Upoważnienie do odbioru towaru

Transkrypt

Upoważnienie do odbioru towaru
........................................., …...................
miejscowość
data
...........................................................
(imię i nazwisko osoby dokonującej
zakupów)
.............................................................
(adres zamieszkania)
PESEL .................................
Upoważnienie do odbioru towaru
Ja, niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym seria ...... nr .................. upoważniam
Panią/Pana .......................................... legitymującą/ego się dowodem osobistym seria ......................
nr................................, zamieszkała/y ..................................................................................................
do odbioru zakupionych w electrohouse24.pl towarów wg zamówienia nr …… z dnia ……………..
……....................................................
(podpis własnoręczny osoby
dokonującej zakupów)

Podobne dokumenty