Techniki prezentacji handlowej

Transkrypt

Techniki prezentacji handlowej
SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Nazwa przedmiotu Techniki prezentacji handlowej
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego
IHZ
Nazwa kierunku
MSG
Kod ECTS
14.3.E.SZ.1323
Pkt.ECTS
2
Nazwa specjalności
MM;
dr Kamila Wardyn-Kopera
Forma zajęć/Liczba godzin
Wykład
0
Ćwiczenia
10
Konwersatoria
Laboratoria komputerowe
Forma aktywności
Sumaryczna liczba godzin:
0
Lektoraty
Rok i rodzaj studiów:
3 NS1,
Semestr:
5,
Status przedmiotu:
Obligatoryjny
Język wykładowy:
polski
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Seminaria
Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Projekty indywidualne, Aktywność w grupach, współpraca,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne
Technologie informacyjne
Wymagania wstepne
Umiejętność obsługi komputera w zakresie wyszukiwania informacji w internecie. Podstawowa
umiejętność obsługi programów komputerowych do tworzenia prezentacji multimedialnych (np. Power
Point, Keynote lub inne).
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny
Zaliczenie na ocenę
Kryteria oceny:
1. obecność i aktywność na zajęciach (30%)
2. zadanie domowe (20%)
3. prezentacja na forum grupy (50%)
Cele przedmiotu
w zakresie wiedzy: MSG1_W01, MSG1_W08, MSG1_W13
w zakresie umiejętności: MSG1_U10, MSG1_U15, MSG1_U16
w zakresie kompetencji społecznych: MSG1_K02
Efekty kształcenia się
Wiedza
Student ma wiedzę na temat nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania danych,
potrzebnych do klarownego przedstawienia sytuacji biznesowych i podejmowania decyzji.
Ponadto, zna zasady tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystywanych w
praktyce gospodarczej oraz w rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Rozpoznaje
wystąpienia perswazyjne i wymienia metody wzmacniania argumentacji.
Umiejętności
Student potrafi przygotować i wygłosić prezentację ustną, wspieraną pomocami
audiowizualnymi, dotyczącą zagadnień biznesowych i marketingowych, przygotowaną
samodzielnie w oparciu o liczne źródła. Ponadto, potrafi korzystać z podstawowych
programów komputerowych (np. Power Point, Keynote) w zakresie pozyskiwania, analizy
i kreatywnego przetwarzania danych, niezbędnych w pracy zawodowej.
Kompetencje
Student potrafi pracować w grupie i organizować pracę zespołu, wykazując
odpowiedzialność za pracę własną i innych. Zachowuje ostrożność i krytycyzm w
wyrażaniu opinii o prezentacjach handlowych przedstawianych przez koleżanki i kolegów
z grupy.
Treści programowe
1. Prezentacja handlowa jako wystąpienie publiczne
Cechy dobrego mówcy, Model kompetentnego mówcy, Model kompetentnej prezentacji, Elementy kompetentnego
prezentowania
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Kamila Wardyn-Kopera
1/2
SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
2. Prezentacja improwizowana
3. Przygotowanie prezentacji
Analiza publiczności, Określanie celów i tematu prezentacji, Plan prezentacji
4. Prezentacja multimedialna
Planowanie pokazu, Tworzenie historii, Projektowanie prezentacji
5. Prezentacja jako wystąpienie perswazyjne
Perswazja, Etyka w perswazji, Wzmocnienie argumentacji, Zarządzanie reakcją publiczności
6. Analiza prezentacji handlowych
Przykłady z praktyki biznesowej, Prezentacje zaliczeniowe
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:
S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007
G.M. Campbell, Jak przygotować profesjonalną prezentację, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007
P. Tkaczyk, Jak zostać mistrzem prezentacji, "Marketing w Praktyce" 2011, nr 5
www.slideshare.pl
Literatura uzupełniająca:
G. Reynolds, Zen prezentacji. Proste pomysły i ważne zasady, Wydawnictwo Helion 2009
Kontakt
[email protected],
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Kamila Wardyn-Kopera
2/2

Podobne dokumenty