Generalnego opisująca zmagania kawaleryjskie z armią
sowiecką.
120,–
387. BRZECHWA Jan — Piołun i obłok. [Poezje].
Warszawa — Kraków 1935 J. Mortkowicz. 19 cm, s.
[4], 60.
Exlibris i podpis własnościowy Stanisława Marczaka-Oborskiego. Obejmuje trzy zbiory poezji — „Imię
wielkości” (wiersze poświęcone Józefowi Piłsudskiemu); „Modlitwa o powrót miłości” i „Pieśni białoksiężnika”. Drobny uszczerbek grzbietu i tylnej okł.
Poza tym stan bardzo dobry.
50,–
388. CEPNIK Henryk — Ignacy Mościcki — prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności, Skreślił … Wyd. 3. rozszerz.. Warszawa 1933 Inst.
Propagandy — Państwowo Twórczej. 17,5 cm, s. 194,
[3], s. tabl. 8. Brosz wyd. z obwol.
Biografia trzeciego prezydenta RP. Niektóre składki
luźne. Stan bardzo dobry.
60,–
389. CHOŁONIEWSKI Antoni — Na rozstajnej
drodze. Po odparciu najazdu bolszewickiego r. 1920.
Kraków 1920 Nakładem Autora. 15 cm, s. 15. Opr.
karton wyd.
Refleksje po wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
30,–
390. CHRZANOWSKI Leon — Les événements de
Pologne et le Maréchal Pilsudski. Genève 1926 B.w.
22 cm, s. 31, [1].
Rola Józefa Piłsudskiego w wydarzeniach dziejowych.
30,–
391. ĆWIKOWSKI Witold — Pierwszy ogień.
Z bojów karpackich. (Dozwolone przez c. i k. wojenną
kwaterę prasową). Kraków 1916 Centr. Biuro Wyd.
N.K.N. 20 cm, s. 160, [1]. Wspomnienia z walk
II Brygady Legionów Polskich m.in. pod Nadwórną
i Rafajłową. Stan bardzo dobry.
50,–
392. DEKLARACJA ideowo-polityczna szefa Obozu
Zjednoczenia Narodowego Adama Koca i przemówienia przewodniczącego organizacji wiejskiej Obozu
Zjednoczenia Narodowego Andrzeja Galicy. Warszawa
1937 Wydział Prasowy OZN. 20,5 cm, s. 181, [2],
portr.
Materiały propagandowe sanacyjnej organizacji
politycznej powstałej po rozwiązaniu BBWR. Przednia
okł. odbarwiona. Wewnątrz czysty egz.
50,–
393. [DMOWSKI Roman] WYBRANOWSKI
Kazimierz [pseud.] — W połowie drogi. Powieść.
Wyd. 1. Warszawa [1931] Gebethner i Wolff. 18 cm,
s. 308. Opr. pł. wt.
Powieściowy obraz sytuacji w Polsce po przewrocie
majowym w 1926 r., ukazujący politykę obozu sanacyjnego i zadania stojące przed ruchem narodowym
jako partią opozycyjną. Sporo analogii do obecnej
sytuacji w Polsce.
100,–
103
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
396. EHRLICH Stanisław — Następstwa przewrotu
majowego. Lublin 1945 Urząd Informacji i Propagandy. 23 cm, s. 8. Opr. karton wyd.
Broszura antysanacyjna pióra przedwojennego dr
prawa, z czasem marksisty i oficera LWP oraz promotora pracy doktorskiej Jarosława Kaczyńskiego.
30,–
397. GALICYJSKA działalność wojskowa Piłsudskiego 1906-1914. Dokumenty. Zebrali i oprac. Stefan
Arski i Józef Chudek. Warszawa 1967 PWN. 24,5 cm,
s. 700, [1], liczne fot. i faksymilia w tekście. Opr. pł.
wyd. z obwol.
Zbiór dokumentów mających świadczyć o agenturalnej współpracy Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników w PPS z wywiadem wojskowym AustroWęgier.
100,–
398. GLIWA Stanisław — „Finis” (drzeworyt).
9 x 8 cm. Sygn. ołówkiem: „SGliwa 1936”.
Głowa Józefa Piłsudskiego na śmiertelnych marach,
w tle orzeł Polski na czarnym tle. Dzieło wybitnego
polskiego linorytnika (1910-1986), późniejszego wła-
391
388
394. [DWUDZIESTY] XX-ty Rok Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej w wykresie i słowie. Wykres
organizacji, władz i urzędów państwowych. Wyd. na
dzień 11 XI 1937. Oprac. Jan Chodorowski. Warszawa
1937. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych, Politycznych i Gospodarczych.
Plakat 83,5 x 109 cm (kolor., rozkład.). Obejmuje
władze ustawodawcze i administracyjne urzędy RP
wraz z ich statystyką oraz ważniejszą obsadą. Efektowny plakat. Ślady składania i zagięcia na krawędziach oraz minimalne przetarcia. Stan dobry.
200,–
395. [DWUNASTY] XII Marsz Szlakiem Kadrówki
i wytyczne zawodów eliminacyjnych. Warszawa 1936
Komenda Główna Związku Strzeleckiego. 14,5 cm,
s. 69, [1], k. tabl. złoż.
Program marszu „szlakiem kadrówki” obchodzonego nieprzerwanie w latach 1924-1939 na pamiątkę
czynu legionowego z 6 VIII 1914 r. Drobne zabrudzenia okł.
30,–
104
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
398
ściciela oficyny drukarskiej na emigracji.
Opr. 25,5 x 20,5 cm. Stan bardzo dobry.
300,–
399. GORLIWCY. Inc.: „Ostatnie kilka miesięcy
przyniosło społeczeństwu w Królestwie nowy rodzaj
prasy, a z nim nowe metody walki, które zaczynają
przybierać potworne formy. Dzień za dniem przynosi
nowy paszkwil. [...] ani L.P.P. ani galicyjski N.K.N. nie
wziąłby nigdy odpowiedzialności za pisma ulotne
przez Downarowiczów, Sikorskich, Hartlebów i Kotów
wydawane [...]. A faktem jest, że nie w polityce
Austrji, jej celach, ale w działalności „Kundschafterstelle” szukać należy nagromadzonej dosłownie góry
sprzeczności, grubjańskich głupstw, które codziennie
[...] zarejestrowała historja [...]. Rada Stanu musi stać
się rządem narodowym — a z tą chwilą musi paść —
Kstelle, jako symbol obcych wpływów, muszą pójść
precz bezczelni prowokatorzy — rozbijający się w Królestwie w imię patrjotyzmu”. [Warszawa? VI 1918?].
23x15,6 cm, s. [2].
Ulotka antyaustriacka. Stan bardzo dobry.
90,–
400. [HAECKER Emil ?]. PRAWDZIWE powody
uwięzienia Piłsudskiego i zniszczenia Legionów. [Warszawa 1917] B.w. 16 cm, s. 14.
Luźne składki. Broszura polityczna m.in. przeciwko
działalności Władysława Sikorskiego przedstawionego
tu jako narzędzie w rękach zaborców przeciwko Legionom Polskim.
60,–
401. HASŁO niezawisłości. Inc.: „Żądanie niepodległości Polski nie wyraża dziś i nie obejmuje naszych
postulatów politycznych”. B.m. [1917] B.w.
21 x 14,5 cm, s. [4].
Krytyka polityki niemieckiej względem idei państwowości polskiej po aresztowaniu Józefa Piłsudskiego.
60,–
402. HUMPHREY Grace — Pilsudski. Builder of
Poland. New York 1936 Scott and More. 21, 5 cm,
s. 301, s. tabl. [10], k. portr. [1], mapki w tekście.
Opr. karton wyd.
Angielskojęzyczna biografia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
60,–
403. J…K… [krypt.] — List otwarty do księcia
Zdzisława Lubomirskiego. Lublin 1916 B.w. 24 x 16
cm, s. 8.
List o charakterze antyniemieckim do Zdzisława
Lubomirskiego (1865-1943), prezydenta Warszawy
105
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
i prezesa Komitetu Obywatelskiego, w związku z sytuacją w Królestwie Polskim pod okupacją państw centralnych i zabiegami Niemców o pozyskanie rekruta
polskiego za cenę mglistych obietnic politycznych.
Drobne zagięcia, ślady dziurkowania przy grzbiecie.
Stan dobry.
80,–
404. JEŻEWSKI Krzysztof A. — W blasku legendy.
Kronika poetycka Józefa Piłsudskiego. Oprac., noty
i posłowie … Paris 1988. Éditions Spotkania. 22 cm,
s. 598, ilustr.
Antologia utworów poetyckich poświęconych Józefowi Piłsudskiemu i jego walce o niepodległość pióra
wielkich i mniejszych poetów polskich.
100,–
405. KAWAŁKOWSKI Aleksander — Z dziejów
odbudowy państwa. Szkice. Warszawa 1933 Wojskowy
Instytut Naukowo-Wydawniczy. 21 cm, s. [6], 217,
mapka.
Dotyczy walki o odzyskanie niepodległości
i ukształtowanie granic Polski w latach 1918-1923.
Specjalny rozdział poświęcony Rosji. Stan dobry.
50,–
406. KERN Elga — Marja Piłsudska. Matka Marszałka. Wizerunek życia. Warszawa 1935. Nakł.
Głównej Księgarni Wojskowej. 24,5 cm, s. 146, 3, V
ilustr. na osobnych tabl. w ramach paginacji. Opr. pł.
wyd.
Opracowanie graficzne, oprawa i ilustracje wykonane w akwaforcie i autolitografii — Atelier Girs-Barcz.
Na s. 7-8 odcięty górny pasek marginesu. Grzbiet opr.
ściemniały (odbarwiony ?) w odróżnieniu od jasnoniebieskiego pł. Na licu opr. srebrne litery „M.P.”.
Wewnątrz czysty egz. Monografia życia matki Marszałka Piłsudskiego pochowanej na wileńskiej Rossie.
120,–
407. KISIELEWSKI Zygmunt — Krwawe drogi.
Kraków 1916 Centr. Biuro Wydawnictw N. K. N. 19
cm, s. [6], 127.
Cykl opowiadań z okresu pobytu pisarza w Legionach Polskich 1914-1917. Egz. nierozcięty.
50,–
408. [KOMITETY Obywatelskie 1920 r.] Co robić?
Wskazówki dla Komitetów Obywatelskich Rady
Obrony Państwa. [Warszawa 1920] Wyd. Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego. 22,5 x 15,5 cm, s. 4.
Zasady postępowania w obliczu zagrożenia bolszewickiego. Wydane podczas ofensywy bolszewickiej na
Warszawę w sierpniu 1920 r. Ślady składania. Stan
dobry.
80,–
106
407
409. KRYCZYŃSKI Leon — Czarny Michał (Aleksander Sulkiewicz) 1867-1916. Wierny żołnierz Marszałka Piłsudskiego. Szkic biograficzny. Wilno 1932.
Druk. „Lux”, s. 15, k. tabl. portr.
Odbitka z „Rocznika Tatarskiego” z r. 1932. Biografia jednego z najbliższych współpracowników Józefa
Piłsudskiego z okresu konspiracji w PPS.
40,–
410. KRZYŻANOWSKI Adam — Rządy Marszałka
Piłsudskiego. Kraków 1927 Nakł. Autora. 20 cm,
s. 139.
Praca analizująca stan finansowy odrodzonego
państwa polskiego, przyczyny jego upadku i opowiadająca się za rządami Józefa Piłsudskiego po przewrocie
majowym 1926 r. Napisana z punktu widzenia wybitnego ekonomisty.
40,–
411. [LEGIONIŚCI Polscy] Inc.: „Rodacy! Po raz
pierwszy od początku wojny wszystkie pułki
i oddziały Legionów Polskich spędzają święta Bożego
Narodzenia nie na froncie bojowym…” Kielecki
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Komitet Gwiazdkowy. Kielce, grudzień 1916 r.
23,5 x 15,5 cm, k. [1].
Ślad po złożeniu. Stan bardzo dobry.
(adl.) Inc.: „Zaproszenie. Komitet Gwiazdkowy
zaprasza W… P… do wzięcia udziału we wspólnej
Wigilii, organizowanej dla przebywających w Kielcach
Legionistów Polskich …”. [Kielce 1914] Druk.
J. Łęski. 23,5 x 15,5 cm, k. [1].
Ślad po złożeniu. Stan bardzo dobry.
100,–
412. LENCZEWSKI Tomasz B.[ogumił] — Józef
Piłsudski w bibliografii. Biografie i życiorysy. Wydano
w 100 egzemplarzach na prawach rękopisu. Łódź —
Warszawa 1993 Nakładem autora. 21 cm, s. 34, [2].
Próba publikacji bibliografii poświęconej Józefowi
Piłsudskiemu. Więcej nie wydano. Pozostałe materiały
przekazano 10 lat temu Centralnej Bibliotece Wojskowej, która dotąd działając w większym zespole nie
dokonała niczego.
40,–
413. LEONHARD St. — Neue Polenlieder 19141915. Bdch. 1. Gesamm. von … Krakau 1916 Zentral
Verlagsbureau des Polnischen Obersten Nationalkomitees. 18 cm, s. 52.
Antologia poezji niemieckiej, w tym niemieckojęzycznej poetów pochodzenia żydowskiego z utworami
na cześć Legionów Polskich walczących o niepodległość. Egz. nierozcięty.
45,–
414. [LWÓW] Inc.: „Robotnicy! Rodacy! Waszemi
rękami i rękami całego narodu, chłopów, inteligentów,
urzędników i synów ziemiańskich wydaliśmy Lwów
wrażym, zdradzieckim szponom!”. Bm. [1919].
Komitet Obrony Narodowej. 20,5 x 14,5, k. [1].
Ulotka m.in. przeciwko rządom Moraczewskiego
i Daszyńskiego, co „sprzeciwiali się pomocy wojskowej
dla Lwowa”.
50,–
415. [LWÓW] STRAŻ Mogił Bohaterów Polskich.
Nalepka okienna biało-czerwona pamięci Orląt Lwowskich.. Wg rys. Rudolfa Mękickiego. [Lwów 1919?
B.w.]. 17 x 20,5 cm, k. [1].
Na białym tle stylizowany czerwoną linią kilim. Na
nim w wyodrębnionym poziomym owalu Orzeł Biały
w koronie otwartej z rozpostartymi skrzydłami siedzący na murze. W tle charakterystyczne wieże miasta
Lwowa. Wokół owalu motyw dekoracyjny florystyczny.
Powyżej owalu napis: „Cześć bohaterom”, poniżej
w rogach w dwu mniejszych poziomych owalach czerwone napisy na białym tle: „1918” oraz „1-22. XI”.
Poniżej całości czerwony napis: „Straż Mogił Polskich
Bohaterów”. Górne narożniki uszkodzone po odkleje-
416
niu. Na odwrocie znaczek dopłaty Poczty Polskiej
o wartości 10 h [edycja 1919]. Poza tym stan dobry.
60,–
416. MACIEJOWSKI Józef — Od Pułaskiego do
Piłsudskiego. Warszawa 1935 Wydaw. St. Cukrowski.
19 cm, s. 128.
Bibl. Nowoczesna w Warszawie. Nr 320. Projekt
okł. Z. Juszkowski. Życiorysy sławnych wodzów polskich od Józefa Pułaskiego do Józefa Piłsudskiego.
Stan bardzo dobry.
45,–
417. [MALINOWSKI-POBÓG Władysław] —
O życiu i czynach marszałka Józefa Piłsudskiego.
Napisała Hanka Malinowska [pseud.]. Złoczów 1929
Księgarnia W. Zukerkandel. 14 x 9,5 cm, s. 156. Opr.
ppł., okładki oryg. brosz. zach. (naklejone).
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży ku Rozrywce
i Nauce. Książeczka 54. Okł. brosz. nieco otarte,
107
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
wewnątrz czysty egz. Popularna biografia Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
40,–
418. MERWIN Bertold — Legiony w boju. T. 1:
1914. II Brygada w Karpatach. Kraków 1915 Centr.
Biuro Wyd. N. K. N. 20 cm, s. 141, s. tabl. [26].
Dzieje walk II Brygady Legionów Polskich w ukraińskich Karpatach (t. II obejmuje walki na froncie
włoskim). Tylna okł. z minimalnym śladem zacieków.
Poza tym stan bardzo dobry.
50,–
419. MĘKARSKA-KOZŁOWSKA Barbara —
O Józefie Piłsudskim. Londyn [1985] Inst. J. Piłsudskiego. (Przedruk z: „Orła Białego” Nr 1393/XLV,
marzec 1985). 22 cm, s. 8.
Popularna biografia Józefa Piłsudskiego.
25,–
420. MUSIALIK Roman — Do Józefa Piłsudskiego
[wiersz]. Czeladź, lipiec 1917. „Iskra” z dn. 26 lipca
1917. 35,5 cm, karta złoż.
Wiersz do Brygadiera Józefa Piłsudskiego.
45,–
421. NOWAKOWSKI Zygmunt — Gałązka rozmarynu. Londyn 1945 Wyd. Światowego Związku
Polaków z Zagranicy. 16,5 cm, s. 148.
Zdezaktualizowane pieczęcie biblioteki emigracyjnej. Widowisko o Legionach Polskich opowiadające
o młodych ludziach, którzy w sierpniu 1914 roku
w Oleandrach wyruszyli z Pierwszą Kadrową.
40,–
422. NOWAKOWSKI Zygmunt — Wymarsz. Wyd.
2. Kraków 1937 Nakł. Tow. Szkoły Ludowej. 17,5 cm,
s. 161. Opr. pł. wt.
Powieść z Legionów Polskich.
40,–
423. [OPAŁEK Mieczysław] — Tarcze Legionów
1914-1917. [Oprac. i przedmową zaopatrzył ...].
Kraków 1917 Centralne Biuro Wyd. N.K.N. 26 cm,
s. 74, liczne il. na tabl. w ramach paginacji. Okł. rys.
A.S. Procajłowicza.
Zawiera 53 wizerunki tarcz wotywnych fundowanych przez miasta na rzecz Legionów. Drobne zabrudzenia okł. Wewnątrz czysty egz.
100,–
424. OPOWIEŚCI żołnierskie. Lwów 1916 Nakł.
Lwowskiej Delegacyi NKN. 22,5 cm, s. 48. Polska
Biblioteczka Wojenna.
108
Anonimowe opowiadania wspomnieniowe z walk
Legionów Polskich. Grzbiet w dolnej części w niewielkim stopniu uszkodzony.
40,–
425. [ORZECHOWSKA Aniela] Oksza [pseud.] —
Legiony a Romantyzm. Piotrków 1916 B.w. 14 cm,
s. 15, [1].
Pieczęć: „Z księgozbioru Kazimierza Michałowskiego”. Próba wyjaśnienia roli Legionów Polskich na
tle dziejów polskich.
30,–
426. [PIĘTNAŚCIE] XV lat 1922 — 1937. Warszawa 1937 Związek Strzelecki — Oddział im. płk.
Leopolda Lisa-Kuli „Powązki”. 20,5 cm, s. 100, ilustr.,
portr. Opr. ppł. (okł. brosz. zach., naklejone). Działalność Powązkowskiego Oddziału Związku Strzeleckiego
w Warszawie na tle ogólnej działalności Związku. Okł.
z niewielkimi odbarwieniami na obrzeżach. Poza tym
stan dobry.
60,–
427. PIŁSUDSKI. Inc.: „Komendant Piłsudski
skupia w sobie w obecnej chwili główną część sprawy
polskiej: tworzenie polskiej armii”. B.m. [1917] B.w.
24,5 cm, s. [4].
Odbitka z „Notatek Politycznych” (Nr 2). Broszura
propagandowa.
40,–
428. PIŁSUDSKI] Józef Piłsudski 1867-1935.
Kraków 1935 „Spółka Wydawnicza Kurjer S.A.”
23 cm, s. 158, k. IX map, liczne ilustr. Opr. karton
wyd. Ilustrowana biografia Józefa Piłsudskiego. Dołączono kilkanaście map na 9 tablicach ilustrujących
I wojnę światową i walkę o odzyskanie niepodległości
wraz z kształtowaniem granic państwowości do
1922 r. Część współopr. mapek pochodzi
z podręcznika Moszczeńskiej-Mrozowickiej do 4 kl.
gimnazjalnej.
70,–
429. PIŁSUDSKI Józef — Moje pierwsze boje.
Wspomnienia, spisane w twierdzy magdeburskiej.
Wyd. 3. Warszawa [1934] Bibljoteka Polska. 23 cm,
s. [4], VI, 182, [1] , k. map [3] rozkł. Opr. pł. z epoki
z tłocz. złotem tyt. na licu, przednia okł. brosz. zach.
Wspomnienia pierwszych bojów I Brygady Legionów (Nowy Korczyn — Opatowiec –Ulina Mała —
Limanowa — Marcinkowice). Na okł. reprodukcja
słynnego portretu konnego Józefa Pilsudskiego Wojciecha Kossaka w sepii.
90,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
430
430. PIŁSUDSKI Józef — Pisma zbiorowe.
Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T.
1-10. Warszawa 1937 Instytut Józefa Piłsudskiego
Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. 24
cm, s. XIII, [1], 291, [1]; VIII, k. tabl. [2], faksym.
portr.; [4], 300, VI, [1], k. tabl. [2], faksym., portr.;
[4], 299, [1], VII, [1], k. tabl. [3], faksym., mapa
złoż., portr.; [4], 402, X, k. tabl. [9], faksym., map
złoż. 7, portr.; [4], 297, [1], X, k. tabl. [2], faksym.,
portr.; [4], 217, [1], V, [1], k. tabl. [3], faksym., mapa
złoż., portr.; [4], 217, [1], V, [1], k. tabl. [10],
faksym., map złoż. 8, portr. rys.; [4], 336, XLVI, [1]
k. portr.;[4], 332, VIII, k. tabl. [2], faksym., portr.;
[4], 209, [2], err. Opr. wyd. pł. ze złoc. i tłocz. Okł.
projektował Tadeusz Gronowski.
Źródła do historii Polski i walk o niepodległość
(powstanie styczniowe, Polska Partia Socjalistyczna
i jej Organizacja Bojowa, Legiony Polskie, walki o niepodległość i granice 1918-1921, w tym wojna polskobolszewicka oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna
II Rzeczypospolitej do 1935 r.). Przy redakcji poszczególnych tomów brali udział Wacław Lipiński, Józef
Moszczeński, Kazimierz Świtalski, Leon Wasilewski
i Henryk Wereszycki. Stan bardzo dobry.
2500,–
431. PIŁSUDSKI Józef — 1926-1929. Przemówienia, wywiady, artykuły ; zebr. i do druku przygotowane
przez Antoniego Anusza i Wł. Pobóg-Malinowskiego.
Warszawa 1930 „Polska Zjednoczona”. 20 cm, s. 285,
[9].
Wybór pism Józefa Piłsudskiego z 5 lat. Stan
bardzo dobry.
50,–
432. PIŁSUDSKI Józef — O wartości żołnierza
Legjonów. Odczyt wygłoszony we Lwowie na „Drugim
ogólnym zjeździe Legjonistów” w d. 5 sierpnia 1923.
Warszawa 1923 „Ignis” (E. Wende). 19 cm, s. 50, [1].
30,–
433. [PIŁSUDSKI] Szkolna Gazetka Ścienna. Marszałek Piłsudski nie żyje! Rok II, Nr 33, Warszawa,
16 maja 1935. Wydawca: Zarząd Główny Związku
Nauczycielstwa Polskiego, w imieniu ZNP — Stanisław Machowski. Komitet Redakcyjny „Płomyka”
i „Płomyczka”. Druk jednostronny: Zakł. Graf. „Nasza
Drukarnia”; 63 x 95 cm.
Fotografia pośmiertna marszałka Józefa Piłsudskiego.
100,–
434. PIŁSUDSKI Józef — Wspomnienia o Gabrielu
Narutowiczu. Warszawa 1923 „Ignis” (E. Wende).
18,5 cm, s. 61, [1].
Wspomnienia o zamordowanym pierwszym prezydencie Polski.
30,–
109
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
435. [PIŁSUDSKI Józef] JÓZEFOWI Piłsudskiemu
w hołdzie 19 III 1918. Kielce 1918 Druk. „St.
Święcki”.
Pocztówka z wierszami okolicznościowymi Juliusza
Słowackiego z okazji imienin Komendanta Józefa Piłsudskiego. 9,5 x 14,5 cm.
50,–
436. [PIŁSUDSKI Józef] WYROK w procesie
o zamach na Marsz. Piłsudskiego (Telefonem od
naszego korespondenta). „Nowy Dziennik”. Bezpłatne
wydanie. Kraków, dnia 16 lutego 1931. Wyd. (…)
Zygmunt Hochwald. Red. nacz. Wilhelm Berkelhammer. Red. odp. Zygfryd Moses. 27,8 x 21 cm, k. [1].
40,–
437. POD sąd opinji publicznej. Inc.: „Rodacy!
Dnia 20 października r.b. gościł w Kielcach Naczelnik
Państwa, Józef Piłsudski.” Chrześcijańsko-Narodowe
Stronnictwo Pracy. Związek Ludowo-Narodowy. Kielce,
dnia 21 X 1921 r. Druk „Jedności”. 28,5 cm, s. [2].
Odezwa ugrupowania endeckiego przeciwko Józefowi Piłsudskiemu. Ślady składania.
80,–
438. POLACY! Inc.: „Podajemy do wiadomości
następujące odezwy Rządu narodowego:” B.m. 1914.
Rząd Narodowy. Dwie słynne odezwy: 1) Rządu Narodowego [fikcyjny] podpisana przez Komendanta Głównego Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego. Warszawa,
3 sierpnia 1914; 2) Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych jako zastępstwo Rządu
Narodowego w Warszawie. Kraków, 10 sierpnia 1914
r. 28,8 x 21 cm, k. [1].
Niewielkie zagniecenia. Stan dobry.
100,–
439. POLACY! Inc.: „Zapowiedziano nam wskrzeszenie Państwa Polskiego.” Expl.: „Jutro przysięgę na
wierność złożymy”. B.m. [po 10 XI 1916] Centralny
Komitet Narodowy. 25 x 17,5 cm, k. [1].
Stosunek Centralnego Komitetu Narodowego do
aktu z 5 XI 1916 r. o wskrzeszeniu państwa polskiego,
z błędem w dacie 6 sierpnia 1916 r. [winno być 1914
r.] związaną z wyruszeniem w pole Legionów. Zagniecenia i ślad po złożeniu.
90,–
440. POMARAŃSKI Stefan — Józef Piłsudski.
Życie i czyny. Wyd. 11 uzup. Warszawa 1934 Okręg
Stoł. Związku Peowiaków. 18 cm, s. 83, portr., ilustr.
Życiorys popularny Józefa Piłsudskiego.
30,–
441. RADEK Andrzej St. — Rewolucja w Warszawie
1904-1909. Z przedmową Mieczysława Dąbkowskiego.
110
Warszawa 1938 Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”.
19 cm, s. 435, k. tabl. [16].
Historia rewolucji w Warszawie od strony działalności Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS Józefa Piłsudskiego wraz ze spisem członków warszawskiej organizacji. Oprac. graf. St. Brzęczkowskiego. Stan
dobry.
100,–
442. [ROZWADOWSKI Tadeusz] Generał Rozwadowski. Kraków 1929 Księgarnia Krakowska. 26 cm,
s. [6], 223, [5], s. tabl. 12, k. tabl. [32], [1] k. tabl.
złoż. : il., mapa, err. Opr. pł. z epoki.
Biografia jednego z najwybitniejszych generałów
polskich Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego (18661928) od czasów jego służby w armii austriackiej
poprzez Wojsko Polskie, aż po przewrotu majowego
1926, przeciwnika Józefa Piłsudskiego. Drobne odbarwienia na niektórych narożnikach marginesów. Poza
tym stan bardzo dobry.
150,–
443. RZYMOWSKI Wincenty — Jak Józef Piłsudski walczył o Polskę. Życie i czyny. W piątą rocznicę
wiekopomnej daty 6-go sierpnia 1914 r. Z przedmową
Wacława Tokarza. Zamość [1919] Z. Pomarański i Sp.
19 cm, s. [4], 108.
Teksty Alfonsa Dzięciołowskiego i Wacława KostekBiernackiego. Projekt okładki Kazimierza Sichulskiego.
Popularna biografia Józefa Piłsudskiego autorstwa kontrowersyjnego publicysty usuniętego później z Polskiej
Akademii Literatury. Zbrązowienia na okł. i podklejenia grzbietu.
40,–
444. SIEROSZEWSKI Wacław — Józef Piłsudski.
Pierwszy marszałek Polski. Skreślił … Kraków 1926
B.w. [Druk. Powszechna]. 16 cm, s. 61.
Medaljony Współczesnych. Popularny życiorys
Józefa Piłsudskiego.
35,–
445. SIEROSZEWSKI Wacław — Marszałek Józef
Piłsudski. Życiorys. Wyd. nowe. Warszawa 1935 Dom
Książki Polskiej, Spółka Akcyjna. 20 cm, s. 62, k. tabl.
5. Karton wyd.
Pierwsza i najbardziej popularna biografia Józefa
Piłsudskiego, wielokrotnie wznawiana i przerabiana od
1915 r. Przedwojenna lektura szkolna. Ostatnia karta
z minimalnymi uszczerbkami marginesu poza tekstem.
Poza tym stan dobry.
40,–
446. SIKORSKI Władysław — Nad Wisłą i Wkrą.
Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku. London
[1940] M.I. Kolin (Publishers) Ltd. 24 cm, s. XI, 275,
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
k. szkiców [7], map [1], załączniki 9-15 (w kieszonce). Opr. pł. wyd.
Emigracyjna reedycja wydania z 1928 r. Władysław
Sikorski (1887-1943), podówczas dowódca 5 Armii
zastosował podczas wojny polsko-bolszewickiej przy
uderzeniu na tyły bolszewickie pod Ciechanowem
i Płońskiem nieliczne czołgi i wozy pancerne, co miało
odegrać decydującą rolę w załamaniu się nieprzyjaciela, a tym samym — zdaniem autora — miało być
dominującym manewrem w wojnie. Drobne zaplamienia okł. Załączniki w komplecie (w sumie 15).
90,–
447. SKRZETUSKI Mieczysław — Za twoim przewodem pójdzie naród Polski. Warszawa 1929 Komitet
Wykonawczy Obchodu Imienin Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego. 20 cm, s. 32, portr. Liga Mocarstwowego Rozwoju Polski. Autor wstępu Władysław
Bandurski.
30,–
448. SŁOŃSKI Edward — Na progu Polski. Z inicjałami i rycinami E. Niewiadomskiego. Warszawa
[1921] Nakład Gebethnera i Wolffa. 23,5 cm, s. [4],
101, ilustr. Opr. wyd. tekt. Grzbiet reperowany.
Żołnierskie przygody kadeta Lusia Niewiadomskiego w bojach z Rusinami o Lwów.
60,–
449. SŁOŃSKI Edward — Ta co nie zginęła…
Wybór wierszy … o Polsce, wojnie i żołnierzach. Wyd.
5. Warszawa [1922] Tow. Wyd. „Ignis”. 17,5 cm,
s. 202, [5]. Opr. karton wyd.
Okł. rys. Antoni Procajłowicz. Dedykacja z epoki.
Poezja patriotyczna związana z Legionami Józefa Piłsudskiego.
50,–
450. SOPOTNICKI Józef — Kampanja polsko —
ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe. Lwów
1921 Odrodzenie. 24 cm, s. [6], IV, [6], 139, k. 12
szkiców. Opr. ppł. wt., przednia okł. brosz. zach.
Studium z walk polsko-ukraińskich w Galicji
Zachodniej w latach 1918-1919.
100,–
451. SOSNKOWSKI Jerzy — Czerwone wyłogi.
Szkice i obrazki. Warszawa 1917 Nakł. Księgarni
W. Jakowickiego. 20,5 cm, 92, [1] s. Opr. karton wyd.
Zbeletryzowane wspomnienia z czasów walk o niepodległość pióra brata Kazimierza Sosnkowskiego.
Grzbiet podklejony, okł. w niewielkim stopniu przybrudzona.
50,–
452. [SZESNASTOLECIE] 16-lecie Niepodległości
1918-1934. [Cegiełka] 10 gr na rzecz „Funduszu
Oświatowego Polskiego Białego Krzyża”. Projekt M.
Królikiewicz. [Warszawa ? 1934 B.w.]. 23 x 15 cm,
k. [1].
Biały Orzeł stylizowany na częściowo czerwonym
tle stojący wzdłuż pasa granicznego na postumencie
z datami „1918-1934”; nad nim napis jak w tytule.
W formie nalepki okiennej. Zagniecenia i ślady po
odklejeniach na narożnikach. Poza tym stan dobry.
60,–
453. TESLAR Joseph-André — Le général Smigly
Rydz. Commandant et Chef de l’Armée polonaise.
Courte biographie. Paris 1936 Société Française d’Éditions Littéraires et Techniques. 18,5 cm, s. 86, [2],
tabl. portr.
Collection Polonaise — Histoire. Francuskojęzyczna
biografia trzeciego marszałka Polski. Egz. nierozcięty.
40,–
454. UWOLNIENIE Piłsudskiego. (Wspomnienia
organizatorów ucieczki). Warszawa [1924] „Ignis”.
18 cm, s. 63, [2]. Bibljoteka Pamiętników „Z Niedawnej Przeszłości”; nr 1 pod red. Emila Kipy.
Zawiera wspomnienia uczestników (Paszkowska
Maria, Demidowicz-Demidecki Kazimierz. Mazurkiewicz Władysław, Prauss Kazimierz, Miklaszewski
Józef, Lasocka Maria, Paszkowska Maria) akcji uwolnienia Józefa Piłsudskiego od momentu jego aresztowania w Łodzi w lutym 1900 r. poprzez pobyt w warszawskiej cytadeli i w szpitalu więziennym w St.
Petersburgu. Przedmowa Tadeusz Hołówko.
45,–
455. W DZIESIĄTĄ rocznicę czynu legjonowego.
Jednodniówka. Red. Edward Kwiatkowski. Lublin
1924 Nakładem Oddziału Związku Legjonistów
w Lublinie. 30 cm, k. tabl. (portr.), s. 10, ilustr.
Zawiera teksty Bolesława Pochmarskiego, Benedykta Hertza, Józefa Czechowicza, Jana Lechonia,
Romana Maksymowicza, Jana Wojtkiewicza, Bogusława Szula, Feliksa Gwiżdża i innych. Drobne
zagniecenia.
100,–
456. W ÓSMĄ rocznicę wymarszu. Na pamiątkę
pierwszego Zjazdu Byłych Legjonistów w dniu 5, 6, 7
sierpnia 1922 w Krakowie. 6 sierpień 1914 — 6 sierpień 1922. Kraków 1922 Stowarzyszenie Byłych
Legjonistów z Roku 1914-1918. 27 cm, s. 15.
Z podpisem i pieczątką własnościową Kazimierza
Michałowskiego z 1922 r. Zawiera teksty i utwory
Edmunda Biedera, Gustawa Daniłowskiego, Jana Grzywińskiego, Juliusza Kadena, Zdzisława Kleszczyńskiego, Józefa Lasonia, Piotra Rysiewicza, Wacława
111
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Sieroszewskiego, Włodzimierza Tetmajera i Jerzego
Żuławskiego. Drobne zabrudzenia okł. Wewnątrz
czysta jednodniówka.
80,–
457. [WARSZAWA 1920] OBRONA Warszawy.
Warszawa [1920] Druk. Straszewiczów. 31 x 23 cm,
s. 4.
Ilustracja Kamila Mackiewicza (1887-1931) przedstawiająca żołnierza, chłopa i robotnika gotowych do
walki przeciw bolszewikom. Wewnątrz inne ilustracje
tegoż rysownika, tekst propagandowy: „Warszawo,
wstań!”. Drobne uszkodzenia na narożnikach. Poza
tym stan dobry.
150,–
457
458
458. WRZOS Konrad [właśc. ROSENBERG Bronisław Konrad] — Pułkownik Józef Beck. Warszawa
1939 Nakł. Gebethnera i Wolffa. 18,5 cm, s. 103, [2],
s. tabl. [8]. Brosz. wyd. z obwol.
Okładka projektu T. Piotrowskiego z portretem.
Biografia polskiego ministra spraw zagranicznych pióra
znanego dziennikarza jednego z najpoczytniejszych
tytułów prasy międzywojennej „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego”. Stan bardzo dobry.
60,–
112
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Regionalia
(Monografie, przewodniki i pamiątki z miast i miasteczek)
459. BYSTROŃ Jan — Etnografia Polski. [B.m.]
1947 „Czytelnik” Sp. Wyd. 24,5 cm, s. 232, [3]. Opr.
ppł. z ozdobnie tłocz. grzbietem.
Ujęcie ogólne kultury ludu polskiego, które nie
straciło aktualności. Stan bardzo dobry.
60,–
460. BYSTROŃ Jan Stanisław — Warszawa. Warszawa [1950] Wyd. Józefa Kubickiego. 26,5 cm,
s. 285, [2]. Opr. pł. wyd. ze złoc. tyt.
Encyklopedia historyczno-obyczajowa Warszawy
na przestrzeni wieków z uzupełnieniami za okres
wojny. Część nakładu była wydana pod firmą „Ludwik
Fiszer”. Niniejszej edycji nie uwzględnia katalog BN,
ani nie uznał za stosowne uwzględnić tej kooperacji
sam Ludwik Fiszer (1890-1962) we „Wspomnieniach
starego księgarza”. Stan bardzo dobry.
100,–
461. CHŁOPICKI Edward — Notatki z różnoczasowych podróży po kraju (Inflanty, Żmudź, Litwa,
Pobereże). Warszawa 1863. Nakł. księgarza B.J.S.
Druk Ch. Kelter i S. Rothmühl, s. 142, [2], 18,5 cm.
Na k. tyt. podpis własnościowy: „J. Sokołowski”
i monogram tuszowy: „J.S.” z epoki.
Wrażenia z podróży wiodących m. in. przez Dynaburg, Krasław, Krzyżburg, Kroże, Soleczniki Wielkie,
Żyrmuny, Lidę, Nowogródek, Grodno oraz opis przejażdżki po Dniestrze od Jampola do Jahorliku. Liczne
informacje o historii miejsc i ich pamiątkach przeszłości. Okł. poplamiona, ślady zagięć i miejscami zbrązowienia papieru na marginesach. Rzadkie.
150,–
462. CHODYNICKI Ignacy X. — Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od
założenia jego aż do czasów teraźniejszych. Lwów
1829 Nakład Króla Bogusława Pfaffa. Drukiem Piotra
Pillera. 20,5 cm, s. [2], XV, 466. Opr. psk z 2 poł.
XIX w. ze złoc. tyt., brzegi k. prószone. Karta tyt.
uzupełniona. Pieczęć: „Bibliotheca Coll. Soc. Jesu —
Staraviesiae”.
Obszerna monografia dziejów Lwowa, uzupełniona
szczegółowym opisem miasta. Zawiera rozdziały:
Krótka wiadomość o Rusi Czerwonej…; Dzieje
Lwowa… do odstąpienia Galicyi N. Domowi Austryackiemu; Dalsze dzieje Lwowa… do teraźnieyszych
czasów; Korzyści i swobody nadane miastu Lwowowi
od Panujących; Lwów uważany we względzie religijnym i naukowym; Opis szczegółowy miasta Lwowa.
480,–
463. [CHYRÓW] KSIĘGA pamiątkowa 50-lecia
Konwiktu i Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie
1886-1936. Chyrów 1936 Nakł. Konwiktu. 32 cm,
s. 189, [1], k. tabl. [15], liczne fot. w ramach paginacji.
Monografia renomowanego gimnazjum jezuickiego
pod nazwą Zakładu Naukowo-Wychowawczego Ojców
Jezuitów w Chyrowie niedaleko Lwowa. Ślady zalania
na obrzeżach i marginesach bez uszczerbku dla fotografii i tekstu. Egz. nierozcięty.
100,–
464. CIEŚLIK Ludwik — Cierpiąca Warszawa. R.
1944. [Wstęp: Tadeusz Sas Jaworski]. Kraków [1946].
Nakł. Fr. Dabioch. Folio, k. tyt., k. [2] (tekst), tabl.
plansz z ilustr. 21, 34,5 x 24,5 cm, opr. teka kart.
Pieczęć: „Ksiegozbiór Eugeniusza Pyszyńskiego”.
Grafiki przedstawiające sceny z Powstania Warszawskiego w 1944 r. Plansze czarno-białe, zatytułowane
m.in.: „Atak czołgów odparty”; „Sanitariuszka”;
„Bomby lecą!”; „Zasypani”; „Przez płonące Powązki”;
„Segregacja”; „Życie w obozie”; „Wyjazd na tułaczkę”.
Drobne zagniecenia okł. Poza tym stan więcej niż
dobry.
150,–
465. DZIEWULSKI Stefan, RADZISZEWSKI
Henryk. Warszawa. T. 1-2. Warszawa-Lublin-ŁódźNew York 1913-1915. Nakład Gebethnera i Wolffa,
druk F. Wyszyński, s. [8], 440, tabl. 30, [2], XXXVIII,
[2], tabl. ilustr. 6 z 13 wizerunkami herbów Warszawy; [4], 443, [1]; XIV, [1], 24,5 cm, opr. ppł.
Nieaktualne pieczęcie własnościowe: „Ognisko
polskie w Jerozolimie…” i „Biblioteka Domu Kombatanta w Londynie”. T 1. obejmuje dzieje miasta od
XIII w do początków XX w., topografię stolicy i statystykę. ludności. Tabl. VII-XIV mylnie opr. po s. 432;
t. 2 opisuje gospodarstwo miejskie. Niezwykle bogato
udokumentowana monografia poświęcona niegdysiejszej Warszawie. Stan dobry. Rzadkie varsavianum.
200,–
466. [GALICJA] Bigo Jan — Najnowszy skorowidz
wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie
Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie
113
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd
zaszłych zmian terytoryalnych kraju. Z oznaczeniem
starostw, rad powiatowych, sądów, urzędów państwowych i telegraficznych wraz z odległością tychże
w kilometrach od miejscowości, składnic pocztowych,
stacyj kolejowych, stacyj telefonicznych, właścicieli
posiadłości dóbr tabularnych [...], wykaz dyrekcyj
okręgów skarbowych, spisu posterunków żandarmeryi
w Galicyi i Bukowinie i wojskowych komend uzupełniających. Wyd. 5. Lwów 1914 I. Jaeger. 22 x 30 cm,
s. [4], 217. Opr. ppł.
Ostatnia edycja galicyjskiego skorowidza miejscowości (kolejne edycje z lat 1918 i 1919 były tylko
dosłownym powtórzeniem niniejszego wydania). Obejmuje m.in. spis miejscowości galicyjskich z podaniem
właściciela ziemskiego danych dóbr. Zawarte w nim
wiadomości ułatwiają odnalezienie nawet najmniejszej
galicyjskiej mieściny. Egz. ze śladami używalności.
Stan ogólny dobry.
800,–
467. [GDAŃSK] MATERJAŁY do bibljografji
Gdańska pod red. Ludwika Krzywickiego; Instytut
Gospodarstwa Społecznego. [Z. 1-2]. Warszawa 19241925 (Odb. z „Ekonomisty”). 24 cm, [4], 19; [2], 9.
Zdezaktualizowane pieczęcie biblioteczne. Bibliografia
gospodarcza.
40,–
468. GIERLICKI Ludwik Stefan — Wojewódzkie
organa kolegjalne (Rada Wojewódzka i Wydział Wojewódzki). Wyd. 2 rozszerz. Oprac. … . (Wydawnictwo
Bibljoteki Województwa Warszawskiego; no 1). Warszawa 1929. B.w. 21 cm, s. 106. Opr. pł. wyd. z tłocz
złotem tyt. na przednim licu.
Z dedykacją współpracowników dla Stefana
Łopatto, wicewojewody warszawskiego na k. przedtyt.
Organizacja rady województwa warszawskiego.
W kilku miejscach niewielkie przybrudzenia względnie
zagięcia.
100,–
Odbitka hektograficzna. Zawiera twórczość literacką młodzieży szkolnej z elementami patriotycznymi. Ślady składania i zagniecenia. Miejscami
odbitka wyblakła, ale czytelna. Rzadkość.
180,–
471. [GRODNO] PROMYK, nr 6: 15 stycznia
1913. 35,5 cm, s. [12], ilustr.
Zawiera m.in. teksty o harcerstwie i współczesnej
młodzieży. Wszystkie artykuły opatrzone kryptonimami. Odbitka hektograficzna. Ślady składania
i zagniecenia. Miejscami odbitka wyblakła, ale czytelna. Rzadkość.
180,–
472. JANOWSKI Aleksander — Warszawa. Poznań
[1930] Wyd. Polskie R. Wegnera. 21 cm, s. 189, [3],
liczne ilustr. Opr. wyd. pł. beżowe, okł. i obwol. z częściowo zachowaną folią ochronną oraz z pudełkiem.
Monografia Warszawy z serii „Cuda Polski” (Położenie geograficzne; Zaczątek miasta; Warszawa za
Piastów; Anna Jagiellonka; Przeniesienie stolicy; Mieszczaństwo warszawskie; Pogrom szwedzki; Za Sasów;
Stanisławowskie odrodzenie; Po rozbiorze; Walki
o niepodległość; Powązki: Jasna zorza; Teatr; Muzyka;
Muzea; Rezydencje królewskie; Lata niepodległości;
Okolice Warszawy). Obwoluta lekko uszkodzona, poza
tym stan bardzo dobry.
180,–
473. KALENDARZYK polityczno-historyczny
Miasta Stołecznego Warszawy na rok 1916. Wydany
staraniem Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy.
Warszawa 1916 Skł. gł. Gebethner i Wolff. Druk
B. Wierzbickiego i S-ki. 12 cm, s. [6], 560, portrety 2,
tabl. ilustr. 10, ilustr. w tekście.
Kalendarzyk zawiera m. in. historię herbu Warszawy, dzieje Warszawy w okresie pierwszych dwóch
lat wojny światowej, opis historycznych budynków
Warszawy (autorstwa A. Kraushara) oraz obszerny
dział informacyjny.
150,–
469. GOMULICKI Wiktor — Z historyi ulic
i uliczek warszawskich. Warszawa 1905 Gebethner
i Wolff. 26 cm, s. 56. Brosz reperowana (okł. oryg.
naklejone).
Historia nieistniejących już dziś ulic warszawskich
podług źródeł historycznych.
90,–
474. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 1:
województwo krakowskie. . Z. 5: powiat dąbrowskitarnowski. Oprac. Józef E. Dutkiewicz. Warszawa
1951 Ministerstwo Kultury i Sztuki. 17 cm, s. [4], 10,
[4], s. tabl. [8].
40,–
470. [GRODNO] PROMYK. Miesięcznik literacki
illustrowany, nr 4: 15 XI 1912. Red. „Kalina” [krypt.].
Wyd. i sekretarz: „Tęcza” [krypt.]. Reszta … „Ja”
[Pacewicz]. 35,5 cm, s. [8], ilustr. Tajny miesięcznik
szkolny z gimnazjum gubernialnego w Grodnie
(dawniej OO. Dominikanów).
475. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 1:
województwo krakowskie. Z. 7: powiat limanowski.
Oprac. Józef E. Dutkiewicz. Warszawa 1951 Ministerstwo Kultury i Sztuki. 17 cm, s. [4], 21, [3], s. tabl.
[16].
40,–
114
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
476. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 1:
województwo krakowskie. Z. 8: powiat miechowski.
Oprac. Zofia Boczkowska. Warszawa 1953 Państ.
Instytut Sztuki. 17 cm, s. [4], 47, [3], s. tabl. [20].
40,–
Inwentaryzację przeprowadziły: Joanna Eckhardtówna,
Józefa Orańska, Michalina Kwiczala. Warszawa 1960
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 17 cm, s. [4],
23, [3], s. tabl. [94], ilustr., mapy.
40,–
477. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 1:
województwo krakowskie. Z. 11: powiat nowotarski.
Oprac. na podst. tomu inwentarza zabytków sztuki
ogłoszonego przez Tadeusza Szydłowskiego. Warszawa
1951 Ministerstwo Kultury i Sztuki. 17 cm, s. [4], 32,
[4], s. tabl. [24].
40,–
484. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 5:
województwo poznańskie. Z. 24: powiat średzki.
[Inwentaryzację oprac. Teresa Ruszczyńska i Aniela
Sławska]. Warszawa 1964 Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk. 17 cm, s. [4], 37, [3], s. tabl. [68].
40,–
478. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 2:
województwo łódzkie. Z. 4: powiat łęczycki. Oprac.
Michalina Kwiczala i Katarzyna Szczepkowska. Warszawa 1953 Państ. Instytut Sztuki. 17 cm, s. [4], 36,
[3], s. tabl. [36].
40,–
479. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 5:
województwo poznańskie. Z. 1: powiat chodzieski.
Inwentaryzację przeprowadziły: Urszula Czartoryska
i Marian Kutzner. Warszawa 1965 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 17 cm, s. [2], 14, [2], s. tabl.
[30], ilustr.
40,–
480. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 5:
województwo poznańskie. Z. 13: powiat międzychodzki. Oprac. zbiorowe [inwentaryzację przeprowadzili Ewa Smulikowska-Rowińska i in.; uzupełniły
i katalog oprac.: Teresa Ruszczyńska i Aniela Sławska].
Warszawa 1968 Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk. Pracownia Inwentaryzacji Zabytków. 17 cm,
s. [4], 25, [3] s. tabl. [56].
40,–
481. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 5:
województwo poznańskie. Z. 14: pow. nowotomyski.
Inwentaryzację przeprowadzili: Renata i Eugeniusz
Linette. Warszawa 1969 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 17 cm, s. [4], 52, [3], s. tabl. [84].
40,–
482. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 5:
województwo poznańskie. Z. 18: powiat trzcianiecki.
Inwentaryzację przeprowadzili: Ignacy Trybowski
i Olgierd Zagórowski. Warszawa 1966 Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk. 17 cm, s. [4], 20, [3], s. tabl.
[12].
40,–
483. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 5:
województwo poznańskie. Z. 22: powiat słupecki.
485. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 7:
województwo opolskie. Z. 13: powiat raciborski. Pod
red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego
[wiadomości hist. przejrz. Władysław Dziewulski].
Warszawa 1967 Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 17 cm,
s. [4], 89, [3], s. tabl. [112], ilustr., mapy.
40,–
486. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 11:
województwo bydgoskie. Z. 1: powiat aleksandrowski.
Inwentaryzację przeprowadzili Jerzy Frycz oraz
Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki. Warszawa
1969 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 17 cm,
s. [4], VII, 46, [3], s. tabl. [86].
40,–
487. KATALOG zabytków sztuki w Polsce. T. 11:
województwo bydgoskie. Z. 19: powiat wąbrzeski. Pod
red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego.
Warszawa 1967 Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 17 cm,
s. [4], VII, [1], 48, [2], s. tabl. [104], ilustr., mapa.
40,–
488. [KIJÓW] RACHUNEK kassy murującego się
w Kijowie Katolickiego Kościoła za Rok 1822 Sporządzony. [Kijów 1822 B.w.]. 36 cm, s. [1], [6].
Obejmuje imienny wykaz ofiar na budowę kościoła
katolickiego w Kijowie, gdzie licznie występują przedstawiciele miejscowego ziemiaństwa, zwłaszcza z rodu
Potockich, a także kijowskiego mieszczaństwa spośród
Polaków oraz sposób wydatkowania pieniędzy w czasie
budowy. Przyczynek do dziejów Polaków w guberni
kijowskiej. Zagięcia na obrzeżach. Druk na papierze
czerpanym.
200,–
489. KLEPSYDRA — POWIADOMIENIE o śmierci
ks. Mikołaja Górskiego, proboszcza, zmarłego
23 lutego 1818 r. z zaleceniem skierowanym do
Duchowieństwa Świeckiego Diecezji Warszawskiej
o odprawienie suffragiów w intencji zmarłego. Karta
115
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
pap. jednostronnie zadrukowana, z winietką w drzeworycie: 16,5x19,5 cm.
Heraldyczna pieczęć tuszowa Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorff. Niezwykle sugestywny wizerunek
atrybutów „pompa funebris”: z czaszki ludzkiej
w centrum przez puste oczodoły przemyka się wąż
z kwiatem zapomnienia (mak?). Pod nim klepsydra,
po bokach dymiące kadzielnice, pałeczki werbli i trąby
archanielskie. Ślady składania. Stan bardzo dobry.
50,–
490. KLOSE Konrad — Beiträge zur Geschichte der
Stadt Lüben. Lüben 1924 Druck und Verlag P. Kühn.
22 cm, s. 548, ilustr. i tabl. w ramach paginacji 35.
Opr. ppł.
Monografia miasta Lubina autorstwa miejscowego
pastora K. Klose (1866-1924).
400,–
491. [KOWEL — WOŁYŃ] SKŁADAJCIE ofiary
na Kościół — Pomnik w Kowlu na Wołyniu. Fotografia
kościoła i wiersz okolicznościowy ks. infułata F.[eliksa]
Sznarbachowskiego. Kowel [ok. 1924] B.w. 20,7 x
11,5 cm, s. [2], ilustr.
Kościół wybudowany po 1931 r. Zniszczony przez
władze sowieckie.
30,–
492. [KRAKÓW] HAMEL Bernard — Mon beau
Kraków avec 32 bois origineaux de Stèphanie JuerDretler. Cracovie 1938 Musée d’Art et d’Industrie.
23,5 cm, s.[34], k. tabl. 15 (drzeworyty), ilustr. 17
(drzeworyty) w tekście. Opr. wyd. tekt. z wytł. na licu
litogr. srebrną.
Zawiera oryginalne drzeworyty przedstawiające
zabytki i legendy krakowskie. Stefania Dretler-Flin,
z domu Juer (1909-1994), wybitna graficzka, wystawiała z krakowską grupą „Dziewięciu” w latach 19471960. Na grzbiecie okł. drobne przetarcia. Poza tym
stan bardzo dobry.
200,–
493. KSIĘGA pamiątkowa dziesięciolecia Samorządu
Miasta Łodzi: 1919-1929. [Komitet redakcyjny: Jan
Holcgreber i in.]. Łódź 1930 Magistrat Łódzki. Drukarnia Polska Ludomira Mazurkiewicza. 29 cm, s. [6],
331, [1] s., k. tabl. [40], k. tabl. złoż., ilustr.
Obraz działalności samorządowej w Łodzi w dziesięć lat po odzyskaniu niepodległości. Drobne uszkodzenia grzbietu. Wewnątrz stan bardzo dobry.
180,–
494. [LUBLIN] CATALOGUS Universi Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Lublinensis An. Dni. 1874.
Lublin 1873 B.w. 18 cm, s. 189, [1]; 88. Współopr.
ppł. wt.
116
492
Katalog kleru świeckiego i zakonnego diecezji
lubelskiej na r. 1874. Zawiera m.in. krótką historię
diecezji, spis dekanatów i parafii z informacjami
o kościołach w miejscowościach w jej skład wchodzących oraz spis wszystkich duchownych z krótkimi
biogramami. Język łaciński i rosyjski. Brak s. 3-6.
Obtarcia opr. w części górnej. Wewnątrz stan dobry.
80,–
495. [LWÓW] Inc.: “LEMBERG wieder unser!
[Lwów znów nasz!]”. Graze Tagblatt. Sondersausgabe:
22. Juni 1915. 41,5 x 27,5 cm, k. [1].
Nadzwyczajne wydanie austriackiej lokalnej gazety
informujące, że zajęty przez wojska rosyjskie 3 IX
1914 r. Lwów został po ciężkich walkach 2 armii
austriackiej z powrotem odzyskany. Podpisał Szef
Sztabu Generalnego, feldmarszałek [Franz] v. Höfer.
Uszczerbki na krawędziach (poza tekstem) i ślady
składania.
50,–
496. [MEKSYK] WITTER (KREBS) Marina —
Das Heutige Mexiko. Land und Volk unter Spaniens
Herrschaft, sowie nach erlangter Selbständigkeit.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Unter Benutzung der neuesten und zuverlässigsten
Quellen hrsg. v. Th. Arnim [krypt.]. Leipzig 1865
Verlag von Otto Spamer. 20,5 cm, s. XII, 427, [1],
k. tabl. [6] (drzeworyty, w tym 2 z tintą), 150 ilustr.
w tekście (drzeworyty sztorcowe). Opr. pł. wyd.
z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu.
Bogato ilustrowana historia Meksyku od czasu
podboju przez Korteza aż do czasów odzyskania niepodległości z uwzględnieniem opisu kraju, ludzi, zwyczajów i pomników sztuki. Otarcia złoceń na grzbiecie.
Poza tym stan bardzo dobry.
180,–
497. NAJWAŻNIEJSZE zagadnienia sanitarne dla
wsi i miast. Komitet red.: Stefan Łopatto, Klemens
Łazarowicz, Felicjan Pawłowski, Bolesław Trzebski,
Ludwik Gierlicki i Adam Strzembosz. (Wydawnictwo
Bibljoteki Województwa Warszawskiego; no 2). Warszawa 1929 Wydawnictwo Biblioteki Województwa
Warszawskiego. 22 cm, s. 80. Opr. pł. wyd. z tłocz.
tyt. złotym na licu.
Z dedykacją współpracowników dla Stefana
Łopatto, wicewojewody warszawskiego na k. przedtyt.
Materiały i przepisy z zakresu prawa sanitarnego. Okł.
ze śladami przybrudzeń na obu licach.
100,–
498. NOWAKOWSKI Bogdan — Ciężkie czasy
czyli wspomnienia wojenne warszawianki. Rys. i wyd.
Bogdan Nowakowski. Warszawa 1922 Skł. gł. Galewski i Dau. 30,5 cm, k. tabl. 7 (kolor., naklejane). Opr.
karton wyd.
Zbiór satyrycznych ilustracji znanego rysownika
i ilustratora wielu książek Bogdana Nowakowskiego.
Satyra na ówczesne stosunki ekonomiczne w Warszawie lat 1918-1919 związane z szalejącą drożyzną
i lichwą w następstwie galopującej inflacji. Bohaterką
rysunków jest młoda skąpo odziana względnie roznegliżowana warszawska dama borykająca się z brakami
na rynku. Odb. 1000 egz. numerowanych. Stan dobry.
150,–
499. OSSENDOWSKI Antoni F.[erdynand] —
Puszcze polskie. Londyn [1953] Wyd. Polskie — Tern
Rybitwa Book [Zakład Foto.-Litograf. Z. Jaworski].
20,5 cm, s. 249, [2], liczne il., mapki. Opr. wyd. pł.
z tłocz. i złoc., na licu herb Polski i Litwy.
Emigracyjny reprint wydania R. Wegnera z 1936 r.
z serii „Cuda Polski” opiewającego piękno Puszczy
Myszynieckiej, Augustowskiej, Knyszyńskiej, Białowieskiej i Świsłockiej. Uzupełnione posłowiem przez
Zofię Kossak odnoszącym się do lat 1939-1945. Dedykacja. Stan bardzo dobry.
120,–
498
500. PAMIĄTKI starej Warszawy zebrane na wystawie urządzonej staraniem T. O. N. Z. P. w maju
i czerwcu 1911 roku. Warszawa 1911 Wydawnictwo
Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 26 cm, s. [8],
159, [3], s. tabl. [26], ilustr.
Katalog wystawy 1286 pamiątek historycznych
związanych z Warszawą. Niewielkie zagniecenia pierwszych kart. Poza tym stan więcej niż dobry.
120,–
501. PAMIĘTNIK kijowski. T. 3. Londyn 1966
Koło Kijowian. 22 cm, s. 271, [1] s. tabl. [30]. Opr.
pł. wyd.
Obejmuje m.in. Wspomnienia o Podolu; Typy własności ziemskiej na Podolu (wspomnienia — T. Bończa-Tomaszewski, T. Tołkacz, Sz. Zawadzki i Z. Grocholski); Kamieniec Podolski (wspomnienia
i artykuły); O harcerstwie na Rusi i w Rosji w latach
1914-1920; Polska Macierz Szkolna na Podolu; Centralny Komitet Obywatelski w Winnicy na Podolu;
Powstanie Zabajkalskie w 1866 r.; Sojusz polsko-ukraiński w 1920 r.; Polski Teatr w Kijowie; Ukraina
117
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
502
503
w malarstwie polskim; Polscy muzycy z ziem
ukrainnych.
504. [POZNAŃ] POLSKA Komenda Obwodowa.
Polecenie stawienia się druha Nikodema Czajki
w sprawie wojskowej. [Poznań ok. 1919/1920].
11,5 x 15 cm, k. [1].
Z pieczęcią Polskiej Komendy Obwodowej
w Poznaniu i Orłem w koronie. Druk ręcznie wypełniony.
80,–
100,–
502. [PIASTÓW — WARSZAWA] OGŁOSZENIE.
Inc.: „Podaje się do wiadomości, że władze wojskowe
prowadzące roboty fortyfikacyjne stwierdziły niedostateczny udział ludności Piastowa przy robotach. Zarząd
Gminy w Piastowie. Piastów, 3 październik 1944 r.
Plakat 45 x 28 cm. Stan bardzo dobry.
400,–
503. [PIASTÓW — WARSZAWA] OBWIESZCZENIE. Inc.: „Strefa od 5-7 km poza linią przednią
oznaczona została, jako strefa ewakuowana”. Ortskomendantura I/907, Warszawa — Powiat. Piastów, dnia
16 października 1944 r. Podp. Schnabel, Hauptmann
i Komendant. 32 x 21,5 cm, k. [1].
Druk w języku niemieckim i polskim. Ostrzeżenie
przed zbliżaniem się do granic Warszawy po Powstaniu Warszawskim. Stan bardzo dobry.
300,–
118
505. [PRUSZKÓW] RYS historyczny dziejów
Fabryki Ołówków Tow. Akc. „St. Majewski”. B.m. ok.
1930. B.w. 37,5 x 22,8, k. [1]. Kalendarium działalności fabryki w latach 1889-1930, z jej losami wojennymi (ewakuacja do Rosji) oraz walka firmy z kapitałem niemieckim. Drukowane na papierze
makulaturowym. Na odwrocie m.in. „Niemiecki
kapitał wkracza do Polski” etc. Zagniecenia.
90,–
506. [PRZEMYŚL] Inc.: „Ludu roboczy! Sto lat
z górą minęło od dnia …”. Odezwa na dzień 3 maja.
Zarząd Koła robotniczego T.[towarzystwa] S.[zkół]
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
L.[udowych] im. M.L. Borelowskiego w Przemyślu.
Przemyśl 1916 J. Styfi. 23 x 15,5 cm, k. [1].
50,–
507. PRZYBYLSKI A.(polinary) — Ulice i mosty
Warszawy. (Kartka z przeszłości). Warszawa 1936
Nakładem Autora. 22,5 cm, s. 223, ilustr. Opr. wt. pł.
z epoki. Bogato ilustrowana historia ulic i mostów
warszawskich od XV w. do r. 1831. Stan dobry.
120,–
508. REINSTEIN Franciszek — Dzieje zgromadzenia kuśnierzy Miasta Stołecznego Warszawy. W setną
rocznicę ustawy rzemieślniczej, w 440-tą swego istnienia, w roku 3-cim wojny wszechświatowej. Napisał …
Warszawa [1917] Nakł. Zgromadzenia. 22 cm, s. 46,
[1], winietka. Opr. karton wt.
Materiały do historii rzemiosła warszawskiego.
Drobne zbrązowienia na k. przedtyt.
80,–
509. SAMOLEWICZ Wincenty — Warunki rozwoju
rzemiosła na tle nowej ustawy przemysłowej. (Wydawnictwo Bibljoteki Województwa Warszawskiego; no 3).
Warszawa 1929 B.w. 21 cm, s. 118, [1]. Opr. pł. wyd.
z tłocz złotem tyt. na przednim licu.
Z dedykacją współpracowników dla Stefana
Łopatto, wicewojewody warszawskiego na k. przedtyt.
Rzemiosla i cechy oraz korporacje w ujęciu historyczno-prawnym ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Okł. ze śladami przybrudzeń na obu licach i na
k. przedtyt.
100,–
510. SŁUPSKI Zygmunt Światopełk — Warszawa.
Ludzie, od których ulice wzięły nazwy. Pół tysiąca
portretów, pomników i.t.d. Warszawa 1926 Nakładem
własnym. 20 cm, s. 229, [3]. Alfabetyczny słownik
patronów ulic warszawskich z licznymi rysunkami
w tekście. Autor uwzględnił także postacie, które
jeszcze ulic w Warszawie nie miały, ale na to zasługiwały. W wielu przypadkach słownik podaje również
herb danej postaci. Opr. wt.
120,–
511. SZWANKOWSKI Eugeniusz — Warszawa.
Rozwój urbanistyczny i architektoniczny. Warszawa
1952 Państwowe Wyd. Techniczne; Instytut Urbanistyki i Architektury. 24 cm, s. 341, [3], ilustr. Opr. pł.
z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu. Bogato ilustrowana,
pierwsza w polskiej literaturze książka przedstawiająca
rozwój Warszawy na przestrzeni wieków. Stan bardzo
dobry.
80,–
514
119
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
512. SZYMKIEWICZ Samuel — Warszawa na
przełomie XVIII i XIX w. w świetle pomiarów i spisów.
Warszawa 1959. Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
20,5 cm, s. 304, tabel i tabl. rozkuł w tekście i poza
nim XXII, opr. brosz wyd.
Z serii: Biblioteka Historyczna im. Tadeusza
Korzona nr 30. Do druku przygotowali: Barbara Grochulska, Eugeniusz Szwankowski. Nakład zaledwie
1500 egz. Omówienie statystyczne całokształtu problematyki mieszkańców Warszawy w omawianym
w tytule okresie. Stan bardzo dobry.
50,–
515
513. [TATRY] WIDOKI z Tatr. Wydał St. Bizański.
B.m. 1901 Wyd. autora. 20,5 cm, k. tabl. [20]. Opr.
pł. z epoki, ozdobna z tłocz. i złoc. na licu.
Dwadzieścia światłodruków wykonanych przez
firmę J. Löwy z Wiednia przedstawiających widoki
tatrzańskie (Giewont, Dolina Białego, Kominy w Strążyskach, Siklawica w Strążyskach, Dolina za Bramką,
Brama Kraszewskiego i Skała Sowy w Dolinie Kościeliskiej, Staw Smreczyński, Czarny Staw pod Kościelcem,
Zawrat i widok z niego, Widok z Koziego Wierchu,
Widok z Krzyżnego, Siklawa, Wodospad Mickiewicza,
Morskie Oko, Wysoka, Widok z Wagi, Turnia
Popradzka i Widok ze ścieżki na Polski Grzebień).
Stan bardzo dobry.
450,–
[TATRY]. KOSTŘÁNEK Bedřich (1890-1970) . Pejzażysta słowacki specjalizujący się w tematyce tatrzańskiej
516
517
514. [TATRY]. KOSTŘÁNEK Bedřich (1890-1970)
— Miasteczko na Spiszu, l.20./30. XX w. linoryt,
21 x 29,8 cm, sygnowany oł. na odwrocie
„B. KOSTŘÁNEK”.
200,–
515. [TATRY]. KOSTŘÁNEK Bedřich — „Dolina
Zielonego Stawu Kieżmarskiego”, l.20./30. XX w.,
akwarela, 27,4 x 31,7 cm, sygnowana oł. na odwrocie
„B. KOSTŘÁNEK”; także autorski tytuł pracy.
800,–
516. [TATRY] KOSTŘÁNEK Bedřich — Wodospad
w Dolinie Kieżmarskiej, 1933, piórko, tusz na kartonie, 27 x 35,5 cm, sygnowany l.d. „Kostranek B.
1933”.
1100,–
517. [TATRY] KOSTŘÁNEK Bedřich — Widok
z Doliny na Mały Kieżmarski, 1925, piórko, tusz na
kartonie, 20,5 x 29 cm, sygnowany p.d. „BKostranek1925”.
700,–
120
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
518
[TATRY] VIK Karel (1883-1964), grafik i malarz słowacki. Studia w Praskiej Akademii u Rudolfa von
Ottenfelda. Założyciel ugrupowania Hollar. Mistrz
drzeworytu. Wszystkie odbitki drzeworytnicze z lat
60. XX w..; na odwrocie wszystkich drzeworytów
tytuły prac w 5 językach: słowackim, czeskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
519
520
518. [TATRY] VIK Karel (1883-1964) — „Szczyty
Mięguszowieckie w Tatrach”, drzeworyt barwny,
22 x 17 cm na arkuszu 34 x 24 cm.
400,–
519. [TATRY] VIK Karel (1883-1964)– „Jezioro
Popradzkie”, drzeworyt barwny, 33 x 17,2 cm na
arkuszu 34 x 24 cm.
400,–
520. [TATRY] VIK Karel — „Mięguszowiecka
Dolina w Tatrach”, drzeworyt barwny, 22 x 17,2 cm
na arkuszu 34 x 24 cm.
400,–
121
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Historia słynnego Hotelu „Angielskiego” w Warszawie przy ul. Wierzbowej 6 i pobytu w nim cesarza
Napoleona I w grudniu 1812 r. Z pieczęciami:
„J.J. Wysakowski i B.J. Pobratyn” właścicieli restauracji
tegoż hotelu, w charakterze reklamy (w jęz. franc.).
Stan bardzo dobry.
60,–
524. [WARSZAWA]. Informator — przewodnik z 30
mapkami i planami. Warszawa 1937 Związek Propagandy Turystycznej m.st. Warszawy. 14,5 cm, s. 256,
k. map 30 (kolor., rozkł.). Okł. karton wyd.
Bogate źródło informacji o mieście, komunikacji
i jego instytucjach w 1937 roku. Zawiera barwne składane mapy tematyczne i plany miasta w podziale na
26 komisariatów policji . Zagięcia okł., poza tym stan
bardzo dobry.
120,–
525. [ WARSZAWA] KARTA opałowa. Warszawa
1920. M.(agistrat) M.(iasta) St.(ołecznego)
W.(arszawy). 18 x 23,5 cm, karta litografowana na
niebieskim papierze.
Na rok 1920-1921. Z herbem Warszawy. Zawiera
sześć kuponów na naftę wraz z 6 kuponami zapasowymi oraz 12 kuponów na porcje opału. Nr 2551.
Drobne zagięcie narożnika. Poza tym stan bardzo
dobry.
80,–
522
521. TREICHEL Fritz — Die Geschichte der Stadt
Köslin. Zusammengestellt von … Köslin 1939 Alfred
Hoffmann (Inhaber Freter und Janke). 21,5 cm, s. [8],
88, [8], s. tabl. 16 ilustr. Opr. pł. wyd.
Historia miasta Koszalina. Drobne przybrudzenia
opr., poza tym stan dobry.
160,–
522. [WARSZAWA] GAZETA Przemysłowo-Rzemieślnicza 1794-1936. Organ Związku Rzemieślników
Chrześcijan w R.P., nr 8: 19 IV 1936. Komitet Redakcyjny. 27,5 cm, s. 64, [32], 16, ilustr., portr. Opr.
karton wyd.
Numer specjalny poświęcony płk. Janowi Kilińskiemu, mieszczaństwu warszawskiemu w dobie
powstania kościuszkowskiego i spadkobiercom Jana
Kilińskiego.
50,–
523. [WARSZAWA] — Hotel „Angielski” Histoire
de l’Hôtel d’Angleterre a Varsovie et description du
séjour que Napoléon I y fit en 1812. B.m 1914 B.w.
13,5 x 10 cm, s. [43]: il. (również na osobnych
kartach).
122
526. [WARSZAWA] NIERUCHOMOŚCI, lokale
i ludność na terenie m.st. Warszawa na podstawie
ankiety meldunkowej z dnia 10.II.1947 r. (na prawach
rękopisu — tylko do użytku służbowego). Warszawa
maj 1948. Wydział Statystyczny Zarządu Miejskiego
m. st. Warszawy. 30 cm, s. 35, tabl. 13 (w ramach
paginacji), tabl. kolor [1]. Opr. karton wyd. (brak
tylniej okł.).
Statystyka ludności międzywojennej, wojennej
i powojennej Warszawy oraz substancji mieszkaniowej
na podstawie danych oficjalnych. Tablica kolor. i karty
do s. 12 naderwane (częściowo podklejone).
60,–
527. WARSZAWA. [Warszawa przed 1915] B.w.
10,5 x 16 cm, s. tabl. [42], leporello. Opr. pł.
Albumik zawierający fotografie ważniejszych
gmachów, zabytków oraz widoków miasta. Tekst równoległy w jęz. polskim i francuskim. Brak grzbietu.
80,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
528. [WIEDEŃ] PRZEWODNIK po Wiedniu.
Wiedeń 1933 Wyd. „Francopol” pod red. Romana
Hernicza. 23,5 cm, s. 64, il. Brosz. wyd. Popularny
przewodnik po dawnej stolicy Habsburgów z uwzględnieniem polskich pamiątek.
45,–
529. [WILNO] OBWIESZCZENIE. BEKANNTMACHTUNG. APSKELBIMAS. Wilno 26 IX 1915.
Wegner, generał lejtenant i gubernator. Plakat 56,5 x
89 cm.
Obwieszczenie niemieckiego gubernatora miasta
Wilna w sprawie aprowizacji ludności i działalności
sklepów spożywczych, rejestracji lekarzy oraz nakazu
otwarcia sklepów żydowskich w czasie świąt wyznaw-
ców judaizmu. Język niemiecki, polski i litewski. Ślady
składania oraz jeden niewielki ślad przetarcia. Poza
tym stan bardzo dobry. Rzadkość.
200,–
530. WITANOWSKI RAWICZ Michał — Monografia Łęczycy. Z rysunkami. Kraków 1898 Nakł.
autora. 27 cm, s. [6], 195 s., ilustr. Opr. ppł.
Zawiera zarys dziejów miasta Łęczycy z opisem
znaczniejszych jej gmachów (zamek, kościoły, budynki
publiczne) oraz informacjami historycznymi na temat
dawnego województwa łęczyckiego, kasztelanii, starostwa, zakładów wychowawczych w mieście, handlu
i przemysłu oraz diabła Boruty. Wewnątrz czysty egz.
400,–
123
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Pamiątki historyczne
531. BROSZKA z symbolami Wiary, Nadziei
i Miłości. Brąz złocony. Połowa XIX w. ; wysokość
2,5 cm. Brak zapięcia.
600,–
532. ZAWIESZKA do dewizki z symbolami Wiary,
Nadziei i Miłości. Srebro, punca probiercza austriacka.
Polska, lata 60. XIX w. Stan bardzo dobry.
1600,–
531
533. MEDALIK z Matką Boską Częstochowską
w oprawie ze srebrnego drutu, 2 x 1,5 cm. Stan dobry.
Polska, 2. połowa XIX w.
600,–
532
534. KRZYŻYK złoty, emaliowany na czarno; wysokość 2,5 cm. Polska, lata 60. XIX w. Krzyż wykonany
na wzór drewnianych krzyżyków z Olszynki Grochowskiej. Pięć nacięć symbolizuje pięciu poległych. Stan
bardzo dobry.
2400,–
535. DEWIZKA do zegarka z motywem WIARY,
NADZIEI i MIŁOŚCI. Włosie plecione, elementy
z brązu złoconego i emaliowanego; długość 45 cm.
Polska, lata 50.- 60. XIX w. Stan bardzo dobry.
2400,–
533
534
536. ZAWIESZKA do dewizki z Orłem Białym. Brąz
złocony, emaliowany; wysokość 6,5 cm. Polska, początek XX w. Stan bardzo dobry.
1400,–
535
124
536
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
537. BROSZKA patriotyczna z tarczą trójpolową
z herbem Polski, Litwy i Rusi na tle sztandaru, lancy
i kosy, u dołu wstęga „Boże Zbaw Polskę”. Metal
pozłacany, 4,5 x 2 cm, uszkodzone zapięcie. Polska,
2. połowa XIX w. Stan dobry.
1400,–
538
537
538. ODZNAKA Związku Narodowego Polskiego
z trójpolową tarczą z Orłem, Pogonią i Michałem
Archaniołem. Brąz złocony, emaliowany; wysokość
1,5 cm. USA, początek XX w. Stan bardzo dobry.
300,–
539. PARA SPINEK do mankietów z Orłem
w koronie. Brąz złocony. Polska, początek XX w.,
sygnatura „CC”. Stan bardzo dobry.
1600,–
540. PLAKIETA z herbem Pogoń pod mitrą książęcą. Mosiądz tłoczony; wysokość 7,8 cm. Zachowane
nity mocujące. Polska, 2. połowa XIX w. Herb książąt
Sanguszków. Stan dobry, rewers wypełniony ołowiem
600,–
541. KRZYŻ Kawalera Maltańskiego (miniaturka).
Srebro, filigran, częściowo złocone; łańcuszek — srebro
złocone. Punca z wyobrażeniem krzyża maltańskiego.
Stan bardzo dobry.
1800,–
539
540
541
125
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
542. NACZYNIE apteczne dworskie w kształcie
wazy z przykrywką. Na brzuścu kartusz herbowy
zwieńczony koroną hrabiowską. Wysokość 13,5 cm.
Szkło mleczne. Przełom XVIII i XIX wieku. Stan
dobry, lekkie wyszczerbienie krawędzi.
1800,–
543. NACZYNIE apteczne dworskie na maść, z kartuszem i palmetkami. Wysokość 15 cm. Szkło
mleczne. Przełom XVIII i XIX wieku. Stan dobry,
lekkie wyszczerbienia na krawędzi oraz ślady konserwacji na brzuścu.
1500,–
542
543
544. FILIŻANKA neorokokowa do herbaty z herbem
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Porcelana,
2 połowa XIX w.; sygnowana „AR” (naśladownictwo
Miśni z czasów Augusta Mocnego). Ręcznie malowana
w bukiety kwiatów. Na filiżance i spodku czteropolowy herb Rzeczypospolitej z Orłem, Pogonią
i herbem Wettinów, zwieńczony koroną królewską.
Częste wyposażenie polskich dworów i pałaców
w XIX wieku.
2800,–
545. SERWIS obiadowy szlachecki 13-to elementowy: 6 talerzy głębokich, 5 talerzy płytkich, sosjerka,
półmisek owalny z monogramem ”HW” pod koroną
pięciopałkową. Porcelana sygnowana „Kazimierz
Lewicki Lwów”. Przełom XIX i XX w. Stan dobry.
Zachowany fragment polskiego serwisu dworskiego
z proweniencją lwowską.
1200,–
544
545
126
546. TALERZ porcelanowy z ręcznie malowanym
herbem Jastrzębiec pod koroną hrabiowską. Sygnatura:
wyciskany monogram „TK”. Stan dobry, przetarcia
malatury, drobny ubytek porcelany.
600,–
547. ETUI z książek na dwa kieliszki i karafkę
z superekslibrisem herbowym Burbonów. Francja,
XVIII w. Wysokość 17 cm.
Typowy dla XVIII wieku element wyposażenia
biblioteki pałacowej. Obiekt stanowił własność członków rodziny królewskiej. Kieliszki srebrne , jeden
z herbem książąt Montenuovo, drugi z herbem Starykoń pod koroną margrabiowską, stanowiły własność
Zygmunta margrabiego Wielopolskiego i jego żony
Albertyny z książąt Montenuovo, wnuczki Marii Luizy
Habsburg, drugiej żony cesarza Napoleona.
3800,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
548. PARA ŁYŻECZEK do herbaty z herbem
baronów Puget (Puszet), srebro próby 750. Kraków,
W. Glixelli. Koniec XIX w.
350,–
549. PARA WIDELCÓW z literą „A” pod koroną
hrabiowską, srebro próby „12”. Warszawa, Karol
Malcz, lata 20.–30. XIX w. Fragment serwisu hrabiów
Alexandrowiczów. Należał do Apolonii z hr. Ledóchowskich Alexandrowiczowej ( zmarłej w Warszawie
w 1878 roku), żony senatora, kasztelana Królestwa
Polskiego Stanisława Alexandrowicza, bądź jej syna
Stanisława (1817-1888) właściciela dóbr Konstantynów w guberni siedleckiej.
400,–
547
550. CZARKA ze szkła rubinowego z malowanym
Orłem w koronie, brzeg złocony. Wysokość 4,2 cm.
Stan dobry, przetarcia złocenia. Polska, przełom XIX/
XX w.
400,–
548
550
549
127
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
128
551
551
552
552
553
553
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
551. MEDAL z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, 1883. Awers:popiersie Jana III Sobieskiego
w koronie; rewers:” Fulmen Poloniae Lumen Europae
Horror Orientis”( Piorun Polski Światłość Europy
Postrach Wschodu). Miedź, średnica 7 cm. Stan dobry,
drobne zarysowania powierzchni. Medal projektu
wybitnego wiedeńskiego rzeźbiarza i medaliera
J. Tautenhayna (1837-1911).
800,–
554
552. MEDAL z okazji 300-lecia Unii Polsko —
Litewskiej. Awers: trójpolowa tarcza z herbem Polski,
Litwy i Rusi. W otoku napis:” Wolni z Wolnymi,
Równi z Równymi”; rewers: wieniec z kłosów zboża
i liści dębowych opleciony cierniem; napis:”Trzechsetna Rocznica Unii Polski Litwy Rusi 1569 11 sierpnia 1869”. Brąz złocony, średnica 6,5 cm. Stan dobry,
na rewersie drobne uszkodzenia. Medal projektu
Cypriana Kamila Norwida wybity w Paryżu przez
medaliera Paulina Tasseta.
900,–
553. MEDAL przyjaźni polsko — rosyjskiej. Awers:
Polak w rogatywce z Rosjaninem. W otoku napis;
”W Braterskiej Łączności”; rewers: orzeł polski i orzeł
carski, napis dwujęzyczny „Rosjanie Braciom
Polakom.” Ok. 1914 r., brąz, średnica 3,2 cm. Stan
dobry.
480,–
555
556
554. MEDAL z okazji dziesięciolecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Awers: popiersie J. Piłsudskiego z profilu, rewers: stylizowana postać piastowskiego oracza z radłem i data 1918 — 1928. Brąz,
średnica 3,5 cm.
300,–
555. TŁOK pieczętny do laku z herbem Doliwa.
Masa perłowa, srebro złocone. Francja, 2. połowa XIX
w.; francuska punca potwierdzająca próbę, monogramowa punca złotnika. Wysokość 7,3 cm. Stan bardzo
dobry.
1800,–
556. TŁOK pieczętny do tuszu „Zarząd Terenów
Przyfrontowych 1 Etap Biuro Paszportów i Przepustek”, w miejscu centralnym orzeł w koronie; średnica
tłoku 4,8 cm. Drewno, guma. Obiekt powstał w latach
1919 — 1920 w trakcie wojny polsko — bolszewickiej. Stan dobry.
1000,–
129
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
557
557. KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI, rysunek
ołówkiem na papierze naklejonym na drewniany
klocek. Sygnowany na boku „Mjr. Zygmunt
Słupski”;7,4 x 4,2 x 2,1 cm.
Zygmunt Światopełk-Słupski (1851-1928) — pisarz,
dziennikarz. Współpracował z „Gazetą Lubelską”, warszawskim „Tygodnikiem Powszechnym”, pisywał do
„Echa” i „Kuriera Codziennego”. W 1886 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych (zmuszony przez
władze rosyjskie). W Nowym Jorku założył polską
księgarnię i wypożyczalnię książek. Był redaktorem
wydawanego w Buffalo „Polaka w Ameryce” oraz
wychodzącego przez kilka miesięcy dwutygodnika
humorystycznego „Bocian”, w którym publikował
własne ilustracje. W Filadelfii wydawał dwutygodnik
„Patriota”. W 1898 roku powrócił do kraju. W 1927
roku opublikował album „Nasi wodzowie. Pierwsza
setka z czasów porozbiorowych”, Warszawa 1927,
z podobiznami bohaterów narodowych, które własnoręcznie wykonał. Prezentowany szkic popiersia ks.
Józefa Poniatowskiego powstał najprawdopodobniej na
potrzeby tego wydawnictwa.
500,–
558. BYSZEWSKI Ludwik z Drozdowa h. Jastrzębiec (1815-1887), akwarela portretowa na papierze,
1838, 16 x 12 cm. Sygn.: „Mithreiter 1838”.
Ludwik Byszewski był synem Antoniego kapitana
Gwardii Honorowej Napoleona i Ludwiki Badeni.
Właściciel dóbr Ujeść, Hołudza i Kołaczkowic k.
Olkusza. Sędzia pokoju. Być może jest to młodzieńcza
praca Heinricha Mitreutera (1818-?), miniaturzysty
działającego od 1836 r. na terenie Rosji. Zmiany
pisowni nazwisk były częste jeszcze w XIX w. Na
odwrocie notatka biograficzna o Byszewskim. Oryginalne XIX-wieczne ramki.
1600,–
558
130
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
559
559. Portret Tomasza Antoniego Geszaw-Jeżowskiego. XVIII w. Olej na płótnie, 31 x 24 cm. Oryginalna rama z XVIII/XIX w. Stan dobry. Na odwrocie
XIX-wieczna nalepka w języku francuskim z danymi
biograficznymi. Tomasz Geszaw (Geszoff)-Jeżowski był
generałem wojsk rosyjskich, a później generałem
majorem wojsk koronnych w 1713 r., podkomorzym
derpskim w 1718 r., a w r. 1730 podkomorzym inflanckim, dziedzicem Posadowa.
Krewny gen. Jana Henryka Dąbrowskiego — ich
matki były z domu Lettow. Żonaty był z Ewą
z Tęczyna Ossolińską siostrą księcia Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego. Jego córka zaślubiła generała
Wilhelma Miera, stąd portretowany jest przodkiem
wielu rodów polskich, szczególnie z Małopolski. Na
portrecie ujęty do pasa w zbroi z Orderem Orla
Białego, lewą rękę trzyma na karabeli.
18 000,–
131
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
564
132
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Grafika
PORTRETY
560. BRUNNOW, baron. „M.le Baron de Brunnow
envoyé extraordinaire ministre plénipotentiaire près la
Conféderation Germanique, Plénipotentiaire de
Russie”. Wizerunek herbu i faksymile podpisu. Sygnowany „Mayer F.es & Pierson Photog.” „Imp. Par
Auguste Bry à Paris.” Litografia 24 x 18 cm.
Ambasador rosyjski w Niemczech Brunnow pochodził z kurlandzko-litewskiej rodziny do dziś mieszkającej w Polsce. Stan dobry. Bardzo rzadkie.
280,–
562
561
561. CHOMĘTOWSKI Stanisław (1673-1728),
wojewoda mazowiecki i hetman polny koronny. Rys.
Wojciech Gerson. Lit. Władysław Walkiewicz. Warszawa [1860-1862]. Wyd. Lit. A. Dzwonkowski i Sp.
Litografia 22, 7 x 17,4 cm. Z faksym. hetmańskiego
podpisu i wizerunkiem rodowego herbu.
1000,–
562. CZARNIECKI Stefan (1599-1665), wojewoda
kijowski i hetman polny koronny. Rys. Wojciech
Gerson. Lit. Władysław Walkiewicz. Warszawa [18601862]. Wyd. Lit. A. Dzwonkowski i Sp. Litografia
22,7 x 17,4 cm. Z faksym. hetmańskiego podpisu
i wizerunkiem rodowego herbu.
1000,–
133
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
563. FAJANS Maksymilian (1827-1890) — „Wizerunki polskie”, zeszyt składający się z alegorycznej
karty tytułowej (33,1 x 25,7 cm, sygn. na kamieniu
u dołu M. Fajans” i niżej „odbito w lit: M. Fajans,
Ulica Długa. N° 550”) i litografowanych wizerunków
(wszystkie sygn. na kamieniu p. d. „M. Fajans”,
u dołu repr. faksymile podpisu portretowego):
1) J. F. DOBRZYŃSKIEGO (22 x 17,8 cm, sygn. pod
rys. „Rys: z natury w r. 1850, i lit. M. Fajans. Imp.
Lemercier, Paris”), 2) Aleksandra FREDRY
(22,3 x 17,5 cm, sygn. pod rys. „Litografował z natury
w r. 1852 M. Fajans. Odbito w lit: M. Fajans”, Ulica
Długa. N° 550”), 3) J. I. KRASZEWSKIEGO
(22 x 17,2 cm, sygn. pod rys. „Z Daguerotypu lit:
M. Fajans. Odbito w lit: M. Fajans, Ulica Długa,
N°550”). Nieliczne rdzawe plamki. Zob. Katalog portretów osobistości polskich... BN, gdzie są reprodukowane
wszystkie oferowane tu wizerunki.
400,–
563
565
564. FAJANS Maksymilian (1827-1890) — „Wizerunki Polskie”, zeszyt składający się z alegorycznej
karty tytułowej (33,1 x 25,7 cm, sygn. na kamieniu
l. d. „M. Fajans” i niżej „Odbito w lit. M. Fajansa
w Warszawie”) i litografowanych wizerunków (wszystkie sygn. na kamieniu p. d. „M. Fajans”, u dołu repr.
faksymile podpisu portretowanego): 1) Ludwika KONDRATOWICZA (Władysława Syrokomli)
(22,1 x 18 cm, sygn. pod rys. „Lit z Fotografii
K. Beyera M. Fajans”), 2) Józefa MUCZKOWSKIEGO
(22 x 18,5 cm, sygn. na kamieniu p. d. „M. Fajans/
1850” i niżej „Rys. z natury w r. 1850. i Lit: Fajans.”)
liczne rdzawe plamki 3) Franciszka WĘŻYKA (22 x
18,3 cm, sygn. pod rys. „Rys. z natury i Lit:
M. Fajans”), 4) Aleksandra LESSERA (22,6 x 17,4 cm,
sygn. pod rys. „Rys: z natury i Lit: M. Fajans”),
5) Wojciecha JASTRZĘBOWSKIEGO
(22,3 x 18,3 cm, sygn. pod rys. „Rys: z natury i Lit:
M. Fajans.”, 6) Teodora NARBUTTA (22,4 x 18,3 cm,
sygn. pod rys. „Rys: i lit: M. Fajans”). Zobacz Katalog
portretów i osobistości polskich... BN, gdzie są reprodukowane wszystkie oferowane tu wizerunki. Fotografia
na s. 132.
560,–
565. FAJANS Maksymilian (1827-1890) —
„JADWIGA ŁUSZCZEWSKA (DEOTYMA)”, litografia z serii „Wizerunki Polskie”, ok. 1853-1863,
21,8 x 18 cm, sygnowana na kamieniu l. d.
„M. Fajans” i niżej „Lit. M.Fajans. Odbito w Lit.
M. Fajansa w Warszawie Ul. Długa 550”, u dołu repr.
faksymile podpisu portretowanej. Zob.: Katalog portretów osobistości polskich… BN, t. 3, s. 101, nr 3137.
100,–
134
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
566. [HOZJUSZ] THEVET André — Portret kardynała i humanisty polskiego, biskupa warmińskiego
Stanisława Hozjusza (1504-1579) z współczesnego
mu dzieła francuskiego humanisty i przyrodnika André
Theveta „Les vrais portraits et vies des hommes
illustres”. Paris (Paryż) 1584, t. III, s. 168-169.
Miedzioryt, 18 x 14,5 cm.
Autor dzieła, z którego pochodzi oferowany miedzioryt, André Thevet (1516-1590) był niezwykle
barwną postacią: był zakonnikiem, pisarzem i podróżnikiem francuskim. Zainteresował się nim Franciszek
I król Francji oraz dwa arystokratyczne rody Francji:
La Rochefoucauld i Gwizjusze. Na ich zlecenia młodziutki André Thevet podróżuje po Italii w różnorakich misjach zlecanych przez możnych protektorów.
W Placencji wiąże się z kardynałem Janem z Lotaryngii i w 1549 r. dzięki wydanym mu przez kardynała
na ten cel funduszom udaje się na Bliski Wschód.
Zwiedza Kretę (ówczesną Kandię) i wyspy Morza
Egejskiego. Spędza rok w Stambule, gdzie pełni jak się
przypuszcza rolę francuskiego szpiega. W 1552 r.
opuszcza Stambuł i wyrusza do Egiptu i Palestyny. Po
powrocie do Francji w 1554 publikuje swoje wspomnienia pod tytułem Cosmographie du Levant. Opisuje
w nim (jak się przypuszcza piórem najemnego literata
— François de Belleforest), ciekawostki archeologiczne,
botaniczne i zoologiczne, które spotkał na swojej
drodze od Wenecji do Ziemi Świętej. Niemal natychmiast po ukazaniu się tej kosmografii zostaje kapelanem wyprawy wiceadmirała Villegagnon, który udawał
się do Ameryki Południowej w celu kolonizacji Brazylii, skąd przywozi wiele okazów zwierząt, roślin, minerałów oraz ceramiki i broni tamtejszych Indian. Ponieważ jednak rozchorował się poważnie w czasie
przeprawy przez Atlantyk, kapelan nie mógł zejść na
ląd i jego relacja z podróży: Les Singularités de la France
antarctique (opublikowana w 1557 r.) oparta była na
wątpliwych nieraz relacjach marynarzy. Obok bałamutnych zasłyszanych przez marynarzy w szynkowniach
opowieści, księga ta zawiera po raz pierwszy opublikowane opisy manioku, ananasa, orzeszków arachidowych. Opisuje też wielką papugę ara, leniwca i tapira.
Praca zawiera również pierwsze szczegółowe opisy
hodowli tytoniu i pobudzających właściwości nikotyny,
substancji, której naukowa nazwa wywodzi się od
nazwiska drugiego francuskiego badacza tych regionów
(Jean Nicot). André Thevet jako historiograf w 1584 r.
publikuje Les vrais portraits et vies des hommes illustres
w ośmiu tomach. Zostaje kapelanem Katarzyny Medycejskiej, dzięki której otrzymuje wreszcie nominację na
historiografa i kosmografa królewskiego dworu francuskiego.
Stan bardzo dobry. Rzadkie.
1000,–
566
135
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
568
567
567. [KOPERNIK] „Mikołaj Kopernik i przedstawienie systemu słonecznego”, 1802 r., akwaforta z tintą
kolorowana z płyty, sygnowana „J. Chapman sculpsit” , oraz „London. Published … April 10. 1802 by
J. Wilkes.” 18 x 12,5 cm w świetle passe-partout. Stan
dobry, niewielkie zagięcie papieru. Niezwykle rzadka
grafika, nie notowana w zbiorach polskich.
2000,–
568. KROCKOW Maciej. ”Mathias de Crachau
plénipotentiaire de Pologne, cum privilegio regis”.
Miedzioryt, Francja ok. poł. XVII w., 22 x 18 cm.
Maciej von Krockow z Krokowej k.Gdańska ze
znanej rodziny pomorskiej, osobisty doradca i dyplomata na służbie Władysława IV. W 1648 był posłem
polskim w Paryżu.”Katalog portretów osobistości polskich” w zbiorach BN błędnie go nazywa Maciejem
z Krakowa. Stan bardzo dobry.
600,–
136
569. LUBOMIRSKI Jerzy Sebastian, marszałek
wielki koronny, pan na Wiśniczu i Jaroslawiu,1692,
miedzioryt 31,5 x 18 cm(w świetle passe-partout),
sygnowany „W. P. Kilian”. Stan dobry, drobna plamka
na marginesie. Reprodukowany w „Katalogu portretów
osobistości polskich” w zbiorach BN t.6 s.349.
1000,–
570. MARIA JÓZEFA SASKA, królowa polska.
Żona Augusta III. Miedzioryt sygnowany l.d. „Comes
Rotari pinx” oraz p.d. „Joseph Canale sculps.”
21,5 x 16 cm. Józef Canale (1725-1802) nadworny
sztycharz dynastii saskiej w Dreznie. Reprodukowany
w „Katalogu portretów osobistości polskich” w zbiorach Biblioteki Narodowej t.6, s.381. Stan dobry.
1000,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
570
569
571. OSTEN-SACKEN Karol. „Carolus S.R.I.Comes
ab Osten dict.(us) Sacken starosta Piltin … Regis
Poloniar:Augusti III.glor. mem. Consiliar Int: Act: et
Camerar…”. Sygnowany na płycie l.d. „Schmidt pinx:
1776” i p.d.”C. G. Rasp. sculps.” Miedzioryt
33 x 23 cm.
Herb z trzema hełmami, w tym prawy z Orłem
Białym, lewy z klejnotem herbu Jastrzębiec. Karol hr.
Osten-Sacken kurlandzki arystokrata, starosta pilsztyński, szambelan i minister Augusta III. Jego
służba w Rzeczypospolitej zaowocowała dodaniem do
rodowego herbu Ostenów polskich elementów heraldycznych. Carl Gottlieb Rasp (1752-1807) saski
grafik, działający w Dreźnie.
Stan bardzo dobry. Grafika nie notowana w polskiej literaturze. Bardzo rzadkie.
1200,–
571
137
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
572
574
572. RZEWUSKI Wacław (1706-1779), wojewoda
krakowski i hetman wielki koronny. Rys. Wojciech
Gerson. Lit. Władysław Walkiewicz. Warszawa [18601862]. Wyd. Lit. A. Dzwonkowski i Sp. Litografia
22,7 x 17,4 cm. Z faksym. hetmańskiego podpisu
i wizerunkiem rodowego herbu.
1000,–
573. SANGUSZKO Roman (1537-1571), wojewoda
bracławski i hetman polny litewski. Rys. Wojciech
Gerson. Lit. Władysław Walkiewicz. Warszawa [18601862]. Wyd. Lit. A. Dzwonkowski i Sp. Litografia
22,7 x 17,4 cm. Z faksym. hetmańskiego podpisu
i wizerunkiem rodowego herbu.
1000,–
574. SAPIEHA Jan (1590-1664), hetman polny
litewski. Rys. Wojciech Gerson. Lit. Władysław Walkiewicz. Warszawa [1860-1862]. Wyd. Lit. A. Dzwonkowski i Sp. Litografia 22, 7 x 17,4 cm. Z faksym.
hetmańskiego podpisu i wizerunkiem rodowego herbu.
573
138
1000,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
575. SCHLEINITZ, baron, Prezydent Rejencji Bydgoskiej. „Freiherr von Schleinitz Prasident der
Koniglischen Regierung zu Bromberg”. Litografia
30 x 23 cm, naklejona na tekturę. Sygnowana l.d.”Gez
v. Wolf ” p. d.”Lith v. C. Wildt” w środku „Druckv.
L. Sachse & Co Berlin”.
Stan dobry.
400,–
576. STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI,
1792, miedzioryt punktowy, 7 x 5,5 cm na płycie
15 x 9,5 cm. Sygnowany „J. F. Bolt Sc. Berol. 92”
Johann Friedrich Bolt (1769-1836) berliński sztycharz i rysownik z kręgu sztuki Chodowieckiego.
Miniatura wykonana wg portretu Marcello Bacciarellego. Reprodukowana w „Katalogu portretów” w zbiorach B. N. t. 7 s. 307. Stan bardzo dobry. Bardzo
rzadkie.
1000,–
575
576
139
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
WIDOKI MIAST
577. [BRUGIA] GRAMATYKA — OSTROWSKA
Anna (1882-1958) — „Brugia” (Bruges), litografia,
24,5 x 24 cm sygnowana na kamieniu p.d. „Bruges/
A. Gr. Ostrowska”.
400,–
578. [GDAŃSK]. SCHENK Peter (1660-1718/19)
— Dantiscum, Prussiae Regalis Poloniae Caput commerciis, Gymnasio studiisq(ue) celeberrima, splendissimaq(ue) (napis również w języku niemieckim). Miedzioryt kolorowany 26,0 x 19,0 cm.
Peter Schenk, czasem pisany Pieter Schenck
(ur. 1660 r. w Elberfeldzie (dziś Wuppertal) w Niemczech, zm. 1718 r. lub 1719 r. ) — holenderski grafik.
Tworzył m.in. w technice miedziorytu, głównie mapy,
widoki miast i sceny historyczne. Peter Schenk był
także nadwornym medalierem i rytownikiem króla
Polski Augusta Mocnego. Wizerunek P. Schenka znany
jest m.in. z portretu namalowanego ok. r. 1700 najprawdopodobniej przez Teodora Lubienieckiego, przechowywanego w muzeum w Budapeszcie.
Papier grafiki nieco zbrązowiały, co jednak nadaje
barwom wyjątkowe tło. Poza tym stan dobry. Rzadka
panorama Gdańska z okresu złotego wieku miasta.
577
1800,–
578
140
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
579. KOSTRZYŃ NAD ODRĄ. Widok z lotu
ptaka. Miedzioryt M. Meriana (1593-1650).
27 x 33,5 cm.
Pochodzi z dzieła „Topographia Electoratus Brandenbugici et Ducatus Pomeraniae …”, Francofurti
1652. Stan dobry.
500,–
579
580. KOSTRZYŃ NAD ODRĄ. Widok na zamek
od zachodu. Miedzioryt M. Meriana (1593-1650).
15 x 36 cm.
Pochodzi z dzieła „Topographia Electoratus Brandenbugici et Ducatus Pomeraniae …”, Francofurti
1652. Stan dobry.
600,–
581. LWÓW. Nowy teatr J. W. Stanislawa Hrabiego
Abdank Skarbka. Ok. 1830 r., litografia 25 x 34 cm.
Ślady złożenia. Stan dobry.
600,–
580
581
141
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
582. [KALISZ] „Kalisch”. Panorama. Anonimowa
niemiecka litografia z lat 20-30 XIX w.
15,5 x 19,5 cm. Stan dobry.
480,–
583. KRAKÓW, 1635, miedzioryt sygnowany nieczytelnie „J. K...yn f.(ecit) 1635” oraz „J. de Ram met
privilegie excudit”. 15 x 19 cm. Stan dobry. Unikatowe przedstawienie Krakowa nie notowane
w bibliografii widoków krakowskich Andrzeja
Banacha.
1800,–
582
583
142
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
585
584. NANCY — Widok placu de la Carrière od
strony północy. (Veue septentrionale de la Carrière de
Nancy). Miedzioryt autorstwa Dominique Collina
(1725-1781) nadwornego rytownika króla Polski
i księcia Lotaryngii. Sygnowany p.d. 36,5 x 47 cm.
Dedykowany Stanisławowi Leszczyńskiemu,
z herbem Rzeczypospolitej. Przedstawia plac zbudowany przez Stanisława Leszczyńskiego w latach
1752-56. Na pierwszym planie król w otoczeniu architektów ogląda plany . Stan bardzo dobry. Rzadkie.
585. NANCY — Widok placu de la Carrière od
strony południa.(Veue méridionale de la Carrière de
Nancy) sygnowany p.d.”Collin Graveur Ordinaire du
Roy”. Miedzioryt, 37 x 48 cm.
Dominique Collin (1725-1781) nadworny rytownik Stanisława Leszczyńskiego. Widok placu zbudowanego przez króla Stanisława Leszczyńskiego. Stan
bardzo dobry. Rzadkie.
1400,–
1400,–
143
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
587. NANCY — Widok placu królewskiego od
strony południowej.(Vue méridionale de la Place
Royale de Nancy). Miedzioryt sygnowany p.d. „Collin
graveur ordinaire du Roy”. 37 x 48 cm. Przedstawia
pałac zbudowany przez Stanisława Leszczyńskiego.
Stan bardzo dobry. Rzadkie.
1400,–
586
586. NANCY — Plac Przymierza (Vue de la place
d’Alliance de Nancy). Miedzioryt sygnowany
p.d. «Collin delineavit fecit 1760», 36 x 46 cm.
Pod tytułem informacja w jęz. francuskim o « fontannie piramidalnej » ufundowanej przez Stanisława
Leszczyńskiego w 1756 r. Stan bardzo dobry.
Rzadkie.
1400,–
587
144
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
588
588. [PARMA]. Panorama Parmy, ok. 1740, akwaforta, 40 x 109 cm sygnowana na płycie l.d. „F. I. Saur
del” i p.d. „Georg Balthasar Probst excud: Aug:
Vindel:” (Augsburg).Według rysunku Ferdinanda
Josepha Saura wykonał G. B. Probst — słynny sztycharz wedut, pracujący w Augsburgu.
3000,–
589
589. ROGALIN — Młyn na Warcie pod Rogalinem.
Staloryt według rysunku Konstancji z Raczyńskich
Potockiej, 19 x 26 cm.
Grafika przedstawia neogotycki młyn wchodzący
w skład założenia pałacowo-parkowego. W oddali
klasycystyczna kaplica fundacji Raczyńskich. Pochodzi
z dzieła wydanego przez Edwarda Raczyńskiego
„Wspomnienia Wielkopolski”, 1842-43. Stan dobry.
Rzadkie.
500,–
590. ROGALIN — Widok wewnętrznej kaplicy grobowej w Rogalinie. Staloryt według rysunku Henryka
hr. Zabiełły. Sygnowany „G. Dobler zu Neuhaus in
Bohmen”, 19 x 26 cm. Pochodzi z dzieła Edwarda
Raczyńskiego „Wspomnienia Wielkopolski”,
1842-43. Stan dobry. Rzadkie.
300,–
590
145
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
591
593
591. [WILNO] STANKIEWICZ Zofia (1862-1955)
— ”Kościół św. Anny w Wilnie”, ok. 1925, akwaforta,
28,5 x 37,5 cm, sygnowana ołówkiem l. d. „Zofia
Stankiewicz Wilno”, p. d. tytuł pracy. Z teki „Wilno”
Kościół św. Anny odbudowany w stylu gotyku
niderlandzkiego za panowania Zygmunta Augusta, tak
spodobał się Napoleonowi (podczas wyprawy na
Moskwę) — że, jak się wyraził, chętnie przeniósłby go
na dłoni do Paryża.
1500,–
592. [WARSZAWA] WIDOK IMAGINACYJNY
WARSZAWY. Rytownik nieznany. — Vue de Warsovie
(tytuł w odbiciu lustrzanym). À Paris chez Montheure.
[2. poł. XVIII w.] Miedzioryt ręcznie kolorowany
w epoce akwarelą, 25,5 x 43 cm.
Mimo napisu na płycie « Vue perspective de la
Ville de Warsovie Capitale de la Masovie sur la
Wistule en Pologne », miasto przedstawione na tej
bardzo rzadkiej rycinie przypomina raczej Wenecję,
czy Petersburg nad Newą okuty granitowym nabrzeżem. Stan dobry.
1200,–
146
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
592
594
147
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
597
593. [WARSZAWA] JABŁCZYŃSKI Feliks (18651928) — „Stare Miasto”, technika własna, 8,5 x 7,5
cm w świetle passe-partout, sygnowana ołówkiem l. d.
„F. Jabłczyński” i p. d. tytuł pracy.
480,–
596. [WARSZAWA] RASSALSKI Stefan (19101972) — „Warszawa — Barbakan II”, lata 60-te XX w.,
drzeworyt, 35 x 50 cm, sygnowany ołówkiem
l. d. „S. Rassalski”, p. d. tytuł pracy.
200,–
594. [WARSZAWA] „Pałac Kazimierzowski v. Gimnazjum Gubernii Mazowieckiej w Warszawie.1840”.
Sygn. l. d. „P... f.” i p. d.: ”Dietrich aquat. f.” Akwatinta, 29 x 36 cm w świetle passe-partout.
Autorem obrazu jest Jan Feliks Piwarski (17951859). Obecnie w Pałacu Kazimierzowskim ma siedzibę rektorat Uniwersytetu Warszawskiego. Dwa
budynki stojące obok pałacu zajmowane są przez
m.in. wydział prawa i historii sztuki. Stan dobry.
Drobne plamki.
1200,–
597. [WESTPOINT]. Pomnik Kościuszki. „Monument Kosciuszko Wespoind Hudson”. Rysunek ołówkiem sygnowany l.d. „J.K.1864”, 29 x 42 cm. Wykonane prawdopodobnie przez rysownika amatora,
wygnańca po powstaniu 1863 r. Stan dobry.
800,–
595. [WARSZAWA] RASSALSKI Stefan (19101972) — „Don Kichot Warszawski”, drzeworyt,
45 x 34,5 cm, sygnowany ołówkiem
l. d. „S. Rassalski”, p. d. tytuł pracy. Z cyklu
„Ilustracje do Apokalipsy”.(l. 40-te XX w.).
250,–
148
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
SCENY HISTORYCZNE
598. [JAN III SOBIESKI]. „Nuncyusz Pallavicino
i hrabia Wilczek u Sobieskiego. Rysunek Wojciecha
Gersona”. Drzeworyt sztorcowy wydany jako premia
dla prenumeratorów Tygodnika Illustrowanego
w 1882 r., 54 x 39 cm. Wydane u Józefa Ungra
w Warszawie. Stan dobry.
400,–
599. [JAN III SOBIESKI]. „Jan III Sobieski przed
wyprawą wiedeńską. Z obrazu Jana Matejki. Rysowal
Ksawery Pillati. Wycinał J. Styfi. Oryginał jest własnością pana D. Rosenbluma.” Drzeworyt, 59 x 38,5 cm.
Wydane jako premia dla prenumeratorów Tygodnika Powszechnego w 1879 r. Stan dobry.
400,–
600. [KONSTYTUCJA 3 MAJA]. „Na pamiątkę stuletniej rocznicy ogłoszenia wiekopomnej Konstytucji
3 go Maja 1791.” Reprodukcja obrazu Tadeusza
Sulimy Popiela wydana u H. Altenberga we Lwowie.
38 x 54 cm. Na obrazie uwieczniony akt zaprzysięże601
598
nia konstytucji przez króla, portrety Małachowskiego,
Potockiego, Stanisława Augusta, Kołłątaja, Dekerta
i inne motywy patriotyczne. Stan dobry. Oderwany
lewy górny margines bez szkody dla ilustracji.
240,–
601. «KRAKUSY Konne Półk 2 ». Le 2 Regiment
de Cracuses à Cheval. Colonel Paszyc. À Varsovie chez
A. Dal-Trozzo. » sygnowane l.d.”Dietrich rytował”.
Akwatinta, 28 x 22 cm. Stan bardzo dobry.
600,–
[PONIATOWSKI Józef] Cykl czterech miedziorytów
kolorowanych akwarelą wydanych ok. 1820 r.
w Paryżu w wydawnictwie M. Demaison, sygnowane
p.d. ”À Paris chez M. Demaison Rue St Jacques No
43.” Wymiary 26 x 34 cm.
149
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
602
603
150
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
604
Pod każdym tytułem kilkuzdaniowy tekst w jęz.
francuskim opisujący daną scenę historyczną. Lekkie
pofałdowania papieru. Stan dobry.
602. Ks.Józef Poniatowski żegna się z rodziną. (Le
p(rin)ce Poniatowski fait ses adieux à sa famille).
1800,–
603. Śmierć ks. Poniatowskiego (Mort du Prince
Poniatowski.)
1800,–
604. Wyłowienie ciała ks. Poniatowskiego
z Elstery. (Le corps du P(rin)ce Poniatowski retrouvé
dans l’Elster.)
1800,–
605
605. Księżna Poniatowska dowiaduje się
o śmierci męża. (La P(rinces)se Poniatowski apprend
la mort de son époux.)
1800,–
151
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
606
606. [PONIATOWSKI Józef] Ostatni akt odwagi
księcia Poniatowskiego. „Dernier trait de courage du
Prince Poniatowski.” Lata 30. XIX w. Akwatinta,
38 x 47 cm w świetle ramy. Sygn. l. d. „Martinet del.”
i p. d. „Jazet sculp”.
Louis Martinet (1810-1894) malarz francuski, Jean
Pierre Jazet (1788-1871) słynny grafik znany z przedstawień wojen napoleońskich. Zachowane oryginalne.
ozdobne klasycystyczne ramy współczesne grafice —
niewielkie ubytki i przetarcia. Stan dobry. Rzadkie.
2800,–
607
607. [PONIATOWSKI Józef]. Książę Poniatowski
znaleziony w Elsterze. „Le Prince Poniatowski retrouvé
dans l’Elster.” Lata 30. XIX w. Akwatinta, 37 x 46 cm
w świetle ramy. Sygn. l. d. „Martinet del.” i p.d. „Jazet
sculp.”
Zachowane oryginalne, ozdobne klasycystyczne
ramy współczesne grafice — niewielkie ubytki i przetarcia. Stan dobry. Rzadkie.
2800,–
152
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
608
608. MATEJKO Jan — Dzieje cywilizacyi w Polsce.
[Zeszyt I-II]. Obrazy i tekst ... Przedmowa Władysława Wankiego; [posłowie Edward Łuniński]. Warszawa 1911-1912. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem, k. tyt., s. 6, [36], k. tabl.
[15] (heliograwiury), 50 cm. Współopr. pł. wt.
z epoki, elementy z okł. oryg. brosz. zach. (naklejone).
Reprodukcje słynnego cyklu Jana Matejki powstałego w latach 1888-1889 i przedstawiającego symbo-
licznie ważne sceny historyczne z dziejów Polski
(Zaprowadzenie chrześcijaństwa 965 r.; Koronacja
pierwszego króla 1000 r.; Przyjęcie Żydów 1096 r.;
W Łęczycy pierwszy sejm 1182 r.; Klęska lignicka
1241 r.; Powtórne zajęcie Rusi 1366 r.; Założenie
Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane 1399 r.; Chrzest Litwy 1387 r.; Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV w.; Złoty wiek literatury
w XVI w.; Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota
wolność. Elekcja 1573 r.; Konstytucja 3 Maja. Sejm
Czteroletni. Komisja edukacyjna; Rozbiór Polski 1795
r.). Integralną częścią albumu są teksty o twórczości
Jana Matejki, opisy obrazów oraz słownik osób nań
występujących. Oprócz 12 standartowych tablic reprodukcji obrazów występujących w wydanych zeszytach
dołączono tu dodatkowo trzy reprodukcje fragmentów
obrazu „Kazanie Skargi” („Zamoyski”, „Zygmunt III”
i „Anna Jagiellonka i Halszka Ostrogska”) w heliograwiurach. Drobne otarcia opr. Stan więcej niż dobry,
a wewnątrz poza drobnym uszkodzeniem karty tyt.
bardzo dobry.
800,–
609. [NAPOLEON POD WILNEM] „Wilna 1812”
Lata 40-50. XIX w. Litografia kolorowana akwarelą.
609
153
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Sygn.”Verlag von A. Folgner in Berlin”, 36 x 49 cm
w świetle ramy.
Przedstawia Napoleona w saniach pędzącego trojką
przy przydrożnym krzyżu. Zachowana stara rama —
drobne ubytki i przetarcia.
1800,–
610
610
154
610. ZESPÓŁ 5 TABLIC W CHROMOLITOGRAFII z wizerunkami strojów polskich od czasów książąt
piastowskich po schyłek Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Tablice zatytułowane „Pologne” ukazały się nakładem
paryskiej oficyny wydawniczej Firmin, Didot i Ska
w 1888 r. Litografował: Thadé. 40 x 27,5 cm.
Wielopostaciowe tablice w chromolitografii z białkowaniem dającym połysk przedstawiają: stroje piastowskie: Piastów Śląskich, Władysława Łokietka
i jego dworu oraz dostojników kościelnych; stroje
kmiece i mieszczańskie z XIV i XV w. oraz dynastów
piastowskich i jagiellońskich: Kazimierza Wielkiego,
św. Jadwigi i Jagiełły otoczonych wizerunkami rycerza
krzyżackiego i polskiego; stroje z przełomu XV i XVI
w. rycerzy, kata i bogatych mieszczan; stroje szlachty
i magnaterii XVI i początku XVII w.; ostatnia z oferowanych plansz ukazuje stroje szlachty, kmieci i magnatów z XVIII w.
Ciekawy zespół rycin dla kostiumologów o znakomicie oddanej przez technikę chromolitografii kolorystyce. Jedna tablica z przyciętym lewym marginesem,
bez naruszenia pola ryciny. Drobne zagniecenia
i naderwania na białym polu marginesów. Stan pola
z chromolitografiami bardzo dobry.
500,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
GRAFIKA EUROPEJSKA
611. CHODOWIECKI Daniel (1726-1801) — Konwersacja przy stole. Miedzioryt, 16,5 x 10 cm. Sygnowany: ”D. Chodowiecki inv.& fec.Berol. 1770”.
Stan dobry, doklejony prawy margines.
360,–
612. FOLINO Bartolomeo — Popiersie młodego
mężczyzny (zapewne: Św. Jan Chrzciciel na
puszczy). Miedzioryt; 20,2 × 14,1 cm.
Sygnowany na płycie: „Sc. Bartholomeus Folin 1765”.
Według obrazu cenionego malarza flamandzkiego
baroku Antoniego van Dycka (1599-1641) z kolekcji
Hagedorn, rytował Bartolomeo de Folino, grafik
włoski. Kształcił się w Wenecji, Dreźnie i Rzymie,
następnie w 1763 r. powrócił do Drezna. W tym
czasie przygotował oferowaną pracę. W 1766 r.
przybył do Warszawy, gdzie pracował dla króla Stanisława Augusta. Uwiecznił w miedziorycie wizerunek
monarchy autorstwa Bacciarellego (1758), kadrując go
do popiersia i zamykając owalną profilowaną ramą; za
swą pracę, wydaną nakładem Michała Grölla, artysta
otrzymał 100 dukatów z kasy królewskiej. Później
612
611
nobilitowany przez Stanisława Augusta. W jego
dorobku dominują portrety (m.in. królewskie), pozostawił po sobie także mapę ziem Rzeczypospolitej:
„Carte générale et nouvelle de toutte la Pologne [...]”,
odbitą na jedwabiu w 1770; po 1794 uczył rytownictwa A. Orłowskiego. Artysta zmarł w Warszawie.
Stan bardzo dobry.
700,–
155
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
613
613. HERRING John Frederick I (1795-1865), wg;
sztychował J.R. MACKRELL
„POLOWANIE NA LISA” (Fox Hunting — Full
Cry.), 1846, akwaforta z akwatintą, kolorowane akwarelą, 65 x 83 cm, sygnowana „Engraved by
J. Mackrell”. „Painted by J.F. Herring Sen.”. Drobne
przebarwienia; stan więcej niż dobry.
Znakomita, dekoracyjna, wielkoformatowa scena
myśliwska, przedstawiająca ulubioną rozrywkę angielskich gentlemanów.
8 000,–
156
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
614. HONDIUS Wilhelm (przed 1636 r.) —
Przedstawienie alegoryczne z cyklu niebezpieczeństw, które niesie życie. Starzec ukazuje młodzieńcowi niebezpieczeństwo w postaci chowającego się
w szczelinie skalnej węża. Tekst objaśniający w języku
holenderskim. 14 x 14 cm.
Rycina sygnowana na płycie „Wil. Hondius fec.(it)”
i „N. Venne inv.” Holenderski artysta Wilhelm
Hondius (ur. 1597, zm. 1652) zajmował się rytownictwem i kartografią. Wykształcenie artystyczne zdobył
w pracowni swego ojca Henryka Starszego, otrzymując
wkrótce tytuł uprzywilejowanego sztycharza Stanów
Holenderskich. Był nadwornym sztycharzem na
dworze Władysława IV i Jana Kazimierza. W 1636
przeniósł się do Gdańska. Wykonał portrety: Władysława IV, Ludwiki Marii, Jana Kazimierza oraz licznych dostojników i przedstawicieli patrycjatu gdańskiego. W dziedzinie kartografii największą sławę
przyniósł mu plan odsieczy Smoleńska z lat 1633
— 1634, wykonany na zlecenie Władysława IV
według rysunku Jana Pleitnera. Z innych prac tego
typu wykonał np. plan Wieliczki i widok kopalni soli
według Marcina Germana. Nie ukończonym dziełem
był szczegółowy atlas Polski „Theatrum Poloniae”
według Beauplana. Z Gdańskiem związany był
poprzez wykonanie rycin, które przedstawiają bramę
triumfalną w Gdańsku z 1646 oraz widoków prac
fortyfikacyjnych prowadzonych pod nadzorem Wybego
Adama w 1644. Wilhelm Hondius był również powiązany ze znaną gdańską oficyną wydawniczą Forstera.
Pracując dla niego, Hondius wykonał m.in. kartę tytułową do dzieła Pastoriusza pt. „Bellum Scythico Casacium”. Był on również współwykonawcą tablic astronomicznych umieszczonych w rozprawie Jana Heweliusza
pt. „Selenographia sive lunae descriptio” wydanej w 1647.
Stan bardzo dobry. Rzadkie.
450,–
614
615
615. [JUDAICUM — OFIARA MORDU RYTUALNEGO]. — Rycina z przedstawieniem zwłok trzy
i półletniego Michaela Bisenhara, chłopskiego syna,
z Sappenfeld koło Neuburga nad Dunajem, ofiary rzekomego żydowskiego mordu rytualnego z 1540 r.
Rycina pochodzi z dzieła „Bavaria Sancta” opublikowanego w 1714 r. (s. 331). Rycina sztychowana
w miedzi przez R. Sadelera młodszego. 22 x 11 cm
(sam wizerunek: 19 x 11 cm). Legenda w języku niemieckim.
Stan ryciny bardzo dobry. Bardzo rzadkie judaicum.
Pełna wersja opisu w internecie.
400,–
157
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
616
617
158
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
616. RIDINGER Johann Elias — Die Grosse Reitschule... ( Szkoła jazdy...), 1776. Miedzioryt, sygn.
Martin Elias Ridinger, odcisk pł. 57,5 x 31 cm.
Widok maneżu, oglądanego przez arystokratyczne
towarzystwo z galerii, na dole stajenni i wojskowi
przygotowujący się do jazdy. Objaśnienia w języku
niemieckim. Johann Elias Ridinger (1698-1767) był
twórcą serii miedziorytów w dwóch tekach ilustrujących fazy i naukę jazdy konnej. Rysunki przygotował
samodzielnie w 1744 r., natomiast płyty miedziorytnicze wykonał w 1776 jego syn Marin Elias Ridinger
(1730-1780). Stan bardzo dobry.
2800,–
617. RIDINGER Johann Elias — Die Grosse Reitschule... ( Szkoła jazdy...), 1776. Miedzioryt, sygn.
Martin Elias Ridinger, odcisk pł. 59 x 31 cm.
Widok maneżu, na świeżym powietrzu, oglądanego
przez arystokratyczne towarzystwo z galerii, nad
maneżem podziemnym, na dole stajenni i wojskowi
przygotowujący się do jazdy. Objaśnienia w języku
niemieckim. Johann Elias Ridinger (1698-1767) był
twórcą serii miedziorytów w dwóch tekach ilustrujących fazy i naukę jazdy konnej. Rysunki przygotował
samodzielnie, natomiast płyty miedziorytnicze
wykonał jego syn Marin Elias Ridinger (1730-1780).
Stan bardzo dobry.
2800,–
618. RUGENDAS Christian (1708-1781) wg
Georga Philippa Rugendasa. Scena bitewna,1707.
Akwatinta z mezzotintą,15,5 x 23,5 cm (w świetle
ramy) sygnowana l.d. „Georg Philipp Rugendas pinx in
Augusta 1707.” P.d. “Christiano Rugendas del. sculps
et excud.Aug.Vind.” Stan bardzo dobry.
1800,–
619. VISSCHER Claes Jansz. Biblijna scena wrzucenia Józefa przez braci do studni i sprzedania go
Izmaelitom w niewolę do Egiptu. Tytuł łaciński:
„Proiicerent fratrem Iosephum in cisternam, sustulerunt, vendideruntque eum Iischmahelitis”, Geneseos
37,24. Miedzioryt sygn. monogramem wiązanym: CJ
Visscher. 40,5 x 51 cm, przycięty do płyty.
Claes Jans Visscher (1587-1652) holenderski kartograf, sztycharz i wydawca map. Ryciny sygnował
monogramem wiązanym jako CJ V. Działał w Amsterdamie Złotego Wieku Holandii. Stworzył własny styl
inspirując się brytyjską szkołą malarską. Jednak techniki miedziorytnicze były doskonalsze i lepiej opanowane przez artystów holenderskich i flamandzkich, co
spowodowało rozwój grafiki głównie na kontynencie
europejskim. Najważniejszymi twórcami byli wtedy
Robert van Voerst, Elstracke oraz rodzina Van de
Passe. Ci wszyscy rytownicy byli mistrzami detalu,
małego portretu oraz wszelkiego rodzaju uzbrojenia.
Znakomicie również opanowali ozdobne liternictwo.
618
159
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
619
Claes Jansz Visscher był synem cieśli okrętowego
w Amsterdamie. Nie poszedł w ślady ojca, ale został
sztycharzem i wkrótce stał się jednym z najważniejszych wydawców sztychów, map i scen rodzajowych
Holandii pierwszej połowy XVII w.
W okresie holenderskiego Złotego Wieku pejzażu
Visscher zamawiał wykonanie płyt miedziorytniczych
u takich twórców jak Willem Buytewech, czy Esias
i Jan van de Velde. Po jego zgonie w 1652 r. warsztat
przejął jego syn Nicolaes (1618-1709). Claes Jansz
Visscher był twórcą przeszło dwustu miedziorytów,
rytych głównie na podstawie własnych rysunków lub
kopiowanych z malarskich wzorów współczesnych mu
mistrzów holenderskich. Nie znamy imion jego
mistrzów, wiemy tylko, że jego najstarsze sztychy krajobrazowe powstawały pod wpływem twórczości
Davida Vinckboonsa, lub kontynuowały tradycje rodu
160
Bruegelów. Większość z nich ukazuje widoki z okolic
Haarlemu. Sztychy portretowe zajęły Claes Jansz
Visschera począwszy od 1620 r., kiedy to po raz
pierwszy odwiedził Anglię. W czasie swego pobytu
Claes Jansz Visscher otrzymał zamówienia na wykonanie miedziorytniczych portretów króla Karola I, Jana
Kalwina, Jamesa diuka Monmouth i innych. Jak się
przypuszcza, sztychy te zostały wykonane na podstawie portretów olejnych Antoniego van Dycka. Twórczość Claes Jansz Visschera wpłynęła w decydujący
sposób na całą brytyjską twórczość graficzną późniejszych czasów.
Sygnowany na płycie wiązanym monogramem charakterystycznym dla tego artysty. Marginesy odwrocia
ryciny wzmocnione pap. Stan dobry. Wybitne dzieło
holenderskiego artysty Złotego Wieku.
1200,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Kartografia
XVII-XVIII W.
620. [CESARSTWO NIEMIEC] RIZZI ZANNONI
Antonio Joannes Baptista — Carte de l’Empire d’Allemagne avec les États de Bohème. Z „Atlas moderne”,
Jean Lattré, po 1762 r. Miedzioryt kolorowany, sygn.
Mariller i Berthaut. Arkusz 92,5 x 67,5 (odcisk płyty
84,0 x 57,5 cm).
Mapa ziem Cesarstwa Niemiec i Czech z uwzględnieniem ziem polskich na wschodzie po linię
wyznaczoną przez Duklę, Kobryń i Grodno. Rzeźba
terenu przedstawiona metodą kopczykową. Zaznaczono ukształtowanie powierzchni metodą cieniowania, precyzyjnie narysowano drogi, szlaki komunikacyjne i stacje pocztowe. Mapa wydana w Paryżu
u Jeana Lattré, sztychowana na podstawie mapy
z Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie i dedykowana
przez autora J. D. Almoreau Tiepolo, ambasadorowi
Republiki Weneckiej przy dworze królewskim. Pięknie
kolorowane kartusze.
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni — ur. 1736
w Padwie, zm. 1814 w Neapolu — wszechstronny
astronom, mierniczy i matematyk. Był geografem
Republiki Weneckiej i hydrografem Marynarki Handlowej w Paryżu. Mapy w jego rozmaitych atlasach
były ozdobnie sztychowane i kunsztownie ozdobione
kartuszami. Jego osiągnięciem było opracowanie
w wielkiej skali (1:629 000) mapy Polski — „Carte de
Pologne...” — atlasu składającego się z 24 kart, wydanego w Paryżu w 1772 r. Głównym wykonawcą
planów kartograficznych był kapitan artylerii Czaki
i matematyk króla Stanisława Augusta Endersch, a inicjatorem i sponsorem wydania pierwszego atlasu ziem
polskich był Józef Aleksander Jabłonowski.
Mapa kolorowana płaszczyznowo i liniowo,
podziałki liniowe. Stan bardzo dobry.
2800,–
620
161
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
621. [EUROPA] Christiani Orbis Domina in sua
Imperia Regna et Status exacte divisa per Iohann.
Bapt. Homann … Norimbergae (Norymberga 1716).
Miedzioryt kolorowany liniowo i powierzchniowo.
Arkusz 59 x 60 (odcisk płyty 58,5 x 57,4 cm).
Mapa Europy z dekoracyjnym czarno-białym kartuszem (tytuł podtrzymywany przez putta). Poszczególne kraje kolorowane z zaznaczonymi wyraźnie granicami państwowymi.
Ślad po złożeniu, podklejony na odwrocie. Minimalne zbrązowienia i zagniecenia na marginesach poza
mapą. Stan więcej niż dobry.
2600,–
622. [GALICJA]. Carte de la Pologne Autrichienne
contenant La Russie Rouge et la partie méridionale du
Palatinat de Cracovie,etc. Dressée sur l’Exemplaire des
Héritiers Homann 1775. À Venise Par P. Santini 1776.
Mapa oprac. w oficynie spadkobierców Homanna
i umieszczona w atlasie P. Santiniego. Miedzioryt
z kolorowanymi krainami Galicji i Lodomerii oraz kartuszami. Arkusz 58 x 72 (odcisk płyty 47 x 61 cm).
Tytuł w lewym dolnym rogu w ozdobnym kartuszu
z orłem, mobiliami oraz widokiem Wawelu i Wisły.
621
W prawym górnym rogu w kartuszu: „Explication…”
i opis 8 znaków, a w lewym górnym rogu podziałki
liniowe. Opr. (65,5 x 80 cm).
1400,–
622
162
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
623. [GALICJA — mapa ogólna]. General Charte
des Atlasses von Galizien und Lodomerien : nach der
neuen Eintheilung in 19 Kreise mit dem District der
Buckowina. Carte générale de l’atlas des Roiaumes de
Galicie et Lodomerie divisés en Cercles avec la Buckovina. Par Ch. Losy de Losenau; gravé par [Johann
Ernst] Mansfeld. Skala [ok. 1:700000] ; 12 ordinairen
Meilen = 13,1 cm. [Vienne 1786-1790. Chez Tranquillo Mollo et Comp.]. Mapa (miedzioryt). Arkusz
64 x 88,5 (odcisk płyty 58 x 84,5 cm).
Mapa ogólna Galicji z Bukowiną w miedziorycie
kolorowanym liniowo z podziałem na 19 cyrkułów
(Bochnia, Brzeżany, Brody, Czerniowce, Dukla, Lwów,
Myślenice, Nowy Sącz, Przemyśl, Rzeszów, Sambor,
Sanok, Stanisławów, Stryj, Tarnopol, Tarnów, Zaleszczyki, Zamość i Żółkiew).
Mapa opublikowana w „Atlas des Roiaumes de
Galicie et de Lodomerie consistant en une carte générale de ces deux Roiaumes, [...] avec le district de la
Bucovine [...] = Atlas der Königreiche Galizien und
Lodomerien bestehend in einer general Karte dieser
beiden Königreiche, [...] nebst dem districkt Bukowina
[...]”, opracowanym przez wiedeńskiego geografa
i wydawcę François Joseph Maire (1738 — po 1788),
po I rozbiorze Polski, w którym ta część Polski
znalazła się pod panowaniem Marii Teresy. Atlas był
dedykowany przez autorów Adamowi Kazimierzowi ks.
Czartoryskiemu, generałowi ziem podolskich i zawierał
12 map szczegółowych (każda karta obejmuje jeden
obwód podziału politycznego). Stanowił jedną z ważniejszych wieloodciskowych, płytowych map obejmujących część ziem polskich. Tyt. główny, tytuły map oraz
objaśnienia, równolegle w jęz. francuskim i niemieckim. Mapa składana, naklejona na płótno w epoce,
obwiedziona akwarelową ramką. Na odwrocie etykietka znanego wydawcy map, geografa i handlarza
Charlesa Picqueta, działającego w Paryżu na początku
XIX w., z wypisanym odręcznie tytułem mapy. Stan
bardzo dobry (patrz poz. następne).
2400,–
624. [GALICJA — powiat Brody i Brzeżany].
CARTE des deux cercles de Brody et Brzeczany [!].
Karte deren zween Kreisen von Brody und Brzeczany.
[Vienne 1786-1790. Chez Tranquillo Mollo et
Comp.]. Mapa (miedzioryt). Arkusz 50,0 x 64,5
(odcisk płyty 43 x 59 cm).
Obejmuje obszar pomiędzy Lwowem i Żółkwią,
a Wołyniem i Tarnopolem. Miedzioryt kolorowany
liniowo, rzeźba terenu przedstawiona metodą kopczykową. Zaznaczono ukształtowanie powierzchni metodą
cieniowania, precyzyjnie narysowano drogi, szlaki
komunikacyjne i stacje pocztowe. Mapa opublikowana
w „Atlas des Roiaumes de Galicie et de Lodomerie”
(patrz opis poz. poprzedniej). Na odwrocie etykietka
znanego wydawcy map, geografa i handlarza Charlesa
Picqueta, działającego w Paryżu na początku XIX w.,
z wypisanym odręcznie tytułem mapy.
Mapa składana, naklejona na płótno w epoce,
obwiedziona akwarelową ramką. Stan bardzo dobry.
(zob. też poz. 625-627). Rzadkie.
1600,–
625. [GALICJA — cyrkuł Bukowina] CARTE du
cercle de Bukovine. Karte des Bukowiner Kreises.
[Vienne 1786-1790. Chez Tranquillo Mollo et
Comp.]. Mapa (miedzioryt). Arkusz 64 x 48,8 (odcisk
płyty 59 x 42 cm).
Miedzioryt kolorowany liniowo, rzeźba terenu
przedstawiona metodą kopczykową. Mapa opublikowana w „Atlas des Roiaumes de Galicie et de Lodomerie” (patrz opis poz. poprzednich). Naklejona na
płótno w epoce, obwiedziona akwarelową ramką,
z etykietą Charlesa Piqueta.
Stan bardzo dobry (zob. też poz. 626, 627).
Rzadkie.
1600,–
626. [GALICJA — powiat Myślenice, Bochnia,
Nowy Sącz] CARTE des trois cercles Myslenicz,
Bochnie, Sandec. Karte der dreyen Kreysen von
Myslenicz, Bochnica [!], Sandec. [Vienne 1786-1790.
Chez Tranquillo Mollo et Comp.]. Mapa (miedzioryt).
Arkusz 50 x 64 (odcisk płyty 42 x 59,5 cm).
Miedzioryt kolorowany liniowo, rzeźba terenu
przedstawiona metodą kopczykową. Obejmuje obszar
od Bielska Białej do Tarnowa i od Wieliczki do
Nowego Targu. Mapa opublikowana w „Atlas des
Roiaumes de Galicie et de Lodomerie” (patrz opis poz.
poprzednich). Naklejona na płótno w epoce, obwiedziona akwarelową ramką, z etykietą Charlesa Piqueta.
Stan bardzo dobry (zob. też poz. 627). Rzadkie.
2000,–
627. [GALICJA — powiat Tarnopol, Zaleszczyki]
CARTE des deux cercles de Tarnopol et Zaleszyk.
Karte der sween Kreisen von Tarnopol und Zaleszyk.
[Vienne 1786-1790. Chez Tranquillo Mollo et
Comp.]. Mapa (miedzioryt). Arkusz 64 x 50 (odcisk
płyty 59 x 42,5 cm).
Miedzioryt kolorowany liniowo, rzeźba terenu
przedstawiona metodą kopczykową. Obejmuje obszar
od Zbaraża do Śniatynia i od Buczacza do
Husiatyna. Mapa opublikowana w „Atlas des Roiaumes de Galicie et de Lodomerie” (patrz opis poz.
poprzednich). Naklejona na płótno w epoce, obwiedziona akwarelową ramką, z etykietą Charlesa
Piqueta.
Stan bardzo dobry. Rzadkie.
2000,–
163
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
628
628. [GŁOGÓW, Zielona Góra] Principatus Silesiae
Glogoviensis novissima Tabula Geographica sistens VI
ejusdem Circulos Glogav, Freystadt, Gvhrav, Sprottav,
Grvnberg et Schwiebvs, cum districtu Polckowitz nec
non Liberam Dynastiam Bevthen et Carolath a Johan
Wolfgang Wieland ... Norimbergae [Norymberga]
1738 Homannis H(a)eredes. Miedzioryt częściowo
kolorowany, 55 x 85 cm (rozkładany).
Niemiecka pieczęć własnościowa z XIX w. Mapa
księstwa głogowskiego z cyrkułami Głogów, Kożuchów, Gura, Szprotawa, Zielona Góra i Świebodzin. Z prawej strony ozdobny kartusz z herbem księstwa głogowskiego pod mitrą; z lewej u góry legenda
łacińska z oznaczeniem miast i rodzaju obwarowań,
miasteczek, wsi z kościołami lub bez, a nawet tak
dokładnymi informacjami co do obiektów na mapie,
jak: cegielnie, młyny wodne, wiatraki czy winnice.
Poszczególne cyrkuły pokolorowane.
164
Mapa wchodziła w skład „Atlas Silesiae ...” wydanego w Norymberdze w 1750 r. przez spadkobierców
Homanna, należącego do największych osiągnięć
kartograficznych epoki.
Podklejona na płótnie. Pod legendą ciemna plamka
atramentowa. Niewielkie zagięcie na marginesie. Miejscami przybrudzenia, głównie na odwrocie. Poza tym
stan dobry.
1400,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
629
629. [KIJOWSKIE WOJEWÓDZTWO] REILLY
Franz Joseph. Der königlichen Republik Polen.
Woiwodschaft Kiow das ist die obere Polnische
Ukraine oder Klein Polens. I. A. Ubrecht sc. 17891791. Plansza 46 z Atlasu, “Schulplatz der funf Theil
der Welt …” Vienna 1789-1806. Miedzioryt ręcznie
kolorowany liniowo i płaszczyznowo, 30,0 x 25 cm.
Ozdobny kartusz z wizerunkami sfinksów i wicią
winnej latorośli symbolizującą urodzajność tych ziem.
Rzeźba terenu przedstawiona metodą kopczykową.
Zaznaczono ukształtowanie powierzchni metodą cieniowania, precyzyjnie narysowano drogi, szlaki komunikacyjne i stacje pocztowe. Podziałki liniowe.
Mapa stanowi jeden odcisk płyty z dodatku do
ogromnego, zawierającego 826 map atlasu „Neue
Erdschreibung…”, który ukazał się w latach 1789 —
1806. Dodatek z mapami ziem polskich ukazał się
w latach 1789-1791.
Naturalne zbrązowienia na marginesach wokół
mapy. Poza tym stan dobry.
600,–
165
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
630. [KRYM — UKRAINA] TAURICA Chersones
vs. Przecopsca et Gazar dicitur. Per Gerdum Mercatorem. Amsterdam [1606 lub 1607]. Miedzioryt
kolorowany. Arkusz 46,4 x 55,5, (odcisk płyty
31 x 29,8 cm).
Mapa pochodzi z dzieła: Gerardus Mercator, Atlas
sive Cosmographia, Amsterdam edycja 1606 lub 1607.
Jedna z najwcześniejszych map Krymu (Tauryki)
i południowej Ukrainy. Na odwrocie opis krainy
w języku łacińskim.
Ślad po złożeniu atlasowym, podklejony. Naturalne
zbrązowienia na marginesach wokół mapy. Poza tym
stan dobry.
2800,–
631. [MOSKWA] Mappae Imperii Moscovitici pars
Septentrionalis adornata per Guillieulmum de l’Isle …;
nunc vero arri incisa et venalis exposita a Matth. Seutter’s. Augsburg [1720-1730]. Augusta Vindeli. (=Augsburg). Miedzioryt częściowo kolorowany liniowo
631
630
i powierzchniowo. Arkusz 100,5 x 61 (odcisk płyty
96,5 x 57 cm).
Mapa europejskiej części Rosji (imperium
moskiewskiego) autorstwa Guillaume De L’Isle (16751726), ryt. Matthäus Seutter I (1678-1757).
W prawym górnym rogu czarno-biały kartusz
z tytułem, nad którym herb cesarstwa rosyjskiego,
otoczony elementami florystycznymi i faunistycznymi
oraz panopliami z uzbrojenia. Z podziałem na 24 prowincje imperium oznaczone kolorowo z zaznaczonymi
granicami. Mapa była reprodukowana w „Atlas geographicus oder accurate Vorstellung der ganzen Welt”,
Augsburg, 1720.
Ślad po złożeniu atlasowym, podklejenia na odwrocie, na środku minimalne przetarcie. Poza tym stan
więcej niż dobry.
2200,–
632. [PODOLSKIE WOJEWÓDZTWO] REILLY
Franz Joseph. Der königlichen Republik Polen.
Woiwodschaft Podolien und die untere Polnische
Ukraine nähmlich die Woiwodschaft Bracław oder
Klein Polens südlicher Theil. I. A. Ubrecht sc. 17891791. Plansza 46 z Atlasu, “Schulplatz der funf Theil
der Welt …” Vienna 1789-1806. Miedzioryt ręcznie
kolorowany liniowo i płaszczyznowo, 29,0 x 21 cm.
Ozdobny kartusz u dołu z wizerunkiem rozpadającego się ze starości muru granicznego, zgruchotanego
burzami dębu i łańcuchów — symbolizujących kajdany
Polaków uprowadzanych przez Tatarów w jasyr.
Rzeźba terenu przedstawiona metodą kopczykową.
Zaznaczono ukształtowanie powierzchni metodą cieniowania, precyzyjnie narysowano drogi, szlaki komunikacyjne, stacje pocztowe oraz fortece kresowe takie
jak: Chocim, Kamieniec Podolski i wiele innych
oznaczonych skrzyżowanymi szablami jako pola bitew,
166
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
czy miejsca polskich zwycięstw. Podziałki liniowe po
prawej stronie. Mapa stanowi jeden arkusz z dodatku
do ogromnego, zawierającego 826 map atlasu „Neue
Erdschreibung …”, który ukazał się w latach 1789
— 1806. Dodatek z mapami ziem polskich ukazał się
w latach 1789-1791.
Naturalne zbrązowienia na marginesach wokół
mapy. Poza tym stan dobry.
600,–
633. [POLSKA] Hanc Regni Poloniarum Magnique
Ducatus Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae,
Samogitiae, Kioviae, Volyniae, Podoliae, Podlachiae,
Smolensci, Severiae et Czer. Novam et exactam Delineationem, addita Generali Tabula totius Electoratus
Saxoniae Serenissimo Principi ac Domino DN. Christiano Ernesto Marchbr. … Johann Baptista Homann.
Norimbergae [Norymberga między 1702 a 1715] Joh.
Baptista Homann. Miedzioryt kolorowany liniowo
i powierzchniowo. Arkusz 49,5 x 58,5 (odcisk płyty
48 x 54 cm).
Mapa Rzeczypospolitej — za panowania Augusta II
— Jana Baptysty Homanna. W lewym górnym rogu
kolorowy kartusz z tytułem, wizerunkiem króla
i herbem Rzeczypospolitej podtrzymywanym przez
putta i żołnierza. W prawym górnym rogu mapka
632
Saksonii kolorowana liniowo z leżącym u jej stóp
satyrem. Najrzadsza mapa Polski autorstwa
Homanna.
Podklejenia na górnych krawędziach, ślad złożenia
atlasowego i niewielkie przetarcie na środku. Ponadto
przybrudzenia na obrzeżach i odwrocie. Poza tym stan
dobry. Bardzo rzadkie.
4800,–
633
167
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
634
634. [POLSKA] „WIZERUNEK powszechny Polski y
Litwy służący do zrozumienia zbioru XXIV. Kart
wystawionego przez Rizzi Zannoni ...” Londyn 1772.
Mapa (miedzioryt kolorowany). Arkusz 40 x 58
(odcisk płyty 33,5 x 53cm).
Mapa pochodzi z atlasu: „Rizzi Zannoni — Carte
de la Pologne ...”, który powstał z inicjatywy księcia
Józefa Aleksandra Jabłonowskiego (1711 — 1777).
Prace nad dziełem trwały blisko 20 lat, przy udziale
wielu kartografów. Opis mapy w języku polskim
w formie informacji w kartuszu oraz tekstu zawierającego podział administracyjny Rzeczypospolitej,
umieszczonego po obu bokach mapy. W lewym
górnym narożniku plan Warszawy. Na mapie zaznaczono pierwszy rozbiór Polski. Pod mapą sygn. .
z lewej strony pod bordiurą:: „Perrier Sculpsit”;
z prawej: „Bourgoin [Pierre] Scripsit”.
Drobne odbarwienia. Stan dobry. Rzadkie.
1800,–
168
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
635
635. [POMORZE Zachodnie] Le Duché de Poméranie divisé en ses Principales Parties Dressé sur les
Mémoires les plus Nouveaux Par le Sr. [Nicholas]
Sanson, Géographe Ordinaire du Roy. À Paris Chez H.
Jaillot joignant les grands Augustins, aux deux Globes.
Avec Privilège du Roy pour vingt ans. 1692; na
górnym marginesie: Le Duché de Poméranie, compris,
sous le Cercle de la Haute Saxe, divisé suivant qu’il
est Presentement Partagé entre la Couronne de Suède,
et l’Electeur de Brandenbourg, où sont les Duchés de
Poméranie, de Stettin, de Wolgast, de Bardt, de Cassubie, et de Vandalie, la Principauté et Isle de Rugen, le
Comte de Gutzkow, les Seigneuries de Louwenoch, et
de Butow. [Amsterdam 1692 P. Mortier]. Miedzioryt
kolorowany, 57 x 89 cm.
Mapa Nicholasa Sansona d’Abeville (1600-1667)
wydana w Amsterdamie przez P. Mortiera z fałszywym
paryskim adresem wydawniczym (kopia mapy H. Jaillota). Mapa odbijana z dwóch płyt i sklejona z dwóch
plansz; w części górnej pośrodku ozdobne kartusze:
skalowy i tytułowy z motywami myśliwskimi i rybackimi. Na odwrocie tytuły mapy ręcznie pisane w epoce
piórkiem. Drobne zagniecenia na krawędziach i podklejenia. Stan więcej niż dobry.
4200,–
169
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
636
636. [POMORZE — PRUSY] Regnum Borussiae
Gloriosis auspicijs Serenissimi e[t] Potentissimi Princip[is] Friderici III. Primi Borussiae Regis March[ionis]
et Elect[oris] Brandenburg[ensis] inauguratum die 18.
Jan[uarii] a[nno] 1701. Geographice cum vicinis
Regionibus adumbratum a Ioh. Baptista Homanno
Norimbergiae [1753]. Miedzioryt kolorowany liniowo
i powierzchniowo. Arkusz 50 x 59,5 (odcisk płyty
47,5 x 56 cm).
Duża i szczegółowa mapa J. B. Homanna, obejmująca obszar Królestwa Prus oraz Prus Polskich wraz
170
z Ziemią Chełmińską, Pomorzem Gdańskim,
Warmią i Mazurami, sięgająca aż do Torunia,
z ozdobnym, rozbudowanym kartuszem, z licznymi
figurami i tarczami herbowymi oraz portretem króla
Prus Fryderyka III.
Podklejenia na górnych krawędziach i przez środek
(ślad złożenia atlasowego). Poza tym stan dobry.
Dekoracyjna i efektowna mapa.
2000,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
637. [POMORZE Zachodnie, Brandenburgia] —
Marchionatus et Electoratus Brandenburgicus una et
Ducatus Pomeraniae. G. Valck [Amsterdam 1706].
Miedzioryt kolorowany w epoce. Arkusz 53 x 61
(odcisk płyty 49,5 x 58,4 cm).
Mapa wydana przez współpracującego z P. Schenkiem Gerarda Valcka (1650-1726) z Amsterdamu.
Obejmuje wybrzeża Bałtyku od Pucka, przez centralnie umieszczony na mapie Szczecin i Rugię, aż po
Weimar. W głąb Polski sięga do Koła i Słubic. Kolorowane granice, miasta i ozdobny kartusz. Opr.
(61,5 x 69,5 cm).
1000,–
638. [POMORZE Zachodnie, BRANDENBURGIA] Partie Septentrionale du Cercle de Haute Saxe
qui contient le Duché de Poméranie et le Marquisat
de Brandebourg. Gilles Robert de Vaugondy, (16881766). [Paris] 1751. Miedzioryt, ręcznie kolor. Arkusz
63,5 x 70 (odcisk płyty 49 x 55 cm).
Mapa terytorium dawnego Księstwa Pomorskiego
i Marchii Brandenburskiej. Księstwo Pomorskie
podzielono na poszczególne ziemie i księstwa, bez
zaznaczenia granic pomiędzy częściami należącymi do
Prus i Szwecji. W prawym górnym rogu jest jedynie
informacja o ziemiach pomorskich należących do
Szwecji. Na Rugii oznaczono linią kropkowaną drogi.
Mapa pochodzi z dzieła G. Roberta de Vaugondy
„Atlas universel” z 1757 r. W prawym dolnym rogu
mapa poboczna: „Supplément pour le Marquisat de
Brandebourg où se trouve la Vieille Marche et le
Quartier de Pregnitz”. Opr. (71 x 78 cm).
1400,–
637
638
171
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
639
640
172
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
639. [SZTUKA WOJENNA] Kriegs-Ingenieur u.
Artillerie Charte, welche die Vornehmste, Terminos, so
wohl der Geometrie, Fortification, Artillerie u. Ernst=Feuerwerck, als auch anderer im Krieg, Vorkommenden Sachen, Feldlager, Linien, Schanzen, Machinen u. Arbeits-Geraethe … durch Johann Friedrich
Oettingen … [Norymberga] 1737. Miedzioryt częściowo kolorowany powierzchniowo. Arkusz 54 x 74
(odcisk płyty 48,5 x 70 cm).
Dziesięć tablic z zakresu inżynierii wojskowej,
przeważnie zawierających zasady budowy fortyfikacji
i stosowania broni artyleryjskiej. Dekoracyjny obraz
sztuki wojennej z 1 poł. XVII w.
Ślad po złożeniu atlasowym, takież zagięcia przy
krawędziach, podklejony na przecięciu na dwie części.
Stan dobry.
2100,–
640. [SZTUKA WOJENNA] TAFEL in welcher aller
gehörige Werck-Zeuge zur Kriegs-Kunst, Vestungs-Bau
und Artillerie, zu Belagerung der Stätte, Vestungen
und Schlösser in Feld-Schlachten, Heer Lager und
Lager Plaetzen auch allerley Schiff und SeeMaterialien vorgestelt werden. Nürnberg ok. 1720.
Edit von Johann Baptista Homann. Miedzioryt kolo-
rowany. Arkusz 55 x 64 (odcisk płyty 49,5 x 58,5
cm).
Tablica objaśniająca budowę obozów wojskowych,
twierdz i fortyfikacji, używania różnych rodzajów artylerii, amunicji i broni oblężniczej ze szczegółowymi
objaśnieniami, z przytoczeniem przykładów w formie
rzutów i przekrojów. Efektowna i plastyczna tablica
sztuki wojskowej 1 poł. XVIII w.
Ślad po złożeniu atlasowym, podklejony na przecięciu na dwie części. Stan dobry.
1800,–
641. [ŚLĄSK] Silesiae Ducatus in XVII suos Principatus et Dominia divisus stylo Chr. Weigelii Nor:
[Norymberga ok. 1710-1720]. Miedzioryt kolorowany
liniowo i powierzchniowo. Arkusz 37 x 44,5 (odcisk
płyty 32 x 37 cm).
Mapa Śląska Christopha Weigela (1654-1725),
rytownika i wydawcy, z efektownie kolorowanymi
kartuszami tytułowym i skalowym oraz dużą, rozbudowaną sceną alegoryczną.
Podklejona na odwrocie przez środek. Drobne
zagniecenia na marginesach. Stan dobry.
1200,–
641
173
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
642
642. [ŚLĄSK DOLNY] Ducatus Silesiae Tabula
Geographica Prima Inferiorem Eius Partem, seu
Novem Principatus, quorum insignia hic adjecta sunt,
secundum statum redentissimum complectens: Ad
mentem Hasani autographi majoris legitime delineata
et edita curis. [Norymberga] 1745 Homann
H(a)eredum. Miedzioryt kolorowany. Arkusz
55,5 x 84 (odcisk płyty 49,5 x 57 cm).
Mapa stanowi przeróbkę szczegółowych map
księstw Johanna Wolfganga Wielanda i Matthäusa
Schubartha, autorstwa Johanna Mathiasa Hassa
(1684-1742). Treść mapy w języku łacińskim i niemieckim. W prawym górnym rogu mapy tytuł łaciński
obramowany u dołu i z lewej strony herbami 9
księstw: Schweidnitz, Iaver, Glogav, Breslav, Lignitz,
Brieg, Wolav, Oels, Sagan [Świdnica, Jawor, Głogów,
Wrocław, Legnica, Brzeg, Wołów, Oława i Żagań].
Obok tytułu na lewo, pod górną ramką fragment udrapowanej materii trzymanej przez putta z „Explicatio
Signorum” [legenda]. Nad górną ramką tytuł mapy
w jęz. franc.: LA BASSE SILESIE, qui comprend les
Principautés de Schweidnitz …”.
Mapa w wersji „dużej” (odbita na dużej karcie
z odrębnych płyt miedziorytniczych), opisująca administracyjny podział Dolnego Śląska na 11 księstw
(wrocławskie, brzeskie, głogowskie, jaworskie, legnickie, ziębickie, nyskie, oławskie, żagańskie, świdnickie
i wołowskie oraz miasto Wrocław i cztery wolne
państwa stanowe: Syców, Milicz, Żmigród i Siedlisko
z przynależnymi ważniejszymi miastami i informacjami o rzekach przezeń płynących. Zaznaczono lasy
i główne drogi; rzeźba terenu odwzorowana za pomocą
174
kopczyków. Poszczególne księstwa kolorowane. Wchodziła w skład „Atlas Silesiae...” wydanego w Norymberdze w 1750 r. przez spadkobierców Homanna,
należącego do jednych z największych osiągnięć
kartograficznych epoki.
Przybrudzenia poza mapą i na odwrocie.
1600,–
643. [TORUŃ] BODENEHR Georg — „Thorn mit
Ao 1658 erlittener Belagerung”. G. Bodenehr. 17201740 r. Miedzioryt kolorowany. Arkusz 20,0 x 38,5
(odcisk płyty 15,4 x 30,4) Sygnowany: „G. Bodenehr
fecit et excudit. Aug. Vind. (=Augsburg)”.
Panorama miasta ze starym i Nowym Miastem
włącznie, podczas oblężenia i ostrzału artyleryjskiego
przez Szwedów. Po bokach pionowy tekst i objaśnienia
po niemiecku. Pochodzi z dzieła G. Bodenehra (16641758) Curiose Staats und Kriegs Theatrum in Polen
durch unterschiedliche geographische, topographische
643
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
und historische Land-Carten, Grundrisse und Prospect,
Erläutert. Augspurg (Augsburg) b.r. (ok. 1730). (E.
XIII, s. 194). Rycina augsburskiego sztycharza G.
Bodenehra, będąca obok tych z dzieła Puffendorfa
jedyną ilustracją wyglądu Torunia w XVII w.
Widok zaopatrzony w legendę z opisem poszczególnych budowli miejskich.
Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
1200,–
644. [WARSZAWA] BODENEHR Georg — „Warschau Ano 1708…” Miedzioryt kolorowany. Arkusz
20,0 x 31,0 (odcisk płyty 15,5 x 21,5 cm).
Plan miasta ze starym i Nowym Miastem włącznie.
Po boku pionowy tekst i objaśnienia po niemiecku.
Pochodzi z dzieła G. Bodenehra (1664-1758) Curiose
Staats und Kriegs Theatrum in Polen … Augspurg
(Augsburg) b.r. (ok. 1730). (E. XIII, s. 194). Rycina
augsburskiego sztycharza G. Bodenehra, będąca obok
tych z dzieła Puffendorfa jedyną ilustracją wyglądu
Warszawy w początkach XVIII w.
Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
1000,–
645. [WOŁÓW] Principatus Silesiae Wolani in suos
circulos Wohlau, Wintzig, Herrnstadt, Rutzen, Steinau
und Rauden … I.W. Wieland … et Matthaeus Schubarth … Norimbergae [Norymberga] 1736 Homannis
H(a)eredes. Miedzioryt częściowo kolorowany, 56 x 83
cm (rozkładany).
644
Mapa księstwa wołowskiego z cyrkułami Wołów,
Wińsko, Wąsosz, Ryczeń, Ścinawa i Rudy. Z lewej
strony ozdobny kartusz z herbem księstwa wołowskiego pod mitrą, z lewej u góry szczegółowa legenda
łacińska. Poszczególne cyrkuły pokolorowane, granice
kolorowane liniowo.
Mapa wchodziła w skład „Atlas Silesiae ...” wydanego w Norymberdze w 1750 r. przez spadkobierców
Homanna, należącego do jednych z największych osiągnięć kartograficznych epoki.
Podklejona na płótnie. Przybrudzenia na odwrocie.
Stan ogólny dobry.
1400,–
645
175
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
MAPY XIX-XX w.
646. ATLAS Ziem Odzyskanych oprac. pod kierunkiem Józefa Zaremby; przy współudziale Andrzejewskiego Adama [i in.]. Warszawa 1947 Główny Urząd
Planowania Przestrzennego, s. [6], k. map [35]
(w większości barwne), 30 x 42 cm, opr. karton wyd.
Tyt. równoległe w jęz. rosyjskim, angielskim i francuskim. Atlas przygotowany na Wystawę Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 r.
Stan więcej niż dobry.
120,–
647. [AUSTRO-WĘGRY] NEUSTE Reisekarte
Oesterreich-Ungarischen Monarchie und der Angrenzenden Länder mit Angabe. Sämmtlicher Eisenbahnund Dampfschiff Stationen. Kartogr. lith. Anst. v. Th.
Bannwarth. 19. Auflage. Wien 1889 Verlag v. Moritz
Perle. Mapa 58 x 77,5 cm (kolorowa, rozkł.), 22 cm,
okł. oryg. zach. Skala 1: 2.250.000.
Mapa sieci kolejowej monarchii austrowęgierskiej
z podziałem na poszczególne linie kolejowe.
Drobne zagniecenia okł. i minimalne uszkodzenie
w części opisowej (poza tekstem). Poza tym stan
bardzo dobry.
240,–
648. BABIRECKI Jan — Mapa Rzeczypospolitej
polskiej, z przydaniem kart oryentacyjnych trzech
podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgu Wolnego
miasta Krakowa (Polska w r. 1771). Wyd. 3 popr.
Kraków [1895] Spółka Wydaw. Polska Zakład Kartograficzny G. Freytaga i Berndta w Wiedniu. Mapa 70
x 60 cm (chromolitografia, składana), 18 cm. Opr.
brosz. wyd.
Mapa przedstawia Polskę z roku 1771 oraz najdalszy zasięg jej granic ze wszystkimi ziemiami kresów
wschodnich. Zaznaczono granice przedrozbiorowych
województw. U dołu pięć małych mapek ukazujących
losy państwa polskiego w latach 1772-1815 oraz
mapka Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846.
Mapa podklejona na pł. Grzbiet oryg. okł. brosz.
pęknięty. Efektowna kolorystycznie mapa.
600,–
649. [BIAŁYSTOK — WILNO] MAPA samochodowa Rzeczypospolitej Polskiej. Arkusz: Białystok —
Wilno. Skala 1:800 000. Warszawa [ok. 1930] Nakład
i wyd. „Gea”. Mapa 61 x 54 cm (kolor., rozkład.).
Obejmuje województwo wileńskie i nowogródzkie
oraz fragment poleskiego.
Podklejona na płótnie. Stan dobry.
160,–
650. [BRODY] Plan po rozrzuceniu z roku 1812
Citadeli Brodzkiey pozostałych kazamat i murów.
176
Ułożył i rys. Ważyński. Rękopis, tusz, piórko,
68 x 64 cm.
Z opisaniem zaznaczonych numerycznie na planie
poszczególnych 9 odcinków murów oraz pozostałych
30 obiektów (pałacu, oficyny, studni, poszczególnych
kazamat i innych). Plan cytadeli zbudowanej
w formie pięcioboku z bastionami w latach 1630-1635
z inicjatywy hetmana Stanisława Koniecpolskiego,
słynnej z odparcia najazdu Stefana Chmielnickiego
w 1648 r. Stan z okresu austriackich rządów
(w 1809 r. twierdza została bez walki zajęta przez
Wojska Polskie Księstwa Warszawskiego).
Podklejony na płótnie. Zagięcia na krawędziach
i przybrudzenia. Rzadkość.
2400,–
651. [EUROPA]. CARTE ROUTIÈRE DE L’EUROPE divisée en ses principaux États suivant les derniers traités de paix… par Hérisson, géographe. Paris
[Paryż] 1834. Miedzioryt ręcznie kolorowany liniowo
akwarelą, 75 x 53,5 cm.
Mapa polityczna i drogowa Europy dla młodzieży
z podziałkami odległości dla ważniejszych krajów
Europy w prawym górnym rogu. Po lewej stronie
tabela odległości z Paryża do najważniejszych miast
Europy. Podane m. in. odległości do Warszawy
i Krakowa.
Arkusz ze złożeniem atlasowym, przycięty do
odcisku płyty, notatki i rozerwanie podklejone na
odwrocie. Stan dobry.
1200,–
652. EUROPA centralna — mapa lotnicza nawigacyjna] LUFT — Navigationskarte in Merkatorprojekt
Zusammendruck. Nr 3: Ostsee –Balkan. Maßstab auf
Breite 1: 2 000 000 [Skala na długości geograficznej].
Herausgegeben von Generalstab der Luftwaffe [Sztab
Generalny Niemieckiego Lotnictwa] 1940. Mapa
134 x 88 cm (wielobarwna na tworzywie wodoodpornym typu cerata, składana).
Obejmuje zasięgiem ziemie polskie, region od
Alandów na północy po Ateny na południu oraz od
Lubeki na zachodzie po Witebsk i Smoleńsk na
wschodzie. Zawiera wszystkie topograficzne znaki
typu: wysokość nad poziomem morza, rzeki, jeziora
i morza, a także wsie, miasta, sieć drogową i kolejową
oraz oznaczenia stopni długości i szerokości geograficznej wraz z siatką kwadratową odwzorowane
i powtórzone na krawędziach mapy. Tytuł ujęty
w hitlerowskie orły lotnicze. Efektowna barwna mapa.
Na odwrocie przybrudzenia. Poza tym stan bardzo
dobry.
2000,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Wojskowa mapa (Zone [strefa] 6, col. [kolumna]
XXIX) Galicji obejmująca tereny Gródka Jagiellońskiego, Jaworowa i Sądowej Wiszni. Język polski.
Podklejona na płótnie.
400,–
654. [KŁODZKO] GRAFSCHAFT Glatz. Berlin
1932. Herausgegeben von Reichsamt für Landesaufnahme. Mapa 74,5 x 78 cm (kolor., rozkład.).
Skala 1: 100.000.
Mapa fizyczna hrabstwa kłodzkiego obejmująca
tereny pogranicza czeskiego ze szczegółowymi objaśnieniami. Podklejona na płótnie. Miejscami przybrudzenia.
500,–
650
653. JAWORÓW — GRÓDEK. Schrift u. Gerippe
[pismo i szkice] v. Charlemont. Terrainschraffirung
[odwzorowanie terenu] v. Zimburg Edl. v. Reinerz.
B.m. 1877 B.w. Mapa 39 x 51 cm (kolor., rozkład.).
Skala 1: 75.000.
655. KORYTKO Stefan — Mapa poglądowa światowego przemysłu naftowego. Lwów 1925 Nakładem
Autora. Mapa 71 x 91,5 cm (kolorowa, rozkład.),
24,5 cm. Opr. karton wyd.
Mapa całego globu i Euroazji z wykresami światowej produkcji ropy w latach 1860-1924.Mniejsze
mapki ówczesnych zagłębi naftowych (Kalifornia;
Kansas, Teksas i Oklahoma; Meksyk; Wenezuela; Trynidad; Apscheron; Sumatra; Japonia; Egipt i Borneo).
Zagięcia okł. Poza tym stan bardzo dobry.
600,–
656. [KRAKÓW — LUBLIN. PRUSY WSCHODNIE — LWÓW] FLIEGERKARTE. Doppel-Textoplastkarte. Zusamenndruck: M-34 (Krakau).
651
177
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
DWK 1: 500.000 (adl.) Zusamenndruck N-M 34-35
(Ostpreußen — Lemberg); JWK 1: 1000 000. Herausgegeben von Generalstab der Luftwaffe [Sztab Generalny Niemieckiego Lotnictwa] Okt. 1941. Mapa lotnicza podwójna 101 x 103 cm (wielobarwna na
tworzywie sztucznym wodoodpornym, składana).
Pierwsza mapa obejmuje zasięgiem tereny polskie
od Kalisza, Łodzi, Góry Kalwarii i Łukowa po Lublin,
Zamość do Krakowa, Tatr, Lwowa i Stryja. Druga
mapa zawiera obszar od Kalisza i Górnego Śląska
poprzez Kraków i Lublin, ziemie wschodnie Rzeczypospolitej z Wilnem i Lwowem po Połock, Bobrujsk
i Żytomierz na wschodzie. Z zaznaczeniem zmian
politycznych w wyniku działań wojennych.
Ze śladami użytkowania. Stan dobry.
2400,–
657. KUPCIK Ivan — Alte Landkarten: von der
Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Prag 1980
Artia. 28,5 cm, s. 240, ilustr., mapy (w tym kolor.).
Opr. pł. wyd. z obwolutą.
Bogato ilustrowana historia kartografii światowej
od czasów najdawniejszych do XIX w.
Stan bardzo dobry.
90,–
658. [LUBLIN] Plan sytuacyjny pod nr hipotecznym
474 posesji 664 w mieście Lublinie i zawierającej
ogólnie przestrzeni 11224,32 łokci kwadratowych.
[Oprac.] Jan Junczys. Lublin 16 XI 1894 r. Plan
50,5 x 38 cm (kolorowy, rozkładany), papier jedwabisty. Skala 1 cm = 5 łokci.
Posesja usytuowana była pomiędzy ul. Bonifraterską a Lubartowską i stanowiła własność pp. A. Szwieratowskiego (?) i W. Krzeczkowskiego. Tekst w jęz.
pol. Pieczęć architekta-geodety Jana Junczysa „J.J.”
i jego własnoręczne obliczenia powierzchni.
Stan dobry.
150,–
659. [NIEMCY — POLSKA] LUFT — Navigationskarte in Merkatorprojektion, Blatt Deutschland.
Maßstab auf Breite 1: 2 000 000 [Skala na długości
geograficznej]. Herausgegeben von Reichsluftfahrtministerium [Ministerstwo Lotnictwa] 1940.
Mapa lotnicza, 64 x 61 cm (wielobarwna na tworzywie sztucznym wodoodpornym, składana).
Obejmuje swoim zasięgiem Niemcy i tereny Polski po
Augustów, Lublin, Leżajsk i Przemyśl.
Zażółcenia na odwrocie, poza tym stan więcej niż
dobry.
1500,–
660. [NIEMCY] LEUNA Zapfstellen-Atlas. Ausgabe
1935 Deutsche Gasolin Gessellschaft. B.m. 1935.
L. Ravenstein A.G, k. [1], 15 map 25,5 x 29 cm
178
(kolor., rozkład.), 29,5 cm. Opr. karton wyd. Skala
1:400.000 — 1: 925.000.
Atlas map samochodowych Niemiec wydany przez
rafinerię ropy naftowej „Leuna” będącą częścią koncernu I.G. Farben Industry z zaznaczeniem stacji
paliw tego przedsiębiorstwa. Na odwrocie spis miejscowości i adresów stacji. Atlas daje szerokie pojęcie
o rozwoju motoryzacji i przemysłu w ówczesnych
Niemczech, również na Pomorzu i Śląsku.
Stan więcej niż dobry.
200,–
661. [NIEMCY] REICHSKARTE. Übersichtkarte
des Großdeutschen Reiches in 5 Farben. Berlin 1941
Verlag des Reichsamt für Landesaufnahme. Mapa
120 x 158 cm (kolor., rozkład.), 30 cm. Opr. karton
wyd. Skala 1: 100.000.
Mapa polityczna wielkich Niemiec z Protektoratem
Czech i Moraw oraz Generalną Gubernią. Na okł.
hitlerowski orzeł Rzeszy.
Zagięcia okł., poza tym stan bardzo dobry.
600,–
662. NIEWIADOMSKI Eligiusz — Atlas do
dziejów Polski zawierający trzynaście mapek kolorowanych. Podług najlepszych źródeł. Oprac. … Warszawa
1899 Nakład autora. Litografia i Druk Karola Flemminga w Głogowie. 31,5 x 29,5 cm, s. [4], k. tabl.
map 13 (kolor.). Opr. ppł.
Pierwsza edycja historycznego atlasu szkolnego
autorstwa E. Niewiadomskiego. Autor, artysta malarz
i historyk sztuki o politycznej orientacji skrajnie narodowej zapisał się w historii zabójstwem pierwszego
prezydenta II RP Gabriela Narutowicza.
Ze śladami użytkowania. Stan ogólny
dobry.
200,–
663. [PALESTYNA Brytyjska] JAFFA Tel Aviv.
Compiled, drawn & printed under of direction of F.J.
Salmon, Directors of Surveys, Palestine 1935. Mapa
57 x 55 cm (kolorowa, rozkładana). Skala 1: 100 000.
MAPA fizyczna okolic Tel Avivu i Jaffy w ówczesnej Palestynie Brytyjskiej.
Pieczęć: „2 Pułk Strzelców Karpackich, 8 VII
1940 (…)” [inne wewnętrzne oznaczenia związane
z przydzieleniem mapy do jednostki]. Podklejona na
płótnie.
Ślady przetarć, zbrązowienia na obrzeżach, zagięcia
i niewielkie uszkodzenie.
400,–
664. [PODOLE] (KOPIA ogólnego planu geometrycznego osiedli miasteczka Kitajgród w powiecie
Uszyca w guberni podolskiej właścicieli ziemskich
Orzechowskiego i Przyłuskiego sporządzonego
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
667
w 1864 r. przez byłego państwowego mierniczego
A. Cholewińskiego). Plan kolor. rozkład. na papierze
jedwabnym, 38 x 49,5 cm.
Język rosyjski (tyt. oryg.: „Wykopirowka iż obszego
geometriczeskogo plana imienia …”). Z dokładnym
opisaniem i zaznaczeniem rodzajów gruntów (łącznie
przeszło 64 dziesięcin). Dokument polskiej własności
ziemskiej (podmiejskiej) na Podolu.
Ślady składania. Stan ogólny dobry.
500,–
665. [PODOLE] (Plan okólny folwarku Pohoń
przy miasteczku Sołodkowce (nieprawidłowo Sołobkowce) w powiecie Nowa Uszyca w guberni podolskiej
będący w posiadaniu Tadeusza Orzechowskiego. Sporządzony z natury na podstawie rzeczywistego wykorzystania gruntów między 25 a 30 X 1897). Skala
1:100 sążni. Plan kolor. rozkład. na papierze jedwabnym, 60,5 x 94,5 cm.
Język rosyjski (tyt. oryg.: „Płan okrużnoj mjeżi
podolskoj guberni Nowo-Uszickogo ujezda …”).
Z zaznaczeniem rodzajów areału i ich rozpisaniem na
liczby o ogólnej wartości 748 dziesięcin. Dokument
polskiej własności ziemskiej na Podolu.
Ślady składania, kolory i niektóre informacje nieco
wyblakłe. Stan ogólny dobry.
500,–
666. [POLSKA] MAPA Rzeczypospolitej Polskiej
z granicami według traktatu wersalskiego z Niemcami
z d. 28 czerwca 1919 r. według postanowień Rady
Ambasadorów w Paryżu z d. 28 lipca 1920 r. (tyczących się Śląska Cieszyńskiego, Spiżu i Orawy) według
układów w Rydze z R.S.F.R.S. w październiku 1920 r.
Kraków 1920 Ułożył i wydał Jan Zabiełło. Litogr. W.
Krzepowski. Mapa 84 x 67,5 cm (kolor., rozkładana).
Skala 1: 2.000.000.
Mapa z okresu kształtowania się granic Polski
m.in. z zaznaczeniem linii demarkacyjnej polskolitewskiej i obszarów plebiscytowych na Górnym
Śląsku.
Ślady składania i dwa drobne ubytki w miejscach
złożenia.
200,–
667. [POLSKA] NORDMANN A. P. H. — Carte
du ci-dévant Royaume de Pologne dans son état actuel
: dressée d’après les cartes de Gilly, Liesganig, Mayer,
Schroetter, et textor et d’après l’atlas de L’Empire
Russe du Général Suchtelen. Carte des vormaligen
ganzen Königreichs Pohlen nach seiner dermaligen
Eintheilung (...). Vienne 1830 Chez Artaria und
Compag. Mapa na 9 ark. (miedzior. kolor. ręcznie);
140 x 167,5 cm, 1 ark. 46,5 x 55,5 cm.
Mapa Polski w granicach przedrozbiorowych
z zaznaczonymi granicami rozbiorów oraz aktualnymi
179
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
granicami politycznymi i administracyjnymi. Mapa
miała kilka wydań, publikowana w Wiedniu w Artarii
od 1813 r. Po złączeniu arkuszy otrzymuje się dużą
mapę w ozdobnej ramce. Orientacja mapy północna.
Podziałka również w milach niemieckich, polskich,
francuskich oraz miriametrach francuskich. Rzeźba
terenu przedstawiona metodą kreskową (Karpaty).
Granice państw oznaczono kolorami. Legenda znaków
i kolorów oraz numeracja poszczególnych arkuszy. Na
9 arkuszu mapka poboczna z nie mieszczącym się na
mapie głównej fragmentem południowych krańców
Rzeczypospolitej: obszarem Naddniestrza. Tytuł,
legenda i objaśnienie znaków w językach francuskim
i niemieckim, objaśnienia podziałek w jęz. franc.
Brak jak zwykle 3 arkuszy suplementu i skorowidza. Miejscami drobne plamki. Poza tym stan dobry.
2400,–
668. POLSKA oraz okolice Warszawy. Warszawa
1939. Wydawnictwo „Świt”. Mapa 40 X 35,5 cm
(kolorowa, rozkł.). Skala 1:2 500 000.
Oficjalna mapa okupacji ziem polskich przez
Rzeszę Niemiecką z zaznaczeniem ziem nowoutworzonego Generalnego Gubernatorstwa oraz terenów wcielonych do ZSRR po 17 września 1939 r. Zawiera
również mapkę Warszawskiego Węzła Kolejowego.
Częściowo ręcznie kolorowana z zaznaczeniem dodatkowym granic GG na wschodzie i zachodzie
w różnych kolorach. W lewym dolnym rogu mapa
poboczna „Okolice Warszawy” (w istocie jest to mapa
węzła kolejowego), z jej prawej strony podziałka
liniowa i legenda. Występują niewielkie różnice
w kolorystyce mapy w zestawieniu z opisem, co
potwierdza informacja o tej rzadkiej mapie reprodukowanej w „Imago Poloniae” T. Niewodniczańskiego, t. I,
s. 196-197. Charakter mapy (kolorowanie i ręczne
zaznaczanie granic) wynika prawdopodobnie z faktu,
iż wydano ją zaraz po zakończeniu działań wojennych, kiedy granice nie były jeszcze ustalone.
Wydawca pragnąc ją rozpowszechnić dokonał poprawek w postaci nałożenia kolorów na obszary okupowane i zaznaczenia granic oraz nadrukowania
informacji.
Zagięcia i niewielkie naddarcia na złożeniach. Przy
dolnej i górnej krawędzi niewielkie zbrązowienia (poza
mapą).
600,–
669. [POZNAŃ — okolice] Mapa fizyczna ziem
leżących między Stęszewem a Mosiną. „Gegend in
Südpreussen gezeichnet von Wittich den 25ten Oct
1807. Zweiter Versuch auf Marmor zu zeichen”. Litografia odbita obustronnie z płyty marmurowej,
12,5 x 22 cm (mapa 7,5 x 10,5 cm).
Obejmuje obszar od zachodu z Jeziorem Łódzkim
(obecnie Jezioro Dymaczewskie) i wsią Dymaczewo,
180
669
wsią Borkowice (Borrecker Bruch) na południu i osadą
holenderską na wschodzie. Autorem pracy był oficer
pruski L.W. von Wittich. Informacja za Arnimem
Winklerem, Die Frühzeit der deutschen Lithographie.
Katalog der Bilddrucke von 1796-1821. München
1975, nr 932/4, gdzie określona jest jako „inkunabuł
litografii”. Jedna z najstarszych litografii wykonanych
na ziemi polskiej.
Stan dobry. Bardzo rzadkie.
800,–
670. [PRUSY Południowe] GILLY David —
Special Karte von Südpreussen mit allerhöchster
Erlaubniss aus der königlichen großen topographischen
Vermessungs-Karte unter Mitwürkungdes Direktors
Langner, reducirt und herausgegeben von ... Die PostCourse und Hauptstrassen sind gezeichnet vom ersten
General-Post-Amts Registrator Matthias. Berlin 18021803 Simon Schropp u. Comp. Mapa 13 arkuszowa,
204 x 272 cm (miedzioryt kolor. liniowo), 11 arkuszy
(52 x 71,5 cm) i 2 arkusze (51 x 60,5 cm).
Skala 1: 150.000.
Bardzo szczegółowa mapa Prus Południowych
utworzona z części ziem polskich wcielonych do królestwa pruskiego po II i III rozbiorze Polski, obejmujących w latach 1795-1807 tzw. departamenty kaliski,
poznański i warszawski z zaznaczeniem szlaków
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
pocztowych i głównych dróg. Edycja mapy, zwanej
także Atlasem Prus Południowych przyczyniła się do
usprawnienia zarządzania nowymi prowincjami królestwa pruskiego.
Mapa zawiera oprócz podstawowych treści topograficznych granice administracyjne, drogi oraz szczegółowe oznaczenia pocztowe, jak rodzaje urzędów
i posterunków pocztowych, odległości w milach
między nimi oraz klasyfikacje dróg według znaczenia
szlaków (np. informacje, które drogi były obsługiwane
przez dyliżanse pocztowe, a które tylko przez pocztę
posyłkową). Zawiera dwie legendy: jedną z objaśnieniami ogólnymi, a drugą z odnoszącymi się do
poszczególnych departamentów. Tytuł stylizowany na
osobnym arkuszu. Ponumerowana na odwrocie 1-13
z tytułami pochodzącymi od większych miast w języku
niemieckim.
Podklejona na płótnie ze śladami zbrązowień na
odwrocie. Stan ogólny więcej niż dobry. Bardzo
rzadkie.
3000,–
671. [TOBRUK — Cyrenajka] TOBRUCH. Geographical Section. General Staff. No 4076. [London]
1939 Published at the War Office. Scale 1: 100.000.
Mapa 60,5 x 70 cm (dwubarwna, rozkładana).
Mapa wojskowa angielska terenów okolic Tobruku
(Cyrenajka, Libia, ówczesna kolonia włoska) używana
w okresie kampanii afrykańskiej przez wojska alianckie
w 1941 r.
Podklejona na płótnie.
450,–
672. [WIELKOPOLSKA]. PROVINZ Posen.
Entworfen v. F. Handtke. Glogau [Głogów przed 1900]
Verlag von Carl Flemming (C.F. Generalkarten, nr 7).
Mapa 71,5 x 43,5 cm (kolor., rozkład.). Opr. pł. Skala
1:500 000.
Mapa administracyjna prowincji poznańskiej
zaboru pruskiego (Wielkie Księstwo Poznańskie), litografowana, z zaznaczeniem powiatów i statystyką.
Podklejona na pł., drobne przetarcia na złoż.
Otarcia i zagięcia opr. Stan dobry.
300,–
673. [WIELKOPOLSKA] REICHSGAU Wartheland. Berlin 1941 Herausgegeben vom Reichsamt für
Landesaufnahme. Mapa 105 x 129 cm (rozkładana,
kolor.), 26,5 cm. Skala 1:300 000.
Mapa administracyjno-drogowo-fizyczna Kraju
Warty, składającego się z Wielkopolski (województwo
poznańskie) oraz terenów wcielonych do Rzeszy
z województwa łódzkiego i częściowo pomorskiego.
Przetarcia i podklejenia na złoż. Poza tym stan
dobry.
200,–
670
181
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Fotografie
674. BAGIEŃSKI Stanisław (1876-1948), malarzbatalista — Atak. Reprodukcja obrazu. [Warszawa]
1927 Fot. A. Masłowski. 10,5 x 16 cm; naklejona na
karton (20,5 x 23,5 cm).
Adnotacje ołówkiem.
100,–
675. BUŁHAK Jan — Brzeg. Rynek. 1949. Fotografia 16,5 x 11,5 cm. Na licu w prawym dolnym rogu
suchy wytłok: „J. Bułhak”, a na odwrocie pieczęcie
tuszowe autorskie: „Copyright by J. Bułhak & Son /
Warsaw 1949” i „J. Bułhak i Syn / Fotograficy / Warszawa — Żoliborz / Krasińskiego 18 m 1”.
Jan Bułhak należał do pionierów fotografii artystycznej w Polsce, był twórcą fotografii krajoznawczej
i autorem wielu publikacji poświęconych tej tematyce.
Do 1944 r. związany z Wilnem. Od 1945 r. wraz
z synem dokumentował zniszczenia wielu miast Polski.
Współzałożyciel powstałego po wojnie Związku Polskich Artystów Fotografów.
Drobne przybrudzenia na odwrocie i minimalnie
uszkodzony narożnik. Poza tym stan dobry.
380,–
676. BUŁHAK Jan — Wrocław. Odra przy Uniwersytecie. Ok. 1949. Fotografia 12,4 x 16,8 cm.
Na licu w prawym dolnym rogu suchy wytłok: „J.
Bułhak”, a na odwrocie pieczęcie tuszowe autorskie:
„J. Bułhak / Art. Fotografik / Warszawa 32, Krasińskiego 18”. „Prawa autorskie chronione przez ZAIKS
(…)”.
Drobne przybrudzenia na odwrocie. Poza tym stan
więcej niż dobry.
380,–
677. BUŁHAK Jan — Wrocław. Most przy Uniwersytecie. Ok. 1949. Fotografia 12,4 x 16,8 cm.
Na licu w prawym dolnym rogu suchy wytłok:
„J. Bułhak”, a na odwrocie pieczęcie tuszowe autorskie: „J. Bułhak / Art. Fotografik / Warszawa 32, Krasińskiego 18”. „Prawa autorskie chronione przez
ZAIKS (…)”.Drobne przybrudzenia na odwrocie. Poza
tym stan bardzo dobry.
380,–
182
674
678. CZEPITA Michał (1884-1941) — Portret
damy. Reprodukcja obrazu. [Warszawa] 1927.
Fot. A. Masłowski. 16 x 12,5, naklejona na karton
(24 x 21 cm).
Adnotacje ołówkiem.
100,–
679. [HAUKE-BOSAK]. Album 36 fotografii wizytowych i gabinetowych rodu Hauke-Bosak i innych
z nimi spokrewnionych. Lata 1880-1914. Opr. pełna
skóra z bogatymi zdobieniami na obu okładkach
z przełomu XIX/XX w. Mosiężna zapinka, brzegi kart
złocone. Album zdjęć rodziny Hauke-Bosak i spokrewnionych z nimi Kosteckich, Kosińskich i Słubickich.
Część miejsc w albumie wolna. Rodzina Hauke znana
jest dzięki gen. Maurycemu hr. Hauke, gen. Józefowi
Hauke-Bosakowi i Julii hr. Hauke, późniejszej ks. Battenberg, której potomkowie przybrali nazwisko
Mountbatten. Ks. Filip, małżonek królowej Elżbiety
jest księciem Mountbatten.
Album zawiera zdjęcia Zygmunta Hauke (18511912), syna generała Aleksandra Hauke, prezesa
teatrów warszawskich, zarządcy pałaców cesarskich
i jego potomków oraz rodzin spokrewnionych. Jego
matka, również z domu Hauke, była córką gen. Maurycego i siostrą Julii ks. Battenberg. Zdjęcia dotyczą
też jego sióstr zamężnych za Julianem Kosińskim
(1833-1914), wybitnym chirurgiem i Aleksandrem
baronem Kosińskim (1827-1911), radcą dworu.
Umieszczone są też fotografie rodziny Kosińskich
i Kosteckich. Ponadto zdjęcia Aleksandra Hauke,
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
679
679
majora W.P., żonatego z Marią Markiewicz i ich dzieci
Maurycego i Zygmunta. Są też bracia Aleksandra —
płk Karol Hauke (1888-1940), zamordowany przez
NKWD więzień obozu w Starobielsku i Kazimierz
Hauke, wicestarosta Lublina. Zdjęcia z zakładów fotograficznych Warszawy (M. Fajans, Jan Mieczkowski, J.
Kostka i Mulert, Świetlik, „Konrad”, „Rembrandt”),
Rygi (C. Gruen, E. Eggert, von Malinowski, Hebensperger, von Wirschikowski), Lublina (A. Stephanow,
P. Jaworowska).
Dołączono w osobnej teczce 9 zdjęć gabinetowych
z lat ok. 1880-1900 rodzin Hauke, Kosińskich
i Kosteckich, 6 zdjęć wizytowych rodziny Hauke z lat
ok. 1880-1900 oraz 89 zdjęć (częściowo nie podpisanych) z lat 1900-1939. Ponadto 5 pocztówek do
rodziny Hauke z lat 1900-1913 i 1943. Efektowna
oprawa z parą kartuszy heraldycznych zwieńczonych
hełmem i koroną.
Dołączono współczesną książkę z tablicą genealogiczną rodu Hauków.
Rzadki zbiór fotografii inteligenckiej polskiej
rodziny szlacheckiej — krewnych kilku dynastii
europejskich.
2800,–
680. FRANCISZEK Józef I (1830-1916), cesarz
Austrii i król Węgier. Zeichnung v. V. Katzler in Wien;
Holzschnitt v. F.W. Bader in Wien. Photographie v. Dr.
Heid in Wien. Wien [Wiedeń] po 1873. Verlag der
G.J. Manz’schen Buchhandlung. Fotografia 29,5 x 42
na kartonie w ramkach i z nadrukiem (65,5 x 49,5
cm).
Podług drzeworytu. Dekoracyjny portret cesarza.
400,–
681. HISZPAŃSKA-NEUMANN Maria (19171980), graficzka (drzeworytniczka) — RavensbrückNeubrandenburg. Obiad w fabryce. 1945. Fotografia
17,5 x 12,5. cm.
Reprodukcja drzeworytu z marca 1946 r. z dedykacją odręczną i autografem autorki.
100,–
682. JABŁOŃSKI Mieszko (Mieczysław) (1892
— 1965), malarz — Sielanka. Reprodukcja obrazu.
[Warszawa] 1927. Fot. A. Masłowski. 14,5 x 16,5,
naklejona na karton (20,3 x 24 cm).
Adnotacje ołówkiem.
100,–
183
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
683. KOSSAKOWSKI Stanisław hr. (1837-1905),
ziemianin i heraldyk oraz autor pamiętników (doprowadzonych do 1901 r.) — Fotografia z karnawału
w Warszawie z 1857 r. Odbitka późniejsza, ok. 1902
[przed 1905]. 10 x 14,5 cm, naklejona na karton
(18,2 x 25,4 cm) ze złotą stylizowana ramką i podpisem w dolnym prawym rogu: „Wojtkuszki”.
Na odwrocie opis fotografii ręką Stanisława Kossakowskiego według numerów uczestników umieszczonych u dołu fotografii i z zaznaczeniem osób nieżyjących w momencie jej rozesłania do pozostałych
uczestników warszawskiego karnawału z 1857 r. Na
fotografii: 1. Domaniewski; 2. Jan Skrzyński (1833-?);
3. Jan Górski (1827-1898); 4. Karol (hr.) Zamoyski
(1834-1892); 5. Antoni Potocki (1834-1863); 6. Stanisław (hr.) Kossakowski (1837-1905); 7. Gustaw (hr.)
Tarnowski (1829-1906); 8. Jan Blümer; 9. Stanisław
Okęcki (ok. 1840-1906); 10. Edward Orsetti (18351891); 11. Gotard Turno (1835-1915); 12. Feliks (ks.)
Ogiński (1828-1893); 13. Tadeusz Węgleński; 14.
Antoni (hr.) Ostrowski (1822-1891); 15. Konstanty
Górski (1827-1901); 16. Ireneusz [Iwon ?] (hr.)
Załuski (1840-?); 17. Franciszek (hr.) Łubieński
(1834-1891); 18. Edward Meysztowicz (1821-1889);
19. Anatol Borck; 20. Feliks (hr.) Sobański (18331913); 21. Piotr Walewski; 22. Tytus Halpert (18331889); 23. Eugeniusz (bar.) Rönne; 24. Adam Łempicki (? -1894). Stan dobry.
600,–
684. KOTOWSKI Jan (1885-1960), malarz —
Orka. Reprodukcja obrazu. [Warszawa] 1927.
Fot. A. Masłowski. 10,5 x 17 cm, naklejona na karton
(20,3 x 24 cm).
Adnotacje ołówkiem.
100,–
682
184
683
683
685. [KRASIŃSKIE]. Zbiór 4 fotografii hrabianek
Krasińskich z lat ok. 1870-1977, różne fotografie
i techniki. Obejmuje: 1) Maria z hr. Krasińskich
(1850-1884), hr. Edwardowa Raczyńska. Menton
(Alpes Maritimes) [Mentona] ok. 1870 W.M. Ostroga.
Fotografia wizytowa 10,5 x 6,5 cm.
Na odwrocie podpis z epoki. Drobne zaplamienia.
Maria hr. Krasińska, córka Zygmunta i Elizy z hr.
Branickich hr. Krasińskich; 2) Zofia z hr. Krasińskich,
1.v. Chełkowska, 2.v. Stecka (1889-?), z siostrą Elżbietą. Fotografia amatorska, niesygn. [przed 1914],
12 x 9 cm. Drobne zagięcie narożnika; 3) Elżbieta
z hr. Krasińskich Rudnicka (1887- po 1977). KölnDeutz [1940-1945 ?]. Foto Reingen, 10 x 7 cm; 4)
Elżbieta z hr. Krasińskich Rudnicka (1887- po 1977).
Poznań 1977 [?]. Fotografia amatorska, niesygn.,
18,5 x 13,5 cm. Z dedykacją Elżbiety hr. Krasińskiej
(używała panieńskiego nazwiska). Fotografia niewątpliwie wcześniejsza (dedykacja z 1977 r.). Fotografie
2-4 prezentują przedstawicielki tzw. linii ukraińskiej
hr. Krasińskich, córki Henryka i Julii z Naumów
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
688. NIKIFOR Krynicki (1895-1968), malarz prymitywista. Fotografia amatorska 1950. 13,5 x 8.5 cm.
Na odwrocie podpis ręką Nikifora ołówkiem:
„Niklfor na 1950 / Matejko 55 rok / Panimtka z /
zona nowy mak”. Ołówkiem, litery drukowane.
Stan dobry.
120,–
689. PIEŃKOWSKI Ignacy Wincenty (18771948), malarz — Autoportret. Reprodukcja obrazu.
[Warszawa] 1927. Fot. A. Masłowski. 15,5 x 12 cm,
naklejona na karton (24 x 21 cm).
Adnotacje ołówkiem.
100,–
690. POŁCZYŃSKI-JANTA Aleksander (19081974), prozaik, poeta, dziennikarz, publicysta,
tłumacz, rotmistrz rezerwy kawalerii Wojska Polskiego.
B.m. [Paryż 1944/1945]. Fotografia gabinetowa
20,5 x 25,5 cm.
Z autografem Aleksandra Janty-Połczyńskiego,
w mundurze oficera kawalerii na przyjęciu. W tym
czasie był korespondentem 1 Dywizji Pancernej gen.
Stanisława Maczka.
Stan więcej niż dobry.
100,–
689
688
hr. Krasińskich, mieszkających po wojnie w Poznaniu.
Losy tej linii po 1939 są słabo opracowane.
Stan ogólny dobry.
400,–
686. MALCZEWSKI Jacek (1854-1929), malarz
— Portret Kazimierza de Vaux i Jerzego Mycielskiego.
Rozdół 1887. Fotografia amatorska 17 x 12 cm.
Odbitka późniejsza z adnotacją odręczną Leonii ks.
Lubomirskiej (1890-1978). Kazimierz bar. de Vaux
(1867-1923), oficer kawalerii austriackiej i Jerzy hr.
Mycielski (1856-1928), historyk sztuki i prof. UJ.
Portret namalowany na drzwiach.
100,–
687. MERCEDES Knight. Model z lat 1911-1925.
[Warszawa pocz. lat XX]. Fotografia 27,5 x 23,5 cm .
Odbitka z epoki z czarnymi obwódkami naokoło
i podpisami piórem w dolnych partiach z epoki. Samochód napędzany bezzaworowym silnikiem suwakowym, bazującym na wynalazku Amerykanina Charlesa
J. Knighta. Minimalne zagięcia na czarnych obwódkach. Poza tym stan bardzo dobry.
70,–
185
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
691. [POWSTANIE STYCZNIOWE] PUSTOWÓJTÓWNA Anna Henryka (1838-1881), słynna
uczestniczka powstania styczniowego 1863 r. i adiutant dyktatora Mariana Langiewicza, córka polskiej
szlachcianki i rosyjskiego oficera. Paris ok. 1868.
Photographie de Pontieu. Fotografia wizytowa
10,5 x 6 cm.
Stan idealny. Rzadkość!
300,–
692. ROGALIN. Czempiń [przed 1914] Fotogr. in
zakład L. Durczykiewicza. Pocztówka 13,7 x 27 cm.
Pałac hr. Raczyńskich w Rogalinie na pocztówce
wydanej w Czempiniu przez słynnego fotografa
dworów i pałaców wielkopolskich Leonarda Durczykiewicza (? — 1934).
Stan więcej niż dobry.
240,–
693. SZCZERBICKI Franciszek, urzędnik Wydziału
Centralnego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń
Urzędników Prywatnych we Lwowie. Fototypia
z okazji jubileuszu. Lwów [przed 1910] T.[eodozy]
Bahrynowicz. 28 x 38 cm, naklejona na karton
firmowy (35,5 x 43,5 cm).
691
690
186
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Wizerunki urzędników Towarzystwa i jubilata
w centrum wraz z fotografią z czasów młodości
w polskim stroju szlacheckim. Napis w dolnej części:
„Czcigodnemu Jubilatowi Franciszkowi Szczerbickiemu
/ Wydział …”.
Narożniki dolne uszkodzone. Stan ogólny dobry.
160,–
694. TUWIM Julian (1894-1953) — Fotografia
amatorska wykonana w mieszkaniu poety. B.m. [ok.
1950]. 5,5 x 8,5 cm.
Na odwrocie różne adnotacje.
100,–
695. WASILEWSKI Czesław (1875-1947) —
Zamieć. Reprodukcja obrazu. [Warszawa] 1927. Fotografia A. Masłowski 10,5 x 19 cm, naklejona na
karton (20,3 x 24 cm).
Adnotacje ołówkiem.
100,–
696. WOLSKI-SARYUSZ — Pies rasy seter. [Warszawa, ok. 1900-1914]. Fotografia gabinetowa 14,5 x
10,5, naklejona na karton z passe-partout (27,8 x 19,8
cm).
Na kartonie suchy wytłok: „Saryusz Wolski / Krak.
Przedm. 4”. Karton nieco przybrudzony w dolnej
części.
Stan fotografii bardzo dobry.
150,–
696
187
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
697. CZARNECKI Janusz — Dworzec kolejowy
w Warszawie. Lata 60-te XX w. 20,8 x 29,4 cm.
Pieczęć na odwrocie.
360,–
701. JABRZEMSKI Leonard (1887-1970) — Pałac
pod Blachą przy Zamku Królewskim w Warszawie. Ok.
1948. Na odwrocie pieczątka autorska oraz pieczątka
o prawach autorskich. 17 x 23 cm.
Ślad podklejenia na odwrocie.
180,–
698. CZARNECKI Janusz — Grupa [jazzowa]
„Stodoła” na Pl. Zamkowym w Warszawie. Lata 60-te
XX w. 17,8 x 23,5 cm.
Pieczęć na odwrocie.
200,–
702. KOSTRZEWA Jerzy — Parking przy starej
kamienicy w Warszawie. Przed 24 II 1980. 24,5 x 16
cm.
Pieczęć na odwrocie.
300,–
699. JABRZEMSKI Leonard (1887-1970) —
Arsenał Królewski w Warszawie. Ok. 1948. Na odwrocie pieczątka autorska oraz pieczątka o prawach autorskich. 22 x 16,8 cm.
Ślad podklejenia na odwrocie.
180,–
ŁOPIEŃSKI Bogdan (ur. 1934), fotoreporter, uczestnik wielu wystaw, autor m.in. słynnego zdjęcia „Przyspieszajmy obywatele — E. Gierek i P. Jaroszewicz”
(1973).
FOTOGRAFIE ARTYSTYCZNE
700. JABRZEMSKI Leonard (1887-1970) —
Kościół oo. Franciszkanów p.w. Stygmatów św. Franciszka i św. Antoniego w Warszawie na rogu Franciszkańskiej i Zakroczymskiej. Ok. 1947. Na odwrocie
pieczęć autora z notą o ochronie praw autorskich
ZAIKsu. 22 x 16,8 cm.
180,–
703. Fajnie jest, 1974. Sądeckie. Powiększenie 2009
— 1/25. Fotografia 44,5 x 55,3 cm.
Na odwrocie podpis i opis własnoręcznie przez
autora ołówkiem. Na fotografii dziewczyna w stroju
kąpielowym z rowerem w wiejskim krajobrazie
budowy.
Minimalne naddarcie z prawej krawędzi.
1200,–
697
188
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
705
704. Rajd samochodowy, 1966. Powiększenie 2008
— 1/20. Fotografia 56 x 44 cm.
Na odwrocie podpis i opis własnoręcznie przez
autora ołówkiem. Na fotografii rajd samochodowy
zimą z „Warszawą” na pierwszym planie.
1200,–
705. Święto kwitnącej jabłoni, 1974. Odbitka
2009 — 2/25. Fotografia 55,3 x 44,3 cm.
Na odwrocie podpis i opis własnoręcznie przez
autora, ołówkiem. Reprodukcja: Czas przeszły dokonany. Katalog wystawy w Starej Galerii ZPAP, Warszawa 2006.
1200,–
706. MYSZKOWSKI Franciszek — Kamienny kwiat
Sergiusza Prokofiewa na scenie opery warszawskiej.
Ok. 1961. 18 x 23,5 cm.
Na odwrocie pieczątka autorska oraz pieczątka
o prawach autorskich. Prawy narożnik fotografii
uszkodzony.
100,–
707. MYSZKOWSKI Franciszek — Król Edyp Sofoklesa w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 1961.
Finał Aktu I.
Na pierwszym planie Gustaw Holoubek, jako
król Edyp. 18 x 23,5 cm. Na odwrocie pieczątka
autorska oraz pieczątka o prawach autorskich.
100,–
708. PIETUSZKO Anna Małgorzata — Marsz
głodowy „Solidarności” w sierpniu 1981 r.
18 x 23,5 cm. Na odwrocie obok pieczęci autorki
również pieczęć fot. Krzysztofa Malinowskiego. Anna
Pietuszko była czynną współpracowniczką Zarządu
Regionu „Solidarność” Mazowsze, zwłaszcza w stanie
wojennym.
100,–
709. SZCZECIŃSKI Karol — Ruiny Warszawy I.
Fotografia 18 x 24 cm.
Na odwrocie pieczątka autorska oraz pieczątka
o prawach autorskich.
240,–
189
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
712
710. SZCZECIŃSKI Karol — Ruiny Warszawy II.
Fotografia 18 x 24 cm. Na odwrocie pieczątka autorska oraz pieczątka o prawach autorskich.
240,–
711. SZCZECIŃSKI Karol — Ruiny Warszawy III.
Fotografia 18 x 24 cm.
Na odwrocie pieczątka autorska oraz pieczątka
o prawach autorskich.
240,–
712. WESELIK Jan (1923-2005), artysta fotografik,
członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
Pozostawał wierny fotografii monochromatycznej.
W swoich pracach wykonywanych niemalże wyłącznie
w technice bromowej, kładł nacisk na grę światła
i oryginalność ujęcia, zaś sama tematyka zdjęć była
dla niego drugorzędna.
Akt. B.r. [lata 70-te XX w. ?]. 38,2 x 32 cm.
Na odwrocie pieczątka autorska.
600,–
190
714
713. WESELIK Jan — Smrek. B.r. 38,5 x 28,5 cm.
Na odwrocie podpis informujący o autorstwie
(częściowo zdrapany), pieczątki Polskiego Towarzystwa
Fotograficznego i pieczęć wskazująca na udział fotografii w wystawie zagranicznej w Austrii w 1959 r.
Krawędzie na odwrocie ze śladami po taśmie
papierowej z wystawy.
400,–
714. ZWIERZCHOWSKI Feliks — Widok z ruin
zamku w Janowcu [na kościół parafialny św. Małgorzaty]. Fotografia 39,5 x 28,5. Naklejona na karton
53,3 x 43 cm. Niesygnowana.
Pod fotografią podpisy w języku angielskim i francuskim, po ekspozycji na wystawie fotografii. Stan
dobry.
480,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
TOWARZYSTWA CYKLISTYCZNE
XIX/XX W.
TOWARZYSTWO CYKLISTÓW TURYSTÓW
W ŁODZI
Towarzystwo Cyklistów Turystów powstało
w 1895 r., jako klub mniejszości niemieckiej w Łodzi,
stanowiący oddzial rosyjskiej ekspozytury Touring
Club — i zostało zarejestrowane w 1899, jako Łódzki
Oddział Towarzystwa Welocypedystów-Cyklistów.
W 1898 r. w łódzkim parku Helenów powstał wielki
cyklodrom, gdzie rozgrywano zawody krajowe i międzynarodowe. Popularność turystyki rowerowej
w Łodzi sprawiła, że łódzcy kolarze należeli do najlepszych w Królestwie Polskim.
715. KRUEGER Hans, członek Towarzystwa Cyklistów Turystów w Łodzi i uczestnik wielu konkursów
miejscowych na torze w Helenowie, w tym międzynarodowych. Łódź 1899. Fotografja Artystyczna „Rembrandt”. Fotografia gabinetowa 16,8 x10,8 cm.
Z dedykacją tegoż w języku polskim dla Kazimierza Wyhowskiego, cyklisty z Warszawy, dat. Łódź 3 VI
1899. Naklejona na kartonie firmowym. Portret Hansa
Kruegera w szarfie z licznymi odznaczeniami, w tym
sportowymi.
Stan bardzo dobry.
400,–
716. TOWARZYSTWO Cyklistów Turystów
w Łodzi. (Rozpisanie 7 konkursów — „biegów” na
torze w Helenowie). Łódź 19 maja 1899. Bez
wydawcy. 51,5 x 15,5 cm, s. [2].
Program konkursów wraz ze spisem zawodników
miejscowych i przyjezdnych oraz reklama łódzkich
sklepów, w tym rowerowych. Język niemiecki i rosyjski.
Ślady składania, niewielkie postrzępienia na krawędziach oraz przybrudzenia zaplamienia. Teksty czytelne.
200,–
715
191
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów powstało
w 1886 r. Była to organizacja elitarna, której członkami byli m.in. Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz.
Od r. 1892 WTC posiadało na Dynasach przy ul.
Oboźnej obiekt klubowy z torem kolarskim. Dynasy
ze swoim torem stały się słynnym ośrodkiem rozwoju
sportu kolarskiego oraz centrum życia kulturalno-społecznego (to ostatnie wynikało ze specyfiki towarzystwa). Tor kolarski już przed I wojną światową był
miejscem wielu wyścigów krajowych i międzynarodowych, dzięki czemu zyskał sobie sławę jednego z najlepszych w Europie.
717. CYKLISTA. Warszawa 1897. Stanisław
Bogacki. Fotografia gabinetowa 16 x 10,5, naklejona
na kartonie firmowym. Na odwrocie dedykacja:
„Kochanemu Stachowi — towarzyszowi wycieczek, na
pamiątkę wspólnie spędzonych godzin ofiarowuje dziadzio Bronek, Warszawa 25 X 1897”.
Efektowna fotografia cyklisty autorstwa „nadwornego” fotografa Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.
Fotografia nieco wyblakła. Poza tym stan dobry.
400,–
718. CYKLISTA. Warszawa 1897. Stanisław
Bogacki. Fotografia gabinetowa 16,4 x 10,5, naklejona
na kartonie firmowym.
Na odwrocie dedykacja: „Kochanemu Kaziowi
[Wyhowskiemu] — dla pamięci 2 X 1898, B[ronisław]
717
720
192
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Z? [podpis nieczytelny]”. Efektowna fotografia cyklisty
autorstwa „nadwornego” fotografa Warszawskiego
Towarzystwa Cyklistycznego. Stan bardzo dobry.
400,–
719. CYKLISTA. [B.m. ok. 1900]. Fotografia pocztówkowa 8,8 x 14 cm.
Fotografia przedstawiająca cyklistę w atelier fotograficznym.
Stan więcej niż dobry.
200,–
720. CYKLIŚCI. Fotografia zbiorowa. [B.m. ok.
1900]. 16 x 21,5, naklejona na karton w epoce (26 x
30 cm).
Efektowna fotografia wykonana w atelier i przeznaczona do powieszenia na ścianę.
500,–
721. CYKLIŚCI. Fotografia zbiorowa w terenie.
[B..m. ok. 1900]. 11 x 16,5 cm.
Zdjęcie przedstawiające grupę cyklistów na tle charakterystycznej parkowej zabudowy.
Przybrudzenia, zwłaszcza z prawej strony.
300,–
722. CYKLIŚCI na starcie. [B.m. ok. 1900]. Fotografia 10,5 x 17,5, naklejona na kartonie.
Efektowna amatorska fotografia przedstawiająca
zawodników w otoczeniu widzów na starcie.
Stan dobry.
300,–
723. PROGRAM Wielkich dwudniowych Wyścigów
międzynarodowych. Dzień drugi niedziela 19 Czerwca
(1 Lipca) 1900 r. [Warszawa 1900 Warszawskie Towarzystwo Cyklistów]. 51 x 29 cm, s. [2].
Program 9 wyścigów wraz ze spisem uczestników.
Język polski i rosyjski.
Ślady składania, naturalne zażółcenia.
300,–
724. PROGRAM Wyścigów Wiosennych, Torowych,
na Dynasach … 26 Kwietnia (8 Maja) 1899 r. [Warszawa 1899 Warszawskie Towarzystwo Cyklistów].
46,5 x 28,8 cm, k. [1], karton.
Program 10 wyścigów wraz ze spisem uczestników.
Język polski i rosyjski.
Ślady składania i drobne uszkodzenia marginesów.
300,–
725. PROGRAM Wyścigów Wiosennych na Dynasach … 11 (24) Maja 1900 r. [Warszawa 1900 Warszawskie Towarzystwo Cyklistów]. 46,5 x 28,8 cm, k.
[1], karton.
727
Program 10 wyścigów wraz ze spisem uczestników.
Język polski.
Ślady składania, wykreślenia ołówkiem z epoki
oraz drobne przybrudzenia.
360,–
726. SPORT. Tygodnik Illustrowany Sportowi
Poświęcony. R. IV: 1898. Nr 28: Warszawa, dn. 27
czerwca (9 lipca) 1898 r. 27,5 cm, s. 24, ilustr.
Numer poświęcony głównie sportowi końskiemu
(kroniki wyścigów ze Lwowa, Moskwy i Carskiego
Sioła) oraz cyklistycznemu (sprawozdania z wycieczek
rowerowych, m.in. Lublin, Kalisz).
60,–
727. WYHOWSKI Kazimierz, uczestnik wielu konkursów na torze kolarskim na Dynasach oraz na cyklodromie w łódzkim Helenowie. [B.m.] 1897. Z. Skrobański. Fotografia gabinetowa 17 x 12 cm,
w ozdobnych złotych ramkach naklejona na kartonie
25,5 x 20,5 cm.
Na odwrocie podpis piórem z epoki: „Kazimierz
Wyhowski” i obok ołówkiem. : „Fotografował Z. Skrobański, 28 lipca 1897 r.”.
Stan bardzo dobry.
400,–
193
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
821
194
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Literatura
728. ALMANACH „Bibljoteki Polskiej”. Warszawa
1925 Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”.
Okładkę rysował A. S. Procajłowicz. 19,5 cm, s. 180,
il. w tekście, tabl. il.[11].
50,–
729. ANCZYC Władysław Ludwik — Pieśni zbudzonych i inne poezye ; [wyboru dokonał i przedm.
poprzedził Aleksander Słapa]. Kraków 1916
K. Sechorz. 17 cm, s. [4], 39, [1]. Opr. karton okl.
ozdobnym pap.
Pieśni patriotyczne W. L. Anczyca (1823-1883),
pisarza, działacza ludowego, uczestnika rewolucji krakowskiej w 1846 i wydarzeń związanych z Wiosną
Ludów.
Grzbiet podklejony. Stan więcej niż dobry.
60,–
730. ANIOŁ kopalni węgla. Powieść dla młodzieży.
Warszawa 1903 Nakład Redakcyi „Przyjaciela Dzieci”.
15,5 cm, s. [6], 112. Opr. pł. wyd. z tłocz. na obu
licach.
Lekkie otarcia.
50,–
731. APOLLINAIRE Guillaume. Il y a. Préface de
Ramon Gomez de la Serna. Paris (Paryż) 1925. Albert
Messein, éditeur. 18,5 cm, s. 245, [3], opr. pł. ze złoc.
tytulaturą, zach. przednia okł. brosz. wyd.
Egz. Nr. 1584. Guillaume Apollinaire czyli
Wilhelm Apollinaris Kostrowicki (1880-1918) poeta,
czołowy przedstawiciel paryskiej bohemy, przyjaciel
impresjonistów, oskarżony nawet o kradzież portretu
Mony Lizy w paryskim Luwrze. Tom najcelniejszych
francuskich poezji tego autora.
Tłoczona złotem tytulatura na grzbiecie, pęknięta
górna część grzbietu. Stan dobry.
80,–
730
195
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
732. ARCHIWUM do dziejów literatury i oświaty
w Polsce wyd. przez Komisyję do badań tego zakresu
przez Wydział filologiczny Akademii Umiejętności
w Krakowie powołaną. T. V: Pamiętnik Zjazdu Historyczno-Literackiego im. Jana Kochanowskiego. Kraków
1886 Akademia Umiejętności. 26,5 cm, s. 275. Opr.
pł. wyd. z tłocz. i zdobieniami po obu licach, na
przednim licu złoc. ramki i tytuł dzieła (również na
grzbiecie), brzegi kart prószone. Zdezaktualizowane
pieczątki biblioteczne na odwrocie k. tyt. i przy końcu
dzieła.
Poświęcone wielkiemu polskiemu poecie renesansowemu Janowi Kochanowskiemu.
Stan bardzo dobry.
100,–
733. [ARIOSTO Ludovicus]. Ludowika Aryosta.
Orland Szalony. Przekładania Piotra Kochanowskiego.
Wydał Jan Czubek. T. 1-3. Kraków 1905. Nakładem
Akademii Umiejętności, 20 cm, s. XCIV, 379, [1]; [2],
456; [2], 474; opr. ppł. ze złoc. na grzbiecie, zach.
okł. brosz. wyd.
Jedyny dotąd pełny, poetycki polski przekład
poematu epickiego Orland szalony wydany w serii:
„Wydawnictwa Akademii Umiejętności w Krakowie.
„Biblioteka Pisarzów Polskich”, t. 50-52.
Autorem był Ludovico Giovanni Ariosto (8 IX
1474 — 6 VII 1533) — poeta włoski, autor poematów
epickich, satyr i komedii. Ludovico był najstarszym
z dziesięciorga dzieci. W Ferrarze Ludovico uczęszczał
do łacińskiej szkoły Lukki Ripa, a później studiował
prawo na uniwersytecie. Ariosto, już jako doktor praw,
brał udział w lekcjach nadwornego nauczyciela, humanisty, Georgio da Spoleto, który zapoznał go z dziełami Owidiusza, Wergiliusza, Horacego, Plauta i Terencjusza. Pod wpływem tych lektur Ludovico zaczął
pisać wiersze po łacinie. Po śmierci ojca w 1500 Ludovico musiał zająć się gospodarowaniem w majątku
w Reggio, by utrzymać matkę i dziewięcioro rodzeństwa. W 1502 został kasztelanem zameczku
w Canossa. Od 1503 r. Ariosto służył na dworze kardynała Ippolito d’Este. Z myślą o napisaniu epickiego
poematu sławiącego rycerstwo Ariosto nosił się od
1503 r. W 1506 r. ukończył pierwszą, napisaną po
włosku, księgę Orlanda szalonego (Orlando furioso),
którą przedstawił swemu protektorowi. W pieśniach
chciał dać wierny obraz rycerstwa „śpiewać o kobietach, rycerzach, o zbrojnych czynach, o miłości
i odważnych wyprawach”. Poemat został ukończony
w 1515 r., ale Ludovico pracował nad nim do końca
życia. Pierwsze wydanie Orlando furioso ukazało się
w 1516 r., a wydanie pełne w 1532 r. Prace nad
dalszym doskonaleniem dzieła przerwała śmierć
autora.
Autor polskiego przekładu Piotr Kochanowski
herbu Korwin ( ur. 1566 w Sycynie — zm. 2 VIII
196
732
1620 w Krakowie), był poetą, tłumaczem, sekretarzem
królewskim, a od 1602 r., kawalerem maltańskim.
Pochodził z zasłużonej dla kultury narodowej rodziny
Kochanowskich herbu Korwin. Był synem Mikołaja
Kochanowskiego, bratankiem poety Jana i bratem stryjecznym Jerzego Kochanowskiego, kasztelana małogoskiego. Studiował na uniwersytecie w Królewcu
i w Padwie. W 1611 r. osiadł w Krakowie, gdzie bez
reszty poświęcił się pracy literackiej. Był wybitnym
tłumaczem literatury renesansu.
Lekko przykurzone okładki brosz. wyd. Stan
bardzo dobry.
280,–
734. BARAŃSKI Franciszek — Jeszcze Polska nie
zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Cz. 1:
Muzyka. Wyd. 8. Lwów [ok. 1913] Nakł. i własność
Księgarni Polskiej. 15,5 x 23,5 cm, s. [2], 160, nuty.
Opr. ppł. oryg. wyd.
Zbiór 138 pieśni patriotycznych wraz z nutami.
Okł. kolorowa ze szlachcicem polskim, mobiliami
i orłem w koronie na licu, a na odwrocie herb Rzeczy-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
pospolitej z czasów powstania styczniowego 18631864.
60,–
735. BARTOSZEWICZ Kazimierz — Księgi
humoru polskiego. T. 1-4. Zebrał, ułożył i objaśnił …
Petersburg 1897 K. Grendyszyński. 21 cm, s. [4], 339;
336; 332; 335. Opr. ppł. wt. jednolita.
Pierwsza tego typu antologia humoru polskiego,
obejmująca utwory prozą i wierszem. T. 1 obejmuje
wiek XVII; t. 2 wiek XVIII; t. 3-4 wiek XIX.
480,–
736. BARTOSZEWICZ Kazimierz — Słownik
prawdy i zdrowego rozsądku. Warszawa 1905 B.w.
16,5 cm, s. [4], 142. Opr. ppł.
Słownik satyryczny obyczajów, pojęć i terminów
epoki XIX/XX w., który nie stracił na aktualności (np.
„żona — stworzenie na pozór obłaskawione, dwunożne, wielojęzyczne. Dawne przysłowie mówiło:
pierwsza żona od Boga, druga od ludzi, trzecia od
djabła. Dziś jest wprost przeciwnie …”).
90,–
737. BÉRANGER Pierre Jean de. Oeuvres de ...
Nouvelle edition contenant dix chansons publiés en
1847. Avec un portrait gravé sur bois d’après Charlet.
T. 1-2. Paris (Paryż) 1876. Garnier Frères, [4], 355,
[1], tabl. ryc. 6 (staloryty), 1 drzeworyt w tekście
(z portretem autora); [4], 390, [2], tabl. ryc. 6 (staloryty), 18 cm, opr. psk. ze złoc. na grzbiecie, 4 zwięzy
wypukłe, górne obcięcie k. złoc.
Nieaktualne XIX-wieczne znaki własnościowe.
Dzieła wszystkie Pierre’a Jeana de Bérangera (1780–
1857), poety francuskiego uznanego za klasyka piosenki literackiej. Jako autor wielu popularnych piosenek wydawanych w latach 1815-1833, frywolnych
i politycznych, wywierał wielki wpływ na masy
ludowe. Represjonowany przez władze, dwukrotnie
skazany na karę więzienia, poeta był zaprzysięgłym
738
zwolennikiem rewolucji francuskiej i Napoleona I,
a przeciwnikiem Burbonów i Monarchii Lipcowej.
Stawał w obronie najuboższych i uciśnionych, krytykował egoizm burżuazji, wyrażał idee antyklerykalne
i liberalne. Po raz pierwszy jego zbiór „Piosenek”
ukazał się w 1834 r., a wydanie polskie ukazało się
drukiem w 1859 r. Staloryty podkreślają wartość tej
pięknie wydanej i gustownie oprawionej we francuskiej
pracowni introligatorskiej edycji. Drobne otarcia
brzegów oprawy przy grzbiecie, wycięte okienko na
k. przedtyt. t. 2. Stan bardzo dobry.
200,–
738. BERENT Wacław — Żywe kamienie ( Opowieść rybałta). T. I -II. Poznań 1918. Nakł. Spółki
Wydawniczej „Ostoja”. 18 cm, s. 253; [2], 188.
Współopr. pł. wtórne. W t.1 brak k. przedtytułowej,
poza tym stan dobry. Inicjały wg rysunków Jerzego
HULEWICZA (1886-1941). Wydanie pierwsze.
90,–
197
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
741. [BORKOWSKI-DUNIN Leszek Aleksander
hr.] — Cymbalada. Poema heroiczne na cały tydzień.
Wyd. 2. Wrocław 1848 Nakł. autora. 16 cm, s. XVI,
178. Opr. ppł. wt.
Autor (1811-1896) był galicyjskim działaczem
politycznym i kulturalnym, poetą związanym ze
Lwowem. Jego utwory, w tym niniejszy poemat, są
skierowane przeciwko konserwatyzmowi i lojalizmowi
arystokracji galicyjskiej.
90,–
742. CHESNEL Pierre-François-Adolphe Markiz
de (tu pod pseudonimem: Montferrand Alfred de)
— Fleurs sur une tombe. À Élisa Mercoeur. Recueil
composé de pièces inédites des écrivains de l’époque.
Paris (Paryż) 1836. Armand Aubrée, s. [4], XXVIII,
428, tabl. ryc. 2 (litografie sygn. A. Belin i Gardon),
wykwintna, francuska introligatorska opr. z epoki,
zielony marokin ze złoc. na grzbiecie i obydwu licach,
bordiura wewnętrzna złoc. radełkiem, brzegi kart suto
złocone, etui introligatorskie z epoki: brzegi z zielo742
739
739. BERENT Wacław — Żywe kamienie. Ozdobił
Wacław Borowski. Warszawa 1922. Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 19 cm, s. [4], 426, tabl. il.
[8] wg rysunków Wacława BOROWSKIEGO (18851954) wybitnego malarza okresu międzywojennego,
neoklasycysty, prezesa „Rytmu”; także jego projektu
barwne inicjały. Opr. wydawnicza, pł. złoc. na grzbiecie i licu; grzbiet okł. naderwany.
90,–
740. BOCCACCIO Giovanni — Das Deckameron
von … Aus dem italienischen übersetzt von Karl
Witte. Dritte verbesserte Auflage. Zweiter Theil.
Leipzig 1859 F.A. Brockhaus. 17,5 cm, 332. Opr. pł.
wyd. z tłocz. i złoc.
Ekslibris: „Ex Bibliotheca Leszczycarum Comitum
in Radolin” z inicjałami A.R. pod koroną hrabiowską
i podpis „Alfred Radolinski, Bonn” [Alfred hr. Radoliński (1864-1917), wielkopolski ziemianin].
Złoc. nieco wyblakłe. Stan dobry.
300,–
198
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
nego marokinu, karton oklejany papierem z epoki
w pawie oczka.
Autor dzieła to Pierre-François-Adolphe Markiz
de Chesnel (1791 — 1862), piszący pod różnymi
pseudonimami, tu jako Alfred de Montferrand,
wybitny francuski poligraf, historyk, encyklopedysta
i publicysta. Posiadał oficjalny tytuł dyrektora Instytutu zajmującego się biografiami dam, co jednak
ówczesna cenzura obyczajowa zlikwidowała. Oferowane tu dzieło stanowi benefis od przyjaciół na rzecz
matki poetki, chcących w ten konkretny sposób ją
wesprzeć i upamiętnić jej córkę, poetkę Elizę Mercoeur, zgasłą bardzo młodo. Poetka francuska doby
Ludwika Filipa, Élisa Mercœur, urodzona w SaintSébastien-sur-Loire 24 czerwca 1809 r. zmarła
w Paryżu 7 stycznia 1835 r. Wcześnie straciła ojca
i była wychowywana przez matkę, dysponującą bardzo
skromnymi środkami, wspomaganą w wychowywaniu
córki przez przyjaciela domu. Mała Eliza była cudownym dzieckiem: haftowała w wieku 6 lat motywy
z usłyszanych baśni, a w wieku lat 12 udzielała korepetycji swoim mniej zdolnym koleżankom. Znała
płynnie łacinę i grekę i wcześnie zasłynęła swoim
kunsztem poetyckim, który rozkwitł, gdy miała lat 16.
Szybko wydała tomik poezji, który zadedykowała
Chateaubriandowi. Opiekował się nią również poeta
Lamartine. Dzięki temu młoda poetka uzyskała
rozgłos w całej Francji i skromną rentę od tronu.
Jednak po odrzuceniu jej tragedii Boabdil, przedstawionej komisji literackiej Comédie Française (3 maja
1831 r.), która w jej mniemaniu była arcydziełem,
poetka załamała się i w 1835 r. zmarła niemal w zapomnieniu, w wieku zaledwie 25 lat. Oferowany tom
zawiera rzadki portret poetki w litografii i fac-simile
autografu jej poezji. Wykwintna, francuska oprawa
introligatorska. Stan bardzo dobry. Rzadka i cenna
edycja.
480,–
początkujących, którzy reprezentowali nowe nurty
w literaturze. Publikowali tu: F. Ruffer, B. Leśmian,
J. Lemański, K. Zawistowska, W. Berent (pierwodruk
„Próchna”), L. Staff, S. Wyrzykowski, W. Korycki
i inni. Zeszyty z zachowanymi częściowo lub
w całości, oryginalnymi okładkami broszurowymi.
Liczne heliograwiury i reprodukcje całostronicowe
poza paginacją i w jej ramach, liczne reprodukcje
rysunków, winiety i ozdobniki. Niewielkie podniszczenia i reperacje kilku okładek zeszytów. Jednolita
oprawa. 26 cm, opr. pł. ze złoc. tytulaturą
na grzbiecie.
743. T. 2 (kwiecień-czerwiec 1901), s. 526, [2].
Zawiera m. in. teksty Juliusza Słowackiego (niewydane
fragmenty „Króla Ducha”), rysunki w tekście Hiroshige, Hokusai, Korina, Józefa Mehoffera i Stanisława
Dębickiego, „Dusza dostojna” Fryderyka Nietzschego,
„Synowie ziemi” Stanisława Przybyszewskiego,
„Komuraski” Wł. St. Reymonta, dwa utwory Leopolda
Staffa… Egz. częściowo nierozcięty. Brak okładek
z zeszytu 4-5 i z. 6 oraz dwu reprodukcji w z. 4-5.
800,–
744. T. 5.(lipiec — wrzesień 1902), s. 508, [4]. Inicjały Franciszka Wojtali, rysunki na okładkach Józefa
744
Legendarne wydawnictwo
CHIMERA. Miesięcznik poświęcony sztuce i literaturze. Warszawa 1901 — 1907. Redaktor i wydawca
Zenon Przesmycki Miriam. Nowatorskie pismo
poświęcone sztuce i literaturze utrzymane w charakterystycznym dla swojej epoki stylu secesji, będące przykładem najwyższego poziomu sztuki typograficznej.
Stworzone przez Zenona Przesmyckiego, propagowało
nowe trendy w poezji i prozie. Wysoki poziom wydawniczy i artystyczny udało się utrzymać dzięki współpracy z artystami tej miary co: S. Wyspiański,
J. Mehoffer, E. Okuń czy F. Siedlecki. „Chimera stała
się wydawnictwem, które zachwycało, ... czasopismo
trafiało na stoły bawialni jak najpiękniejszy bibelot”.
Drukowano tu utwory znanych pisarzy (J. Kasprowicz,
C. Norwid, S. Przybyszewski, S. Żeromski, W.
Reymont), ale przede wszystkim promowano
199
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Mehoffera, Hokusai, „Milczenie” Cypriana Norwida,
przekłady Karola Baudelaire’a, teksty Gabriele
d’Annunzio i Giovanniego Pascoliego... Egz.
częściowo nierozcięty. Brak światłodruku wg rysunku
K. Tichego.
700,–
745. T. 6 (październik-grudzień 1902), s. 488, [2].
Inicjały Franciszka Wojtali, rysunki dekoracyjne Józefa
Mehoffera, teksty m. in. Cypriana Norwida, Leopolda
Staffa, Pawła Verlaine’a, Fryderyka Nietzschego… Egz.
częściowo nierozcięty. Strony 375-376 uzupełnione
kserograficznie. Brak dwu plansz reprodukcyjnych (wg
Norwida i Luki Della Robbia).
600,–
746. T. 8 (lipiec-wrzesień 1904), s. 456, [2]. Tom
poświęcony pamięci C. Norwida. Tom obok utworów
literackich C. Norwida (takich jak Promethidion czy
Kleopatra) zawiera rysunki zdobnicze Franciszka
Siedleckiego. Brak oryginalnej akwaforty Franciszka
Siedleckiego z portretem Norwida; k. 289/290
i 303/304 odbite na ksero. Egz. częściowo
nierozcięty.
500,–
747. T. 10 (ostatni; maj 1907), s. 606, [4]. Zawiera
winietę Kazimierza Sichulskiego, rysunki zdobnicze
Franciszka Siedleckiego, rysunki dekoracyjne Józefa
Mehoffera (w tym autotypię z wizerunkiem Muzy),
światłodruki Konstantego Laszczki, Karola Tichego,
teksty m. in. Jana Kasprowicza, Maurycego Maeterlincka, Kornela Makuszyńskiego, Nerudy, z „Pieśni
Kosmicznych”, „Ostatni” Wł. St. Reymonta … Brak
2 plansz z reprodukcjami głowy Chrystusa z „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda da Vinci i „Zwiastowania”
Ignacego Pieńkowskiego.
480,–
Literatura. J. Sowiński. Sztuka typograficzna Młodej
Polski. Ossolineum 1982.
748. CYBULSKI ŁADA Adam — Z mroku jaśniejące słowo. Walka z szatanem. Rzecz o teatrze Stanisława Wyspiańskiego. Paryż 1931 Nakładem autora.
20,5 cm, s. 149, [2]. Opr. ppł.
Wizja utworów Wyspiańskiego autorstwa modernistycznego krytyka literackiego i tłumacza, który sprzedał swój majątek i osiadł w Prowansji, by przetłumaczyć na język francuski wszystkie utwory autora
„Wesela”, a ich krytyczną interpretację uważał za
swoje życiowe posłannictwo.
60,–
749. CZARKOWSKI Ludwik — Pseudonimy
i kryptonimy polskie. Wilno 1922 Księg. Stow.
200
747
Nauczycielstwa Polskiego. 21 cm, s. 170. Opr. wtórna
ppł. Słownik w układzie pseudonimy — kryptonimy
— nazwiska tysięcy osób z literatury i polityki.
100,–
750. DANTE ALIGHIERI. Boska Komedia. Przekładania Edwarda Porębowicza. Edycja jubileuszowa
w sześćsetną rocznicę śmierci poety … Warszawa
1921. Wydana staraniem Instytutu Wydawniczego
„Biblioteka Polska”, s. [6], 799, [1], 19,5 cm, opr.
skóra z tłocz i złoc., górne obcięcie złoc.
Wydano w nakładzie 1500 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi nr 0073. Arcydzieło arcypoety
z Florencji — mistrza średniowiecznej literatury włoskiej Dantego Alighieri w mistrzowskim przekładzie
Edwarda Porębowicza.
Dante Alighieri (ur. w maju lub czerwcu 1265 we
Florencji, zm. 13. lub 14 września 1321 w Rawennie)
— wybitny poeta włoski, protoplasta humanizmu,
żyjący w średniowieczu. Także filozof, polityk i kodyfikator języka włoskiego. Nazwisko Alighieri pochodzi
od gockiego Aldiger, które nosiła jego babka z Ferrary.
Ród Dantego należał do partii gwelfów; on sam przystał do frakcji białych. Rozpoczął studia retoryki, gramatyki, literatury, później studiował wnikliwie filozofię
i teologię. Był członkiem ruchu poetyckiego Dolce stil
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
nuovo. Znał i przyjaźnił się z wieloma jego członkami,
między innymi Guido Cavalcantim. Około roku 1285
ożenił się z Gemmą di Manetto Donati, która urodziła
mu troje (a być może czworo) dzieci. Wcześniej
przeżył nieszczęśliwą miłość. Wybranką jego była
Beatrycze Portinari, która to przeprowadza go
w Boskiej komedii przez Niebo. W latach 1295 —
1300 zaangażował się politycznie, co zostało uwieńczone powołaniem go na urząd priora w roku 1300.
Jako obywatel Florencji musiał ją opuścić, ponieważ
frakcja polityczna białych w partii gwelfów przegrała
walkę z frakcją czarnych. W efekcie tego został oskarżony, skazany na grzywnę i dwa lata wygnania. Dante
nie zapłacił grzywny, w efekcie czego został skazany
na śmierć. Przez resztę życia błąkał się po różnych
dworach Włoch, nigdy nie powróciwszy do ojczyzny.
Zmarł w Rawennie.
Najbardziej znanym utworem Dantego jest Boska
komedia — wizjonerski poemat o podróży przez
Piekło, Czyściec i Raj, w którym zawarł kwintesencję
średniowiecznej myśli kulturalnej i filozoficznej,
wydana po raz pierwszy w 1472 r. Dzieło to zostało
również nasycone licznymi współczesnymi wątkami
z życia społecznego i politycznego. Widoczna jest
w Boskiej Komedii fascynacja numerologią, przede
wszystkim liczbami
3 i 10. Zarówno Piekło, Czyściec oraz Raj mają po
9 poziomów (3x3). Pisząc w dialekcie toskańskim,
Dante stworzył język włoski. Zagadkowy tytuł Boska
komedia nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia.
Dante, jak się zdaje, nie pomyślał nawet o zatytułowaniu swego poematu. Komedią był w średniowieczu
każdy utwór pisany niskim stylem. Przymiotnik boska
znaczy tu tyle, co wspaniała. Tak dzieło Dantego określił Boccaccio. Do Piekła, I części Boskiej Komedii,
nawiązuje związek frazeologiczny „sceny dantejskie”,
oznaczający wydarzenia wstrząsające, straszne,
budzące grozę; wyrażenie określa zazwyczaj zachowania się tłumu ogarniętego paniką, rozpaczą, w momencie katastrofy, kataklizmu.
Dante wielokrotnie wypowiadał się o muzyce
z wielkim entuzjazmem. Inspirował wielu kompozytorów. W XVI w. do jego poezji komponowano liczne
madrygały. W XIX i XX w. zainspirował kilkadziesiąt
utworów w różnych gatunkach, wśród nich Symfonię
Dantejską Franciszka Liszta, fantazję symfoniczną
Francesca da Rimini Piotra Czajkowskiego, operę Francesca da Rimini Sergieja Rachmaninowa, operę Gianni
Schicchi Giacomo Pucciniego. Także w XXI wieku nie
ustała fascynacja językiem staro-włoskim, czego przykładem jest francuska piosenkarka Emma Shapplin,
której twórczość: płyty Carmine Meo i Etterna,
nagrane w języku Dantego, rozeszły się w wielomilionowych nakładach.
Oprawa w stylu włoskim ze ślepo tłoczonym portretem Dantego i bogatym ornamentem roślinnym ze
śladami złoceń na grzbiecie. Blok odchodzi od oprawy,
wymaga wzmocnienia. Stan dobry.
250,–
Oprawa F. J. Radziszewskiego
751. DAUDET Alphonse. Souvenirs d’un homme
de lettres. Paris (Paryż) b. d. (ok. 1888). C. Marpon.
E. Flammarion. 19 cm, s. [8], 262, [18 — inseraty
reklamowe serii wydawniczej], liczne ilustracje
w tekście, opr. psk. z epoki (zach. przednia okł. brosz.
wyd.) przednie lico ze złoc. tytulaturą i ornamentami
wielobarwnymi, 4 zwięzy wypukłe, górne obcięcie prószone.
Alphonse Daudet (ur. 13 maja 1840 r., zm.
16 grudnia 1897 r.) — francuski pisarz, poeta, publicysta. Urodzony w Prowansji, której był gorącym propagatorem i poświęcił jej wiele swych utworów. Autor
«Listów z mojego młyna», «Tartarin z Taraskonu»,
«Tartarin w Alpach» i «Port Taraskon». Uznany za
jednego z czołowych pisarzy francuskich. Oferowany
tom to wspomnienia literata na tle życia kulturalnego
Paryża ilustrowane przez Bielera, Montéguta, Myrbacha i Rossiego. Rysunki litografował Ch. Guillaume.
Seria jest datowana między 1888 r. a 1910 r.
Oprawa artystyczna sygn. ślepym tłokiem
„F. J. Radziszewski w Warszawie”. Stan bardzo dobry.
Ładny egzemplarz.
300,–
752. ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce. Red.
nacz.: Aleksander Birkenmajer, Bronisław Kocowski,
Jan Trzynadlowski ; red. gł. Alodia Kawecka-Gryczowa, Dzieje książki, Helena Więckowska: Bibliografia i bibliotekarstwo, Stanisław Pazyra: Przemysł książkowy i inni. Wrocław 1971 Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. 26 cm, s. XXII, szp. 2874, [1], k. tabl.
[28], ilustr. Opr. pł. wyd.
Dotąd najobszerniejsza publikacja wiedzy o książce
w języku polskim. Zamieszczono w niej ok. 6000
haseł rzeczowych, biograficznych, geograficznych,
topograficznych oraz odsyłaczowych. Obejmuje całokształt współczesnej wiedzy ze wszystkich dziedzin
dotyczących książki jako dzieła sztuki rękopiśmiennej,
poligraficznej oraz przedmiotu czytelnictwa, handlu
i kolekcjonerstwa. Zawiera informacje z dziejów pisma,
książki rękopiśmiennej i drukowanej, iluminatorstwa
i ilustratorstwa książkowego, historii opraw i introligatorstwa, papiernictwa, drukarstwa, księgarstwa, historii
bibliotek, bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, bibliofilstwa, bibliografii, dokumentacji, zagadnień wydawniczych i czasopiśmiennictwa, ilustratorstwa i dziejów
opraw.
200,–
201
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
753. [GADOMSKI] PAMIĘCI Jana Gadomskiego.
Koledzy. Red. Zdzisław Dębicki. Wydawca Kazimiera
Gadomska. Warszawa 1907 Biblioteka Dzieł Wyborowych. 16 x 22 cm, s. 221, [1], II s., ilustr., ozdobniki,
k. tabl. [1]. Opr. wyd. pł.
Księga poświęcona pamięci Jana Gadomskiego
(1859-1906), literata i publicysty, redaktora „Gazety
Polskiej” oraz serii książkowej „Biblioteki Dzieł Wyborowych”. Inicjatorem wydania był Henryk Sienkiewicz.
W projekcie wzięli udział m.in.: Ignacy Baliński,
Teodor Jeske-Choiński, Wiktor Gomulicki, Jan Kasprowicz, Maria Konopnicka, Aleksander Kraushar, Jan
Lorentowicz, Henryk Sienkiewicz i Kazimierz PrzerwaTetmajer, Edward Maliszewski i Zdzisław Dębicki. Na
okł. portret Jana Gadomskiego.
200,–
754. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons — Zaczarowana dorożka ; oprac. graficzne Jerzy Desselberger.
[Warszawa] :1957-1958. Czytelnik. 15 x 7,5 cm,
s. [20]. Opr. karton wyd. z obwolutą. Druk o efektownej typografii.
40,–
754
757
755. GĄSIOROWSKI Wacław — Pamiętniki nowonarodzonego. Studjum fantastyczne autora „Szarego
Życia” z ilustracjami Bronisława Wiśniewskiego.
Z cyklu „Powoje”. Warszawa 1899 Drukarnia i Litografia Jana Cotty, ulica Kapucyńska 7. 23 cm, s. 169,
[7]. Opr. pł. wtórne, napisy na grzbiecie złoc.
Kilkanaście razy przystawiona pieczęć „Ochotnicza
Straż Pożarna Fabr. Tudor w Piastowie”. Bardzo
rzadkie!
150,–
756. GÉRALDY Paul — Ty i ja = Toi et moi ; za
upoważn. aut. z 217 wyd. przeł. Róża Czekańska-Heymanowa. Warszawa 1926 F. Hoesick. 16 cm, s. 61,
[3]. Opr. pł. ze skórzanym szyldzikiem na grzbiecie
i tyt. tłocz. złotem na licu.
Poezja francuska XX w. Stan bardzo dobry.
60,–
757. GIDE Andrzej [wł.André] — Prometeusz źle
spętany. Przekład Miriama [Zenona Przesmyckiego].
Rysunki St. Dębickiego. Lwów b.r. Nakł. księgarni
H. Altenberga. 14 cm, s. 108, [4]. Okł. tekt. projekt
Stanisława DĘBICKIEGO ( 1886-1924). Drobne
ubytki grzbietu. Piękna książka secesyjna.
90,–
758. GLOGER Zygmunt. Encyklopedia Staropolska
ilustrowana. T. 1-2. Warszawa 1958. 24 cm. S. [10],
332; [6], 523, [9], opr. pł. wyd. ze złoc. na grzbiecie
i licu.
202
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Niezwykle bogate źródło informacji o kulturze
staropolskiej z obfitym i rzetelnym materiałem ikonograficznym. Cudze rzeczy znać — dobrze; swoje obowiązek! Stan bardzo dobry.
150,–
759. GNATOWSKI Jan [ŁADA Jan — pseud.] —
Pastele. Wiosną. W Tyrolu. Majówka. Kto on? Atak
cholery. W otchłani. Lwów 1895 Jakubowski & Zadurowicz. 17 cm, s. [4], 333. Opr. ppł. wtórne.
Drukowana dedykacja autora: „Karolowi Lanckorońskiemu na pamiątkę chwil razem przeżytych w La
Cava i w Rozdole”.
80,–
760. GODEBSKI Cyprian — Wiersz do legiów polskich. Warszawa 1805 B.w. 21 cm, s. [4], VII, [1], 28.
Opr. pł. wt.
Słynny okolicznościowy wiersz patriotyczny
pamięci Legionów Polskich 1797-1801 autorstwa
poety-żołnierza.
Pieczęcie własnościowe XIX w. K. VII uzupełniona
kserograficznie. Zbrązowienia.
100,–
761. GOLDSCHMIDT J. Israel`s Gebete. Das
Gebetbuch der Synagoge in poetischer Verdeutschung.
Mainz (Moguncja) 1902. Johannes Wirth,. s. XV, 388
(+s. 388, liczbowanych literami alfabetu hebrajskiego),
761
203
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
23 cm, opr. wydawnicza skóra z epoki ze złoceniami
na przedniej okładzinie i grzbiecie, tylna ślepo tłocz.,
brzegi k. suto złocone.
Modlitewnik żydowski do użytku w czasie nabożeństw synagogalnych. Tekst hebrajski i poetycka
wersja niemiecka. Teksty modlitw zatwierdzone do
użytku wiernych przez J. Goldschmidta, Wielkiego
Rabina z Offenbach nad Menem. Piękna secesyjna
oprawa wydawnicza, skóra z epoki z secesyjną, dyskretnie tłoczoną złotem ornamentacją roślinną, jedyną
obok geometrycznej, dopuszczalną przez Torę dekorację sakralnych przedmiotów żydowskich. Tekst hebrajski i niemiecki w ramce. Do dnia dzisiejszego w judaizmie do synagogi przychodzą modlić się głównie
mężczyźni. Kobiety robią to w domu na codzień, a do
domu modlitwy przychodzą tylko w święta. Żydzi
modlić się mogą tylko w języku hebrajskim, tak więc
niemieckie tłumaczenie jest tylko poetycką — a nie
sakralną wersją, pomagającą zrozumieć treść modlitw
dla osób słabiej znających hebrajski.
Drobne zadrapania powierzchni skóry oprawy.
Stan bardzo dobry, niezwykle efektowny
egzemplarz.
1800,–
762. GREGOROWICZ Jan Kanty — Brat i siostra.
Powieść. T. 1-2. Warszawa 1904 Nakład Redakcyi
„Przyjaciela Dzieci”. 15,5 cm, s. [4], 137; [4], 111,
wol. 2. Opr. pł. wyd. z tłocz. na obu licach.
Lekkie otarcia.
80,–
763. HEMAR Marian — Satyry patetyczne. Londyn
1947 Nakładem Klubu Orła Białego. 18 cm, s. 51.
Satyry emigracyjne odzwierciedlające sytuację
Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii po 1945 r.
Drobne uszkodzenia. Poza tym stan więcej niż
dobry.
60,–
764. HEZJOD (Hezyod) — Tarcza Heraklesa. Przełożył Artur Górski. (Poematy starogreckie, t. 1). Warszawa 1919 Gebethner i Wolff. 22,5 cm, s. 37, [2].
Opr. karton wyd.
Przekład starogreckiej „Tarczy”, zatytułowany
z błędną filologiczną tradycją jako „Tarcza Heraklesa”.
Napisany kunsztownie rymowanym trzynastozgłoskowcem, stanowi bardziej młodopolską parafrazę niż
przekład.
Ślad po odklejonym ekslibrisie na k. przedtyt.
Drobne zagniecenia okł. Poza tym stan więcej niż
dobry.
60,–
204
765. JEŻ Teod.[or] Tom[asz] — Nad rzekami Babylonu. Powieść. T. I-II. Warszawa [1899] Drukarnia
Gramowskiego i Sikorskiego. 18 cm, s. 176; 192. Opr.
ppł. wtórne.
60
766. KALLIMACH Filip Buonaccorsi — Życie
i obyczaje Grzegorza z Sanoka, arcybiskupa lwowskiego. (Przekład polski z oryginału łacińskiego).
Poprzedza Spór o Grzegorza z Sanoka przez Tadeusza
Sinkę. Lwów 1909 Staraniem „Kółka filologicznego”.
24 cm, s. 87, k. tabl. [2].
Humanistyczna biografia Grzegorza z Sanoka
(1407-1477), duchownego i człowieka renesansu,
z dodatkiem krytyczno-naukowym znanego filologa
klasycznego.
50,–
767. KASPROWICZ Jan — Bunt Napierskiego.
Poemat dramatyczny ; z ilustracjami Stanisława Dębickiego. Lwów — Warszawa 1899 Tow. Wyd. S. Sadowski. 17 cm, s. [6], 186, k. tabl. [5]. Brosz. reper., okł.
oryg. naklejane na karton.
Literacka historia buntu chłopskiego na Podhalu.
Wydanie pierwsze.
90,–
767
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
768. KASPROWICZ Jan — Sita. Indyjski hymn
miłości w trzech odsłonach. Poznań 1917 Nakł.
Ostoji, Sp. Wyd. 21 cm, s. 113, tabl. 3. Opr. ppł.
Na trzech tablicach ilustracje Jerzego Hulewicza.
Na końcu reklamy wydawnicze „Szlakiem duszy polskiej” Przybyszewskiego, „Pułaskiego w Ameryce”
Nowaczyńskiego i „Facecji z dawnej Polski” Tyca.
150,–
769. KOCHANOWSKI Jan — Dzieła … (Biblioteka
Klasyków Polskich (Warszawa). Oddział 1; cz. 1).
Warszawa 1864 J. Breslauer. 18 cm, s. 551, [1] s., k.
tabl. portr. [1] (drzeworyt). Seria (Biblioteka Klasyków
Polskich. [Oddział 1 ; cz. 1]). Opr. psk z epoki.
Obejmuje „Pieśni”, „Treny”, „Fraszki”, „Odprawę
posłów greckich”, „Psałterz Dawidowy” i inne. Grzbiet
nadpęknięty.
Egz. czysty.
60,–
770. KONDRATOWICZ Ludwik (SYROKOMLA
Władysław pseud.) — Pisma epiczne i dramatyczne
Władysława Syrokomli. T. I-VII (z 9). Poznań 1868
M. Jagielski. 17,5 cm; s. [4], 272; k. tyt., 245; k. tyt.,
237; k. tyt., 274; k. tyt., 266; nlb. 4, 244; [4], 236.
Opr. pł. tłocz. obustronnie, ze złoc. na grzbiecie i licu,
gdzie część centralną zajmuje m.in. muza trzymająca
wieniec laurowy i maskę teatralną.
E. 2, 418. Nowy Korbut 8, 57-58. Pierwsze wyd.
zbiorowe [7 tomów z 9] w artystycznej i efektownej
oprawie wydawniczej. Brak ostatnich dwóch tomów.
Opr. jednolita wydawnicza sygn. „R. Gerhold” [na
licu]; w T. 1 grzbiet pęknięty, lekkie przetarcia grzbietu
w T. 1 i 2.
Stan więcej niż dobry, złocenia w pełni zach.
700,–
Warszawa 1879 Druk Józefa Ungra. 18 cm, s. [4],
399, [1]. Opr. wydawnicza, pł. z tłoczonym wizerunkiem jubilata, grzbiet złocony.
60,–
774. KRASZEWSKI Józef Ignacy — Żacy krakowscy w r. 1549. Prosta kronika spisana przez … Lwów
1845 Nakł. Kajetana Jabłońskiego. 18 cm, s. [2], 218,
[2]. Opr. ppł.
Zbeletryzowana historia rebelii żaków krakowskich,
wywołanej zajściem między scholarami szkoły Wszystkich Św. a służbą scholastyka katedralnego A. Czarnkowskiego, której powodem było obrzucenie przez
studentów wyzwiskami prostytutki idącej do probostwa, co pociągnęło za sobą krwawą i śmiertelną bijatykę, sprawy sądowe i próbę opuszczenia przez żaków
miasta.
Miejscami zbrązowienia. Stan więcej niż dobry.
90,–
775. KRZYWOSZEWSKI Stefan — Szał. Sztuka
w 4-ch aktach. Warszawa 1921 Nakł. Księgarni F.
Hoesicka. 22 cm, s. 77.
775
771. KOŃCZYC Tadeusz — Bracia. Powieść dla
młodzieży. Warszawa 1903. Nakład Redakcyi „Przyjaciela Dzieci”. 15,5 cm, s. [4], 147. Opr. pł. wyd.
z tłocz. na obu licach.
Lekkie otarcia. Poza tym stan bardzo dobry.
60,–
772. KOSZYC Marja — Od uśmiechu do Zmór. Na
marginesie trzydziestolecia pracy pisarskiej Emila
Zegadłowicza. Szkic popularny. Bielsko 1939 Nakł.
Klubu Demokratycznego. 22,5 cm, s. 31, 3 portr.
w tekście.
Szkic biograficzny i literacki.
50,–
773. KRASZEWSKI Józef Ignacy — Król i Bondarywna; Dziś i lat temu trzysta. Studyum obyczajowe
(charakterystyka Reja z Nagłowic). Wybór pism J. I.
Kraszewskiego. Wydanie jubileuszowe. Tom IX.
205
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Okładka sygnowana „H.[enryk] Uziembło” [18791949]. Napis wł. „Lula Zieleniewska”.
50,–
776. LASKOWSKI Kazimierz (El) — Satyry polityczne. Warszawa 1907 Skł. gł. Gebethner i Wolff.
26,5 cm, s. 61, [1]. Opr. karton wyd. Na okł. rysunek
przedstawiający Stańczyka. Grzbiet podklejony.
Satyry literata i eks-ziemianina (1860-1913),
współpracownika wielu redakcji warszawskich, współwydawcy pisma „Wieś i Dwór”.
90,–
777. LEMAŃSKI Jan — Satyra polska. Oprac.
i wstępem opatrzył … T. 1-2. Warszawa [1913] S.
Orgelbranda Synowie. 18 cm, s. XXIX, [1], 208; 235,
w 2 wol. Opr. pł. wyd. ozdobna.
Z dedykacją autora dla Andrzeja Niemojowskiego,
redaktora „Myśli Niepodległej” z 14 III 1914 r. Antologia 65 autorów od XVI do pocz. XX w. Seria
„Muzy”, t. 13. Biblioteka Literacko-Artystyczna pod
red. Jana Lorentowicza.
Drobne przytarcia i przybrudzenia. Stan dobry.
120,–
778. LENARTOWICZ Teofil — Album włoskie.
Lwów 1870. F. H. Richter. 16 cm, s. [8], 198. Opr. pł.
oryg. wyd. z tłocz. na obu licach i złoc. Biblioteka
Narodowa (Lwów), t. 2.
Zdezaktualizowane znaki własnościowe wewnątrz.
Drobne zbrązowienia na kartach. Okł. na licu w niewielkim stopniu odbarwiona. Poza tym stan dobry.
Pierwodruk.
100,–
779. LENARTOWICZ Teofil — Ze starych zbroic.
Rytmy. Lwów 1870 F. H. Richter. 16 cm, s. [8], 301,
[2]. Opr. pł. oryg. wyd. z tłocz. na obu licach i złoc.
Biblioteka Narodowa (Lwów), t. 3. Zbrązowienia
na kartach. Okł. na licu lekko zaplamiona. Stan
ogólny dobry. Pierwodruk.
100,–
780. LINDE Samuel Bogumił — Słownik języka
polskiego. Wydanie drugie, poprawne i pomnożone.
T. 1-6. Lwów 1854-1860 Staraniem i nakładem
Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Druk
Zakład Ossolińskich. 29 cm, s. [4], 39, [11], LXXIV,
681; [8], V, [3], 691, [3]; 640, [2]; 735, [5]; 758, [6];
1219, [13]. Opr. psk z epoki jednolity, ze złoc. tyt.,
brzegi k. prószone.
Pieczęcie: „Szkoła ludowa Franciszka Józefa
w Ostrowie” i „Dr Bronisław Wieczorkiewicz / Profesor Uniwersytetu Warszawskiego”.
206
Dzieło będące najwybitniejszym osiągnięciem polskiej leksykografii doby oświecenia. Pieczołowicie
opracowane i uzupełnione przez redakcję pod przewodnictwem Augusta Bielowskiego. Obejmuje ponad
60 000 haseł zaczerpniętych z obszernego piśmiennictwa staropolskiego od XVI do końca XVIII w., a także
z języka potocznego współczesnego autorowi. Każde
z haseł uzupełniono obficie cytatami. „Słownik”
Lindego stał się wzorem podobnych prac dla innych
języków słowiańskich.
Krawędzie grzbietów w t. 1 i 5 pęknięte; w t. 6
grzbiet i przednia okł. odchodzi od opr. Naturalne
zbrązowienia na kartach, głównie na marginesach.
Poza tym stan ogólny dobry. Bardzo rzadka
edycja.
4000,–
781. LORENTOWICZ Jan — Ziemia Polska
w pieśni. Antologia. Z 12 reprodukcjami obrazów artystów polskich. Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków
[ok.1919] Nakład Gebethnera i Wolffa, 19 cm, s. [4],
XVI, 527, [1], tabl. ilustr. 12, opr. pł. wyd. ze złoc.,
górne obcięce barwione.
Poetycka antologia. Zawiera części: Ziemio moja;
rok polski; w górach; w szumie drzew; nad wodami;
grody i ruiny, parki i ogrody; mogiły. Ilustracje to
reprodukcje dzieł m. in.: Ferdynanda Ruszczyca, Bernardo Bellotta, Józefa Chełmońskiego, Józefa Rapackiego, Henryka Weyssenhoffa, Stanisława Witkiewicza, Wojciecha Gersona. Po s. 416 blok pęknięty. Stan
dobry. Ładna edycja w secesyjnej oprawie.
140,–
782. LUKIANOS Z SAMOSATY — Przygody
Lukiosa w osła zamienionego przetłumaczył
M. K. Bogucki. Kraków-Warszawa 1911 Gebethner
i Sp., Gebethner i Wolff. 17,5 cm, s. 84. Opr. ppł.
wt., okładka oryg. zachowana.
Tuląca osła naga kobieta na okładce wyraża sens
opowieści równoległej do „ Metamorfoz” Apulejusza
z Madaury.
50,–
783. [MATEJKO Jan] — Listy … do żony Teodory
1863-1881. Kraków 1927. Nakł. Zarządu Domu
Matejki. 21,5 cm, s. XI, [1], 213, [1].
Obejmuje 79 listów w oprac. naukowym.
60,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
784
784. MICIŃSKI Tadeusz — W mrokach złotego
pałacu czyli Bazilissa Teofanu. Tragedja z dziejów
Bizancjum X. wieku. Kraków 1909 B.w. 21,5 cm,
s. VIII, 243, [1].
Projekt secesyjnej okł. Jana Bukowskiego (18731943), sygn. „J.B.”.
Wydanie pierwsze. Dramat ten miał wielki wpływ
na klimat opery Karola Szymanowskiego „Król Roger“.
207
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Okł. minimalnie uszkodzona na krawędziach przedniego lica. Wewnątrz drobne podkreślenia ołówkiem.
Poza tym stan więcej niż dobry.
240,–
785. MIKLASZEWSKI Gwidon — Jak skrzaty dla
Andrzejka hulajnogę robiły …; napisał i zilustrował …
Kraków 1943 Nakł. i własność Księg. S.A. Krzyżanowski. 22 x 27 cm, s. [25], ilustr. kolor. Opr. ppł.
oryg. wyd.
Pierwsza okupacyjna edycja pełnej humoru, lekkiej,
pełnej życia i zabawnej książeczki o skrzatach, które
pomagały dzieciom spełniać marzenia, autorstwa
znanego rysownika i humorysty (1912-1999).
Okł. nieco przytarte ze śladami amatorskiego kolorowania. Poza tym stan dobry.
120,–
786. MILLER Jan Nepomucen — Erynie. Utwór
dramatyczny. Łódź 1914 nakł. autora. Skł. gł. w Księgarniach Gebethnera i Wolffa. Drukiem Berlacha
Łódź. 25 cm, s. 139, [5].
Ex libris Bogdana Suchodolskiego. Rzadkie!
100,–
787. [MORGAN Lady] — O’ Donnel Powieść
irlandzka przez Lady Morgan. Tłómaczył z angielskiego A. Kośmiński. Tom I-II. Warszawa 1848 Nakł.
i drukiem S. Orgelbranda Księgarza i Typografa przy
ulicy Miodowej Nr. 496. 17 cm, s.[4], 207; 244; [4],
263; współopr. psk. z epoki, grzbiet opr. tłocz.,
złocone napisy.
Pieczątki „Czytelnia w Skierniewicach” [dwujęzyczne: po ros. i po polsku]. Na pierwszych kilku k.
ślady zalania. Rdzawe plamki. Stan dobry.
100,–
788. NAPIERSKI Stefan — Liryka niemiecka. I.
Chełm Lubelski 1936 Bibljoteka Kameny. Drukarnia
„Kultura” w Chełmie Lubelskim. 23 cm, s. 216. Broszura wydawnicza z sygnetem Biblioteki na tylnej okł.
Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego. Bibljoteka
Kameny N° 5. Nakład 400 egz. Antologia liryki niemieckiej XIX i pierwszej ćwierci XX w.
Stan bardzo dobry.
100,–
789. NEWMAN W. O. — Kalista czyli obraz historyczny z III. wieku. Przez… Doktora teologii, Rektora
Uniwersytetu Katolickiego w Dublinie, Przełożonego
Zgromadzenia Oratorianów w Birmingham. Przekład
Eleonory ZIEMIĘCKIEJ. Kraków 1871 Nakł. wydawnictwa dzieł katolickich Władysława Jaworskiego.
18 cm, s. XVIII, 19-413, [3]. Opr. wt. psk z epoki,
napisy złoc.
Pieczątka dwujęzyczna ( po ros. i po polsku) „Czytelnia w Skierniewicach”.
50,–
785
208
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
790. NORWID Cyprian — Do Najświętrzej Panny
Marji Litanja. Londyn 1962. Czcionkami Drukarni
Waterlow & Sons, Dunstable and London. 25,5 cm,
s. [2], 48, 1 wielobarwna il. (wklejona).
Egz. nr 727. Obszerny (s. 3-27) szkic ks. Józefa
Jarzębowskiego „Maryjna poezja Cypriana Norwida”.
80,–
791. NORWID Cyprian Kamil — Pisma polityczne
i filozoficzne ; zebrał i ułożył Zenon Przesmycki
(Miriam) ; [wyd. i przedm. poprzedził Zbigniew
Zaniewicki]. Londyn 1957 Oficyna Poetów i Malarzy.
18 cm, s. XXXI, 255, [1], portr.
Kontynuacja „Wszystkich pism” C.K. Norwida
z okresu międzywojennego. Odtwarza z ocalałego
egzemplarza korektorskiego spalony w powstaniu warszawskim t. VII.
150,–
792. NORWID Cyprian Kamil — Satyry. Hanower
1946 Wydaw. Polsk. Zw. Wychodz. Przymus. 14,5 cm,
s. 16. Biblioteka „Kameny” — Hanower nr 3.
Zawiera 14 drobnych wierszy. Niewielki ślad
zalania na marginesach poza tekstem.
60,–
793. NOWACZYŃSKI Adolf — Cyganerya warszawska. Sztuka w czterech aktach. Warszawa —
Kraków 1912 Gebethner i Wolff — G. Gebethner.
21,5 cm, s. [4], 210. Opr. pł. wt., okł. brosz. zach.
Dramat obyczajowy, satyra na życie towarzyskie
Warszawy.
80,–
794. NOWACZYŃSKI Adolf — Góry z piasku.
Szkice literackie. Warszawa 1922 Nakł. Polskiego
Posterunku Wydawniczego „Placówka”. 23,5 cm,
s. 352.
Brak okł. tylnej. brosz. oryg. Na k. tyt. ślady usuwania napisów wł. Zawiera m. in. słynny esej „Skamander połyska, wiślaną świetlący się falą…”,
ponadto: O Polsce w Szekspirze, Armenia i Ormianie,
Joseph Conrad, Szkoła Krakowska, Wracają Lechici
nad Bałtyk i in.
60,–
795. NOWACZYŃSKI Adolf — Wielki Fryderyk.
Powieść dramatyczna. Pierwszy tysiąc. Warszawa-Kraków 1910 Nakł. Gebethnera i Wolffa, G. Gebethner
i Sp. 21 cm, s. VIII, 352. Opr. ppł. wt. złocone tyt. na
grzbiecie.
Pieczątki: „Ze zbioru Wojciecha Zakrzewskiego”.
Wyd. 1 najgłośniejszej, do dziś wystawianej opowieści
scenicznej znanego dramaturga i świetnego felietonisty.
80,–
796
796. NOWAKOWSKI Zygmunt — Lajkonik.
Rysunki i proj. obwoluty — Włodzimierz Bartoszewicz. Lwów-Warszawa [1938] Książnica Atlas. 21,5
cm, s. 166, [2], il.
20 rysunków i sygnowana obwoluta Wł. BARTOSZEWICZA (1899-1983), ucznia T. Pruszkowskiego
i współzałożyciela Szkoły Warszawskiej, także świetnego ilustratora. Ekslibris i napis wł. Stanisława Marczaka-Oborskiego. Zygmunt Nowakowski, na równi ze
Słonimskim, Boyem-Żeleńskim i Nowaczyńskim, jest
klasykiem XX-wiecznego felietonu. Wydanie pierwsze.
80,–
797. O’MONROY Richard (właśc. L’Isle de Falcon
de Saint-Geniès Richard de) Histoires tendres. Paris
(Paryż) 1895. Nakład Calmann Lévy, druk Chaix,
s. [4], 336, 17 cm, opr. psk. ze złoc. na grzbiecie,
brzegi k. prószone.
30 krótkich obrazków z życia Paryża schyłku XIX
w. Richard de L’Isle de Falcon de Saint-Geniès, piszący
pod pseudonimem Richard O’Monroy (1849-1916),
urodził się i zmarł w Paryżu, jest znanym powieściopisarzem i autorem francuskich nowel. Z Gypem
209
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
798
i L. Halévym jest jednym z najznakomitszych piewców
życia paryskiego ostatniej ćwierci XIX wieku. Po ukończeniu prestiżowej szkoły oficerskiej w Saint-Cyr
w 1870 r. wstępuje do wojska jako zawodowy oficer
i dochodzi do stopnia kapitana kawalerii, gdy spotyka
go dymisja w roku 1891. Pozwala mu to poświęcić się
całkowicie literaturze. Pisze felietony w La Vie parisienne i w Gil Blas będące paszkwilami na życie oficerów w armii, szkice z życia paryskiego, powieści
i liczne opowiadania i nowele. Całość jego twórczości
została zebrana w około 50 tomach. Jest również
autorem kilku wodewilów i jednoaktowych komedii.
Jego twórczość literacką cechuje żywość języka oraz
pogoda ducha, która nadal cieszy się uznaniem francuskojęzycznych czytelników. Blok książki nieco poluzowany, górna krawędź grzbietu naddarta. Stan
wewnętrzny dobry.
120,–
798. ORKAN Władysław [właść. SMRECZYŃSKI
Franciszek] — Lis. Ilustrował A. Oleś. Warszawa —
Kraków [1920] Nakł. Księg. J. Czerneckiego. Wykonano w Art. Litografii Fr. Zielińskiego. 22,5 x 30 cm,
s. 19. Opr. ppł., oryg. wyd.
210
Opowiadania dla dzieci z kolorowymi ilustr. Ostatnia s. naklejona wydawniczo na okł. Stan więcej niż
dobry.
150,–
799. [PAPI] Teresa Jadwiga — Świt. Powieść dla
młodzieży. Warszawa 1903 Nakład Redakcyi „Przyjaciela Dzieci”. 15,5 cm, s. [4], 115. Opr. pł. wyd.
z tłocz. na obu licach.
Minimalne odbarwienie, poza tym stan bardzo
dobry.
50,–
800. PŁOMIEŃSKI Jerzy Eugenjusz — Szukanie
współczesności. Studja i glossy literackie. Warszawa
1934 Nakł. Księgarni F. Hoesicka. 18 cm, s. 221, [3].
Ekslibris i napis wł. St. Marczaka-Oborskiego.
M. in. o „Pożegnaniu jesieni” St. I. Witkiewicza,
o Wacławie Berencie, Karolu Irzykowskim,
J. E. Skiwskim.
50,–
801. POE Edgar Allan — Nowele o miłości. Przełożył Gustaw Beylin. Ilustrował i zdobił Witold Gordon.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Warszawa-Kraków 1912 G. Centnerszwer i S-ka,
S. A. Krzyżanowski. 22 cm, s. [6], 110, [6], tabl. il.
[5]. Opr. płótno wt. , okł. oryginalna zachowana.
W tekście inicjały i finaliki w drzeworycie. Zawiera
6 opowiadań: „Eleonora”, „Ligeia”,”Morella”, „Berenice”, „Portret owalny” i „Spotkanie”. Świetny przykład wykwintnej książki ilustrowanej z początku
XX w.
120,–
802. POE Edgar Allan — Opowieści nadzwyczajne.
T. 1-2; przekład i słowo wstępne Bolesława Leśmiana.
Warszawa [1913] S. Orgelbranda Synowie. 18 cm,
s. XXIX, [3], 212, [1] s., k. tabl. [1] k. tabl, ilustr.;
247, [2], w 2 wol. Opr. pł. wyd. ozdobna.
Pieczęć: „Z Księgozbioru Haliny Luxemburg”. Seria
„Muzy”, t. 10. Biblioteka Literacko-Artystyczna pod
red. Jana Lorentowicza. Drobne przytarcia i przybrudzenia. Stan więcej niż dobry.
100,–
803. POECHE Izydor — Fałszywe proroki czyli
pogrom socyalistów we wsi Rozumowie. Prawdziwe
zdarzenie z naszych czasów opowiedział dla włościan,
ludu robotniczego i mieszczan były kierownik szkoły,
autor licznych dzieł naukowych, religijnych i ludowych. Poznań 1897 czcionkami i nakładem W.
Simona. 21 cm, s. 72, [2]. Opr. wt., okł. oryg. zachowane
Na k. tyt. uszczerbek (bez szkody dla tekstu). Jak
chłopi galicyjscy dali odpór socjalistom, „apostołom
niewiary, bezbożności i diabła” mącącym ich umysły.
100,–
804. POL Wincenty — Pieśni Janusza. Pierwsze ilustrowane wydanie. Zeszyt I: Historya szewca Jana
Kilińskiego, radnego m. Warszawy, pułkownika Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, szefa 26 Pułku Piechoty za czasów Kościuszki. Wydał własnym nakładem i staraniem syn autora. Lwów 1897 Wincenty
Pol. 25 cm, s. 25, k. tabl. [1]. Opr. ppł. wt.
Wierszowane dzieje Jana Kilińskiego (1750-1817).
90,–
805. POLSKA fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie. Pierwsze wydanie zbiorowe z podobiznami 8
drzeworytów opracował Karol BADECKI. Kraków
1948 Nakł. PAU. 20,5 cm, s. XXXVIII, 434, il. 8.
Brak tylnej okł. broszury oryg. Egz. nierozcięty.
Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Pisarzów
Polskich nr 88.
200,–
806. POLSKA satyra mieszczańska. Nowiny sowiźrzalskie. Pierwsze wydanie zbiorowe z podobiznami
13 drzeworytów opracował Karol BADECKI. Kraków
801
1950 PAU. 20,5 cm, s. XLVIII, 483, il. 13. Okł. broszury oryg. uszkodzone, reperowane; poza tym stan
bardzo dobry.
Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Pisarzów
Polskich. nr 91.
200,–
807. PRZEWODNIK Bibliograficzny. Miesięcznik
dla wydawców, księgarzy, antykwarzów jako też czytających i kupujących książki. Kraków 1901-1933 Wyd.
G. Gebethner i Sp.
R. 24-37: 1901-1914.
R. 1-3 (43-45): 1920-1922. Lwów 1922-1926.
Księgarnia Gubrynowicza i Syna; Książnica-Atlas.
R. 5-9 (47-51): 1924-1928.
R. 1-3 (52-56): 1929-1933. Lwów 1929-1933.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
wol. 19, opr. niejednolita, psk. z epoki ze złoc. tyt.
(2 wol.), pł., częściowo ze złoc. tyt. z epoki (14 wol.),
pł. współcz. (3 wol.).
(adl.) BIBLIOGRAFIA Polska : miesięcznik dla
wydawców, księgarzy, antykwarzy, jako też dla czytających i kupujących książki — 1914-1919. Red. odp.
Jan Czubek. Kraków 1915-1920 Akademia Umiejętności; Księgarnia G. Gebethnera i Sp., wol. 2, opr. pł.
(jeden ze złoc. tyt.).
211
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Periodyk założony w 1878 r. przez Władysława
Wisłockiego (1841-1900), którego edycja stanowiła
najważniejsze wydarzenie w dziejach polskiej bieżącej
bibliografii ogólnej. Redaktor był historykiem literatury, bibliotekarzem i bibliografem. Czasopismo ukazywało się co miesiąc przez 22 lata nakładem autora.
Notowało druki zwarte, czasopisma naukowe i popularnonaukowe, nuty, serie wydawnicze i tytuły tomów
podserii. Opisy dopełniane były adnotacjami o zawartości czasopism. Do bieżącego rejestru dodawano
roczny skorowidz alfabetyczny oraz uzupełnienia
i kronikę poświęconą informacjom z zakresu księgoznawstwa. Po jego śmierci „Przewodnik Bibliograficzny” przejęła Księgarnia Gebethnera i Spółki w Krakowie. Tym samym periodyk stał się bibliografią
łączącą cechy ogólnej bibliografii narodowej i księgarskiej. Ważne miejsce zajmowały w czasopiśmie ogłoszenia reklamujące druki Gebethnera, ale czasem też
za pośrednictwem „Przewodnika Bibliograficznego”
przeprowadzano poszukiwania antykwaryczne. Jego
kolejnymi redaktorami byli: Jan Ferdynand Świszczewski, Juliusz Gerter, Kornel Heckm, Jan Czubek. Bibliografię subsydiowała Akademia Umiejętności w Krakowie. Czasopismo wychodziło nieprzerwanie do
wybuchu wojny w 1914 roku. Po wybuchu wojny kontynuacją „Przewodnika Bibliograficznego” była bieżąca
„Bibliografia Polska” (1914-1919) redagowana przez
Jana Czubka. Wydawnictwo to było nadal związane
z firmą Gebethnera i Akademią Umiejętności i nawiązywało do koncepcji bibliografii Wisłockiego. W 1922
r. zainicjowano Serię II „Przewodnika Bibliograficznego” za rok 1920 i kontynuowano ją do 1928 r.
włącznie. Redaktorem tego rejestru był Władysław
Tadeusz Wisłocki (1887-1941), bratanek Władysława
Wisłockiego. Wskutek trudności finansowych i zerwania z Akademią Umiejętności roczniki 1922 i 1923
pozostały w formie manuskryptów.
Od 1924 r. „Przewodnik Bibliograficzny” był
wydawnictwem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
W tym czasie dodano dział artykułów. Ogłaszano
w nim rozprawy z historii książki, projekty prac bibliograficznych.
Tysiące stron bibliografii polskiej za przeszło
30 lat, w tym z okresu odrodzenia państwowości polskiej, w 21 woluminach.
Stan dobry i bardzo dobry.
1500,–
808. PRZYBYSZEWSKI Stanisław — Homo
sapiens. Na rozstaju. Po drodze. W Malstromie. Warszawa-Lwów-Poznań… 1923 Oddział Warszawski
Instytutu Literackiego „Lektor” Sp. z ogr. odp. 16 cm,
s. [8], 180; [4], 140, [4]; [4], 179, [5]. Współopr.
ppł., napisy na grzbiecie opr. złocone.
Wydanie zbiorowe dzieł Stanisława Przybyszewskiego.
212
„Głośna ta trylogia… rozsławiła niegdyś, nazwisko
genialnego polskiego autora w literaturze młodych
Niemiec”.
120,–
809. PRZYBYSZEWSKI Stanisław — Matka.
Dramat w IV aktach. Lwów-Warszawa MCMIII
[1903] Nakł. Księgarni Polskiej B. Połonieckiego;
E. Wende i Spółka. 20,2 cm, s. 75, [1]. Napisy i pieczątki wł., m. in. „K. Ostrowski / Księgarnia, Skład
nut i Prenumerata pism/ Odessa”. Wydanie pierwsze.
60,–
810. QUINCEY Thomas de. The collected writings
of … New and enlarged edition, vol I-14. Edinburgh
1889-1890. Adam and Charles Black. 18 cm, s.
XXVII, [1], 416, [4], tabl. ilustr. 1, rys. w tekście; VI,
454, [2], tabl. ilustr. 1, rys. w tekście; VI, 474, [2],
tabl. ilustr. 1, rys. w tekście; [6], 439, [1], tabl. ilustr.
1, rys. w tekście; [6], 416, tabl. ilustr. 1, rys.
w tekście; [6], 447, [1], rys. w tekście; [8], 456; [6],
451, [1], tabl. ilustr. 1; VII, [1], 444, 1 rys. w tekście;
VIII, 455. [1]; VI, 474, [2]; [6], 467, [5]; VI, 448;
[2], VI, 447, [1]; opr. pł. wyd. ze złoc. na grzbiecie.
Kompletna edycja dzieł Thomasa de Quinceya (ur.
15 VIII 1785, zm. 8 XII 1859) — angielskiego pisarza
oraz myśliciela epoki romantyzmu. Był głównym
twórcą eseju w literaturze XIX-wiecznej. Stał się znany
głównie za sprawą dzieła Wyznania angielskiego opiumisty (1822), na które składają się dywagacje, wrażenia i intelektualne wywody autora systematycznie
poddającego się działaniu narkotyku. Książka stanowi
dziś cenne źródło wiedzy o wrażliwości narkotycznej
romantyków oraz ciekawy kontekst (także poprzez
liczne nawiązania późniejszych twórców) dekadentyzmu. Quincey pisał również eseje z zakresu literatury
i filozofii — m.in. O morderstwie jako jednej ze sztuk
pięknych, czy wstęp do wydań poezji tzw. poetów
jezior. Jego dzieła zawsze cechowały się erudycją, lekkością języka, bogactwem odniesień literackich i kulturowych. Twórczością Quinceya inspirowali się tacy
autorzy jak m.in. Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire,
Fitz Hugh Ludlow, Jorge Luis Borges, Joris-Karl Huysmans, a w muzyce — Hector Berlioz. W Polsce
poetą, którego inspirowały pisma de Quinceya, był
Juliusz Słowacki.
Grzbiety lekko spłowiałe, odbarwiona tylna okł.
t. X; poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie
w komplecie.
1400,–
811. [RACINE Louis] — Zbawienie. Poema
Ludwika Rasyna. Przeł. z franc. przez J. N. Zglinickiego. Warszawa 1821 Zawadzki i Węcki. 18 cm,
s. [4], 80. Opr. karton współcz.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Na k. tyt. pieczęcie i dedykacja z XIX w. Przekład
słynnego XVIII w. poety francuskiego.
60,–
812. [RAUPACH Ernest] — Robert Diabeł. Dramat
… Przełożony na język polski przez Seweryna Goszczyńskiego. Warszawa 1867 Nakł. Księgarni Józefa
Kaufmana. 20,5 cm, s. VIII, 168. Opr. psk z epoki.
Sztuka zmarłego w 1852 r. niemieckiego autora
postromantycznego o księciu normandzkim z XI w.
słynącym z okrucieństwa i bezwzględności. Przekład
dość zindywidualizowany.
Drobne zbrązowienia, poza tym stan bardzo dobry.
90,–
813. REICH Wilhelm, Dr. — Die Funktion des
Orgasmus. Zur Psychopatologie und zur Soziologie des
Geschlechtslebens. Leipzig /Wien /Zürich 1927 Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Z serii: Neue
Arbeiten zür ärtzlichen Psychoanalyse Herausgegeben
von Prof. Dr. Sigm. Freud Nr. VI. 22,5 cm; s. 206 [1].
Opr. wydawnicza, pł. z tłoczonymi napisami.
Wydanie pierwsze klasycznej pracy współpracownika Freuda, późniejszego twórcy teorii o represywności seksualnej jako źródle zapatrywań totalitarnych.
Na k. tyt. ołówkiem „L. Ogonowski”.
480,–
814. ROSTWOROWSKI Karol Hubert — Czerwony marsz. Kraków 1936 Skł. gł. Gebethner i Wolff.
26 cm, s. 54.
Wydanie pierwsze. Dramat o rewolucji francuskiej
1789 r. Druk czarno-czerwony. Blok poluzowany. Stan
dobry.
50,–
815
815. ROSTWOROWSKI Karol Hubert — Straszne
dzieci. Bajka w trzech aktach. Warszawa 1922 Towarzystwo Wydawnicze. 21,5 cm, s. 114, tabl. il. [4].
Ilustracje na osobnych tablicach oraz projekt
okładki są dziełem Józefa MEHOFFERA (18691946). Wydanie pierwsze.
160,–
816. ROSTWOROWSKI Karol Hubert — Tandeta.
Kraków [1901] nakł. autora. Drukarnia UJ. 18,5 cm,
s. 84, [4].
Okładka sygnowana „JM” — Józef MEHOFFER. Ekslibris i napisy wł. Stanisława Marczaka-Oborskiego. Tom wierszy autora „Kaliguli”. Wydanie
pierwsze.
80,–
816
213
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
820
821
817. RYCHARSKI Lucyan Tomasz — Literatura
polska w historyczno-krytycznym zarysie. Podług
gruntownych badań napisał… Tom I (Część estetyczna
— Dzieje literatury od najdawniejszych czasów do
epoki Jezuickiej włącznie). Kraków 1868 Nakł. i własność Księgarni J. Himmelblaua. 21,5 cm, s. XIII, [3],
319. Opr. pł. z epoki, tłocz., napisy złoc., literowy
superekslibris: „A. M.” na licu okładki.
90,–
818. RYDEL Lucyan — Na zawsze. Dramat w 4.
aktach. Kraków MCMIII [1903] Nakładem Księgarni
D. E. Friedleina. Druk. Literacka w Krakowie. Litografia w tekście i okładka rys. A.S. Procajłowicza. Litografia w Zakładzie Pruszyńskiego. 22,5 cm; s. nlb. 8,
136, tablice [4] z litografiami. Wydanie pierwsze.
Piękna książka secesyjna, w bardzo dobrym stanie.
Antoni Procajłowicz (1876-1949), grafik, malarz, projektant, uczeń Stanisławskiego, Malczewskiego
i Wyczółkowskiego w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Współzałożyciel Towarzystwa Polska Sztuka
Stosowana, z którym wystawiał. Jego prace ilustratorskie m.in. ilustracje do „ Na zawsze”, otrzymały medal
na wystawie krakowskiej w 1905 roku.
300,–
214
819. RYDEL Lucyan — Poezye. Z rysunkami Stanisława Wyspiańskiego. Nakł. Księg. D.E. Friedleina.
Warszawa 1901 E. Wende i Sp. 16,5 x 9,5 cm, s. 148,
[6], k. tabl. portr., rysunki. Opr. pł.
Pieczęcie własnościowe (m.in. „Biblioteka „Koła”
w Paryżu”). Poezje młodopolskie.
80,–
820. [SIENKIEWICZ Henryk] ALBUM jubileuszowe Henryka Sienkiewicza. Główniejsze sceny
i postacie z powieści i nowel Sienkiewicza w 21 illustracyach ... Wyd. 3. Warszawa [1913] Gebethner
i Wolff. 32,5 cm, , s. [8], 100, [4], k. tabl. 21 (heliograwiury). Opr. wt. plast.
Album 21 rycin wedle rysunków i obrazów Józefa
Brandta, Józefa Chełmońskiego, Henryka Siemiradzkiego, Piotra Stachiewicza i innych, inspirowanych
sienkiewiczowskimi bohaterami poszczególnych
utworów. Każdej rycinie towarzyszy fragment prozy
tego autora. Ponadto portret pisarza podług Kazimierza Pochwalskiego.
Drobne ślady zalania na obrzeżach heliograwiur.
Poza tym stan bardzo dobry.
100,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
821. SIENKIEWICZ Henryk. Quo vadis? Roman
néronien. Traduction nouvelle et complète par Halpérine-Kaminsky. T. 1-3 (w 1 wol.). Paryż 1901-1904.
Wyd. Ernest Flammarion. Druk Lahure, Paryż, s. 291,
[1]; 235, [1]; 326, [2], tabl. ryc. 53 (w tym 10 rozkł.,
na podstawie rys. Jana Styki) oraz 125 drzeworytów
wg Jana Styki w tekście, 33,5 cm, opr. wydawnicza
skóra ze złoceniami i z tłocz, na grzbiecie i licu, górne
obcięcie k. złoc.
Edycja luksusowa. Jak świadczy ekslibris, egz.
pochodzi z francuskiej, magnackiej biblioteki. Najpiękniejsze francuskie wydanie powieści polskiego
noblisty, łączące w sobie wielkość pisarską Sienkiewicza z kunsztem artystycznym Jana Styki. Cykl
ilustracji do tego wydania powstał w związku z ogromnym rozgłosem, jaki przyniósł Styce pokazany na
Wystawie Światowej w Paryżu obraz „Męczeństwo
chrześcijan w cyrku Nerona”. Wtedy to znany paryski
wydawca E. Flammarion zamówił u artysty sto kilkadziesiąt rysunków do „Quo vadis”, i w ciągu kilku lat
powstało monumentalne, luksusowe dzieło, które przyniosło chlubę edytorowi i ilustratorowi. Koszt niniejszego wydawnictwa przekroczył rekordową jak na owe
czasy sumę 100 000 franków. Cały nakład, mimo wysokiej ceny egzemplarza (250 franków w złocie wersja
luksusowa, 75 franków wersja podstawowa) został
w bardzo krótkim czasie rozprzedany (por. Czesław
Czapliński, Saga rodu Styków, Nowy Jork 1988, s. 34).
Drobne zadrapania skóry opr., głównie przy krawędziach. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
1900,–
822
823
822. SIEROSZEWSKI Wacław — Wilk żelazny.
Opowieść z końca bronzowego wieku. Z 14 rycinami
i winietą okładkową Jana Rembowskiego. Wyd.2.
Lwów [1930] Wydawnictwo Polskie. 25 cm, s. [4],
192, [1] s., k. tabl. ilustr. 13. Opr. pł. wyd.
Jeden z najbardziej znanych utworów literackich
Wacława Sieroszewskiego przeznaczony dla młodzieży.
Otarcia krawędzi grzbietu.
120,–
823. SKAMANDER. Miesięcznik Poetycki. R. IX:
lipiec 1935. Red. Mieczysław Grydzewski. Wyd.
Antoni Borman i Mieczysław Grydzewski. 25,5 cm,
s. [2], 243-320, s. tabl. [8]. Opr. karton. wyd.
Numer zawiera m.in. wiersze Józefa Łobodowskiego, Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, fragment
sztuki „Murzyn warszawski” A. Słonimskiego oraz
pierwszy opublikowany fragment [początkowy] powieści „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, w redakcji
odmiennej niż w wydaniu książkowym (wydanie
książkowe w 1937 r.). Okł. Irena Kuczborska. Rys.
Feliks Topolski. Reprodukcje 12 fotografii
Levitt-Hima.
100,–
215
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
824. [SŁOWACKI Juliusz] Juliusz Słowacki 18091849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. London 1951
The Polish Research Centre Ltd. 24 cm, s.448, ilustr.
Opr. pł. wyd.
Wśród autorów m.in. Maria Danilewiczowa, Władysław Folkierski, Stanisław Kościałkowski. Wacław
Lednicki, Zygmunt Nowakowski, Jerzy Pietrkiewicz,
Stanisław Stroński.
120,–
825. STAFF Leopold — Mistrz Twardowski. Pięć
śpiewów o czynie. Lwów 1903 Nakł. Księgarni Polskiej
(B. Połonieckiego). 28 cm, s. 204, [1], ilustr. Opr. pł.
wyd.
Ozdobiono rys. Edwarda Okunia. Poemat.
Grzbiet oderwany, okł. luźne. Wewnątrz na ogół
czysty egz.
100,–
826. SYNORADZKI Michał — Lwy morskie. Opowieść żeglarska według Jakuba Fenimora Coopera.
Oprac. … Warszawa 1905 Nakład Redakcyi „Przyjaciela Dzieci”. 15,5 cm, s. [4], 236. Opr. pł. wyd.
z tłocz. na obu licach.
Lekkie otarcia.
60,–
827. ŚWIAT Dramatyczny. Pismo czasowe poświęcone teatrowi, literaturze i modzie. T. 1-2. Warszawa
1839 Nakł. Wydawcy. W Litogr. Franciszka Schustera.
22,5 cm, k. tyt. (litografia), s. 283., k. tabl. 3 (litografie); k. tyt, 233, [5]. Opr. psk z epoki.
Pismo ukazywało się od 1838 (do 1840) z podtytułem „Dziennik poświęcony teatrowi, jego kronice,
literaturze, historyi, żywotom, powieściom, humorystyce, nauce i zabawie” pod red. Wojciecha Szymanowskiego. Wymieniony powyżej podtyt. pojawił się
tutaj w t. 1, poszycie 1 w 1839 r. na litografowanej
karcie z aktorkami teatrów warszawskich. T. 2 za rok
1839 podaje już tytuł „Świat Dramatyczny. Pismo
czasowe”. Zawiera wiadomości teatralne ze świata
i z Polski. W t. 1 trzy portrety aktorów warszawskich:
Jan Jasiński (1805-1879), artysta dramatyczny
i Alojzy Żółkowski (1814-1889) oraz tancerka Eugenia
Krejs w litografii Banku Polskiego podług rys. Gepnera
i J. Głowackiego.
Opr . podniszczona i grzbiet pęknięty. Wewnątrz
czysty egz.
180,–
828. TAGORE Rabindranath — Poczta. Odtworzył
Jan Stur. Lwów 1922 Wyd. „Monsalwat”. 30 cm,
s. 48. Dramat o małym chłopcu, który mimo ciężkiej
choroby potrafi znaleźć piękno w otaczającym świecie
i zaskarbia sobie przyjaźń otaczających go ludzi.
216
Utwór ten docenił Janusz Korczak, który w obliczu
wojny i zbliżającej się śmierci wystawił tę sztukę w sierocińcu w gettcie.
Zażółcenia, okł. nieco zagniecione. Wewnątrz
czysty egz.
100,–
829. TARNOWSKI Stanisław — Historya literatury polskiej. T. 1-5. Wyd. 2 przejrz. i dopełnione.
Warszawa 1906 Gebethner i Wolff. 22,5 cm, s. X,
447; 504; 612; 478; 556. Opr. ppł. z epoki, jednolita
ze złoc. tyt. na grzbiecie. Tom I obejmuje wiek XVI,
t. 2 — XVII, t. 3 — XVIII, t. 4 — XIX (do 1830);
t. V — lata 1831-1850 XIX w. Brak 2 części tomu V
obejmującego dalsze części XIX w.
Dzieło arystokraty, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezesa Polskiej Akademii
Umiejętności, znawcy polskiego Odrodzenia i romantyzmu. Stanowi pionierską prezentację historii kultury
duchowej. Nacechowane rezerwą wobec pozytywizmu,
krytykowane za brak zrozumienia literatury
najnowszej.
W t. 1-2 wycięte (podklejone) okienka na kartach
tyt. po znakach własnościowych. Poza tym stan
bardzo dobry.
500,–
830. TRETIAK Andrzej — Lord Byron. Poznań
[ok. 1930] Wydawnictwo Polskie (R. Wegner). 23 cm,
s. [6], 395, [5], tabl. il. [16]. Opr. pł. wydawnicze ze
złoc. i szyldzikiem.
Stan bardzo dobry.
60,–
831. TRIPPLIN Aniela — Szaleniec. Nowella. Napisała… Kraków 1889 Nakł. dwutygodnika illustrowanego „Świat”. 18 cm, s. 203. Opr. ppł. wt.
Pieczątki herald. „Biblioteka Nowina Konopków’’.
60,–
832. TROCZYŃSKI Konstanty — Od formizmu do
moralizmu. Szkice literackie. Poznań 1935 Jan Jackowski. Księgarnia Uniwersytecka. 20 cm, s. 86 [2].
M.in. o „Pałubie” Karola Irzykowskiego, o estetyce
reportażu, o sztuce jako wartości moralnej.
50,–
833. WASILEWSKI Zygmunt — Od romantyków
do Kasprowicza. Studja i szkice literackie. Lwów 1907
Nakł. Tow. Wyd. 18 cm, s. 474, [1]. Opr. pł. wyd.
z tłocz. złotem napisami i zdobnikami na licu, górna
krawędź obcięcia złoc.
Dedykacje dla uczennicy szkoły średniej z 1909 r.
na k. przedtyt. Szkice literackie dotyczące Seweryna
Goszczyńskiego, Juliusza Słowackiego, Adolfa Dygasiń-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
skiego, Lucjana Rydla, Tadeusza Rittnera, Stanisława
Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego, Kazimierza
Przerwa-Tetmajera i Jana Kasprowicza.
Stan więcej niż dobry.
100,–
834. WASYLEWSKI Stanisław — Na dworze Króla
Stasia. Lwów-Kraków 1919 Nakł. Wydawnictwa Polskiego. Okł. rys. Kamila Mackiewicza, karta tyt. rys.
Władysława Witwickiego, inicjały i przerywniki
w teście Stanisława Matusiaka. Wydanie pierwsze
[1-6 tysiąc]. 20 cm, s. [8], 262, tabl. il.[16]. Opr. wt.
pł., okł. oryg. sygnowana „Kamil Mackiewicz 1918”
zachowana.
60,–
835. WEGNER Stanisław — Skarby rozumu
i serca. Myśli i zdania wyjęte z naszych pisarzy
zebrał… Poznań 1884 Nakł. i drukiem F. Chocieszyńskiego. 18,5 cm, s. [4], 208. Opr. wydawnicza, pł. tłoczone, złocone napisy na grzbiecie i licu.
Napis wł. „Rozalia Wesołowska”. Rdzawe plamki
na kilkunastu kartach. Stan więcej niż dobry.
90,–
836. WEYSSENHOFF Józef — Hetmani. Powieść
współczesna. (Bibljoteka Autorów Polskich). Poznań
[1930] 19,5 cm, s. 287, [1] (inseraty). Opr. pł. wyd.
z tłocz. i ze złoc. na grzbiecie i licu (buławy hetmańskie), kolor. okł. brosz. Okł. rys. T. Rożankowski.
Powieść polityczna z 1911 r. napisana w formie dziennika, skierowana przeciwko rewolucji 1905-1906.
Stan bardzo dobry.
100,–
837. WEYSSENHOFF Józef — Narodziny działacza. Przez … (Dni Polityczne. Serya I). Warszawa
1906 Nakł. Gebethnera i Wolffa. 19 cm, [4], 176
s., opr. psk z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie
i suchym wytłokiem na licu: „Cieląż”.
Pieczęć tuszowa: „”Oprawa Izy z Puzynów Rylskiej”. Egz. z biblioteki dworskiej w Cielążu koło
Sokala stanowiącej od 1905 majątek posagowy
Izabeli ze Ścibor Rylskich hrabiny Leopoldowej
836
834
217
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
839
Koziebrodzkiej. Jej matka Izabela z kniaziów
Puzynów Władysławowa Ścibor-Rylska (1857-1927)
była pomysłodawczynią niniejszej oprawy, zapewne
jednej z wielu spośród książek przeznaczonych do
biblioteki córki.
Otarcia i odbarwienia okleiny papierowej części
opr. Poza tym stan bardzo dobry. Rzadko spotykany
egz. z galicyjskiej biblioteki dworskiej.
240,–
838. WEYSSENHOFF Józef — Za błękitami. Z illustracyami K. Gorskiego. Warszawa 1903 Nakład Gebethnera i Wolffa. 15 cm, s. [6], 162, liczne ilustr.
w ramach paginacji. Opr. pł. wyd. tłocz. złotem na
grzbiecie i licu, górne obcięcie kart złocone.
Poezje. Stan więcej niż dobry.
90,–
839. WIELKA Literatura Powszechna pod redakcją Dra Stanisława Lama. T. 1-6 (w 7 wol.). Warszawa 1930-1933 Nakładem Księgarni Trzaski, Everta
i Michalskiego. 27,5 cm, s. X, 831, [1], tabl. ilustr. 13,
liczne ilustr. w tekście; VIII, 682, tabl. ilustr. 27,
218
liczne ilustr. w tekście; [4], 683-1248, tabl. ilustr. 1,
liczne ilustr. w tekście; XI, [1], 846, tabl. ilustr.42,
liczne ilustr. w tekście; VIII, 800, tabl. ilustr. 71,
liczne ilustr. w tekście; [6], 1044; [6], 904. Opr. wyd.
płsk. ze złoc. na grzbiecie i szyldzikami ze złoc. tyt.
Obejmuje: t. 1 literatury orientalne i klasyczne;
t. 2 literatura średniowieczna łacińska i literatury
romańskie [2 woluminy]; t. 3: literatury celtyckie
i germańskie, krajów bałtyckich i Węgier; t. 4: literatury słowiańskie, bizantyjska i nowogrecka; t. 5-6
antologia tekstów omawianych literatur (chińska,
japońska, indyjska, sumero-akkadzka, babilońska i asyryjska, egipska, starohebrajska, żydowska, arabska,
perska, turecka, grecka, rzymska, łacińska wieków
średnich, włoska, staro- i nowoprowancka, francuska,
hiszpańska, portugalska, rumuńska, celtyckie, angielska, północno-amerykańska, australijska, niemiecka,
islandzka, norweska, szwedzka, duńska, holenderska
i flamandzka, fińska, estońska, łotewska, litewska,
węgierska, rosyjska, ukraińska, białoruska, czeska,
słowacka, łużycka, jugosłowiańska, bułgarska, bizantyńska, nowogrecka).
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Obszerne i syntetyczne zarazem omówienie literatury powszechnej w języku polskim, której edycja nie
ma dotąd równych. Oprawa luksusowa, specjalnie
opracowana dla serii znakomitych monografii, do
których zaliczają się również Wielka Historia
Powszechna, Wielka Geografia Powszechna czy też
Polska, jej Dzieje i Kultura edycji Wydawnictwa
Trzaski, Everta i Michalskiego, przeznaczonych do
reprezentacyjnych bibliotek i gabinetów. Niewielkie
obtarcia krawędzi grzbietów, narożników oraz
zewnętrznych okł.
Stan więcej niż dobry.
1800,–
840. WITTLIN Tadeusz — Ostatnia cyganeria.
Obrazy i rysunki Feliksa Topolskiego. Londyn 1974
Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej. 18,5 cm,
s. 376, s. tabl. [6], k. tabl. 6 (2 rozkł.). Opr. ppł.,
przednia okł. brosz. zach. (naklejona).
Z dedykacją autora dla Antoniego „Kazika” Marianowicza, Waszyngton październik 1984. Zbiór barwnych wspomnień i anegdot o środowisku literackoartystycznym międzywojennej Warszawy, a zwłaszcza
o ludziach skupionych wokół „Cyrulika Warszawskiego”. Niepowtarzalny klimat obyczajowy Warszawy
tamtych lat, sylwetki poetów, pisarzy i artystów (m.in.
Tadeusz Breza, Julian Tuwim, Aleksander Maliszewski,
Kazimierz Wierzyński, Wiech, Janusz Minkiewicz,
Marian Hemar, Jerzy Paczkowski, Kazimierz Rudzki,
Adolf Dymsza, Feliks Topolski, Zbigniew Uniłowski,
Światopełk Karpiński, Zuzanna Glinczanka).
Stan dobry.
60,–
842
841. ZAHAJKIEWICZ Szczęsny — Powinszowania
dla dzieci i młodzieży. Złoczów [ok. 1913] Nakładem
Księgarni Wilhelma Zukerkandla. 15 x 9,5 cm,
s. 47, [1].
Zbiór wierszowanych powinszowań.
Pieczęć na k. tyt. Brak grzbietu, luźne składki.
60,–
842. [ZAPAŁOWICZ W.] — Polska zagroda. [ilustr.
A.(ndrzej) Oleś]. [Wyd. 2. Kraków? 1919 B.w.].
30 x 23 cm, s. [2], 20, ilustr. Opr. ppł. oryg. wyd.
Z dedykacją autorów dla M. Olesiowej. Karta tyt.
uzupełniona. Wiersze dla dzieci z kolorowymi ilustr.
Okł. nieco przetarte. Poza tym stan dobry.
100,–
219
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
843
845
843. [ZAPOLSKA Gabriela] MASKOFF Józef
[pseud.] — Jesiennym wieczorem. Obraz sceniczny
w 1 akcie. Lwów 1905 Polskie Tow. Nakładowe.
19 cm, s. 31.
Pierwodruk. Ekslibris Stanisława MarczakaOborskiego.
80,–
844. ZECHENTER Witold — Basia z puszystym
ogonkiem. Wyd. 2. Warszawa — Kraków [ok. 1948]
Wyd. Bronislawa S. Szczepskiego. 13,8 x 19,5 cm, s.
[12], ilustr. kolor. Opr. karton wyd.
Bajka wierszowana dla dzieci.
60,–
845. [ZIELONY BALONIK] — Kabaret Szalony.
Piosenki Zielonego Balonika. Napisał Edward LESZCZYŃSKI. Winieta Witolda WOJTKIEWICZA.
Kraków 1908 nakł. autora. Z drukarni Aleks. Rippera.
17 cm, s. 77, [3]. Brosz. oryg. z rysunkiem Witolda
Wojtkiewicza zachowana; drobne ubytki grzbietu okł.
Na tylnej okł. drzeworytniczy sygnet drukarni A.
Rippera. Rzadkie.
120,–
220
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
846. ZŁOTE OGNIWA. Organ Samorządu Szkolnego Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Warszawa Piusa XI 24. Red. H. Tatar-Zagórska. Red. odp.
Irena Gutschówna. Rok 1937 [nr] I. 28 cm, s. 16, fot.
4, rys.
Zawiera wiersze, szkice literackie, recenzje, ponadto
działy „Kącik harcerski” i „Z życia szkolnego”. Dołączony nekrolog Jadwigi Reutt, wieloletniej dyrektorki
szkoły /zm. 19 II 1972/.
Brak fot. na okładce. Egz. reperowany [podklejone
przecięcia u dołu egzemplarza, bez szkody dla tekstu.
180,–
847. ŻEROMSKI Stefan. Powieść o udałym Walgierzu. Napisał … Warszawa — Kraków 1906. Nakładem
Redakcyi „Chimery”. Gebethner i Wolff, 67, [1], 25
cm, opr. brosz. wyd.
Wydawnictwo ukazało się jako odbitka
z „Chimery” w zakładach Towarzystwa Akcyjnego
S. Orgelbranda Synów w Warszawie z dwoma frontispisami: Widok Tyńca i Tyniec w płomieniach
w rysunku Jana Stanisławskiego; inicjały w tekście
Franciszka Wojtali. Zabrudzenia i postrzępienia okładzin brosz. wyd. (do oprawy). Stan wewnętrzny dobry.
60,–
849. ŻUŁAWSKI Jerzy — Dyktator. Prolog i cztery
akty z krwawych dni 1863 r. Wyd. 2 (trzeci i czwarty
tysiąc). Lwów 1907 Nakł. Księgarni H. Altenberga.
19 cm, s. [8], 311, [5]. Opr. wydawnicza pł. tłocz.
złoc. na licu, szyldzik.
Sztuka o Langiewiczu. Przykład książki ze staranną
secesyjną typografią i piękną oprawą.
100,–
850. ŻUŁAWSKI Jerzy — Gra. Tryptyk sceniczny.
Wydanie drugie (trzeci i czwarty tysiąc). Lwów 1912
Nakł. Towarzystwa Wydawniczego. 19 cm, s. [6], 193,
[3]. Opr. wydawnicza, tekt. tłocz., złocenia na licu
okł. Secesyjne typografia i okładka.
60,–
851. ŻUŁAWSKI Jerzy — Ijola. Dramat w czterech
aktach z czasów średniowiecza. Lwów 1905 Nakł.
Księgarni Narodowej. 23 cm, s. [4], 234, [1]. Opr. pł.
z epoki z tłocz. napisem na licu, przednia okł. brosz.
zach., górna krawędź grzbietu złoc. Wyd. 1.
Suchy wytłok na tylniej okł.: „Introligator W. Kwaśniewicz, Lwów”.
Dramat historyczny wydany po raz pierwszy tuż
po premierze scenicznej we Lwowie 6 III 1905 r.
80,–
848. ŻEROMSKI Stefan — Wisła. Warszawa-Kraków 1918 Towarzystwo Wydawnicze. 14 cm, s. 71.
Opr. pł., napisy złoc.
Wydanie pierwsze. Pół roku przed końcem wielkiej wojny Żeromski przewidywał: „Na Placu Saskim…
wolny lud strąci dzwonnicę, która Polsce wieczną
niewolę wydzwaniać miała i zetnie złote kopuły
cerkwi… Kadłub cerkiewny, dzieło artyzmu, zdobiony
cennemi Wasniecowa freskami, zostać powinien, gdyż
nie popełnia Polak barbarzyństwa”.
80,–
221
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
863
222
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Sztuka
852. AIGNER Chrystian Piotr — Budowy kościołów. Cz. 1 zamykaiąca cztery Proiekta Kościołów Parafialnych różney wielkości w dziewięciu Tablicach przez
… wydane. Warszawa 1825 w Druk. Józefa Węckiego.
45 cm, s. [4], 14, k. tabl. IX (litografie). Opr. karton
wyd. z epoki.
Cztery projekty prostych, klasycystycznych kościołów rozrysowanych na 9 tablicach przez Piotra
Aignera (1756-1841), architekta okresu dojrzałego
klasycyzmu, generalnego budowniczego rządowego
Królestwa Polskiego, członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk oraz Rzymskiej
Akademii Św. Łukasza Umiejętności i Sztuk Pięknych,
protegowanego i długoletniego współpracownika Stanisława Kostki Potockiego. Aigner był autorem fasady
kościoła św. Anny w Warszawie, przebudowy Pałacu
Namiestnikowskiego oraz licznych innych gmachów
publicznych.
Rzadkie.
500,–
853. BABCOCK Robert G.; SOSOWER, Mark L.
Learning from the Greeks: an Exhibition commemorating the five-hundredth anniversary of the founding of
the Aldine Press. New Haven, Connecticut, 1994.
Beinecke Rare Book and Manuscript Library, s. [8],
83, [5], (trzy załączniki luzem na końcu), liczne ilustr.
w tekście, opr. brosz. wyd.
Katalog wystawy w Beinecke Library w 1994 r.,
rzadkich greckich rękopisów i wczesnych renesansowych druków aldyńskich z greckimi czcionkami.
Pierwsze drukarnie dzieł greckich założył
w Wenecji Aldus Manutius; używał sygnetu drukarskiego z wizerunkiem kotwicy wokół której był owinięty delfin.
Ważny katalog pozwalający na rozpoznanie i datowanie m. in. wczesnych druków greckich renesansowej
Italii. Stan bardzo dobry.
200,–
855. BEREZOWSKA Maja (1898-1978 ) —
„Portret Csato”, piórko, tusz, 21 x 30 cm, na odwrocie, ołówkiem, skreślony dwuwiersz: „Artur M. Swinarski/ Rekompensata/ Położyła aktorka sztukę
wieczorem/ więc się w nocy położyła z jej autorem”.
Poniżej, długopisem: „ Portret Csato/ album II/ Sztaudynger/ A ja nie Plato/ a ja na to, jak na lato /jak
Csato ( portret Csato )”.
Edward Csato ( 1920-1968 ) krytyk i historyk
teatru, w latach 1952-1968 red. naczelny czasopisma
„Teatr”.
1500
856. [BÜRKNER] Bilder aus dem Familienleben in
vierzehn Original-Radierungen von H. Bürkner; text
von Franz Bonn. Leipzig [ok. 1874] Alphons Dürr.
29,5 x 36,8 cm, k. [1], 14, k. tyt. (akwaforta),
k. tabl. [14] (akwaforty). Opr. pł. wt., zachowane
oryg. okł. wewnętrzne wcześniej opr. ze znakiem introligatorskim (Hugo Nitsch / Kunstgewerbliche / Buchbinderei / Danzig).
Obrazki z życia familijnego, wierszowane, w akwaforcie przedstawiające sceny rodzajowe z dziećmi,
przeważnie podczas zabawy czy życia codziennego
w rodzinie.
Hugo Bürkner (1818-1897), grafik, ilustrator
i sztycharz, jeden z wybitniejszych przedstawicieli
drezdeńskiej szkoły rytowniczej.
Karta tyt. z 6 scenami i 2 winietami. Karty luzem,
czyste i w stanie bardzo dobrym.
1200,–
856
854. BEITRÄGE zu den europäischen Bezügen der
Kunst in Russland. Hrsg. von Hans Rothe. Giessen
1979 Wilhelm Schmitz. 24 cm, s. VIII, 194, ilustr.
(Schriften des Komitees der Bundesrepublik
Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien).
Dotyczy artystów rosyjskich działających w Niemczech
i we Włoszech oraz artystów niemieckich w Rosji
w XIX/XX w. wraz ze spisem tychże.
100,–
223
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
855
857. BURGMEIN J. — Le livre des sérénades.
15 morceaux caractéristiques pour piano à 4 mains.
Poésies par Paul Solanges. Illustrations par A. Edel.
Paris [1900] Editions Ricordi. 20,5 x 28,5 cm, s. 171,
[2], tabl. ryc. w ramach paginacji [12] (chromolitografie), nuty, ilustr., winiety. Opr. welur wiśniowy
z mosiężną aplikacją na licu z kompozycją o motywie
roślinnym z wachlarzem i wygrawerowanym monogramem „F.L. 15 / I / 1901”.
Księga serenad zawierająca 15 melodii przeznaczonych na pianino na 4 ręce. Poezje Paul Solanges, ilustrował A. Edel. Barwne chromolitografie ilustrujące
poezje dołączone do tekstu serenad z motywami wielokulturowymi (angielskie, arabskie, chińskie, francuskie, hiszpańskie, indyjskie, neapolitańskie, niemieckie,
rosyjskie, węgierskie i włoskie). Dedykowane
F. Lisztowi.
Stan bardzo dobry.
600,–
224
857
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
858. CYBULSKA Maja Elżbieta — Rozmowy ze
Stanisławem Gliwą. Londyn 1990 Pol. Fund. Kulturalna. 22 cm, s. 202, [3], ilustr. Stanisław Gliwa
(1910-1986), wybitny artysta-drukarz, ceniony linorytnik, właściciel wydawnictwa „Officina Typographica”. Praca obejmuje m.in.: Kalendarium życia i prac
Stanisława Gliwy — twórcy pięknodruków. Wojna —
niewola (Zapiski Stanisława Gliwy) [dot. faktów
biogr.]. Rozmowy ze Stanisławem Gliwą [nagrane
w sierpniu i wrześniu 1958; dot. m.in. własnej działalności typograficznej, działalności Oficyny Stanisława
Gliwy oraz kontaktów z Melchiorem Wańkowiczem].
Korespondencja autorów ze Stanisławem Gliwą [listy
od i do pisarzy: Wawrzyniec Czereśniewski; Wacław
Iwaniuk; Aleksander Janta-Połczyński; Jan Rostworowski; Melchior Wańkowicz; Stefania Zahorska; Anna
Frajlich; Bronisław Przyłuski).
50,–
859. DAUN Berthold — Veit Stoss von … (Liebhaber-Ausgaben; Künstler-Monographien ; 81; Monographien zur Weltgeschichte). Bielefeld, Leipzig 1906 Velhagen & Klasing. 26 cm, s. [4], 94, 100 ilustr. Opr.
wyd. ozdobna w oryg. bibułce i pudełku.
Monografia norymberskiego artysty Wita Stwosza
(1447?-1533), działającego w Krakowie. Stan bardzo
dobry.
80,–
860. ETTINGER Paweł — Polski exlibris
w Moskwie roku 1922. Kraków 1946 Tow. Miłośników
Książki. 26 cm, s. 17, [1], k. tabl. 24 exlibrisy (akwaforta, drzeworyt i litografia). Opr. karton wyd.
Wydanie bibliofilskie na prawach rękopisu w 200
egz. Zawiera oryg. exlibrisy wykonane przez uznanych
rosyjskich grafików w 1922 r. dla przedstawicieli polskiej delegacji przebywającej w Moskwie, w tym 10
akwafort, 11 drzeworytów i trzy autolitografie. Przygotowana do druku w okresie międzywojennym, jednak
wskutek różnych okoliczności wyd. ją dopiero 24 lata
później. Wśród właścicieli znaków książkowych, wykonanych z wysokim kunsztem technicznym i na
wysokim poziomie artystycznym, znaleźli się m. in.:
Edward Chwalewik, Zygmunt Mocarski, Kazimierz
Piekarski, Wacław Przecławski, Aleksander Czołowski,
Paweł Ettinger, Franciszek Kopera, Edward
Kuntze.
Drobne uszkodzenie narożnika opr. Poza tym stan
bardzo dobry.
360,–
861. GERSON-DĄBROWSKA Maria — Polscy
artyści. Ich życie i dzieła. (Wydawnictwo Bibljoteki
Województwa Warszawskiego ; nr 1). Warszawa 1926
Gebethner i Wolff. 23 cm, s. 383, [1], ilustr. 153. Opr.
ppł. wyd.
860
860
225
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
W niniejszej części brak jednego sztychu. Pomiędzy
stalorytami bibułki. Stan bardzo dobry.
600,–
863. IRZYKOWSKI Karol — Dziesiąta muza.
Zagadnienia estetyczne kina. Kraków 1924 Krakowska
Spółka Wydawnicza. 20,5 cm, s. 238, [1].
Okł. rys. Lucjan Kobierski. Pierwsza w Polsce
i jedna z pierwszych na świecie monografia
poświęcona sztuce filmowej. Autor siłą rzeczy analizował jedynie filmy nieme i sformułował słynną definicję kina: „jest to widzialność obcowania człowieka
z materią”.
Egz. nierozcięty.
Fot. na s. 222.
90,–
862
Dotyczy Wita Stwosza, Jerzego Siemiginowskiego,
Szymona Czechowicza, Daniela Chodowieckiego, Marcelego Bacciarellego, Franciszka Smuglewicza, Aleksandra Orłowskiego, Jana Feliksa Piwarskiego, Juliusza
Kossaka, Józefa Simmlera, Franciszka Kostrzewskiego,
Wojciecha Gersona, Elwiro Andriollego, Artura Grottgera, Jana Matejki, Józefa Brandta, Henryka Siemiradzkiego, braci Gierymskich i Józefa Chełmońskiego.
60,–
862. GÖRLING Adolph — Belvedere oder Die
Galerien von Wien. Stahlstichsammlung der
vorzüglichsten Gemälde nebst Text, bestehend in
Notizen über die Maler und die Schule, welcher sie
angehören, sowie bezüglichen historischen Novellen
und Genrestücken. [Theil 2]. Leipzig u. Dresden [ok.
1860]. Verlag der Englischen Kunstanstalt v. Payne.
27,5 x 21 cm, s. [2], 235-320, k. tabl. 71 (staloryty).
Opr. pł. z epoki ślepo tłocz. po obu licach ze złotymi
bordiurami i elementami roślinnymi, na przednim licu
tłocz. złotem tyt. „Belvedere”, grzbiet ze złoc.
Część druga albumu stalorytów przedstawiających
reprodukcje galerii wiedeńskiej obrazów najprzedniejszych mistrzów. Komplet obejmuje 120 stalorytów.
226
864. KATALOG wystawy jubileuszowej zabytków
z czasów króla Stefana i Jana III : w gmachu Muzeum
Wojska w czterechsetlecie urodzin Stefana Batorego
i dwieściepięćdziesięciolecie odsieczy wiedeńskiej. Warszawa 1933 [Muzeum Narodowe w Warszawie,
Muzeum Wojska w Warszawie]. 24 x 17 cm, s. XVIII,
[2], 285, [6], k. tabl. [2].
Katalog wystawy 1106 pamiątek historycznych
z czasów królów polskich w działach malarstwa,
rzeźby, grafiki, map, numizmatyki, starodruków i rękopisów, wyrobów artystycznych i militariów. Wystawa
jest dowodem bogactwa polskich zbiorów muzealnych
i prywatnych (przeważnie z dworów i pałaców)
w okresie międzywojennym.
100,–
KONKURSY CHOPINOWSKIE
Julian ŻEBROWSKI ( 1915-2002) — -Karykatury
uczestników i jurorów Konkursów Chopinowskich,
piórko, tusz na papierze.
865. „ Bella Davidowicz zajęła I miejsce…”,1949,
22,5 x 16,5 cm, sygnowany po prawej „J. Żebrowski/49 r.” IV Konkurs odbywał się między 11.IX a 15
X. 1949, I miejsce ex aequo zajęła B. Davidowicz
z Haliną Czerny-Stefańską.
120,–
866. „Prof. NENOF — Bułgaria — jury”, 1949,
24,5 x 19,5 cm, sygnowany „J. Żebrowski 49”.
120,–
867. „Młody pianista Aleks Słobodianik”, 1960,
29,8 x 21 cm, sygnowany „ J. Żebrowski”, u dołu autograf artysty [ cyrylicą] oraz „Warszawa/5 III 60 r.” VI
Konkurs odbywał się między 22.II a 13.III 1960.Na
tym konkursie A.Słobodianik otrzymał wyróżnienie.
150,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
865
869
868. „Prof. Artur HEDLEY. Anglia — jury”, 1960,
25 x 16 cm , sygnowany „J. Żebrowski” ,u dołu autograf „A. Hedley 22 lutego 1960 r.”….
150,–
869. TOMASZEWSKI Henryk ( 1914-2005 )
–„Polska. Rok Chopinowski 1949”, 86 x 60,5 cm.
Zakład Graf. Kraków, sygnowany „H. Tomaszewski.
49”.
1600,–
870. LIPIŃSKI Eryk ( 1908-1991 ) — „Teatr
Syrena wkrótce otwarcie Litewska 3”, 1948; sygnowany „Eryk Lipiński 48”, 98 x 67,5 cm, Państwowe
Łódzkie Zakłady Graficzne.
Drobne reperacje.
900,–
868
227
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
870
228
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
871
871. [MAKOWSKI Tadeusz]. Les colonies
françaises. Paris (Paryż) 1931. Éditions de la Giraffe,
s. [51], 21 ilustr. w tekście (litografie ręcznie kolorowane), 40 cm, opr. wyd. karton z obwolutą. Wydano
w nakładzie 921 egz., oferowany nosi nr 735, na
papierze z Arches.
Teka opracowana pod redakcją Noela Bureau
i Georgesa Pillementa zawiera 21 tekstów różnych
autorów poświęconych koloniom francuskim (m.in.
Algieria, Tunezja, Maroko, Madagaskar, Tahiti).
Każdemu rozdziałowi towarzyszy niemal całostronicowa ilustracja, zaprojektowana przez znakomitych
artystów francuskich (m.in. Jean Dufy, Marcel Gromaire). Tekst szósty, poświęcony Mauretanii i Senegalowi
ozdobiony zabawną grafiką Tadeusza Makowskiego
(1882-1932), malarza i grafika polskiego, od 1908 r.
mieszkającego we Francji. Makowski od 1928 r. przyjaźnił się z krytykiem sztuki Louisem Leon-Martinem
(który napisał jeden z tekstów do albumu), należał
także do grupy zaprzyjaźnionych artystów (spośród
których wielu pracowało przy ilustracji albumu —
Marcel Gromaire, Pierre Dubreuil, Edouard Georg, Per
Krohg). Ilustrację 15 „Tonkin-Annam-Laos” zaprojektował Leopold Gottlieb (1879-1934), malarz i grafik,
229
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
skich z notatkami rękopiśmiennymi z epoki dotyczącymi poszczególnych dzieł.
Przybrudzenia okł.
30,–
874. PAMIĘTNIK Sceny Warszawskiej na rok 1838
przez K(arola) W(itte). R. 1. Warszawa 1839 Druk.
Max. Chmielewskiego. 20 cm, s. 190. Opr. karton.
z epoki. Zdezaktualizowane pieczęcie własnościowe.
Zawiera materiały bieżące i historyczne do dziejów
sceny warszawskiej z podziałem na operę, balet,
dramat etc. Wychodził na lata 1838-1840.
120,–
PLAKATY FILMOWE
875. FLISAK Jerzy (1930-2008) — „Huzarzy”
(reż. Alex Joffé ), 59 x 85 cm, sygnowany „Flisak”.
Wyd. Centrala Wynajmu Filmów.
Drobne reperacje.
200,–
877
872
od 1904 r. (z przerwami) mieszkający i tworzący we
Francji.
Reprodukcja litografii T. Makowskiego: W. Jaworska, Tadeusz Makowski polski malarz w Paryżu, Ossolineum 1976, il. 128.
Drobne zabrudzenia i uszkodzenia okładki, poza
tym stan dobry.
2700,–
872. MŁODOŻENIEC Jan ( 1929-2000 ) —
„Muzeum Plakatu w Wilanowie. Laureaci Pierwszego
Międzynarodowego Biennale Plakatu. Wystawa czerwiec — sierpień 1968. Lenica — Nagai — Tanaka.”
97 x 68 cm, sygnowany „Jan Młodożeniec”. Wyd.
WAG.
600,–
873. [MUZEUM Narodowe w Krakowie]
KATALOG wystawionych nowożytnych obrazów
i rzeźb Muzeum Narodowego. Kraków 1902 Druk.
UJ. 20 x 10 cm, s. 11.
Na przednim licu orzeł w koronie na srebrnym tle.
Z autografem na k. tyt.: „ks. D. Mańkowski, 17 IV
[19]02”. Katalog 121 obiektów znanych artystów pol-
230
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
879
876. FLISAK Jerzy — „Michał Strogow kurier
carski” (reż. Eriprando Visconti); 84 x 58 cm, sygnowany „Flisak”; drobne reperacje.
150,–
878. FLISAK Jerzy — „Tam, gdzie rosną poziomki”
(reż. Ingmar Bergman) , 85 x 59 cm, sygnowany
„Flisak”. Wyd. Centrala Wynajmu Filmów.
240,–
877. FLISAK Jerzy — „Moderato Cantabile”, (reż.
Peter Brook) 1960; 85 x 58,5 cm; sygnowany „Flisak”.
Wyd. Centrala Wynajmu Filmów.
400,–
879. GÓRKA Wiktor (1922-2004) — „Kabaret”
(Reż. Bob Fosse ), 1973; 83 x 58 cm, sygnowany
„W. Górka 73”. Najsłynniejszy w świecie polski plakat
filmowy.
2500,–
231
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
880
898
900
PROGRAMY KINOWE
880. MAYERLING. Film produkcji francuskiej.
Reżyseria: Anatol Litvak. „Najpiękniejszy romans
miłosny wszystkich czasów”. Kraków 1945 Nakładem
Związku Zawodowego Robotników i Pracowników
Kinofikacji. 15 x 12 cm, s. [4], ilustr.
60,–
TRZY programy filmowe P.P. „Film Polski” z lat
1946-1947
881. CARRIE kłamie. Pełna humoru komedia amerykańska. Wytwórnia: Universal International.
Reżyser: Henry Koster. W rolach głównych: Diana
Barrymore, Robert Cummings i in. 15 x 10,5 cm,
s. [4].
40,–
882. LUDZIE i manekiny. Film produkcji francuskiej. 15 x 10,5 cm, s. [4].
40,–
232
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
883. ROMANS pajaca. Wyświetla kino Atlantic ul.
Chmielna 33. Reżysera: Marcel Carné. W rolach głównych: Maria Casares, Jean Louis Barrault i in.
14,5 x 10,4 cm, s. [4].
30,–
PROGRAMY KINOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
PAŃSTWOWEGO „FILM POLSKI” I CENTRALI
WYNAJMU FILMÓW Z LAT 1946-1956
884. DZIECI ulicy. Reżyseria: Vittorio de Sica.
Fotomontaż ilustracji do programu: Jan Mucharski.
40,–
885. DZIEŃ gniewu. Reżyseria: Carl Dreyer.
20,–
886. FANFAN Tulipan. Reżyseria: Christian Jaque.
W rolach głównych: G.(érard) Philipe, Gina Lollobrigida i in.
20,–
887. GDZIEŚ w Europie. Reżyseria: Geza Radvanyi.
20,–
888. KRZYSZTOF Kolumb. Reżyseria: David Mac
Donald.
20,–
889. MILCZENIE jest złotem. Reżyseria: René
Clair. Wykonawcy: Maurice Chevalier i in.
20,–
904
896. RODZINA Sonnenbrucków. Reżyseria: Georg
C. Klaren.
20,–
897. RZYM godzina 11. Reżyseria: Giuseppe de
Santis.
20,–
898. RZYM miasto otwarte. Reżyseria: Roberto
Rosselini.
40,–
890. NIE ma pokoju pod oliwkami. Reżyseria:
Giuseppe de Santis.
20,–
891. NĘDZNICY. Film w dwóch seriach. Reżyseria
Raymond Bernard.
20,–
892. NIEZAPOMNIANY rok 1919. Reżyseria:
Michał Cziaureli.
899. SKANDAL w Clochemerle. Reżyseria: Pierre
Chenal.
20,–
900. SŁOŃCE wschodzi. Reżyseria: Aldo Vergano.
40,–
20,–
901. SZAJKA z Lawendowego Wzgórza. Reżyseria:
Charles Crichton.
20,–
893. POEMAT pedagogiczny. Reżyseria M. Masliukow. M. Majewska.
20,–
902. SZEREGOWIEC Browkin. Reżyseria: I. Łukiński.
20,–
894. PUSTELNIA PARMEŃSKA. Reżyseria: Christian Jacque. W rolach głównych: Gérard Philipe,
Marja Casares i in.
20,–
903. TARAS Szewczenko. Reżyseria: Igor Sawczenko.
20,–
904. UROK Szatana. Reżyseria: René Clair.
895. REBEKA. Reżyseria: Alfred Hitchcock.
40,–
20,–
233
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
905. WAKACJE Pana Hulot. Reżyseria: Jacques
Tati.
20,–
906. ZAKOCHANI z Villa Borghese. Reżyseria
Gianni Franciolini.
20,–
907. ZŁODZIEJE rowerów. Reżyseria: Vittorio de
Sica.
20,–
908. SLATER J. Herbert — Engravings and their
value. A guide for the print collector. Fourth edition.
Revised and enlarged. London (Londyn) 1912. L.
Upcott Gill, Bazaar Buildings, s. [16], 716, 16, tabl.
ilustr. 30 (w tym rozkł.), 300 fac-simile w tekście,
23 cm, opr. wiśniowe płótno z epoki ze złoc. na
grzbiecie i przednim licu.
Podstawowy do dnia dzisiejszego podręcznik kolekcjonera zachodnioeuropejskich rycin z bogatymi wstępami wprowadzającymi w teorię ryciny, wzbogacony
biogramami artystów i ozdobiony 300 fac-simile
sygnatur sztycharzy od schyłku Średniowiecza
i początku epoki renesansu po schyłek XIX wieku.
Autor omawia najważniejsze serie i stany rycin, które
pomagają zidentyfikować daną odbitkę, oferowaną
często w różnym stanie zachowania. Stan bardzo
dobry. Ładny egzemplarz.
400,–
909. [STROGANOFF, ZBIORY] SAMMLUNG
STROGANOFF Leningrad im Auftrag der Handelsvertretung der Union der Sozialistischen SowjetRepubliken. Berlin 1931. Rudolph Lepke’s KunstAuctions-Haus. Katalog 2043 mit 125 Tafeln, 31 cm,
s. [16], 251, [4]. Opr.
Katalog zbiorów sztuki hr. Aleksandra Stroganoffa,
Ministra Spraw Wewnętrznych Rosji i Komandora
Orderu św. Jana Jerozolimskiego (=Rycerskiego
Zakonu Joannitów) zrabowanych przez bolszewików
w jego pałacu.
Ród Stroganoff to kupiecka rodzina rosyjska, której
korzenie tkwią w chłopskim rodzie spod Archangielska. Pierwszym znanym przedstawicielem rodu był
kupiec i właściciel żup solnych Anikei Fiodorowicz
(1497-1570). Wzbogaciwszy się nabył od cara Iwana
IV Groźnego w 1558 r. majątki ziemskie nad rzeką
Kamą, które stały się podstawą do starania się o tytuł
szlachecki zależny w Rosji carskiej w przypadku dziedziców mieszkających na wsi, od ilości posiadanych
chłopów przypisanych niemal niewolniczo do danej
ziemi, tzw. „dusz”.
Zbiory hr. Aleksandra Sergiejewicza Stroganoffa
(1733-1811), Prezesa carskiej Akademii Sztuk Pięknych (1800-1811), zostały zebrane w czasie długolet-
234
909
nich pobytów dyplomatycznych na dworach europejskich, głównie jednak pochodziły z Paryża.
Kolekcja została zlicytowana na rozkaz władz
sowieckich, na gwałt potrzebujących w latach 30-tych
dewiz na zakup maszyn dla przemysłu rozwijanego
w ramach stalinowskiego planu industrializacji ZSRS,
do którego zmuszona została władza Bolszewii po
rozgromieniu przez proletariat w czasie rewolucji całej
infrastruktury obiecanej przez partię bolszewików
„krainy szczęścia”. Komunizm wojenny okazał się
bowiem porażką i po niespełna 30 miesiącach jego
trwania radziecka gospodarka uległa zupełnemu załamaniu. W Rosji panował głód, nie udało się zapobiec
dalszemu spadkowi produkcji przemysłowej i rolnej,
wprowadzenie centralnego planowania nie zapobiegło
pogłębianiu się chaosu gospodarczego. Coraz częściej
dochodziło do buntów chłopskich, a ponad 200%
hiperinflacja spowodowała odrzucenie pieniądza jako
środka płatniczego.
Na Zachodzie Europy i w USA wyprzedawano
wtedy za bezcen skarby carskiej Rosji zrabowane
z cerkwi, pałaców i dworów obcych klasowo ludzi,
których równocześnie GPU fizycznie eliminowało.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Zbiory hr. Stroganoffa zostały sprzedane w kilku
partiach od 12 i 13 maja 1931 r.: pierwszego dnia
rozprzedano obrazy dawnych mistrzów, drugiego dnia
europejskiej klasy francuskie rzemiosło artystyczne,
głównie z XVIII w. W katalogu zaznaczono odręcznie
kredką, że kilka niesprzedanych obiektów wróciło
z powrotem do Leningradzkiego Ermitażu. Niezwykłe
świadectwo, minionej na szczęście, epoki. Stan bardzo
dobry. Bardzo rzadkie.
500,–
910. [SZTUKA polska]. Catalogue officiel de la
Section Polonaise à l’Exposition Internationale Arts et
Techniques dans la vie moderne Paris 1937. Varsovie
[Warszawa 1937] Galewski & Dau. 21,5 cm, s. 295,
tabl. 16, pl. 2, liczne ilustr. w tekście. Opr. karton.
wyd. ze srebrnym tłocz. na licu.
Projekt katalogu: Edmund Bartłomiejczyk
(1895-1950), profesor ASP, jeden z najwybitniejszych
polskich ilustratorów i wszechstronny grafik.
Obszerny katalog działu polskiego na Wystawie
Powszechnej w Paryżu prezentujący nasze
dokonania na polu malarstwa, grafiki, typografii,
sztuki użytkowej, a także techniki
i przemysłu.
Niewielkie odbarwienia, otarcia względnie zagięcia
okł., wewnątrz stan dobry.
180,–
911. WILDER Hieronim — Grafika. Drzeworyt —
miedzioryt — litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy
i miłośników sztuki. 37 ilustracyj... Lwów 1922 Księg.
Wyd. H. Altenberga. 29 cm, s. 87, k. tabl. ryc. 37
(w tym wierzchnia okł. brosz.). Opr. wyd. ppł. ze złoc.
(przednia okł. oryg. brosz. zachowana), górne obcięcie
k. barwione.
Podstawowy i do dziś niezastąpiony, podręcznik
grafiki, uzupełniony słownikiem graficznym polskofrancusko-niemiecko-angielskim. Zawiera 2 oryginalne
autolitografie Leona Wyczółkowskiego oraz 2 oryginalne drzeworyty Władysława Skoczylasa i Józefa
Holewińskiego.
Otarcia krawędzi opr. i grzbietu (wyblakłe złoc.).
750,–
912. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy — Szkice
estetyczne. Kraków 1922 Sp. Wyd. 17 cm, s. 166.
Wykłady własne o teorii malarstwa, sztuki i estetyki oparte na fundamencie filozoficznym.
Brak grzbietu. Blok książki poluzowany. Wewnątrz
czysty egzemplarz.
80,–
913. WOLTYŃSKI Franciszek — Adam Chmielowski (Brat Albert) jako malarz. Kraków 1938 Nakł.
Autora. 24 cm, s. 44, s. tabl. ilustr. 49.
915
Twórczość artystyczna św. Alberta Chmielowskiego
(1845-1916), powstańca styczniowego, założyciela
zgromadzenia albertynów i malarza. Zawiera 51 reprodukcji z większości dorobku artystycznego.
100,–
914. WYSPIAŃSKI Stanisław] WYSTAWA druków
i książek Stanisława Wyspiańskiego w 25-lecie zgonu.
Kraków 1932 Towarzystwo Miłośników Książek.
15 x 10 cm, s. [4].
Ozdobny program wystawy drukowany na pap.
czerpanym z kolorowymi elementami graficznymi.
Pieczęć na k. tyt.: „Z daru Bronisława Ludwika
Gubrynowicza” i adnotacje piórem.
Stan więcej niż dobry.
60,–
915. WYSTAWA etnograficzna w Krakowie powstała
z inicjatywy Miejskiego Muzeum Przemysłowego
w Krakowie … Komitet Organizacyjno Wykonawczy:
Eugenjusz Tor, Seweryn Udziela, Tadeusz Seweryn,
235
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
916
K. Witkiewicz i Tadeusz Piotrowski; współudział artystyczny Jan Hrynkowski i Henryk Starzyński. Kraków,
dnia 25/VI 1931. 24,5 cm, s. 12, tabl. ilustr. 16 (większość kolor.).
Katalog wystawy obejmujący sztukę ludową
z Kaszub, Górnego Śląska, ziemi krakowskiej, Śląska
Cieszyńskiego, Podhala, Sądecczyzny, Bojkowszczyzny,
Lubelszczyzny, Pokucia, Podola, Wołynia, Polesia,
Nowogródczyzny, Wileńszczyzny, Kurpiów, Łowickiego, Opoczyńskiego, Sieradzkiego, Kujaw i Wielkopolski. Tablice kolorowe wielobarwne. Papier kredowany.
Tylna część okł. minimalnie uszczerbiona. Brosz.
poluzowana. Wewnątrz stan bardzo dobry.
100,–
916. [ZDRÓJ, Poznań]. Dwubarwna autolitografia
Władysława SKOTARKA ( 1894-1969 ), okładka
powieści Maxa Broda „Tycho de Brahe”, 1921;
23,5 x 36,5 cm.
Reklama „Zdroju” poznańskiego, którego współtwórcą i kierownikiem literacko-artystycznym był
Witold HULEWICZ ( 1895-1941 ). Zawiera spis
nowości wydawniczych.
400,–
923
236
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
INTER ARMA …
DROGA. Miesięcznik literacko-społeczny, 1943-1944
[konspiracyjny]. Maszynopis powielany, 29,5 cm.
Władysław Bartoszewski (Konspiracyjne czasopiśmiennictwo kulturalne w kraju w latach 1935-1945,
„Twórczość” 1961, nr 10) pisze o „Drodze”: „przedsięwzięcie prywatne grupy młodzieży akademickiej
w Warszawie z inicjatywy Ewy Pohoskiej (stracona na
Pawiaku 11 II 1944 r.). Wydano 4 kilkunastostronicowe zeszyty odbijane na powielaczu w nakładzie
300-400 egzemplarzy ( cena zeszytu 5 zł), w tym
jeden podwójny. Redaktor literacki: Stanisław Marczak
(pseud. Oborski). Kierownik graficzny: Andrzej Jakimowicz (pseud. Anzelm [!] Ander). Kierownik wydawniczy: Juliusz Garztecki (pseud. Jerzy Wilczyński).
Kierownik techniczny: Ludwik Barcz. W skład komitetu redakcyjnego wchodzili ponadto: Barbara
i Krzysztof Baczyńscy (pseud. Agnieszka Dąbrowa
i Jan Bugaj), Marcin Czerwiński. […] Nr 5, całkowicie
przygotowany do odbicia, uległ zniszczeniu po
wybuchu powstania”.
Wielka rzadkość. Biblioteki krajowe (poza BN)
nie mają kompletu „Drogi”.
917. Rok I Nr I [grudzień 1943], s. 15. M.in.
Tadeusza Borowskiego Pieśń dla przyjaciół, proza Ewy
Pohoskiej.
2000,–
[KANTOR] Tadeusz Kantor ( 1915-1990 ) — Inscenizacja „Balladyny” w krakowskim tajnym Teatrze
Niezależnym Młodych Plastyków, styczeń 1943; dwie
fotografie, 23,5 x 17 cm, papier fotograficzny.
„ W Krakowie […] w pierwszym okresie okupacji
zebrała się grupa początkujących malarzy, zbuntowanych przeciw staroświecczyźnie Akademii Sztuk Pięknych i dyktaturze Kapistów […]. Tadeusz Brzozowski,
Ali Bunsch, Andrzej Cybulski, Zbigniew Grochot,
Adam Hofman, Angelika Kraupe, Kazimierz Mikulski,
Jerzy Nowosielski, Mieczysław Porębski, Jerzy Skarżyński, Marcin Wenzel — stanowili trzon tego
ośrodka. Inicjatorem i pierwszym wodzem był entuzjasta Picassa — Jerzy Kujawski. Po jego wyjeździe na
czoło grupy wysunął się Tadeusz Kantor … [który]
uznał teatr za sztukę autonomiczną i chciał, by
wszystkie jego elementy uzyskały stopień ekspresji
własnej, nadający im wartość niezależną […]. Balladyna, parokrotnie powtarzana w pracowni Ewy Siedleckiej przy ulicy Szewskiej, stała się prawdziwą sensacją podziemnego Krakowa, który od lat nie pamiętał
tak rewoltującego i zarazem doskonałego przedstawienia” [Marczak-Oborski, s.147-148].
922
918. Rok I Nr 2. [luty 1944], s. 23. M. in. pierwodruki wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: Z głową
na karabinie i Pokolenie, proza Jana [Nowaka] Jeziorańskiego.
2000,–
919. Rok I Nr 3-4 [kwiecień 1944], s. 27. M.in.
pierwodruki wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:
Tych miłości… i Poległym oraz Pamiętnik wojenny
J. J. Szczepańskiego.
2000,–
920. [JAKIMOWICZ Andrzej] André Ander
[pseud.] — Paul Valéry O nagości. Fragment z książki
Degas Dance Dessin. Tłumaczył André Ander. Warszawa
1 X 1943, s. 7, [1], 21 x 15 cm, maszynopis na przebitce.
Biblioteka Kolektywu Białych Małp nr 4. „ Odbito
ręcznie cztery egzemplarze numerowane od jeden do
cztery. Układ graficzny według projektu tłumacza. […]
Egzemplarz numer trzy”.
Literatura: J. Czachowska, M. K. Maciejewska,
T. Tyszkiewicz — Literatura polska i teatr w latach
II wojny światowej. Bibliografia. Ossolineum 1983,
poz. 2038.
500,–
237
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
921. Tadeusz Kantor ( z lewej) prowadzi próbę Balladyny. Lila Proszkowska-Krasicka w roli tytułowej
(z prawej), Ewa Siedlecka jako Matka. Fot. reprodukowana w „Teatrze czasu wojny” St. Marczaka-Oborskiego (Warszawa 1967 PIW, fot. 76 ). Zob. też
„Pamiętnik Teatralny”, 1963.
1500,–
922. Marcin Wenzel (Filon) i Krystyna Bandurowa
(Alina) w przedstawieniu Balladyny w Teatrze Niezależnym … Reprodukowana j.w., fot.74.
1500,–
TEATR SYMBOLÓW Oflag II B. Arnswalde,
Niemcy, od 1942: Grossborn. Programy przedstawień teatru jenieckiego
923. Berson J.[erzy], Rypień K.[arol], Wasilewski
M.[arian] — „ Jedynaczka Klubu Arnswaldczyków.
Komedia muzyczna”. Reżyseria Stanisława Gostkowskiego. 29,5 x 10,5 cm, s. [4], maszynopis powielany.
Rys.na okładce sygnowany „ E. W.” Podano kierownictwo artystyczne Teatru: „ Leon Kruczkowski — kier.
sceny/ J.[ózef] Słotwiński — kier. liter. /Fran.[ciszek]
Rybarczyk — kier. muzycz.” Nakład gazetki
„Za drutami”. Premiera 8 X 1942. Odegrano
12 przedstawień.
400,–
921
238
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
924
925
926
924. „Melodyjny kalejdoskop”. Teksty: S. Laurysiewicz, M. Wasilewski. Tańce układu J.[erzego] Bersona
[…]Rys. i napis okł. gwasz, 16 x 12,8 cm, k. [2]. Trójkątna pieczątka cenzury obozowej. Premiera wrzesień
1942.
360,–
925. „3 W”.[Aleksander Fredro] „Nikt mnie nie
zna”. Reżyser: [Jan] Buchwald. [Edmond Rostand]
„Romantyczni.” Reżyser: [Stanisław] Wolicki. [Georg
Bernard Shaw] “Mąż przeznaczenia”. Reżyser:
[Witold] Korzeniowski. Dekoracje, kostiumy, rekwizyty: R.[omuald] Nowicki.; gwasz, 18 x 14,7 cm,
k.[2].Trójkątna pieczątka niemieckiej cenzury obozowej. Premiera 30 VI 1942.
360,–
926. „Rewia wielkanocna — Wiosenne bazie”.
Kierownictwo całości: Józef Słotwiński. Kierownik literacki: Feliks Przyłubski. Kierownik muzyczny: Stefan
Fragner; okł. — gwasz, 18 x 14,8 cm, k.[2]. Teksty
informacyjne w maszynopisie.
360,–
Unikatowe materiały do historii polskiego teatru
czasu wojny. Wielka rzadkość antykwaryczna!
239
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
930
240
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Varia
927. [AUTOMOBILIZM w Polsce] TYGODNIK
Illustrowany. Numer poświęcony automobilizmowi
i turystyce. Nr. 30: 23 VII 1927. 38 cm, s. [8], [595]614, [6], ilustr., inseraty. Okł. karton wyd.
Zawiera artykuły poświęcone rozwojowi automobilizmu w Polsce, bogato ilustrowane oraz całostronicowe reklamy warszawskich salonów samochodowych.
Wklejona kolorowa reklama Tow. Akc. Tapety
— J. Franaszek, projektu K. Sopoćki. Drobne naddarcie. Poza tym stan bardzo dobry.
360,–
928. CZĄSTKA Antoni — Zdrowie i życie ludzkie
w szponach alkoholizmu. Wyd. 2 popr. i uzup.
Rzeszów 1946 Bractwo Wstrzemięźliwości. 15 cm,
s. 32.
Maszynopis powielony z antyalkoholową okładką.
30,–
929. CZYŃSKI Czesław (Punar Bhava) — !!1914!!
Przepowiednie polityczne ; opatrzyli przedm. Dr.
Papus, Dr. Jod ; zebr. Bolesław Trebor. Warszawa 1914
St. Sadowski. 19 cm, s. 48, ilustr. Opr. ppł. z epoki.
Autorzy przedmowy — Gérard Encausse (18651916) i Józef Jankowski (1865-1935). Przepowiednie
Czesława Czyńskiego (1858-1932), okultysty, parapsychologa, pisarza, hipnotyzera, chiromanty i wolnomularza, znanego z międzynarodowych skandali i procesów. Stan bardzo dobry.
100,–
927
EROTIKON. Tygodnik. „Pismo artystyczne poświęcone lekkiej literaturze i humorowi” (od nr. 30).Warszawa. Wydawca — Konstanty Sztejner, od nr 17 —
Jan Dziechlicki. Redaktor — Stanisław Dziurzyński.
R. II: 1924.
931. Nr 6
40,–
932. Nr 16
40,–
930. DYAKOWSKI Bohdan — Z naszej przyrody.
Obrazy z życia zwierząt i roślin krajowych. Wyd. 3.
Warszawa 1915 M. Arct. 23 cm, s. VIII, 568, k. tabl.
[24] (chromolitografie kolor.), ilustr. 238. Opr. pł.
wyd. z tłocz.
Bogato ilustrowany przewodnik po świecie zwierzęcym i roślinnym Polski. Dzieło ozdobione 24 chromolitografowanymi tablicami z wizerunkami roślin i zwierząt występujących w Polsce. Drobne otarcia grzbietu,
poza tym stan bardzo dobry.
250,–
933. Nr 20 (15 czerwca)
40,–
934. Nr 21 (22 czerwca)
40,–
935. Nr 25 (20 lipca)
40,–
241
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
934
936. FOGG Mieczysław –10 przebojów … Warszawa 1942 Wyd. Polskie Sp. z o.o. 34 cm, s. 23, [1],
nuty. Okł. karton. wyd.
Okupacyjne piosenki Mieczysława Fogga (19011990). Wewnątrz okł. będącej kartą tyt. i na odwrocie
oryginalne reklamy firmy kosmetycznej „Izis” i kolorowa „Pieców Szrajbera”. Projekt okł. Zygmunt
Kosmowski. Wewnątrz faksym. dedykacji artysty.
Ślady zalania na tylnej okł. i przytarcia. Wewnątrz
czysty egz.
150,–
937. FRYDERYK WILHELM I – Nowa ustawa stęplowa. Poczdam 20 listopada 1810. Folio, s. 3-14.
Jedenaście artykułów prawnych ustawy w języku
niem. i pol. Druk dwuszpaltowy.
Brak s. 1-2 z kartą tyt. Przybrudzenia na pierwszej
i ostatniej karcie oraz zagięcia marginesów. Wewnątrz
czysty egz.
120,–
938. GUIGLARIS Ludwik X. — Szkoła prawdy
otwarta dla książąt i władców przez Jezuitę, z powodu
edukowania Karola Emmanuela II. Książęcia Sabaudyi
i Piemontu, za staraniem matki jego, w Wenecyi R. P.
MDCLXV; tłumaczenie z włoskiego przez JJX.
Wacława hrabię Sierakowskiego proboszcza katedral-
242
nego krakowskiego. T. [2]. Kraków 1802 Druk Anton.
Gröbla wdowy i sukc. 18,5 cm, s. 609, [4]. Opr. psk
z epoki (podniszczony).
Podręcznik sztuki rządzenia.
100,–
939. HOENE-WROŃSKI Józef Maria. Odezwa do
Narodów Sławiańskich względem przeznaczeń świata.
Paryż-Lipsk 1848. s. [4], 50, [2], opr. brosz., zach.
okł. brosz. wyd.
Józef Maria Hoene-Wroński (ur. 23 sierpnia 1776
w Wolsztynie, zm. 8 sierpnia 1853 w Neuilly-surSeine), polski matematyk, fizyk, filozof, ekonomista
i prawnik; służył jako oficer w armii Kościuszki,
a następnie w armii rosyjskiej. Przedstawiciel polskiej
filozofii mesjanistycznej, który zresztą jako pierwszy
wprowadził to pojęcie do filozofii polskiej, co potem
często wykorzystywał Adam Mickiewicz i co było
przyczyną wielu kłótni tych dwóch wybitnych
Polaków. Hoene-Wroński urodził się w Wolsztynie jako
Josef Hoëné. Studiował w Niemczech, a gdy zmarła
jego matka, uciekł z domu i wstąpił do Szkoły
Korpusu Artylerii w wieku zaledwie 16 lat. Zmienił też
wtedy nazwisko na Wroński, aby uniemożliwić ojcu
odnalezienie go. W momencie wybuchu insurekcji
kościuszkowskiej miał już stopień ogniomistrza,
a w lipcu 1794 dowodził całą baterią artylerii, odno-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
sząc spore sukcesy. Za zasługi został odznaczony przez
Kościuszkę złotym zegarkiem. Po trafieniu do niewoli,
wstąpił do armii rosyjskiej. Szybko awansował do
stopnia kapitana pomnażając sukcesy, jednak wyrzuty
sumienia i pociąg do zdobywania wiedzy sprawiły, że
opuścił wojsko. Pozwolenia na opuszczenie oddziału
udzielił mu sam car Paweł I Romanow obdarzając go
dożywotnim przywilejem noszenia munduru wojskowego.
Momentem przełomowym w życiu Hoënégo była
wizja, jakiej podobno doznał 15 sierpnia 1803 lub
1804 na balu z okazji urodzin Napoleona. Jak sam
opisywał, ogarnęło go dziwne uczucie lęku i pewność,
że uda mu się odkryć „istotę absolutu”. Twierdził
potem, że doznał olśnienia i zrozumiał tajemnicę
początku wszechświata oraz zrozumiał prawa nim
rządzące. Postanowił odtąd zreformować ludzką
wiedzę i stworzyć uniwersalny system filozoficzny.
Zajmował się wieloma dziedzinami nauki, a także
występował z propozycjami i radami do polityków
europejskich.
W filozofii nawiązywał do myśli Hegla: tak jak on
był skrajnym racjonalistą i miał ambicję wprowadzenia
wszechogarniającego systemu metafizycznego. Bytu
i wiedzy nie sprowadzał do jednego jak Hegel, tylko
wywodził je z absolutu, którego dychotomiczny
rozpad na przeciwieństwa wytwarza nowe formy (loi
de la création, por. pozycja następna). Powołaniem
ludzkości jest przejście do ustroju rozumnego,
w którym nastąpi zjednoczenie dobra i prawdy oraz
religii i nauki. Mesjaszem, który wprowadzi ludzkość
w okres szczęśliwości, jest w jego koncepcji filozofia.
Obok filozofii Hoene-Wroński zajmował się
również analizą matematyczną, a zwłaszcza rozwijaniem funkcji w szereg potęgowy oraz równaniami różniczkowymi. Do jego najważniejszych osiągnięć należy
opracowanie wyznacznika, nazwanego od jego nazwiska wrońskianem. Jako że dowody swoich twierdzeń
zamieszczał, a właściwie ukrywał, w obszernych rękopisach, nazywano go niekiedy „sfinksem matematyki”.
W dziedzinie fizyki interesował się teorią przyrządów
optycznych i mechaniką płynów. Udoskonalał
maszyny parowe, zaprojektował kalkulator mechaniczny, stworzył też koncepcję napędu gąsienicowego.
Był umysłem pod wieloma względami genialnym, a do
tego tytanem pracy. Lista pism, które ogłosił za życia
wynosi ponad sto pozycji (wszystkie po francusku).
Przez współczesnych był niedoceniany i krytykowany
za zbyt wyniosły stosunek do otoczenia, co niewątpliwie było prawdą. Do tego nie wyrażał się jasno.
Później wiele jego koncepcji okazało się słusznych.
Zmarł w 1853 r. w podparyskim Neuilly-sur-Seine
szepcząc przed śmiercią do żony: „Boże Wszechmogący, miałem tyle jeszcze do powiedzenia”.
Gdzieniegdzie zażółcenia papieru. Stan dobry
120.-
940. HOENE-WROŃSKI Józef Maria. Messianisme. Philosophie absolue. Apodictique messianique
fondant peremptoirement la verite sur la terre ou
développement genetique de toutes realites par la Loi
de la Creation. Oeuvre posthume. Paris 1876. Nakładem spadkobierców autora, druk Firmin Didot, 32 cm,
s. XI, [1], 383, [5], 17 tabl. ze schematami poza
tekstem (niektóre drukowane dwustronnie), opr. psk.
ze złoc.
Gdzieniegdzie zażółcenia papieru. Spękania skóry
opr. przy grzbiecie. Stan dobry.
280,–
941. HÜBNER Baron de. Promenade autor du
monde 1871. T. 1-2. Paris (Paryż) 1873. Librairie
Hachette, s.[4], 578, [2] ; [4], 603, 22 cm, opr. pł. ze
złoc. tytulaturą.
Tytułowy opis podróży dookoła świata dyplomaty,
barona de Hübner. Autor koncentruje się jednak
głównie na Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach
i dalekowschodnich posiadłościach brytyjskich (Hongkongu) i portugalskich (Makau). Niezwykle ciekawa
relacja opisująca stan tych krajów w drugiej połowie
XIX w. — okresie, kiedy Daleki Wschód wychodził
z izolacji. Stan dobry.
180,–
942. [JEZIERSKA Franciszka] Wiersz w dzień
imienin … od życzliwych przyiacioł. Dnia 9. Marca
1816 Roku ofiarowany. [Inc.:] „Kiedy Ci dzisiay
wszyscy życzenia składaią…”. [B.m.] 1816 [B.w.].
33 x 23 cm, k. 1. Karta litografowana z ozdobną bordiurą. Drobne zbrązowienia i ślady składania.
80.–
KALENDARZE ASTROLOGICZNE I INNE
WYDAWNICTWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ASTROLOGICZNEGO
Franciszek Augustyn Prengel (1899-1939), literat
i astrolog. Jeden z najsłynniejszych polskich astrologów w okresie międzywojennym i współtwórca Polskiego Towarzystwa Astrologicznego oraz redaktor
i wydawca Polskiego Kalendarza Astrologicznego
(Almanach wpływów kosmicznych). Wydawnictwa
Polskiego Towarzystwa Astrologicznego cieszyły się
dużym zainteresowaniem z powodu licznych opracowań astrologicznych, w tym horoskopów. Franciszek
Prengel słynął z niezwykle trafnych horoskopów wobec
mężów stanu i przewidywania wypadków dziejowych.
Do współpracowników Polskiego Kalendarza Astrologicznego należeli m.in. Jan Sas-Zubrzycki, Antoni
Czubryński, Antoni Sękowski, Mieczysław Klecz, Konstanty Chmielewski, Karol Chobot, Zygmunt Koehler,
Franciszek Stopa, Stanisław Peliński, Józef Ryglewicz
i wielu innych znawców problemów astrologicznych.
243
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Działalność Franciszka Augustyna Prengla stanowi
trwały wkład do polskiej astrologii. W „Kalendarzu
Astrologicznym” na rok 1939 zamieścił artykuł
w języku niemieckim (!), ostrzegający Niemcy przed
wdaniem się w wojnę, która spowoduje ich klęskę.
Artykuł ten stał się przyczyną aresztowania astrologa
i zesłania go do obozu koncentracyjnego w Dachau,
gdzie zginął.
949. PRENGEL Fr.(anciszek) A. — Polski kalendarz
astrologiczny. (Almanach wpływów kosmicznych) na
rok 1935. Oparty na podstawach naukowych astrologji
przy współudziale astrologów polskich. R. VIII. Bydgoszcz [1934/1935] Polskie Towarzystwo Astrologiczne. 24 cm, s. 100, ilustr. . Opr. karton wyd.
Na odwrocie niewielkie przybrudzenia okł.
80,–
943. NIEBO Gwiaździste. Aktualne czasopismo
poświęcone kulturze astrologicznej. Red. odpowiedzialny Zygmunt Koehler. Nr 5/1935. 31,5 cm, s. [4].
Miesięczny organ Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.
40,–
950. PRENGEL Fr.(anciszek) A. — Polski kalendarz
astrologiczny. (Almanach wpływów kosmicznych) na
rok 1936. Oparty na podstawach naukowych astrologji
przy współudziale astrologów polskich. R. VIII. Bydgoszcz [1935/1936] Polskie Towarzystwo Astrologiczne. 24 cm, s. 100, ilustr. Opr. karton wyd.
Na odwrocie niewielkie przybrudzenia okł.
80,–
944. NIEBO Gwiaździste. Aktualne czasopismo
poświęcone kulturze astrologicznej. Red. odpowiedzialny Konstanty Chmielewski. Nr 10/1936. 31,5 cm,
s. [4].
Miesięczny organ Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Na pierwszej stronie: „Kanclerz Hitler składa
życzenia astrologom”.
Drobne przybrudzenia marginesów.
40,–
945. NIEBO Gwiaździste. Organ Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w Bydgoszczy. Red. naczelny:
Fr. A. Prengel. Nr 1/1938. 24 cm, s. 12. Opr. karton.
40,–
946. NIEBO Gwiaździste. Organ Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w Bydgoszczy. Red. naczelny:
Fr. A. Prengel. Nr 3/1938. 24 cm, s. 25-36. Opr.
karton.
40,–
947. PRENGEL Fr.(anciszek) A. — Polski kalendarz
astrologiczny. (Almanach wpływów kosmicznych) na
rok 1932. Oparty na podstawach naukowych astrologji
przy współudziale astrologów polskich. R. V. Bydgoszcz [1931/1932] Polskie Towarzystwo Astrologiczne. 24 cm, s. 96, ilustr. Opr. karton wyd.
80,–
948. PRENGEL Fr.(anciszek) A. — Polski kalendarz
astrologiczny. (Almanach wpływów kosmicznych) na
rok 1934. Oparty na podstawach naukowych astrologji
przy współudziale astrologów polskich. R. V. Bydgoszcz [1933/1934] Polskie Towarzystwo Astrologiczne. 24 cm, s. 96, ilustr. Opr. karton wyd.
Niewielki ślad zalania na części krawędzi marginesów.
80,–
244
951. PRENGEL Fr.(anciszek) A. — Polski kalendarz
astrologiczny. (Almanach wpływów kosmicznych) na
rok 1937. Oparty na podstawach naukowych astrologji
przy współudziale astrologów polskich. R. VIII. Bydgoszcz [1936/1937] Polskie Towarzystwo Astrologiczne. 24 cm, s. 103, [1], s. tabl. [2], ilustr. Opr.
karton wyd.
Z portretami współpracowników „Polskiego Kalendarza Astrologicznego” na osobnej tablicy.
Na odwrocie niewielkie przybrudzenia okł.
80,–
952. PRENGEL Franciszek August — Tatwiczny
zegar szczęścia. Wyd. 2. Bydgoszcz [przed 1939]
Nakł. Polskiego Kalendarza Astrologicznego. 18,8 cm,
k. [2], kolorowy zegar w formie nakładki.
60,–
953. KATALOG Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. T. 1. Redaktorzy: M. E. Sosnowski,
L. Kurtzmann, Poznań 1885 [Druk. nadw. W. Deckera
i Sp.]. 20,5 cm, s. X, 58, CDXLI, 485, k. tabl. 2,
ilustr. Opr. ppł.
Uzupełnione s. III-IV, VII-X i 1-2. Z życiorysem
i portretem Edwarda hr. Raczyńskiego (1786-1845).
Obejmuje m.in. rękopisy i inkunabuły.
300,–
954. KOSIŃSKI Eugenjusz — Elektrostatyka elementarna (55 doświadczeń). Lwów 1935 Nakładem
autora. 20,5 cm, s. 84, k. tabl. [6], 67 ilustr. Praktyczne doświadczenia z fizyki dla gimnazjum.
50,–
955. KUCHAR Władysław, STAHL Zdzisław —
Tennis. Lwów 1927 Zakł. Narod. im. Ossolińskich.
18 cm, s. VI, [2], 154, ilustr. (Bibljoteka Wychowania
Fizycznego i Sportu; nr 9).
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Praktyczny podręcznik tenisa (historia, technika
i style, taktyka). Z fotografiami światowych i polskich
tenisistów (m.in. Stanisław Czetwertyński, mistrz
Polski).
80,–
956. ŁOTOCKI Z. — Łucznictwo (Sprzęt, zaprawa,
zawody). (Bibljoteczka Sportowa, nr 31). Warszawa
1934 Główna Księgarnia Wojskowa. 17 cm, s. [4],
106, 40 ilustr. Okł. Atelier Graficzne Girs-Barcz.
Podręcznik łucznictwa omawiający sprzęt, zasady
strzelania, teren i zawody oraz regulamin odznaki
łuczniczej.
Pieczęć pryw. na k. tyt. Drobne przybrudzenia na
okł. Poza tym stan dobry.
50,–
957. ŁOZIŃSKI Walery Władysław — Ziemia i jej
budowa. Napisał … Lwów 1907 Skł. gł. H. Altenberg.
24 cm, s. [4], 219, [1], ilustr. 91. Opr. pł. wyd.
z tłocz. i złoc. Nauka i Sztuka. Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie; t. 5.
Opracowanie naukowe z zakresu geologii
z uwzględnieniem terenów Polski.
80,–
958. ŁUCZYŃSKA Halina, WOJTUSIAK Roman
Józef — Z życia i obyczajów zwierząt. Kraków 1938
Księgarnia Powszechna (Biblioteka Naukowa dla Młodzieży, t. IX). 23,5 cm, s. 264. Opr. pł.
Tajemniczy świat zwierząt, obserwowany zarówno
w dzień i w nocy. Wiele zaskakujących szczegółów,
opisów obyczajów i zachowań, jak i zdarzeń z pogranicza sensacji. Zdezaktualizowane stemple biblioteczne.
40,–
959. NAUKA czytania pisma polskiego. Teraz
z przydatkiem nowego katechizmu dla małych dzieci
zebrana. Wadowice 1903 Nakładem i drukiem Franciszka Foltina. 16 x 10,5 cm, s. 23, [1].
Z nauką alfabetu i tabliczki mnożenia.
90,–
960. OLIVIER. Kazik chez les Partisans. Illustrations
de Laplauche. Paris b.d. (ok. 1946). Éditions Hier et
Aujourd’hui, s.32, 4 ilustr. w tekście, 17,5 cm, opr.
brosz.wyd.
30,–
961. O NADUŻYCIACH w stanie duchownym
prawu przeciwnych a skarbowi publicznemu szkodliwych. Warszawa 1831 B.w. 18 cm, s. 47. Opr. karton
współcz.
Wolnomyślicielska broszura z czasów powstania
listopadowego opisująca życie kleru polskiego i postulująca daleko idące reformy (np. zniesienie seminariów
962
i zakonów; celibatu i spowiedzi indywidualnej; liturgii
łacińskiej). Silne zbrązowienia na pierwszych i ostatnich kartach.
200
962. [PIŁSUDSKI] LISTA pasażerów wycieczki
inauguracyjnej z Adrjatyku na Bałtyk od 27 sierpnia
do 12 września 1935 r. M/s „Piłsudski”. Warszawa
1935 Gdynia — Ameryka Linie Żeglugowe, Sp. Akc.
Druk. i Lit. Jan Cotty. 23 cm, s. 19, mapka, fot. 1.
Minimalne zagniecenia i zabrudzenia na pierwszych kartach. Papier kredowany. Dołączony „Prospekt
tymczasowy” z trasą i rozkładem jazdy (s. 4).
Zawiera kilkaset nazwisk w porządku alfabetycznym podług nazwisk, profesji i miejsc zamieszkania.
Źródło informacyjne i socjologiczne (np. rozmieszczenie osób pod względem cen kabin).
120,–
963. POLITECHNIKA Warszawska, Wydział
Architektury ZAPROSZENIE na Jubileuszowy Bal
Młodej Architektury organizowany przez Związek Słuchaczów Architektury Politechniki Warszawskiej (…)
245
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
1 II 1937. Projektował L. Jankowski i Siwik. Karton
Wyrobu „S.A. J. Franaszek Warszawa”. Warszawa
1937 Druk. S. Wierzbicki i S-ka. 15 x 15 cm, s. [4].
Kolorowe zaproszenie na bal wystawione na nazwisko Jana Grochowskiego, sygn. przez W. Jakimowicza.
Dołączono kartę wstępu na bal. Stan bardzo dobry.
50,–
964. RADZIEJOWSKA W., KAPUŚCIŃSKA M.
— Mamy owoce — róbmy przetwory! Praktyczne
uwagi i wskazania dla przetwórstwa domowego, oraz
łatwe i tanie przepisy, na marmelady, konfitury, dżemy,
soki, susze i suche konfitury i t.d. Warszawa [1931]
Dom Książki Polskiej S.A. 16,5 cm, s. 30, [2].
Okł. i rys. wykonał Ant. Romanowicz. Na odwrocie Wańkowiczowska reklama: „Cukier krzepi” (żółte
litery na zielonym tle).
Ślad zagięcia, poza tym stan bardzo dobry.
40,–
965. RAPACKI Wincenty — Około teatru. Szkice,
obrazki, wspomnienia. Kraków 1908 Spółka Wyd.
Polska. 20,5 cm, s. 264. opr. ppł.
Pieczęć: „Księgozbiór Mariana Kosiakiewicza”.
Wspomnienia Wincentego Rapackiego sen. (18401924), aktora i reżysera, który stworzył wiele niezapomnianych ról, zwłaszcza w sztukach Aleksandra
Fredry.
60,–
966. REICHENBACH A.[nton] B.[enedikt] — Allgemeine Pflanzenkunde, oder, Einleitung in die
Botanik mit besonderer Berucksichtigung der Physiologie, Terminologie und Systematik : fur Schulen und
zum Selbstunterrichte. Bearbeitet und durch mehr als
400 Abbildungen erlautert von … Leipzig 1837
H. Franke. 27 cm, s. VIII, LII, k. tabl. 8 (litografie
kolorowane). Opr. pperg. z epoki, brzegi k. barwione.
Zdezaktualizowana pieczęć biblioteczna. Botanika
ogólna lub wprowadzenie do botaniki ze szczególnym
uwzględnieniem fizjologii, terminologii i nomenklatury,
do szkół i na własny rachunek. Zawiera 400 ręcznie
kolorowanych ilustracji na 8 tablicach litografowanych. Brak. k. I-II (przedtyt.). Karty 1-2 uszkodzone
w dolnej części z minimalnym uszczerbkiem tekstu.
Poza tym stan więcej niż dobry.
300,–
967. SŁOWNIK GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ
POLSKI. T. 1-2. Warszawa 1956. Komitet dla Spraw
Turystyki, 24,5 cm, s. XIX, 624; [4], 625-1397, [1],
opr. pł. wyd. ze złoc. na grzbiecie i licu.
Wybitne dzieło polskich geografów przedwojennego
pokolenia napisane dla rozpropagowania piękna Polski
246
z syntetycznym omówieniem walorów turystycznych
i geograficznych 3500 miejscowości naszego kraju.
Stan bardzo dobry.
150,–
STATUTY STOWARZYSZEŃ I TOWARZYSTW
Z LAT 1910-1920
968. STATUT Kasyna Podoficerów Zawodowych
7 Pułku Piechoty Legionów. Chełm [B.w. lata 20-30te XX w.]. 16 cm, s. 23, [1]. Okł. karton wyd.
Pieczęć pułkowa na s. 23. Ślady dziurkowania
i obcięta górna część okł.
50,–
969. STATUT Ligi Morskiej i Kolonjalnej. Warszawa 1936 B.w. 16,5 cm, s. 47. opr. karton wyd.
50,–
970. STATUT o Zabezpieczeniu Emerytalnem
Pracowników Miejskich m. Wilna i ich Rodzin.
Wilno 1930. B.w. 15 cm, s. 22. Opr. karton wyd.
40,–
971. [STATUT Kasy Zapomogowej PracownikówBranży Budowlanej Guberni Warszawskiej]
USTAW Obszczestwa Wzaimnago Kriedita Stroitielnych Promyszliennikow Warszawskoj Gubernii. Warszawa 1910 Tip. T. Kołomanskij. 21,5 cm, s. 31.
Pieczęć: „Księgozbiór S. Kosieradzkiego”.
40,–
972. STATUT Towarzystwa „Związek Pracy
Narodowej” w Krakowie. Kraków [przed 1914] Nakł.
Tow. „Związku Pracy Narodowej”. 18 cm, s. 14. Dołączono s. [2]: „Objaśnienia do statutu [na papierze
bibułkowym]”. Podkreślenia i dopiski w tekście.
40,–
973. STATUT Związku Byłych Żołnierzy Polskiej
Siły Zbrojnej. Warszawa 1938. B.w. 15 cm, s. 15, [1].
Ślady dziurkowania.
30,–
974. STATUT Związku Rezerwistów. Warszawa
1936. Nakładem Zarządu Głównego Związku Rezerwistów. 16,5 cm, s. 37, [1]. Opr. karton.
30,–
975. STATUT Związku Senjorów Organizacji
Młodzieży Narodowej i Związków Polskiej Młodzieży Demokratycznej Szkół Wyższych Rzeczypospolitej Polskiej. [Warszawa przed 1929]. 15 cm,
s. 12. Opr. karton.
50.-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
966
976. USTAWA Związku Katolickiego w Królestwie Polskiem. B.m. 1907. B.w. 18 cm, s. 32.
40,–
977. [SZYLLER-SZKOLNIK Chaim] Son i snowiedienija. Nauczno obosnowannoje tołkowanie snow
sostawliennoje znamienitym mediumom Miss-Hasse.
S pieriewodoj statiej o snie i snowiedienijach
psicho-frenologa C. Sziller-Szkolnika (Bolieje 1000
snow).
(acc.) Opyt prakticzieskago rukowodstwa k izuczieniu chiromantii, frenologii, fizjognomiki, grafologii
i astrologii. Gipnotizm i jego znaczienije. Wydierżki iz
knig Ch. M. Sziller-Szkolnika. Warszawa 1912
Izdatjelstwo „Raswiet”. 23,5 cm, s. 55, [1], ilustr.;
36, ilustr. Współopr. oryg. z tłocz. złotem tyt.
na licu.
Sennik tłumaczący 1000 snów oraz praktyczne
wskazówki chiromancji, frenologii, fizjognomiki,
grafologii, astrologii i hipnotyzmu. Popularne wydawnictwo znanego autora tłumaczone na język
rosyjski.
Otarcia opr. Wewnątrz stan bardzo dobry.
100,–
247
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
978
TELEGRAMY OZDOBNE (KOLOROWE)
978. BAŁTYK to nasz. Na dochód Tow. Czytelni
Ludowych. Projekt: Fr. Tatula. Poznań [ok. 1935].
Fotolitografja Druk. św. Wojciecha, 21,5 x 28 cm.
Wypełniony 28 IX 1935. Z postacią marynarza na
żaglu na tle portu. Ślady składania.
50,–
979. BĄDŹMY sobą! Na potrzeby oświatowe
kresów. Bydgoszcz [ok. 1922] Nakładem zjednoczonych towarzystw polskich. Zakład Art. Lit. Pilczek
i Putiatycki w Poznaniu, 20 x 26,5 cm.
Wypełniony 20 II 1922. Z wizerunkiem orła czuwającego na skale. Ślady składania i minimalne naddarcie.
80,–
980. BOLESŁAW Chrobry 1025-1925. Poznań
1925 Nakł. Tow. Czytelni dla Kobiet. Lit. F. Pilczek.
Wypełniony 28 września 1935 (?), 20,2 x 25,8 cm.
Z postacią Bolesława Chrobrego trzymającego
w ręku miecz na tle panopliów, ksiąg, symboli religijnych, wież katedry gnieźnieńskiej i grodu.
50,–
981. JEDNOŚĆ siłą narodu.
Wypełniony 20 II 1922, 18,8 x 26 cm. Z portretami Tadeusza Kościuszki i ks. Józefa Poniatowskiego
z panopliami i godłem państwowym, w tle Kopiec
Kościuszki.
Ślady składania.
80,–
248
979
982. MORZE to wielkość i bogactwo narodu!
Wypełniony 27 IX 1935, 20 x 27 cm. Ze stylizowanym orłem nad polskim portem morskim, do
którego wpływa okręt wojenny RP.
Ślady składania.
80,–
983. NASZ Bałtyk polskim na wieki. Wypełniony
bez datacji, [lata 30-te XX w.], 21,5 x 27 cm.
Orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami na
skale, z marynarzem pozdrawiającym z oddali „Dar
Pomorza”, na tle zachodzącego słońca.
Ślady składania.
80,–
984. NIE rzucim ziemi skąd nasz ród! Wypełniony
6 VII 1929, 19,5 x 25 cm.
Z portretami królowej Jadwigi i Władysława
Jagiełły oraz orłem. Ślady składania.
80,–
985. NIE rzucim ziemi skąd nasz ród! Wypełniony
IX 1935, 19 x 26,5 cm.
Z portretem Tadeusza Kościuszki i orłem.
Ślady składania.
50,–
986. POTOCKI Jakób. Zdobycie Wolmaru 1601 r.
Wypełniony 28 IX 1935, 22,5 x 27,5 cm.
Przedstawia Jakuba Potockiego z polskim sztandarem na murach zdobytego zamku w Inflantach.
Ślady składania.
80,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
987. [SIENKIEWICZ Henryk] Inc.: „Śląskie serce,
śląska dusza / Niech Polaków wszystkich wzrusza” /
Antoni Jóźwiak”. Poznań Nakład A. Jóźwiak. Wypełniony 15 V 1923, 21,5 x 26,5 cm.
Z portretem H. Sienkiewicza i czterema scenami
z jego powieści. Dwubarwny.
Ślady składania, podklejenie marginesu.
80,–
988. SIENKIEWICZ Henryk. Poznań Towarzystwo
Czytelni Ludowych. Fotolitografja. Druk. św. Wojciecha.
Wypełniony bez datacji. [lata 20-te/30-te XX w.],
21 x 28 cm. Z medalionem przedstawiającym H. Sienkiewicza na tle płaskorzeźb z bohaterami jego książek.
Ślady składania.
50,–
989. SZCZĘŚĆ Boże młodej parze. Poznań M.
Putiatycki. Wypełniony 28 IX 1935, 23 x 28 cm.
Z dwoma gruchającymi gołąbkami wśród kwiatów.
Ślady składania.
50,–
990. ZA Honor i Ojczyznę. Wypełniony bez datacji
[lata 20-te/30-te XX w.], 21 x 28 cm.
Z portretem ks. Józefa Poniatowskiego, sztandarem
narodowym i rozpostartym orłem.
Ślady składania.
50,–
991. TOWARZYSTWO Przemysłu Węglowego
w Polsce. Sp. Akc. Akcja 50 000 marek polskich.
No 95870 na okaziciela. Warszawa 1923 Druk.
J. Świętoński i Ska. Klisze z Zakł. Fotochemigr.
M. Wolfa. 24,5 cm, k. [2].
Wielobarwna z elementami graficznymi symbolizującymi przemysł wydobywczy. Z zachowanymi wszystkimi 10 talonami kuponowymi.
Stan bardzo dobry.
80,–
WARSZAWSKIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
TOWARZYSTWO OCHRONY KOBIET.
W 1899 r. w Londynie odbył się międzynarodowy kongres poświęcony walce z handlem białymi
kobietami. Otworzyło to drogę do powstania narodowych organizacji walczących z tym zjawiskiem
w różnych krajach. Wśród polskich organizacji powołano do życia w 1900 r. Warszawskie Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. Na listach członków, publikowanych w sprawozdaniach odnajdujemy
wiele nazwisk z kręgu warszawskiej elity, przedstawicieli arystokracji, wielkiego przemysłu i bankowości
oraz środowisk intelektualnych. Niniejsze sprawozdania pochodzą z „Księgozbioru S. Kosieradzkiego”.
992. SPRAWOZDANIE z czynności Warszawskiego
Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet za rok
1908. Warszawa 1909 Tłocz. Wł. Łazarskiego. 23 cm,
s. 19, [1], IV. Opr. karton.
80,–
993. SPRAWOZDANIE z czynności Warszawskiego
Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet za rok
1910. Warszawa 1911 Druk. L. Bruś. 23 cm, s. 27.
Opr. karton.
80,–
994. SPRAWOZDANIE z czynności Warszawskiego
Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet z roku
1911. Warszawa 1912 Druk. Art. K. Kopytowski
i Ska. 21 cm, s. 27. Opr. karton.
80,–
995. SPRAWOZDANIE z czynności Warszawskiego
Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet z roku
1912. Warszawa 1913 Druk. Art. K. Kopytowski
i Ska. 21 cm, s. 31. Opr. karton.
80,–
996. SPRAWOZDANIE z czynności Warszawskiego
Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet z roku
1913. Warszawa 1914 Druk. Art. K. Kopytowski
i Ska. 21 cm, s. 31. Opr. karton.
80,–
997. WELLS Herbert George, JENSEN J. V.,
HAAS R. de, OTTO E.[dward] — Przygody łowieckie w krajach dziewiczych. Tłum. Paweł Laskowski.
Warszawa [1925] Instytut Wydawniczy „Zdrój”.
23 cm, s. 93, [3], ilustr. Opr. pł. wt., okł. oryg.
naklejona.
Opisy polowań na dzikie zwierzęta w Afryce,
w amerykańskich Górach Skalistych i na Sumatrze.
80,–
998. WIELKA Kwesta Ogólnokrajowa od 11go do
18 czerwca 1916 r. Ratujcie dzieci! Rada Główna
Opiekuńcza. Warszawa 1916 Lit. W. Główczewski.
19 x 14,5 cm.
Nalepka okienna o wartości 10 gr na papierze
bibułkowym z symboliczną anielicą, pod której opiekuńczymi skrzydłami dwoje klęczących dzieci
z rękoma złożonymi do modlitwy. Naklejona na
karton. Drobne odbarwienia.
Stan więcej niż dobry.
30,–
249
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
1002
999. WISZNIEWSKI Michał — Charaktery
rozumów ludzkich. Skreślił … Kraków 1837 B.w.
20 cm, s. [2], 179, [4]. Opr. psk z epoki.
Pierwodruk pionierskiego dzieła uznawanego za
pierwszą polską pracę z dziedziny psychologii.
Krawędzie przedniej okł. uszkodzone ze śladami po
owadach. Wewnątrz niewielkie naturalne zbrązowienia.
Stan dobry.
90,–
1000. WIŚNICKI Feliks — Sekrety przyrządzania
nalewek i likierów w domu. Warszawa 1932 Skład.
Główny „Dom Książki Polskiej”. 14,5 cm, s. 3-15, [1].
Zdezaktualizowane pieczęcie własnościowe. Kilkanaście przepisów na popularne alkohole, w tym
śliwowicę.
30,–
250
1001. WOJCIESZEK Anna — Jak przerabiać owoce
bez cukru. Wyd. 3. Kraków 1941 Gebethner i Wolff.
18 cm, s. 79.
Przetwórstwo owoców w okupacyjnych trudnościach związanych z aprowizacją i reglamentacją cukru.
Zdezaktualizowane pieczęcie własnościowe.
30,–
1002. [WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1920]
Henryk UZIEMBŁO (1879-1949) — „Rozbrojenie
pułku komunistów wziętego do niewoli”, 1920.
Gwasz, 43,5 x 61 cm. Sygn. p.d. „Brześć Litewski,
lipiec 1920 / Henryk Uziembło, por. W.P.”. Na odwrocie ołówkiem tytuł pracy oraz pieczęć Magazynu Przyborów Malarskich Róży Aleksandrowicz w Krakowie.
2800,–
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
1003. ZARUBA Jerzy (1891-1971) — Uliczny
sprzedawca wędlin, 1943. Rysunek piórkiem i ołówkiem. 31 x 22 cm, sygn.”Zaruba 43”. Satyryczny
rysunek obrazujący nielegalny handel uliczny w Warszawie.
360,–
1004. [ZAWADZKA Wincentyna] — Kucharka
litewska. Zawierająca: przepisy gruntowne i jasne,
własnym doświadczeniem sprawdzone, sporządzania
smacznych i wykwintnych, tanich i prostych rozmaitych rodzajów potraw tak mięsnych, jak i postnych
oraz ciast, legumin, lodów, kremów, galaret, konfitur...
tudzież rozlicznych aptecznych zapraw, konserw
i rzadszych specjałów. Z przydaniem na początku
książki: dokładnej dyspozycyi stołu przez W.A.L.Z.
Wyd. 7 poprawne. Wilno 1885 Nakładem autorki.
Druk J. Zawadzkiego. 19 cm, s. XXII, 492. Opr. pł.
wt.
Słynna litewska książka kucharska Wincenty z Żółtowskich Adamowej Zawadzkiej, wydana po raz pierwszy w 1854 i wielokrotnie wznawiana. Dokument
epoki i szeroko pojętej kultury życia codziennego.
Brak k. przedtyt. Strony 1-2 zdefektowane. Egz. nieco
przycięty. Stan dobry.
100,–
1005. ŻELISŁAWSKI Marjan — Obsługa turbin
parowych. Warszawa 1932 Stowarzyszenie Dozoru
Kotłów, s. 129, II, rys. 26
(acc.) WYKŁADY o gospodarce cieplnej. Streszczenie referatów z zakresu oszczędności ciepła, wygłoszonych w Politechnice Lwowskiej w czasie od 4 do
7 kwietnia 1923 roku, na drugim kursie inżynierskim.
Lwów 1923. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów, s. 184,
[1], rys.
(acc.) LUTOSTAŃSKA Halina — O piecach węglowych pokojowych i kuchennych. Wskazówki dla pań
domu umiejętnego i oszczędnego palenia w piecach
węglowych. Oprac. … Warszawa 1932. Wyd. Związku
Pań Domu. 21 cm, s. 30. Współopr. pł.
Ex libris L. I. Witowskich.
60,–
1003
251
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Indeks
(zestawili Tomasz Lenczewski i Jan Stanisław Partyka)
Aelius Spartianus 14
Aigner Chrystian 852
Aksamitowski, ród 351
Aleksander I, cesarz
Rosji i król Polski
109, 183, 184
Aleksander II, cesarz
Rosji 166
Aleksandrowicz (Alexandrowicz), ród 315,
328
Aleksandrowicz Róża
1002
Alexandrowicz Apolonia
549
Alexandrowicz Stanisław
549
Ambroży św. 41
Anathidi Franciszek 8
Anczyc Władysław 729
Ander André 920
Andriolli Michał Elwiro
861
Andrzejewski Adam 646
Ankwicz, ród 368
Anna Iwanowna, cesarzowa Rosji 194
Antoniewicz Włodzimierz 256
Anusz Antoni 431
Apollinaire Guillaume
(Kostrowicki A. W.)
731
Apulejusz z Madaury
782
Arciszewski, ród 370
Ariosto Ludovico G. 733
Ariusz 41
Arnhold Dawid Godfryd
247
Arnim, ród 313
Arski Stefan 397
Atanazy Wielki św. 41
August cesarz rzymski14
August II Sas, król
Polski 51, 544, 633
August III Sas, król
Polski 49, 62, 63,
242, 354, 570
252
Augustyn z Hippony, św.
1, 41
Augustynowicz, ród 328
Axentowicz Teodor 110
Babcock Robert G. 853
Babirecki Jan 648
Bacciarelli Marcello 861
Bacewicz Grażyna 111
Bach Ioannes Augustus
170
Baczewski 84
Baczyński Krzysztof
Kamil 918, 919
Badecki Karol 805, 806
Badeni Ludwika 558
Badeni Marcin 208
Badeni, ród 315, 316,
328, 329, 334, 372
Badius Ascensius
Iodocus 11
Bagieński Stanisław 674
Bagmihl Julius Theodor
313
Bagniewski, ród 378
Bahrynowicz Teodozy
693
Bal, ród 335
Baliński Ignacy 753
Balzer Oswald Marian
169
Banach Kazimierz 302
Bandrowski-Kaden
Juliusz 385, 456
Bandtkie Jerzy 181
Bandurowa Krystyna
922
Bandurski Władysław
447
Bańkowski, ród 369
Baraniecki, ród 351
Baranowski Ignacy 235
Baranowski Jan Józef
118
Baranowski, ród 357,
365
Barański Franciszek 734
Bardziński Wojciech 8
Barrault Jean Louis 883
Barrymore Diana 881
Barszczewski, ród 351
Bartłomiejczyk Edmund
910
Bartoszewicz Kazimierz
735, 736
Bartoszewicz Włodzimierz 796
Baudelaire Karol 744
Baworowski, ród 165,
315, 316, 334
Baybuza, ród 379
Beck Józef 458
Bednarowski, ród 351
Bellotto Bernardo 781
Below, ród 313
Bem Józef, gen. 250
Benedykt hieromonach
46
Benedykt XIV, papież 18
Béranger Pierre J., de
737
Berent Wacław 738,
739, 800
Berezowska Maja 855
Bergman Ingmar 877
Bernard Raymond 891
Bernatowicz, ród 351
Bernstein Eduard 171
Berson Jerzy 923, 924
Berthier Ludwik Aleksander 87
Bertrand Louis 172
Bertutowic Stanislaus 48
Beylin Gustaw 801
Beyzym, ród 351
Bialken, ród 313
Białkowski Leon 354
Białłozor Onufry 64
Białłozor, ród 360
Bieder Edmund 456
Biegaczewicz Wojciech
Jan Kanty 2, 3
Biegański, ród 379
Bielak Józef 65
Bielecki Czesław 173
Bieler 751
Bieliński, ród 365
Bielowski August 780
Bielski M. 112
Bielski Marcin 304
Bielski, ród 334
Biermann August 62
Biernacki Andrzej 111
Biernacki Kostek
Wacław 443
Biernacki Mieczysław
386
Biernacki, ród 314
Biernacki-Poray Wacław
38
Biernacki-Poray Władysław Otton 314
Biesiadecki Władysław
275
Bieżanowski Stanisław
Józef 4
Bigo Jan 466
Bilguer Johann Ulrich 5
Biliński Leon 165
Birecki, ród 338
Birkenmajer Aleksander
752
Bisenhar Michael 615
Bismarck, ród 313
Bisping, ród 329
Bizański St. 513
Bloch, ród 329
Blümer Jan 683
Błażowski, ród 315, 316
Błociszewski, ród 381
Bniński, ród 315, 316,
329, 351, 357, 361
Bobola Albert 29
Bobola Elżbieta 29
Bobrowski, ród 315,
316, 351
Boccaccio Giovanni 740
Boczkowska Zofia 476
Bodenehr Georg 643,
644
Boenisch, ród 329
Bogacki Stanisław 717,
718
Bogdański ród 381
Bogoria, ród 354
Bogucki, ród 373
Bogusz, ród 329, 351
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Boileau Nicolas 271
Bojanowski, ród 358
Bolesław Chrobry, król
980
Bolt Johann Friedrich
576
Bombek, ród 351
Bonaparte Józef 175
Boner Jan 181
Boniecki, ród 329, 351,
359
Bonin Friedrich-Christian
von 17
Bonin, ród 313
Bonn Franz 856
Borch, ród 315, 316
Borck Anatol 683
Borcke, ród 313
Borkowski — Dunin, ród
315-317, 329, 358,
370, 375
Borkowski Dunin Jerzy
315-317, 354
Borkowski, ród 315,
316, 328, 329, 358
Borkowski-Dunin Leszek
275, 742
Borman Antoni 823
Borowski Edward 334
Borowski Mikołaj 66
Borowski Tadeusz 917
Borowski Wacław 738
Borowski, ród 315, 316
Borysławski, ród 361
Bossuet Jacques B. 271
Bouffał, ród 363, 373
Boyer Charles 880
Brahmann Jan 247
Brandt Józef 820, 861
Branicki Jan Klemens 6
Branicki, ród 315, 316,
321, 329, 334, 351,
376
Bratkowski 83
Braunek, ród 368
Breański Feliks 245
Breza Tadeusz 840
Breza, ród 315, 316,
351, 362
Broda Max 916
Broglie de, marszałek 44
Bronikowski, ród 358
Bronisz, ród 382
Brook Peter 877
Brückmann, ród 371
Brückner Aleksander 256
Brühl Amalia 318
Brühl Henryk 318
Brunner Martinus 37
Brunnow 560
Brzechwa Jan 387
Brzeski Aleksander
z Brzezia 50
Brzeski, ród 351
Brzeskich z Brzezia, ród
50
Brzeziński-Dunin, ród
328
Brzęczkowski St. 441
Brzostowski, ród 316,
359
Brzozowski Stanisław
202, 205
Brzozowski, ród 329,
351, 368
Buchowski, ród 362
Buchwald Jan 925
Buczacki, ród 340
Budzyński, ród 351
Bürger Johann Ulrich
Krauss 24
Bürkner Hugo 856
Bukara, ród 351
Bukowiecki, ród 361
Bukowski, ród 315, 316
Bułhak Jan 675-677
Burbonowie, ród 547
Bureau Noël 871
Burgmein J. 857
Buri Friedrich Carl 7
Buszczyński, ród 351,
358
Byron George 830
Bystram Dominik 76
Bystroń Jan St. 256, 459
460
Byszewski Ludwik 558
Byszewski, ród 367
Canale Józef 570
Carné Marcel 883
Casares Maria 883, 894
Casse du A. 175
Castelli Benedictus 9
Castelli Daniel 8
Celiński, ród 364
Cepnik Henryk 388
Cetner, ród 315, 316,
378
Cezar, Gajusz Julius C.
14
Cezary Franciszek 23,
25, 34, 36, 53
Champcenetz de ród 44
Chapman J. 567
Charlęski, ród 370
Chasselat B. 271
Chasseneux Jost B. 322
Chełkowski, ród 362
Chełmicki 235
Chełmiński Jan V. 176
Chełmiński, ród 351
Chełmoński Józef 781,
820, 861
Chełmski, ród 357
Chenal Pierre 899
Chesnel Pierre-FrançoisAdolphe (Montferrand) 742
Chevalier Maurice 889
Chlebowski, ród 358
Chłapowski, ród 315,
316, 357, 361
Chłędowski — Pfaffenhofen, ród 315, 316
Chłopicki Edward 461
Chmara, ród 381
Chmelentz, ród 313
Chmielewski Konstanty
944
Chmielnicki Bohdan 46
Chmielowski Adam 913
Chocimierski, ród 351
Chodkiewicz Krzysztof
66
Chodkiewicz, ród 315,
316, 328, 338, 354,
358, 366
Chodorowski Jan 394
Chodowiecki Daniel
611, 861
Chodynicki Ignacy 462
Chodynicki Kazimierz
298
Chodźko Leonard 177,
319
Chodźko Michał 245
Chodźko Olimpia 222
Choiński-Jeske Teodor
178, 753
Cholinus Maternus 20
Chołodecki Białynia
Józef 179
Chołodecki, ród 377
Chołoniewski Antoni
389
Chołoniewski, ród 315,
316, 374
Chomętowski Stanisław
561
Chomętowski Władysław 207
Chomętowski, ród 328,
357
Chomicki Antoni 320
Chomiński, ród 360
Choński Henryk Edward
222
Chopin Fryderyk
865-869
Chrapowicki, ród 329,
359
Chrzanowski Leon 390
Chrzanowski Tadeusz
485-487
Chrzanowski Wojciech
245
Chrzanowski Zygmunt
316
Chrzanowski, ród 357,
380
Chrząstowski, ród 371
Chrząszczewicz Tomasz
13
Chudek Józef 397
Chwalewik Edward 860
Chybicki Marcin 8
Ciborski, ród 329
Cicero Marcus Tullius 11
Cichnicki, ród 329
Ciechanowiecki Świeyko,
ród 329
Ciechanowiecki, ród
329, 368
Ciechanowski, ród 329
Cielecki, ród 328, 357,
373
Cieński, ród 371
Cieszkowski, ród 316,
328, 375
Cieślik Ludwik 464
Clair René 889, 904
Claparede Johannes
Ludovicus 52
Clapius Paweł 247
Clifford 42
Colet Michael Leobergensis 18, 19
Collin Dominique
584-587
Corneille Pierre 271
Crichton Charles 901
Cromer Dominicus 9
Csato Edward 855
253
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Cummings Robert 881
Curtius Fridericus 54
Cybulska Maja Elżbieta
858
Cybulski Łada Adam
748
Cynerski Ioannes 10
Cyryl patriarcha Jerozolimy 46
Czacki, ród 351, 357,
366
Czajka Nikodem 504
Czajkowski Michał 196,
222
Czajkowski, ród 351
Czambor-Rogala, ród
354
Czapski, ród 315, 316,
334, 351, 366
Czarkowski Ludwik 749
Czarliński, ród 376
Czarnecki Janusz 697,
698
Czarnecki Marceli 175
Czarnecki Zygmunt 175
Czarnecki, ród 315, 316,
329, 357
Czarniecki Stefan 29,
562
Czarniecki, ród 328
Czarnkowski, ród 372
Czartkowski Adam 241
Czartoryska Urszula 478
Czartoryski Adam Jerzy
191
Czartoryski Adam Kazimierz 68
Czartoryski Witold 245
Czartoryski, ród 165,
315, 316, 328, 329,
363
Cząstka Antoni 928
Czechowic Stanisław 13
Czechowicz — Lachowicki, ród 315, 316
Czechowicz Józef 455
Czechowicz Szymon 861
Czeczel, ród 351
Czekanowski Jan 298
Czekańska-Heymanowa
Róża 756
Czepita Michał 678
Czereśniewski Wawrzyniec 858
Czermak Wiktor 180,
188
254
Czetwertyński Stanisław
955
Czetwertyński Włodzimierz 235
Czetwertyński, ród 315,
316, 328, 329, 334
Cziaureli Michał 892
Czołowski Aleksander
860
Czosnowska z Potockich
Zofia 138, 139
Czosnowski, ród 334,
361
Czubek Jan 807
Czuryłło, ród 329
Czyński Czesław 929
Czyrzyczkowicz Andrzej
August 8
Ćwiklińska Mieczysława
114
Ćwikowski Witołd 391
D’Abeville Nicholas
Sanson 635
D’Annunzio Gabriel 744
Dal-Trozzo A 601
Danaborski, ród 329
Dangel, ród 364
Dangel Tomasz 181
Danilewiczowa Maria 824
Daniłowicz, ród 379
Daniłowski Gustaw 456
Dante Alighieri 750
Dantyszek Jan 181
Darieux Daniele 880
Daszkiewicz, ród 368
Daszyński Ignacy 414
Dathius Augustinus 11
Daudet Alphonse 751
Daun Berthold 859
Davidowicz Bella 865
Dąbkowski Paweł 354
Dąbrowa, ród 365
Dąbrowicz, ród 365
Dąbrowska Brigitta 68
Dąbrowska Marianna 68
Dąbrowska z Grabowskich Józefa 68
Dąbrowski Hipolit 68
Dąbrowski Jan 298
Dąbrowski Jan Henryk
558
Dąbrowski, ród 328, 359
Dąmbski (Dąbski), ród
315, 316, 357
Dąmbski Tomasz 139
Dekker Jerzy Jakub 15
Dembiński (Dębiński),
ród 315, 316
Demidowicz-Demidecki
Kazimierz 454
Denhoff, ród 370
Dębicki Stanisław 743,
753, 757, 767
Dębicki, ród 315, 316,
328
Dębowski, ród 329
Dębski, ród 358
Diderot Denis 182
Długoborski, ród 329
Długosz Jan 354
Dmowski Michał 347,
348
Dmowski Roman 393
Dobiecki Eustachy 235
Dobler G. 590
Dobrogoyski, ród 378
Dobrzyński J. F. 563
Doda Wiktor 116
Dolański Ludwik 275
Doliniański, ród 316
Dołgorukow Nikołaj P.
136
Dołgorukow z Korostowców Elena 136
Domaniewski 683
Domański Jan 57
Domański Krzysztof 21,
56
Dominik M. Eliasz 247
Donimirski A 235
Dorat Claude Joseph 12
Dowgiałło, ród 329, 372
Downarowicz Stanisław
399
Drążewski, ród 329
Dretler-Flin z Juerów
Stefania 492
Dreyer Carl 885
Drohojowski, ród 315,
316, 328, 375
Drucki — Lubecki, ród
315, 316, 334, 376,
378
Drużbacki, ród 351
Dryjakowicz Marcin 8
Drzewicki Albertus
Alexander 13
Drzewiecki, ród 351,
380
Dubiecki Marian 185
Duchyński Henryk 245
Dufy Jean 871
Dukszta Samuel 66
Dulfus, ród 316
Dulski Jan 108
Dulski, ród 351
Dunikowski, ród 336,
337, 378
Dunin Szymon 85
Durczykiewicz Leonard
602
Dutkiewicz Józef E. 474
475
Dwernicki, ród 351
Dybicz-Zabałkański
Iwan 135
Dygasiński Adolf 833
Dymitr Samozwaniec,
car Rosji 258
Dymsza Adolf 840
Dziakoński Antoni 77
Działyński Ignacy 208
Działyński, ród 315,
316, 328, 365
Dzieduszycki, ród 165
Dzieduszycki, ród 315,
316, 329, 334
Dzierżek, ród 376
Dziewoczka Maciej 98
Dziewoczka Mikołaj 98
Dziewulski Stefan 465
Dzięciołowski Alfons
443
Dziubińska Joanna 190
Dzwonkowski A. 561,
562, 572-574
Eckhardtówna Joanna
483
Edel A. 857
Ehrlich Stanisław 396
Eimmart G. C. 45
Eisen Charles Dominique 12
Elsner Jacob 52
Elsner Józef 181
Elżbieta Habsburżanka,
królowa 181
Encausse Gérard 929
Engeström, ród 361
Episcopius Nicolaus 18,
19
Epsztein, ród 329
Erazm z Rotterdamu
18,19
Erdman Józef 76
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Esterhazy, ród 165
Ettinger Paweł 860
Fajans Maksymilian 563565, 679
Faustus Jan 247
Fedorowicz, ród 329
Feldman Józef 298
Feliński, ród 351
Fenimor Jakub 826
Fersen Iwan 70
Fihauser, ród 358
Filipowski Jakub 97
Filon Aleksandryjski 18
Finkel Ludwik 257, 298
Firlej Joanna Eleonora
29
Firlej, ród 377
Fiszer Ludwik 460
Fitzky Norbert Joannes
31
Flemming, ród 313, 366
Fletcher James 191
Flisak Jerzy 875-878
Florkowski, ród 325
Florus Lucjusz Anneusz
14
Florus Publiusz Annius
14
Fogg Mieczysław 936
Folino Bartolomeo 612
Folkierski Władysław
824
Forelli Stephanus 318
Forst-Battaglia Otto 354
Forster Karol 222
Fosse Bob 879
Fragner Stefan 926
Frajlich Anna 858
Franaszek J. 927
Franciolini Gianni 906
Franciszek Józef I, cesarz
Austrii 680
Frank Hans 115
Fredro Aleksander, hr.
563, 925
Fredro, ród 315, 316,
328, 372
Fridrich Hans 163
Friedberg Marian 354
Fritsche, ród 329
Froben Ambroży 18
Froben Hieronim 18, 19
Froben Johann 18
Froberg Paul Christian
Siegmund, ks. 45
Frycz Jerzy 486
Fryderyk I, król Prus 52
Fryderyk II Wielki, król
Prus 5, 15, 795
Fryderyk III, król Prus
636
Fryderyk Wilhelm I, król
937
Fryderyk Wilhelm III,
król 272
Frydrychowicz Marcin
13
Gadomski Jan 753
Gadomski, ród 357
Gajewski Jan 192
Gajewski, ród 358, 359
Galica Andrzej 392
Gałczyński Konstanty I.
754
Garczyński Józef 250
Garczyński, ród 365
Gaszyński Konstanty 222
Gawroński Rawita Franciszek 194, 195, 238
Gawroński, ród 329
Gąsiorowski Wacław 755
Gąsiorowski, ród 357,
367
Gecow Henryk 208
Gedroić, ród 315, 329
Gembarzewski Bronisław
256
Gembicki Piotr bp 10
Géraldy Paul 756
Gergan Zacharjasz, Grek
46
Gerson Aleksander 781,
861
Gerson Wojciech 561,
562, 572-574, 598
Gerson-Dąbrowska
Maria 861
Geszaw-Jeżowski Tomasz
Antoni 558
Geyer Ludwik 181
Gęzicki Jan 8
Gide André 757
Gierałt, ród 335
Gierlicki Ludwik 468,
497
Gierymscy Aleksander
i Maksymilian 861
Gieryn Bogusław 112
Gieysztor Jakub Kazimierz 221
Gilly David 670
Girs-Barcz Atelier 406,
956
Giżycki Bartłomiej 196
Giżycki Franciszek
Ksawery 196
Giżycki, ród 315, 329,
361, 371
Glezyn, ród 335
Gliczner, ród 340
Glinczanka Zuzanna
840
Gliwa Stanisław 398,
858
Glixelli W. 548
Gloger Zygmunt 197,
341, 758
Głąbiński Stanisław 257
Gnatowski Jan (Łada
Jan) 759
Godebski Cyprian 760
Godlewski M. 235
Godlewski, ród 359
Görling Adolph 862
Goetel Ferdynand 116
Goethe Johann Wolfgang
von 17
Golanczewski, ród 329
Goldschmidt J. 761
Goldsmith Oliver 199
Golejewski, ród 315,
316
Goleński Fryderyk
August 200
Gołowin Jewgienij 120
Gołuchowski, ród 315,
316, 334
Gombrowicz Witold 823
Gomoliński Jan 71
Gomulicki Wiktor 469,
753
Gonta Iwan 289
Gorazdowski Stefan 72
Gordon Witold 801
Gordon, ród 357
Gorski K. 838
Gorzeński, ród 328, 377
Gorzeński-Ostroróg, ród
328
Gosławski, ród 351
Gostkowski Stanisław
923
Gostkowski, ród 313,
315, 316
Goszczyński Seweryn
812, 833
Goszkowski Wojciech 2
Gościradowski, ród 335
Gothofredus Jacob 27
Górecki Jan 73
Górka Wiktor 879
Górka, ród 365
Górski Artur 764
Górski Jan 683
Górski Karol 354
Górski Konstanty 683
Górski Mikołaj 489
Górski, ród 328
Grabia, ród 340
Grabianka, ród 351
Grabiński, ród 316
Grabowska Elżbieta 222
Grabowski — Goetzendorf, ród 315, 316,
357
Grabowski Ignacy Stanisław 177
Grabowski J. S. 222
Grabowski Stanisław 119
Grabowski, ród 315,
316, 329, 359, 377
Grabski, ród 360
Gramatyka-Ostrowska
Anna 577
Gregorowicz Jan Kanty
762
Grendyszyński Ludomir
235
Grignan, de 271
Grimm Frédéric Melchior 182, 201
Grocholski Z. 501
Grocholski, ród 315,
316, 334, 373, 374
Grochowski Jan 963
Grodzki Jan 108
Gröll Michał 181, 249
Gromaire Marcel 871
Groswaier Marcin 13
Grottger Artur 861
Grudzielski, ród 359
Grudziński, ród 315,
316, 368
Gruja, ród 357
Gruszczyński – Rosenberg, ród 316
Grużewski, ród 378
Grydzewski Mieczysław
823
Grzegorz z Sanoka 766
Grzegorzewicka Dańkowskich Petronela 84
255
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Grzegorzewicki Maksymilian K. 84
Grzywiński Jan 456
Guarini Veronensis 11
Guiglaris Ludwik 938
Guillaume Ch. 751
Gumowski 323
Gumowski Marian 256
Gurowski Rafał 74
Gurowski, ród 315, 316,
370
Gutakowski, ród 361
Gutkowski Jan Marceli
120
Gutschówna Irena
Gwiżdż Feliks 455
Haas R., de 997
Habdanków ród 36
Habsburg Karol Olbracht
165
Habsburg Karol Stefan
211
Habsburg Maria Luiza
547
Hadrian cesarz rzymski
14
Hadziewicz, ród 315,
316
Haecker Emil 202, 400
Haendel Josef 113
Halecki Oskar 256, 298
Haller Jan 181
Haller Józef 310
Halpert Tytus 683
Hamel Bernard 492
Handtke F. 672
Hartitzsch, ród 340
Hass Johann Mathias
642
Haude Ambroise 42
Hauke Aleksander 679
Hauke Karol 679
Hauke Kazimierz 679
Hauke Zygmunt 679
Hauke, ród 329
Hauke-Bosak, ród 679
Hedley Artur 868
Heiss Friedrich 198
Hemar Marian 763, 840
Herburt, ród 333, 379
Hérisson 651
Hermann Zachariasz 247
Hernicz Roman 528
Herring John Frederick
I 613
256
Herstopski, ród 368
Hertz Benedykt 455
Heydel, ród 315, 316,
328, 358
Hezjod (Hezyod) 764
Hieronim ze Strydonu,
św. 18, 19, 41
Hiroshige 743
Hiszpańska-Neumann
Maria 681
Hitchcock Alfred 895
Hitler Adolf 303, 944
Hlebowicz Antoni Bolesław 203
Hoene-Wroński Józef M.
939, 940
Hönning J. L. 45
Hoensbroech Paul, von
204
Hofman Wlastimil 121
Hohenlohe, ród 165
Hokusai 743, 744
Holcgreber Jan 493
Holewiński Józef 911
Holoubek Gustaw 707
Hołownia Jan 92
Hołownia Józef 92
Hołówko Tadeusz 454
Hołyński, ród 369, 376
Homann Johann Baptista 621, 633, 636,
640
Homann, sukcesorzy
622, 628, 642, 645
Hondius Wilhelm 614
Hornawski Kazimierz
Jan 8
Horoch, ród 315, 316
Horodyski, ród 337
Horthy Miklos 165
Hoszowski, ród 361
Hozjusz Stanisław 20
Hozjusz Stanisław 566
Hrebnicki, ród 363
Hrynkowski Jan 915
Hubicki Karol 275
Hübner, de 941
Hulewicz Jerzy 739, 767
Hulewicz Witold 916
Humnicka z Winnickich
Józefa 278
Humphrey Grace 402
Husarzewski, ród 315,
316, 329
Hylzen, ród 382
Iliński, ród 315, 316,
372
Irzykowski Karol 205.
800, 832, 863
Isupow Akim 109
Isupow Piotr 75, 135
Iwaniuk Wacław 858
Jabłczyński Feliks 593
Jabłonowski Jan Stanisław 207
Jabłonowski Józef Aleksander 634
Jabłonowski, ród 315,
316, 328, 329, 334,
359, 362
Jabłoński Mieszko (Mieczysław) 682
Jabrzemski Leonard
699-701
Jacque Christian 894
Jadwiga, królowa św. 984
Jagmin, ród 359
Jaillot H. 635
Jakimowicz Andrzej 920
Jakimowicz W. 963
Jakubowicz Kasper 92
Jakubowski, ród 316
Jan Kazimierz Waza 4,
10, 29
Jan III Sobieski, król
Polski 45, 331, 347,
551, 598, 599, 864
Jan Jerozolimski 19
Jan Jerzy, król 62
Jankowski Józef 116,
929
Jankowski L. 963
Janowski Aleksander 472
Jaque Christian 886
Jaraczewski, ród 360,
382
Jàrosy Fryderyk 208
Jaroszewski, ród 335
Jaroszyński, ród 380
Jarzębowski Józef 790
Jasieński, ród 329
Jasiński Jan 827
Jasmund, ród 313
Jasnorzewska-Pawlikowska Maria 823
Jastrzębowski Wojciech
564
Jastrzębski Stanisław 8
Jawornicki Eustachy 118
Jaworowska P. 679
Jazet Jean Pierre 606,
607
Jean des Champs 42
Jeleński, ród 379
Jełowicki, ród 329, 370
Jensen J. V. 997
Jeszke Franciszek 118
Jezierska Franciszka 942
Jezierski, ród 315, 316,
329
Jeziorański (Nowak) Jan
918
Jeż Teodor T. (Miłkowski
Zygmunt) 765
Jeżewski Krzysztof A.
404
Jeżowski Maciej 83
Joffé Alex 875
Johann Reinhardt III 62
Johannot A. 222
Jorry Sébastien 12
Jóźwiak Franciszek 122
Judin Iwan 92
Jugurta 14
Junczys Jan 658
Jundziłł, ród 368
Jungnikiel S. 140
Jurkowski Stanisław 8,
13
Jutrzenka, ród 313
Kachelofen Conradus 41
Kadzidłowski, ród 329
Kalinowski, ród 315,
316, 351
Kalkstein, ród 358
Kallimach Filip Buonaccorsi 766
Kalwin Jan 1
Kamieński 160
Kamiński Piotr 8
Kantak Kamil Juliusz
210
Kantor Tadeusz 921
Kapuścińska M. 964
Karłowicz Jan 257
Karnicki, ród 315, 316,
329
Karnkowski, ród 373
Karol Emmanuel II, król
938
Karol VI, cesarz 62
Karolingów dynastia 7
Karp, ród 379
Karpiński Światopełk
840
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Karpiński, ród 329
Karski Józef 79
Karwicki-Dunin, ród
351
Karwosiecki, ród 381
Kasprowicz Jan 747,
753, 767, 833
Kasprzycki Stefan 347,
348
Kaszowski, ród 373
Kaszowski-Iliński, ród
315
Katarzyna I, cesarzowa
Rosji 194
Katarzyna II, cesarzowa
Rosji 75, 194
Katon Marek Porcjusz
55
Katylina 14
Kawałkowski Aleksander
405
Kawecka-Gryczowa
Alodia 752
Kazimierz Królewicz, św.
39
Kazimierz III Wielki 29
Kąsinowski, ród 361
Kelus Jan Krzysztof 173
Kern Elga 406
Kettler, ród 340
Kęszycki, ród 316, 328,
358, 371
Kiciński Majcher Józef
21
Kiciński, ród 316
Kicki, ród 351
Kiełczewski, ród 357,
383
Kieniewicz Stefan 212
Kierdeja, ród 382
Kierski, ród 365
Kiersnowski Kasper 92
Kilian W. P. 569
Kiliński Jan 522, 804
Kimbar Jan 76
Kipa Emil 454
Kirkor Stanisław 326
Kisiel Kiślanski, ród 359
Kisielewski Zygmunt 407
Kiszka, ród 329
Klaren Georg C. 896
Kleist, ród 313
Klemens XIII, papież 18
Klepaczewski, ród 357
Kleszczyński Zdzisław
456
Klimkiewicz 160
Klose Konrad 490
Knobloch Andreas 247
Kobierski Lucjan 863
Kobyliński 134
Kobyliński Kazimierz
350
Koc Adam 392
Kochanowski Jan 732,
769
Kochanowski Piotr 733
Kocieł, ród 329
Kocowski Bronisław 752
Koczorowski, ród 316,
360
Koehler Zygmunt 943
Kognowicki Józef 76
Kohen Aleksander 22
Kohen Aleksander
Zuskin (ha Kohen) 22
Kojałowicz Wojciech
325
Kolenda Michał 66
Kolumb Krzysztof 888
Kołczak Aleksandr 301
Kołłątaj Hugo 600
Kołyszko, ród 351
Komierowski K 235
Komierowski, ród 365
Komorowicz, ród 329
Komorowski Erazm 138
Komorowski, ród 315,
316, 371
Konarski Szymon 326,
327
Konarski, ród 315, 316,
359
Konarzewski, ród 361
Kondratowicz Ludwik
(Syrokomla Władysław) 564, 770
Koneczny Feliks 257
Koniecpolski Stanisław
650
Koniecpolski, ród 374
Konopacki Antoni 78
Konopacki Jerzy 69
Konopacki Stanisław 69
Konopacki, ród 351, 362
Konopczyński Władysław 298
Konopka Grzegorz 79
Konopka Józef 123
Konopka Michał 123
Konopka Stanisław 123
Konopka, ród 315, 316
Konoplański, ród 383
Konopnicka Maria 257,
753
Konstantyn Wielki
cesarz rzymski 27
Kończyc Tadeusz 771
Kopaczewski, ród 357
Kopera Franciszek 860
Kopernik Mikołaj 9, 567
Korczak Janusz 828
Korin 743
Kornecki Marian
485-487
Korsak Gabriel 66
Korsak, ród 383
Korwin, ród 340
Koryha Zygmunt 218
Korytko Stefan 655
Korytko, ród 358
Korytowski ród 315,
316, 334, 360
Korzeniowski Conrad
Józef 794
Korzeniowski Witold
925
Kosiakiewicz Marian
965
Kosielski, ród 351
Kosieradzki S. 992-996
Kosiński Adam Amilkar
328, 329
Kosiński Aleksander 679
Kosiński Eugeniusz 954
Kosiński Julian 679
Kosiński, ród 315, 316,
679
Kossak Juliusz 861
Kossak Wojciech 429
Kossak Zofia 499
Kossakowski Stanisław
324, 683
Kossakowski, ród 315,
316, 328, 329, 334,
358, 367
Kossecki Józef 79
Kostecki, ród 679
Koster Henry 881
Kostka J. 679
Kostowski Jerzy Grzegorz 23
Kostřánek Bedřich
514-517
Kostrzewa Jerzy 702
Kostrzewski Franciszek
861
Koszarski, ród 358
Koszczyc, ród 360
Koszutski, ród 371
Koszyc Marja 772
Kościa, ród 382
Kościałkowski Stanisław
824
Kościelski, ród 329
Kościuszko Tadeusz 70,
191, 597, 981, 985
Kośmiński A. 787
Kot Stanisław 399
Kotecki Paweł 13
Kotowski Jan 684
Kowalski, ród 376
Kowarski Felicjan Szczęsny 262
Kozakow 160
Kozakowski, ród 379
Kozicki, ród 329
Koziebrodzka Iza 837
Koziebrodzki, ród 315,
316, 328, 361
Kozierowski Stanisław
354
Kozietulski, ród 316
Kozłowski, ród 361
Koźmian Kajetan 208,
219
Kraiński, ród 362
Krajewski, ród 362
Krasicki, ród 315, 316,
328, 358, 359, 375
Krasińska Elżbieta zob.
Rudnicka Elżbieta 685
Krasińska Maria zob.
Raczyńska M. 685
Krasińska Zofia zob.
Stecka Zofia 685
Krasiński A. 235
Krasiński Adam 125
Krasiński Kazimierz 80
Krasiński Władysław
125
Krasiński, ród 315, 316,
328, 329, 334, 367
Krasnopolski, ród 372
Kraszewski Józef Ignacy
563, 773, 774
Kraszewski, ród 357
Kraushar Aleksander
473, 753
Krauss (Kraussen)
Johann Ulrich 24
Krauthofer-Krotowski
Jakub 288
Krauze E. 81
257
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Krauzowski Błażej
Ignacy 8
Krąkowski, ród 372
Krechowiecki, ród 351,
358
Krejs Eugenia 827
Kręski (Kręcki), ród 315,
316
Krieger Philipp 7
Krockow Maciej 568
Kromer Marcin 54
Kronenberg, ród 329
Kropicki Jan Karol 8
Krosnowski Adolf 222
Krotowski, ród 366
Krowicki Andrzej Franciszek 8
Królikiewicz M. 452
Kruczkowski Leon 923
Krueger Hans 715
Krukowiecki, ród 315,
316
Krukowski, ród 329
Krusche Bogumił 181
Kruszewska-Skarbek
Wanda 116
Kryczyński Leon 409
Kryłow 160
Krysztoporski, ród 368
Krzeczkowski W. 658
Krzeczunowicz Kornel
330
Krzemieniowski Marcin
82
Krzewski Lilienfeld Karol
385
Krzycki, ród 368
Krzywicki Ludwik467
Krzywicki, ród 366
Krzywoszewski Stefan
775
Krzyżanowski Adam 410
Krzyżanowski, ród 357,
383
Kubala Ludwik 187
Kubalewicz Kazimierz
25
Kubicki Józef 460
Kublicki, ród 374
Kuchar Władysław 955
Kucharski Andrzej 48
Kuczborska Irena 823
Kuczkowski, ród 315,
316
Kukiel Marian 298
Kukliński Jakób 331
258
Kulisiewicz Tadeusz 126
Kuntze Edward 860
Kupcik Ivan 657
Kupisz Łukasz 4, 10, 39
Kupiszewicz Józef Stanisław 8
Kurkowski, ród 329
Kurnatowski, ród 361
Kurowski Ignacy 68
Kurozwęcka Anna 83
Kutzner Marian 478
Kwiatkowski Edward
455
Kwiczala Michalina 478,
483
Kwilecki Franciszek
Antoni 28, 32, 43
Kwilecki, ród 315, 316,
328, 357, 362
Lachnicki, ród 329
Lach-Szyrma, ród 337
Lam Stanisław 298, 839
Lampe Friedericus Adolphus 52
Lanckoroński Hieronim
26
Lanckoroński Jan 26
Lanckoroński, ród 165,
315, 316, 334
Lange ateista 42
Langiewicz Marian 236,
691, 849
Larisch, ród 315, 316
Laskarys, ród 382
Laskowski Kazimierz
776
Lasocka Maria 454
Lasocki 83
Lasocki Zygmunt 225
Lasocki, ród 315, 316,
328, 329, 357
Lasoń Józef 456
Laszczka Konstanty 747
Laurysiewicz S. 924
Lebowski, ród 329
Lechmann Jan 247
Lechoń Jan 455
Lednicki Wacław 824
Ledóchowska Apolonia
zob Alexandrowicz
Apolonia 549
Ledóchowski, ród 165,
315, 316, 329, 357
Leger Antonius 52
Lehmann Rudolf 226
Lehr Spławiński Tadeusz
229
Leitgeber Sławomir 332
Lekszycki, ród 357
Lelewel Joachim 230
Lemański Jan 777
Lenartowicz Teofil 778,
779
Lenczewski 350
Lenczewski Stanisław
(Stanislaus) 4, 13, 30
Lenczewski Tomasz 356,
412
Lenz Max 227
Leonhard St. 413
Lesser Aleksander 564
Lesser, ród 329
Leszczyńska Maria,
królowa Francji 354
Leszczyński Edward 845
Leszczyński Stanisław
584, 586, 587
Leszczyński, ród 370,
381
Leśmian Bolesław 802
Leśniewski Józef 162
Leśniowski, ród 370
Levitt-Hima 823
Lewartowski, ród 315,
316, 370
Lewicki Kazimierz 545
Lewicki Michaił I. 127
Lewicki, ród 315, 316
Leyser Augustyn von 7
Lgocki, ród 375
Libiszowski, ród 329
Liechtenstein, ród 165
Linde Samuel Bogumił
780
Lindemann Christian
Philipp 318
Linette Renata 481
Lipiewicz Andreas Dominicus 27
Lipiński Eryk 870
Lipiński Wacław 430
Lipnicki Stanisław 66
Lipska Barbara z Miaskowskich 31
Lipski Jan Aleksander 31
Lipski Wojciech 357
Lipski, ród 357
Lissowski, ród 360
Liszt Franciszek 857
Litvak Anatol 880
Lityński Michał 187
Liwiusz Tytus 14
Lobkowicz, ród 165
Lochman Błażej Ignacy
8
Lochman Jan Marcin 8
Löffler Klemens 269
Löwenthal Nicolaus von,
szlachcic austriacki 55
Lollobrigida Gina 886
Longueil Joseph de 12
Lorentowicz Jan 753,
781
Lossow, ród 381
Losy de Losenau Ch.
623
Lubieniecki Jan 334
Lubieniecki, ród 315,
316, 329, 337
Lubomirska Leonia 686
Lubomirski Jerzy 275
Lubomirski Jerzy Sebastian 569
Lubomirski Zdzisław
235, 403
Lubomirski, ród 315,
316, 328, 329, 334,
360
Ludwik Filip, król
Francji 182, 201
Ludwik II Burbon-Condé
271
Ludwik XIV, król Francji
271
Lukianos z Samosaty
782
Lullin Amadeus 52
Lutomski, ród 376
Lutostańska Halina
1005
Łabęcki, ród 329
Łabędź, ród 354
Łaska Anna zob. Kurozwęcka A.
Łaski Hieronim 83
Łaszczyńska Olga 333
Łazarowicz Klemens 497
Łaźniński, ród 357
Łącka z Rosnowskich
Regina Anna 90
Łącka z Szołdrskich
Zofia 90
Łącki Aleksander 90
Łącki, ród 315, 316,
328, 357, 382
Łączyński, ród 315, 316
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Łempicki Adam 683
Łempicki, ród 364
Łęski, ród 366
Łobodowski Józef 823
Łochiński, ród 335
Łodziata Jan 92
Łopaciński Dominik 99
Łopaciński, ród 358
Łopatto Stefan 468,
497, 509
Łopieński Bogdan
703-705
Łoś, ród 315, 316
Łotocki Z. 956
Łoyko, ród 329
Łoziński Walery Władysław 957
Łoziński Władysław 232
Łubieński Edward 118
Łubieński Feliks 134
Łubieński Franciszek
208, 683
Łubieński Maciej,
prymas 29
Łubieński Stanisław 235
Łubieński Tadeusz (?)
120
Łubieński, ród 315, 316,
362
Łuczyńska Halina 958
Ługowska Zofia 29
Łukaszewicz, ród 361
Łukiński I. 902
Łuniński Edward 608
Łuszczewska Jadwiga
(Deotyma) 565
Łuszczyński, ród 358
Mac Donald David 888
Machciński Wojciech 8
Machnacka z DuninSzpot Dorota 84
Machnacki Jerzy 84
Machnacki Stanisław 84
Maciejowski Józef 416
Mackiewicz Kamil 457,
834
Mackrell Jr 613
Maeterlinck Maurycy
747
Maire François Joseph
623-627
Maitenon, de 271
Maj (May) Jan Aleksander (Ioannes Alexander) 29
Majer vel Mejer 160
Majewska M. 893
Majewski St. 505
Makarow 160
Makowski Bartłomiej 8
Makowski Tadeusz 871
Maksymowicz Roman
455
Makuszyński Kornel 747
Malcz Karol 549
Malczewski Jacek 686
Malczewski Skarbek
Franciszek 233
Malibran A. 176
Malinowski Krzysztof
708
Malinowski-Pobóg Władysław 417, 431
Maliszewski Aleksander
840
Maliszewski Edward 753
Malzahn, ród 316
Małachowska z Humieckich Izabela 85
Małachowski Hiacynt
(Jacek) 85
Małachowski Mikołaj 85
Małachowski Stanisław
85, 600
Małachowski Stanisław
Nałęcz 28, 32, 43
Małachowski, ród 315,
316, 368
Mansfeld Johann Ernst
623
Manteuffel Tadeusz 298
Mańkowski D. 873
Mańkowski, ród 316,
357
Marassè, ród 329
Marcinkowski Karol 278
Marczak Michał 234
Marecki 350
Maret Hugo Bernard 87
Margut Antoni 122
Maria Fiodorowna, cesarzowa Rosji 92
Markiewicz Maria 679
Maroniusz Melchior 247
Mars, ród 359
Martinet Louis 606, 607
Marx (Marks) Karol 218
Marxen Carolus 27
Masliukow M. 893
Masłowski A. 674, 678,
682, 684, 689, 695
Masłowski, ród 329
Massalski, ród 315, 316
Maszkowski, ród 329
Matczyński, ród 358,
359, 370
Matejko Jan 282, 599,
608, 783, 861
Matusiak Stanisław 834
Matuszewicz Tadeusz
208
Mazurkiewicz Władysław 454
Mazurkowicz Valentinus
Ioannes 4, 30
Medeksza Dominik 86
Mediovillanus Ioannnes
11
Mehoffer Józef 110,
743, 745, 747, 815,
816
Melecjusz, grecki patriarcha Aleksandrii 46
Mellin, ród 313
Melnyk Andrej 63
Merwin Bertold 418
Mestrezat Franciscus 52
Metternich hr. 52
Meyer Iohannes 37
Meysztowicz Edward
683
Meysztowicz Maria 365
Meysztowicz, ród 359
Męciński Józef 25
Męciński, ród 315, 316,
328, 357
Mękarska-Kozłowska
Barbara 419
Mękicki Rudolf 415
Miaskowski Adrian 31
Miaskowski, ród 358
Miączyński, ród 315,
316, 329, 357, 359,
368
Michaelis Johann Gottfrid 318
Michalski, ród 329
Michał I Korybut, król
Polski 324, 354
Michałowski Kazimierz
456
Michałowski, ród 315,
316, 328, 334
Michniewicz Kazimierz
Stanisław 8
Michniewicz Stanisław
92
Miciński Tadeusz 784
Miciński Wojciech 2
Mickiewicz Adam 222,
245, 352
Miechowita, Maciej
z Miechowa 38
Miecki Wojciech 13
Mieczkowski Jan 679
Mielęcki Aulok, ród 359
Mielicki Marcin Władysław 8
Mielnicka Aleksandra
136
Mielnicki Walerian 136
Mielnik Hrynek 63
Mielżyński, ród 315,
316, 328, 357, 378
Mier Wilhelm 558
Mier, ród 315, 316, 376
Mierosławski Ludwik
222, 236
Mieroszewski ród 315,
316, 328, 381
Mignard P. 271
Miklaszewski Gwidon
785
Miklaszewski Józef 237,
454
Mikołaj I, cesarz Rosji
135, 277
Mikołaj Michajłowicz
Romanow 277
Mikorski, ród 357
Milewski Kapica Ignacy
341
Milewski, ród 315, 316,
329
Milikont-Narwoysz, ród
329
Miller Jan Nepomucen
786
Milli David 52
Milowicz, ród 357
Miłosławski Fiedor S. 75
Miłosz, ród 383
Miniewski Józef 238
Miniewski, ród 329
Minkiewicz Janusz 840
Mirabeau Gabriel
Honoré Riquetti de
33
Mirski, ród 315, 316
Mirski-Światopełk
Antoni 137, 235
Mirski-Światopołk 235
Misiło Eugeniusz 339
259
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Misiowski Michał z Woli
Śmielowej 13
Mitreuter Heinrich 558
Mleczko, ród 357, 359
Młodecki, ród 316, 358
Młodożeniec Jan 872
Młodzianowska z Bielikowiczów Ludmiła 98
Młodzianowski Wojciech
98
Mniszchówna Maryna
258
Mniszech Jerzy 49, 318
Mniszech, ród 315, 316,
328, 365
Mniszek, ród 315, 316,
357
Mocarski Zygmunt 860
Moczulski Leszek 276
Moczydłowski, ród 360
Modius Franciscus 55
Modlibowski, ród 361
Molier Jean Baptiste 271
Montégut 751
Montenuovo Albertyna
547
Montespan, de 271
Montwiłł, ród 380
Moraczewski Jędrzej 414
Morawski Kazimierz
Marian 240
Morawski Mikołaj 112
Morawski Stanisław 241
Morawski Zdzisław 223,
224
Morawski, ród 377
Morgan 787
Morska z Dzieduszyckich Magdalena 138
Morski Ignacy 138, 139
Mortier P. 635
Morykoni, ród 358
Mostowski, ród 315,
316, 365
Moszczeński Adam 104,
242
Moszczeński Józef 430
Moszczeński, ród 315,
374
Mościcki Henryk 241,
243, 289, 305
Mościcki Ignacy 388
Mrowiński Piotr 66
Mucharski Jan 884
Muczkowski Józef 564
Mulert 679
260
Musialik Roman 420
Mycielski Jerzy 686
Mycielski, ród 165, 315,
316, 334, 360
Myrbach 751
Myszkowski Franciszek
706, 707
Myszkowski Stanisław
22
Myszkowski, ród 364
Napierski Stefan 788
Napoleon I Bonaparte,
cesarz Francuzów 87,
213, 220, 227, 523,
609
Narbutt Teodor 564
Naruszewicz, ród 359
Narutowicz Gabriel 434
Nawojewski, ród 329
Nef(f) Karol 144
Nenof 866
Nerewicz Adam 13
Neruda Pablo 747
Newman W. O. 789
Niedźwiecki 92
Niegolewski, ród 357
Niemcewicz Julian Ursyn
222
Niemcewicz, ród 376
Niemojowski Andrzej
777
Niemojowski, ród 359
Niemyski, ród 316
Niepliujew Iwan 75
Nieradzki 69
Niesiecki Kasper 356
Nietzsche Fryderyk 743,
745
Niewiadomski Eligiusz
662
Nieżychowski, ród 366
Niger Franciscus 11
Nikifor Krynicki 688
Nitman Karol J. 187
Noiński Aleksander 118
Noiński Wincenty 118
Nordmann A. P. H. 667
Norwid Cyprian Kamil
552, 746, 790-792
Nowaczyński Adolf 244,
793-795
Nowakowski Bogdan
–498
Nowakowski Zygmunt
421, 422, 796, 824
Nowicki Romuald 925
Nowodworski Bartłomiej
4
Nowowieyski Albert 30
Nykowski Jan 8
Nykowski Tomasz Kazimierz 8
O’Monroy Richard
(L’isle de Falcon de
Saint-Geniès Richard,
de) 797
O’Rourke 328
Obiezierski, ród 371
Obuchowicz, ród 383
Ochocki Gabriel 13
Oczosalski, ród 329
Odachowski Stanisław
105
Ode Jacobus 52
Odrowąż, ród 354
Odyniec, ród 358
Oettingen Johann Friedrich 639
Ogiński Feliks 683
Ogiński Franciszek 89
Ogiński Jan 34
Ogiński Michał Kleofas
89
Ogiński Theodatus 34
Ogiński, ród 315, 316,
360
Okęcki Stanisław 683
Okuń Edward 825
Oleś Andrzej 842
Oleśnicki, ród 359
Olędzki, ród 368
Olivier 960
Olizar, ród 376
Olszyński Bazyli 13
Olszyński, ród 329
Opacki, ród 359
Opaliński Jan 90
Opałek Mieczysław 423
Opitz Fryderyk 247
Oppman Artur (Or-Ot)
142
Orańska Józefa 483
Ordęga Adam 306
Orkan Władysław
(Smreczyński Franciszek) 798
Orłowski Aleksander
861
Orłowski, ród 315, 334,
351
Ormiński Jan 36
Ormiński Tomasz Franciszek 36
Orsetti Edward 683
Ortwin Ostap 205
Orygenes z Aleksandrii
18
Orzechowska Aniela 425
Orzechowski 664
Orzechowski Tadeusz
665
Orzechowski, ród 339
Osiecimski, ród 315
Osiecimski-Czapski, ród
334
Oskierko, ród 374
Osmołowski Jerzy 246
Ossendowski Antoni
Ferdynand 499
Ossolińska Ewa 558
Ossoliński Franciszek
Kandyd 104
Ossoliński Franciszek
Maksymilian 558
Ossoliński Jerzy 26
Ossoliński, ród 26, 316,
377
Ostaszewski, ród 351,
365, 383
Osten von der, ród 17
Osten-Sacken Karol 571
Ostroga W.M. 685
Ostrogskich – Zasławskich, ród 46
Ostroróg, ród 315, 316,
328, 357, 362
Ostroróg-Gorzeński, ród
357
Ostrowska z Morskich
Józefa 139
Ostrowski Antoni 139,
683
Ostrowski Jan 91
Ostrowski Józef 235
Ostrowski Juliusz 235
Ostrowski Krystian 222
Ostrowski, ród 139
Ostrowski, ród 315, 316,
319, 334, 366
Otto Edward 997
Ożarowski, ród 315,
316, 371
Pac, ród 360, 363
Pachniewski, ród 362
Paciorkowski, ród 364
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Paczkowski Jerzy 840
Paderewski Józef Ignacy
143
Palaephatos (Palaifaitos)
z Paros 37
Pallavicini, ród 165
Panosiewicz Aleksander
118
Panownik 160
Papara, ród 328, 364
Papi Teresa Jadwiga 799
Paprocki Bartosz 38
Parczewski, ród 357
Paritius Christianus Fridericus 247
Paruszewski, ród 367
Parys, ród 316
Pascoli Giovanni 744
Paslaski Jakub Stanisław
69
Pasmanik Dawid S 248
Paszkiewicz Stefan 78
Paszkowska Maria 454
Paszyc 601
Patavinus Ioannes 1
Pater Paulus Hungarus
37
Paweł I, cesarz Rosji 92
Paweł V, papież 101
Pawiński Adolf 249
Pawliszczew Nikołaj 343
Pawłowski Felicjan 497
Pawłowski, ród 365
Pazyra Stanisław 752
Pągowski, ród 358
Pepłowski-Schnür Stanisław 250
Pernot Charles 87
Perowski Leon 144
Perzyński Włodzimierz
116
Petit Jean 11
Pękalski Piotr 251
Pękosławski Grzegorz
Józef 145
Pękosławski, ród 145
Philipe Gérard 886,
894
Piątkowic Stanisław 13
Piątkowski Walerian 29
Picquet Charles 624-627
Piegłowski, ród 358, 371
Piekarski Kazimierz 860
Piekosiński Franciszek
324, 325, 344, 345,
354
Pieniążek Czesław 187
Pieniążek Stanisław 275
Pieniążek, ród 371
Pieniążek-Odrowąż Jerzy
346
Pieńczykowski, ród 380
Pieńkowski Ignacy Wincenty 689
Pietrkiewicz Jerzy 824
Pietuszko Anna Małgorzata 708
Pilarczyk Krzysztof 22
Pillati Ksawery 599
Pillement Georges 871
Piltz Erazm 235
Piłsudska Maria 406
Piłsudski Józef 387, 390,
397, 398, 401, 402,
404, 406, 409, 410,
412, 416, 417, 419,
420, 427-440, 443445, 447, 454, 554,
961
Piniński, ród 315, 316,
377
Piotrkowczyk Andrzej 38
Piotrowicz Ludwik 298
Piotrowicz, ród 383
Piotrowski Stanisław
253
Piotrowski Tadeusz 458,
915
Pisarski Jan Chryzostom
13
Piskorski Sebastian 39
Pitiscus Johann 247
Pius Arnold 118
Piwarski Jan Feliks 594,
861
Piwarski Kazimierz 298
Piwnicki, ród 329
Plater, ród 315, 316,
329, 359
Plater-Zyberkówna
Cecylia 846
Pliszcza, ród 329
Pliszkowski, ród 329
Płomieński Jerzy E. 800
Pobratyn B. J. 523
Pochmarski Bolesław
455
Pochwalski Kazimierz
820
Pociej, ród 365
Podhorski, ród 369
Podoski, ród 329
Podrażyński Wojciech
Jan 8
Podrębski Tomasz 8
Poe Edgar Allan 801,
802
Poeche Izydor 803
Pogorski, ród 351, 359
Pohoska Ewa 917
Poklewska-Koziełł Maria
147
Pokrzywnicki, ród 371
Pol Wincenty 804
Polaczkówna Helena,
354
Polakowski, ród 329
Poletyło, ród 315, 316,
368
Polibiusz z Megalopolis
55
Połczyński Janta Aleksander 690, 858
Połczyński Janta, ród
380
Pomarański Stefan 440
Pompejusz, Gnejusz P.
Wielki 14
Poniatowski Jan 126
Poniatowski Józef, ks.
243, 273, 557, 602607, 981, 990
Poniatowski Michał, bp
i Prymas 27
Ponikiewski, ród 358
Poniński, ród 315, 316,
334, 360, 367
Popiel Sulima Tadeusz
600
Popiołek Józef 2
Popławski, ród 329
Poraj-Różycowie, ród
354
Porębowicz Edward 750
Pospieszalski Karol
Marian 299
Potapow 135
Potkański Brochwicz
Ludwik 349
Potkański, ród 378
Potocka Elżbieta 80
Potocka z Raczyńskich
Konstancja 589
Potocki Antoni 683
Potocki Henryk 235
Potocki Jakub 986
Potocki Józef 235
Potocki Stanisław 104
Potocki Stanisław Kostka
28, 32, 43
Potocki Szczęsny 242,
318
Potocki, ród 165, 315,
316, 318, 321, 328,
329, 488
Potulicki, ród 315, 316,
328, 332, 334, 363
Potworowski, ród 315,
316, 357
Powidzki, ród 382
Powierza Bolesław 350
Powierza Paweł 350
Powierza, ród 350
Prauss Kazimierz 454
Prażmowski, ród 378
Prądzyński, ród 359
Prengel Franciszek A.
943-952
Probst Georg Balthasar
588
Procajłowicz Antoni S.
449, 728, 818
Prokofiew Sergiusz 706
Promnicki Piotr Jan 8
Proski, ród 336
Prostic Bluma 22
Prostic Izaak syn Aarona
z Prościejowa (Icchak
ben Aron Prostic) 22
Proszkowska-Krasicka
Lila 921
Prozor Karol 185
Prozor, ród 372
Prószyński (Pruszyński),
ród 329, 380
Pruski, ród 337
Przebendowski, ród 381
Przecławski Wacław 860
Przesmycki Zenon
(„Miriam”) 757, 791
Przestrzelski, ród 383
Przeuski, ród 360
Przezdziecki, ród 329,
351, 376
Przybylski Apolinary507
Przybyszewski Stanisław
808, 809, 833
Przychocki, ród 315,
316
Przyłubski Feliks 926
Przyłuski 664
Przyłuski Bronisław 858
Przyłuski, ród 357
Pudłowski Stanisław 9
261
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Pukalski Józef Alojzy
123
Pułaski Kazimierz 264,
351, 416
Pułaski, ród 351, 363
Pusłowski, ród 316, 328,
334
Pustowójtówna Anna
Henryka 691
Puszet du Puget, ród
315, 316, 329
Puttkamer Ellinor 352
Puttkamer Maryla
z Wereszczaków 352
Puttkamer Wawrzyniec
352
Puttkamer, ród 313
Puzyna Iza zob. Rylska
Ścibor I.
Puzyna, ród 315, 316,
328, 368
Pyrski Jakub 98
Quincey Thomas, de
810
Raciborski, ród 351
Racine Jean 271
Racine Louis 811
Raczyńska z Krasińskich
Maria 685
Raczyński Edward 258,
265, 288, 685, 953
Raczyński Edwarda 589,
590
Raczyński Ignacy 265
Raczyński, ród 315, 316,
328, 334, 370, 371
Radek Andrzej St. 441
Radoliński Alfred 741
Radoliński Radolin ród,
315, 316, 361
Radomicki, ród 371
Radoński, ród 359
Radoszewski, ród 315,
316
Radoszwanicki Tomasz
71
Radvanyi Geza 887
Radwan, ród 358
Radzewski, ród 372
Radziejowska W. 964
Radzimiński Luba
Zygmunt 353, 354
Radzimiński, ród 328,
371
262
Radziszewski Franciszek
256, 750, 751
Radziszewski Henryk
465
Radziwiłł Jerzy 92
Radziwiłł Maciej 235
Radziwiłł, ród 165, 315,
316, 318, 321, 328,
329, 334, 366
Raes, ród 360
Rajski, ród 316
Ram J., de 583
Ramułt, ród 364
Rapacki Józef 266, 781
Rapacki Wincenty 965
Rasp Carl Gottlieb 571
Rassalski Stefan 595,
596
Raszewski, ród 357
Raupach Ernest 812
Rautenstrauch Józef
146, 161
Rawicz, ród 325
Rawski, ród 383
Rayski, ród 315
Reich Wilhelm 813
Reilly Franz Joseph 629,
632
Reinbeck Johann Gustav
42
Reinstein Franciszek 508
Rekowski, ród 377
Rembieliński, ród 329
Rembowski Jan 822
Repnin Mikołaj 95
Retz Jean F., de 271
Reutt Jadwiga 846
Rey, ród 315, 316, 329,
370
Reymont Władysław
743, 747
Richterz Mateusz 247
Ridinger Johann Elias
616, 617
Ridinger Martin Elias
616, 617
Riszka Robert 187
Rittner Tadeusz 833
Rive Amadeus de la 52
Rizzi Zannoni Antonio
Giovanni Battista 620,
634
Rochefoucauld François
de la 271
Röell Dionysius Andreas
52
Rogaliński, ród 361
Rogalski Józef 103
Rogawski, ród 337
Rogowski 161
Rogowski Wincenty
Stanisław 8
Rogujski, ród 329
Rokossowski, ród 316
Rola, ród 329
Rollius Jakub 247
Romanowicz Ant. 964
Romer Eugeniusz 257
Romer, ród 315, 316
Römer, ród 360
Ronikier, ród 315, 316
Rönne Eugeniusz 683
Rönne, ród 316
Ropp Edward 147
Rosenberg — Gruszczyński, ród 316
Rosselini Roberto 898
Rossi 751
Rostand Edmond 925
Rostocki Władysław 267
Rostworowski Jan 858
Rostworowski Karol
Hubert 814-816
Rostworowski Michał
186
Rostworowski Tomasz
137
Rostworowski, ród 328
Rouba, ród 379
Rozdrażewski, ród 329,
358
Rozwadowski Tadeusz
165, 442
Rozwadowski, ród 315,
316
Rożankowski T. 836
Rożen Marcin 97
Rożen, ród 360
Rożnowski, ród 358
Różycki, ród 339
Ruciński, ród 377
Rudnicka z Krasińskich
Elżbieta 685
Rudzki Kazimierz 840
Ruffinellis Venturinus de
1
Rufin z Akwilei 18, 19
Rugendas Christian 618
Rugendas Georg Philipp
618
Rulikowski Mieczysław
116
Rulikowski, ród 357-359
Russanowski, ród 364
Russocki, ród 315, 316
Ruszczyc Ferdynand 781
Ruszczyńska Teresa 480,
484
Rutkowski, ród 359
Rybarczyk Franciszek
923
Rycharski Lucyan
Tomasz 817
Rychlicki, ród 358
Rydel Lucjan 818, 819,
833
Rydzyński, ród 365
Rylska Ścibor z Puzynów
Iza 837
Rymczewski Franciszek
72
Rypień Karol 923
Rysiewicz Piotr 456
Ryx, ród 358
Rzeszotarski Zbigniew
69, 90, 117, 118,
134, 166, 208, 233,
265, 293
Rzewuski Wacław 572
Rzewuski, ród 315, 316,
328, 334, 351
Rzymowski Wincenty
443
Rzyszczewski, ród 315,
316, 329, 334, 351,
374
Sadeler R., młodszy 615
Sadowski, ród 357
Saint-Foix Germain
François Poullain de
44
Salustiusz, Gaius Sallustius Crispus 14
Samolewicz Wincenty
509
Samson-Wat, ród 354
Sanguszko Roman 573
Sanguszko Władysław
275
Sanguszko, ród 315,
316, 321, 328, 329,
360, 366, 540
Santis Giuseppe, de 890,
897
Sapieha Adam, ks. 330
Sapieha Aleksander
Michał, ks. 77
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Sapieha Jan, ks. 574
Sapieha Kazimierz, ks.
gen. 28, 43
Sapieha Leon, ks. 330
Sapieha, ród 124, 315,
316, 318, 324, 328,
329, 334, 366,
Sarnecki, ród 329, 358
Saska Maria Józefa,
królowa 570
Saur Ferdinand Joseph
588
Sawczenko Igor 903
Sawczyński Henryk 187
Schaffgotsch, ród 113
Schedel Christophorus
26, 50
Schenk Peter 578
Schilter Johannes 7
Schleinitz 575
Schramm Georg 247
Schubarth Matthäus 642
Scipio del Campo, ród
382
Sczaniecka Emilia 278
Sczaniecki, ród 357, 359
Seebach L.A., von 62
Seigneur Georges268
Selniewski 160
Semkowicz Władysław
354
Seppelt Ksawery 269
Sérieys A. 270
Serrurier Joseph 52
Seutter I Matthäus 631
Sévigné (Rabutin-Chantal Marie, de) 271
Seweryn Tadeusz 915
Sextus Iulius Frontinus
55
Shaw Georg Bernard
925
Sica Vittorio, de 884,
907
Sichulski Kazimierz 443,
747
Sidorowicz Andrzej 98
Siebmacher Johann 45
Siedlecka Ewa 921
Siedlecki Franciszek 746,
747
Sielawa, ród 362
Siemieński, ród 315,
316
Siemieński-Lewicki, ród
334
Siemiginowski Jerzy 861
Siemiradzki Henryk
820, 861
Sienieński, ród 359
Sienkiewicz Henryk 29,
753, 820, 821, 987,
988
Sierakowski, ród 315,
316, 334, 357
Sieroszewski Wacław
444 445, 456, 822
Siesicki, ród 366
Sikorska Urszula 173
Sikorski Władysław 399,
400, 446
Sikorski, ród 382
Silnicki Tadeusz 269
Simiane, de 271
Simmler Józef 861
Siwik 963
Skaławski, ród 371
Skałkowski Adam 116,
273
Skarbek Fryderyk 293
Skarbek Jan abp 36
Skarbek Stanisław 581
Skarbek, ród 315, 316,
329, 334
Skarzyński, ród 315,
316, 358, 367
Skirmunt, ród 357
Skiwski J.E. 800
Skoczylas Władysław
296, 911
Skoroszewski, ród 381
Skorulski, ród 329
Skotarek Władysław 916
Skórzewski Fryderyk
208
Skórzewski Leon 359
Skórzewski, ród 315,
316, 334,
Skrobański Z. 727
Skrzetuski Mieczysław
447
Skrzyński Jan 683
Skrzyński, ród 315, 334,
375
Slater J. Herbert 908
Słapa Aleksander 729
Sławska Aniela 480, 484
Słobodianik Aleks 867
Słonimski Antoni 274,
823
Słoński Edward 448 449
Słotwiński Józef 923, 926
Słowacki Juliusz 435,
743, 824, 833
Słubicki, ród 679
Słupski Światopełk
Zygmunt 510, 557
Słuszka Remian Jerzy 66
Smagłowski Wincenty
275
Smieszkowicz Balthasar
8
Smolarski Mieczysław
116
Smolikowski, ród 329
Smorczewski, ród 316
Smotrzycki Melecjusz
(pseudonim Teofil
Ortolog) 46
Smuglewicz Franciszek
861
Smulikowska-Rowińska
Ewa 480
Sobański Feliks 683
Sobański Radlicz, ród
364
Sobański, ród 316, 334
Sobieraj Marcin 71
Sobieski, ród 381
Sobolewski Aleksander
117
Sochaniewicz Kazimierz
354
Sofokles 707
Sokolnicki, ród 315,
316, 359
Sokołowski August 257
Sokulski 80
Solanges Paul 857
Soldenhoff, ród 316
Sołowjew Siergiej 277
Sołtan Samuel 66
Sołtan, ród 358
Sołtyk Kajetan, bp 3
Sołtyk Maciej 278
Sołtyk, ród 3, 372
Somkowicz, ród 359
Sondermeyr Thad. 31
Sopoćko K. 927
Sopotnicki Józef 450
Sosnkowski Jerzy 451
Sosower Mark L. 853
Sowiński Krzysztof Franciszek 8
Sowiński Wojciech 222
Spasowicz Włodzimierz
235
Spendowski, ród 374
Sroczycki, ród 351
Stablewski, ród 357
Stachiewicz Piotr 820
Staciewski Kasper 13
Stadnicki, ród 315, 316,
328, 329, 351, 359,
Staff Leopold 825, 743,
745
Stahl Zdzisław 955
Staniewicz Ferdynand T.
76
Stanisław August Poniatowski, król Polski
119, 242, 278, 304,
576, 600
Stanisław Leszczyński,
król Polski 354
Stanisławski Jan 847
Stankiewicz Zofia 591
Starorypiński, ród 351
Starowieyski, ród 369
Starzeński, ród 315,
316, 362
Starzyński Henryk 915
Starzyński Tytus 138
Staszewicz, ród 357
Staszic Stanisław 35
Stawiarski Maciej Franciszek 8
Stecka z Krasińskich
Zofia 685
Stecki Olechnowicz, ród
365
Stefan Batory , król
Polski 20, 22, 38, 864
Stefanowicz, ród 329
Stemler Józef 279
Stephanow A. 679
Stewechus Godeschalchus 55
Stęgwiło Ignacy 103
Stockmann Aug. 170
Stojowski Jordan, ród
329
Stokowski, ród 316
Stradomski Aleksander
ze Stradomia 30
Stradomski Jan ze Stradomia 4
Straszewicz L. 235
Straszewicz, ród 367
Strawiński Erazm 103
Stroganoff Aleksandr S.
909
Ströhl Hugo Gerard 355
Stroński Stanisław 824
263
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Stroop Jürgen 253
Strus, ród 351
Strzelecki, ród 365
Strzembosz Adam 497
Stur Jan 828
Stwosz Wit 859, 861
Styka Adam 159
Styka Jan 821
Succha Salvatore 14
Suchodolski A. 43
Suchodolski Paweł 66
Suchorzewski, ród 379
Sulatycki Aleksander 66
Suligowski Adolf 235
Sulikowski Mikołaj
(Nicolaus) 48
Sulistrowski, ród 360
Sulkiewicz Aleksander
409
Sułkowski Antoni 49
Sułkowski, ród 315,
316, 328, 329
Sumiński, ród 315, 316,
328, 329
Suski, ród 339
Suszycki Remigiusz
Andrzej 8
Swinarski, ród 362
Sykstus V, papież 101
Synoradzki Michał 826
Sypniewski, ród 358
Syrokomla Władysław
patrz: Kondratowicz
Ludwik
Syruć Szymon 99
Szabłowski Adam 66
Szafraniec, ród 329
Szarzyński, ród 357
Szaszkiewicz, ród 328
Szauman Szumski, ród
364
Szawłowski, ród 328
Szczeciński Józef 254
Szczeciński Karol
709-711
Szczeniowski, ród 351
Szczepański Alfred 187
Szczepański Jan J. 919
Szczepański Władysław
280
Szczepański, ród 370
Szczepkowska Katarzyna
478
Szczerbicki Franciszek
693
Szelągowski Adam 257
264
Szeliga Jan 46
Szeliski, ród 315, 316
Szembek Franciscus in
Słupow 39
Szembek Jan 51
Szembek Jan Aleksander
100
Szembek, ród 165, 315,
316, 329, 351, 357,
377
Szeptycki Józef 137
Szeptycki Wincenty
Leon 250
Szeptycki, ród 315, 316,
328, 329, 357, 378
Szewczenko Taras 903
Szlachetka Ignacy Stanisław 50
Szlubowski, ród 316,
357
Sznarbachowski Feliks
491
Sznayde Franciszek 222
Szołdrski, ród 315, 316,
334, 357
Szotarski Juliusz 222
Szuch Jan 181
Szujski Józef 281
Szul Bogusław 455
Szumlański, ród 370
Szwankowski Eugeniusz
511
Szwański, ród 329
Szwieratowski A. (?) 658
Szybalski, ród 359
Szydłowska Elżbieta 119
Szydłowski Tadeusz 477
Szydłowski, ród 351
Szyller-Szkolnik Chaim
977
Szymakowski Piotr 2
Szymanowski Karol 784
Szymanowski Wojciech
827
Szymkiewicz 112
Szymkiewicz Samuel
512
Szyszło Józef 76
Śliwiński Artur 282
Śmietonka, ród 351
Śmigły-Rydz Edward
456
Świderski, ród 358
Świdrygiełło-Świderski,
ród 329
Świdziński Ludwik 349
Świdziński, ród 351
Świerczek, ród 337
Święcicki, ród 361
Świtalski Kazimierz 430
Taczanowski, ród 357,
365
Tagore Rabindranath
828
Tainer Ludwik Mikołaj 8
Taralicz Sebastian Józef
13
Tarnowski Gustaw 683
Tarnowski Jan 8, 234,
235
Tarnowski Stanisław 829
Tarnowski, ród 165,
315, 316, 334, 361
Tasset Paulin 552
Tatar-Zagórska H 846
Tati Jacques 905
Tatula Fr. 978
Tautenhayn J. 551
Telefus, ród 351
Terlecki Hipolit
Zygmunt 283
Terlecki Tymon 306
Teslar Józef 456
Tetmajer Przerwa Kazimierz 753, 833
Tetmajer Włodzimierz
456
Thevet André 566
Thomas Krystian
Zygmunt 247
Tichy Karol 747
Tobiasz Mieczysław 284
Tobiesiak Jan 286
Toczyski, ród 380
Tokarz Wacław 443
Tokarzewski Szymon
285
Tollius Cornellius 37
Tołkacz T. 501
Tomasz z Akwinu, św. 4,
50
Tomaszewski Bończa T.
501
Tomaszewski Henryk 869
Tomkiewicz Woneyko,
ród 368
Tomkowicz Stanisław 257
Tommasini Francesco 287
Topiński, ród 358
Topolski Antoni 823
Topolski Feliks 840
Tor Eugeniusz 915
Trajan, cesarz rzymski
14
Trąmpczyński Włodzimierz 288
Trebor Bolesław 929
Trechsel Jan 11
Treichel Fritz 521
Treter, ród 378
Tretiak Andrzej 830
Tripplin Aniela 831
Troczyński Konstanty
832
Trubecki Piotr 75
Trybowski Ignacy 482
Trzebski Bolesław 497
Trzynadlowski Jan 752
Tuchołka, ród 376
Tumliński Baltazar 8
Turenne Henri de la
Tour d’Auvergne, wicehrabia 271
Turkułł Wawrzyniec 162
Turno Gotard 683
Turno, ród 359
Turettini Johannes
Alphonsus 52
Turrettini Samuel 52
Turzo Jan 181
Tuwim Julian 694, 840
Tvater (Tuater) Kazimierz Franciszek 53
Tworkowski, ród 357
Tymowski, ród 357, 364
Tyszkiewicz, ród 315,
316, 321, 360
Udziela Seweryn 915
Ulatowski, ród 357
Ułaszyn Wanda 116
Umiastowski, ród 329
Uniłowski Zbigniew 840
Unrug, ród 357
Urban VIII papież 46
Urbański, ród 329
Uruski, ród 315, 316,
328, 329
Uziembło Henryk 775,
1002
Uznański, ród 381
Valck Gerard 637
Valéry Paul 920
Valla Georgius 11
Vandervelde Émile 172
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Vaugondy Gilles Robert,
de 638
Vaux Kazimierz 686
Vechner Abraham 54
Vechner David 54
Vegetius Renatus Flavius
55
Vergano Aldo 900
Verlaine Paul 745
Verulanus Joannes Sulpitius 11
Vik Karel 518-520
Visconti Eriprando 876
Visscher Claes Jansz 619
Vitellius 9
Volpe Gioacchino 290
Waga Teodor 294
Wagner, ród 336, 338
Walewski Piotr 683
Walewski, ród 315, 316,
328, 357
Walicki Bazyli 28, 32
Walicki, ród 364
Walkiewicz Władysław
561, 562, 572-574
Walther Melchior 247
Wałek-Czarnecki
Tadeusz 298
Wankie Władysław 608
Wańkowicz Melchior
858
Wasilewski Czesław 695
Wasilewski Leon 430
Wasilewski Marian 923,
924
Wasilewski Zygmunt
833
Wasilewski, ród 364
Wasylewski Stanisław
296, 834
Water Guilielmus van de
52
Wazów ród 4
Ważyński 650
Ważyński, ród 383
Wąsoski, ród 329
Wąsowicz Dunin Mieczysław 354
Wąsowicz-Dunin, ród
360
Wdowiszewski Zygmunt
354
Wedel, ród 313
Wegner Stanisław 835
Weiher, ród 313
Wells Herbert George
997
Wenzel Marcin 922
Wereszczaka, ród 329
Wereszycki Henryk 298,
430
Wergiliusz, Publiusz V.
Maro 14
Werner B. 235
Wernicki, ród 329
Werszowiec, ród 325
Weselik Jan 712, 713
Wesolecki Wawrzyniec
Stanisław 8
Weyssenhoff Henryk
781
Weyssenhoff Józef
836-838
Weyssenhoff, ród 364
Wezenborg.ród 354
Węgleński Tadeusz 683
Węgrzynowicz Gabriel
Kazimierz 13
Węsierski, ród 315, 316,
359
Wężyk Franciszek 564
Wiechecki Stefan
(Wiech) 840
Wieczffiński, ród 351
Wieland Johan Wolfgang
628, 642
Wielhorski, ród 315,
316
Wielki Bazyli, wojewoda
rawski 43
Wielogłowski, ród 329,
361
Wielopolski Jan 29
Wielopolski Zygmunt
235, 547
Wielopolski, ród 315,
316, 321, 328, 329,
334, 364
Wierzbitzki Corvin, ród
313
Wierzyński Kazimierz
840
Wiesiołowski, ród 358
Wietor Hieronim 37
Więckowska Helena 752
Wiktor Aleksander 107
Wiktor Franciszek 107
Wiktor Józef 107
Wiktor Konstanty 107
Wiktor z Dembińskich
Marianna 107
Wiktor z Ołtarzewskich
Ewa 107
Wiktoria, królowa 199
Wilder Hieronim 911
Wilkowski 84
Wilmowski, ród 316
Winterfeld Adolf, Von
209
Wiński, ród 366
Wiroboski Walenty Jan
13
Wisłocki Władysław
Tadeusz 807
Wiszniewski Michał 999
Wiśnicki Feliks 1000
Wiśniewski Bronisław
755
Wiśniewski, ród 315,
316, 357
Wiśniowiecki Jeremi 336
Witanowski Rawicz
Michał 530
Witkiewicz K. 915
Witkiewicz Stanisław
781
Witkiewicz Stanisław
Ignacy 800, 912
Witowski Stanisław
z Popowa 29
Witte Karol 874
Witter (Krebs) Marina
496
Wittich L.W., von 669
Wittlin Tadeusz 840
Witwicki Władysław
834
Władysław III Jagiełło,
król Polski 984
Władysław IV Waza,
król Polski 354
Wodzicki, ród 315, 316,
328, 329, 334, 366
Wodzińska z Gorskich
Petronela 112
Wodziński, ród 361
Wojakowski Jerzy 68
Wojakowski, ród 380
Wojcieszek Anna 1001
Wojna Krzysztof 66
Wojstomski Stefan 301
Wojtala Franciszek744,
847
Wojtkiewicz Jan 455
Wojtkiewicz Witold 845
Wojtusiak Roman J. 958
Wolański, ród 315, 316
Wolf filozof 42
Wolf V. 575
Wolff Gustaw 116
Wolff Józef 324, 327
Wolfgang Ernest ks. 7
Wolicki Stanisław 925
Woliński Marek 356
Wolski Kajetan 118
Wolski Zygmunt 249
Wolski-Saryusz 696
Woltyński Franciszek
913
Wołk-Łaniewski, ród
329
Wołłowicz, ród 315,
316, 366
Wołodkowicz, ród 351,
360
Wołowski, ród 329
Wołyński Eugeniusz 303
Woroncow Roman 75
Woroniecki, ród 315,
316, 329, 364, 372
Woyciechowicz Tomasz
98
Woyniłowicz, ród 359
Woźniakowski, ród 329
Wójcicki Kazimierz Władysław 304
Wrotnowski Józef 103
Wrotnowski, ród 329
Wróblewski 350
Wróbliński Szymon
Józef 56, 57
Wrzos Konrad (Rosenberg B.K.) 458
Wybicki Józef 305
Wybranowski, ród 358,
359
Wyczółkowski Leon 911
Wydepkowicz Kazimierz
13
Wydżga Stanisław235
Wydżga Stefan bp 30
Wyganowski, ród 372
Wyhowski Kazimierz
715, 718, 727
Wyhowski, ród 335, 364
Wyrozębski Jan 164
Wysakowski J. J. 523
Wysłouch Juliusz 222
Wysocki Hieronim 91
Wyspiański Stanisław
748, 819, 914
Wyszyński, ród 316
265
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Xylander Rudolf, von
198
Young, ród 329, 373
Zabielski, ród 315, 316
Zabiełło Henryk 590
Zabiełło Jan 127, 666
Zabiełło Józef 28, 32,
43
Zabiełło Szymon 127
Zabiełło z Łukianowiczów Teresa 127
Zabiełło, ród 315, 316,
329. 365
Zabłocki, ród 364
Zachariasiewicz Grzegorz
265
Zagórowski Olgierd 482
Zahajkiewicz Szczęsny
841
Zahorska Stefania 858
Zakrzewski Adam 257
Zakrzewski Kazimierz
298
Zakrzewski Wysokota,
ród 357
Zakrzewski, ród 363,
379
Zaleski Saryusz, ród 351
Zaleski Wacław 165
Zaleski, ród 329, 351,
367
Zalutyński, ród 359
266
Załuski Andrzej Stanisław Kostka 2
Załuski Ireneusz (Iwon?)
683
Załuski Józef 200
Załuski, ród 315, 316,
357, 363
Zamoyski Karol 683
Zamoyski Stanisław 208
Zamoyski Tomasz 46
Zamoyski, ród 46, 165,
315, 316, 321, 328,
329, 369
Zaniewicki Zbigniew
791
Zapałowicz W. 842
Zapolska Gabriela 843
Zaremba Józef 646
Zaremba, ród 328, 375
Zaruba Jerzy 1003
Zasławski Aleksander
z Ostroga 46
Zasławski-Ostrogski, ród
364
Zawadzka z Żółtowskich
Wincentyna 1004
Zawadzki Bronisław 187
Zawadzki Józef 44, 101,
181, 207
Zawadzki Sz. 501
Zawadzki Światopełk,
ród 362
Zawadzki, ród 316, 364,
382, 381
Zawisza Ignacy 86
Zawisza, ród 329, 367,
372
Zawisza-Kieżgayłło, ród
329
Zbąski, ród 366
Zbijewski Wojciech 90
Zboiński, ród 316
Zborowski, ród 315, 316
Zbyszewski Ignacy 103
Zdarzyński Florian 13
Zebrzydowski, ród 381
Zech B.E.H., von 62
Zechenter Witold 844
Zegadłowicz Emil 772
Zglinicki J. N. 811
Zieleniewski Leon 307
Zieliński, ród 383
Ziemięcka Eleonora 789
Ziemięcki, ród 315, 316
Zipper Christophorus 54
Złotkowski Stanisław
108
Zollschan Ignaz 308,
309
Zrzodłowicz Marcin 13
Zwierzchowski Feliks
714
Zwolski, ród 382
Zygmunt II August, król
Polski 22
Zygmunt III Waza, król
Polski 258
Zygmuntowicz Maciej
Stanisław 8
Zyznowski, ród 377
Żaba, ród 359
Żagiel, ród 329
Żardecki, ród 357
Żebrowski Julian
865-868
Żelechowski, ród 358
Żeleński, ród 315, 316
Żeleźniak Maksym 289
Żeligowski Lucjan 231
Żelisławski Marian
1005
Żeromski Stefan 847,
848
Żółkowski Alojzy 827
Żółtowska z Puttkamerów Janina 352
Żółtowski Adam 352
Żółtowski, ród 315, 316,
358
Żuławski Jerzy 456, 833,
849-851
Żurawski Stanisław
110
Żurowski, ród 351, 364
Żychliński Teodor
357-383
Żychliński, ród 357-359,
368
Żydzi 35, 171, 206,
243, 248, 255, 308,
309, 311, 615, 761
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
WARUNKI SPRZEDAŮY
1. Ceny podane w katalogu sĊ cenami wywoâania.
2. W zamówieniach korespondencyjnych prosimy podaý nr katalogowy, nazwisko autora i pierwsze sâowo
tytuâu oraz najwyůszĊ oferowanĊ cenę (limit). Informacje te majĊ charakter œciœle poufny. Korespondencję
prosimy kierowaý na adres: Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 16/8.
3. ProwadzĊcy licytację (aukcjoner) ma prawo wycofaý dowolne obiekty bez podania przyczyny, decyduje o tzw.
postĊpieniu w licytacji, a takůe rozstrzyga sytuacje sporne.
4. Do wartoœci kontraktu doliczamy 6% opâaty organizacyjnej.
5. Kupione przedmioty wysyâamy pocztĊ kurierskĊ; moůna je takůe odebraý w siedzibie Domu Aukcyjnego,
w Alejach Ujazdowskich 16/8.
6. Prosimy o przestrzeganie siedmiodniowego terminu pâatnoœci od daty otrzymania rachunku. Po tym terminie
będziemy musieli doliczaý ustawowe odsetki. Wpâaty prosimy kierowaý na konto: Dzieâa Sztuki, Maria
Ochalska 66 1020 1097 0000 7902 0003 2409.
7. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI gwarantuje zgodnoœý opisu katalogowego ze stanem faktycznym. W
przypadku wykazania raůĊcej niezgodnoœci stanu przedmiotu kupionego z opisem, nabywca ma prawo
zwrotu takiego obiektu do 14 dni od daty aukcji.
8. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady prawne i ukryte wady fizyczne
wystawionych na aukcję przedmiotów.
9. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagielloľska, Archiwum Gâówne Akt Dawnych oraz Muzeum Narodowe
majĊ prawo pierwokupu po najwyůszej wylicytowanej cenie.
Dom Aukcyjny przypomina:
wywóz zagranicę obiektów starszych niż 55 lat wymaga zgody odpowiednich władz;
zgodnie z obowiązującymi przepisami gromadzimy dane osobowe Klientów dokonujących transakcji o wartości powyżej 15 000 euro.
-
267
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
268

Podobne dokumenty

113 AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTY KW AR IAT „ R AR A AVIS”

113 AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTY KW AR IAT „ R AR A AVIS” gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym ter...

Bardziej szczegółowo