Sprawozdanie z III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia

Transkrypt

Sprawozdanie z III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia
Sprawozdanie z III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”
pt. „Wokół obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej – źródła, diagnostyka, terapia,
profilaktyka”
Dnia 5 października 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się sympozjum
naukowe pt. „Wokół obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej – źródła, diagnostyka, terapia,
profilaktyka”. Było to III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”, o którym
możemy już powiedzieć, że na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń podejmujących tę
problematykę na wielu płaszczyznach tj. medycznej, socjologicznej, etycznej, psychologicznej i
innych.
Organizatorami byli: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu
WUM, Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności dla Wydziału Lekarskiego WUM oraz
wszystkie organizacje promujące Metody Rozpoznawania Płodności w Polsce tj: Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Instytut Naturalnego Planowania
Rodziny wg.
metody
Prof.
J.
Rötzera,
Liga
Małżeństwo
Małżeństwu, Towarzystwo
Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność, Fertility Care
Centers of Poland oraz Fundacja MaterCare Polska.
W komitecie naukowym sympozjum znalazły się znamienite autorytety świata naukowego: prof.
zw. dr n. med. Michał Troszyński, prof. zw. dr n. med. Bogdan Chazan oraz dr hab. n. med. prof.
nadzw. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska.
Po uroczystym powitaniu uczestników przez profesora Michała Troszyńskiego oraz lek. Ewę
Ślizień-Kuczapską – prezesa PSNNPR, rozpoczęła się I sesja dotycząca źródeł niepłodności
małżeńskiej we współczesnym świecie. Wykłady w tym bloku pokazały, jak dramatyczny jest
problem spadającej dzietności i ujemnego przyrostu naturalnego w Polsce, wskazując jednocześnie
na złożoność przyczyn tego zjawiska, począwszy od przemian kulturowych, które zachodziły na
przestrzeni lat od końca XIX wieku i zdeprecjonowały wartość pełnej rodziny, rodzicielstwa i
płodności, poprzez przyczyny psychologiczne mające bardzo bogatą i różnorodną etiologię, aż
wreszcie po ograniczoną płodność i niepłodność małżeńską, o których zawsze należy myśleć w
kontekście całościowego dobrostanu psychofizycznego jako objawach chorób przewlekłych.
II sesja skupiła się wokół zagadnień diagnostyki i terapii niepłodności małżeńskiej w świetle
etycznej praktyki lekarskiej. Po pierwszym wykładzie w tym bloku, który jednoznacznie
podkreślił, że wszelkie działania medyczne nigdy nie mogą być oderwane od poszanowania
godności człowieka, słuchacze mieli możliwość zapoznać się z możliwościami diagnostycznoterapeutycznymi, jakie daje Creighton Model FertilityCare TM System – standaryzowana metoda
rozpoznawania płodności, którą posługuje się NaProTECHNOLOGY. Mogli również wysłuchać
wykładów o leczeniu zachowawczym niepłodności (Medical NaPro) oraz chirurgii wolnej od
zrostów (Surgical NaPro) w praktyce, a także o znaczeniu diety dla zdrowia prokreacyjnego. Była
to sesja ciesząca się największym zainteresowaniem uczestników.
III sesja dotyczyła adopcji – drogi, którą jak pokazały wykłady, warto wskazywać małżonkom nie
mogącym począć dziecka w sposób naturalny. Uczestnicy najpierw wysłuchali wykładu
przybliżającego procedury, jakie przejść muszą kandydaci na rodziców adopcyjnych i jakie
wsparcie może dać im ośrodek adopcyjny w czasie całego procesu przysposobienia dziecka.
Następnie miały miejsce, bardzo ciepło przyjęte, wystąpienia trzech małżeństw, które przyjęły do
swoich rodzin dzieci właśnie poprzez adopcję. Świadectwa te pokazały, że rodzicielstwo realizujące
się w adopcji jest równie wartościowe co biologiczne, podkreślając przede wszystkim znaczenie
więzi i relacji dla pełnej rodziny.
IV sesja poruszała kwestię profilaktyki – podstawowego działania w zapobieganiu niepłodności
i promocji zdrowia prokreacyjnego. W pierwszym wykładzie uczestnikom przedstawiono, jak
Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera wykorzystuje interaktywne
karty cykli, stawiając na komunikację użytkownik – nauczyciel w internecie, co daje możliwość
szybkiej i profesjonalnej konsultacji. Ostatni, zamykający wykład podkreślił ogromną, nieustanną
potrzebę zmiany spojrzenia na płodność i zdrowie prokreacyjne w środowisku medycznym, tak by
były one postrzegane jako oczywisty, zasadniczy element zdrowia w ogóle. Taką szansę dają
cieszące się dużym zainteresowaniem fakultety Metod Rozpoznawania Płodności, prowadzone na
WUM od roku 2010/11, a od 2012/13 również na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Podczas tegorocznej konferencji miały miejsce innowacyjne dla cyklu Warsztaty Metod
Rozpoznawania Płodności oraz Sesja Posterowa. Odbyły się cztery sesje warsztatowe, podczas
których uczestnikom zaprezentowano wykorzystanie metod NPR w diagnostyce i terapii
konkretnych przypadków klinicznych (zaburzenia tarczycy, zespół policystycznych jajników,
obecność stałej wydzieliny śluzowej) oraz przybliżono znaczenie reakcji nadwrażliwości w
zaburzeniach płodności.
Podsumowanie ankiet. W sympozjum wzięło udział 200 uczestników, ankiety ewaluacyjne
wypełniło 78 osób. 75% stanowili przedstawiciele środowisk medycznych, w tym 42% to studenci
kierunków medycznych, 13% - lekarze, 12% położne. Blisko 2/3 stanowiły osoby do 35 roku życia.
Cieszy fakt, że bardzo wysoko oceniono poziom organizacyjny oraz merytoryczny sympozjum.
Wszystkie tegoroczne wykłady otrzymały bardzo wysokie noty. Najlepiej oceniono wystąpienia
rodzin adopcyjnych oraz wykłady lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej i lek. Natalii Suszczewicz oraz lek.
Macieja Barczentewicza.
Również bardzo wysoko oceniono warsztaty MRP. Wśród opinii i
sugestii wyrażanych przez ankietowanych zwracała uwagę często wyrażana potrzeba jeszcze
głębszego przedstawienia zagadnień poruszanych na tegorocznej konferencji oraz poszerzenie
oferty warsztatów MRP. Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankiety.
Dziękujemy Władzom Uczelni za poparcie dla kolejnej konferencji z cyklu „Profilaktyka Zdrowia
Prokreacyjnego”, którego kontynuacja jest potrzebna, co bardzo wyraźnie pokazały ankiety oraz
dyskusja zamykająca konferencję. Szczególnie mocno pragniemy wyrazić wdzięczność dla naszych
wykładowców, moderatorów i wszystkich osób, które były zaangażowane w organizację tego
wydarzenia.
Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na przyszłoroczną konferencję zaplanowaną na
październik 2014 r., która poświęcona będzie odkryciom i nowoczesnym osiągnięciom w
dziedzinie rozpoznawania płodności i prokreacji. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Podobne dokumenty