pobierz plik

Transkrypt

pobierz plik
Zestawienie zawartych umów w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-011/15
Lp. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta
Adres e-mail
Beneficjenta
Nr telefonu
Beneficjenta
Tytuł projektu
Obszar realizacji
Data
rozpoczęcia
realizacji
Data
zakończenia
realizacji
Dla kogo ?
Strona www. z
informacjami o projekcie
Osoby, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu są
mieszkańcami Gminy Boguszów-Gorce. Są to osoby niepracujące
(nieaktywne zawodowo) wymagające aktywizacji społecznozawodowej lub zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne.
Osoby te doświadczają lub zagrożone są ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym. Pierwszeństwo udziału mają osoby
doświadczające wielokrotnego wykluczenia oraz osoby
niepełnosprawne. Wszyscy uczestnicy będą w wieku aktywności
zawodowej (18 - 65 rok życia). Projekt przewiduje wsparcie dla
15 osób spełniających w/w kryteria, w tym 9 kobiet i 6
mężczyzn, a w tym 6 osób (4K/2M) bezrobotnych oraz 9 osób
(5K/4M) nieaktywnych zawodowo. Projekt nie różnicuje
uczestników ze względu na poziom wykształcenia.
1.
2.
3.
Gmina Goguszów - Gorce
/ Ośrodek Pomocy
ul. Kasprzaka 7, 58-370
Społecznej w Boguszowie Boguszów-Gorce
Gorcach
Powiat
świdnicki/Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy
Gmina
Mieroszów/Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Mieroszowie
58-100 Świdnica, ul.
Wałbrzyska 15
ul. Pl. Niepodległości 1,
58-350 Mieroszów
[email protected]
[email protected]
[email protected]
et.pl
tel. 74 84 41 913
tel. (74)8515010
tel. 74 845-82-62
Integracja - praca - sukces
Droga do aktywności 2
Szansa na lepsze jutro
gmina Boguszów-Gorce
Powiat świdnicki
Gmina Mieroszów
2016-10-01
2016-09-01
2016-11-01
2017-04-30
2018-06-30
2018-05-31
Na co ?
Zadania realizowane w projekcie:
1.Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – praca socjalna - zastosowana będzie wśród wszystkich 15
uczestników (9K/6M). Prowadzona będzie przez 7 pracowników OPS w Boguszowie-Gorcach. Pracownicy przygotują
projekty kontraktów socjalnych akceptowane przez Dyrektora jednostki. Będą prowadzić działania mające na celu
pomoc uczestnikom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych
2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – asystent rodziny - Usługami asystenta rodziny zostanie
objętych 15 uczestników (9K/6M). Obejmie obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi,
działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny. Asystent prowadzić będzie wsparcie psychiczno – emocjonalne.
3. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych - zostanie
zastosowany wobec wszystkich beneficjentów jako grupy (15 osób – 9K/6M) i przewidziany jest do realizacji jako 6
spotkań ośmiogodzinnych, które odbywać się będą raz w miesiącu w okresie realizacji kontraktów (listopad 2016kwiecień 2017).
4. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego,
w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową - zostanie skierowane do 15 osób (9K/6M) w ramach kontraktów
socjalnych i przewidziane jest do realizacji przez 5 miesięcy trwania każdego kontraktu w wymiarze 10 godzin dla
każdego uczestnika (w okresie od listopada 2016 r. do marca 2017 r.).
5. Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym – terapia rodzinna - zorganizowanie i przeprowadzenie terapii
rodzinnej dla 15 uczestników projektu (9K/6M) w ilości 10 godzin dla każdego uczestnika
6. Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – kurs komputerowy - zostanie objętych 15 uczestników
(9K/6M). Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem ECDL w zakresie ECDL Base
7. Świadczenia pieniężne i niepieniężne - wypłata zasiłków celowych dla uczestników na bieżące potrzeby bytowe
związane z uczestnictwem w projekcie
Projekt skierowany do 64 os.fiz.,zamieszkałych w powiecie
świdnickim w rozumieniu przep. KC w wieku 18-60 lat,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .tj.
ON–40(22K; 18M)oraz osób przebywających w pieczy zastępczej
lub opuszczających pieczę zast.-24 (14K; 10M). Pierwszeństwo
udziału: osoby lub rodziny .zagrożone ubóstwem lub wykl. społ.
dośw. wielokrotnego wykl. społ. i/lub, os.o znacznym lub
umiarkow.st. niepeł. oraz z niepeł. sprzężonymi, z niepeł.
intelektualną oraz os. z zab. psychicznymi i/lub os. zagrożone
ubóstwem lub wykl. społ. oraz środow. lub lokalne społ.
zagrożone ubóstwem lub wykl. społ. w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych i/lub os .korzystające z PO PŻ 20142020 a zakres wsparcia nie będzie powielał działań z PO PŻ. Ze
wstępnej analizy wynika, że wsparcie będzie kierowane do os.
biernych zawod. i nieposzukujących pracy w chwili wejścia do
programu EFS.
Realizacja projektu ma na celu ograniczenie sfery ubóstwa i korzystania z systemu opieki społecznej poprzez integr.
społ.– zawodową .UP będą mieli możliwość m. in. podniesienia kwalifikacji, zdobycia nowych kompetencji, możliwość
udziału w stażach zawodowych. Proces wsparcia-ścieżka reintegracji stworzona indywid. dla każdego UP, z
uwzględnieniem diagnozy syt. problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Realizacja ścieżki reintegr.
będzie obejmować, co najmniej 3 z usług aktywnej integracji .o charakt.,co najmniej społecznym ,które będą
realizowane w pierwszej kolejności. Dobór instrumentów będzie adekwatny do potrzeb i możliwości UP. Rezultatem
proj. będzie aktyw. społ. oraz podjęcie zatrudn. przez niżej określony odsetek UP, co przyczyni się do zwiększenia
skuteczności realizowanego wsparcia i zwiększenia aktywn. zawod. mieszkańców AW. Zakłada się udział 40 ON:3 ON o
znacznym stopniu niepełnospr./z niepełnospr. intelektualną/niepeł. sprzężoną, pozostała grupa ON-37 osób.
Grupa docelowa: - os. zagroż.ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w tym os. bezrobotne sprof. jako najbardziej
oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji oraz
osoby nieaktywne, wymagające aktywizacji społ-zawod.
zamieszkujące Gm. Mieroszów lub Gm.Stare Bogaczowicew, tym
do gr.zakwalifi.78 osób (60% K–47K i 40% M-31M) I gr.os.bezrobotne ok.84%-66 os. (40K) w tym os.dł.bezrob.ok. 20%14 os.(9K): os. które wykazują co najmniej jedną inną niż
bezrobocie przesłankę wskazaną w definicji osób zagroż.
ubóstwem lub wyklucz.społ. w tym os. z I i II profilu ok. 55% 36os. (22K) oraz os. z III profilu ok. 45% -30os. (18K) II gr.os.nieak.zawodowo ok.15% -12os.(7K) w tym np.przesłanka
ubóstwo,niepeł,alkoholizm, bezdomność w 2 powyższych
gr.mieszczą się również:-os.niepełn.– przesłanka
niepełnosp.–21% -17 os.(11K).
Aktywna integracja o charakterze społecznym - Praca socjalna – kontrakt socjalny: W ramach zadania kontraktem
socjalnym zostanie objętych 78 os. Pracownik socjalny opracuje, przygotuje oraz podpisze z ucz. kontrakt socjalny oraz
opracuje ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i
potrzeb każdego uczestnika. Realizacji kontraktu dla każdego ucze. projektu w ramach realizacji projektu, opiera się na
realizacji ścieżki reintegracji obejmującej co najmniej 3 z inst.aktywnej integracji. Dobór instrumentów będzie dobrany
adekwatnie do potrzeb i możliwości uczestnika. Aktywna integracja o charakterze społecznym - Trening kompetencji i
umiejętności społecznych oraz grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności
społeczno-zawodowych. Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia komp życiowych i umiej. społeczno-zawodowych.
Program Aktywizacja i Integracja: warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w tym: Coaching grupowy, Zarządzanie czasem,
Komunikacja interpersonalna, Asertywność, Aktywne metody poruszania się na rynku pracy, Metody rozwiązywania
konfliktów, Radzenie sobie ze stresem, Stop uzależnieniom. Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym - kursy i
szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Aktywna integracja o
charakterze zawodowym- staże zawodowe. Aktywna integracja o charakterze zawodowym: poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy. Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe: Objęcie wsparciem finansowym 78 uczestników projektu w
formie zasiłków celowych (wkład GOPS) wypłacany przez cały okres uczestnictwa w projekcie uczestnika jako wsparcie
za uczestnictwo w projekcie. Wysokość udzielonej pomocy będzie zgodna z przepisami ustawy o pomocy społecznej
oraz uzależniona od potrzeb uczestników projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
www.opsboguszow.pl
www.pcpr.swidnica.pl