Oświadczenie po powołaniu na stanowisko

Transkrypt

Oświadczenie po powołaniu na stanowisko
sa|N
^rt
1/- /L/ e4'o (<J
OSWIADCZENIEMAJATKOWE
u dita-.+a€i€e€fw6i€.
sekretafta gminy
uwaga:
do zgodnego z prawdq' starannego i zuFelnego wYPelnre1. Osoba skladaiaca oawiadczenie obowi4zana iest
nia ka:dei z rubryk.
zaslosowania' nale2v wpisa6 -!iEjg!:
2. Je:eli poszczeg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym Peypadku
@v_.
przynale:no6i Poszczeqdlnychskiadnik6w maiat'
3. osoba skladaiaca oswiadczente obowi4zana iest okre5lii
i majatku obietegoma€enskawspolno6ci4makowvch_dochodow izooo*,"."n oo irljetliu odrebnego
iatkowa.
i za granice'
4. O6wiadczenie majaJkowe dotYczy maiajku w kraiu
pienieine'
5. Oiwiadc:enie maiatkowe obeimuierowniei wierz'nelnoSci
jawne, w czeici B za. info.macienieiawnedotYc:aceadre'
d,_
- i cze6ciA oswiadczeniazawaftesq iniorrnacie
oraz mieiscapolo:enia nieruchomoscr'
*'iimies.tania stladaiqcegooSwiadczenie
czEscA
.la. niiej podpisanyJal,
( n i e J s c e: a ! r ! d n i e n i a s i a n o w i s k ol u b r u n k c i a r
goprowaiiEniaczialaLnoscl
r' o ograniczeniu
usiawyz dnia 21 sierpnia1-o97
po zapoznaniu
sle z przeplsaml
pc'
iNr
T62'
715
1i3'
f Nr
z'1-o-cg
tOz U Nr T06'p-oz.67'a'
iunKcjep-uofi"zn"
pnez osobYpetnrace
soodarczel
p
o
z
'
3
0
6
o
'
a
z
z
2
0
0
2
r
'
N
r
I
1
3
'
p o z ' 9 8 4 i N r 2 1 c ' p c ;o1r8a0z6 )
p " i . ' , 1 z o - , i 1 s ! , I. t. l r - " b , p o . . + e : ' , z o 0 o i N ' 2 ;
poz.
craz.2002I Nr 23
(Dz.U. z 2OOlr. Nr l_a-2 15-Q1
usiawy? dnia 8 marcal9-o0r. o .u-o rruiri" !.innym
'-'i
a|i 24htej Jsiawv
'
po:
1806)
?godnie
Dcz-1271| Nt 21a'
iio, ru.02,pol. s"e, N, 1i3, poz.-oea-Nr"15:'
'ncj rrajatek
lub
siancwiace
mzlatkowei
wspolnoscr
ie posiao"- *"noorq"" *'.it"d maizenskiel
hswiadczam,
odr9bny:
I
Zasobypieniezne:
- srodkipieniQzne
w waluciepolsti"j'
igromadzcne
-
w walucreoocel:
Srodkipienie:nezg.omadzone
i ? 99"9" :t
_
/ 6 a' .o . - e
I r- ',r Cminy DotnaBzowicc
rruin.(ir ofygrrrlcn .;.i,li, ou.o,ou-,ou
Strieidzrn
oomeszowicc
oJ r
q o i .o p o r , r i .
l i - urr, , - r . , ' i w
u)" ..-.:-.--.
...1!.1.
._ t.t.(077)r108250,rt08285
(d!!
mgluPdvn^Xorarslf6Lr6rrj532gg5
NIp752.lt.ss.tol
"
"
.romopowierzchni:...!.l.f,,.4.t-...^',o*^xoc"i./€-Q-.o.pg,:-}{trutptawnv:I.k.i2*!(f"!1,06!!'f
"-tldul prawny:
........:::............
..---.m2,o wartoSci:
o powietzchni:
2. Mieszkanie
rolne
3. GosPodarstlvo
" , powienchnia:
...................L.a.a.....2.9.:-aS-e:.....................
rodzajgospodarstwa:
""
" " "
w rokuubiegtymprzychodi doch6dw wvsokosii: i:.:r" :l9--J-'iI
Z tegotyrutuosiEgnqlem(elam)
'
'
-.- --.....1.tp.?..t.+..............
..................
o,arfosc,:
l .
Posiaoamuci:ialvw sp6lkachhandlowych- nale2ypodac liczbe i emitenla udziaiow:
s:.i.tA.4!1.
t,.+...'.
.................
!1.
pakietwiekszyni: 109'"
udzi6loww sp6lc.,.-.-.....
te stanowiauCziaiy
F:.,2i1f.1..9.!7
...
(
w roku ubieglym Coch6dw wysokoscrl ..
Z iegc tylulu osiqgnQlemleiarn)
e-11.
c.!......
1.i...Q
h andlowych- naleiy poda6liczbeiemitenta akcli:
Posaoamakciew spolkach
k f E 79:!t?..tI
akcjiw spolce:
akcjete sianowiqpakietwiekszyniz 109/o
ti:...ktt:?t
.......
wroku ubiegiymdoch6dw wysokoici: ff:E
ZiegotyruluosiEgnEiem(eiam)
)PZ93J
"
od Skatdo legomaiatkuocrebnego)
(nabytmdj mai2onek,
mieniaprzynaleznego
z wylqczeniem
Nabylem(am)
lub
od koich
zwiqzk6w
jednostek
terylorialnego'
samorz4du
osobypfawnej,
bu iaiLstwa,innejpanstrvowej
podac
przetargu
opis
nalezy
w
drodze
podlegato
?byciu
prawnej
nastepuia-ce
mienie,ktore
munalnejosoby
nabycia,
oa *oso,..k..{-.f.t :8...a?.?:2.'.e..(a.1La.../.{.1L1.f...1!:!9< '-')-""--"""" '
mieniaidats
'i.v2:11.2-"-....Ppt.::ill
il1.v
:t:114"---e:r.E-+."-:":v.?1
.)::lps.?..4.L1t..:.1..
..".1,:,4.:r!.
*.....:..A./.":.,
' ' ''''''U r T i d G n l l h yD i i n i b s z i j w i c e
l ;:
;
o ul.croona:0,a6-t 45Domas?owice
7so.lin{\Sry*tTf
Sr{irrd.rr
vJ r
-vY
,4r' ,rq
r,, )'1_
'
"oi ofol\tie
t.tti:;"',ti;i'ziidiirF,a"&.:'i
J|]i],.Jf,"il;i11.1iii,,.,,,
c,.,/6dze
dzialalnoscgospodarczE2
...ryj..n...?.!.*!tva
{nale:ypodacformg prawnEi pr.edmiotdzialalnoaci):
,,/
S
),,-\.L
p.n9!............
w rokuubieglympr.ych6di Cochdcj
Z legotytuiuosiqgnEiem{elam)
w wysokoSci:
....f./-4..?
gospodarczq
pelnomocnikiem
2 . ZanqdzamdziaialncScia
iub jestem przedstawicielem,
takiejduiaialno5ci
,nalez?
......'{1.}......
ooiaL forne prawr.Eo,z?on,otoz:dra,noicir:
f .:.!?.f.!?.1.!............
-
w s p o l n i ez i n n y a i ic s o b a m,i , , - . . . . . . . . . . . . . -
!.1.e.....k!..r:.az
w rokuubieglyrndcchodw wysokosc',.......1..'.ii-?P.'.yp.?.7.
\.4eEotyiuiuosragnAlem(elam)
- iesieinc:-lonkiem
z:nEdu(odkiedy):...................................f.:2.../.:1.,1.1
- jesiemczlonk
em iadynadzorczej
lodkiedvlt...................n1:....f-E?..af1.- jesiemczronkiem
komisji
rewizyjnej
lod kt"Ort,...............1!.-^.ll!l.i.Efl.
Z tegoryruiuosiqgnqiemieiam)
w rokuubiegiymdochddw wysokoa.lt.......1i.1- -..k1..cJ.7.
2. U/ sootdzielniach:
-
i6.i6h.71.nlzi.m
zar?qdu
.. ....
iodkiedy):
.. .... .....L.'..:/.f::7
- jestemctionkiemradynadzorczeji
(od kjedy),............1.a.1..::.,A..
-
jestemcz'onKrem
\onrsi -ew,zylne,,od
\ieovr............di.r'.-.
.1.t.s..2.7....
' '' ' '' ' ' '' ' '' ' '' ' ' '' ' '' ' ' :
Z tegotytlrtuosrAgnqiem(eiam)
w rokuubiegiynrdochodw wysokos.l,.......11L-"-...k*:3.........................
............StricrdzrtrrgadM$.&0rlgilsl€tr............U-rztd..Ontny.Drrriib.iZ.d.iri;;..-............
W6 j t
u/.(rrow!e:b.46-r46Domr\zowice
l( ,! r,.,(
.ll.:...9I {P'
soJ.cr .,t..
(doral
nC^ fi,j.'Mrr\
Kotarski^^
^t".t.n7 7I ;lOaZro,orOrZ$
r(I.LoN
00u532895
Ntp752-1
l-55.401
W fundaciachprowadzecych
dzialalnoii gospodarcze:
'1/ E Oa;1 c?l
- ;estemczlonkiem
zanadL(ookiedyr:.....................(.,.f../:.1a.:.!.
-
radynadzorczej
{od kiedy):
iestemczlonkiem
VIII.
Inne dochody osia.ganez tyiuiu z?trudnienialub innei dzialalnosciza.obkowejlub ?ajec,z podaniem kwot
............
tytuiu:
..............rq*a
?.).t...1..17..,kr'k...i.1.,.L4.,2:!:i:-.rik...,...1i.1L1-..:{-.
uzyskiwanych
zkaiceso
.....?.,.!.:{..
.(t...(..!!..4...!
.
{,a9...',t....
...............
L!4.1.?
l.:.!....::1..,lz ak.!.!+..............r,.
....
?.(1.(d.a2......
tx.
pojazdow
rnechanicznych
nale:y
SkJadniki
mienlaruchomeoo
o warto6cipowyiej10 000ztotych(w przypacjku
pod6c
.,-..?.1. .1.?9,...1.?.1:lt
I rorprocurc;ii:
...
marke,
moder
...1.1-s-5l?.f...4t!.t........7.?/....1.1!.:..*'..i.
X.
pienie:ne
kredytyi poZyc?ki
orazwarunki,
o wano6cipowyiei10000 zlotych,w tym zaciagniete
Zobowiqzania
j
a
k
i
e
,
jakich
(wcbec
w
^
,
s
o
k
o
s
c
i
.
l
.
:
.
.
.
......:::::...........
na
k c g o , w z w i E z k u z j a k zi m
oarzerie-n,
?ostalyudzrelone
Nt E d4al. c?4
Strierdzar
zgorhc{i
r lrygimlcn
w6jt
U r z q dC m , n y D o r n a s z o w i c e
u l .C l 6 $! a : 6 , 4 6 -1 4 6D o m a r z o w i c e
...[i.,r1,f,rytdfir)lonKotorski
woj. op.!!lie
tel-(077),[08250,410828s
REC0N00r,53289S
NIp?S2-11-5S.401
Zgodniez art.24i ust. 1 ustawyz dnia 08 marca1990r.o samorzqdzie
gminnym(Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z p62tr.zm.) informacje
zawartew oswiadczeniumajqtkowymsq iawne,z wylqczenieminformacji
o adresie zamieszkaniaskladajqcegooswiadczenieoraz o miejscu
polc2enianieruchomosci-
Powyzsze
oswiadczenie
skiadamSwiaiomyla),
li na podsiawieart.2335 1 Kodeksuk6riegozaipodanienieprawdylub zatajenie
prawdygrozikarapozbawienia
woinoSci.
Oory*szt>.o'ct: 15 oo. zoo{4
Niewlasciwe
skreilii.
Niedotyczydziaialnosci
wlrrorczetw rotnlciwie
produkcii
w rakresie
roatinneizwieaecej,
w formie zakresie
gospodar
s i w ar o d ?n n e o o
Urz..J Crniny Donaszowice
\,e oordbvii*cr6d*bhtltA
Wti$lE*, -.esbf ,c9u+ga
: o.qi- rcu
1( ..q 7, ,-aW 6j t
-JIl.r.V'.'"\J /.J........-...._-,
ooltr,,,ooi "
q o j . o p o, i . : e
tel.t0;7)4108250,4I08285
(drta) ^s, lqfrdoq'kotor"n
REG
0Nr,{10532895
llrp zrZ.r
r.is.lor

Podobne dokumenty