Sylabusy przedmiotów do pobrania

Transkrypt

Sylabusy przedmiotów do pobrania
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-B
DIAGNOSTYKA ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH W ŻYWNOŚCI
ZWIERZĘCEGO POCHODZENIA
ECTS: 0,5
CYKL: 2014/2015
DIAGNOSIS OF BIOLOGICAL RISKS IN FOOD OF ANIMAL ORIGIN
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI ĆWICZEŃ
1. Analiza ryzyka wystąpienia zagrożenia biologicznego w żywności, wybór próbki, sposobu i miejsca jej pobrania, wybór metody badania. 2.
Mikrobiologiczne metody izolacji i identyfikacji patogenów w żywności, wykorzystanie testów API do identyfikacji drobnoustrojów: przygotowanie i
przechowywanie próbki, wykonanie posiewów, dobór metody identyfikacji drobnoustroju, wykonanie i interpretacja testu API. 3. Wykorzystanie
technik z zakresu biologii molekularnej do diagnozowania zagrożeń biologicznych w żywności. Izolacja DNA z próbek żywności, dobór metody
izolacji ze względu na rodzaj materiału oraz kierunek badań; przeprowadzenie reakcji PCR, analiza wyników 4. Wykorzystanie techniki ELISA do
diagnozowania zakażeń wywołanych przez różne patogeny przy użyciu próbek żywności; określenia pochodzenia gatunkowego składników
żywności; określenie obecności pozostałości substancji chemicznych w żywności. 5. Próby biologiczne i ich znaczenie w badaniach żywności
CEL KSZTAŁCENIA
Pogłębienie znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Zapoznanie słuchaczy z możliwościami
współczesnych metod diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach żywności. Możliwość wykorzystania współczesnych metod
diagnostycznych w pracy Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad żywnością pochodzenia zwierzęcego.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W_07 nabycie wiedzy z dziedziny nauk weterynaryjnych, związanych z obszarem prowadzonych badań
Umiejętności
U_05 nabycie umiejętności rozwiązywania złożonych zadań i problemów związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową U_06 nabycie
umiejętności syntetycznego opracowania wyników i przedstawienia ich w formie publikacji naukowej
Kompetencje społeczne
Przedmiot/moduł:
DIAGNOSTYKA ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH W
ŻYWNOŚCI ZWIERZĘCEGO POCHODZENIA
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 124-63-4-B
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
weterynaryjnych
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: II rok
Rodzaje zajęć: ćwiczenia, seminaria
Liczba godzin w semestrze
ćwiczenia: 9
zajęcia praktyczne: 9
Formy i metody dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
obecność i aktywność na ćwiczeniach, test
sprawdzający
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
K_03 rozumienie i odczuwanie potrzeby ciągłego samokształcenia K_05 wykazywanie inicjatywy w określaniu nowych obszarów badań
LITERATURA PODSTAWOWA
Brak
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Brak
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
adres: ul. Michała Oczapowskiego 14, pok. F-1,
10-718 Olsztyn
tel./fax 523-39-95
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr wet. Beata Wysok
e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
DIAGNOSTYKA ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH W ŻYWNOŚCI
ZWIERZĘCEGO POCHODZENIA
ECTS: 0,5
DIAGNOSIS OF BIOLOGICAL RISKS IN FOOD OF ANIMAL ORIGIN
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w ćwiczeniach
9,0 godz.
9,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- konsultacje
0,0 godz.
- przygotowanie do zaliczenia pisemnego
0,0 godz.
- przygotowanie do ćwiczeń
0,0 godz.
0,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
9,0 godz.
W tym zajęcia praktyczne:
- zajęcia praktyczne
9,0 godz.
9,0 godz.
liczba punktów ECTS = 9,00 godz.: 18,00 godz./ECTS = 0,50 ECTS
w zaokrągleniu: 0,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,50 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS.
Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,50
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Nauk Społecznych
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
050-217-4-O
DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ
ECTS: 2
CYKL: 2014/2015
TEACHING METHODS IN HIGHER EDUCATION
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Prawidłowości przebiegu proces uczenia się i nauczania, projektowanie kształcenia, zasady planowania zajęć dydaktycznych, efekty kształcenia,
taksonomia i operacjonalizacja celów kształcenia w koncepcji kognitywistycznej, psychomotorycznej i afektywnej, projektowanie dydaktyczne;
Neurodydaktyczne podstawy procesu uczenia się; Metody, formy i środki kształcenia , pomiar dydaktyczny, tutoring akademicki, ewaluacja pracy
nauczyciela akademickiego
CEL KSZTAŁCENIA
rozwijanie kompetencji planowania i realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego w szkole wyższej, zapoznanie z warsztatem metodycznym
nauczyciela akademickiego oraz metodami wspierania potrzeb rozwojowych studentów.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
opisuje strukturę dydaktyki i projektowania edukacyjnego, przedstawia taksonomię celów kształcenia, wyjaśnia uwarunkowania przebiegu
procesu kształcenia, wybiera adekwatne do procesu kształcenia metody, formy i środki, stosuje zasady pomiaru dydaktycznego
Umiejętności
operacjonalizuje cele kształcenia, dokonuje trafnego wyboru metod i form pracy, planuje pracę dyaktyczną zgodnie z zasadami procesu
nauczania-uczenia się, potrafi opracować narzędzia pomiaru dydaktycznego, diagnozuje style uczenia sie studentów
Kompetencje społeczne
dokonuje krytycznej analizy przebiegu procesu kształcenia, potrafi wspierać studentów w procesie samokształcenia, dokonuje autoewaluacji
własnych działań pedagogicznych
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Żylińska M., , 2013r., "Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi", wyd. UAM, 2) Calhann, Hopkins, 1999r., "Przykłady
modeli uczenia się i nauczania", wyd. WSiP, 3) Dylak S., 2013r., "Archeologia wiedzy w szkole", wyd. UAM, 4) Kruszewski K., (red.), 2005r.,
"Sztuka nauczania", wyd. PWN, 5) Okoń W., , 1999r., "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej", wyd. PWN, 6) Schrade U.(red.), 2010r., "Dydaktyka
szkoły wyższej . Wybrane problemy", wyd. OWPW, 7) Klus -Stańska D., , 2000r., "Konstruowanie wiedzy w szkole", wyd. UW-M.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Philiphs J.F., 2003r., "Podstawy wiedzy o nauczaniu", wyd. GWP, 2) Gożlińska E., 2004r., "Jak skonstruować grę dydaktyczną", wyd. WSiP, 3)
Gołębniak D.B., "Uczenie metoda projektow".
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
Przedmiot/moduł:
DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ
Obszar wiedzy: obszar nauk społecznych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 050-217-4-O
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
społecznych
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna:
pedagogika
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: II/3
Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 30/1
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: problemowy
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
przygotowanie sylabusa zajęć, które doktorant ma
prowadzić oraz przygotowanie konspektu zajęć do
przedmiotu prowadzonego przez doktoranta
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Pedagogiki Ogólnej
adres: ul. Żołnierska 14, Olsztyn
tel. 524-62-69, fax 527-51-70
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr hab. Hanna Aldona Kędzierska
e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ
ECTS: 2
TEACHING METHODS IN HIGHER EDUCATION
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje
5,0 godz.
- udzial w zajeciach dydaktycznych
30,0 godz.
35,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie konspektu cwiczen
5,0 godz.
- przygotowanie sylabusa przedmiotu
5,0 godz.
10,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
45,0 godz.
liczba punktów ECTS = 45,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 1,80 ECTS
w zaokrągleniu: 2
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,56 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,44 punktów ECTS.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wszystkie wydziały
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
059-216-4-Of
E-NAUCZYCIEL I E-NAUCZANIE. WPROWADZENIE DO
ZAGADNIEŃ E-LEARNINGU
ECTS: 2,5
CYKL: 2014/2015
E-TEACHER AND E-LEARNING. INTRODUCTION TO E-LEARNING
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w prowadzeniu zajęć. Tablica interaktywna. Środki dydaktyczne pomagające proces nauczania –
uczenia się. 2. Koncepcja, cechy i korzyści stosowania e-learningu 2.0. Technologie Web 2.0 w dydaktyce: współdzielenie wiedzy, komunikacja
zespołowa 2.0,współpraca zespołowa 2.0,systemy społecznościowe 3. Przygotowanie nowoczesnego materiału dydaktycznego.Zasady tworzenia
kursów e-learningowych. Uwarunkowania prawne
TREŚCI ĆWICZEŃ
1. Wykorzystanie IT w prowadzeniu zajęć. Cechy dobrej prezentacji multimedialnej. Zajęcia praktyczne - przygotowanie sylabusa przedmiotu w
realizacji którego planuje się wykorzystanie technik informatycznych. 2. Uniwersytecka platforma moodle. Uzyskiwanie dostępu, funkcjonalność,
zakładanie kursów. Inne narzędzia e-learningu. 3. Przygotowanie i zaprezentowanie własnego projektu prowadzenia zajęć dydaktycznych z
wykorzystaniem poznanych metod i technik kształcenia
CEL KSZTAŁCENIA
Głównym celem zajęć jest zapoznanie doktorantów z metodyką prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych oraz nabycie przez nich umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Studenci poznają różne nowoczesne techniki prowadzenia
zajęć i przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz środki dydaktyczne wspomagające proces nauczania-uczenia się. Będą uczyli się
prawidłowo wykorzystywać technologie komunikacyjno-informacyjne w procesie kształcenia. Zadaniem doktorantów będzie przygotowanie i
zaprezentowania własnego projektu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem poznanych metod i technik kształcenia.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1: Prawidłowo dobiera multimedialne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych do zakładanych celi kształcenia W2: Ma wiedzę w
zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych W3: Ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów
działalności dydaktycznej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji dydaktycznych
Umiejętności
U1: Przygotowuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia U2: Trafnie dobiera
metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych do zakładanych celów U3: prowadzi zajęcia dydaktyczne w sposób poprawny
metodologicznie i z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia
Kompetencje społeczne
K1: Podchodzi odpowiedzialnie do pracy własnej i członków zespołu K2: Chętny do przekazywania swojej wiedzy innym K3: Ma świadomość
ciągłego doskonalenia się w zakresie metodologii prowadzenia zajęć dydaktycznym K4: Postępuje zgodnie z kodeksem zasad etycznych K5:
wykazuje postawę twórczą w poszukiwaniu nowych metod, technik prowadzenia zajęć
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Wrycza S., Kuciapski M. , 2010r., "Projektowanie i wdrażanie kursów e-learningowych 2.0, kurs e-learningowy", wyd. https://pe.ug.edu.pl/Kursy/
Kurs/Strona/1228, 2) Przybyła W., Ratalewska M., 2012r., "Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe", wyd. www.koweziu.edu.pl/
download.php?plik=Poradnik_kno., 3) A. Wiśniewska , "Materiały dla doktorantów", wyd. www.moodle.uwm.edu.pl.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Brak
Przedmiot/moduł:
E-NAUCZYCIEL I E-NAUCZANIE. WPROWADZENIE
DO ZAGADNIEŃ E-LEARNINGU
Obszar wiedzy: obszar nauk społecznych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 059-216-4-Of
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
społecznych
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna: nauki
o poznaniu i komunikacji społecznej
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: I/1 lub I/2 lub II/3
Rodzaje zajęć: wykład; ćwiczenia laboratoryjnekomputerowe
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 10/2
ćwiczenia: 20/2
zajęcia praktyczne: 50
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: wykład multimedialny, problemowy,
informacyjny
ćwiczenia: metody praktyczne: metoda laboratoryjna,
giełda pomysłów, metoda projektu; metody
samodzielnego dochodzenia do wiedzy: dyskusja,
metoda seminaryjna; techniki prowadzenia dyskusji,
metoda problemowa
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do
zajęć i ich aktywność), ocena z projektów, zadań i
materiałów przygotowanych przez studentów;
przygotowanie i zaprezentowanie własnego projektu
prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem
poznanych metod i technik kształcenia
Liczba punktów ECTS: 2,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Wydział Nauk o Środowisku
adres: ,
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr inż. Anna Małgorzata Wiśniewska
e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
Uwagi dodatkowe:
ćwiczenia w grupach 16-20 osobowych - w zależności
od dostępności sali. Przedmiot realizowany na I i II
roku studiów doktoranckich w semestrze parzystym istnieje możliwość łączenia grup słuchaczy.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
E-NAUCZYCIEL I E-NAUCZANIE. WPROWADZENIE DO
ZAGADNIEŃ E-LEARNINGU
ECTS: 2,5
E-TEACHER AND E-LEARNING. INTRODUCTION TO E-LEARNING
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w konsultacjach
4,0 godz.
- udział w wykładach
10,0 godz.
- udział w ćwiczeniach komputerowych
20,0 godz.
34,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- praca własna nad opracowaniem pracy zaliczeniowej, sprawozdania, referatu lub prezentacji
- przygotowanie projektu kursu e-learningowego
4,0 godz.
20,0 godz.
24,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
58,0 godz.
W tym zajęcia praktyczne:
- zajęcia praktyczne
50,0 godz.
50,0 godz.
liczba punktów ECTS = 58,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,32 ECTS
w zaokrągleniu: 2,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,47 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,03 punktów ECTS.
Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,00
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wszystkie wydziały
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
081-114-4-O
METODOLOGIA NAUK
ECTS: 0,5
CYKL: 2014/2015
METHODOLOGY OF SCIENCE/THEORY OF KNOWLEDGE/PHILOSOPHY
OF SCIENCE
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
W trakcie wykładów dokonany zostanie przegląd klasycznej problematyki ogólnej metodologii nauk. Przedstawiona zostanie zarówna
charakterystyka samej metodologii nauk (na tle innych nauk o nauce), jak i charakterystyka głównych metodologicznych typów nauk. Będą także
omówione najważniejsze metodologiczne kontrowersje, np.: spór o kryterium demarkacji, spór o status poznawczy teorii (realizm–
instrumentalizm), spór weryfikacjonizmu z falsyfikacjonizmem, spór indukcjonizmu z hipotetyzmem, spór kumulatywizmu z antykumulatywizmem
oraz spór internalizmu z eksternalizmem. Pojęciami kluczowymi są: pojęcie naukowej racjonalności, pojęcie uzasadnienia i pojęcie prawdy
naukowej.
CEL KSZTAŁCENIA
Głównym celem kształcenia w zakresie metodologii nauki jest wzbogacenie wiedzy doktorantów na temat podstawowych procedur naukowych (w
różnych ich rodzajach), struktury wiedzy naukowej i metod poznania naukowego. Do celów bardziej szczegółowych edukacji w zakresie ogólnej
metodologii nauki należy m. in.: 1. Zaznajomienie studentów ze specyfiką poznania naukowego; 2. Ukazanie swoistości praw nauki (i teorii
naukowych) na tle pozostałych gatunków wiedzy ludzkiej; 3. Analiza głównych etapów poznania naukowego (obserwacja, pomiar, eksperyment...)
oraz różnych sposobów uzasadniania i testowania wiedzy naukowej: hipotez, twierdzeń i teorii. 4. Przedstawienie różnych (konkurencyjnych)
teorii rozwoju nauki i różnych wizji postępu naukowego. 5. Przegląd najważniejszych stanowisk i sporów metodologicznych.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
1. Ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu metodologicznej refleksji nad poznaniem naukowym i głównymi jego
odmianami. 2. Zna na poziomie zaawansowanym podstawową terminologię ogólnej metodologii nauk. 3. Ma interdyscyplinarną wiedzę na temat
procesów wiedzotwórczych i ich wytworów (wyników poznawczych w postaci pojęć, sądów, teorii, dyscyplin naukowych i dziedzin nauki).
Umiejętności
1. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z różnych dziedzin nauki w języku rodzimym
i językach obcych. 2. Posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz jej zastosowania w działalności
badawczej. 3. Posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w wybranych
obszarach nauki.
Kompetencje społeczne
1. Ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej, odpowiedzialności za jej rozwój i znaczenie dla kształtowania się współczesnego
społeczeństwa opartego na wiedzy. 2. Ma świadomość wartości własnych koncepcji naukowych, ich oryginalności i naukowego poziomu. 3.
Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości, zwłaszcza w zakresie nauki i techniki.
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Boyd R. & Gasper P. & Trout J. D. (ed.), 1991r., "The Philosophy of Science", wyd. MIT Press, 2) Chalmers A., 1997r., "Czym jest to, co
zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki. Wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki", wyd. Siedmioróg, s.216, 3)
Feyerabend P. K., 1996r., "Przeciw metodzie", wyd. Siedmioróg, 4) Grobler A., 2006r., "Metodologia nauk", wyd. Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak i Wydawnictwo A, s.344, 5) Grobler A., 1993r., "Prawda i racjonalność naukowa", wyd. „inter esse”, s.237, 6) Kamiński S., 1980r., "Pojęcie
nauki i klasyfikacja nauk", wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, s.333, 7) Kuhn Th. S., 1985r., "Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach
naukowych", wyd. PIW, s.520, 8) Losee J., 2001r., "Wprowadzenie do filozofii nauki", wyd. Prószyński i S-ka, s.352, 9) Popper K. R., 1977r.,
"Logika odkrycia naukowego", wyd. PWN, s.383, 10) Such J., Szcześniak M., 2002r., "Filozofia nauki", wyd. Wydawnictwo Naukowe UAM, s.118.
Przedmiot/moduł:
METODOLOGIA NAUK
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 081-114-4-O
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
humanistycznych
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna:
filozofia
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: I/1
Rodzaje zajęć: Wykład
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 15/1
zajęcia praktyczne: 15
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: wykłady: wykład informacyjny, wykład z
elementami konwersatorium, wykład problemowy,
dyskusja
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
(1) Aktywna obecność na wykładach; (2) Przeczytanie
przynajmniej dwu lektur powiązanych z problematyką
wykładów; (3) Pozytywna ocena z testu pisemnego.
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Apanowicz J., 2002r., "Metodologia ogólna", wyd. Wydawnictwo „Bernardinum”, s.160, 2) Brockman J. (red.), 1996r., "Trzecia kultura", wyd.
Wydawnictwo CIS, s.535, 3) Carnap R., 2000r., "Wprowadzenie do filozofii nauki", wyd. Wydawnictwo KR, 4) Czarnocka M., 1992r.,
"Doświadczenie w nauce. Analiza epistemologiczna", wyd. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, s.187, 5) Dębowski J., 2010r., "Prawda i warunki jej
możliwości", wyd. Instytut Filozofii UWM, s.172, 6) Horgan J., 1999r., "Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej", wyd.
„Prószyński i S-ka”, s.360, 7) Kuhn Th. S., 1968r., "Struktura rewolucji naukowych", wyd. PWN, 8) Murawski R., 1995r., "Filozofia matematyki.
Zarys dziejów", wyd. PWN, s.240, 9) Quine W. V. O., 1977r., "Filozofia logiki", wyd. PWN, s.160, 10) Penrose R., 1996r., "Nowy umysł cesarza. O
komputerach, umyśle i prawach fizyki", wyd. PWN, s.506.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
METODOLOGIA NAUK
ECTS: 0,5
METHODOLOGY OF SCIENCE/THEORY OF KNOWLEDGE/PHILOSOPHY
OF SCIENCE
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje instytutowe
1,0 godz.
- Konsultacje internetowe
1,0 godz.
- Udział w wykładach
15,0 godz.
17,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów (rozszerzenie, utrwalenie)
1,0 godz.
1,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
18,0 godz.
W tym zajęcia praktyczne:
- zajęcia praktyczne
15,0 godz.
15,0 godz.
liczba punktów ECTS = 18,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 0,72 ECTS
w zaokrągleniu: 0,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,47 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,03 punktów ECTS.
Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,60
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 98/2011
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa)
obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
130-63-4-B
ECTS: -1
CYKL: 2014/2015
METODY BADAŃ NAUKOWYCH W NAUKACH
BIOLOGICZNYCH
RESEARCH METHODES IN MEDICAL SCIENCES
TREŚCI WYKŁADÓW
Teoria poznania a nauka. Istota i pojęcie nauki. Wiedza potoczna a wiedza naukowa.
Nauka jako system. Dziedziny, dyscypliny, specjalności. Elementy projektu badawczego.
Przykłady formułowania pytań i hipotez badawczych. Rodzaje i typy badań.
Dane pomiarowe jako źródła dowodów w nauce. Źródła zmienności wyników obserwacji.
Cechy metody badawczej. Weryfikacja metod.
Błąd pomiarowy i niepewność wyników w badaniach naukowych i praktyce klinicznej.
Zdrowie i choroba jako przedmiot poznania naukowego. Pojęcie modelu procesu chorobowego.
Rola i zadania laboratoriów w nadzorze weterynaryjnym. Akredytacja. Notyfikacja
TREŚCI ĆWICZEŃ
Doktoranci w trakcie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych przygotowują prezentacje wybranego tematu
badawczego uwzględniając;
Przedmiot/moduł:
METODY BADAŃ NAUKOWYCH W NAUKACH
BIOLOGICZNYCH
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych
Status przedmiotu: obligatoryjny
Kod ECTS: 130-63-4-B
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: nauk
weterynaryjnych
Forma studiów: - stacjonarne
a)założenia pracy badawczej
b) uzasadnienie podjęcia tematu
c) teorie naukową stanowiącą podstawę sformułowania i rozwiązania problemu badawczego
d) materiał użyty do badań
e) opis i liczbę badanych obiektów, techniki doboru obiektów
f) narzędzia pomiarowe
g) analizę wyników, sposób analizy
h) omówienie wyników
i) formułowanie wniosków
Poziom studiów/studia trzeciego stopnia
CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie doktorantów do samodzielnej pracy naukowej, formułowania pytań i hipotez badawczych oraz
metod ich rozwiazywania.
Formy i metody dydaktyczne:
Wykłady z prezentacją multimedialną
ćwiczenia audytoryjne
ćwiczenia projektowe
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Definiowanie problemów badawczych. Dobór metod do określonych zadań badawczych. Wskazywanie
sposobów analizy uzyskanych wyników. Zdefiniowanie wniosków .
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin
Umiejętności
Rok/semestr: I/2
II/3
Rodzaje zajęć : wykłady i ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
wykłady: 9
ćwiczenia: 9
Liczba punktów ECTS: 1
Język wykładowy: polski
Analiza literatury naukowej. Opracowanie programu badawczego. Planowanie realizacji badań. Analiza wyników
badań . Propagowanie wiedzy.
Kompetencje społeczne
Inicjowanie tematów badawczych. Przestrzeganie zasad dobrych obyczajów w nauce. Wykazywanie
zainteresowania najnowszymi osiągnięciami naukowymi z dziedziny . Organizowanie pracy grupy badawczej.
Zdolność do pracy w zespole.
LITERATURA PODSTAWOWA
1)
Z. Hajduk, 2002. Metodologia nauk przyrodniczych. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin
2)
S. Pabis,2009. Metodologia nauk empirycznych. Politechnika Koszalińska. Koszalin
3)
D. Radomski, A. Grzanka. 2008. Metodologia badań naukowych w medycynie. AM. Poznań
4)
J. Apanowicz. 2003. Metodologia nauk. Toruń
5)
E. Bulska .2008. Metrologia chemiczna – Sztuka prowadzenia pomiarów. Warszawa. MALAMUT
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)PN-EN ISO/IEC . Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia
Publicznego
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
e-mail: - [email protected]
Uwagi dodatkowe: - grupy nie większe niż 10 osób
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
METODY BADAŃ NAUKOWYCH W NAUKACH
BIOLOGICZNYCH
ECTS: 1
RESEARCH METHODES IN MEDICAL SCIENCES
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ......................................................................................................................... 9,0 godz.
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ........................................................................... 9,0 godz.
− konsultacje ...................................................................................................................................... 1,0 godz.
--------------------------------RAZEM:
19,0 godz.
2. Samodzielna praca doktoranta
10,0 godz.
Godziny kontaktowe + samodzielna praca doktoranta OGÓŁEM
W tym zajęcia praktyczne
29, 0 GODZ.
--------------------------------9,0 godz.
Liczba punktów ECTS = 29,00 godz.:25,00 godz./ECTS = 1,16 ECTS
1 ECTS
W zaokrągleniu :
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,66 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy doktoranta -0,34 punktów ECTS.
Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych – 0,36
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-A-3
ECTS: - 1,0
Nowoczesne metody diagnozowania chorób zwierząt
Modern diagnostic methods in animals
TREŚCI WYKŁADÓW
1.Podstawy fizyczne zasady obrazowania niskolowego i wysokopolowego rezonansu magnetycznego. 2.
Wskazania systemowe z uwzględnieniem różnic gatunkowych do diagnostyki rezonansem magnetycznym. 3.
Elektrodiagnostyka wybranych chorób układu nerwowego zwierząt. 4. Instrumentarium endoskopowe,
wskazania, zasady
oraz technika wykonywania badań endoskopowych u zwierząt. 5. Diagnostyka
ultrasonograficzna u zwierząt, rodzaje aparatów, zasady doboru sprzętu w zależności od gatunku zwierząt
rodzaju badanego narządu. 6. Diagnostyka ultrasonograficzna poszczególnych układów.
TREŚCI ĆWICZEŃ
1. Przygotowanie zwierzęcia do badania rezonansem magnetycznym, endoskopowych, ultrasonograficznych,
pomiaru potencjałów wywołanych. 2. Badanie endoskopowe układu pokarmowego i oddechowego. 3. Badania
ultrasonograficznego narządów miąższowych jamy brzusznej. 4. Badania ultrasonograficzne więzadeł, ścięgien i
stawów. 5. Badania rezonansem magnetycznym centralnego układu nerwowego oraz układu kostno-stawowego.
6. Metodologia badań elektrodiagnostycznych u zwierząt. 7. Pozyskiwanie materiału oraz biopsja aspiracyjna
cienkoigłowa w badaniach endoskopowych, ultrasonograficznych. 8. Dokumentacja, opisywanie oraz
archiwizacja przeprowadzonych badań.
CEL KSZTAŁCENIA
Wykłady mają na celu zapoznanie doktoranta z możliwościami diagnostycznymi i technikami przeprowadzania
badania endoskopowego, rezonansem magnetycznych, ultrasonograficznego oraz elektrodiagnostyki. Ćwiczenia
kształtują umiejętność praktycznego wykonania przez doktoranta poszczególnych badań technikami obrazowymi,
interpretacji i zapisu wyników oraz prawidłowego postępowania z aparaturą w trakcie i po badaniu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W-07 - Doktoranci powinni charakteryzować się posiadaniem rozszerzonej wiedzy na temat diagnostyki
endoskopowej, ultrasonograficznej, elektrodiagnostycznej i rezonansem magnetycznym poszczególnych układów
anatomicznych. Powinni znać różnice w sposobie przeprowadzaniu badania endoskopowego układu
pokarmowego i oddechowego. Powinni nabyć umiejętności doboru odpowiedniej sondy i częstotliwości przy
badaniu poszczególnych narządów. Doktorant powinien znać jednostki chorobowe, które można zdiagnozować
badaniem rezonansem magnetycznym, elektrodiagnostycznym, endoskopowym i ultrasonograficznym.
Umiejętności
U-05 - Doktorant powinien umieć dostrzegać i formułować zadania i problemy związane z rezonansem
magnetycznym, elektrodiagnostyka, endoskopia, ultrasonografią: przygotować i obsługiwać sprzęt endoskopowy
i ultrasonograficzny. Dokonywać poprawnego wprowadzania instrumentarium endoskopowego i precyzyjnego
nim posługiwania się, wymiarowania i prawidłowego opisu, interpretacji i archiwizacji uzyskanych w
poszczególnych badaniach wyników. Powinien opanować podstawowe czynności związane z wykonywanym
badaniem i rozwiązywać problemy wiązane z jego przeprowadzaniem .
Kompetencje społeczne
K-03 - Doktorant powinien mieć świadomość ciągłego samokształcenia
K-04 - Powinien w sposób kreatywny wdrażać badania w przyszłej pracy oraz posiadać zdolność do
własnej oceny wyników
K-06 - Powinien mieć świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich i przekazywać
społeczeństwu a zwłaszcza lekarzom weterynarii informacji dotyczących nowoczesnych technik
obrazowania endoskopowego, elektrodiagnostycznego, rezonansem magnetycznym i
sonograficznego w diagnostyce i leczeniu chorób zwierząt.
LITERATURA
PODSTAWOWA
1) Small Animal Endoscopy, T. Tams, C. Rawlings, 2010. Elsevier
2)Atlas of small animal ultrasonography Dominique Penninck, Marc-André d'Anjou – 2008 2).
Manual of small animal diagnostic imaging Robin Lee, R. Lee, British Small Animal Veterinary
Association – 1995
3) Practical Small Animal MRI by Patrick R. Gavin and Rodney S. Bagley ( 2009)
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Manual of Canine and Feline Ultrasonography Frances Barr, Frances J. Barr, Lorrie Gaschen –
2011, 2) Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging Robert O'Brien, Frances J. Barr – 2009 3)
Manual of canine and feline gastroenterology Ed J. Hall, Edward J. Hall, J. W. Simpson – 2005
Przedmiot/moduł: Nowoczesne metody
diagnozowania chorób zwierząt
Obszar wiedzy: - Nauki Rolnicze, Leśne i
weterynaryjne
Status przedmiotu: - Fakultatywny
Kod ECTS: Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: - nauki
weterynaryjne
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna: Forma studiów: - stacjonarne
Poziom studiów/studia trzeciego stopnia - studia
doktoranckie
Rok: - IV
Rodzaje zajęć: - wykłady, ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin w semestrze: - 15
wykłady: 3
ćwiczenia: 12
Formy i metody dydaktyczne: wykłady: wykład informacyjny, wykład problemowy,
wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne endoskopowe,
ultrasonograficzne, obrazujace zmiany chorobowe
centralnego układu nerwowego,dyskusja
dydaktyczna
Forma i warunki zaliczenia: - zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS: - 1,0
Język wykładowy: - polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot: - Katedra Chirurgii i Rentgenologii z
Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
ul. Oczapowskiego 14, 10-956 Olsztyn,
tel.: 0 89 523 38 37,
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
e-mail: [email protected]
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
124-63-4-A-3
ECTS: 1,0
Nowoczesne metody diagnozowania chorób zwierząt
Modern diagnostic methods in animals
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się (opis przykładowy):
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ......................................................................................................................... 1 x 3 h = 3 h
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ........................................................................... 2 x 5 h = 10 h
− konsultacje ...................................................................................................................................... 1 x 2 h = 2 h
--------------------------------RAZEM:
15 h
2. Samodzielna praca doktoranta (przykładowe formy pracy doktoranta)
− przygotowanie do ćwiczeń ............................................................................................................. 2 x 1 h = 2 h
− przygotowanie do zaliczenia pisemnego w oparciu o materiały jednostki ..................................
6h
− przygotowanie do zaliczenia pisemnego w oparciu o inne materiały ..........................................
6h
--------------------------------RAZEM:
14 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca doktoranta OGÓŁEM: 29 h
1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego doktoranta,
liczba punktów ECTS = 29 h: min 25 h/ECTS – 30 h/ECTS = 1,16 ECTS – 1,2 ECTS
1,0 ECTS
(1,16)
średnio:
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - ….. punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy doktoranta - ….. punktów ECTS.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wszystkie wydziały
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
055-217-4-O
NOWOCZESNE METODY I TECHNIKI PROWADZENIA
ZAJĘĆDYDAKTYCZNYCH I
ECTS: 2,5
CYKL: 2014/2015
MODERN METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING I
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI ĆWICZEŃ
Biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się. Proces dydaktyczny - etapy, zasady kształcenia, kształcenie wielostronne, edukacja dorosłych.
Planowanie procesu dydaktycznego na poziomie szkoły wyższej: rodzaje planowania (kierunkowe, wynikowe, metodyczne), obszary kształcenia,
standardy kształcenia dla kierunku,sylabus, taksonomie celów kształcenia, operacjonalizacja celów, wymagania przedmiotowe, dokumentacja
realizacji przedmiotu. Realizacja procesu nauczania-uczenia się: formy organizacyjne kształcenia, strategie i metody, w tym nauczanie
problemowe i nowoczesne techniki, formy organizacyjne pracy studentów, wyposażenie sali. Sprawdzanie i ocenianie efektów kształcenia:
rodzaje i formy kontroli (ustne, pisemne i praktyczne), budowanie pisemnego narzędzia kontroli, interpretacja wyników w pomiarze jedno- i
wielopoziomowym z ustaleniem oceny osiągnięć studenta, ocena jakościowa narzędzia kontroli. Autorytet nauczyciela akademickiego
CEL KSZTAŁCENIA
Poznanie teoretycznych podstaw kształcenia na poziomie szkoły wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem planowania procesu
dydaktycznego,nowoczesnych metod i technik nauczania-uczenia się oraz ewaluacji w dydaktyce akademickiej.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - przedstawia biologiczne uwarunkowania uczenia się, etapy procesu dydaktycznego oraz istotę kształcenia wielostronnego; W2 - interpretuje
zasady dydaktyczne; W3 - wymienia składniki planowania kształcenia w szkole wyższej, wyjaśnia ich rolę i zasady tworzenia dokumentacji; W4 omawia taksonomie celów kształcenia i zasady ustalania wymagań przedmiotowych stanowiące podstawy formułowania efektów kształcenia w
zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; W5 - omawia strategie i metody nauczania-uczenia się, ich przebieg i zastosowanie;
W6 - interpretuje ergonomiczne i prakseologiczne uwarunkowania sali dyd.; W7 - wymienia rodzaje i formy kontroli oraz podaje ich
przeznaczenie; W8 - omawia etapy konstruowania narzędzia kontroli, interpretacji wyników; W9 - przedstawia wskaźniki oceny jakościowej i
ilościowej narzędzia kontroli; W10 - wymienia elementy ewaluacji kształcenia w szkole wyższej; W11 - wymienia cechy kształtujące autorytet
nauczyciela akademickiego.
Umiejętności
U1 - uzasadnia potrzebę kształcenia wielostronnego; U2 - konstruuje sylabus do wybranego przedmiotu; U3 - formułuje cele operacyjne i
wymagania przedmiotowe do poszczególnych tematów zajęć dydaktycznych; U4 - sporządza dokumentację realizacji przedmiotu; U5 - projektuje
przebieg zajęć dydaktycznych z zastosowaniem różnych strategii nauczania-uczenia się oraz nowoczesnych metod i środków dydaktycznych; U6
- konstruuje narzędzie kontroli mierzące efekty kształcenia; U7 - analizuje wyniki kontroli i proponuje ocenę w pomiarze jedno wielopoziomowym; U8 - ocenia narzędzie kontroli stosując wskaźniki jakościowe i ilościowe; U9 - projektuje arkusz ewaluacyjny nauczyciela
akademickiego; U10 - uzasadnia w dyskusji znaczenie cech kształtujących sylwetkę i autorytet nauczyciela akademickiego.
Kompetencje społeczne
K1 - dąży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i organizacji zajęć dydaktycznych, stosowania nowoczesnych metod i
technik nauczania oraz przeprowadzania ewaluacji przedmiotowych efektów kształcenia; K2 - przestrzega zasad bhp w planowaniu i realizacji
procesu dydaktycznego oraz norm etycznych w diagnostyce edukacyjnej; K3 - wykazuje kreatywną postawę w projektowaniu zajęć
dydaktycznych; K4 - ma świadomość roli nauczyciela w pogłębianiu i rozwijaniu zainteresowań związanych z kierunkiem studiów, motywowaniu
do nauki, korzystania z różnych źródeł wiedzy i rozwijania samokształcenia; K5 - dąży do osiągnięcia wzoru osobowego nauczyciela
akademickiego.
Przedmiot/moduł:
NOWOCZESNE METODY I TECHNIKI
PROWADZENIA ZAJĘĆDYDAKTYCZNYCH I
Obszar wiedzy: obszar nauk społecznych
Status przedmiotu: Fakultatywny
Kod ECTS: 055-217-4-O
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
społecznych
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna:
pedagogika
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: I/1
Rodzaje zajęć: ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze
ćwiczenia: 30/4
zajęcia praktyczne: 30
Formy i metody dydaktyczne
ćwiczenia: ćwiczenia projektowe i konwersatoryjne
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Pozytywna ocena za autorskie opracowania projektowe
Liczba punktów ECTS: 2,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
adres: pl. Łódzki 3, pok. 311, 10-727 Olsztyn
tel. 523-43-08, fax 523-43-11
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr Beata Dulisz
e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Kruszewski K. (red), 2008r., "Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela", wyd. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, t.1, 2) Kupisiewicz Cz., 2012r.,
"Dydaktyka. Podręcznik akademicki", wyd. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 3) Niemierko B., 2004r., "Pomiar wyników kształcenia", wyd.
WSiP, Warszawa, 4) Niemierko B., 2007r., "Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki", wyd. Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa, 5) Brzeźińska A., Brzeźiński J., Eliasz A., 2004r., "Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej", wyd. Szkoła
Wyższa Psychologii Społecznej "Academica", 6) Okoń W., 2003r., "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej", wyd. Wydawnictwo Akademickie "Żak",
7) Szlosek F., 1995r., "Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych", wyd. ITE, Radom.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Bereźnicki F., 2007r., "Podstawy dydaktyki", wyd. Oficyna wtdawnicza IMPULS, Kraków, 2) Niemierko B., 2009r., "Diagnostyka edukacyjna.
Podręcznik akademicki", wyd. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 3) Kostera M., Rosiak A., 2008r., "Nauczyciel akademicki", wyd. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 4) Knowles M.S., Holton E.F. III, Swanson R.A., 2009r., "Edukacja dorosłych", wyd. Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
NOWOCZESNE METODY I TECHNIKI PROWADZENIA
ZAJĘĆDYDAKTYCZNYCH I
ECTS: 2,5
MODERN METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING I
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje
1,0 godz.
- udział w ćwiczeniach
30,0 godz.
31,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- wykonanie opracowań projektowych
30,0 godz.
30,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
61,0 godz.
W tym zajęcia praktyczne:
- zajęcia praktyczne
30,0 godz.
30,0 godz.
liczba punktów ECTS = 61,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,44 ECTS
w zaokrągleniu: 2,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,27 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,23 punktów ECTS.
Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,20
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-A
NOWOCZESNE TECHNIKI OBRAZOWANIA KOMÓREK I
TKANEK
ECTS: 0,5
CYKL: 2014/2015
MODERN TECHNIQUES OF CELL AND TISSUE IMAGING
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Cyfrowa rejestracja obrazów mikroskopowych – budowa i zasada działania matryc światłoczułych, rodzaje i zasady doboru kamer cyfrowych,
parametry rejestracji obrazu, formaty plików graficznych. Podstawy i specyfika obrazowania komórek i tkanek z użyciem technik
fluorescencyjnych. Najnowsze osiągnięcia w mikroskopii fluorescencyjnej – obrazowanie płaszczyzn foklanych i rekonstrukcje 3D, badania
żywych komórek in vitro i in vivo. Współczesna mikroskopia elektronowa transmisyjna i skaningowa – wysokorozdzielcze obrazowanie dużych
powierzchni preparatu, trójwymiarowe obrazowanie organelli, komórek i tkanek, mikroskopia korelacyjna.
TREŚCI ĆWICZEŃ
Demonstracja zmotoryzowanego mikroskopu optycznego. Technika wykonywania mikrofotografii cyfrowych w jasnym polu mikroskopu
optycznego. Rejestracja stosu obrazów w osi z oraz dużych obszarów preparatu. Rejestracja obrazów w technice fluorescencji szerokopolowej
oraz z użyciem oświetlenia strukturalnego. Dekonwolucja oraz przygotowanie obrazów 3D. Obrazowanie żywych komórek.
CEL KSZTAŁCENIA
Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi technikami obrazowania komórek i tkanek z użyciem mikroskopii
świetlnej i elektronowej. Cele szczegółowe obejmują: 1) nauczenie prawidłowej techniki cyfrowej rejestracji obrazu w mikroskopie świetlnym, 2)
zapoznanie z możliwościami współczesnych metod obrazowania w mikroskopie świetlnym i elektronowym, 3) wskazanie zasad doboru metod
obrazowania mikroskopowego w badaniach naukowych.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W_07 – Posiadanie zaawansowanej wiedzy z dziedziny nauk weterynaryjnych, związanej z obszarem prowadzonych badań
Umiejętności
U_04 – Posiadanie umiejętności dostrzegania i formułowania złożonych zadań i problemów związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową
Kompetencje społeczne
K_02 – Wykazywanie samokrytycyzmu w pracy twórczej K_03 - Rozumienie i odczuwanie potrzeby ciągłego samokształcenia K_05 –
Wykazywanie inicjatywy w określaniu nowych obszarów badań
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Lewczuk Bogdan, 2012r., "Materiały dydaktyczne do nauki przedmiotu".
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Müller-Reichert T., Mancuso J., Lich B, McDonald K., 2010r., "Three-dimensional reconstruction methods for Caenorhabditis elegans
ultrastructure. W: Methods in Cell Biology, 96, 331-361", 2) Sims P. A., Hardin J. D., 2007r., "Fluorescence-integrated transmission electron
microscopy images: Integrating fluorescence microscopy with transmission electron microscopy, Methods Mol. Biol., 369, 291-308", 3) O’Toole E.,
Müller-Reichert T., 2009r., "Electron tomography of microtubule end-morphologies in C. elegans embryos. Methods Mol. Biol., 545, 135-144", 4)
Haustein E., Schwille P., 2007r., "Trends in fluorescence imaging and related techniques to unravel biological information. HFSP Journal", 5)
North A. J., 2006r., "Seeing is believing? A beginners' guide to practical pitfalls in image acquisition. Journal of Cell Biology, 1, 169-180".
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
Przedmiot/moduł:
NOWOCZESNE TECHNIKI OBRAZOWANIA
KOMÓREK I TKANEK
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 124-63-4-A
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
weterynaryjnych
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: 1/2
Rodzaje zajęć: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 6/3
ćwiczenia: 3/3
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
obejmującego materiał ćwiczeń i wykładów
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Histologii i Embriologii
adres: ul. Michała Oczapowskiego 13, pok. 131,
10-718 Olsztyn
tel. 523-39-49
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
prof. dr hab. wet. Bogdan Dariusz Lewczuk
Osoby prowadzące przedmiot:
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
NOWOCZESNE TECHNIKI OBRAZOWANIA KOMÓREK I
TKANEK
ECTS: 0,5
MODERN TECHNIQUES OF CELL AND TISSUE IMAGING
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Cwiczenia
3,0 godz.
- Wykład
6,0 godz.
9,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do egzaminu
4,0 godz.
4,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
13,0 godz.
liczba punktów ECTS = 13,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 0,52 ECTS
w zaokrągleniu: 0,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,35 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,15 punktów ECTS.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 91 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru opisu
przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów
wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
AAABB-CD-E/F - 3
ECTS: - 0,5
Ochrona zwierząt w doświadczalnictwie naukowym i dydaktyce
Protection of animals in researches and didactics
TREŚCI WYKŁADÓW - 5
Wykłady obejmują pogłębioną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt.
Między innymi przytaczane są treści zasady „3 R”, która stanowi podstawę do
decyzji o użyciu zwierząt w dydaktyce oraz do celów naukowych. Ponadto
przedstawiany jest humanitarny kontekst przeprowadzanych badań z użyciem
zwierząt, głównie laboratoryjnych. Wykłady są wzbogacone o pokaz filmowy
na temat nieprawidłowych warunków stwarzanych zwierzętom w hodowli,
transporcie oraz podczas uboju. Wykłady obejmują także zasady sporządzania
wniosków o pozwolenie na badania oraz pozwolenie na prowadzenie zajęć
dydaktycznych z użyciem zwierząt do Lokalnych Komisji Etycznych.
Przedmiot/moduł:
Ochrona zwierząt w doświadczalnictwie
naukowym i dydaktyce
Obszar kształcenia:
124
Status przedmiotu:
obowiązkowy
Grupa przedmiotów: B
Kod ECTS: AAABB-CD-E/F
Kierunek studiów: 04
Specjalność: nie dot.
TREŚCI ĆWICZEŃ - 6
Nie dot.
CEL KSZTAŁCENIA - 7
Nabycie przez doktorantów odpowiedniego zasobu wiedzy do oceny
możliwości użycia zwierząt w dydaktyce i doświadczalnictwie naukowym w
kontekście etycznym i zgodnymi z prawem kryteriami humanitarnego ich
traktowania.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA - 8
EFEKTY KSZTAŁCENIA: - 9
Wiedza - 9.1.
Efektem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu wymogów
środowiskowych dla zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz
możliwości stosowania tych zwierząt w doświadczalnictwie i dydaktyce.
Umiejętności - 9.2.
Praktycznie, od strony lekarskiej, umiejętność kształtowania humanitarnych
warunków dla zwierząt będących przed, po oraz w trakcie doświadczenia
służącemu zarówno pracy badawczej jak i dydaktyce. Ponadto nabycie
praktycznych umiejętności sporządzania wniosków do Lokalnych Komisji
Etycznych o ”pozwolenie na przeprowadzenie doświadczenia z użyciem
zwierząt” w nauce i dydaktyce.
Kompetencje społeczne - 9.3.
Uzyskanie kompetencji zawodowych i umiejętności aktywnego podejścia do
problemów hodowli oraz stwarzania właściwych warunków zwierzętom w
trakcie eksperymentów związanych z dydaktyką oraz doświadczalnictwem
naukowym. Ponadto, kształtowanie właściwej postawy w humanitarnym
traktowaniu tych zwierząt oraz umiejętność przekazywanie tej postawy i wiedzy
społeczeństwu.
LITERATURA PODSTAWOWA – 10
Brak podręczników
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. 1983. Zachowanie się zwierząt gospodarskich. PWRiL,
Warszawa
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
Profil kształcenia:
praktyczny
Forma studiów:
studia stacjonarne
Poziom studiów/forma kształcenia:
Studia doktoranckie III stopnia
Rok/semestr: 1/2
Rodzaje zajęć:
wykłady
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
wykłady: 6 /6
Formy i metody dydaktyczne:
wykłady: wykłady problemowe wsparte środkami
audiowizualnymi.
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin ustny
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy:
polski
Przedmioty wprowadzające:
Etologia i dobrostan zwierząt
Wymagania wstępne:
Uczestnictwo w studium doktorskim
Dyplom lekarza weterynarii
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i
Administracji
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM
e-mail: [email protected]
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów,
F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Fraser D., 2008. Understanding Animal Welfare. Wiley & sons, LTD Publication, West Sussex,
UK.
Górska T., Mózg a zachowanie. 2000. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sadowski B., 2001. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
Plomin R., 2001. Genetyka zachowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Longstaff A., Neurobiologia. 2006. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Winokur A.F., 1982. Biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych. PZWL, Warszawa
Gołąb K., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa
Uwagi dodatkowe: --
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
POLSKA NAZWA PRZEDMIOTU
AAABB-CD-E/F
Ochrona zwierząt w doświadczalnictwie naukowym i dydaktyce
ANGIELSKA NAZWA PRZEDMIOTU
Protection of animals in researches and didactics
ECTS: 0,5
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się (opis przykładowy):
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ......................................................................................................................... 6 h
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ........................................................................... − konsultacje ...................................................................................................................................... 1 h = 1 h
--------------------------------RAZEM: 7 h
2. Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy studenta)
− przygotowanie do ćwiczeń .............................................................................................................
− opracowanie sprawozdań z ćwiczeń .............................................................................................. − przygotowanie do kolokwiów ........................................................................................................ − przygotowanie do egzaminu pisemnego/ustnego z przedmiotu: egzamin ustny
3h
przedmiot kończy się zaliczeniem ...................................................................................................
− przygotowanie do zaliczenia pisemnego/ustnego przedmiotu:
materiał wykładowy stanowi integralną część zagadnień realizowanych podczas
ćwiczeń i zaliczany jest równolegle w trakcie kolokwiów ...............................................................
--------------------------------RAZEM: 10 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
10
h
1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta,
Liczba punktów ECTS = 10 h: min 25 h/ECTS – 30 h/ECTS = 0,4 ECTS
ECTS
średnio: 0,5
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - …0,28.. punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - ….0,12.... punktów ECTS.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów,
F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-B
PODSTAWY WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII
CIECZOWEJ
ECTS: 0,5
CYKL: 2014/2015
BASIC PRINCIPLES OF HIGH PERFORMANCE LIQUID
CHROMATOGRAPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Celem wykładów jest zapoznanie doktorantów z podstawową wiedzą dotyczącą rodzajów technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej
(HPLC), budowy i funkcjonowania urządzeń chromatograficznych oraz sposobów postępowania podczas pracy przy udziale chromatografii
cieczowej. Ponadto w trakcie wykładów omawiane będą następujące zagadnienia: rodzaje technik HPLC, rodzaje urządzeń i detektorów
używanych w analizie chromatograficznej, charakterystyka i dobór kolumn chromatograficznych, określanie warunków ekstrakcji, rodzajów
eluentów i matryc biologicznych, jak również interpretacja wyników analiz w postaci chromatografów.
TREŚCI ĆWICZEŃ
W trakcie ćwiczeń doktoranci zapoznają się z zasadami pracy w laboratorium analiz chromatograficznych oraz samodzielnie podejmą wszystkie
podstawowe i niezbędne kroki mające na celu przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej. Ponadto każdy uczestnik studiów
doktoranckich samodzielnie przygotuje chromatograf do pracy oraz przeprowadzi oznaczanie badanej substancji w oparciu o następujący
schemat postępowania: określenie właściwości analitu, dobór detektora, kolumny, eluentów i warunków elucji, standardu wewnętrznego,
przeprowadzenie ekstrakcji, przekazanie końcowego produktu analizy chemicznej do układu chromatograficznego. Dodatkowo doktorant
przeprowadzi analizę otrzymanego chromatografu, zinterpretuje wyniki i samodzielnie rozwiąże problemy powstałe podczas analizy.
CEL KSZTAŁCENIA
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów doktoranckich z zasadami działania wysokosprawnego chromatografu cieczowego wraz
z jego detektorami oraz ze sposobem postępowania z matrycami biologicznymi zawierającymi badane substancje, jak również zastosowaniem
HPLC w różnych gałęziach nauk przyrodniczych.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Doktorant zna mechanizm działania HPLC oraz sposób postępowania podczas analizy próbek. Ponadto posiada wiedzę niezbędną do
samodzielnego przeprowadzenia szeregu postępowań laboratoryjnych w celu uzyskania prób o określonych właściwościach koniecznych do
oznaczeń chromatograficznych.
Umiejętności
Doktorant potrafi samodzielnie przeprowadzić pełne postępowanie analityczne mające na celu przygotowanie próbki do oznaczeń HPLC jak
również potrafi przy wykorzystaniu chromatografu otrzymać wiarygodny i miarodajny wynik analizy chromatograficznej. Ponadto umie
zinterpretować otrzymane wyniki i samodzielnie rozwiązać napotkane problemy jak również udoskonalać umiejętności niezbędne w pracach
związanych z analizą HPLC.
Kompetencje społeczne
Uczestnik studiów doktoranckich wykazuje inicjatywę w działaniach i aktywnie aktualizuje wiedze z zakresu przedmiotu; jest świadomy korzyści i
zagrożeń wynikających z pracy w laboratorium analitycznym; docenia wagę jakości urządzeń i zastosowanych programów komputerowych w
analizie instrumentalnej.
Przedmiot/moduł:
PODSTAWY WYSOKOSPRAWNEJ
CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 124-63-4-B
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
weterynaryjnych
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: II/4
Rodzaje zajęć: wykłady/ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 3/1
ćwiczenia: 6/2
zajęcia praktyczne: 6
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: Wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia: Ćwiczenia laboratoryjne
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Farmakologii i Toksykologii
adres: ul. Oczapowskiego 13, 10, 10-718 Olsztyn
tel. 523-37-58, fax. 523-43-92
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
prof. dr hab. wet. Jerzy Jan Jaroszewski
e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Kazakevich Y., LoBrutto R., 2007r., "HPLC for Pharmaceutical Scientists", wyd. Wiley-Interscience, 2) Neue U., 1997r., "HPLC Columns:
Theory, Technology and Practice", wyd. Wiley-Interscience.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Snyder L., 2009r., "Introduction to Modern Liquid Chromatography", wyd. Wiley-Interscience, 2) Kromidas S, 2000r., "Practical Problem Solving
In HPLC", wyd. Wiley-Interscience.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
PODSTAWY WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII
CIECZOWEJ
ECTS: 0,5
BASIC PRINCIPLES OF HIGH PERFORMANCE LIQUID
CHROMATOGRAPHY
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Wykład
3,0 godz.
- Ćwiczenia
6,0 godz.
9,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do kolokwium końcowego
4,0 godz.
4,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
13,0 godz.
W tym zajęcia praktyczne:
- zajęcia praktyczne
6,0 godz.
6,0 godz.
liczba punktów ECTS = 13,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 0,52 ECTS
w zaokrągleniu: 0,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,35 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,15 punktów ECTS.
Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,24
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-B
PATOMORFOLOGICZNE METODY DIAGNOSTYKI CHORÓB
ECTS: 0,5
CYKL: 2014/2015
PATHOMORFOLOGICAL DIAGNOSTIC METHODS OF DISEASES
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Wykłady obejmują zagadnienia z zakresu: patomorfologii zapaleń, zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych i
nowotworowych, wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz sposobów ich rozpoznawania.
TREŚCI ĆWICZEŃ
Student zapozna się z metodyką pobierania materiału do badań histopatologicznych cytologicznych i immunohist5ochemicznych, metodyką
wykonywania badań cytologicznych, histopatologicznych i immunohistochemicznych oraz ich interpretacji.
CEL KSZTAŁCENIA
Nauczanie studentów nowoczesnych technik badawczych stosowanych w diagnostyce patomorfologicznej chorób.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Student zapozna się z technikami diagnostycznymi wybranych chorób zwierząt, a w szczególności chorób nowotworowych, zakaźnych,
niezakaźnych i chorób pasożytniczych.
Umiejętności
Student po odbyciu zajęć z przedmiotu nabędzie umiejętności wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych, dobierania i stosowania
określonych metod badawczych celem rozpoznania zmian morfologicznych u zwierząt, co pozwoli na wybór metod zwalczania chorób.
Kompetencje społeczne
Student po odbyciu zajęć z przedmiotu nabędzie umiejętność stosowania zdobytej wiedzy z zakresu badań histopatologicznych i cytologicznych.
Umożliwi to wypracowanie właściwej postawy w pracy zawodowej, przestrzegania postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej i sztuki
lekarskiej. Stosowanie wyuczonej metodologii umożliwi współpracę z właścicielem zwierzęcia, organizacjami zawodowymi.
LITERATURA PODSTAWOWA
1.
McGavin Zachary, Pathologic Basis of Veterinary Diseases 5th ed, Elsevier
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
Dabbs D. J Diagnostic immunohistochemistry. Theranostic and Genomi Applications
2.
Bancroft J. Theory and Practise of Histological Techniques 6th ed
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
Przedmiot/moduł:
PATOMORFOLOGICZNE METODY DIAGNOSTYKI
CHORÓB
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 124-63-4-B
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
weterynaryjnych
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: III/2
Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykłady
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 4/1
ćwiczenia: 5/2
zajęcia praktyczne: 10
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: wykład informacyjny, multimedialny
ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne-przygotowanie,
barwienie i analiza mikroskopowa sporządzonych
preparatów
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin
znajomość materiału omawianego w trakcie wykładów
oraz ćwiczeń laboratoryjnych, obecność na zajęciach
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Anatomii Patologicznej
adres: ul. Michała Oczapowskiego 13, bl.D, 10-719
Olsztyn
tel./fax 523-34-58
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
Dr n. wet. Iwona Otrocka-Domagała
e-mail: i.otrocka-domagał[email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
PATOMORFOLOGICZNE METODY DIAGNOSTYKI CHORÓB
ECTS: 0,5
PATHOMORFOLOGICAL DIAGNOSTIC METHODS OF DISEASES
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Wykłady
4,0 godz.
- Ćwiczenia
5,0 godz.
9,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
0,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
9,0 godz.
W tym zajęcia praktyczne:
- zajęcia praktyczne
10,0 godz.
10,0 godz.
liczba punktów ECTS = 9,00 godz.: 15,00 godz./ECTS = 0,60 ECTS
w zaokrągleniu: 0,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,50 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS.
Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,67
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
112-311-4-C-1
ECTS: - 1
STATYSTYCZNE PLANOWANIE BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH
STATISTICAL PLANNING OF EXPERIMENTAL STUDIES -
TREŚCI ĆWICZEŃ (SEMINARIUM)
Planowanie eksperymentu. Ustalenie czynników. Niepożądane czynniki i ich eliminacja. Wyznaczanie niezbędnej
liczebności próby, liczby replikacji, czynników stałych i zmiennych w zależności od rodzaju badań. Opracowanie danych
jakościowych. Opracowanie danych ilościowych. Formułowanie hipotez. Zasady weryfikacji hipotez.
Przygotowanie danych do analizy: budowa szeregów rozdzielczych, analiza rozkładu cechy, eliminacja wyników
nietypowych, przekształcanie danych liczbowych, uzupełnianie brakujących wyników Przykłady rachunkowego
wyznaczania parametrów statystycznych oraz weryfikacji hipotez z wykorzystaniem komputerowych pakietów
programów statystycznych, np. StatisticaPl, SPSS, Winstat, oraz arkusza kalkulacyjnego Excel . Badanie zgodności
rozkładu empirycznego z teoretycznym.
CEL KSZTAŁCENIA
Zdobycie wiedzy w zakresie statystycznych metod opracowania wyników badań oraz planowania i realizacji
doświadczeń
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W_ 04- Proponuje sposoby planowania badań doświadczalnych. Dobiera metody opracowania wyników badań
ilościowych i jakościowych.
Umiejętności
U-03-Korzystanie z opracowań statystycznych oraz wykształcenie takich cech, jak: dokładność, porządek,
obiektywizm, dociekliwość i spostrzegawczość. Obliczanie wskaźników statystycznych i wykorzystanie ich w
pracach analitycznych.
Kompetencje społeczne
K_04- Zdolny do rozstrzygania problemów badawczych).
LITERATURA PODSTAWOWA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Kubik L., 1998, Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania
statystycznego PWN, Warszawa,
Luszniewicz A.,Słaby T. 2008. Statystyka z pakietem komputerowym Statistica Pl. C.H. Beck Warszawa.
Oktaba W., 1988, Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa. AR, Lublin,
Oktaba W., 2000, Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. AR, Lublin,
Stanisz A. 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom IStatystyki podstawowe, StatSoft Polska
Stanisz A. 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom IIModele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska
Stanisz A. 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom IIModele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska
Stanisz A. 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom IIIAnalizy wielowymiarowe, StatSoft Polska
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Mikołajczaj J., 2001, Statystyka matematyczna z pakietem WinStat na CD. UWM, Olsztyn,
2) Statistica PL., Ogólne konwencje statystyki i grafika. 1997, t. I, II, III, IV. StatSoft Polska, Kraków.
Przedmiot/moduł: STATYSTYCZNE PLANOWANIE BADAŃ
EKSPERYMENTALNYCH
Obszar wiedzy: nauk scisłych
Status przedmiotu: - oblgatoryjny
Kod ECTS: 112-314-4-C-1
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki:
nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna:
Statystyka matematyczna
Forma studiów: - stacjonarne
Poziom studiów/studia trzeciego stopnia:
Rok/semestr: - I/2
Rodzaje zajęć: seminaria
Liczba godzin w semestrze/tygodniu: seminaria: 15 / 1
Formy i metody dydaktyczne: Zajęcia rachunkowe prowadzone w pracowni
komputerowej
z
wykorzystaniem
pakietów
programów statystycznych
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczone kolokwium
Liczba punktów ECTS: - 1
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot: Katedra MaszynRoboczych i
Metodologii Badań Wydział Nauk
Technicznych -
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
Prof. dr hab. Dariusz Choszcz
e-mail: [email protected]
Uwagi dodatkowe: grup 6-8 osobowe
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS
112-311-4-C-1
ECTS: 1
STATYSTYCZNE PLANOWANIE BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH
STATISTICAL PLANNING OF EXPERIMENTAL STUDIES
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ........................................................................... 15 x 1 h = 15 h
− konsultacje ...................................................................................................................................... 1 x 1 h = 1 h
--------------------------------RAZEM:
17 h
2. Samodzielna praca doktoranta
− przygotowanie do ćwiczeń ............................................................................................................. 15 x 0,5 h =7,5 h
− przygotowanie do kolokwium ........................................................................................................ 1 x 5 h = 5 h
--------------------------------RAZEM:
12,5 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca doktoranta OGÓŁEM:
28,5 h
1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego doktoranta,
liczba punktów ECTS = 28,5 h: min 25 h/ECTS – 30 h/ECTS = 1,14 ECTS – 0,95 ECTS
1,0 ECTS
(1,045)
średnio:
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 0,60.. punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy doktoranta – 0,40. punktów ECTS.
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 91 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru opisu
przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów
wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
-1
12404-30-A/12 - 3
Techniki biologii molekularnej
ECTS: - 0,5
Molecular biology techniques - 1
TREŚCI WYKŁADÓW
Wykłady poświęcine będą omówieniu teoretycznych podstaw techiki PCR w czasie rzeczywistym (zasada metody,
aparatura, stosowane techniki detekcji, zastosowania), immunoblotingu (zasada metody, stosowane techniki
detekcji) i techniki hybrydyzacji in situ.
TREŚCI ĆWICZEŃ
Ćwiczenia poświęcone będą ogólnemu zapoznaniu studentów z techniką PCR w czasie rzeczywistym i techniką
immunoblotingu od strony praktycznej (obsluga aparatury, obsługa oprogramowania, interpretacja wynikow)
CEL KSZTAŁCENIA
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi nowoczesnymi metodami biologii molekularnej, które
stają sie już metodami standardowo wykorzystywanymi w badaniach naukowych i diagnostyce.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Przedmiot/moduł:
GENETYKA OGÓLNA I WETERYNARYJNA
Obszar kształcenia:weterynaria
Status przedmiotu: obowiązkowy
Grupa przedmiotów:
Kod ECTS: - 3
Kierunek studiów: weterynaria
Specjalność: brak
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów/forma kształcenia: studia
doktoranckie
Rok/semestr: I/II
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Studenci uzyskają wiedzę na temat zasad prowadzenia badań metodą PCR w czasie rzeczywistym, techniką
immunoblotu i hybrydyzacji in situ, możliwych do stosowania technik detekcji i możliwych zastosowań.
Umiejętności
Studenci posiądą umiejętności planowania eksperymentów, do których zostaną wykorzystane opisywane
techniki, nabiorą podstawowych umiejętności obsługi sprzętu i interpretacji wyników.
LITERATURA PODSTAWOWA
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Rodzaje zajęć:
wykłady
ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
wykłady: 5/ 2
ćwiczenia: 4 / 2
Formy i metody dydaktyczne:
wykłady:
ćwiczenia:
inne
Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny
Liczba punktów ECTS: - 4
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
Wymagania wstępne:
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i
Administracji, Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
ul. Oczapowskiego 13, bl. J
10-719 Olsztyn
tel. 0 89 5245296
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
e-mail: [email protected]
Uwagi dodatkowe:
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów,
F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
-1
AAABB-CD-E/F
Techniki biologii molekularnej
ECTS: 0,5
Molecular biology techniques – 1
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się (opis przykładowy):
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .........................................................................................................................
5h
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ...........................................................................
4h
--------------------------------RAZEM:
9h
2. Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy studenta)
− przygotowanie do ćwiczeń .............................................................................................................
3h
--------------------------------RAZEM:
3h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
12 h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta,
liczba punktów ECTS = 12 h: 25 h/ECTS = 0,48
0,5 ECTS
(0,48)
w zaokrągleniu
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,36 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,12 punktów ECTS.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów,
F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
112-311-4-C-2
ECTS: - 1
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
STATISTICAL INFERENCE -
TREŚCI ĆWICZEŃ (SEMINARIUM)
Parametryczne
testy istotności dla wartości średniej i dwóch średnich( próby zależne i niezależne). Testy
nieparametryczne dla dwóch prób niezależnych (np. testy: Manna-Whitneya, Walda-Wolfowitza, niezależności χ2. Testy
nieparametryczne dla dwóch prób zależnych (np.testy: Wilcoxona, McNemara). Analiza wariancji. Korelacja i regresja.
Zastosowanie programów do analiz: arkusz kalkulacyjny Excel – dodatek Analysis Toolpak, WinStat, Statistica Pl
Prezentacja tabelaryczna i graficzna wyników badań Wnioskowanie. Błędy wnioskowania.. Wnioskowanie. Błędy
wnioskowania. Wykrywanie błędów grubych. Przykładowe przeprowadzenie wieloczynnikowego eksperymentu
z kompleksowym opracowaniem wyników.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Nabycie umiejętności stosowania prawidłowych metod i poprawnego analizowania i wnioskowania na podstawie
uzyskanych wyników badań.
Wiedza
Przedmiot/moduł: STATYSTYCZNE PLANOWANIE BADAŃ
EKSPERYMENTALNYCH
Obszar wiedzy: nauk scisłych
Status przedmiotu: - oblgatoryjny
Kod ECTS: 112-314-4-C-2
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki:
nauki matematyczne
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna:
Statystyka matematyczna
Forma studiów: - stacjonarne
Poziom studiów/studia trzeciego stopnia:
Rok/semestr: - II/3
W_ 05- Nabycie wiedzy dotyczącej zasad gromadzenia i analizowania danych.
Umiejętności
Rodzaje zajęć: seminaria
Liczba godzin w semestrze/tygodniu: seminaria: 15 / 1
U-03-Korzystanie z opracowań statystycznych oraz wykształcenie takich cech, jak: dokładność, porządek,
obiektywizm, dociekliwość i spostrzegawczość. Obliczanie wskaźników statystycznych i wykorzystanie ich w
pracach analitycznych.
Formy i metody dydaktyczne: Zajęcia rachunkowe prowadzone w pracowni
komputerowej
z
wykorzystaniem
pakietów
programów statystycznych
Kompetencje społeczne
K_01-Zdolność do zespołowego i samodzielnego organizowania i prowadzenia badań.
K_04- Zdolny do rozstrzygania problemów badawczych.
LITERATURA PODSTAWOWA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Kubik L., 1998, Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania
statystycznego PWN, Warszawa,
Luszniewicz A.,Słaby T. 2008. Statystyka z pakietem komputerowym Statistica Pl. C.H. Beck Warszawa.
Oktaba W., 1988, Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa. AR, Lublin,
Oktaba W., 2000, Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. AR, Lublin,
Stanisz A. 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom IStatystyki podstawowe, StatSoft Polska
Stanisz A. 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom IIModele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska
Stanisz A. 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom IIModele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska
Stanisz A. 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl na przykładach z medycyny. Tom IIIAnalizy wielowymiarowe, StatSoft Polska
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Mikołajczaj J., 2001, Statystyka matematyczna z pakietem WinStat na CD. UWM, Olsztyn,
2) Statistica PL., Ogólne konwencje statystyki i grafika. 1997, t. I, II, III, IV. StatSoft Polska, Kraków.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczone kolokwium
Liczba punktów ECTS: - 1
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot: Katedra MaszynRoboczych i
Metodologii Badań Wydział Nauk
Technicznych -
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
Prof. dr hab. Dariusz Choszcz
e-mail: [email protected]
Uwagi dodatkowe: grupy 6-8 osobowe
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS
112-311-4-C-2
ECTS: 1
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
STATISTICAL INFERENCE
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ........................................................................... 15 x 1 h = 15 h
− konsultacje ...................................................................................................................................... 1 x 1 h = 1 h
--------------------------------RAZEM:
17 h
2. Samodzielna praca doktoranta
− przygotowanie do ćwiczeń ............................................................................................................. 15 x 0,5 h =7,5 h
− przygotowanie do kolokwium ........................................................................................................ 1 x 5 h = 5 h
--------------------------------RAZEM:
12,5 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca doktoranta OGÓŁEM:
28,5 h
1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego doktoranta,
liczba punktów ECTS = 28,5 h: min 25 h/ECTS – 30 h/ECTS = 1,14 ECTS – 0,95 ECTS
1,0 ECTS
(1,045)
średnio:
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 0,60.. punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy doktoranta – 0,40. punktów ECTS.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-C
WYKORZYSTANIE SPEKTROFOTOMETRII W BADANIACH
POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ PASZ I ŻYWNOŚCI,
SPEKTROMETRIA MA
ECTS: 0,5
CYKL: 2014/2015
THE USE OF SPECTROPHOTOMETRY IN THE STUDY OF IMPURITY LEVEL
ON FEED AND FOOD, MASS SPECTROMETRY AND TANDEM MASS
SPECTROMETRY
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Podstawy spektrometrii mas, metody jonizacji próbek (ESI, APCI, PIS, FAB). Rodzaje analizatorów mas, zasady doboru oznaczania analitu.
Możliwości zastosowania analizatorów mas w praktyce. Zastosowanie technik łączonych.
TREŚCI ĆWICZEŃ
Przygotowanie próbek do analizy. Metody przygotowania próbek w zależności od matrycy biologicznej. Zastosowanie kolumienek powinowactwa
immunologicznego. Analiza badanych próbek z zastosowaniem LC-MS.
Przedmiot/moduł:
WYKORZYSTANIE SPEKTROFOTOMETRII W
BADANIACH POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ PASZ I
ŻYWNOŚCI, SPEKTROMETRIA MA
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych
Status przedmiotu: Fakultatywny
CEL KSZTAŁCENIA
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania spektrofotometrii mas w badaniach poziomu zanieczyszczeń pasz i
żywności. Możliwości wykonania analiz w zależności od matrycy biologicznej i konfiguracji sprzętu.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Nabycie wiedzy z zakresu zasady działania spektrofotometru mas, przygotowania próbek do oznaczeń analitycznych, dostosowania metody
analitycznej do oznaczanego analitu.
Umiejętności
Przygotowanie materiału i wykonanie analizy ilościowej na chromatografie cieczowym połączonym ze spektrofotometrem mas. Interpretacja wyników
badań
Kompetencje społeczne
Nabycie kompetencji do współpracy/pracy w laboratorium analitycznym wykorzystującym spektrometrię mas.
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Robert A. W. Johnstone, Malcolm E. Rosse , 1996r., "Mass spectrometry for chemists and biochemists;", wyd. Press Syndicate of the University of
Cambridge.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) i-mass.com : International Mass Spectrometry Web (ang.) , "i-mass.com : International Mass Spectrometry Web (ang.) – Rozbudowana strona
poświęcona spektrometrii mas i jej zastosowaniu.".
Kod ECTS: 124-63-4-C
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
weterynaryjnych
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: II/IV
Rodzaje zajęć: Wykłady i ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 4/2
ćwiczenia: 5/2
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia: laboratoryjne i seminaryjne
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
zaliczenie ustne/kolokwium
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz
adres: ul. Michała Oczapowskiego 13, pok. 29, 10-718
Olsztyn
tel. 523-37-73, tel./fax 523-36-18
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr wet. Łukasz Zielonka
e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
WYKORZYSTANIE SPEKTROFOTOMETRII W BADANIACH
POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ PASZ I ŻYWNOŚCI,
SPEKTROMETRIA MA
ECTS: 0,5
THE USE OF SPECTROPHOTOMETRY IN THE STUDY OF IMPURITY LEVEL
ON FEED AND FOOD, MASS SPECTROMETRY AND TANDEM MASS
SPECTROMETRY
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje
0,5 godz.
- udział w wykładach
4,0 godz.
- udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych
5,0 godz.
9,5 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- opracowanie sprawozdań z ćwiczeń
1,0 godz.
- przygotowanie do zaliczenia pisemnego
1,0 godz.
- przygotowanie do ćwiczeń
1,0 godz.
3,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
12,5 godz.
liczba punktów ECTS = 12,5 godz.: 25,00 godz./ECTS = 0,5 ECTS
w zaokrągleniu: 0,5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,38 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,12 punktów ECTS.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 98/2011
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa)
obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-B-1
ECTS: - 0,5
Zastosowanie cytometrii przepływowej
Flow cytometry
TREŚCI WYKŁADÓW
1.
2.
Co to jest cytometria przepływowa. (2 godz.)
a.
Ogólna budowa i zasada działania cytometru przepływowego
b.
Ogólna budowa i zasada działania sortera komórek
Cytometria przepływowa w badaniach naukowych (1 godz.)
a.
Prezentacja możliwości wykorzystania metod cytometrycznych w badaniach
naukowych na podstawie wyników badań własnych
Przedmiot/moduł:
Zastosowanie cytometrii przepływowej
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych
Status przedmiotu: obligatoryjny
Kod ECTS: 124-63-4-B-1
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: Dziedzina nauk
weterynaryjnych
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna:
Weterynaria
Forma studiów: - Stacjonarne
Poziom studiów: studia trzeciego stopnia
Rok/semestr: II/1
TREŚCI ĆWICZEŃ
1.
2.
3.
Pozyskiwanie komórek do badań cytometrycznych: (2 godz.)
a.
Izolacja komórek mononuklearnych z krwi obwodowej ptaka w gradiencie
b.
Przygotowywanie leukocytów krwi ssaka do badań cytometrycznych poprzez
lizę erytrocytów:
c.
Liczenie wyizolowanych komórek oraz określanie ich żywotności
Immunofenotypowanie limfocytów krwi obwodowej: (3 godz.)
a.
Sposoby znakowania różnych struktur komórkowych
b.
Barwienie zewnątrzkomórkowe receptorów CD4 i CD8 na limfocytach za
pomocą przeciwciał monoklonalnych znakowanych fluorochromami FITC i PE
c.
Badanie cytometryczne przygotowanych próbek za pomocą aparatu
FACSCanto II
Analiza wyników badań cytometrycznych za pomocą programów komputerowych: (1
godz.)
a.
FACS Diva
b.
Flow Jo
Rodzaje zajęć: - : wykłady, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin w semestrze:
wykłady: 3
ćwiczenia: 6
Formy i metody dydaktyczne:
wykłady:
ćwiczenia:
inne
Forma i warunki zaliczenia: egzamin
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Chorób Ptaków
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
http://wet.uwm.edu.pl/
Oczapowskiego 13
10-719 Olsztyn
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
Dr n. wet. Bartłomiej Tykałowski
e-mail: [email protected]
CEL KSZTAŁCENIA
1)
Opanowanie zasady metody badania cytometrycznego komórek
2)
Opanowanie metod izolacji komórek do badań cytometrycznych
3)
Analiza możliwości wdrożenia badań metodą cytometrii przepływowej w badaniach własnych
Uwagi dodatkowe:
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W_07 - ma zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk weterynaryjnych, związaną z obszarem prowadzonych badań
Kod ECTS: AAA-BBB-C-D-E
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BBB – numer dyscypliny, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, kurs dokształcający D – grupa przedmiotów,
E – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Umiejętności - 8.2.
U_04 - potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną
naukową,
U_05 - potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową
Kompetencje społeczne - 8.3.
K_02 - wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej
K_04 - potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w
kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań
LITERATURA PODSTAWOWA - 9
1) Shapiro H.M., 2003, Practical flow cytometry. Wiley-Liss
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA - 10
1) Publikacje w fachowych czasopismach
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
AAA-BBB-C-D-E
ECTS: 0,5
Zastosowanie cytometrii przepływowej
Flow cytometry
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się (opis przykładowy):
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ......................................................................................................................... 3 x 1 h = 3 h
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ........................................................................... 6 x 1 h = 6 h
− konsultacje ...................................................................................................................................... 1 x 1 h = 1 h
--------------------------------RAZEM: 10 h
2. Samodzielna praca doktoranta (przykładowe formy pracy doktoranta)
− przygotowanie do ćwiczeń ............................................................................................................. 3 x 1 h = 3 h
− przygotowanie do zaliczenia końcowego …….…………………………………………………………………………. 1 x 2h= 2h
--------------------------------RAZEM:
5h
godziny kontaktowe + samodzielna praca doktoranta OGÓŁEM:
15 h
1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego doktoranta,
liczba punktów ECTS = 15 h: min 25 h/ECTS – 30 h/ECTS = 0,6 ECTS – 0,5 ECTS
0,5 ECTS
(0,55)
średnio:
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,3665 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy doktoranta - ….. 0,1835
Kod ECTS: AAA-BBB-C-D-E
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BBB – numer dyscypliny, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, kurs dokształcający D – grupa przedmiotów,
E – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 98/2011
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa)
obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-B-1
ECTS: 0,5
Zastosowanie metod serologicznych w diagnostyce chorób zwierząt
Serological methods in diagnostics of animals diseases
TREŚCI WYKŁADÓW
1)
2)
Przedmiot/moduł:
Wstęp do badań serologicznych
a)
Podstawowe informacje z zakresu immunologii zwierząt
•
Anatomia układu immunologicznego
•
Podstawowe mechanizmy regulacji komórek immunokompetentnych
•
Podstawowe typy i rodzaje odporności makroorganizmu (w tym: odporność
czynna a bierna, naturalna a sztuczna, komórkowa a humoralna) oraz ich funkcje.
b)
Odporność humoralna – powstawanie i klasy przeciwciał
•
Budowa i funkcje immunoglobulin
•
Przełączanie klas przeciwciał, konwersje genowe oraz mutacje somatyczne jako
mechanizmy warunkujące zmienność immunoglobulin
c)
Zasady metod serologicznych wykorzystywanych w rutynowych badaniach diagnostycznych
oraz w pracy naukowej
•
Opis podstawowych zasad metod serologicznych
•
Wykorzystanie metod serologicznych w diagnostyce chorób zwierząt
Serologia w badaniach naukowych
•
Prezentacja możliwości wdrożenia badań serologicznych do pracy naukowej,
przykłady.
TREŚCI ĆWICZEŃ
1)
2)
3)
Test ELISA – warunki wykonywania testu oraz najczęściej popełniane błędy. Prezentacja oraz
podstawowe informacje z zakresu niezbędnego instrumentarium laboratoryjnego oraz obsługi:
•
Automatycznej stacji dozującej EPMotion
•
Automatycznej płuczki z 96 – igłową głowicą do płytek testu ELISA
•
Czytnika płytek ELISA
•
Kompatybilnego do powyższych urządzeń oprogramowania
Samodzielne wykonywanie testów ELISA z interpretacją uzyskanych wyników
Precypitacja w żelu agarowym (AGP) i test hamowania hemaglutynacji (HI) – samodzielne
wykonywanie z interpretacją uzyskanych wyników
ELISA i ELISPOT w badaniach naukowych:
•
Przygotowanie własnych płytek do testów ELISA i ELISPOT (niezbędne odczynniki,
zasady opłaszczania płytek antygenami)
•
Warunki przeprowadzania testów
•
Zasady obsługi skanera ELISCAN
•
Interpretacja wyników
CEL KSZTAŁCENIA
1)
Opanowanie zasad metod serologicznych stosowanych w rutynowych badaniach diagnostycznych
2)
Praktyczne wykonanie wybranych testów serologicznych z umiejętnością interpretacji uzyskanych
wyników
3)
Analiza możliwości wdrożenia badań serologicznych w badaniach własnych
4)
Podstawy przygotowywania testów ELISA oraz ELISPOT pod kątem możliwości ich wdrożenia w
metodyce badań własnych
Zastosowanie metod serologicznych w
diagnostyce chorób zwierząt
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych
Status przedmiotu: fakultatywny
Kod ECTS: 124-63-4-B-1
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: Dziedzina Nauk
Weterynaryjnych
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna: Weterynaria
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: studia trzeciego stopnia
Rok/semestr: I / 2
Rodzaje zajęć: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
wykłady: 3
ćwiczenia: 6
Formy i metody dydaktyczne:
wykłady: z prezentacją multimedialną,
informacyjne, konwersatoryjne
ćwiczenia: obsługa sprzętu laboratoryjnego,
wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem
różnych metod serologicznych, interpretacja
uzyskanych wyników badań, analiza możliwości
wdrożenia badań serologicznych w badaniach
własnych
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Warunki zaliczenia: przygotowanie prezentacji nt.
możliwości wykorzystania badań serologicznych w
badaniach własnych
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: Polski
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W_07 - ma zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk weterynaryjnych, związaną z obszarem prowadzonych badań
Umiejętności
U_04 - potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną
naukową,
U_05 - potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową
Kompetencje społeczne
K_02 - wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej
K_04 - potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w
kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Chorób Ptaków
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
http://wet.uwm.edu.pl/
Oczapowskiego 13/13
10-719 Olsztyn
(0-89) 523-38-11
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
Dr n. wet. Śmiałek Marcin
e-mail: [email protected]
Kod ECTS: AAA-BBB-C-D-E
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BBB – numer dyscypliny, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, kurs dokształcający D – grupa przedmiotów,
E – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
LITERATURA PODSTAWOWA
1)
Wiśniewski J., Siwicki A. K., Wiśniewska M. 2004. Wprowadzenie do ogólnej i klinicznej immunologii
weterynaryjnej. Wydawnictwo UWM.
2)
Larski Z. 1992. Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i
Leśne. Wydanie III. Strony 40-71; 190-220.
3)
Mahon C. R., Lehman D. C., Manuselis G. 2011. Textbook of diagnostics microbiology. Elsevier.
Strony 200-232.
4)
Śpiewak R., Curzytek K. 2009. Praktyczny kurs ELISPOT i hodowle komórkowe.
Uwagi dodatkowe:
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)
Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. 2006. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
2)
Davison F., Kaspers B., Schat K. A. 2008. Avian immunology. Elsevier.
3)
Szeleszczuk P. 1997. Zastosowanie monitoring serologicznego w praktyce drobiarskiej. Część I.
Agencja Wydawnicza Kaligraf.
4)
Publikacje fachowe.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
Zastosowanie metod serologicznych w diagnostyce chorób zwierząt
124-63-4-B-1
ECTS: 0,5
Serological methods in diagnostics of animals diseases
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się (opis przykładowy):
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ......................................................................................................................... 3 x 1 h = 3 h
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ........................................................................... 6 x 1 h = 6 h
− konsultacje ...................................................................................................................................... 1 x 1 h = 1 h
--------------------------------RAZEM: 10 h
2. Samodzielna praca doktoranta (przykładowe formy pracy doktoranta)
− przygotowanie do ćwiczeń ............................................................................................................. 3 x 1 h = 3 h
− przygotowanie do zaliczenia końcowego........................................................................................
2h
--------------------------------RAZEM:
5h
godziny kontaktowe + samodzielna praca doktoranta OGÓŁEM:
15 h
1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego doktoranta,
liczba punktów ECTS = 15 h: min 25 h/ECTS – 30 h/ECTS = 0,6 ECTS – 0,5 ECTS
0,5 ECTS
(0,550)
średnio:
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,3665 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy doktoranta – 0,1835 punktów ECTS.
Kod ECTS: AAA-BBB-C-D-E
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BBB – numer dyscypliny, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie); 2 - studia drugiego
stopnia; 3- studia jednolite magisterskie; 4 - studia trzeciego stopnia, 5- studia podyplomowe, kurs dokształcający D – grupa przedmiotów,
E – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
124-63-4-B
ZASTOSOWANIE TECHNIK MOLEKULARNYCH W
DIAGNOSTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH
ECTS: 0,5
APPLICATION OF MOLECULAR TECHNICS IN DIAGNOSTICS OF
INFECTIOUS DISEASES
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Zastosowanie badań molekularnych w rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych. Molekularne metody wykrywania i identyfikacji bakterii i
grzybów chorobotwórczych. Zastosowanie biologii molekularnej w diagnostyce chorób wirusowych. Analizy kwasów nukleinowych oparte na technice
PCR, znajdujące zastosowanie w diagnostyce chorób zakaźnych. Techniki molekularne do oznaczeń o charakterze ilościowym. Kontaminacje,
ryzyko i postępowanie zapobiegawcze. Diagnostyka pasażowalnych gąbczastych encefalopatii. Alternatywne metody amplifikacji kwasów
nukleinowych. Mikromacierze w diagnostyce chorób zakaźnych. Diagnostyka molekularna chorób bakteryjnych i wirusowych ryb oraz ptaków.
TREŚCI ĆWICZEŃ
Zapoznanie z metodami izolacji kwasów nukleinowych, oceną jakościową i ilościową wyizolowanego DNA oraz RNA pochodzącego z materiału
zakaźnego. Zapoznanie z wybranymi technikami biologii molekularnej stosowanymi w diagnostyce chorób zakaźnych na przykładzie jersiniozy
(multiplex PCR), nosówki (RT-PCR, Nested-PCR), białaczki kotów (HotStart PCR). Zastosowanie metody PCR-RFLP do oceny polimorfizmu genów
na przykładzie zwierzęcych wirusów Papilloma, przygotowanie próbki do sekwencjonowania.
CEL KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest nabycie przez studenta teoretycznej wiedzy z zakresu biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz praktycznych
umiejętności wyboru i zastosowania różnego typu metod molekularnych do rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W_04, W_07. Student uzyskuje wiedzę na temat technik molekularnych stosowanych w diagnostyce chorób zakaźnych, ich zalet i wad oraz
kierunków poszukiwań badawczych związanych z aktualnymi potrzebami klinicznymi. Zdobywa również wiedzę na temat zasad działania
poszczególnych technik i wynikających z tego możliwości ich zastosowania.
Umiejętności
U_03-U_06. Student potrafi zdecydować o wyborze i sposobie przygotowania materiału zakaźnego do badań z użyciem technik biologii molekularnej.
Potrafi wyizolować kwas nukleinowy i zaproponować sposób jego analizy w zależności od rodzaju materiału do badania. Nabywa umiejętności
korzystania i obsługiwania wysoce specjalistycznego sprzętu. Umie zinterpretować uzyskane wyniki i zaproponować sposób dalszej diagnostyki.
Kompetencje społeczne
K_03-K_05. Student zdobywa wiedzę pozwalającą dokonać wyboru odpowiedniej techniki w zależności od materiału do badania i kierunku badania.
Przedmiot ma przygotować do pracy w laboratorium diagnostycznym oraz placówkach stosujących metody molekularne w mikrobiologii.
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., 2000r., "Biologia molekularna. Krótkie wykłady.", wyd. PWN, 2) Słomski R. (red.), 2004r.,
"Przykłady analiz DNA.", wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 3) Piekarowicz A., 2004r., "Podstawy wirusologii molekularnej.", wyd.
PWN.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Bal J., 2006r., "Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej.", wyd. PWN, 2) Barciszewski J., Lastowski K., Twardowski T.
(red), 1996r., "Nowe tendencje w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz medycynie.", wyd. Sorus.
Przedmiot/moduł:
ZASTOSOWANIE TECHNIK MOLEKULARNYCH W
DIAGNOSTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i
weterynaryjnych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 124-63-4-B
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk
weterynaryjnych
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego
stopnia
Rok/semestr: II/3
Rodzaje zajęć: wykłady/cwiczenia
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 4
ćwiczenia: 5
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: z prezentacją multimedialną
ćwiczenia: laboratoryjne (badania molekularne), analiza
wyników, dyskusja
inne: seminarium
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie
bez oceny
Liczba punktów ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Epizootiologii
adres: ul. Michała Oczapowskiego 13, pok. 6, 10-718
Olsztyn
tel./fax 523-35-74
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr hab. wet. Aleksandra Platt-Samoraj
e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące przedmiot:
Uwagi dodatkowe:
liczba studentów w grupie nie większa niż 12
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
ZASTOSOWANIE TECHNIK MOLEKULARNYCH W
DIAGNOSTYCE CHORÓB ZAKAŹNYCH
ECTS: 0,5
APPLICATION OF MOLECULAR TECHNICS IN DIAGNOSTICS OF
INFECTIOUS DISEASES
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Seminaria
.
- Udział w wykładach
4,0 godz.
- Udział w ćwiczeniach
5,0 godz.
9,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do ćwiczeń
3,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
liczba punktów ECTS = 12,00 godz.: 15,00 godz./ECTS = 1,20 ECTS
w zaokrągleniu: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,83 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,17 punktów ECTS.
.
12,0 godz.

Podobne dokumenty