oswiadczenie-bez dochodów

Transkrypt

oswiadczenie-bez dochodów
OŚWIADCZENIE
dotyczące udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
uczniom z tytułu wykazywania dochodu niŜszego od minimum socjalnego lub braku
moŜliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia.
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 z p. zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, Ŝe:
- jestem rodzicem ucznia /matką samotnie wychowującą dziecko/inne
...................................................................................................................................................*/.
- jestem/ nie jestem zatrudniony; wykonuję/nie wykonuję innej pracy zarobkowej*/,
- nie mam ustalonego prawa do renty socjalnej,
- nie uzyskuję dochodu z pracy za granicą,
- utrzymuje/my się (zaspakajamy podstawowe potrzeby codziennego Ŝycia) z:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu potwierdzam
własnoręcznym podpisem.
..........................................................
/ miejscowość, data/
* - niepotrzebne skreślić
........................................................................
czytelny podpis osoby składającej
oświadczenie/

Podobne dokumenty