zaproszenie concept 1

Komentarze

Transkrypt

zaproszenie concept 1
TW Moda Forum
Concept Store
Data i miejsce:
1 czerwca 2009 r., Textorial Park, ul. Fabryczna 17, ¸ódê
Krótko o ...
TW Moda Forum Concept Store
to pionierski projekt realizowany we wspó∏pracy magazynu
bran˝y mody TextilWirtschaft Moda Forum i jego zaufanych
partnerów. Po raz pierwszy w Polsce powstanie multibrandowy
butik odzie˝owy o powierzchni ok. 70 m2 z ofertà mody
damskiej i m´skiej. Showroom pos∏u˝y jako inspirujàce t∏o do
przeprowadzenia serii warsztatów dotyczàcych prawid∏owej
aran˝acji miejsca sprzeda˝y i witryny, efektywnego rozmieszczenia
towarów oraz skutecznego doradztwa zakupowego. Do
uczestnictwa w wydarzeniu zostanà zaproszeni w∏aÊciciele
sklepów i ekskluzywnych butików oraz producenci, posiadajàcy
w∏asnà sieç detalicznà. Prezentacja sklepu b´dzie mia∏a miejsce
w ¸odzi w dniach 1-3.06.2009 r. Projekt przygotowywano
w ramach FashionPhilosophy Fashion Week Poland.
TEXTORIAL PARK – Gdzie tradycja spotyka si´
z przysz∏oÊcià. Biznes ze sztukà
Textorial Park, którego inwestorem jest St. Paul’s Developments Polska, zosta∏
otwarty w styczniu 2009 r. Jest pierwszym nowoczesnym biurowcem klasy
A w ¸odzi. Kompleks sk∏ada si´ z trzech budynków po∏àczonych przeszklonym
atrium. Biurowiec znajduje si´ w samym sercu ¸odzi na terenie Ksi´˝y M∏yna. Lokalizacja ta posiada doskona∏e po∏àczenia komunikacyjne. Dzi´ki podziemnemu
parkingowi Textorial Park jest biurowcem mogàcym zaoferowaç najemcom najwi´cej w ¸odzi miejsc do parkowania.
TW Moda Forum Concept Store stworzyli:
Od 1998 roku RS dostarcza kompleksowe rozwiàzania z zakresu projektowanie wn´trz.
Projekty powstajà w zespo∏ach konstruowanych tak, aby zderzaç funkcjonalizm z kreacjà. W efekcie powstaje kombinacja wysoko kreatywnego, funkcjonalnego wn´trza, zamkni´tego w profesjonalnie przygotowanej dokumentacji.
www.rydzynski.eu
VMart
W∏aÊcicielem firmy VMart jest Adrian Siekierski, praktyk Visual Merchandisingu. DoÊwiadczenie zdobywa∏ pracujàc w Berlinie,
Stockholmie, Mediolanie dla takich marek jak: Norvoll, Tommy Hilfiger, PC, Peak, JC, Hennes&Mauritz, NC. Specjalizuje si´
w space planningu w zakresie komunikacji wizualnej marek. Stworzy∏ firm´ VMart, by wykorzystaç zdobyte doÊwiadczenie,
promujàc dzia∏ania VM-owe na polskim rynku. Wraz z grupà specjalistów wspiera krajowe marki, adaptujàc zachodnie modele i trendy do polskich realiów. Wspó∏pracuje z profesjonalistami w dziedzinach architektury shop-in i windows designers, zapewniajàc swoim klientom pe∏en zakres us∏ug zwiàzanych z VM.
www.vmart.pl
Complex Mariusz Brzozowski
Od projektu do efektu. Firma specjalizuje si´ w realizacji najÊmielszych pomys∏ów architektów i projektantów wn´trz. Pi´kne
przestrzenie z duszà, oparte na profesjonalnym wykonaniu, zbudowane na fundamencie fachowoÊci i terminowoÊci – to
dewiza firmy Complex. „DoÊwiadczenie zdobyte w Szwecji przenosimy na grunt polski z myÊlà o komforcie naszych klientów”
– twierdzi w∏aÊciciel, Mariusz Brzozowski.
www.complex.waw.pl
real line mannequins
Podstawowa dzia∏alnoÊç real line mannequins to dystrybucja, projektowanie i produkcja manekinów. Klientami firmy sà zarówno pojedyncze sklepy jak i du˝e sieci detaliczne.real line mannequins to styl, jakoÊç innowacja, szybka dostawa i serwis. Firma
jest Êwiadoma najnowszych trendów w modzie i bran˝y VM. Oferuje tylko produkty spe∏niajàce najwy˝sze standardy wykonania i designu. Specjalizuje si´ w innowacyjnych wzorach i szybkiej dostawie.
www.realline.pl
Erco
ERCO specjalizuje si´ w produkcji narz´dzi do oÊwietlenia architektonicznego. Przede wszystkim, sprzedaje Êwiat∏o, a nie oprawy oÊwietleniowe. PodejÊcie to, które przedk∏ada finalny efekt nad fizyczny osprz´t, od lat stanowi znak rozpoznawczy pracy
firmy ERCO, która mówi o sobie ERCO Fabryka Âwiat∏a.
www.erco.com
Braitrim Oddzia∏ w Polsce
Firma „BRAIFORM Incorporating Braitrim and Plasti-Form”, której oddzia∏ dzia∏a w Polsce pod nazwà Braitrim oferuje rozwiàzania w bran˝y wieszaków odzie˝owych i opakowaƒ dostosowane do potrzeb masowych i niszowych sprzedawców oraz producentów ubraƒ na ca∏ym Êwiecie. Firma dzia∏a w 32 krajach, zatrudnia ponad 2000 osób i dostarcza rocznie ponad cztery miliardy wieszaków odzie˝owych. Wyró˝niajà jà mo˝liwoÊci opracownia wzornictwa, efektywna realizacja dostaw w skali globalnej i dystrybucja produktów w ∏aƒcuchu dostaw bran˝y odzie˝owej. W swojej bran˝y Braiform jest pionierem oraz wiodàcà
firmà zarzàdzajàcà programami odzysku wieszaków odzie˝owych. Dyrektorem dzia∏u sprzeda˝y firmy jest Stefan Wi´ckowski.
www.braitrim.pl
Menbur
Menbur firma hiszpaƒska posiadajàca w swojej ofercie obuwie w kompletach z torbami. Dwie linie stylistyczne: wieczorowokoktajlowa Menbur oraz dzienna Pilar Abril.
www..grupomenbur.com
ZTK „Teofilów” S.A.
35 Lat tradycji i doÊwiadczeƒ w produkcji i sprzeda˝y dzianin, nowoczesna skuteczna firma, partner wielu inicjatyw,
niekwestionowany lider w bran˝y dziewiarskiej.
www.teofilow.eu
Specjalne podzi´kowania dla firm:
Wystaw´ fotografii z pracami wybranych projektantów w bezpoÊrednim sàsiedztwie TW Moda Forum Concept Store przygotowa∏ Krzysztof Witecki.
Ubrania i dodatki do TW Moda Forum Concept Store wypo˝yczyli projektanci: Emilia Korycka, Anna Pochopieƒ, Monika Ptaszek, Marta Rowiƒska, Kamila
Woszczyk, Grzegorz Matlàg, ¸ukasz St´pieƒ, Joanna Misztela, Wo∏czyƒska&Sobiczewska, Zeme∏ka&Pirowska, ¸ucja Wojtala, Ursula Ray, Peggy Paw∏owski.
Warszaty odbywajà si´ w ramach FashionPhilosophy Fashion Week Poland.
FashionPhilosophy Fashion Week Poland to przypadajàce dwukrotnie w ciàgu roku wydarzenie, przyciàgajàce jednoczeÊnie artystów, handlowców i media. Pokazy
odbywajàce si´ w tym czasie pozwalajà projektantom i markom zaprezentowaç swoje najnowsze kolekcje. Dla koneserów mody to okazja do zapoznania si´ z nowymi trendami i nawiàzania kontaktu z domami mody. Celem FashionPhilosophy Fashion Week Poland jest zarówno promocja polskiej twórczoÊci, jak i umo˝liwienie zagranicznym projektantom zaprezentowania swoich kolekcji w Polsce. FashionPhilosophy Fashion Week Poland stawia sobie równie˝ za cel wyszukiwania m∏odych talentów. FashionPhilosophy Fashion Week Poland jest najwi´kszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Podczas pokazów, odbywajàcych si´ od 28 maja do
5 czerwca 2009, zaprezentujemy dzie∏a ponad 100 projektantów w przepi´knej scenerii presti˝owych miejsc w ¸odzi.
Agenda
9.30 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15
Powitanie, przedstawienie programu warsztatów i partnerów
10.15 – 11.30
Modu∏ I. „Fashion Moods” – spo∏eczna i bran˝owa teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç oraz ciekawy VM. Pomys∏y na wybicie si´ w okresie kryzysu.
Multimedialne seminarium przygotowane przez londyƒskà agencj´ trendów WGSN.com.
Prezentacja jest rezultatem pracy ponad 200 specjalistów pracujàcych w Londynie i innych miastach na ca∏ym Êwiecie, którzy na co
dzieƒ uaktualniajà www.wgsn.com – wiodàcy Êwiatowy serwis zajmujàcy si´ prognozowaniem trendów w spo∏eczeƒstwie, modzie
i wn´trzach oraz analizà bran˝y modowej. Seminarium b´dzie dotyczy∏o spo∏ecznych, stylowych i bran˝owych trendów, które
wp∏ywajà i wp∏ynà na obraz mody. Seminarium skoncentruje si´ na roku 2009 oraz na prognozie na j/z 2010/2011. Dodatkowo
Marlena Woolford przedstawi kilka ciekawych pomys∏ów wykorzystywanych i planowanych na Êwiecie, które pomogà w rozwoju
VM w sklepach i zwi´kszeniu sprzeda˝y. Wszystko to podsunie Paƒstwu nowe pomys∏y na wybicie si´ w okresie kryzysu.
Prowadzàcy: PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!!! Marlena Woolford – WGSN, Regional Manager, Central and Eastern Europe
11.40 – 15.00
Modu∏ II. Komunikacja marketingowa
a. Zintegrowana aktywnoÊç marki – kiedy efektywnoÊç komunikacji przynosi efekty sprzeda˝owe?
W tym temacie m.in. co to znaczy stworzyç idealne warunki sprzeda˝owe (VM, POS, witryna), struktura personelu (umiej´tnoÊci
mi´kkie i twarde – sugestywna sprzeda˝), kto jest naszym klientem – kategoryzacje i preferencje konsumenckie.
Prowadzàcy: Marcin Gieracz, Rubikom Strategy Consultants
b. S∏odki zapach sukcesu – klimat w miejscu sprzedaêy. Prowàdzàcy: Wojciech Grendziƒski, IMS
c. Wp∏yw fotografii na zainteresowanie produktem. Prowadzàcy: Magda Winciun, Park Reklamowy z Gdaƒska
d. Wybrane techniki Visual Merchandisingu – czyli jak zwi´kszyç obroty sklepu poprzez dobrà ekspozycj´ towaru.
Prowadzàcy: Joanna Turlejska, VM Studio
e. Trend ekologiczny w aran˝acji przestrzeni handlowej. Prowadzàcy: Wojciech Skulski, Timberland
f. Rola stylisty w sprzeda˝y, czyli koniec ery lizusów. Prowadzàcy: Monika Jurczyk, Osa – Osobista Stylistka
15.00 – 15.30 – Przerwa – zapraszamy do Tiffani Relax Zone!
15.40 – 16.30
Modu∏ II. Specyfika zarzàdzania w firmach odzie˝owych
a. Optymalizacja zakupów kolekcji oraz surowców/produktów potrzebnych dla sprawnego funkcjonowania przedsi´biorstwa.
Prowadzàcy: Luciano Giraudo
b. Miejsce sprzeda˝y, towar oraz klienci – to nie wszystko.
CDN Retail – rozwiàzanie nowej generacji do kompleksowego zarzàdzania siecià handlu detalicznego, poczàwszy od centrali sieci
handlowej poprzez zaplecze sklepu oraz punkt sprzeda˝y.
Prowadzàcy: Tomasz Pi´tka, Product Manager CDN Retail, Comarch
16.40 – 19.00
Modu∏ III. Pomys∏ na sprzeda˝ mody – Case study
Gotowy koncept
Wolford
TW Moda Forum Concept Store
a. Idea kreatywna i realizacja projektu architektonicznego. Prowadzàcy: Rydzyƒski Studio
b. Gra Êwiat∏em w przestrzeni handlowej. Prowadzàcy: firma ERCO
c. Niemi sprzedawcy – manekiny i wieszaki. Prowadzàcy: real line mannequins, Braitrim
Ka˝dy uczestnik otrzyma komplet materia∏ów b´dàcych uzupe∏nieniem warsztatów. Powy˝sza agenda mo˝e ulec nieznacznej modyfikacji, o czym na bie˝àco b´dziemy informowaç.
Seminaria poprowadzà:
Marlena Woolford, Regional Manager, Central and Eastern Europe, WGSN
WGSN jest liderem w dziedzinie informacji, analiz i prognozowania trendów w sektorach zwiàzanych z modà, stylem,
designem i bran˝à detalicznà. Trendy i estetyka prognozowane przez WGSN maja bardzo wysoki stopieƒ sprawdzalnoÊci
i WGSN na bie˝àco sprawdza trafnoÊç swoich przewidywaƒ. Poza trafnymi prognozami trendów WGSN oferuje wnikliwe
analizy rynków, profesjonalne ekspertyzy globalnej bran˝y mody, analizy VM itp. Informacje zebrane, przygotowana
i analizowane przez WGSN sà udost´pniane w serwisie online www.wgsn.com, który jest uaktualniany codziennie przez
200 projektantów, stylistów i dziennikarzy. WGSN ma swojà siedzib´ w Londynie i posiada 24 biura na Êwiecie.
Do klientów WGSN nale˝à firmy w 81 krajach. Sà to wszystkie firmy odzie˝owe figurujàce na liÊcie Fortune 500 (spis firm
o najwi´kszych przychodach na Êwiecie), 18 spoÊród 25-ciu najbardziej wartoÊciowych marek na Êwiecie typowanych
przez tygodnik Business Week oraz 88% firm z listy 2000 detalistów z bran˝y mody i stylu. Wymieniajàc konkretne nazwy,
do subskrybentów WGSN nale˝à miedzy innymi: Inditex, Arcadia Group, LVMH, Harrods, Ecco, Timberland, H&M i inni.
W Polsce sà to takie firmy jak LPP, Artman, Big Star, Solar, Yakan, Moodo, itp.
Marlena Woolford
Od czerwca 2005 roku Marlena Woolford pracuje na stanowisku dyrektora regionalnego WGSN i jest odpowiedzialna
za rozwój firmy na rynkach Europy Ârodkowo-Wschodniej. W poprzednich latach Marlena Woolford by∏a zwiàzana
z brytyjskà firmà analitycznà Business Monitor International, wspó∏pracujàcà z przedsi´biorstwami z listy Fortune 500.
Marlena Woolford posiada dwa tytu∏y magistra: pierwszy Mi´dzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych
Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie, drugi tytu∏ Magistra Mi´dzynarodowego Zarzàdzania CEMS (Comunity of
European Management Schools). W ramach programu CEMS Marlena Woolford studiowa∏a miedzy innymi „Strategiczne
zarzàdzanie firmami z bran˝y mody” („Strategic Management in Fashion Companies”) na Uniwersytecie Ekonomicznym
Luigi Boccioni w Mediolanie (Universita Commerciale Luigi Bocconi). Marlena Woolford posiada równie˝ certyfikat
w zakresie projektowania wn´trz Szko∏y Projektowania Wn´trz w Londynie (The Interior Design School in London)
i certyfikaty London College of Fashion z nas´pujàcej tematyki: „Przewodnik po biznesie modowym” („Essential Guide for
Fashion Business”), „Marketing mody” („Fashion Marketing”) i „Zarzàdzanie markami modowymi” („Fashion Brand
Management”). Do tej pory Marlena Woolford prowadzi∏a seminaria dotyczàce mody i trendów w Rosji, Serbii i Bu∏garii.
Marcin Gieracz
Od 11 lat w bran˝y marketingowej. Zajmuje si´ doradztwem strategicznym. W obszarach strategii komunikacji marketingowej wspó∏pracowa∏ m.in. z: Unilever (AXE), Gillete (Braun), Artman (House), Multkino. Jest autorem kompleksowych
strategii marketingowych dla marek Reporter, Agito.pl (najwi´kszy pod wzgl´dem przychodów e-sklep w Polsce) oraz wielu firm z sektora MSP. Obecnie w∏aÊciciel Rubikom Strategy Consultants oraz Ideo Human Resources. Poza tym trener,
prelegent oraz sta∏y wspó∏pracownik magazynów bran˝owych. Cz∏onek Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy
IAA. W chwili obecnej przy wspó∏pracy VMart wdra˝a projekt Movedo Lifestyle&Fashion Communications.
Magdalena Winciun, Max Studio – Park Reklamowy
Firma czerpie wiedz´ z d∏ugoletniej wspó∏pracy z Centami Handlowymi w Polsce.
Zajmuje si´ produkcjà fotograficznà, graficznà oraz wydawniczà.
Joanna Turlejska, VM Studio
VM studio to firma specjalizujàca si´ w us∏ugach konsultingowych, projektowych i szkoleniowych z zakresu Visual Merchandisingu. Istnieje na rynku od 2006 roku. Tworzàcy jà zespó∏ specjalistów ma za sobà doÊwiadczenie pracy zarówno dla
mi´dzynarodowych koncernów odzie˝owych (Zara, H&M, Springfield, Vero Moda) jak i polskich firm (Atlantic, Molton,
Americanos, Smyk). Firma zajmuje si´ kreowaniem i realizacjà koncepcji wspomagajàcych sprzeda˝ produktów w bran˝y
odzie˝owej i FMCG. Od ponad roku VM studio realizuje autorski program szkoleƒ ze sztuki ekspozycji produktu.
Wojciech Skulski
Visual Merchandiser, Timeberland Polska. Wspó∏pracuje równie˝ z markami Umbro i Sizeer. WczeÊniej pracowa∏ mi´dzy
innymi dla Tommy Hilfiger, Tatuum. Redaktor w dziale mody kwartalnika „SI”, autor artyku∏ów o visual merchandisingu
w „TextilWirtschaft MODA FORUM”.
Monika Jurczyk, OSA Osobista Stylistka
Osa Osobista Stylistka – firma za∏o˝ona przez Monik´ Jurczyk, pierwszà w Polsce personal shopper. Obecnie, pracujàcy
w firmie Osa zespó∏, oprócz zakupów ze stylistà oferuje tak˝e us∏ugi kompleksowej metamorfozy, stylizacji biznesowej,
Êlubnej oraz sesji zdj´ciowych. Realizuje równie˝ szkolenia oraz konsultacje dla firm i organizacji pozarzàdowych. W∏aÊcicielka Monika Jurczyk jest ekspertem medialnym w dziedzinie stylizacji, na swoim koncie ma wyst´py mi´dzy innymi
w Dzieƒ Dobry TVN, Pytaniu na Êniadanie czy Ma∏ej Czarnej oraz sta∏e rubryki w publikacjach prasowych i internetowych
Luciano Giraudo
Specjalista od Outsourcingu. Doradca w zakresie zakupów. W Polsce dzia∏a ju˝ od 1987 roku. Zaczyna∏ od przemys∏u skórzanego i garbarskiego, doradzajàc w zakresie outsourcingu, uszlachetnienia, eksportu i ochrony Êrodowiska. Od 1993r.
Êwiadczy us∏ugi consultingowe dla firm z bran˝y skórzanej i tekstylnej m.in.: Dragon, SN Design, Vistula & Wólczanka, Royal Collection, Deni Cler.
Tomasz Pi´tka, Product Manager CDN Retail
Comarch jest globalnym dostawcà biznesowych rozwiàzaƒ IT obs∏ugujàcych kompleksowo relacje z klientami i optymalizujàcych dzia∏alnoÊç operacyjnà oraz procesy biznesowe. G∏ównym atutem firmy jest g∏´boka wiedza sektorowa, którà
przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych. CDN Retail to najnowsze technologicznie rozwiàzanie stworzone specjalnie z myÊlà o bran˝y handlowych sieci detalicznych.
Olga Karner, przedstawiciel firmy Wolford
Luksus ma przysz∏oÊc!
Wolford proponuje sprawdzony, odnoszàcy na ca∏ym Êwiecie concept butiku. Wolford to uznana na Êwiecie marka,
ekskluzywnej odzie˝y damskiej, dost´pna w butikach w prawie 65 krajach na Êwiecie.
JeÊli uda∏o nam si´ Paƒstwa zainteresowaç – zapraszamy do przy∏àczenia si´
Wojciech Grendziƒski, IMS
Firma Internet Media Services SA (IMS) istnieje od 2000 roku. JesteÊmy pionierem i liderem w Êwiadczeniu profesjonalnych
us∏ug w dziedzinie marketingu sensorycznego. Proponujemy nowoczesne rozwiàzania marketingowe w dziedzinie
nowych mediów w miejscu sprzeda˝y. Nale˝à do nich: audiomarketing, digital signage oraz aromamarekting.
O odpoczynek uczestników w przerwach mi´dzy kolejnymi
modu∏ami zadbajà firmy:
TIFFANI Polska Sp. z o.o.
Wy∏àczny przedstawiciel w Polsce niemieckiej firmy TIFFANI Berlin GmbH, producent specjalnie wyselekcjonowanych
produktów do masa˝u zwiàzanych z bran˝à Wellness & SPA. Urzàdzenia oferowane przez TIFFANI wyró˝niajà si´
nowatorskà technologià, ekskluzywnym wzornictwem oraz najwy˝szà jakoÊcià wykonania.
LEONARDO – inspiration for modern living
LEONARDO to marka, której tradycja si´ga 1859 roku kiedy to powsta∏a rodzinna firma Glaskoch – w∏aÊciciel marki,
producent szk∏a dekoracyjnego i u˝ytkowego. Firma posiada punkty sprzeda˝y w 90 krajach na ca∏ym Êwiecie. Asortyment obejmuje ponad 2000 artyku∏ów. Dodatkowo co roku wprowadzane sà liczne nowoÊci, sezonowe linie tematyczne oraz kolekcje przygotowane na specjalne okazje. èród∏em sukcesu marki sà atrakcyjne wzornictwo, wielokrotnie honorowane nagrodami za innowacyjny design oraz wysoka jakoÊç wyrobów osiàgana poprzez wprowadzanie nowych
technologii produkcji.
Porad z zakresu wiza˝u i stylizacji udzieli wiza˝ystka i stylistka
Monika Nojszewska
Prawdziwa elegancja polega nie na ubieraniu si´ tak jak wszyscy, ale w sposób niepowtarzalny. Jakie znaczenie ma wiza˝, makija˝, stylizacja w tworzeniu wizerunku zawodowego? Na czym polega proces stylizacji? Monika udziela porad
stylizacyjnych oraz organizuje pokazy makija˝u i stylizacji. Oferta skierowana jest do firm i indywidualnych klientów.
MAXIMUS Mi´dzynarodowe Centrum Tekstyliów i Konfekcji
Gdzie
MAXIMUS znajduje si´ 10 km od mi´dzynarodowego portu lotniczego w Warszawie. Doskona∏a lokalizacja przy drodze ekspresowej z Warszawy do najwi´kszych polskich miast ¸ódê, Kraków, Katowice i Wroc∏aw oraz blisko powstajàcej autostrady Berlin – Warszawa – Moskwa umo˝liwia dogodny dojazd klientów hurtowych i detalicznych z ca∏ej Polski oraz sàsiadujàcych z nià krajów. Dzi´ki stuletnim tradycjom i najwi´kszemu w regionie potencja∏owi gospodarczemu Polska zajmuje kluczowà pozycj´ na rynku tekstyliów i konfekcji ca∏ego regionu Europy Wschodniej. Polska jako cz∏onek Unii Europejskiej i Schengen jest jednoczeÊnie dogodnym zapleczem handlowym i logistycznym dla dzia∏aƒ zarówno na zachodnioeuropejskim rynku tekstyliów, jak i na Wschód od Unii.
Co i kiedy
Dzi´ki sukcesowi dzia∏ajàcych od 2005 r. hal A, B, C i D (razem 100.000 m2) Centrum MAXIMUS rozbudowuje si´
obecnie o kolejne cztery hale E, F, G i H (razem 92.000 m2), które b´dà sukcesywnie oddawane do u˝ytku poczàwszy od sierpnia 2009 r. Dalsze plany rozbudowy przewidujà centrum handlowe typu Stop&Shop, centrum wyprzeda˝owe typu Factory Outlet, centrum kongresowo-wystawiennicze, hotel i stacj´ paliw, które powstanà wraz z budowà
wielopoziomowego w´z∏a komunikacyjnego w pobli˝u Centrum. Rozwój Centrum MAXIMUS wysuwa je na pozycj´
lidera na rynku tekstyliów i konfekcji w Europie Wschodniej zarówno pod wzgl´dem nowoczesnoÊci, jak i mi´dzynarodowego zasi´gu.
Dla kogo
Pierwsze z nowych hal tj. hala E i F dedykowane sà g∏ównie sprzeda˝y hurtowej typu Pronto Moda i Global Fashion.
Oferta Pronto Moda ma s∏u˝yç butikom zaopatrujàcym si´ w atrakcyjne wyroby i poszukujàcym cz´sto zmianiejàcych
si´ kolekcji mody produkowanym dla nich w krótkich seriach. Z kolei projekt Global Fashion jest dla firm z ca∏ego Êwiata, w tym producentów kolekcji typu „private label” oraz dla firm pracujcych na zasadach tzw. fason. JednoczeÊnie w odpowiedzi na rosnàce zapotrzebowanie rynku mody na markowe wyroby firm europejskich powstaje MaxiMarka – strefa showroom’ów mody udost´pnianych w∏aÊcicielom czo∏owych marek mody w celu ekspozycji i kontraktacji ich kolekcji przez ca∏y rok. Rozbudowa Centrum przewiduje tak˝e poszerzenie jego asortymentu o produkty dla domu, które
zajmà stref´ Home Art.
Od kogo
Centrum MAXIMUS modernizuje i rozbudowywuje Sybilgroup – spó∏ka gie∏dowa z Tel-Aviv, specjalizujàca si´ w inwestowaniu, rozwoju i zarzàdzaniu parkami detalicznymi oraz centrami handlu hurtowego w Europie Wschodniej. Wspó∏praca z Sybilgroup umo˝liwia firmom z bran˝y mody budowanie rynku dla swych marek w ca∏ym regionie oraz stabilne warunki dzia∏ania w d∏ugim okresie czasu na zasadach partnerskich. Sybilgroup dzi´ki niezachwianej pozycji finansowej realizuje bez zak∏óceƒ rozbudow´ Centrum MAXIMUS. Tym samym stwarza dla producentów tekstyliów i konfekcji mo˝liwoÊci zdobycia nowych rynków konieczne dla przetrwania kryzysu na w∏asnych rynkach, bez anga˝owania du˝ych Êrodków finansowych.
Dlaczego
MAXIMUS to wi´cej ni˝ obiekt handlowy. Dzia∏ajàce w nim firmy otrzymujà Z∏oty Pakiet Maximusa dla Mody dajàcy
mi´dzy innymi dost´p do nast´pujàcych us∏ug i korzyÊci:
• Showroom Maximusa – ogólnodost´pny, nowoczesny salon dla prezentacji kolekcji mody,
• wsparcie ze strony zarzàdzajàcych Centrum specjalistów rynku mody poprzez reklam´ i promocj´ w Polsce oraz za
granicà,
• najwi´ksza baza danych rynku mody,
• modu∏ internetowej hurtowni udost´pniony najemcom na portalu Centrum,
• wspólne dzia∏ania na krajowych oraz zagranicznych targach oraz misje handlowe za granic´.

Podobne dokumenty