zarz¹dzenie-kierownik projektux

Transkrypt

zarz¹dzenie-kierownik projektux
Zarządzenie Nr 24/2012
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektu „Nowoczesne kadry
systemu oświaty w gminie Wierzbica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - ”Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVII/133/2012 z dnia 29
lutego 2012 Rady Gminy w Wierzbicy w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu
„Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica” finansowanego z POKL Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty” Poddziałanie 9.1.2.”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”,
zarządzam co następuje:
§1
Powołuję Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Projektu PKOL „Nowoczesne kadry systemu
oświaty w gminie Wierzbica” współfinansowanego w ramach projektów systemowych
POKL w składzie:
1. Paweł Koch – Kierownik Projektu,
2. Łukasz Tutak – Asystent ds. merytorycznych projektu,
3. Marcin Kępa – specjalista ds. zamówień publicznych,
§2
1. Zespół Zadaniowy odpowiedzialny jest za właściwą realizację Projektu Nowoczesne
kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”.
2. Do podstawowych zadań Zespołu Zadaniowego naleŜy: planowanie i monitorowanie
projektu – przygotowywanie umów z dostawcami i wykonawcami, monitorowanie
zgodności przeprowadzonych zajęć z zaplanowanym harmonogramem, realizacja
podstawowych zadań związanych z obsługą finansową projektu.
3. Podstawowy zakres zadań osób stanowiących Zespół zadaniowy projektu wymieniony
w § 1 zostanie określony w stosownych zawartych umowach bądź innych
dokumentach.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty