Przedmiar Kino podjazd dla niep

Transkrypt

Przedmiar Kino podjazd dla niep
GMINA DUKLA
38-450 DUKLA UL. TRAKT WĘGIERSKI 11
PRZEDMIAR
45453000-7
45223100-7
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty remontowe i renowacyjne
Montaż konstrukcji metalowych
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli: budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Dukla ul. Kościuszki
GMINA DUKLA
UL.TRAKT WĘGIERSKI 11,38-450 DUKLA
Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Leszek Bąk
20.02.2013
0.00 zł
NARZUTY
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
:
0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
20.02.2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
- Ręczne roboty ziemne - 12,62 m3
- Rozebranie krawężników betonowych 27,0 mb
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 12 cm po zagęszczeniu - 63,10 m2
- Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej gr 6 cm na podsypce piaskowej - 63,1 m2
- Ułożenie krawężników betonowych - 28,0 mb
- Zabetonowanie słupków podjazdu z ceownika w stopach betonowych - 36 szt
- Wykonanie i montaż podjadu dla niepełnosprzwcych z elementów stalowych ocynkowanych 32,60 m2
-2-
Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 10316
Przedmiar Kino podjazd dla niep
Lp. Podstawa
1 KNR 2-31
0813-01
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
j.m.
m
27
m
2 KNR-W 2-01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- m3
0301-03
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)
(14.0*3.0+10.0*2.5-3.0*1.3)*0.20
m3
3 KNR-W 2-01 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
0308-11
gruntu IV)
36
6
Wykonanie kompletnej konstrukcji stalowej ocynkowanej podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z barierkami
- Ceownik 120 mm = 0,899 t
- Kątownik 50x50x4 mm = 0,150 t
- Teownik niski 100x50x8,5 mm = 0,233 t
- Rury (barierki) śr. 40 mm = 0,592 t
Razem : 1,874 t
1.874
Dostawa i montaż gotowych krat pomostowych ocynkowanych z płaskownika
kalk. własna 40x3 mm (wym. jak na rys.)
32.6
7 KNR 2-31
0114-07
0114-08
8 KNR 2-31
0403-03
9 KNR 2-31
0511-01
dół.
t
27.000
12.620
RAZEM
12.620
36.000
RAZEM
36.000
3.480
RAZEM
3.480
1.874
RAZEM
1.874
32.600
RAZEM
32.600
63.100
RAZEM
63.100
28.000
RAZEM
28.000
63.100
RAZEM
63.100
m2
m2
m2
14.0*3.0+10.0*2.5-3.0*1.3
m2
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
28
m
m
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko- m2
wej
14.0*3.0+10.0*2.5-3.0*1.3
m2
Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 10316
27.000
RAZEM
t
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
-3-
Razem
dół.
4 KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto- m3
0203-01
nu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz. r 03
5.7. 9907-05
3.48
m3
5 KNR 2-05
0208-05
Poszcz

Podobne dokumenty