kierunek: Zarządzanie, 2 stopień - Sylabusy

Transkrypt

kierunek: Zarządzanie, 2 stopień - Sylabusy
Wydział Nauk Ekonomicznych
kierunek:
Rok akademicki:
Nazwa przedmiotu1):
Zarządzanie czasem
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3):
Time management
Kierunek studiów4):
Zarządzanie
5)
ZED307
Numer katalogowy:
Grupa przedmiotów
Zarządzanie, 2 stopień
ECTS
3
2)
dr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGW
Koordynator przedmiotu :
6)
dr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGW; mgr inż. Agnieszka Rola-Jarzębowska
Prowadzący zajęcia :
Jednostka realizująca 7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Organizacji i Zarządzania
8)
Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany :
Wydział Nauk Ekonomicznych
Status przedmiotu 9):
a) przedmiot
b) stopień
c) rok
d) forma studiów
SW
2
2
stacjonarne / niestacjonarne
Cykl dydaktyczny10):
a) semestr
b) Jęz. wykładowy11)
3
polski
Celem przedmiotu jest:
- przekazanie aktualnej wiedzy na temat zarządzania czasem (zaprezentowanie narzędzi, celów i zasad);
Założenia i cele przedmiotu
12)
:
- zapoznanie studentów z najskuteczniejszymi, sprawdzonymi metodami planowania czasu i eliminowania przeszkód w wydajnym organizowaniu pracy własnej i
zespołu;
- przedstawienie metod pozwalających na zwiększenie skuteczności w realizacji zadań krótko i długoterminowych;
- nabycie umiejętności efektywnego planowania, ustalania i realizowania priorytetów;
a) forma dydaktyczna
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
b) liczba godzin (stacjonarne i
niestacjonarne)
a1) wykład
20
12
a2) ćwiczenia audytoryjne
10
4
a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja
T
projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):
T
gry symulacyjne
T
inne …
indywidualne projekty studenckie
analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje
eksperyment
studium przypadku
inne…
inne …
inne…
inne …
A.
T
T
wykłady
Czas jako kapitał i jego złodzieje; Aktywność dobowa i biorytm w planowaniu czasu; Planowanie codziennych zadań - metody; Metody wyznaczania priorytetów i
terminów ich realizacji; Nowoczesne metody planowania pracy; Efektywne wykorzystywanie czasu; Planowanie czasu z wykorzystaniem metody ALPEN; Zasady
zarządzania czasem; Błędy w zarządzaniu czasem
Pełny opis przedmiotu 15):
B.
ćwiczenia
Autoanaliza - analiza czasu pracy – metody i techniki; Zasady realizacji zadań w ciągu dnia; Efektywne kształtowanie czasu pracy w przedsiębiorstwie; Metody
samomotywacji; Doskonalenie i zarządzanie czasem pracy własnej
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Zarządzanie
Założenia wstępne17):
Wiedza z zakresu zarządzania
ZED307 WNE_zarzadzanie_2_12.03.2012, 2013-06-07
LW
Wydział Nauk Ekonomicznych
kierunek:
Efekty kształcenia 18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)
01 - student potrafi ocenić, które zadania do wykonania są priorytetowe;
05 -
02 - student ma umiejętność wykorzystywania metod, umożliwiających
efektywne zarządzanie czasem
06 -
Zarządzanie, 2 stopień
03 - posiada świadomość, jak efektywnie zaplanować swój dzień, tydzień,
07 rok
04 -student potrafi zidentyfikować najważniejsze zasady zarządzania
czasem
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)
:
01, 02, 03,04
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
02
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
egzamin pisemny
test komputerowy
egzamin ustny
inne..
inne…
prezentacje
50%
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
10%
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
imienne karty oceny studenta
inne..
Element oceny
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
test
egzamin ustny
inne..
inne…
Waga w %
10%
10%
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
10%
egzamin pisemny
Miejsce realizacji zajęć22):
02
inne..
Waga w %
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
03
treść pytań egzaminacyjnych z oceną
T
inne…
Element oceny
02, 03,04
inne..
T
złożone projekty
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
08 -
10%
inne..
sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
,
ą
,
,
2. Forsyth P., Efektywne zarządzanie czasem, Helion (one Press) 2004
b) uzupełniająca
3. Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie: podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wyd. AE, Poznań 2001
4. Hutter H., Zarządzanie czasem, BC Edukacja 2008
5. Hindle T., Zarządzanie czasem, Wiedza i Życie, Warszawa 2000
UWAGI24):
ZED307 WNE_zarzadzanie_2_12.03.2012, 2013-06-07
LW