KIS - Malowanie kl schodowa zabrzanska 18

Transkrypt

KIS - Malowanie kl schodowa zabrzanska 18
RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Ryszard Iwanus
87-300 Brodnica ul.Lidzbaska 6
KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45442110-1
Malowanie budynków
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Malowanie wewnętrzne klatki schodowej w budynku wielorodzinnym
61-131 Poznań ul. Zabrzańska 18
Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSIEDLE POLANKA"
61-131 Poznań ul. Zabrzańska 16
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
mgr inż. Ryszard Iwanus (Roboty ogólnobudowlane)
25.01.2016
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT
:
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
Słownie:
% R+S
% R+S+Kp(R+S)
% Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
zł
zł
zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
25.01.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
Malowanie kl schodowa zabrzanska 18.kst
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1
Malowanie wewnętrzne klatki schodowej.
1 KNR-W 4-02 Demontaż grzejnika
d.1 0521-02
3
j.m.
Poszcz.
kpl.
kpl.
2 KNR-W 2-15 Montaż grzejników.
d.1 0418-05
3
szt.
3 KNR-W 4-01 Usunięcie farby olejnej z tynków ścian
d.1 1208-02
1.5*(2.7*7+5.42*7)-12*0.9
m2
4 KNR-W 4-01
d.1 1204-08
z.sz.2.3.
sufit
biegi
spoczniki
ściany
okna
drzwi
rozdzielnia
szacht
skrzynka na
listy
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe
m2
2.7*5.42
1.35*3.3*5
2.7*1.31*5
2.7*11.01+2.7*9.26+5.42*9.26*2+4.11*1.75*2
-1*(1.24*2.94+1.24*1.09)
-1*(0.9*2.05*12)
-1*(2.44*0.9)
-1*0.66*4*2.58
-1*0.91*5*0.15
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
5 KNR-W 4-01
d.1 1204-01
z.sz.2.3.
sufit
biegi
spoczniki
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
tów - klatki schodowe
szt.
m2
3.000
RAZEM
3.000
3.000
RAZEM
3.000
74.460
RAZEM
74.460
14.634
22.275
17.685
169.492
-4.997
-22.140
-2.196
-6.811
-0.683
RAZEM
m2
m2
m2
2.7*5.42
1.35*3.3*5
2.7*1.31*5
6 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
d.1 1204-02
ścian
74.46
m2
7 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.1 1204-02
ścian - klatki schodowe
z.sz.2.3.
187.259-54.594-74.46
m2
-2-
Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15273 Użytkownik: RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Ryszard Iwanus
Razem
m2
m2
187.259
14.634
22.275
17.685
RAZEM
54.594
74.460
RAZEM
74.460
58.205
RAZEM
58.205
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
1
1
d.1
2
d.1
3
d.1
4
d.1
Opis
3
Malowanie wewnętrzne klatki schodowej.
Demontaż grzejnika
KNR-W 4-02
0521-02
KNR-W 2-15
Montaż grzejników.
0418-05
KNR-W 4-01
Usunięcie farby olejnej z tynków ścian
1208-02
KNR-W 4-01
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
1204-08
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem niez.sz.2.3.
równości - klatki schodowe
5 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1 1204-01
ków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe
z.sz.2.3.
6 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynd.1 1204-02
ków wewnętrznych ścian
7 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1 1204-02
ków wewnętrznych ścian - klatki schodowe
z.sz.2.3.
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
kpl.
3.000
szt.
3.000
m2
74.460
m2
187.259
m2
54.594
m2
74.460
m2
58.205
Słownie:
-3-
Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15273 Użytkownik: RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Ryszard Iwanus
Wartość
zł
(5 x 6)
7