Opłaty dla cudzoziemców*

Transkrypt

Opłaty dla cudzoziemców*
Opłaty dla cudzoziemców*
1. Student (Doktorant, Słuchacz, Uczestnik) podejmujący kształcenie w Uczelni wnosi opłatę roczną
w wysokości:
1)
2)
3)
4)
5)
na studiach pierwszego lub drugiego stopnia
na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych
na stażach naukowych, szkoleniach specjalizacyjnych i stażach habilitacyjnych
na kursach dokształcających i studenckich praktykach zawodowych
za udział w kursie językowym, w tym na kursie przygotowawczym
do podjęcia nauki w języku polskich
2000 euro,
3000 euro,
3000 euro,
3000 euro,
2000 euro.
2. W pierwszym roku nauki opłaty, wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 podwyższone są o równowartość
200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.
3. Opłaty za wydawane dokumenty pobiera się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
za wydanie legitymacji studenckiej, do dn. 30.09 br., w wysokości:
5 zł,
za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, do dn. 30.09 br., w wysokości:
17 zł,
za wydanie indeksu, do dnia 30.09 br., w wysokości:
4zł,
za wznowienie studiów w wysokości:
300 zł,
za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w wysokości:
60 zł,
za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości: 40 zł,
za wydanie wyciągu z indeksu w wysokości:
80 zł,
za egzamin z języka angielskiego wg STANAG 6001 dla osób przystępujących
do egzaminu w trybie eksternistycznym w wysokości:
120 zł.
4. Opłaty wymienione w ust. 1 należy wnosić w przeliczeniu na złote polskie (PLN) wg kursu
średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłaty roczne oraz opłaty
za wydawane dokumenty wymienione w ust. 3 wnosi się na indywidualne subkonto, utworzone
w programie Uczelnia.XP.
* na podstawie Zarządzenia nr 13 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dn. 16.04.2012 r.
w sprawie wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców w Akademii Obrony Narodowej na zasadach
odpłatności