Deszczomierz Hellmanna nizinny o powierzchni wlotu 200 cm2

Transkrypt

Deszczomierz Hellmanna nizinny o powierzchni wlotu 200 cm2
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
………………………………………………
Pieczęć firmowa oferenta
1. Nazwa, adres Oferenta:
............................................................................................................................................
Tel: ........................................................... fax: ...................................................................
Regon ........................................................... NIP ................................................................
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup deszczomierza Hellmanna
Przedmiot zamówienia
Deszczomierz Hellmanna
nizinny o powierzchni
wlotu 200 cm2
Ilość
szt.
1
Cena jednostkowa w zł
netto
podatek VAT
Wartość brutto w zł
(słownie)
1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
……………………………………………………
Miejsce i data
…………………………………………………
Podpis
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

Podobne dokumenty