Komunikat Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla

Transkrypt

Komunikat Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla
Załącznik do Uchwały Nr 13/Z/2013
Zarządu ŁBS Lubań z dnia 21.02.2013 r.
Komunikat Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu
dla klientów indywidualnych
I. POL-Konto:
1. Bank ustala:
a) kwota pierwszej wpłaty wynosząca powyżej 300 do 400 zł warunkuje przyznanie limitu w POL-Koncie
– w kwocie 200 zł,
b) kwota pierwszej wpłaty wynosząca powyżej 400 do 500 zł warunkuje przyznanie limitu w POL-Koncie
– w kwocie 300 zł,
c) kwota pierwszej wpłaty wynosząca powyżej 500 do 1200 zł warunkuje przyznanie limitu w POL-Koncie
– w kwocie 500 zł,
d) kwota pierwszej wpłaty wynosząca powyżej 1200 warunkuje przyznanie limitu w POL-Koncie – w
kwocie 1.000 zł
e) kwota limitu w POL-Koncie Student wynosi – 100 zł,
f) kwota limitu w POL-Koncie VIP wynosi – 2000 zł.
2. Bank zawiadamia Posiadacza rachunku o wystąpieniu zadłużenia z tytułu realizacji wypłat nie mających
pokrycia w wolnych środkach, przekraczającego kwotę 10,- zł.
3. Bank oferuje POL-Konto VIP dla osób:
1) których deklarowane miesięczne wpływy na rachunek przekraczają 3.000 zł,
2) które posiadają środki ulokowane w Banku w kwocie powyżej 100.000,00 zł.
00
4. Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez Posiadacza rachunku do godz. 15 , a rozliczone przez Bank w
systemie ELIXIR (forma elektroniczna) uważa się za złożone w danym dniu operacyjnym, natomiast
00
złożone po godz. 15 uważa się za złożone w dniu następnym.
II.
Lokaty terminowe:
1. Bank otwiera następujące lokaty terminowe w złotych polskich:
 STANDARD
- minimalna wpłata 200,- zł
 LOKATA ŁUŻYCKA
- minimalna wpłata 1.000,- zł
 LOKATA PROGRESYWNA
- minimalna wpłata 1.000,- zł
 Lokaty krótkoterminowe MIG:
1)
2)
3)
4)
5)
oprocentowanie: stałe;
termin lokaty: od 2 dni do 1 miesiąca;
minimalna wpłata: 10 000 PLN;
waluty: PLN;
negocjowanie oprocentowania lokat w złotych – z minimalnym wkładem 20 000 PLN.
2. Bank otwiera następujące lokaty terminowe w walutach wymienialnych:
 STANDARD - minimalna wpłata: 1000 USD, 1000 EUR, 1000 GBP.
III. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych Bank otwiera rachunki
w następujących walutach wymienialnych:
a) dolar amerykański z minimalnym wkładem 10 USD,
b) euro z minimalnym wkładem 10 EUR,
c) funty brytyjskie (GBP) - z minimalnym wkładem 10 GBP.
IV. Dotyczy rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych.
1. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 1.000 USD (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z
wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych w Oddziale Banku prowadzącym rachunek.
2. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
3. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w
banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
4. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
a) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
b) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.
V.
Rachunki osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych
Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające w okresach
miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat
nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego.
W roku 2013 kwota ta wynosi 3.722,28 zł.
VI. KREDYTY
1. Bank udziela kredyty w złotych polskich (PLN).
2. Bank uznaje kredyt za spłacony w przypadku nadpłaty bądź niedopłaty kapitału lub odsetek w wysokości
do 20 zł.
3. Kwota wolna od potrąceń wynosi 1.181,38 zł netto.
VII. KARTY PŁATNICZE
1. Bank wydaje następujące debetowe karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego:
1) Visa Classic Debetowa:
a) STANDARD;
b) VIP;
c) JUNIOR;
d) STUDENT;
e) PAY WAVE Karta zbliżeniowa.
2. Bank wydaje kartę kredytową Visa Classic.
3. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą:
1) dla karty Visa Pay Wave i Visa Classic Debetowa
a) dla kart wydanych do rachunków POL – Konto, POL – Konto Student, POL-Konto Junior:
– do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
– do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 20 000 zł - maksymalny dzienny limit
transakcyjny,
b) dla kart wydanych do rachunków POL – Konto VIP:
– do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 10 000 zł – maksymalny dzienny limit
wypłat gotówki,
– do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 50 000 zł - maksymalny dzienny limit
transakcyjny,
2) dla karty Visa Classic kredytowej (on-line):
a) 2 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
b) do wysokości przyznanego limitu kredytowego - maksymalny dzienny limit transakcyjny *.
* wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny