Parów Węgry

Transkrypt

Parów Węgry
Poz. 302 i 303' '
588
Monitor Polski Nr 43
302
ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z 'dnia 5
pażdziernika
1968 r.
W sprawie uznania za rezerwat przyrody.
r.ody organem prezydium wojewódzkiej rady ,narodowej; zmiana s~osunków wodnych w rezerwacie przyrody może , n'astąpić tylko w wypadku , gdy nie spowoduje ,ona zasadniczej zmiany W bi,otopie,
c) zbiór QWOCów oraz nasion drzew, krzewów' i innych
roślin" z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowiepia
lasu, których , pozyskiwanie może odbywać się na
warunkach ustalonych przez konserwatora przyrooy,
d) zbiór ziół leczniczych oraz innych roś li n lub ich
Na poostawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) _zarządza s i ę,
co następuje :
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą .. Parów
-obszar lasu' wraz z drogą _wewnętrzną o powierzchni
23,12 ha w Leśnictwie P,o limka Nadleśnictwa Ryjewo, poło­
żony w miejscowości Węgry, w gromadzie Gościszewo, w
powiecie sztumskim województwa , gdańsk i ego, sta-no:wiący
oddział 1 wedł'ug - oznaczel'lprzyjętych w planie urządzenia
gospodarstwa leśn ego na okres 1963-1974 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali
1 : 5.000, sta-nowiącej załącznik do oopowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę .
Węgry"
2. Rezerwat twor zy się w ce lu zach owan ia ze wzglę­
dów naukowych, dydak tyczn yc h i k r ajobraz'owych fragmentu
stareg o lasu mieslanego o cha rakter ze naturalnym.
3. Na obs zar ze rezerwatu zabronione.. są:
a) wycinan ie dr zew i pobieranie u ży tków drzewnych,
z wyjątk ie m wyp adk ów uzasadn ionych potr zebami
gospoda rst wa r eze rw atowego, których zakres okre ś li
-p lan u r z ą c17e n i a gos po da rst wa re ze rw atow eg-o, pod leg ają c y zat wie rdzeniu prze z Naczelne go Kon serwat ora Przy rody ; do czasu sporządz e nia wymienioneg o
planu d,o puszc zalne jest - po uzgo'dn ieniu z konserwatorem prz yr ooy - usuwan ie drzew mart wych, wywrotów i złomów w -s posób nie na r ażający na zniszczenie ot oczenia , z pozos tawieniem w zi emi ka rpiny,
bl zmiana stosunków wodnych bez pozwolen ia ,wodnopra w'n ego , wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodne j orga'n prezydium rady narad,owej
w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przy-
części,
e) n iszczenie lub uszkadzan ie drzew i -innych roślin,
f) pozyskiwanie żywicy, śció ł ki leśnej, trawy i wypas
zwierząt gospodarskich,
g) niszc zenie gleby i pozyski wanie kopalin ,
hl polowan ie, chw ytanie, pł o s z eni e i zabijanie dziko
ż y jących zwi e r z ąt, niszczen ie gnia zd, wybieranie jaj
i piskląt ws zystkich ga tunk ów ptaków,
i) zanieczyszczanie te renu r ezerwatu
wznie canie
ogn ia,
j) umies zczanie tablic, na pisów i inn ych znaków, z wyjątki e m t ablic i, znak ó w zwi ą zanych z oc hroną rezerwatu .
k) wzn os-ze nie bud owli oraz zakładanie lub budowa
urządz eń k omunikacyjn ych i inn ych ur z ądz eń technicznych.
J) pHebywanie na terenie re zerwatu poza miejscami
wy znacz onymi przez konserwatora przyrody.
4. Zarząd z enie wchodzi w
od dnia oglo,s zenia.
Minister
Leśnictwa
życie
Przemysłu
po
upływie
miesiąca
Drzewnego: R. Gesing
303
ZARZĄDZENiE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 5
pażdziernika
1968 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Na poostawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r.
o <Jchr'onie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz, ' 180) zarządza się,
co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las lę­
gowy nad Nogatem" obs zar lasu o powierzchni 32,98 ha w
Leśnictwie Benowo Nad l eśnictwa Ryjewo, położony w gro_
madzie Miłoradz Vi powiecie malbors k im i gromadzie Benowo w powiecie sztumskim wojew ództwa gdański e go.
2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały 296 a, b, c, d,
f, g, h, i, 297 a, b, c, według ,oznacz e ń prz y ję t ych w planie
urządzenia gos podarstwa Jeś'nego na okres 1963/64-1973/74 r.
Granice rezerwatu zostały oznacz on e na ffi3pie re zerwatu
w skali 1 : 5.000, stan o wią c ej załąc z n i k do odpow iedn iej pozycji rejestru tw orów przyr od y po dda-n ych pod o-chronę,
3. Rezerwat tworzy się w celu za'c howan ia ze wzglę­
dó w nauko wych i d yd ak tycznych las u łę go wegó, '
4. Na o,b szarze rezerwatu zabr onione są :
a) wycinanie drzew oraz pobieranie użytków drzewnych, z wyjątk i em wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarśtwa rezerwatowego, których zakres
określi plan urząd z enia gospooarstwa reze-rwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Nacz€ lnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienio nego planu dopuszczalne- jest - po uzgodnieniu
z konserwatorem przyrody - usuwanie drżew martwych, wywrotów i złomów w s posób n ie narażają­
cy na zniszczenie otoczenia i powier zchni ziemi,
z poZ'Ostawieniem w ziemi karp in y, ora'z w razie potrzeby dokonywan ie zabiegów pie l ęgnacyjnych,
bl zmi ana sŁósunków wodnych ' bez u zyskania pozwoleni a wodnop r awnego wydan e go przez właściwy do
spraw go-spodarki wodnej or gan prezydium rady narodowej w por oz umien iu z organ em do spra w ochrony p rz yrody prezydium wojewó:hkiej rady narodo-

Podobne dokumenty