ZP-18 - Lista wykonawców wykluczonych

Transkrypt

ZP-18 - Lista wykonawców wykluczonych
oznaczenie sprawy :213/IM/2006
DRUK ZP-18
Pieczęć zamawiającego
Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia
L.p.
02
Firma (nazwa) –adres lub nazwisko wykonawcy
Usługi Ogólnobudowlane
mgr Jan Masalski
05-092 Łomianki
ul.Szkolna 14
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.3
Zamawiający żądał spełnienia następującego warunku udziału w
postępowaniu – Rozdz.II pkt.7
Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych zbliżonych co do
zakresu i wartości do robót remontowo – budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca ich wykonania, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego siwz oraz dokumenty –
referencje potwierdzające, że roboty te zostały należycie wykonane
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wciągu
ostatnich 5 lat wykonał minimum 2 prace zbliżone zakresem do robót objętych
przedmiotem zamówienia na terenie czynnych oddziałów medycznych
szpitala
Wykonawca nie spełnił w/w warunku, ponieważ w załączniku nr 5
nie zostały wyspecyfikowane prace wykonywane na terenie
czynnych oddziałów medycznych szpitala ani nie złożył w tym
zakresie odpowiednich, potwierdzajacych referencji
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
06.11.2006.............................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
numer strony 1

Podobne dokumenty