WZÓR OŚWIADCZENIE

Transkrypt

WZÓR OŚWIADCZENIE
WZÓR
pieczęć kancelarii
Pracownik:
............................................................
Stanowisko:
............................................................
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, Ŝe w dniu ………………………………………….. r. uczestniczyłam/-em w szkoleniu
wewnętrznym/zewnętrznym* dotyczącym realizacji obowiązków wynikających z ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ponadto oświadczam, Ŝe zapoznałam/-em się z obowiązującą w Kancelarii wewnętrzną procedurą w
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dotyczącą w szczególności
realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją.
Procedurę tę przyjmuję do stosowania.
..........................................
data, podpis Pracownika
01/2011

Podobne dokumenty