CHEMIA - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

Komentarze

Transkrypt

CHEMIA - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:
2015/16
Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):
Kierunek studiów4):
Koordynator przedmiotu5):
Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):
10)
Cykl dydaktyczny :
Założenia i cele przedmiotu12):
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Grupa przedmiotów:
ZIP/I/SN/09b
Numer katalogowy:
ECTS 2)
CHEMIA
3
CHEMISTRY
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek
dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek
Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności
Wydział Inżynierii Produkcji
a) przedmiot podstawowy
Wykłady - semestr zimowy
b) stopień I, rok II
c) niestacjonarne
11)
Jęz. wykładowy : polski
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z chemii organicznej, zapoznanie ze
strukturą i właściwościami związków organicznych, kinetyką chemiczną i równowagą chemiczną, rodzajami
roztworów i ich rozróżnianiem, otrzymywaniem frakcji ropy naftowej, obliczeniem wydajności reakcji chemicznej,
metodami otrzymywania biopaliw na przykładzie biodiesla, a także z wpływem stosowania związków organicznych
na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.
a) Wykład………………………………………………………………………; liczba godzin ....24...;
Metody dydaktyczne14):
Wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie problemów, studium przypadku, konsultacje.
Pełny opis przedmiotu15):
Wykład: Struktura i właściwości związków organicznych. Przegląd podstawowych klas związków organicznych.
Zasady nomenklatury systematycznej. Izomeria - jej rodzaje i przykłady występujące w przyrodzie. Węglowodory.
Typy destylacji. Frakcje ropy naftowej. Biopaliwa - biodiesel. Roztwory - podstawowy podział oraz sposoby ich
sporządzania o określonym stężeniu procentowym i molowym, elektrolity, dysocjacja elektrolityczna, wartość pH.
Kinetyka chemiczna i równowaga chemiczna. Pojęcie szybkości reakcji chemicznej. Kataliza i katalizatory. Czynniki
wpływające na położenie stanu równowagi chemicznej. Podstawowe pojęcia w technologii chemicznej - parametr
technologiczny, zdolność produkcyjna instalacji, wydajność procesu, reakcje chemiczne z udziałem drobnoustrojów.
Wybrane aspekty chemii środowiska - zielona chemia. Produkty biodegradowalne. Recykling odpadów chemicznych.
Ekotechnologie i monitoring środowiska.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Nie ma
Założenia wstępne17):
Efekty kształcenia18):
Znajomość zagadnień z chemii nieorganicznej (symbole pierwiastków chemicznych, wzory i nazewnictwo związków
chemicznych, zapisywanie i uzupełnianie równań reakcji chemicznych, podstawowe obliczenia stechiometryczne);
ponadto znajomość podstawowych pojęć i działań matematycznych oraz biegłe posługiwanie się kalkulatorem.
06 – student definiuje pojęcie biodiesel i wymienia
01 – student wymienia związki organiczne i ich właściwości
sposoby jego otrzymywania
02 – student nazywa podstawowe związki organiczne
07 – student wymienia rodzaje roztworów i definiuje
03 – student potrafi obliczyć wydajność reakcji chemicznej
każdy rodzaj
04 – student wymienia frakcje ropy naftowej
08 – student potrafi opisać przyjazne dla ludzi i
05 – student potrafi przewidzieć kierunek przebiegu reakcji
środowiska technologie chemiczne oparte na
chemicznej w różnych warunkach temperatury i ciśnienia
procesach chemicznych
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Efekt 01,02,03,04,05,06,07,08 – kolokwia pisemne z materiału wykładowego
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Treść pytań z kolokwiów pisemnych z materiału wykładowego wraz z listą studentów i punktacją z kolokwiów,
protokoły z końcowymi ocenami z przedmiotu.
Do weryfikacji efektów kształcenia służy ocena z kolokwiów pisemnych z materiału wykładowego – 100%
Student, który uzyska co najmniej 51%, zalicza przedmiot.
Miejsce realizacji zajęć22):
Aula wykładowa
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska: Chemia organiczna, Wyd. WNT, Warszawa 2007.
2. Praca zbiorowa: Zbiór zadań i pytań treningowych z chemii organicznej, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
3. R.T. Morrison, R.N. Boyd: Chemia organiczna, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
4. E.Bogoczek: Zielona chemia, Wyd. AE, Wrocław 2004.
5. E.Kociołek-Balawejder: Chemia środowiska, Wyd. AE, Wrocław 2012.
UWAGI24): skala ocen: 51-60 % – ocena 3,0; 61-70 % – ocena 3,5; 71-80 % – ocena 4,0; 81-90 % – ocena 4,5; 91-100 % – ocena 5,0.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
75 h
3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
... ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
efektu
01
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
student wymienia organiczne związki chemiczne i ich właściwości
02
student nazywa podstawowe związki chemiczne
KW01
03
student potrafi obliczyć wydajność reakcji chemicznej
KW01
04
student wymienia frakcje ropy naftowej
KW01
05
KW01
06
student potrafi przewidzieć kierunek przebiegu reakcji chemicznej w różnych warunkach
temperatury i ciśnienia
student definiuje pojęcie biodiesel i wymienia sposoby jego otrzymywania
07
student wymienia rodzaje roztworów i definiuje każdy rodzaj
KW01
08
student potrafi opisać przyjazne dla ludzi i środowiska technologie chemiczne oparte na
procesach chemicznych
KW01
KW01
KW01
2