Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny

Transkrypt

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom
Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych
Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-023/16 dla Działania 4.1
Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Siedziba Wnioskodawcy
Lp.
Numer wniosku
Data wpływu
Powiat
1
RPKP.04.01.02-040001/16
13.07.2016 r.
Toruń
Wnioskodawca
Tytuł
Oddział wojewódzki
Związku OSP RP
Woj.KujawskoPomorskie
Nowoczesne służby ratownicze- zakup
pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych - etap I
Kwota całkowita Dotacja EFRR
Gmina
Toruń
Razem:
6 466 500,03
4 203 225,02
6 466 500,03
4 203 225,02

Podobne dokumenty