Druk nr ………. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w

Transkrypt

Druk nr ………. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w
Druk nr ……….
Projekt
Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło
Słubic”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Łęgi koło Słubic, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
w sprawie zaopiniowania projektu
planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Łęgi koło Słubic”.
Rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic” powstał na podstawie Rozporządzenia
Wojewody Lubuskiego Nr 11 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uznania za
Rezerwat Przyrody (D. U. Woj. Lub. Nr 25 z dnia 30 kwietnia 2003 r., poz. 496).
Rezerwat zajmuje 397,94 ha i znajduje się na terenie Gminy Słubice. Celem
jego ochrony jest zachowanie kompleksu naturalnych i półnaturalnych ekosystemów
łęgowych, wraz z zachodzącymi w nich procesami fluktuacji, sukcesji i regeneracji,
typowych dla doliny wielkiej rzeki. Dlatego, też ważnym jest utworzenie planu
ochrony walorów przyrodniczych rezerwatu.
Podstawą merytoryczną działań ochronnych w rezerwacie jest projekt planu
ochrony opracowany dla rezerwatu „Łęgi koło Słubic” na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220). W planie ochrony rezerwatu „Łęgi koło Słubic” określono działania
ochronne polegające na utrzymaniu walorów przyrodniczych, oraz osiągnięcie celów
ochrony obowiązujących w rezerwacie. Zabiegi ochronne, które zostały ustalone w
oparciu o diagnozę stanu przyrody rezerwatu, biorąc pod uwagę dynamikę procesów
przyrodniczych, stwierdzone działania te wspomagać będą jedynie, w razie
konieczności, naturalne procesy przyrodnicze.
Plan ochrony sporządzany jest zgodnie z art. 18 i 29 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220).
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony
rezerwatu przyrody wymaga zaopiniowania przez właściwą radę gminy.
W związku z powyższym, uważa się za stosowne pozytywne zaopiniowanie
projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło
Słubic”, gdyż stwarza szanse skutecznej ochrony rezerwatu.

Podobne dokumenty