regulamin konkursu „fair play” - Podlaski Szkolny Związek Sportowy

Transkrypt

regulamin konkursu „fair play” - Podlaski Szkolny Związek Sportowy
REGULAMIN KONKURSU „FAIR PLAY”
I.
Cel i zadania:
1.
2.
II.
Organizator:
1.
2.
III.
Propagowanie idei sportowej, czystej walki.
Wyrabianie humanitarnej postawy wobec współrywalizujących zawodników i zespołów.
Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
Podlaska Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Białymstoku.
Uczestnictwo:
Zgłoszony do konkursu może być zawodnik, uczeń, trener, nauczyciel, zespół, drużyna,
sędzia, organizator, kibic sportowy, którzy swoim postępowaniem lub szczególnym czynem
przyczynili się do propagowania zasad i idei czystej sportowej walki bez względu na
osiągnięty wynik. Czynem tym pomogli innym, narażając, bądź poświęcając swoje szanse
wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz
swojej humanitarnej postawie wobec drugiego człowieka bądź zespołu.
IV.
V.
Zgłoszenia:
1.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego umotywowanego wniosku, który winien zawierać:
 nazwisko i imię lub nazwę zespołu – kandydata do wyróżnienia wraz z adresem i nazwą
szkoły,
 nazwa, rodzaj, miejsce i termin omawianych zawodów sportowych,
 zwięzły opis wydarzeń lub charakterystyka kandydata,
 nazwisko i imię lub nazwa instytucji – organizacji przedstawiającej kandydata,
 nazwiska i podpisy ewentualnych świadków wydarzeń.
2.
Termin nadsyłania zgłoszeń do końca czerwca bieżącego roku szkolnego.
Termin:
1.
2.
VI.
Konkurs obejmuje okres bieżącego roku szkolnego.
Ogłoszenie wyników z uhonorowaniem zwycięzców odbędzie się podczas uroczystego
Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Podlaskiego.
Klasyfikacja:
Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja powołana przez organizatorów.
VII. Nagrody:
Wyróżnieni w konkursie otrzymają puchary i dyplomy „FAIR PLAY”
VIII. Postanowienia końcowe:
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator konkursu, który zastrzega sobie prawo
interpretacji niniejszego regulaminu oraz ewentualnych, uzasadnionych zmian.
1