Pobierz plik

Transkrypt

Pobierz plik
W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego
Informacja Prasowa
Londyn, Wielka Brytania, 30 grudnia, 2011 r.
Muzułmański Przywódca nawołuje do DŜihadu przeciwko
ekstremizmowi i uciskowi.
,,Brak
sprawiedliwości
prowadzi
do
rozwoju
terroryzmu
i
sekciarstwa.’’ – Hadhrat Mirza Masroor Ahmad
Coroczny Zjazd [DŜelsa Salana] Muzułmańskiego DŜamā‘at Ahmadiyya w
Indiach zakończył się w dniu 28 grudnia w Qadian, potęŜną i inspirującą
wiarę
przemową
światowego
Przywódcy
Wspólnoty,
Hadhrat
Mirza
Masroor Ahmada, która była transmitowana przez satelitę z Meczetu Baitul
Futuh w Londynie. DŜelsa przyciągnęła do Qadianu ponad 17 000 ludzi z
całego świata, a w trakcie sesji zakańczającej wydarzenie, zgromadziło się
w Londynie ponad 4 000 osób.
Hadhrat
Mirza
Masroor
Ahmad
rozpoczął
swoją
przemowę
od
przypomnienia zgromadzonym, Ŝe zjazdy organizowane przez wspólnotę
Ahmadiyya róŜnią się od innych, poniewaŜ zostały zaplanowane tylko i
wyłącznie dla wzmacniania rozwoju religijnego oraz duchowego osób
biorących w nich udział.
Powiedział,
Ŝe
takŜe
tysiące
muzułmanów
Ahmadi
z
Pakistanu
podróŜowało, aby wziąć udział w tym roku w tym wydarzeniu. Wysiłek ten
był czyniony, aby pomniejszyć uczucie straty odczuwanej z powodu faktu,
Ŝe muzułmanom Ahmadi w Pakistanie, w związku z wciąŜ obowiązującym
prawem przeciwnym Ahmadi, nie zezwala się na organizowanie tego typu
wydarzeń.
Jego Ekscelencja mówił wielokrotnie o stanie świata, który jak wyraził się,
w wyniku braku sprawiedliwości oraz równości w społeczeństwie stoi na
krawędzi katastrofy i zniszczenia. Powiedział, Ŝe w tak waŜnym czasie
zadaniem muzułmanów Ahmadi na całym świecie jest prowadzenie
ludzkości ku zbawieniu. Powiedział:
,,Dzisiaj, obowiązkiem kaŜdego Ahmadi jest ochrona świata przez
zniszczeniem. Wynika to ze ślubowania wierności złoŜonemu
Obiecanemu Mesjaszowi, Hadhrat Mirzie Ghulamowi Ahmadowi z
Qadian (pokój z nim).
Czyniąc tak, przysięgaliśmy, Ŝe będziemy
zawsze dąŜyć do poprawienia całej ludzkości.’’
Jego Ekscelencja kontynuując powiedział, Ŝe współczesny muzułmański
świat jest spustoszony przez sekciarstwo i wewnętrzny nieład. Jedynie
Muzułmańskie DŜamā‘at Ahmadiyya moŜe twierdzić, Ŝe jest zjednoczone,
a dzieje się to dzięki systemowi Khilafat.
Jego Ekscelencja przypomniał obecnym, Ŝe z powodu odczuwanej obecnie
zazdrości zostało naraŜone dobro przyszłości. Niesprawiedliwa polityka i
praktyki
światowych
mocarstw
dostarczyły
paliwa
ekstremizmowi
i
terroryzmowi. W tej sprawie, Jego Ekscelencja powiedział:
,,Obecnie, nie moŜna odnaleźć nigdzie na świecie prawdziwego
pokoju i sprawiedliwości. Narody i rządy spoglądają z zawiścią i
zazdrością na bogactwo innych. W dzisiejszym świecie rządy
twierdzą,
Ŝe
dla
pokoju
oraz
uratowania
ludzkości
przed
okrucieństwami, prowadzą wojny. Takie twierdzenia są całkowicie
oszukańcze i przewrotne.
Celem
tych
rządów
jest
zwyczajne
słuŜenie
swoim
usankcjonowanym interesom oraz przechwycenie bogactw innych
narodów. W ten sposób leje się ludzka krew, a w reakcji na taką
niesprawiedliwość powstaje coraz więcej terrorystycznych grup.’’
Jego Ekscelencja wykorzystał równieŜ swoją przemowę, aby udzielić kilku
rad odnośnie przeciwdziałania wszelkim formom ekstremizmu. Powiedział,
Ŝe
naleŜy
zakazać
jakichkolwiek
ich
form,
w
przeciwnym
razie
konsekwencje będą groźne.
Odnosząc się szczególnie do Indii, powiedział, Ŝe chociaŜ kraj ten twierdzi,
Ŝe jest świecki, pewni muzułmańscy ekstremiści przeniknęli do kraju i
swoimi postępkami zatruwają juŜ to społeczeństwo. Powiedział, Ŝe
muzułmanie Ahmadi stali się juŜ ich celem, a ekstremiści starali się
wpłynąć na rząd tego kraju, aby zablokować pokojowe i humanitarne
działania wspólnoty Ahmadiyya w Indiach.
W odpowiedzi na taką opozycję, Jego Ekscelencja powiedział:
,,Muzułmanie Ahmadi nie mogę i nigdy nie zaprzestaną czczenia
Jednego
Boga
i
postępowania
zgodnie
z
praktyką
Proroka
Muhammada ( pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim).
JednakŜe, zwracam się do tych, którzy wierzą w sprawiedliwość i
równość, Ŝe jeśli ustąpicie ekstremistom ze względu na oczywiste
polityczne interesy, wtedy wasz kraj bez wątpienia pogrąŜy się w
walce.
Jeśli
zezwolicie
tym
grupom
rozpowszechnić
się,
to
doprowadzi to tylko do moralnego upadku.’’
Jego Ekscelencja zakończył stwierdzając, Ŝe pozostaje nam nadzieja, która
oparta jest na naukach Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa
Boga niech będą z nim) mówiących o pokoju, braterstwie i wzajemnej
miłości. Prorok
(pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim), aby
osiągnąć te cele, przez całe swoje Ŝycie dokonywał poświęcenia za
poświęceniem. W tej erze to Muzułmańskiego DŜamā‘at Ahmadiyya nadal
podąŜa jego śladami. Jego Ekscelencja powiedział, Ŝe z tego powodu
muzułmanie Ahmadi muszą rozumieć swoją odpowiedzialność.
Jego Ekscelencja powiedział:
,, Czy jest dla nas wystarczającym abyśmy jedynie nazywali siebie
muzułmanami Ahmadi? Czy to będzie wystarczające dla rozwoju
pokoju na świecie? Nie! Aby osiągnąć ten pokój, musimy najpierw
pojąć
ból
odczuwany
błogosławieństwa
Boga
przez
niech
Proroka
Muhammada
będą
nim)
z
z
(pokój
powodu
i
całej
ludzkości. Nasz kaŜdy czyn i wysiłek powinien być nakierowany na
zakończenie wszelkich form okrucieństwa. Nasz DŜihad nie będzie
prowadzony przy pomocy jakiejkolwiek broni lub potęgi, ale
zwyczajnie poprzez modlitwę za całą ludzkość. Jest to jedyny
sposób na rozwój w społeczeństwie pokoju i miłości.’’
Koniec informacji prasowej.
Więcej informacji:
Press Secretary AMJ International: [email protected]