informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na usługę transportu polskich dzieci do szkoły międzynarodowej UWC Maastricht
w roku szkolnym 2015/2016, nr sprawy: 11/ZP/15 Brunssum
Wybór oferty firmy:
Vliex Reizen, Stationstraat 55, 6369 VH Simpelveld, Holandia,
Uzasadnienie
Oferta firmy zawiera najkorzystniejszą ofertę cenową spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym
postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty
1
2
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy
VLIEX REIZEN
STATIONSTRAAT 55
6369 VH SIMPELVELD
JACOBS TOURINGCARS
DE VALKENBERG 3
6301 PM VALKENBURG A/D GEUL
Nr sprawy: 11/ZP/15 Brunssum
Liczba pkt
w kryterium cena 100%
Razem
100
100
83,87
83,87

Podobne dokumenty