plik

Transkrypt

plik
Bezpieczeństwo ucznia w szkole ze
szczególnym uwzględnieniem zajęć
wychowania fizycznego, technicznych
i edukacji dla bezpieczeństwa
Podstawy prawne
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.191)
• Rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
• Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub
instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub
terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem
pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub
terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą
odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych,
w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.
Art. 4.
1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę
przeciwpożarową, jest obowiązany:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia
przeciwpożarowe i gaśnice;
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w
sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na
terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej;
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia.
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r, Nr 6, poz. 69
z późn. zm.)
•
(zmiany : Dz. U. 2009 Nr 139, poz. 1130; Dz. U 2010 Nr 215, poz. 1408; Dz. U. 2011 Nr 161, poz. 968)
Dyrektor szkoły/placówki:
• Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce
(§ 2).
• Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych
jednostek (§ 2).
• Co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub
placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa
kierunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który
podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje
organowi prowadzącemu. (§ 3)
• Dokonuje okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat polegającej na
sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu.
Dyrektor szkoły/placówki:
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia ciepłą i zimną bieżącą
wodę oraz środki higieny osobistej (§ 8).
• W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia właściwe oświetlenie,
wentylację i ogrzewanie.
• Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki,
dostosowuje do wymagań ergonomii.
• Nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty (§ 9).
Dyrektor szkoły/placówki:
• Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski,
laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania
fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża w apteczki
zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję
o zasadach udzielania tej pomocy (§ 20).
• Umożliwia nauczycielom, w szczególności prowadzącym zajęcia w warsztatach,
laboratoriach, a także zajęć wychowania fizycznego odbycie przeszkolenia
w zakresie udzielania pierwszej pomocy (§ 21).
• Opracowuje plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniający potrzebę
równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia (§ 4 ).
• W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia uczniom możliwość
pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych (§ 4 a).
Bezpieczne warunki pracy
i realizacji zadań
dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych
Prowadzenie zajęć
• W pomieszczeniach , w których odbywają się zajęcia, temperatura musi
wynosić przynajmniej 18 stopni Celsjusza. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie
takiej temperatury dyrektor zawiesza zajęcia na czas określony. (§ 17)
• Każde zajęcia musza się odbywać pod nadzorem upoważnionej do tego osoby.
• Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru
upoważnionej do tego osoby (§ 13).
•
Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Jeżeli
pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie
w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu (§ 14).
• Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia,
lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć (§ 19).
• Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się
je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece
szkoły lub placówki (§ 19).
• W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza się w widocznym i łatwo
dostępnym miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy (§ 26).
Zajęcia sportowe i wychowanie fizyczne (§ 30- 39).
• W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę
uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
• Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi
zajęciami.
• Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może
stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
• W salach i na boiskach oraz miejscach gdzie prowadzone są ćwiczenia fizyczne,
gry i zabawy umieszcza się tablice informacyjne określające zasady
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
• Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
(§ 39).
Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym
pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie
może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym
dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni
strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia
warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
Podział na grupy
(§ 7. rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania)
W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej
szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole
policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki
i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów;
zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów
w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych
w pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach
liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie
oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24
uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania
znajomości języka obcego;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania
wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych –
w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia
zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach
liczących więcej niż 30 uczniów;
5) w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie
modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami
określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu;
6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie
praktycznej nauki zawodu;
7) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być
prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej,
a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie
więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej,
międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie
niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie
oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż
liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym
określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.
W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności
od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie
albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
• Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej
sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
• Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się
w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego
rodziców (opiekunów).
• Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających
pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
• Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, należy
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę
na rzecz kultury fizycznej. (§ 11. rozporządzenia o ocenianiu).
Zwolnienia z zajęć z w-f
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z całości zajęć lub z wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych (§ 5 rozporządzenia o ocenianiu):
 wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 opinia lekarska (zaświadczenie lekarskie) z określonym czasem zwolnienia,
 zapoznanie nauczyciela z decyzją dyrektora potwierdzone złożeniem stosownej
notatki na tej decyzji.
Pojedyncze godziny, przypadki – pisemne zwolnienie rodziców.
Sposób zapewnienia opieki uczniom zwolnionym z lekcji wychowania fizycznego
zależy od konkretnych zasad oraz procedur, które określają wewnętrzne
regulaminy obowiązujące w szkole.
.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Starszy wizytator Czesław Ziemniak
Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych
Kuratorium Oświaty w Warszawie
tel. 22 551 24 00 wew. 3044

Podobne dokumenty